Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4762 - 16/11/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/3594/2006, de 7 de novembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 47889)


RESOLUCIÓ

EDU/3594/2006, de 7 de novembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les organitzacions sindicals USTEC-STES (IAC), FECCOO i FETE-UGT van presentar les comunicacions de promoció d'eleccions sindicals per escollir els membres de la junta de personal docent no universitari de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. D'acord amb el seu escrit de promoció, el 9 d'octubre s'inicià el procés electoral, amb la constitució de les meses electorals parcials i de les quatre meses electorals coordinadores. Així mateix, les meses electorals coordinadores van aprovar el calendari electoral i van fixar el 30 de novembre com a jornada de votacions. L'horari de votació va quedar establert entre les 10.30 i les 18.30 hores.

La distribució de meses electorals suposa un increment substancial en el nombre de meses de votació la qual cosa permetrà que la majoria dels electors i de les electores, funcionaris docents dels nivells no universitaris destinats als centres públics dependents del Departament d'Educació i Universitats, disposin de mesa de votació en el propi centre de treball o en un centre proper del mateix municipi. Aquest fet facilita l'exercici del dret de vot al professorat i minimitza en gran mesura l'efecte de la jornada de votacions en el conjunt d'activitats escolars.

Atès el que disposa l'article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificat per la Llei 18/1994, de 30 de juny, cal preveure i adoptar les mesures organitzatives necessàries que assegurin l'adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l'exercici del dret de vot a tot el professorat.

En conseqüència, havent-se realitzat el corresponent tràmit sindical en la reunió de 2 d'octubre de 2006 de la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari,

Resolc:

Article 1

Membres de mesa i interventors de candidatura

1.1  Els professors i les professores dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació i Universitats que siguin designats membres d'una mesa electoral o que ostentin la condició d'interventor o interventora de candidatura hauran de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els concedirà permís durant el temps necessari per a l'assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

1.2  Quan amb motiu de l'activitat electoral, els professors i les professores dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació i Universitats que siguin designats membres d'una mesa electoral hagin de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindran dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui de conformitat amb l'establert al Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels serveis territorials l'autorització de les ordres de serveis i les corresponents indemnitzacions per raó de l'activitat dels membres de mesa electoral. El procediment per a l'abonament d'aquestes indemnitzacions es farà mitjançant una sol·licitud de l'interessat o interessada la qual es tramitarà a través del portal EPOCA.

Article 2

Jornada de votacions

2.1  Permisos al professorat.

2.1.1 El professorat que ostenti la condició d'elector disposa el dia de les votacions, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. El permís es gaudirà preferentment en l'horari d'activitat sense atenció directa als alumnes. El director o la directora concedirà les sol·licituds de permís atenent les necessitats d'organització del centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

2.2  Mesures organitzatives.

La direcció de cada centre docent haurà de preveure i assegurar l'adequada atenció als alumnes durant l'absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els centres que per l'allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l'horari habitual de les classes i activitats de l'alumnat, el director o la directora del centre podrà sol·licitar als serveis territorials, abans del dia 20 de novembre, l'autorització de la jornada intensiva de classe en horari matinal o l'adopció d'altres mesures organitzatives excepcionals durant la jornada de votacions. El director o la directora dels serveis territorials resoldrà amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votacions i ho comunicarà al centre docent.

Les meses coordinadores de les Juntes de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han comunicat que el dia 30 de novembre serà el dia de la votació, i l'horari de la jornada de votacions serà des de les 10.30 a les 18.30 hores.

En els municipis que el dia 30 de novembre, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d'aquests municipis, efectuaran les votacions el dia immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa, segellaran l'urna , que serà dipositada a la seu de la mesa coordinadora i serà custodiada per aquesta fins l'hora d'efectuar l'escrutini. La mesa coordinadora procedirà al recompte dels vots.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

(06.306.159)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal