Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4455 - 25/08/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

DECRET 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent. (Pàg. 25989)


DECRET 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, regula el procediment de selecció, mitjançant convocatòria pública de concurs de mèrits, per formar part de la borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions temporals en règim d'interinitat en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris, el procediment de gestió de la borsa de treball docent, i estableix els requisits exigits per ser nomenat en cadascun dels cossos docents, el barem de mèrits que s'utilitza per a l'ordenació dels aspirants dintre de cada cos i especialitat i, per últim, els criteris i requisits específics per a l'adjudicació de les destinacions en règim d'interinitat.

L'aplicació dels procediments esmentats al llarg de quatre anys, des de l'aprovació del Decret esmentat, especialment pel que fa als criteris i procediments específics per a l'adjudicació de vacants en règim d'interinitat que s'efectua amb anterioritat a cada curs escolar, aconsella revisar i actualitzar aquesta norma amb la finalitat d'aconseguir una major flexibilitat en el procediment de confirmació dels interins en el mateix centre del curs anterior, i dotar de major transparència i publicitat les propostes dels equips directius relatives a la continuïtat d'un docent interí en el seu centre respectiu.

Així mateix, convé regular d'una manera més acurada l'avaluació de la idoneïtat per a la tasca docent en la selecció del personal interí novell, i afegir als criteris de titulació específica, per a algunes especialitats docents, la superació de proves que acreditin els coneixements necessaris per impartir la docència.

En virtut d'això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifiquen els apartats c) i f) de l'article 2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, que queden redactats de la manera següent:

"c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i al lloc de treball que s'hagi d'ocupar."

"f) Estar en possessió del certificat d'aptitud pedagògica (CAP), del certificat de qualificació pedagògica (CQP), del títol d'especialització didàctica o altres d'equivalents, o experiència docent legalment reconeguda com a equivalent, en cas que sigui exigible."

Article 2

A l'article 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, referent a la capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, s'afegeixen uns nous apartats 3, 4, 5 i 6, amb la redacció següent:

"3.3  Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o determinats crèdits corresponents al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, el Departament d'Educació podrà establir la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats corresponents.

"Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en llocs de treball del cos i/o en l'especialitat corresponent de sis mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no hauran de realitzar aquesta prova.

"La prova tindrà caràcter teòric i pràctic. A aquests efectes, el Departament d'Educació designarà una comissió avaluadora.

"Les persones que no superin la prova per impartir una determinada especialitat no seran admeses en la borsa de treball per a aquesta especialitat.

"3.4  Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.

"Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

"3.5  Els tutors/es seran professors/es experimentats, de vàlua reconeguda en el seu nivell o en la seva especialitat, i realitzaran les funcions següents:

"a) Guiar els mestres o professors/es interins i substituts durant el primer curs com a ensenyants facilitant-los la pràctica docent.

"b) Assessorar els ensenyants novells en les funcions de planificació i programació de les tasques docents i tutorials.

"c) Ajudar els professors/es i mestres interins i substituts en les activitats pròpies de la pràctica docent.

"d) Oferir ajut pràctic per a l'avaluació de l'alumnat als interins/es i substituts/es.

"e) Facilitar suport i estratègies al professor/a o mestre/a interí i substitut per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció.

"3.6  Al final d'aquest curs el personal interí i substitut podrà ser avaluat de la seva competència docent. Prèviament, el personal docent tindrà coneixement dels criteris que regiran en aquesta avaluació, en la qual participarà.

"En el cas que del resultat d'aquesta avaluació es dedueixi una notòria manca de capacitat per ocupar el lloc de treball docent, s'iniciarà el procediment establert a l'article 6.3, previ el tràmit d'audiència a la persona interessada."

Article 3

Es modifica l'apartat 1 de l'article 5 del Decret 133/2001, de 29 de maig, referent a l'estructura de la borsa de treball del personal interí docent, que queda redactat de la manera següent:

"1. El personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

"Aquest personal s'ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comportin docència o atenció directa a l'alumnat en el context de les activitats pròpies de l'aula, en centres públics no universitaris de titularitat del Departament d'Educació, del de Benestar i Família, del de Justícia i d'altres administracions amb plenes competències educatives.

"En el cas d'haver causat baixa de la borsa, s'hi haurà d'haver ingressat novament mitjançant convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent. Les persones que hagin causat baixa de la borsa de treball no podran tornar a ingressar en la borsa esmentada durant el mateix curs escolar."

Article 4

4.1  Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig, que queda redactat de la manera següent:

"6.2  També és motiu de baixa de la borsa l'haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per qualsevol falta molt greu o per una falta greu que comporti l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball."

4.2  S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 3 de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig, referent a les baixes de la borsa de treball:

"Com a conseqüència de l'expedient contradictori esmentat, en cas que es conclogui la manca evident de capacitat per a la docència, la resolució de l'expedient inclourà la limitació de no poder-se presentar a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent.

"Finalitzat aquest termini, i en cas de presentar la corresponent sol·licitud de participació en el concurs de mèrits, la persona interessada haurà de superar una prova d'idoneïtat i s'iniciarà un procediment de tutorització".

Article 5

Es modifica l'article 7 del Decret 133/2001, de 29 de maig, que queda redactat de la manera següent:

"7.1  Anualment, el Departament d'Educació estableix, per a les persones que formen part de la borsa, el procediment i els terminis per a la presentació de sol·licituds per a prestar serveis per al curs següent, i per a l'adjudicació de les destinacions en règim d'interinitat.

"L'assignació de les destinacions es duu a terme d'acord amb les vacants existents i amb les necessitats del servei en el moment de l'adjudicació, atenent el número d'ordre que té assignat cada aspirant en la borsa de treball docent, la seva capacitació, i les seves peticions de lloc de treball, de comarques i de serveis territorials del Departament d'Educació, llevat del que preveuen els apartats 7.2 i 7.3 següents.

"7.2  Sense perjudici d'allò previst a les disposicions transitòries d'aquest Decret, i per tal de fomentar l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres docents prevista a la legislació vigent, així com per tal d'afavorir i estimular el treball en equip del professorat i contribuir a l'eficàcia de la tasca educativa, els qui hagin prestat serveis com a personal interí un mínim de quaranta-vuit mesos podran sol·licitar la continuïtat en el mateix centre docent, en ocasió de vacant. Els qui sol·licitin aquesta continuïtat en el mateix centre, ho comunicaran a la direcció del centre docent. En l'assignació de destinacions es prioritzarà aquesta continuïtat en el mateix centre per davant del criteri d'ordenació previst a l'apartat 7.1, llevat que l'equip directiu del centre proposi que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre mitjançant un informe, degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de l'equip directiu, amb l'informe de la Inspecció d'Educació, i previ el tràmit d'audiència a la persona interessada, suposarà el desplaçament del centre de l'interí, per no adequar-se al perfil del lloc de treball.

"7.3  Per ocupar llocs de treball específics, els directors o les directores dels centres podran proposar, d'entre el personal interí al qual es refereix el punt 1 de l'article 5, amb la conformitat de les persones interessades, el seu nomenament pels següents motius: la cobertura de determinats llocs de treball de centres qualificats d'atenció educativa preferent, de centres experimentals de règim especial, de centres específics d'educació especial i d'unitats de suport a l'educació especial en centres ordinaris, de zones escolars rurals, i de llocs de treball de diversificació curricular en el marc del projecte educatiu del centre, entre els quals s'inclouran les aules d'acollida. També podran ser proposats per als següents llocs específics: escoles cícliques de fins a 3 llocs de treball i centres de nova creació.

"La proposta de la direcció es farà de manera degudament motivada, valorant l'adequació de la persona candidata al lloc de treball en raó de la seva capacitat i idoneïtat per al desenvolupament del lloc de treball, amb la consulta prèvia a l'equip directiu del centre.

"Els directors o directores dels serveis territorials del Departament d'Educació podran proposar d'entre el personal interí esmentat, amb la conformitat de les persones interessades, el seu nomenament per ocupar llocs itinerants rurals que no pertanyen a cap zona escolar rural, serveis educatius (centres de recursos pedagògics, equips d'assessorament i orientació psicopedagògica, centres de recursos educatius per a deficients auditius, centres de recursos educatius per a diversos tipus de disminucions, camps d'aprenentatge i equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social), tenint en compte, si escau, el parer de la persona que n'ocupi la direcció, centres dependents del Departament de Justícia i aules hospitalàries.

"El personal interí proposat per ocupar els llocs esmentats en aquest apartat 7.3 ha de tenir acreditada una experiència en la docència en centres docents públics no universitaris de 24 mesos i haver exercit el curs anterior al mateix centre proposant. Aquest darrer requisit no serà d'aplicació en les propostes de les direccions dels centres de nova creació ni en les propostes dels directors o directores dels serveis territorials.

"7.4  Per causa d'urgència en no haver-hi a la borsa de treball persones aspirants amb el requisit suficient de capacitació docent, es pot nomenar personal interí amb una experiència docent inferior a la prevista a l'article 3.2 d'aquest Decret en l'especialitat de què es tracti, amb el benentès que haurà de reunir els requisits de titulació exigits a l'apartat e) de l'article 2."

Article 6

Les disposicions transitòries 1 i 2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, queden substituïdes per les següents:

"Disposició transitòria primera

"Mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut

".1  Durant tres cursos escolars, compresos entre l'1 de setembre de 2005 i el 31 d'agost de 2008, aquell professorat interí o substitut que hagi prestat 4 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2004, i que també els hagi prestat durant el curs 2004-2005 o que hagi estat autoritzat pel Departament d'Educació a no prestar serveis docents durant aquest curs, podrà sol·licitar acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí previstes en aquesta disposició transitòria.

"Cada persona interessada haurà de signar un document acceptant les condicions previstes en aquesta disposició i rebrà, per part del Departament, un document administratiu que especifiqui les clàusules i condicions relatives a la seva continuïtat com a personal interí amb nomenament anual.

".2  Aquest requisit d'antiguitat mínima de 4 anys serà revisat en la comissió de seguiment de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari durant els mesos de setembre de 2005, 2006 i 2007.

".3  El Departament d'Educació garantirà durant tot el període transitori un nomenament anual com a interí o substitut al personal interí i substitut acollit a les condicions que s'hi preveuen. La duració esmentada de tot el curs escolar estarà condicionada al fet de no produir-se cap dels motius de baixa previstos a l'article 6 d'aquest Decret.

"El Departament adjudicarà destinació al personal interí i substitut acollit a les garanties de continuïtat previstes en aquesta disposició transitòria atenent les seves peticions i en una fase prèvia a l'adjudicació de destinació a la resta del personal interí i substitut.

".4  El personal interí que s'aculli a les garanties de continuïtat haurà de sol·licitar un mínim de 4 comarques en les seves instàncies corresponents al procés d'adjudicació de destinacions per cada curs següent.

"En el cas que no existeixi cap vacant dintre de l'àmbit de les quatre comarques sol·licitades per les persones interessades en les seves instàncies, el Departament d'Educació les destinarà d'ofici en el procediment d'adjudicació de destinacions per al curs següent, en ocasió de vacant, dintre de l'àmbit de la primera petició de serveis territorials que hagi demanat per cobrir substitucions.

"Només a efectes de cobrir substitucions, en el cas de no ser nomenat professorat interí en les adjudicacions de destinacions per al curs següent, les persones interessades hauran de demanar un mínim de 4 serveis territorials, en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona, i un mínim de dos serveis territorials del Departament d'Educació, en el cas de sol·licitar fer substitucions en l'àmbit territorial de Girona, Lleida, Tarragona o de les Terres de l'Ebre.

".5  L'acceptació de les condicions previstes en aquesta disposició transitòria requeriran l'obligació per part de les persones interessades de presentar-se a les proves d'oposicions convocades pel Departament d'Educació, per alguna de les especialitats per a les quals estigui capacitada. S'entendrà que aquesta obligació es dóna quan la convocatòria corresponent inclogui especialitats del nivell educatiu en què la persona interessada estigui treballant en aquell curs, de manera que per a especialitats convocades d'un altre nivell educatiu la concurrència als processos selectius s'entendrà voluntària. Aquell caràcter obligatori no es donarà, en cap cas, respecte de les persones que tinguin cinquanta-cinc anys o més d'edat en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. El fet de no presentar-se a totes les oposicions convocades durant el període de vigència d'aquesta disposició transitòria i en les quals s'estigui obligat a concórrer suposarà la renúncia a les garanties que s'hi preveuen. A aquests efectes, s'entendrà que la persona interessada s'haurà presentat a les oposicions quan hagi realitzat, almenys, el primer exercici de la fase d'oposició (tant la part pràctica com la part teòrica).

"Una altra condició serà el requisit de demanar en les adjudicacions de destinació prèvies a cada curs totes les especialitats que puguin impartir i que prèviament hagin estat demanades en la borsa de treball, a efectes de ser destinat com a interí/ina, en ocasió de vacant.

".6  En el procediment de confirmació i col·locació del personal interí regulat a l'article 7 d'aquest Decret, qui accepti acollir-se a les garanties de continuïtat tindrà preferència per davant d'aquells que, malgrat tenir un mínim de quatre anys de serveis a 31 d'agost de 2004, no hagin acceptat les condicions que s'hi preveuen. En aquest sentit, el personal que no accepti acollir-se a aquestes garanties de continuïtat podrà ser desplaçat de la seva destinació del curs anterior, malgrat haver sol·licitat ser confirmat en el mateix centre, segons preveu l'apartat 2 de l'article 7 d'aquest Decret, per un altre interí que sí que hi estigui acollit.

"Si la persona interessada no obté un nomenament d'interí/ina mitjançant el procediment esmentat en el paràgraf anterior, el Departament d'Educació el/la nomenarà com a substitut/a per a tot el curs escolar, i se li aplicarà aquell criteri de preferència.

".7  Per al personal interí i substitut que durant el període de vigència d'aquesta disposició transitòria tingui complerts més de 55 anys i hagin prestat 4 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2004, una vegada finalitzada la vigència d'aquesta disposició, i en el cas que no hagin superat el corresponent procés selectiu, el Departament d'Educació proposarà a la Mesa Sectorial mesures que permetin a aquest col·lectiu d'interins i substituts arribar a la data de la jubilació forçosa per edat prestant serveis com a personal interí docent, en la mesura en què el desenvolupament de la seva tasca docent sigui avaluada positivament.

".8  El professorat interí o substitut que hagi prestat tres anys de serveis a 31 d'agost de 2004 i que estigui treballant en el curs 2004-2005, en el cas de no ser nomenat interí/ina durant els procediments d'adjudicació de destinacions previs a l'inici del curs escolar, rebrà un nomenament anual per cobrir substitucions, amb una durada d'un curs escolar (dotze mesos).

"A aquests efectes, i per al període del seu nomenament, aquest personal estarà subjecte a les previsions contingudes en els punts 4, 5, 6 i 7 d'aquesta disposició transitòria.

"Disposició transitòria segona

"El professorat interí i substitut que es troba inclòs en el bloc 1 de la borsa de treball en el curs 2004-2005 amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista en formació professional, no reconeguda a efectes de docència en la normativa corresponent, podrà continuar prestant serveis en l'especialitat corresponent a la seva titulació, sempre que hagi prestat un mínim de quatre anys de serveis a l'entrada en vigor d'aquest Decret."

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 23 d'agost de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

(05.210.076)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal