Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4806 - 24/01/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ACORD GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 2831)


ACORD

GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

Atès el que disposa la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques;

Per tal de desenvolupar els compromisos adquirits pel Departament d'Educació en el marc del Protocol de negociació per al període 2004-2005 signat el 18 d'octubre de 2004, sobre condicions laborals del professorat, compromisos confirmats en el punt 14 de l'Acord de la Mesa Sectorial del 17 de novembre de 2005 (publicat al DOGC de 5 d'abril de 2006), l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC han arribat a un acord de data 11 de maig de 2006 sobre un conjunt de mesures han de fer possible un bon punt de partida per al creixement d'una xarxa de centres públics d'Educació de Persones Adultes gratuïta, de qualitat i amb equilibri territorial que faci possible que qualsevol persona pugui exercir el seu dret a l'educació al llarg de la vida. Concreta el compromís d'acollida del professorat de l'Educació de Persones Adultes al Departament d'Educació i recull un conjunt de mesures relatives a les condicions laborals i d'altres mesures complementàries que han de constituir la plataforma de sortida per situar l'Educació de Persones Adultes al nivell que demanen els reptes que el país té plantejats.

A proposta del conseller d'Educació, del conseller de Governació i Administracions Públiques i del conseller d'Economia i Finances, el Govern acorda:

.1  Aprovar, de conformitat amb el que estableixen la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, i el Text refós de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'acord de Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya sobre condicions laborals que es desprenen del Pla d'acolliment de l'educació de persones adultes al Departament d'Educació, de data 11 de maig de 2006, que s'adjunta com a annex.

.2  Autoritzar els departaments d'Educació i d'Economia i Finances per donar les instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

.3  Donar publicitat d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2006

Ramon García-Bragado i Acín

Secretari del Govern

Annex

Acord de les condicions laborals que es desprenen del Pla d'acolliment de l'educació de persones adultes al Departament d'Educació

Preàmbul

Per tal de superar amb èxit els reptes que l'educació de les persones adultes té plantejats al nostre país, és necessari que el sistema educatiu faci possible i doni les respostes més adequades. És en aquest sentit que cal entendre el traspàs de competències en matèria d'Educació de Persones Adultes des del Departament de Benestar i Família al Departament d'Educació que el Govern de Catalunya va acordar el maig de 2004. I és també en aquesta línia que s'encamina el procés d'adequació de la xarxa de centres i aules d'Educació de Persones Adultes a les dimensions del repte plantejat.

Les escoles d'Educació de Persones Adultes i, molt especialment, el professorat que les ha fet funcionar durant molts anys, són, sense cap mena de dubte, el principal actiu del que disposa el país per a fer front a la ingent tasca d'elevar els nivells educatius de la població adulta i, alhora, per a fer-ho amb les estratègies específiques que l'objectiu a assolir requereix. Són, dit d'una altra manera, la base indispensable per al creixement.

Avui, tots els informes i estudis actualment disponibles coincideixen a constatar la necessitat de creixement de l'oferta d'Educació de Persones Adultes, molt especialment en allò que fa referència a la formació d'acollida i la formació instrumental i bàsica. En aquest sentit, cal treballar per tal d'aconseguir, en l'horitzó 2015, un increment de la capacitat d'oferta de la xarxa pública de centres d'Educació de Persones Adultes que permeti arribar al llindar del 3% de la població adulta que no ha acabat els estudis obligatoris matriculada en una escola d'Educació de Persones Adultes. Aquest objectiu s'assoliria mitjançant increments anuals globals del 20% en el nombre de participants en activitats d'Educació de Persones Adultes, amb la corresponent dotació dels recursos necessaris per a garantir un procés educatiu de qualitat i adequat a l'especificitat de l'aprenentatge de les persones adultes.

Aquests increments cal aplicar-los d'acord amb una anàlisi de necessitats acurada i amb una planificació de l'oferta feta conjuntament per les corporacions locals i els Serveis Territorials del Departament d'Educació en el marc de les instàncies comunes que es creïn a aquest efecte. Això evitarà un creixement desordenat i la dedicació d'esforços allà on realment són necessaris, tot garantint l'equilibri entre l'oferta i la demanda.

El present acord desenvolupa els compromisos adquirits pel Departament d'Educació en el marc del Protocol de negociació per al període 2004-2005 signat el 18 d'octubre de 2004, sobre condicions laborals del professorat, compromisos confirmats en el punt 14 de la Mesa Sectorial del 17 de novembre de 2005 (DOGC de 5.4.2006). L'Acord recull un conjunt de mesures consensuades entre les organitzacions sindicals i el Departament d'Educació que han de fer possible un bon punt de partida per al creixement d'una xarxa de centres públics d'Educació de Persones Adultes gratuïta, de qualitat i amb equilibri territorial que faci possible que qualsevol persona pugui exercir el seu dret a l'educació al llarg de la vida. Concreta el compromís d'acollida del professorat de l'Educació de Persones Adultes al Departament d'Educació i recull un conjunt de mesures relatives a les condicions laborals i d'altres mesures complementàries que han de constituir la plataforma de sortida per a situar l'Educació de Persones Adultes al nivell que demanen els reptes que el país té plantejats.

A. Oferta educativa

1. Prioritats de l'oferta

L'oferta educativa dels centres i aules d'educació de persones adultes té com a finalitat donar resposta a les necessitats i demandes formatives de l'entorn, tot fent especial incidència en els ensenyaments inicials, en especial l'aprenentatge de la llengua catalana adreçat a persones nouvingudes, i a la formació bàsica.

2. Estructura i característiques de l'oferta

L'oferta educativa d'educació de persones adultes s'estructura en els blocs i ensenyaments següents:

Blocs

Ensenyaments

Activitats

A) Ensenyaments inicials i bàsics

1. Llengua catalana

Curs d'acolliment lingüístic

   

Curs de nivell bàsic

   

Curs de nivell llindar

 

2. Llengua castellana

Curs de nivell inicial

   

Curs de nivell bàsic

 

3. Llengua estrangera

Anglès nivell inicial

   

Francès nivell inicial

 

4. Informàtica

Alfabetització digital

B) Formació bàsica

1. Cicle de formació instrumental

Nivells 1, 2 i 3

 

2. Cicle d'educació secundària

Mòduls comunicació

   

Mòduls matemàtiques, ciència i tecnologia

   

Mòduls ciències socials i participació

C) Preparació per a proves d'accés

1. A cicles formatius de grau mitjà

 
 

2. A cicles formatius de grau superior

 
 

3. A la universitat per a majors de 25 anys

 

D) Competències per a la societat de la informació

1. Informàtica

Informàtica a nivell d'usuari

 

2. Llengua estrangera

Llengua estrangera a nivell funcional

2.1  Ensenyaments inicials i bàsics

Els ensenyaments inicials i bàsics tenen com objectiu que les persones destinatàries adquireixin el grau de competència mínima en les àrees indicades, per desenvolupar-se en la societat actual.

Amb caràcter general, s'organitzen trimestralment, no obstant, queda oberta la possibilitat de fer una altra distribució d'acord amb les necessitats del grup, de l'organització del centre o aula, i de la demanda de l'entorn.

Llengua catalana

S'estructura en un curs d'acolliment lingüístic, un curs de nivell bàsic i un curs de nivell llindar. D'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, aquests cursos s'adscriuen dins del nivell A d'usuari bàsic i del nivell B1 d'usuari independent de domini de la llengua. Els continguts dels cursos incorporen aspectes relacionats amb l'entorn i fan especial èmfasi en els trets singulars i identitaris de la societat catalana que permetran una millor adaptació de les persones nouvingudes al país d'acollida.

El curs d'acolliment lingüístic, se centra en les competències de la llengua oral tot i que pot incorporar objectius comunicatius de llengua escrita. S'adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua.

El curs de nivell bàsic, amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d'usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

El curs de nivell llindar, aquest nivell ha de possibilitar que l'aprenent es pugui desenvolupar satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana. Correspon al B1 nivell Llindar definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Llengua castellana

S'estructura en un curs de nivell inicial que s'adreça a persones amb desconeixement de la llengua castellana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua per desenvolupar-se en la societat actual. Se centra en les competències de la llengua oral i incorpora objectius comunicatius de llengua escrita. D'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, aquest curs s'adscriu dins del nivell A d'usuari bàsic, de domini de la llengua.

El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d'usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Llengua estrangera

La llengua anglesa i la llengua francesa són les que s'impartiran amb caràcter prioritari dins d'aquests ensenyaments.

L'ensenyament inicial d'una llengua estrangera, anglès/francès, s'adscriu dins del nivell A1 d'usuari bàsic, de domini de la llengua del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Se centra en les competències de la llengua oral tot i incorporar objectius comunicatius mínims de llengua escrita.

S'adreça a persones amb desconeixement d'aquestes llengües.

Informàtica

S'organitza en un curs d'alfabetització digital que té com a objectiu facilitar l'adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.

S'adreça a persones amb desconeixement de les tecnologies de la informació.

2.2  Formació bàsica

Són els ensenyaments regulats pel Decret 213/2002, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

Cicle de formació instrumental

D'acord amb el Decret esmentat, s'organitza en tres nivells d'aprenentatge. Les persones que assoleixen els continguts d'aquest cicle obtenen el certificat de formació instrumental.

Dins d'aquest cicle, l'Administració educativa podrà autoritzar adaptacions curriculars i metodològiques adequades als interessos i necessitats canviants del grup destinatari d'aquests ensenyaments, per tal de fer possible l'assoliment dels objectius del currículum establert.

Cicle d'educació secundària

D'acord amb el Decret 213/2002, s'organitza en tres àmbits i aquests en mòduls. Les persones que assoleixen els continguts d'aquest cicle obtenen el títol de graduat en educació secundària.

Dins d'aquest cicle, l'Administració educativa podrà autoritzar adaptacions curriculars i metodològiques adequades als interessos i necessitats canviants del grup destinatari d'aquests ensenyaments, per tal de fer possible l'assoliment dels objectius del currículum establert.

2.3  Preparació per a les proves d'accés

Les hores de dedicació setmanals per a cada un dels ensenyaments s'establiran segons les matèries impartides.

En el cas de la preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà es garantirà una durada mínima de 300 hores.

A partir del curs 2006-2007, si el centre o aula no disposa de professorat amb especialitat o titulació adient per impartir matèries específiques corresponents a la preparació de les proves d'accés a aquests ensenyaments, s'establiran les mesures necessàries per tal que el professorat dels IES imparteixi, dins del seu horari lectiu els continguts esmentats.

2.4  Competències per a la societat de la informació

Són les competències bàsiques en tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per desenvolupar-se en la societat actual. Els cursos s'adrecen a persones amb coneixements inicials de tecnologies de la informació i/o de les llengües estrangeres, anglès/francès.

Informàtica d'usuari

Té com objectiu millorar el nivell de coneixements de les tecnologies de la informació i les aplicacions informàtiques més habituals.

Llengua estrangera nivell funcional

D'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, aquest curs s'inscriu dins del nivell A2, d'usuari bàsic, de domini de la llengua. Parteix dels coneixements mínims del nivell més baix de l'ús generatiu de la llengua per tal d'arribar a l'adquisició d'unes competències comunicatives que garanteixin l'ús funcional d'aquesta llengua en les situacions més quotidianes.

3. Altres activitats formatives

El centre o aula podrà acollir activitats, en els àmbits de formació per al treball, per al lleure i per la cultura, realitzades per altres organismes o institucions públiques, o entitats sense ànim de lucre. Aquestes activitats, però, no es confondran amb l'oferta educativa ni podran interferir-la, i es faran indicant clarament quina entitat les organitza i en quin marc de col·laboració.

4. Modalitats i metodologia

Els ensenyaments que s'imparteixen als centres i aules d'educació de persones adultes són en la modalitat presencial. El cicle d'educació secundària també es pot impartir en la modalitat a distància als centres i aules que estiguin autoritzats a treballar en aquesta modalitat, d'acord amb allò que es preveu a l'apartat 4.2 d'aquest document.

Els centres i aules d'educació de persones adultes poden incorporar la metodologia d'autoformació en l'organització de l'oferta formativa.

4.1  Pla d'impuls de l'autoformació

La formació de persones adultes s'adreça a un públic molt divers. Persones de diferents edats que tenen diversitat d'interessos, disponibilitat de temps diferent, graus de maduresa i ritmes de treball diferents i uns coneixements previs que depenen de la seva formació anterior i del seu bagatge personal. Cal, per tant, que totes les persones adultes que vulguin millorar les seves competències bàsiques puguin accedir-hi en el moment i forma més adequat a les seves necessitats. La diversitat de modalitats i de metodologies és clau per a la formació de persones adultes.

Això no pressuposa una separació estricta entre espais i metodologies de formació presencial i les d'autoformació. És més recomanable tendir a una integració de les dues metodologies que quedi reflectida en la programació dels ensenyaments, en la distribució horària i en el projecte educatiu de centre. L'organització de l'oferta formativa ha de contemplar l'ús de l'aula d'autoformació i garantir un horari d'atenció i assessorament a l'aula el més ampli possible.

La consolidació i extensió de la modalitat d'autoformació en els centres i aules d'educació de persones adultes es produirà en dues fases: anàlisi i consolidació del model (abril 2006-juny 2007) i extensió de la modalitat d'autoformació (setembre 2007 en endavant).

Pel que fa a la xarxa d'escoles d'educació de persones adultes de Catalunya es caracteritza, entre d'altres aspectes, per poder presentar iniciatives excel·lents en l'àmbit de l'autoformació. Actualment, el Departament d'Educació, amb la col·laboració de professorat expert en aquesta matèria, està finalitzant un estudi acurat d'aquestes experiències que permeti, en primer lloc, definir un model d'autoformació i, consolidar-lo i estendre'l a totes aquelles poblacions en què la modalitat d'autoformació pugui contribuir a atendre a la població adulta demandant de formació.

En aquests moments estem actuant des de tres models diferents: centres d'educació de persones adultes amb aula d'autoformació, centres d'educació de persones adultes amb autoformació integrada i centres d'autoformació. En el centre d'educació de persones adultes amb aula d'autoformació, l'aula d'autoformació ha d'estar a disposició de l'alumnat per a fer-hi el reforç i/o ampliació dels continguts treballats a la classe. Els objectius i continguts són els del grup classe i és a l'hora de treballar els procediments quan el tutor pot oferir a cada aprenent, mitjançant itineraris personalitzats, un ventall d'activitats i treballs per fer a l'aula d'autoformació.

El centre d'educació de persones adultes amb autoformació integrada és un projecte d'aprenentatge integrat, com el seu nom indica, que ha de combinar la transmissió de coneixements amb l'autoformació, és a dir, el treball a l'aula, en grup, amb el treball a l'aula d'autoformació d'acord amb una organització d'horaris i una proposta didàctica elaborada pel professorat. Un projecte d'aprenentatge integrat no és només un canvi d'espai físic sinó que pressuposa una organització dels materials, una estratègia didàctica, un acompanyament pedagògic i un diàleg constructiu entre el docent i l'aprenent. Finalment, els centres d'autoformació són espais educatius i de formació que afavoreixen l'atenció a la diversitat a través d'una formació personalitzada que s'adapta al ritme i sistema d'aprenentatge que cada alumne/a necessita. La finalitat no és que l'alumne/a aprengui sol sinó fomentar l'autonomia en l'aprenent per tal que sigui capaç de prendre decisions sobre el què, el com i el quan aprendre. Aquesta autonomia l'ajudarà a afrontar el repte de l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

El Departament d'Educació es compromet a finalitzar l'estudi sobre el model d'autoformació no més tard del 15 de juliol de 2006 i, en qualsevol cas, a mantenir l'actual xarxa de centres .i el professorat corresponent. que desenvolupen activitats d'autoformació durant el curs 2006-2007. En aquest marc, s'estudiarà l'encaix en l'àmbit de l'autoformació de les activitats de preparació de les proves lliures. Aquest procés permetrà consolidar les diferents experiències, assentar el model i la seva qualitat formativa per tal de, posteriorment, procedir a la seva generalització allà on les necessitats educatives de les persones adultes així ho aconsellin. Aquest serà el moment per a definir, si escau, els criteris pels quals es comptabilitza la dedicació de professorat a efectes de càlcul de plantilla, així com itineraris formatius que combinin en una oferta semipresencial les diferents modalitats de l'Educació de Persones Adultes.

4.2  Pla d'impuls de la formació a distància

Curs 2006-2007

El Departament d'Educació té previst crear l'Institut Obert de Catalunya IOC. A l'IOC s'impartiran els ensenyaments no universitaris a distància següents:

Graduat en educació secundària, GES.

Batxillerat.

Formació professional específica.

D'ara fins al desembre de 2006 s'analitzaran les funcions dels punts de suport, i s'adequaran a les necessitats l'IOC, amb la finalitat de consolidar una xarxa de centres que siguin referència al territori.

5. Avaluació i acreditació dels ensenyaments

En els Ensenyaments inicials, la Formació bàsica .cicle de formació instrumental i cicle d'educació secundària. i les Competències per a la societat de la informació, l'avaluació és contínua i la seva acreditació és l'establerta per la norma que els regula.

Pel que fa als cursos d'iniciació a la llengua catalana i d'iniciació a la informàtica, la seva superació donarà accés a un certificat acreditatiu que comptarà amb el recolzament i garantia de les autoritats públiques competents en la matèria.

S'obrirà un procés d'anàlisi i exploració per tal d'establir les acreditacions corresponents als ensenyaments de llengües (a excepció del català) cursats en centres d'Educació de Persones Adultes.

6. Nous ensenyaments

L'oferta educativa resta establerta en l'apartat 2. Al llarg del curs 2006-2007 s'establirà el procediment per a la revisió i hipotètica incorporació de nous ensenyaments d'educació de persones adultes que responguin a noves necessitats sorgides en aquest àmbit.

B. Criteris per al procés d'elaboració del nou mapa de la formació de persones adultes de Catalunya

1. Consideracions prèvies

La planificació de l'oferta d'educació de persones adultes ha d'identificar les característiques del dispositiu que possibiliti l'accés a aquesta formació per a tothom, independentment del gènere, de les característiques personals i dels llocs de residència. Per a l'elaboració d'aquest mapa cal tenir en compte dos aspectes que condicionen el procés:

a) Està en curs de discussió prèvia i elaboració la nova Llei d'educació permanent de Catalunya, que establirà el marc d'actuació en el qual caldrà establir la nova planificació de l'oferta d'educació de persones adultes. Aquest procés obert, de gran transcendència de cara al futur, condiciona lògicament l'elaboració del nou mapa. Per tant, fins que no conclogui el procés de debat de la llei no es disposarà de tots els elements necessaris per a perfilar les característiques de la nova planificació, del mapa. No obstant això, és evident que es pot i cal avançar en la definició de criteris que orientin els processos de planificació de l'oferta atès que existeix consens en la definició de l'oferta d'educació de persones adultes i en la necessitat d'estendre-la i fer-la accessible a tot Catalunya.

b) Cal fer, també, alguna precisió semàntica sobre el concepte de "mapa" de l'oferta d'educació de persones adultes. No podem parlar d'un mapa entès com a foto fixa, com a resposta a la demanda potencial o efectiva d'un determinat moment sense establir els criteris i procediments que marcaran la seva capacitat d'evolució i d'adaptació a noves demandes. Volem parlar, per tant, de criteris i procediments per a la planificació d'una oferta d'educació de persones adultes que impliqui l'elaboració d'un mapa dinàmic que doni resposta, en primera instància, a la demanda efectiva d'aquesta formació i, a llarg termini, a les necessitats futures i degudament identificades.

2. Necessitats de creixement de l'oferta d'Educació de Persones Adultes

Per tal de fer possible el creixement de l'oferta d'educació de persones adultes es fa necessari definir un model prioritari de centre i, alhora, els recursos materials i organitzatius de què es disposa per a assolir els reptes d'extensió i expansió plantejats en aquest document.

En aquest sentit, entenem que el model prioritari de centre és un centre específic d'educació de persones adultes amb un espai propi que fa l'oferta educativa prevista per a aquest àmbit del sistema educatiu, en qualsevol de les modalitats de formació establertes. Partint d'aquesta definició i combinant-la amb les possibilitats d'ubicació dels centres i les necessitats d'expansió de la xarxa actual, es plantegen diversos escenaris, com ara centres ubicats en equipaments municipals i centres ubicats en equipaments del Departament d'Educació (centres dedicats a serveis educatius, IES...).

En aquest escenari, cal incorporar-hi també la necessària transformació de les aules d'educació de persones adultes en centres d'educació de persones adultes, necessitat amb relació a la qual hi ha una àmplia coincidència de tota la comunitat educativa. Aquest és un procés complex en el qual hi intervenen factors molt diversos i múltiples entitats i institucions, que no fan viable una solució única i universal per a totes les Aules. En tot cas, el Departament d'Educació reitera la seva voluntat de procedir a l'esmentada transformació i es compromet a presentar, no més enllà del 30 de setembre de 2006, un pla d'actuacions que defineixi el procés i terminis de transformació de les aules en centres, així com les propostes de solució per a aquelles aules que, per raons diverses, sigui manifestament impossible transformar en centres. Aquest pla inclourà les actuacions per a totes les aules actualment existents.

En el marc d'aquest procés global de planificació, s'establiran els mecanismes adients per tal que les organitzacions sindicals rebin la informació corresponent de les decisions que en matèria de planificació de l'oferta d'Educació de Persones Adultes vagi prenent el Departament d'Educació.

C. Principis generals del procés de confecció de grups i assignació de plantilles d'educació de persones adultes

Elements del procés:

1. Anàlisi i prospectiva

Durant aquesta fase es preveu fer una anàlisi de l'entorn o zona d'influència dels centres en què es tindran en compte, d'una banda, les qüestions referides a la demanda que s'hagi produït, les característiques de la població, l'existència o no de plans educatius locals i la resta de recursos educatius de l'entorn, i d'altra banda les característiques del centre/aula (equipaments, recursos humans, etc.).

2. Estudi de l'evolució de les inscripcions per centre/aula

Recollida i estudi de les dades d'inscripcions/matrícula de cada centre o aula en els dos darrers cursos per ensenyaments.

Valoració de les dades de forma contrastada amb els informes de la Inspecció Educativa.

3. Autorització de l'oferta educativa

L'oferta educativa s'adequarà a les prioritats establertes al punt 1 del document A i tindrà en compte les propostes de l'Ajuntament, la coordinació, si escau, amb altres centres públics de formació del municipi, les franges horàries d'obertura del centre o aula i la disponibilitat d'espais.

A partir de les dades d'escolarització dels darrers cursos del centre, de la detecció de necessitats coordinada per l'Ajuntament i la proposta de la direcció del centre, previ informe de la Inspecció Educativa, el director/a dels serveis territorials proposarà a la DGFPiEP l'oferta educativa de cada centre per a la seva aprovació.

4. Procés d'estimació del nombre de grups i establiment de la plantilla docent

Per a l'estimació del nombre de grups es partirà de les sèries històriques del centre o aula, tot tenint en compte aquelles ampliacions d'oferta que hagin pogut produir-se i els fluxos de demanda identificats en l'entorn local i/o comarcal. Un cop autoritzada l'oferta educativa dels centres i aules, amb la proposta del nombre de grups per a cada un dels ensenyaments, la Direcció General de Personal Docent durant els mesos de maig i juny, definiran la plantilla docent dels centres i aules. Per a l'estimació de les plantilles docents s'establiran les ràtios per a cada ensenyament/activitat així com l'assignació de les hores setmanals, per a cada grup. També s'assignaran les hores de gestió dels centres i aules d'educació de persones adultes.

5. Càlcul d'hores lectives per a la confecció de plantilles CFA/AFA

H: Hores setmanals lectives (a efectes de càlcul); A: Alumnes Grup; M: Mínim Alumnes; N: Nombre Alumnes Grups/Plantilla

Blocs

Ensenyaments

Activitats

H

 

A

       

M

N

Ensenyaments inicials i bàsics

Llengua catalana

Curs de nivell inicial (acolliment lingüístic)

     
   

d'acolliment lingüístic (60 h-1T)

5

15 (***)

25

   

Curs de nivell bàsic (120 h-2T)

5

15 (***)

25

   

Curs de nivell llindar (120 h)

4

15 (***)

25

 

Llengua castellana

Curs de nivell inicial (60 h-1T)

5

15 (***)

25

   

Curs de nivell bàsic (120 h-2T)

     
 

Llengua estrangera

Anglès nivell inicial (90 h)

3

15 (***)

25

   

Francès nivell inicial (90 h)

3

15 (***)

25

 

Informàtica

Alfabetització digital (90 h)

3

15 (**)

25

Formació bàsica

Cicle de formació instrumental

Nivells I

8

15 (***)

25

   

Nivell II

8

15 (***)

25

   

Nivell III

10

15 (***)

25

 

Cicle d'educació secundària

Mòduls comunicació

15

15/nivell

35/nivell

   

Mòduls matemàtiques, ciència i tecnologia

     
   

Mòduls ciències socials i participació

     

Preparació per a proves d'accés

A cicles formatius de grau mitjà

Curs de preparació per a les proves d'accés a CFGM

10 (*)

20

35

 

A cicles formatius de grau superior

Curs de preparació per a les proves d'accés a CFGS (Part comuna)

8

20

35

   

Curs de preparació per a les proves d'accés a CFGS (específiques)

3

10

25

 

A la universitat per a majors de 25 anys

Curs de preparació per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys (Part comuna)

8

20

35

Competències per a la societat de la informació

Informàtica

Informàtica a nivell d'usuari-I (90 hores)

3

15

25

   

Informàtica a nivell d'usuari-II (90 hores)

     
 

Llengua estrangera

Llengua estrangera a nivell funcional (90 hores)

3

15

25

(*) Hores assignades només al grup de preparació de proves. Els alumnes poden completar el seu horari amb alguns mòduls de GES o altres ensenyaments del centre/aula. Quan en un grup no disposa del nombre d'alumnes mínims, s'hauran d'agrupar diferents alumnes dins d'un mateix nivell. En aquest grup el nombre màxim d'alumnes serà de 20/21.

(**) Informàtica, la ràtio serà de 15 sempre que disposin de l'equipament suficient per poder atendre l'alumnat.

(***) Ensenyaments inicials i Formació bàsica, s'estudiaran aquells casos en què es disposi del 80% de la ràtio establerta d'alumnes i/o no hi hagi un altre centre pròxim i accessible amb transport públic per cursar aquests mateixos ensenyaments.

(****) Pel que fa al càlcul d'hores lectives de les aules d'autoformació per al curs 2006-2007, se seguirà el que es preveu a l'apartat 4.1.

6. Càrrecs directius i de coordinació

6.1  Càrrecs directius en CFA i AFA

   

Càrrecs directius

Categoria a efectes de retribució econòmica

CFA

Amb 6 o més professors

Director; Cap d'Estudis i Secretari

Tipologia H (per cadascun dels 3 càrrecs)

 

Amb 4 o 5 professors

Director i Secretari

Tipologia I (per cadascun dels 2 càrrecs)

 

Amb 1, 2 o 3 professors

Director

Tipologia J

AFA

Amb 6 o més professors

Coordinador aula

Tipologia H (import corresponent a Secretari/Cap d'Estudis)

 

Amb menys de 6 professors

Coordinador aula

Tipologia I (import corresponent a Secretari)

6.2  Càrrecs de coordinació en CFA i AFA

Càrrecs de coordinació

Característiques centre/aula

Retribució econòmica

Coordinador de llengua

En CFA i AFA amb 10 o més professors

Mateix import que el corresponent als càrrecs de coordinació de la resta de centres docents públics

Coordinador de riscos laborals

En CFA i AFA amb 10 o més professors

 

Coordinador informàtic

En CFA i AFA amb 10 o més professors

 

Coordinador d'ensenyaments inicials

En CFA/AFA (si imparteixen aquesta oferta)

 

Coordinador d'ensenyaments bàsics

En CFA/AFA (si imparteixen aquesta oferta)

 

Coordinador per a proves d'accés

En CFA/AFA (si imparteixen aquesta oferta)

 

Coord. ensenyament competències per a la Societat de la Informació

En CFA/AFA (si imparteixen aquesta oferta)

 

A partir de l'1 de gener de 2007, el professorat dels centres i aules de Formació de Persones Adultes que tingui assignades funcions en l'àmbit de l'acció tutorial i no percebi cap complement específic per càrrecs directius o de coordinació, percebrà el complement de Tutoria de 52,42 euros al mes (amb l'increment de l'IPC corresponent a l'any 2007).

7. Hores de gestió dels CFA i AFA

7.1  Reducció d'hores lectives per càrrecs directius en CFA i AFA

   

CFA

   

AFA

 
 

Nombre hores global de reducció lectiva

 

per tots els càrrecs directius

Amb 6 o més professors

2 hores per cada professors/lloc de treball

Amb 4 o 5 professors

2 hores per cada professors/lloc de treball

Amb 1, 2 o 3 professors

2 hores per cada professors/lloc de treball

Amb 6 o més professors

2 hores per cada professors/lloc de treball

Amb menys de 6 professors

2 hores per cada professors/lloc de treball

N: Nombre d'hores

Càrrecs de coordinació

N

En CFA/AFA amb més 15 professors

9

En CFA/AFA amb 10-15 professors

7

En CFA/AFA amb 6-9 professors

5

En CFA/AFA fins a 5 professors

3

7.2  Reducció d'hores lectives per càrrecs de coordinació en CFA/AFA

8. Horari del professorat

Tots els docents tindran l'horari laboral setmanal, establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, Decret 188/2003, d'1 d'agost, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i mitja.

8.1  Horari del professorat per al curs 2006-2007

a. Horari dels docents del cos de mestres

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent:

Docència: 20 hores, es distribuiran al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres que inclouran:

Activitats docents, amb grups classe.

Activitat docent a l'aula d'autoformació.

Es comptabilitzaran dins d'aquestes hores, les previstes per les tasques dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació del centre/aula.

Aquestes 20 hores podran prendre's com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.

6 hores d'activitats d'horari fix; substitucions del professorat, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.) l'adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l'alumnat, coordinacions de programes, d'ensenyaments, nivell i àmbits, manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

4 hores, no sotmeses necessàriament a horari fix, per reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li encarregui el/la directora/a o el/la coordinador/a del centre/aula.

7,5 hores d'altres activitats relacionades amb la docència: preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, preparació de programacions, etc., que no hauran de fer-se necessàriament al centre.

Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l'autorització de compatibilitat corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

b. Horari dels docents del cos d'ensenyament secundari

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent:

Docència: 18 hores lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres que inclouran:

Activitats docents, amb grups classe.

Activitat docent a l'aula d'autoformació.

Es comptabilitzaran dins d'aquestes hores, les previstes per les tasques dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació del centre/aula.

6 hores d'activitats d'horari fix; substitucions del professorat, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), l'adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l'alumnat, coordinacions de programes, d'ensenyaments, nivell i àmbits, manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

6 hores, no sotmeses necessàriament a horari fix, per reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li encarregui el/la directora/a o el/la coordinador/a del centre/aula.

7,5 hores d'altres activitats relacionades amb la docència: preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, preparació de programacions, etc., que no hauran de fer-se necessàriament al centre.

Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l'autorització de compatibilitat corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

8.2  Horari del professorat per al curs 2007-2008

a. Horari dels docents del cos de mestres

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent

Docència: 20 hores, es distribuiran al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres que inclouran:

Activitats docents, amb grups classe.

Activitat docent a l'aula d'autoformació.

Activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i elaboració i seguiment del pla treball) fins a un màxim de 2 hores.

Es comptabilitzaran dins d'aquestes hores, les previstes per les tasques dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació del centre/aula.

Aquestes 20 hores podran prendre's com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.

6 hores d'activitats d'horari fix; substitucions del professorat, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.) l'adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l'alumnat, coordinacions de programes, d'ensenyaments, nivell i àmbits, manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

4 hores, no sotmeses necessàriament a horari fix, per reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li encarregui el/la directora/a o el/la coordinador/a del centre/aula.

7,5 hores d'altres activitats relacionades amb la docència: preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, preparació de programacions etc., que no hauran de fer-se necessàriament al centre.

Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l'autorització de compatibilitat corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

b. Horari dels docents del cos d'ensenyament secundari

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent:

Docència: 18 hores lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres que inclouran:

Activitats docents, amb grups classe.

Activitat docent a l'aula d'autoformació.

Es comptabilitzaran dins d'aquestes hores, les previstes per les tasques dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació del centre/aula.

6 hores d'activitats d'horari fix; substitucions del professorat, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), l'adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l'alumnat, coordinacions de programes, d'ensenyaments, nivell i àmbits, manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

6 hores, no sotmeses necessàriament a horari fix, per reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li encarregui el/la directora/a o el/la coordinador/a del centre/aula.

7,5 hores de preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no hauran de fer-se necessàriament al centre.

Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l'autorització de compatibilitat corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

9. Provisió llocs de treball en CFA/AFA

Un cop definits els criteris de confecció de plantilles dels CFA/AFA i concretar el catàleg de llocs de treball docents per al curs 2006-2007 i pel que fa a la provisió d'aquests llocs de treball es considerarà el següent:

1) Per al curs 2007-2008 en la provisió de llocs de treball dels centres de Formació de Persones Adultes, la priorització dels diferents col·lectius de professorat (desplaçats, comissions de servei i propietaris provisionals, opositors i interins) serà la mateixa que per a la resta de centres docents públics dependents del Departament d'Educació, a diferència del que ha succeït en els darrers dos cursos escolars.

2) Ofertar, progressivament en les properes tres convocatòries de concurs general de trasllat, les vacants de CFA (i de les AFA que es preveu passaran a CFA) per facilitar la mobilitat del professorat del cos de mestre i que el professorat del cos de secundària pugui obtenir destinació definitiva per primera vegada. Els llocs de treball a ofertar en les successives convocatòries de concursos de trasllats serà del 20%, 40% i 40% de les vacants existents.

3) La participació i l'oferta de vacants en CFA/AFA tindria les característiques següents:

Aquests centres apareixerien específics com centres de formació de persones adultes.

En cap cas, les vacants d'aquests centres s'adjudicarien en la fase d'ofici (només a qui ho sol·licita explícitament).

El professorat funcionari de carrera ha de reunir els requisits previstos per als tres tipus de llocs de treball del cos de secundària.

S'estudiaran aspectes relacionats amb la puntuació per haver prestat serveis com funcionari en CFA/AFA en el nou marc normatiu de la funció pública docent i l'específica de la mobilitat del professorat.

Estudiar la puntuació per formació específica (i no com a requisit) quan el departament faci la corresponent oferta formativa.

Pel que fa a la borsa de substituts del professorat d'educació de persones adultes i per tal de garantir una formació adequada a les característiques de les persones adultes i també amb la finalitat de tenir en compte l'especificitat del professorat que imparteixi ensenyaments que condueixin a l'obtenció d'una titulació acadèmica o professional, s'estableixen els següents requisits i condicions preferents, a més dels requisits generals i específics previstos als articles 2 i 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, per a cada cos docent:

Cos de mestres:

A més de la titulació de mestre, els aspirants a cobrir interinitats o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar, de forma preferent, algun dels següents requisits:

Tenir una experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació d'adults.

Haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d'educació d'adults depenent del Departament.

Tenir el postgrau de formació d'adults.

Tenir el postgrau en formació de professors de català per a adults.

Tenir la diplomatura d'educació social.

Esgotada la llista dels mestres que reuneixin algun d'aquests requisits, es nomenaran altres mestres que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments.

Cos de professors d'ensenyament secundari:

A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a adults, els aspirants a cobrir interinitats o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar, de forma preferent, algun dels requisits següents:

Tenir una experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació d'adults.

Haver realitzat el CAP/CQP en un centre o aula d'educació d'adults depenent del Departament.

Tenir el postgrau de formació d'adults.

Tenir el postgrau en formació de professors de català per a adults.

Tenir la diplomatura d'educació social.

Tenir una experiència, al menys, d'un curs en una escola oficial d'idiomes.

Esgotada la llista del professorat que reuneixi algun d'aquests requisits, es nomenaran altres professors que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments de secundària.

10. Millores complementàries

10.1  Increment de la dotació d'auxiliars administratius

El Departament té previst dotar els centres i aules d'educació de persones adultes a partir de l'1 de setembre de 2006, amb 96 mitges dotacions d'auxiliars-administratius. Per fer més homogènia aquesta dotació s'ha estudiat la situació dels centres i aules individualment, arribant a fer una distribució de mitges jornades, per la qual cosa el 95% dels centres i aules d'educació de persones adultes amb data 1 de setembre de 2006 disposaran com a mínim d'un auxiliar-administratiu a mitja jornada. Això significa que 119 CFA/AFA disposaran d'auxiliar-administratiu. Romandran 7 AFA que no disposaran d'auxiliar-administratiu, atès que la situació d'aquestes aules està en procés d'estudi.

10.2  Millora de l'equipament informàtic

La formació de persones adultes, des de que s'ha incorporat al Departament d'Educació ha incrementat l'equipament informàtic dels centres i aules d'educació de persones adultes en 150 ordinadors de gestió, un servidor, per tots els CFA/AFA, 378 ordinadors a diferents centres/aules, 10 videoprojectors i un nombre molt important d'ordinadors provinents de la donació de "la Caixa". També s'ha dotat del programari més adient pels CFA/AFA.

Es preveu augmentar aquesta dotació amb els equipaments següents durant l'any 2006:

1 impressora làser, per tots els CFA/AFA.

446 ordinadors a diferents CFA/AFA.

25 canons de projecció Standard.

25 canons de projecció de sostre.

10.3  Creació dels Centres de Formació de Persones Adultes en centres penitenciaris

No més tard del 31 de desembre de 2006 s'haurà tramitat el decret de creació dels centres de Formació de Persones Adultes que estan ubicats en centres penitenciaris, alhora que hauran conclòs les converses amb el Departament de Justícia per impulsar una major integració d'aquests centres i el seu professorat en el Departament d'Educació.

10.4  Professorat de les administracions locals en centres del Departament d'Educació

Conjuntament amb les administracions locals, s'estudiaran les mesures més adequades per a regularitzar la situació del professorat municipal que presta els seus serveis docents en un centre de titularitat del Departament d'Educació i per coordinar l'oferta educativa dels centres de titularitat municipal amb la dels centres de titularitat del Departament d'Educació.

10.5  Substitució del sistema SIFA

Amb data 1 de setembre de 2006 està previst que tots els centres i aules de Formació de Persones Adultes s'incorporin al sistema SAGA.

10.6  Professorat contractat laboral del Departament d'Educació

El present acord es posarà en coneixement del Comitè Intercentres per a la seva aplicació al personal contractat pel Departament d'Educació que presta els seus serveis com a mestre/a contractat/ada laboral temporal o mestre/a contractat/ada laboral indefinit que tingui el seu lloc de treball com a definitius en centres d'FPA, sempre que consti, amb les condicions esmentades, en el registre informàtic de professorat del Departament d'Educació.

11. Comissió de seguiment

Les parts signants constituiran una comissió de seguiment de l'aplicació del present Acord que estarà sotmès, en el cas que sigui necessari, a la mediació corresponent segons el previst en els pactes de la Mesa general de la funció pública. La comissió es reunirà com a mínim un cop l'any.

Aquesta comissió de seguiment és un instrument primordial per a efectuar l'anàlisi, l'avaluació i l'impuls de l'aplicació de l'Acord, i per a harmonitzar les interpretacions i la casuística que pugui sorgir en el seu desenvolupament. Correspon també a la comissió vigilar el compliment dels continguts de l'Acord i fer el seguiment i el control dels resultats de la seva aplicació.

12. Vigència de l'Acord

Aquest Acord entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2008 i la seva aplicació es prorrogarà de manera automàtica mentre no s'assoleixi un nou acord. L'eficàcia d'aquest acord resta subordinada a la seva aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2006

Per l'Administració:

Per les organitzacions sindicals:

USTEC-STEs.IAC

FE CCOO

FETE-UGT

(07.017.022)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal