Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4808 - 26/01/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/120/2007, de 18 de gener, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, i les proves de caràcter general dels ensenyaments de règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2007. (Pàg. 2983)


RESOLUCIÓ

EDU/120/2007, de 18 de gener, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, i les proves de caràcter general dels ensenyaments de règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2007.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de 28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000, de 3 d'abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000), preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada i convocada anualment pel Departament d'Educació, d'acord amb els requisits que s'estableixen.

D'altra banda, el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport, preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada pel Departament d'Educació, d'acord amb els requisits que s'hi estableixen. Així mateix, la disposició transitòria primera preveu que, fins que no es produeixi la implantació dels ensenyaments de règim especial en cada modalitat o especialitat esportiva, les formacions impartides pels òrgans competents en matèria esportiva de les comunitats autònomes i les federacions esportives, podran obtenir el reconeixement a efectes de la correspondència amb la formació de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport de l'especialitat corresponent.

L'Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva, a què es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, preveu en l'article 6.2 l'accés sense titulació a aquestes formacions, sempre que se superi una prova de maduresa, i es compleixin la resta de requisits.

Així mateix, el Decret 169/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport, preveu a l'article 10 l'accés sense titulació a aquests ensenyaments sempre que se superi una prova de caràcter general, i es compleixin la resta de requisits. Aquest mateix article preveu també que aquestes proves d'accés puguin coincidir en contingut i en calendari amb les proves d'accés als cicles formatius.

L'actual convocatòria conté, respecte a les anteriors, les modificacions necessàries per adaptar les proves a la nova regulació. En aquest sentit, per una banda, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, s'ha avançat el requisit d'edat mínima de presentació a les proves d'accés i, per una altra, es té en compte, als efectes de la qualificació final de les proves, la qualificació obtinguda al curs de preparació de la prova d'accés o la formació per a les proves d'accés, que actualment imparteixen.

Així mateix, s'han modificat algunes matèries de les proves d'accés a grau superior, per tal de donar resposta a les necessitats de formació bàsica requerides per cursar els ensenyaments de formació professional. En la part comuna s'ha substituït la matèria d'història per la de matemàtiques, i també s'han modificat les matèries de la part específica i l'accés que donen als diferents cicles formatius i ensenyaments d'esports de grau superior i formacions esportives de nivell 3, així com els temaris i criteris d'avaluació corresponents.

Pel que fa a la inscripció a les proves, es dóna compliment al que preveu l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, que aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Educació.

D'altra banda, tenint en compte que els objectius de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional, als ensenyaments del règim especial de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives són els mateixos, es concentren ambdues proves en la mateixa convocatòria. Per tant, als efectes d'aquesta convocatòria, s'anomenen proves d'accés a grau mitjà, les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments del règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció oficial del títol de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1, i s'anomenaran proves d'accés a grau superior, les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica, les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments del règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció oficial del títol de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3.

Així mateix, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments d'esports tant els ensenyaments de règim especial d'esports, com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això,

Resolc:

.1  Convocar, per a l'any 2007, les proves d'accés a grau mitjà i a grau superior que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2  Objectiu de les proves

2.1  L'objectiu de la prova d'accés a grau mitjà és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

2.2  L'objectiu de la prova d'accés a grau superior és que l'aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

.3  Calendari de realització de les proves

La prova d'accés a grau mitjà es farà el dia 2 de maig de 2007 i la prova d'accés a grau superior els dies 30 i 31 de maig de 2007.

.4  Inscripció a les proves

4.1  Període i procediment d'inscripció.

La inscripció a les proves d'accés, tant a grau mitjà com a grau superior, es farà de l'1 al 15 de març de 2007. La sol·licitud es presentarà per via telemàtica mitjançant l'aplicació disponible a la pàgina web: http://www.gencat.cat/educacio, i es podrà tramitar des de qualsevol terminal de què disposin les persones interessades. També es podrà presentar per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La persona que estigui cursant qualsevol ensenyament en un institut d'educació secundària dependent del Departament d'Educació no podrà inscriure's a fer la prova en el mateix IES on cursa aquests ensenyaments, a excepció d'aquelles comarques on hi hagi una sola comissió avaluadora, o bé quan la persona aspirant s'inscrigui per accedir a ensenyaments d'esports.

En cas que s'incompleixi aquest requisit, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats assignarà, d'ofici, una altra comissió avaluadora. La direcció del centre serà la responsable de comunicar-ho a les persones afectades.

El pagament de les taxes corresponents es farà pels mitjans següents: mitjançant pagament telemàtic amb targeta bancària o bé imprimint la carta de pagament d'Internet, i amb la qual s'anirà a pagar presencialment a les oficines de "la Caixa", o bé per ServiCaixa, en el termini indicat en aquesta carta de pagament.

En qualsevol cas, les persones aspirants hauran de presentar al centre assignat per fer la prova, la documentació que es relaciona en el punt 12.4 per a la prova d'accés a grau mitjà, i en el punt 13.4 per a la prova d'accés a grau superior, en els terminis indicats.

4.2  Per a la prova d'accés a grau mitjà.

Cal indicar la llengua estrangera triada en la sol·licitud d'inscripció.

4.3  Per a la prova d'accés a grau superior.

S'haurà d'indicar:

a) El títol de tècnic/a de grau mitjà que posseeix o estar en disposició d'obtenir-lo, com a molt tard el dia 13 de juny de 2007.

b) El nom del cicle formatiu, ensenyaments de règim especial d'esports, o formacions esportives de nivell 3 per al qual se sol·licita la realització de la prova.

c) En la part comuna de la prova, la llengua estrangera triada.

d) En la part específica, el nom de les matèries triades, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta Resolució. En els cicles formatius o en els ensenyaments de règim especial d'esports en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera l'aspirant podrà triar entre anglès i francès, però en cap cas no es podrà examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.

L'aspirant no podrà modificar l'elecció de les matèries triades passat el termini de presentació de documentació al centre.

4.4  Taxes.

Les taxes d'inscripció són les que estableix la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i els imports seran els legalment establerts en el moment de la inscripció a les proves. La manca de pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

.5  Aspirants amb necessitats específiques

5.1  Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, podran sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

5.2  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d'acord amb el model que es detalla a l'annex 4 d'aquesta Resolució, adreçada a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 15 de març de 2007.

A la sol·licitud, signada per l'aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, cal adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: certificat del CAD (Centre d'Atenció al Disminuït) del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que informi del grau de discapacitat reconeguda o document equivalent. Caldrà aportar també, si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l'aspirant, juntament amb la proposta dels recursos addicionals que es considerin adequats.

c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Educació, que l'aspirant ha tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

5.3  La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informarà la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

.6  Informació i orientació a les persones aspirants

Tots els instituts d'educació secundària dependents del Departament d'Educació que imparteixen ensenyaments de formació professional, i els centres o aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació que en fan la preparació, han d'oferir informació i orientació sobre els ensenyaments professionals i esportius a les persones interessades i sobre el procediment d'inscripció i funcionament de les proves d'accés. La direcció del centre ha de designar el personal adient per dur-les a terme.

.7  Efectes de la superació de les proves

7.1  Les proves superades tenen validesa permanent en la totalitat de l'Estat espanyol.

7.2  Haver superat les proves d'accés faculta les persones que no tenen la titulació exigida a matricular-se en els ensenyaments per als quals hagi superat l'accés. Tot i això, la superació de la prova no garanteix una plaça escolar.

Les persones que havent superat aquestes proves d'accés, vulguin matricular-se a un cicle formatiu o als ensenyaments d'esports hauran de sol·licitar la preinscripció, en el termini que s'estableixi, al centre on el vulguin cursar. Per poder-s'hi matricular, hauran d'esperar el resultat de la prova.

Els centres docents sostinguts amb fons públics, d'acord amb la normativa d'admissió d'alumnat, efectuaran la preinscripció corresponent, a l'espera del resultat de la prova d'accés.

7.3  Haver superat la prova d'accés a grau mitjà permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional específica.

7.4  Haver superat la prova d'accés a grau mitjà permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esport i de les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.5  Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional específica.

7.6  Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esport i a les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.7  Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional específica permet l'accés a aquest cicle i també, si escau, als cicles formatius que tenen la part específica coincident, llevat que l'aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica, doncs en aquest cas l'accés estarà limitat als cicles pels quals té l'exempció reconeguda.

7.8  Haver superat la prova d'accés als ensenyaments de règim especial d'esports i a les formacions esportives de nivell 3, permet l'accés a aquests ensenyaments i també, als cicles formatius que tenen la part específica coincident, llevat que l'aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica, doncs en aquest cas l'accés estarà limitat als cicles per als quals té l'exempció reconeguda.

.8  Elaboració de les proves

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats elaborarà les proves i les farà arribar a les comissions avaluadores.

.9  Comissió avaluadora

9.1  Nomenament.

Els/les directors/es dels serveis territorials nomenaran les persones membres de les comissions avaluadores de les proves convocades per aquesta Resolució i faran arribar una còpia a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 18 d'abril de 2007.

Les comissions es constituiran en els centres designats per realitzar les proves, d'acord amb els criteris de racionalització de capacitat del centre i el nombre d'aspirants per comissió.

D'entre les comissions avaluadores que estan nomenades per a la convocatòria ordinària, els/les directors/es dels serveis territorials nomenaran les comissions avaluadores que atendran la convocatòria d'incidències, i faran arribar una còpia a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del 18 d'abril de 2007.

9.2  Composició de les comissions.

9.2.1 A cada centre es podran constituir dues comissions avaluadores, una per a la prova d'accés a grau mitjà i una altra per a la prova d'accés a grau superior.

9.2.2 La comissió avaluadora per a la prova d'accés a grau mitjà estarà constituïda pels membres següents: el president o la presidenta, el secretari o la secretària i fins a dotze vocals.

A cada comissió es podrà designar com a vocal, algun/a professor/a dels instituts d'educació secundària, dels centres o aules de formació de persones adultes, o que imparteix programes de garantia social, de centres dependents del Departament d'Educació.

9.2.3 La comissió avaluadora per a la prova d'accés a grau superior estarà constituïda pels membres següents: el president o la presidenta, el secretari o la secretària i fins a divuit vocals.

A cada comissió es podrà designar com a vocal, algun membre del professorat dels centres o aules de formació de persones adultes o del professorat que imparteixi programes de garantia social, dependents del Departament d'Educació.

Els vocals de les comissions hauran de tenir atribució docent en educació secundària en les matèries de la part comuna i per les matèries de la part específica de grau superior en les especialitats indicades en l'annex 17 d'aquesta Resolució.

9.2.4 El/La president/a i el/la secretari/ària de les comissions avaluadores ho seran d'ambdues comissions. Els vocals podran coincidir en ambdues comissions.

9.3  La relació de membres de cada comissió avaluadora es publicarà al tauler d'anuncis del centre docent on es realitzi la prova, no més tard del dia 19 d'abril de 2007.

9.4  Els membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.5  Les persones que hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau mitjà o al grau superior d'aquesta convocatòria no poden formar part de cap comissió avaluadora de proves del mateix grau per al qual s'han preparat.

9.6  Les comissions estaran incloses dins la categoria tercera, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i d'actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels imports de determinades indemnitzacions.

9.7  Funcions de les comissions avaluadores.

La comissió:

a) Atendrà les consultes de les persones aspirants.

b) Comprovarà la documentació i els requisits de les persones aspirants.

c) Puntuarà el currículum presentat.

d) Organitzarà les proves al centre i vetllarà pel desenvolupament correcte.

e) Corregirà i qualificarà les proves.

f) Publicarà les llistes i els resultats en els terminis i forma establerts.

g) Resoldrà les reclamacions, d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

9.8  En qualsevol moment de la realització de les proves o del procés, els membres de la comissió avaluadora podran comprovar la identitat de les persones aspirants i, en cas de detectar l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

.10  Documentació i organització de les proves

10.1  Conservació de la documentació.

Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores conservaran tota la documentació generada durant els tres mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que les actes de les proves i una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova s'hauran de conservar de forma permanent. En cas de reclamacions, caldrà conservar la documentació fins a la resolució del procés.

10.2  Organització de la prova.

Els/Les directors/es dels serveis territorials vetllaran i prendran les mesures adequades per a l'execució correcta d'aquesta Resolució, i nomenaran un/a inspector/a d'Educació, preferentment de l'àrea de formació professional, per coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament del procés, i la correcta interpretació de la normativa.

El coordinador o la coordinadora de formació professional de cada servei territorial col·laborarà amb l'inspector o inspectora d'educació, impulsarà la difusió d'aquesta convocatòria entre els agents socials, les empreses i les entitats del territori, donarà suport als centres en l'organització del procés i durà a terme les actuacions que la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats li encarregui.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats emetrà les instruccions necessàries per aplicar aquesta Resolució.

.11  Validesa d'altres proves d'accés

11.1  Validesa de les proves d'accés als mòduls professionals.

11.1.1 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 2 permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional específica i de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esports i a les formacions esportives de nivell 1.

11.1.2 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 3 permet sol·licitar la matriculació als cicles formatius de grau superior de formació professional específica afins, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener, per la qual es convoca la realització de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica per a l'any 2002 (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

11.1.3 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 3 permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional específica, de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esports i a les formacions esportives de nivell 1.

11.2  Validesa de les proves d'accés als cicles formatius d'ensenyaments artístics.

11.2.1 Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments artístics permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional específica i, també al grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esports i a les formacions esportives de nivell 1.

11.2.2 Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments artístics permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional específica i, també al grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esports i a les formacions esportives de nivell 1.

.12  Prova d'accés a grau mitjà

12.1  Calendari de realització de la prova.

12.1.1 Convocatòria ordinària.

Es farà el dia 2 de maig de 2007.

12.1.2 Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova per causes alienes a la seva voluntat, i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d'incidències que es farà el dia 9 de maig de 2007 en els centres que es determinin.

La sol·licitud per ser admès/admesa a la convocatòria d'incidències s'ha de presentar al centre on s'ha inscrit no més tard del dia 4 de maig de 2007.

La comissió avaluadora del centre on està inscrita la persona aspirant examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l'absència justificada i, no més tard del dia 7 de maig de 2007, publicarà al tauler d'anuncis del centre la relació de persones aspirants admeses i excloses indicant el centre assignat on haurà d'anar a fer la prova. Aquesta relació també es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La comissió avaluadora del centre on inicialment s'ha inscrit la persona aspirant farà arribar, a la comissió avaluadora del centre d'incidències assignada, l'expedient original dels aspirants no més tard del dia 8 de maig de 2007. A partir d'aquest moment i prèvia notificació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la persona aspirant passarà a estar inscrita a tots els efectes en aquesta comissió avaluadora.

12.2  Requisits per accedir a la prova.

Per inscriure's a les proves d'accés de grau mitjà caldrà tenir complerts 17 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2007.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica o als ensenyaments del règim especial d'esports de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell 1 no es poden presentar a la prova.

12.3  Exempcions de la prova.

12.3.1 Exempció de la matèria de llengua catalana. La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova i no han estudiat català en la seva escolaritat. Cal fer la sol·licitud al Servei d'Ensenyament del Català de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació fins al dia 15 de març de 2007.

12.3.2 Exempció total de la prova.

Les persones que hagin superat totalment les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys queden exemptes de realitzar la prova, i caldrà portar el document justificatiu al centre on hagi de cursar el cicle formatiu.

12.4  Presentació de la documentació al centre on es farà la prova, i comprovació de les dades d'inscripció.

Les persones aspirants hauran de presentar la documentació en dos períodes diferents.

Del dia 16 al 20 d'abril de 2007, al centre on faran la prova.

Tots els aspirants:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova.

Segons les condicions de la persona aspirant:

c) Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.

d) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova (exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Ensenyament del Català de la Direcció General d'Innovació).

En el moment de la rebuda de documentació, el centre haurà de comprovar totes les dades d'inscripció dels aspirants, i confirmar l'idioma estranger elegit. En cas que es detecti alguna errada, es procedirà a l'esmena corresponent.

El mateix dia de la prova, 2 de maig de 2007, hauran de presentar, si cal, la certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, segons el model dels annexos 13 i 14 d'aquesta Resolució, segons el cas.

Tota la documentació formarà part de l'expedient de l'aspirant, estarà a disposició de la comissió avaluadora i es conservarà al centre, d'acord amb el que estableix el punt 10.1 d'aquesta Resolució, sens perjudici del que estableix l'apartat 12.1.2.

La comissió avaluadora farà pública, no més tard del dia 23 d'abril de 2007, la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió, al tauler d'anuncis del centre on es faci la prova. Aquesta informació podrà consultar-se a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. A partir d'aquesta data, les persones aspirants podran presentar la documentació o aportar les dades que hi manquin no més tard del dia 25 d'abril de 2007. En cas que no ho facin, s'entendrà que renuncien a presentar-se a la prova.

La comissió avaluadora es reunirà per examinar la documentació nova presentada, i publicarà, al tauler d'anuncis del centre, la relació definitiva d'admesos i exclosos no més tard del dia 26 d'abril de 2007. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

12.5  Prova i qualificacions.

12.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.

La prova es realitzarà als centres docents públics que determinin els directors o directores dels serveis territorials del Departament d'Educació. La relació de centres s'exposarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials i a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio, abans del dia 1 de març de 2007.

12.5.2 Desenvolupament de la prova d'accés.

12.5.2.1 Objectius de la prova.

Prenent com a referència els objectius de l'ensenyament secundari obligatori, s'estableixen per a la prova els objectius següents:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i millora, com a element determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant-ne les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.

c) Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.

d) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, castellana i, si escau, aranesa i, almenys, en una llengua estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de manera organitzada, autònoma i crítica.

12.5.2.2 Els temaris i els criteris d'avaluació.

Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova de grau mitjà són els que consten a l'annex 15 d'aquesta Resolució.

12.5.2.3 Tipus de prova.

La prova d'accés a grau mitjà serà la mateixa per a tots els cicles o ensenyaments i es desenvoluparà en dues parts:

Part A: comprèn les àrees de llengua catalana, tecnologia, ciències de la naturalesa, ciències socials i educació visual i plàstica.

Part B: comprèn les àrees de llengua estrangera (anglès o francès), llengua castellana i matemàtiques.

12.5.2.4 Horari de realització de la prova.

La prova començarà a les 16 hores del dia 2 de maig de 2007. Pel que fa a la convocatòria d'incidències començarà a les 9.30 hores del dia 9 de maig de 2007 en el centre assignat. Les persones aspirants s'hauran de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova.

El temps de realització serà de quatre hores, que es distribuirà en dos blocs temporals de dues hores cadascun. En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part A. Quan s'acabi, hi haurà un descans de 30 minuts. En el segon bloc es realitzaran els exercicis de la part B.

12.5.3 Documentació i material a portar en el moment de la prova.

a) Documentació.

El dia de la prova les persones aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que permeti comprovar-ne la identitat als membres de la comissió avaluadora.

Si la comissió avaluadora detecta, en qualsevol moment del procés, l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclòs/a.

b) Material.

A partir del dia 16 d'abril de 2007, les persones aspirants hauran de consultar al tauler d'anuncis del centre on faran la prova o a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova.

12.5.4 Qualificació de la prova, i currículum.

12.5.4.1 Prova.

La qualificació de la prova estarà compresa entre 0 i 10 i la comissió avaluadora la calcularà aplicant el barem següent a la qualificació de cada àrea: llengua catalana, 20%; llengua castellana, 20%; matemàtiques, 20%; tecnologia, 8%; ciències de la naturalesa, 8%; ciències socials, 8%; educació visual i plàstica, 8%, i llengua estrangera, 8%.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se les hi podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se les hi podrà sumar la qualificació de la formació per a la preparació i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau.

Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

12.5.4.2 Currículum.

L'aspirant podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i d'experiència, al qual haurà d'adjuntar els documents justificatius de tot allò que hi al·legui. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament i amb dos decimals, amb un màxim d'un punt. Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova , i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa aportada d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts):

a.1) 0,6 punts per haver cursat o estar cursant un programa de garantia social amb certificat d'aprofitament o certificat d'assistència.

Document justificatiu: certificat amb el registre o vist-i-plau del Departament d'Educació.

a.2) 0,3 punts per un mínim de 100 hores de pràctiques a l'empresa, corresponents a un programa de garantia social, degudament certificat.

Document justificatiu: certificat del centre que imparteix el programa de garantia social que acrediti la realització de les pràctiques a l'empresa on consti la durada total en hores d'aquestes pràctiques, o fotocòpia del conveni de pràctiques on consti la durada total en hores.

a.3) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts).

b.1) Per experiència professional:

0,30 punts per cada 30 dies treballats a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

12.5.5 Efectes de la formació de preparació per a les proves al grau mitjà.

En el cas que l'aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova tal com indica l'apartat 12.5.4.1 d'aquesta Resolució, i presenti el certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà autoritzada pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006), es tindrà en compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons el que estableix l'esmentada Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006).

12.6  Publicació de resultats de la prova.

La comissió avaluadora farà públiques les actes de qualificació al tauler d'anuncis del centre, no més tard del dia 18 de maig de 2007. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La comissió avaluadora fixarà un horari per atendre les consultes dels aspirants sobre les qualificacions obtingudes.

12.7  Reclamacions.

L'aspirant podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes a la prova i la valoració del currículum, si escau, adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat no més tard del dia 23 de maig de 2007.

La comissió avaluadora, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més tard del 25 de maig de 2007 en publicarà el resultat.

Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La persona aspirant podrà presentar una reclamació contra el procés. Aquesta segona reclamació s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat no més tard del dia 30 de maig de 2007. El centre enviarà als serveis territorials corresponents aquesta segona reclamació, juntament amb una còpia de l'expedient de l'aspirant, i la Inspecció n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la reclamació i farà la proposta que correspongui. Tota aquesta documentació s'haurà de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i n'informarà a la persona interessada.

12.8  Certificacions.

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb dos decimals. En cap cas es faran certificats parcials, ni certificats de qualificacions de les diferents matèries de la prova.

.13  Prova d'accés a grau superior

13.1  Calendari de realització de la prova.

13.1.1 Convocatòria ordinària.

Es farà els dies 30 i 31 de maig de 2007.

13.1.2 Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova per causes alienes a la seva voluntat i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d'incidències que es farà el dia 6 de juny de 2007 en els centres que es determinin.

La sol·licitud per ser admès a la convocatòria d'incidències s'ha de presentar al centre on s'ha inscrit, no més tard del dia 1 de juny de 2007.

La comissió avaluadora del centre on està inscrita la persona aspirant examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l'absència justificada i no més tard del dia 4 de juny de 2007, publicarà, al tauler d'anuncis del centre, la relació de persones aspirants admeses i excloses indicant el centre assignat on haurà d'anar a fer la prova. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. La comissió avaluadora on inicialment s'ha inscrit la persona farà arribar, a la comissió avaluadora del centre d'incidències assignada, l'expedient original dels aspirants no més tard del dia 5 de juny de 2007. A partir d'aquest moment i prèvia notificació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la persona aspirant passarà a estar inscrita a tots els efectes en aquesta comissió avaluadora.

13.2  Requisits per accedir a la prova.

Per inscriure's a les proves d'accés de grau superior caldrà trobar-se en una de les situacions següents:

13.2.1 Tenir complerts 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2007.

13.2.2 Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2007 i no més tard del dia 13 de juny de 2007 tenir el títol de tècnic/a o estar en disposició d'obtenir-lo, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional específica o ensenyaments de règim especial d'esports de grau mitjà del mateix grup d'itineraris, segons s'indica a l'annex 2. El document justificatiu és el resguard de sol·licitud del títol o una certificació d'estudis complets del cicle formatiu de grau mitjà o dels ensenyaments de règim especial d'esports de grau mitjà superats.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i als ensenyaments de règim especial d'esports de grau superior no es poden presentar a la prova.

13.3  Exempcions de la prova.

13.3.1 Exempció de la matèria de llengua catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins el dia de realització de la prova i no han estudiat català en la seva escolarització.

Cal fer la sol·licitud al Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Educació fins el dia 15 de març de 2007.

13.3.2 Exempció de la part comuna de la prova.

Es pot sol·licitar per:

a) Haver superat totalment les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional específica.

c) Haver superat amb anterioritat les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments del règim especial d'esports de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3.

d) Haver superat les proves d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments del règim especial d'arts plàstiques i disseny.

e) Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle a què es vol accedir.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova, del 23 al 27 d'abril de 2007 mitjançant el model que es detalla a l'annex 5 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.3 Exempció de determinades matèries específiques.

Les persones aspirants que tinguin el títol de tècnic/a o estiguin en disposició d'obtenir-lo com a molt tard el dia 13 de juny de 2007, poden sol·licitar l'exempció de les matèries que coincideixin amb les que se les hi convalidarien si accedissin al batxillerat. Aquestes matèries són les següents:

Electrotècnia, si ha superat un dels quatre cicles formatius de grau mitjà següents:

a) Cicle formatiu de grau mitjà d'equips i instal·lacions electrotècniques.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

c) Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment ferroviari.

d) Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

Química, si ha superat un dels cinc cicles formatius de grau mitjà següents:

a) Cicle formatiu de grau mitjà de laboratori.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de fabricació de productes farmacèutics.

c) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de procés de pasta i paper.

d) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de procés en planta química.

e) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions d'ennobliment tèxtil.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova, del 23 al 27 d'abril de 2007 mitjançant el model que es detalla a l'annex 6 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.4 Exempció de la part específica de la prova.

13.3.4.1 Per disposar del títol de tècnic/a.

Poden sol·licitar l'exempció de la part específica les persones aspirants que com a molt tard el dia 13 de juny de 2007 tinguin o estiguin en disposició d'obtenir un títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior o d'ensenyaments d'esports de grau superior al qual es vol accedir, segons l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova, del 23 al 27 d'abril de 2007 mitjançant el model que es detalla a l'annex 7 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.4.2 Per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionats amb el cicle formatiu, amb els ensenyaments del règim especial d'esports o amb les formacions esportives a què es vol accedir.

a) Per experiència laboral que es correspongui amb l'àmbit professional del cicle formatiu que es vulgui cursar.

Es pot sol·licitar si a més a més de reunir el requisit d'edat establert a l'apartat 13.2.1 es demostra un dels requisits següents:

1. Com a mínim un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la qual correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona), reconeguda oficialment (grup de cotització).

2. Com a mínim tres anys d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

3. Experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors.

b) Per als cicles formatius de la família d'animació d'activitats físiques i esportives, i pels ensenyaments del règim especial d'esports i les formacions esportives, experiència esportiva:

Els/Les aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica de la prova acreditant una experiència d'almenys un any en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

c) Per als cicles formatius de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, experiència en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu respecte del qual es demana l'exempció, i realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure. Els/Les aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica de la prova acreditant una experiència d'almenys un any en tasques de voluntariat, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, com a molt tard el 15 de març de 2007, mitjançant el model que es detalla a l'annex 8 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.4.3 Per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència.

Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o bé haver superat tots els crèdits associats a una unitat de competència del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar, mitjançant la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior.

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats com a molt tard el 15 de març de 2007, mitjançant el model que es detalla a l'annex 9 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.5 Exempció total de la prova.

13.3.5.1 Es pot sol·licitar per haver superat totalment la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es compleixin qualsevol dels requisits següents:

a) Si el cicle formatiu que es vol cursar permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals l'aspirant va superar la prova d'accés a la universitat.

b) Si s'ha superat la prova d'accés a estudis universitaris de llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura, per als quals no s'ha establert l'accés directe des del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar, si bé es dóna afinitat entre els estudis universitaris per als quals s'ha superat la prova d'accés i el cicle de grau superior que es vol cursar. Caldrà presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant el model que es detalla a l'annex 10 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.5.2 Es pot sol·licitar si compleix algun dels requisits d'exempció de la part comuna indicats a l'apartat 13.3.2 i algun dels requisits de la part específica indicats a l'apartat 13.3.4 d'aquesta Resolució.

Caldrà presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant el model que es detalla a l'annex 11 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.4  Presentació de la documentació al centre on es farà la prova i comprovació de les dades d'inscripció. Les persones aspirants hauran de presentar la documentació en dos períodes diferents.

Del dia 23 al 27 d'abril de 2007, al centre on faran la prova:

Tots els aspirants

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova.

Segons les condicions de la persona aspirant:

c) Document justificatiu de la bonificació o de l'exempció de la taxa.

d) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova:

e.1) Document de l'exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Ensenyament del Català.

e.2) Document d'exempció de la part específica de la prova reconeguda per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Educació.

e.3) Documentació justificativa per demanar al centre l'exempció de la part comuna, d'acord amb l'apartat 13.3.2 i l'exempció de determinades matèries específiques, d'acord amb l'apartat 13.3.3 d'aquesta Resolució.

En el moment de la rebuda d'aquesta documentació, el centre haurà de comprovar totes les dades d'inscripció de les persones aspirants, i confirmar les opcions elegides del cicle formatiu de grau superior, d'idioma estranger i de matèries específiques. En cas que es detecti alguna errada, es procedirà a l'esmena corresponent.

El mateix dia de la prova, els dies 30 i 31 de maig de 2007, hauran de presentar, si escau, la documentació següent:

a) La certificació de superació del curs de preparació de la part comuna de la prova d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, modificada per les resolucions EDU/2328/2006, de 6 de juliol, i EDU/2643/2006, de 3 d'agost, segons el model de l'annex 12 d'aquesta Resolució.

b) La certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, segons el model dels annexos 13 i 14, segons el cas, d'aquesta Resolució.

Tota la documentació formarà part de l'expedient de l'aspirant, estarà a disposició de la comissió avaluadora i es conservarà al centre, segons el que estableix el punt 10.1 d'aquesta Resolució, sens perjudici del que estableix l'apartat 13.1.2.

La comissió avaluadora farà pública, no més tard del dia 9 de maig de 2007, la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió, al tauler d'anuncis del centre on es faci la prova. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. A partir d'aquesta data, les persones aspirants podran presentar la documentació i aportar les dades que hi manquin no més tard del dia 14 de maig de 2007. En cas que no ho facin, s'entendrà que renuncien a presentar-se a la prova. La comissió avaluadora es reunirà per examinar la documentació nova presentada, i publicarà, al tauler d'anuncis del centre, la relació definitiva de persones admeses i excloses no més tard del dia 17 de maig de 2007. En aquesta relació es farà constar, de forma expressa, quines persones estan admeses però pendents de presentar el requisit del títol de tècnic/a. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

13.5  Prova i qualificacions.

13.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.

La prova es realitzarà als centres docents públics que determinin els directors o directores dels serveis territorials del Departament d'Educació. La relació de centres s'exposarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials i a la pàgina web del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio abans del dia 1 de març de 2007.

13.5.2 Desenvolupament de la prova d'accés.

13.5.2.1 Objectius de la prova.

D'acord amb el Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 2181, de 13.3.1996), es consideraran els objectius següents:

a) Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, si escau, aranesa, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, científic i icònic, adequats al tipus de missatge de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d'almenys una llengua estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent i aplicar-los a l'explicació o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals propis per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.

e) Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència i contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.

13.5.2.2 Temaris i criteris d'avaluació.

Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova de grau superior són els que consten a l'annex 16 d'aquesta Resolució.

13.5.2.3 Tipus de prova.

La prova constarà de dues parts:

Part comuna. Agrupa les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i matemàtiques.

Part específica. Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu i que, per a aquesta convocatòria s'indiquen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

La persona aspirant triarà, en el moment de realitzar la inscripció, dues matèries d'entre les indicades.

Per als cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, l'aspirant podrà triar entre anglès i francès, però en cap cas no es podrà examinar del mateix idioma estranger pel qual ha optat en la part comuna.

13.5.2.4 Horari de realització de la prova.

La part comuna començarà a les 16 hores del dia 30 de maig de 2007, i la part específica, a les 16 hores del dia 31 de maig de 2007. Pel que fa a la convocatòria d'incidències, la part comuna començarà a les 9.30 hores del dia 6 de juny de 2007, i la part específica, a les 16 hores del mateix dia.

Les persones aspirants s'hauran de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova.

El temps de realització serà de 4 hores per a la part comuna i de 3 hores per a la part específica.

La part comuna es desenvoluparà en dos blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun. En el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon bloc els corresponents a l'idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i matemàtiques. Entre ambdós hi haurà un descans de 30 minuts.

La part específica es desenvoluparà en un únic bloc temporal.

13.5.3 Documentació i material a portar en el moment de la prova

a) Documentació.

El dia de la prova les persones aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que permeti comprovar-ne la identitat als membres de la comissió avaluadora.

Si la comissió avaluadora detecta, en qualsevol moment del procés, l'incompliment d'algun dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

b) Material.

A partir del dia 15 de maig de 2007 les persones aspirants hauran de consultar al tauler d'anuncis del centre on faran la prova o a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova.

13.5.4 Qualificació de la prova i currículum.

13.5.4.1 Prova.

La qualificació estarà compresa entre 0 i 10, i la comissió avaluadora calcularà la qualificació de la part comuna i la de la part específica per separat. La de la part comuna s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries d'aquesta part. La de la part específica serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries d'aquesta part. La puntuació global es calcularà aplicant el barem següent: part comuna: 50% i part específica: 50%.

Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les parts es declararan no aptes.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 en la puntuació global es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se les hi podrà sumar la qualificació obtinguda en el curs de preparació de la prova d'accés, la formació per la preparació de la prova d'accés i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau. Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

Per a les persones aspirants que estiguin exempts d'una de les parts de la prova, comuna o específica, la qualificació obtinguda en la part no exempta computarà a tots els efectes com a qualificació global.

13.5.4.2 Currículum.

La persona aspirant podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i d'experiència, al qual haurà d'adjuntar els documents justificatius de tot allò que al·legui. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament i amb dos decimals, amb un màxim d'un punt. Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova, i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa que aporti, d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts).

a.1) 0,6 punts pel títol de tècnic/a, tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent.

Document justificatiu: fotocòpia del títol, resguard de sol·licitud del títol o certificació d'estudis complets.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on constin el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts):

b.1) Per experiència professional:

0,30 punts per cada 30 dies treballats a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

13.5.5 Efectes dels cursos i formacions de preparació per a la prova d'accés de grau superior.

13.5.5.1 Efectes del curs de preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova, i hagi superat el curs de preparació de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior segons s'estableix en la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, i la resta de resolucions d'autorització de centres, es tindrà en compte aquesta qualificació del curs de preparació.

La qualificació del curs de preparació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda a la prova.

Document justificatiu: certificat de superació del curs experimental de preparació de la part comuna per a les proves d'accés de grau superior segons l'annex 12 d'aquesta Resolució. El certificat haurà d'estar expedit per un centre degudament autoritzat pel Departament d'Educació.

13.5.5.2 Efectes de la formació de preparació per a les proves al grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova, i hagi superat la formació per a les proves a grau superior segons s'estableix en la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, es tindrà en compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés de grau superior expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons el que estableix el model dels annexos 13 i 14 d'aquesta Resolució, segons el cas. El certificat haurà d'estar expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons el que s'estableix als articles 5 i 6 de la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost.

13.6  Publicació de resultats.

La comissió avaluadora farà públiques les actes de qualificació al tauler d'anuncis del centre, no més tard del dia 11 de juny de 2007. Aquesta informació es podrà consultar a la web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La comissió avaluadora fixarà un horari per atendre les consultes dels/ de les aspirants sobre les qualificacions obtingudes.

13.7  Reclamacions.

La persona aspirant podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes a la prova i la valoració del currículum, si escau, adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat no més tard del dia 13 de juny de 2007.

La comissió avaluadora, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més tard del 15 de juny de 2007 en publicarà el resultat. Aquesta informació es podrà consultar a la web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

L'aspirant podrà presentar una segona reclamació. Aquesta segona reclamació s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, per mitjà d'un escrit que haurà de presentar al registre del centre on s'hagi examinat, no més tard del dia 22 de juny de 2007. El centre enviarà als serveis territorials corresponents aquesta reclamació, juntament amb una còpia de l'expedient de l'aspirant, i la Inspecció emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la reclamació i farà la proposta que correspongui. Tota aquesta documentació s'haurà de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i n'informarà a la persona interessada.

13.8  Certificacions.

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb dos decimals, i el nom del cicle o cicles formatius de grau superior o ensenyaments d'esports a què pot accedir.

En cap cas s'expedirà certificat de les qualificacions parcials obtingudes, ni de les qualificacions de les matèries.

.14  En el desplegament d'aquesta convocatòria es tindrà en compte, als efectes de determinar la qualificació final de la prova d'accés:

a) El que disposa a la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, per al curs 2006-2007, el curs de preparació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior (DOGC núm. 4660, de 22.6.2006 ) i la Resolució EDU/2643/2006, de 3 d'agost (DOGC núm. 4694, de 9.8.2006), que modifica l'anterior.

b) El que disposa la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, de 22.8.2006).

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de gener de 2007

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals,

Artístics i Especialitzats

Annex 1

Relació dels cicles formatius de formació professional per famílies professionals

Família professional: activitats agràries

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Explotacions agrícoles intensives.

CFGM Explotacions agràries extensives.

CFGM Treballs forestals i de conservació del medi natural.

CFGM Explotacions ramaderes.

CFGM Jardineria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries.

CFGS Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.

Família professional: activitats físiques i esportives

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives.

Família professional: activitats maritimopesqueres

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Pesca i transport marítim.

CFGM Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.

CFGM Operacions de cultiu aqüícola.

CFGM Busseig a profunditat mitjana.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Navegació, pesca i transport marítim.

CFGS Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.

CFGS Producció aqüícola.

Família professional: administració

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Gestió administrativa.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Secretariat.

CFGS Administració i finances.

Família professional: arts gràfiques

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Preimpressió en arts gràfiques.

CFGM Impressió en arts gràfiques.

CFGM Enquadernació i manipulació de paper i cartró.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Disseny i producció editorial.

CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques.

Família professional: comerç i màrqueting

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Comerç.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Gestió comercial i màrqueting.

CFGS Serveis al consumidor.

CFGS Comerç internacional.

CFGS Gestió del transport.

Família professional: comunicació, imatge i so

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Laboratori d'imatge.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Imatge.

CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles.

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles.

CFGS So.

Família professional: edificació i obra civil

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions i manteniment de maquinària de construcció.

CFGM Obres de formigó.

CFGM Obres de la construcció.

CFGM Acabats de construcció.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.

CFGS Realització i plans d'obres.

Família professional: electricitat i electrònica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Equips i instal·lacions electrotècniques.

CFGM Equips electrònics de consum.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics.

CFGS Desenvolupament de productes electrònics.

CFGS Instal·lacions electrotècniques.

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics.

Família professional: fabricació mecànica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Mecanització.

CFGM Tractaments superficials i tèrmics.

CFGM Fosa.

CFGM Soldadura i caldereria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Construccions metàl·liques.

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics.

CFGS Producció per mecanització.

CFGS Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.

CFGS Òptica d'ullera.

Família professional: fusta i moble

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Transformació de fusta i suro.

CFGM Fabricació industrial de fusteria i moble.

CFGM Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de productes en fusteria i moble.

CFGS Producció de fusta i moble.

Família professional: hoteleria i turisme

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Cuina.

CFGM Pastisseria i forneria.

CFGM Serveis de restaurant i bar.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Restauració.

CFGS Allotjament.

CFGS Agències de viatges.

CFGS Informació i comercialització turístiques.

CFGS Animació turística.

Família professional: imatge personal

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Estètica personal decorativa.

CFGM Perruqueria.

CFGM Caracterització.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Estètica.

CFGS Assessoria d'imatge personal.

Família professional: indústries alimentàries

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Escorxador i carnisseria-xarcuteria.

CFGM Conservació vegetal, càrnia i de peix.

CFGM Elaboració d'olis i sucs.

CFGM Elaboració de productes làctics.

CFGM Elaboració de vins i altres begudes.

CFGM Molineria i indústries cerealistes.

CFGM Panificació i rebosteria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Indústria alimentària.

Família professional: informàtica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Explotació de sistemes informàtics.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Administració de sistemes informàtics.

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Família professional: manteniment de vehicles autopropulsats

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Electromecànica de vehicles.

CFGM Carrosseria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Automoció.

CFGS Manteniment aeromecànic.

CFGS Manteniment d'aviònica.

Família professional: manteniment i serveis a la producció

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

CFGM Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

CFGM Manteniment ferroviari.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.

CFGS Manteniment: equips industrials.

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Família professional: química

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions de procés en planta química.

CFGM Operacions de procés de pasta i paper.

CFGM Operacions de fabricació de productes farmacèutics.

CFGM Laboratori.

CFGM Operacions de transformació de plàstics i cautxú.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Indústries de procés químic.

CFGS Indústries de procés de pasta i paper.

CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins.

CFGS Anàlisi i control.

CFGS Química ambiental.

CFGS Plàstics i cautxú.

Família professional: sanitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

CFGM Farmàcia.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Dietètica.

CFGS Higiene bucodental.

CFGS Anatomia patològica i citologia.

CFGS Laboratori de diagnòstic clínic.

CFGS Salut ambiental.

CFGS Pròtesis dentals.

CFGS Ortesis i pròtesis.

CFGS Documentació sanitària.

CFGS Radioteràpia.

CFGS Imatge per al diagnòstic.

CFGS Audiopròtesis.

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Atenció sociosanitària.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Animació sociocultural.

CFGS Educació infantil.

CFGS Interpretació de la llengua de signes.

CFGS Integració social.

Família professional: tèxtil, confecció i pell

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Producció de filatura i teixidura de calada.

CFGM Producció de teixits de punt.

CFGM Operacions d'ennobliment tèxtil.

CFGM Calçat i marroquineria.

CFGM Confecció.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada.

CFGS Processos tèxtils de teixidura de punt.

CFGS Processos d'ennobliment tèxtil.

CFGS Adobs.

CFGS Processos de confecció industrial.

CFGS Patronatge.

Família professional: vidre i ceràmica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions de fabricació de productes ceràmics.

CFGM Operacions de fabricació de vidre i transformats.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.

CFGS Fabricació i transformació de productes de vidre.

Relació de títols de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments de règim especial d'esports per modalitats esportives.

Modalitat d'atletisme

a) Grau mitjà:

GM d'atletisme

b) Grau superior:

GS d'atletisme

Modalitat de bàsquet

a) Grau mitjà:

GM de bàsquet

b) Grau superior:

GS de bàsquet

Modalitat d'esports d'hivern

a) Grau mitjà:

GM d'esquí alpí

GM d'esquí de fons

GM de surf de neu

b) Grau superior:

GS d'esquí alpí

GS d'esquí de fons

GS de surf de neu

Modalitat de futbol i futbol sala

a) Grau mitjà:

GM de futbol

GM de futbol sala

b) Grau superior:

GS de futbol

GS de futbol sala

Modalitat d'handbol

a) Grau mitjà:

GM d'handbol

b) Grau superior:

GS d'handbol

Modalitat de muntanya i escalada

a) Grau mitjà:

GM d'alta muntanya

GM d'escalada

GM de muntanya mitjana

GM de descens de barrancs

b) Grau superior:

GS d'escalada

GS d'alta muntanya

GS d'esquí de muntanya

Annex 2

Grups d'itineraris de les diferents famílies professionals i cicles formatius de la formació professional, i de les modalitats esportives dels ensenyaments del règim especial d'esports

Grup 1

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Activitats maritimopesqueres.

FP Arts gràfiques.

FP Comunicació, imatge i so.

FP Edificació i obra civil.

FP Electricitat i electrònica.

FP Fabricació mecànica.

FP Fusta i moble.

FP Informàtica.

FP Manteniment de vehicles autopropulsats.

FP Manteniment i serveis a la producció.

FP Tèxtil, confecció i pell.

Grup 2

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Activitats agràries.

FP Activitats físiques i esportives.

FP Imatge personal.

FP Indústries alimentàries.

FP Química.

FP Sanitat.

FP Serveis socioculturals i a la comunitat.

FP Vidre i ceràmica.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Grup 3

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Administració.

FP Comerç i màrqueting.

FP Hoteleria i turisme.

FP Informàtica.

FP Serveis socioculturals i a la comunitat.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Grup 4

Famílies professionals i modalitats esportives dels ensenyaments de règim especial d'esports:

FP Activitats físiques i esportives

Modalitat d'atletisme

Modalitat de bàsquet

Modalitat d'esports d'hivern

Modalitat de futbol i futbol sala

Modalitat d'handbol

Modalitat de muntanya i escalada

Annex 3

Matèries de la part específica per als cicles formatius de grau superior de formació professional

 

Família professional: activitats agràries

CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries:

a) Biologia

b) Ciències de la terra i del medi ambient

c) Economia i organització d'empreses

d) Química

CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics:

a) Biologia

b) Ciències de la terra i del medi ambient

c) Economia i organització d'empreses

d) Química

Família professional: activitats físiques i esportives

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives:

a) Biologia

b) Educació física

c) Segona llengua estrangera

d) Geografia

Família professional: activitats maritimopesqueres

CFGS Navegació, pesca i transport marítim:

a) Electrotècnia

b) Dibuix tècnic

c) Tecnologia industrial

CFGS Producció aqüícola:

a) Biologia

b) Ciències de la terra i el medi ambient

c) Química

CFGS Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell:

a) Electrotècnia

b) Mecànica

c) Dibuix tècnic

Família professional: administració

CFGS Administració i finances:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Segona llengua estrangera

CFGS Secretariat:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

Família professional: arts gràfiques

CFGS Disseny i producció editorial:

a) Tecnologia industrial

b) Dibuix tècnic

c) Disseny i imatge

d) Història de l'art

CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques:

a) Tecnologia industrial

b) Dibuix tècnic

c) Disseny i imatge

d) Història de l'art

Família professional: comerç i màrqueting

CFGS Comerç internacional:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

CFGS Gestió comercial i màrqueting:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

CFGS Serveis al consumidor:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

CFGS Gestió del transport:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

Família professional: comunicació, imatge i so

CFGS Imatge:

a) Física

b) Electrotècnia

c) Disseny i imatge

CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles:

a) Física

b) Electrotècnia

c) Disseny i imatge

d) Economia i organització d'empreses

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles:

a) Física

b) Electrotècnia

c) Disseny i imatge

CFGS So:

a) Física

b) Electrotècnia

c) Disseny i imatge

Família professional: edificació i obra civil

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques:

a) Ciències de la terra i del medi ambient

b) Mecànica

c) Dibuix tècnic

d) Geografia social i econòmica

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció:

a) Mecànica

b) Dibuix tècnic

c) Disseny i imatge

CFGS Realització i plans d'obres:

a) Mecànica

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

Família professional: electricitat i electrònica

CFGS Desenvolupament de productes electrònics:

a) Física

b) Electrotècnia

c) Tecnologia industrial

CFGS Instal·lacions electrotècniques:

a) Física

b) Electrotècnia

c) Tecnologia industrial

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics:

a) Electrotècnia

b) Física

c) Tecnologia industrial

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics:

a) Electrotècnia

b) Física

c) Tecnologia industrial

Família professional: fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques:

a) Mecànica

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics:

a) Tecnologia industrial

b) Dibuix tècnic

c) Mecànica

CFGS Òptica d'ullera:

a) Física

b) Tecnologia industrial

c) Biologia

CFGS Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia:

a) Mecànica

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

CFGS Producció per mecanització:

a) Mecànica

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

Família professional: fusta i moble

CFGS Desenvolupament de productes en fusteria i moble:

a) Tecnologia industrial

b) Dibuix tècnic

c) Disseny i imatge

CFGS Producció de fusta i moble:

a) Mecànica

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

Família professional: hoteleria i turisme

CFGS Agències de viatges:

a) Història de l'art

b) Geografia social i econòmica

c) Economia i organització d'empreses

d) Segona llengua estrangera

CFGS Allotjament:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

CFGS Animació turística:

a) Història de l'art

b) Geografia social i econòmica

c) Economia i organització d'empreses

d) Segona llengua estrangera

CFGS Informació i comercialització turístiques:

a) Història de l'art

b) Geografia social i econòmica

c) Economia i organització d'empreses

d) Segona llengua estrangera

CFGS Restauració:

a) Geografia econòmica i social

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

Família professional: imatge personal

CFGS Assessoria d'imatge personal:

a) Disseny i imatge

b) Història de l'art

c) Geografia social i econòmica

d) Psicologia

CFGS Estètica:

a) Biologia

b) Física

c) Química

d) Disseny i imatge

Família professional: indústries alimentàries

CFGS Indústria alimentària:

a) Biologia

b) Ciències de la terra i el medi ambient

c) Química

d) Tecnologia industrial

Família professional: informàtica

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques:

a) Economia i organització d'empreses

b) Física

c) Tecnologia industrial

CFGS Administració de sistemes informàtics:

a) Economia i organització d'empreses

b) Física

c) Tecnologia industrial

Família professional: manteniment de vehicles autopropulsats

CFGS Automoció:

a) Electrotècnia

b) Mecànica

c) Dibuix tècnic

CFGS Manteniment aeromecànic:

a) Electrotècnia

b) Mecànica

c) Dibuix tècnic

CFGS Manteniment d'aviònica:

a) Electrotècnia

b) Mecànica

c) Dibuix tècnic

Família professional: manteniment i serveis a la producció

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció:

a) Tecnologia industrial

b) Electrotècnia

c) Mecànica

d) Dibuix tècnic

CFGS Manteniment d'equips industrials:

a) Tecnologia industrial

b) Electrotècnia

c) Mecànica

d) Dibuix tècnic

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés:

a) Tecnologia industrial

b) Electrotècnia

c) Mecànica

d) Dibuix tècnic

CFGS Prevenció de riscos professionals:

a) Biologia

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

d) Psicologia

Família professional: química

CFGS Anàlisi i control:

a) Química

b) Biologia

c) Ciències de la terra i del medi ambient

d) Tecnologia industrial

CFGS Química ambiental:

a) Química

b) Biologia

c) Ciències de la terra i del medi ambient

d) Física

CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins:

a) Química

b) Tecnologia industrial

c) Física

d) Biologia

CFGS Indústries de procés de pasta i paper:

a) Química

b) Tecnologia industrial

c) Física

d) Mecànica

CFGS Indústries de procés químic:

a) Química

b) Tecnologia industrial

c) Física

d) Mecànica

CFGS Plàstics i cautxú:

a) Química

b) Tecnologia industrial

c) Física

d) Mecànica

Família professional: sanitat

CFGS Anatomia patològica i citologia:

a) Biologia

b) Física

c) Química

CFGS Audiopròtesis:

a) Biologia

b) Física

c) Electrotècnia

CFGS Dietètica:

a) Biologia

b) Física

c) Química

CFGS Documentació sanitària:

a) Biologia

b) Economia i organització d'empreses

c) Segona llengua estrangera

CFGS Higiene bucodental:

a) Biologia

b) Química

c) Psicologia

CFGS Imatge per al diagnòstic:

a) Biologia

b) Física

c) Química

CFGS Laboratori de diagnòstic clínic:

a) Biologia

b) Física

c) Química

CFGS Ortesis i pròtesis:

a) Dibuix tècnic

b) Biologia

c) Tecnologia industrial

CFGS Pròtesis dentals:

a) Dibuix tècnic

b) Biologia

c) Tecnologia industrial

CFGS Radioteràpia:

a) Biologia

b) Física

c) Química

CFGS Salut ambiental:

a) Biologia

b) Ciències de la terra i del medi ambient

c) Química

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural:

a) Disseny i imatge

b) Geografia social i econòmica

c) Economia i organització d'empreses

d) Psicologia

CFGS Educació infantil:

a) Disseny i imatge

b) Geografia social i econòmica

c) Economia i organització d'empreses

d) Psicologia

CFGS Integració social:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

CFGS Interpretació de la llengua de signes:

a) Geografia social i econòmica

b) Economia i organització d'empreses

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

Família professional: tèxtil, confecció i pell

CFGS Adobs:

a) Química

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

CFGS Patronatge:

a) Dibuix tècnic

b) Disseny i imatge

c) Història de l'art

CFGS Processos de confecció industrial:

a) Dibuix tècnic

b) Tecnologia industrial

c) Disseny i imatge

d) Història de l'art

CFGS Processos d'ennobliment tèxtil:

a) Química

b) Tecnologia industrial

c) Dibuix tècnic

CFGS Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada:

a) Dibuix tècnic

b) Tecnologia industrial

c) Disseny i imatge

CFGS Processos tèxtils de teixidura de punt:

a) Dibuix tècnic

b) Tecnologia industrial

c) Disseny i imatge

Família professional: vidre i ceràmica

CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics:

a) Ciències de la terra i el medi ambient

b) Química

c) Tecnologia industrial

CFGS Fabricació i transformació de productes de vidre:

a) Ciències de la terra i el medi ambient

b) Química

c) Tecnologia industrial

Matèries de la part específica per totes les modalitats i especialitats dels ensenyaments de règim especial d'esports de grau superior

a) Biologia

b) Educació física

c) Geografia social i econòmica

d) Segona llengua estrangera

Annex 4

Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a efectes de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional o de les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports i a les formacions esportives del nivell 1 i del nivell 3

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a la prova d'accés als ensenyaments (indiqueu el nom del cicle formatiu de grau mitjà o ensenyament d'esports o formacions esportives, o el nom del cicle formatiu de grau superior o ensenyament d'esports o formacions esportives. En el cas dels ensenyaments de grau superior cal indicar quin ensenyament).

2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat del Centre d'Atenció a Persones amb Disminució del Departament d'Acció Social i Ciutadania i, si escau, certificat d'un organisme acreditat descriptiu de la disminució o trastorn.

c) Documentació justificativa de les modificacions i adaptacions curriculars en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

Per això,

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en compte a l'hora de fer la prova.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 15 de març de 2007.

Annex 5

Sol·licitud d'exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica o de les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports de grau superior i a les formacions esportives del nivell 3

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he superat (marqueu el que calgui):

a) Totalment la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b) La prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica.

c) La prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial d'esports de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3.

d) La prova d'accés de caràcter general als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny.

e) Els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle que vull cursar.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat acreditatiu d'haver superat la prova d'accés corresponent (certificat original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part comuna de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau superior o a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports de grau superior o a les formacions esportives de nivell 3.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 23 al 27 d'abril de 2007.

Annex 6

Sol·licitud d'exempció de determinades matèries de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica per a qui té el títol de tècnic/a de determinats cicles formatius

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc el títol de tècnic/a en (marqueu el que calgui):

a) Cicle formatiu de grau mitjà d'equips i instal·lacions electrotècniques.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

c) Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment ferroviari.

d) Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

e) Cicle formatiu de grau mitjà de laboratori.

f) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de fabricació de productes farmacèutics.

g) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de procés de pasta i paper.

h) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de procés en planta química.

i) Cicle formatiu de grau mitjà d'operacions d'ennobliment tèxtil.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Fotocòpia del títol o resguard.

c) Certificació acadèmica dels estudis complets.

d) Certificació que acrediti la matrícula al curs i la possibilitat d'obtenir el títol de tècnic/a com a molt tard el dia 13 de juny de 2007.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la matèria de la part específica següent (marqueu la que calgui):

a) Electrotècnia

b) Química

Declaro conèixer que el termini per a presentar el títol o certificat acadèmic finalitza el 13 de juny de 2007. Passada aquesta data, la sol·licitud queda sense efecte.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 23 al 27 d'abril de 2007.

Annex 7

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica o de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports i a les formacions esportives del nivell 3 per tenir el títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris establert en la Resolució que convoca aquestes proves

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que tinc el títol de tècnic/a (indicar el nom del títol).

2. Que em presento a la prova d'accés pels ensenyaments de (nom del cicle formatiu o ensenyaments d'esports) del mateix grup d'itineraris que el títol de tècnic/a indicat a l'apartat 1 d'aquest document.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Fotocòpia del títol o resguard.

c) Certificació acadèmica dels estudis complets.

d) Certificació que acrediti la matrícula al curs i la possibilitat d'obtenir el títol de tècnic/a com a molt tard el 13 de juny de 2007.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports o a les formacions esportives de nivell 3 (indiqueu el nom del cicle formatiu o dels ensenyaments d'esports).

Declaro conèixer que el termini per a presentar el títol o certificat acadèmic finalitza el 13 de juny de 2007. Passada aquesta data, la sol·licitud queda sense efecte.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 23 al 27 d'abril de 2007.

Annex 8

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica o de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports i a les formacions esportives del nivell 3, per tenir experiència laboral, experiència esportiva o de voluntariat

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral que es correspon amb l'àmbit professional del cicle que vull cursar:

a) Mínim d'un any d'experiència laboral, a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la qual correspon al cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera i de segona), reconeguda oficialment (grup de cotització).

b) Mínim de tres anys d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

c) Experiència laboral en diverses categories professionals equivalent a les dues anteriors (tingueu en compte que tres dies de la categoria inferior equivalen a un dia de la categoria superior).

2. Que tinc experiència esportiva relacionada amb el cicle de la família d'activitats físiques i esportives i els ensenyaments d'esports que vull cursar, en l'àmbit de les activitats físiques i esportives.

Mínim d'un any d'experiència esportiva en l'entrenament o la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades (tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, planificació i programació).

3. Que tinc experiència en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu de la família de serveis socioculturals i a la comunitat que vull cursar.

Mínim d'un any en tasques de voluntariat realitzades en entitats socioculturals, socioeducatives o del lleure (incloent les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia).

Que, per tal d'acreditar aquesta experiència, adjunto a la sol·licitud els documents següents:

Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

1. Si es demana l'exempció per experiència laboral cal presentar:

a) Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Mutualitat Laboral.

b) Full de serveis o certificat de l'administració corresponent (en el cas de persones funcionàries).

c) Certificat d'empresa o empreses, on consta, de forma detallada, les tasques o activitats que he fet, relacionades amb el/s cicle/s formatiu/s o ensenyaments d'esports pels quals demano l'exempció.

En cas de no poder aportar aquest certificat, les persones assalariades poden presentar fotocòpia del/s contracte/s, nòmina/es o altres documents, sempre i quan continguin la informació suficient per poder valorar el tipus i nivell de les tasques fetes. Les persones del règim especial de treballadors autònoms poden presentar una declaració jurada on consti detalladament el tipus de tasques o activitats realitzades.

2. Si es demana l'exempció, per experiència esportiva, per a l'accés al cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i esportives o per les diferents modalitats dels ensenyaments d'esports i formacions esportives cal presentar:

Certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació, que justifiquin un mínim equivalent a un any a jornada completa en l'entrenament o direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades (tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, planificació i programació).

3. Si es demana l'exempció, per voluntariat, per a l'accés al/s cicle/s formatiu/s de la família de serveis socioculturals i a la comunitat cal presentar:

Certificat de l'entitat amb finalitats d'activitats socioculturals, socioeducatives o del lleure on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació, que justifiqui un mínim equivalent a un any a jornada completa en tasques de voluntariat i les tasques complementàries tal com la formació prèvia relacionades amb el cicle formatiu respecte pel qual es demana l'exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés, al/s cicle/s formatiu/s o a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports o a les formacions esportives (indiqueu el nom del/s cicle/s o dels ensenyaments d'esports)

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 15 de març de 2007.

Annex 9

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional específica de grau superior per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o tots els crèdits associats a una unitat de competència en les proves d'obtenció del títol de tècnic/a superior de formació professional específica

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que en la convocatòria de l'any (indicar l'any) vaig presentar-me a les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior del cicle (nom del cicle) a l'IES (nom de l'IES) del municipi (nom del municipi), i he acreditat una o més unitat/s de competència o tots els crèdits associats a una unitat de competència d'aquest cicle formatiu.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat de superació de crèdits o certificat d'acreditació de la/les unitat/s de competència/es corresponents, expedit per la comissió avaluadora de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior (document original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés, al/s cicle/s formatiu/s de grau superior (nom del cicle).

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 15 de març de 2007.

Annex 10

Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica o de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports i a les formacions esportives del nivell 3 per haver superat totalment la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he superat totalment la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys per als estudis de (nom dels estudis universitaris).

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat acreditatiu d'haver superat totalment la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys expedit per la facultat o escola universitària corresponent (certificat original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau superior o a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports o formacions esportives de nivell 3 (nom del/s cicle/s formatiu/s o ensenyaments d'esports) (Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Annex 11

Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica o de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports o a les formacions esportives del nivell 3 per complir simultàniament algun requisit d'exempció de la part comuna i algun de la part específica

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que acredito algun d'aquests requisits d'exempció de la part comuna (indiqueu el que calgui). Cal presentar document original o fotocòpia compulsada.

a) He superat totalment les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys i presento el certificat acreditatiu expedit per la facultat o escola universitària corresponent.

b) He superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional específica i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

c) He superat amb anterioritat les proves d'accés, de caràcter general, als ensenyaments del règim especial d'esports de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3 i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

d) He superat proves d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

e) He superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle al qual vull accedir i presento el certificat acreditatiu expedit pel centre docent corresponent.

2. Que acredito algun d'aquests requisits d'exempció de la part específica (indiqueu el que calgui). Cal presentar document original o fotocòpia compulsada.

a) Disposo del títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior o d'ensenyaments d'esports de grau superior al qual vull accedir i presento el document acreditatiu corresponent. (Fotocòpia del títol, del resguard o certificat d'estudis complets del cicle).

b) Tinc experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionats amb el cicle formatiu, o els ensenyaments d'esports a què vull accedir i presento la documentació (vegeu imprès de sol·licitud d'exempció de la part específica per experiència professional esportiva o de voluntariat).

c) Tinc acreditada una o més competències o he superat tots els crèdits associats a una unitat de competència en les proves d'obtenció de títol de tècnic/a superior i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent. (Document original o fotocòpia compulsada).

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document d'identificació equivalent.

b) Certificat que acrediti els requisits de l'exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau superior o a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports (Indiqueu el nom del cicle formatiu o ensenyaments d'esports).

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Annex 12

Identificació del centre

Certificació del curs de preparació de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Curs 2006-2007

Número de certificat:

(Nom i cognoms), com a secretari/ària del centre segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms)

Amb NIF/NIE/passaport

Amb data de naixement

Va superar el cicle formatiu de grau mitjà (nom del cicle).

Ha finalitzat i superat el curs experimental de preparació de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior aprovat per les resolucions EDU/2064/2006 de 9 de juny (DOGC núm. 4660, de 22.6.2006), Resolució EDU/2643/2006, de 3 d'agost (DOGC núm. 4694, de 9.8.2006), i la resta de resolucions d'autorització de centres.

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals).

La qualificació final d'aquest curs, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació final obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior següents: (indiqueu per a quines famílies professionals/modalitats esportives i cicles, d'acord amb la relació d'afinitats que consta a l'annex 1 de la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny (DOGC núm. 4660, de 22.6.2006)).

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vist i plau del/de la director/a del centre

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

Segell del centre

Annex 13

Model de certificació per a centres públics

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2006-2007

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007

Identificació del centre de formació de persones adultes (nom, adreça i codi)

Aquest centre participa en l'experimentació per aplicació de la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007

Número de certificat:

(nom i cognoms), com a (secretari/ària del centre públic)

Segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

Amb DNI/passaport

Amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals).

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la director/a del centre

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

Annex 14

Model de certificació per a centres privats

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2006-2007

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007

Identificació del centre de formació de persones adultes (nom, adreça i codi)

Aquest centre ha estat autoritzat per participar en l'experimentació mitjançant Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, publicada al DOGC de 13.9.2006

Número de certificat:

(nom i cognoms), com a (titular del centre privat)

Segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

Amb DNI/passaport

Amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals).

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat

El/la titular

Annex 15

Temaris i criteris d'avaluació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica, de la prova de caràcter general per als ensenyaments de règim especial que condueixen a la titulació oficial de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1

L'objectiu de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments del cicle formatiu al qual opti.

El temari el conformen el conjunt de continguts dels quals serà examinada la persona aspirant.

Els criteris d'avaluació són els que determinen el grau i tipus de coneixement que han de mostrar les persones aspirants respecte al temari.

I. Àrea de llengua

II. Àrea de llengua estrangera

III. Àrea de matemàtiques

IV. Àrea de tecnologia

V. Àrea de ciències de la naturalesa

VI. Àrea de ciències socials

VII. Àrea d'educació visual i plàstica

I. Àrea de llengua

a) Temari

1. Llengua escrita. Les convencions de la llengua escrita: ortografia, puntuació i sintaxi. Principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals: característiques i elements bàsics.

2. Lèxic. Els sinònims, antònims i mots polisèmics corrents. Les paraules derivades i compostes.

3. Gramàtica. Morfologia del nom, de l'adjectiu, dels determinants, del verb i de l'adverbi. Classes de sintagmes. Nucli i complements. Relacionants. Classes d'oracions: oracions simples i compostes.

b) Criteris d'avaluació

1. Produeix textos descriptius, expositius i instructius entenedors, d'acord amb l'estructura textual i les normes ortogràfiques i de puntuació, a partir d'un fet o una situació explicitats.

2. Substitueix paraules d'un text mitjançant l'ús de la polisèmia, homonímia, sinonímia i antonímia.

3. Interpreta el significat de locucions, modismes i frases fetes d'ús corrent en un context a partir d'un text escrit.

4. Identifica les idees principals i secundàries d'un text a partir de la seva lectura comprensiva.

5. Identifica la funció que realitza cadascuna de les parts d'una frase a partir de l'anàlisi de frases simples.

II. Àrea de llengua estrangera

a) Temari

1. Llengua escrita. Els elements significatius d'un text: les paraules i les frases clau, connectors i seqüenciadors. Comprensió d'un text: global, essencial i selectiva. Els grafemes regulars i la seva relació amb els fonemes corresponents. L'ortografia gramatical i arbitrària corrent.

2. Lèxic. Els camps semàntics bàsics, els mots i les expressions necessàries per parlar d'un mateix i descriure coses (l'entorn, la gent, les situacions).

3. Gramàtica. Morfologia i sintaxi fonamentals. Gramàtica textual. Connectors bàsics.

b) Criteris d'avaluació

1. Interpreta el contingut global i les idees principals i secundàries en textos senzills no especialitzats.

2. Selecciona informació i dades concretes a partir de textos d'informació pràctica.

3. Expressa per escrit el contingut d'un text mitjançant la traducció directa no literal sense diccionari i amb llista, si s'escau, de vocabulari específic, amb el vocabulari i les estructures adequades a partir d'informació escrita.

4. Expressa per escrit idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora.

III. Àrea de matemàtiques

a) Temari

1. Nombres naturals. Criteris de divisibilitat. El concepte de múltiple, divisor i nombre primer.

2. El nombre enter: concepte, notació i representació sobre la recta. Ordenació, operacions bàsiques i propietats dels nombres enters.

3. Nombres racionals: concepte, notació i representacions. Comparació i equivalència de fraccions. Operacions bàsiques i propietats dels nombres racionals. Proporcionalitat. Nombres irracionals.

4. Equacions: concepte i nomenclatura. Equacions de primer grau amb una incògnita. Magnituds i mesures.

5. El pla i l'espai. Geometria plana. Segments, angles i triangles. El teorema de Pitàgores. Polígons, circumferència i cercle. Perímetre i àrea.

6. Geometria espacial. Políedres regulars, cilindre, con i esfera. Volum.

7. Les funcions i les representacions gràfiques. Coordenades cartesianes. Característiques generals de les gràfiques. Concepte de funció. Funció lineal i afí, representació gràfica.

8. L'estadística. Població, mostres i freqüències. Paràmetres de centralització. Gràfiques estadístiques.

b) Criteris d'avaluació

1. Planifica la resolució dels problemes, seleccionant i ordenant les dades necessàries, utilitzant el mètode adequat i contrastant els resultats obtinguts.

2. Relaciona els diferents tipus de nombres (naturals, enters, racionals) amb les seves propietats, les diferents formes d'expressió (entera, decimal, fraccionària, percentual, mixta, científica) i les aplicacions a la vida quotidiana.

3. Resol problemes amb nombres enters i racionals, plantejant les expressions numèriques necessàries, realitzant els càlculs adients i aplicant les operacions de suma, resta, multiplicació, divisió, potenciació i radicació quadrada.

4. Calcula percentatges, interessos i descomptes aplicant les tècniques de càlcul adients, a partir del plantejament de situacions donades i de les fórmules necessàries.

5. Relaciona els conceptes geomètrics elementals: incidència, paral·lelisme, perpendicularitat i angles, entre ells i amb les seves propietats.

6. Relaciona les figures planes (cercles, polígons i sectors circulars) i espacials (prismes, piràmides, cilindres, cons i esferes) amb els seus elements, propietats i representacions gràfiques.

7. Calcula superfícies de figures planes (cercles, polígons i sectors circulars) i volums de cossos geomètrics (prismes, piràmides, cilindres, cons i esferes), a partir de dades i fórmules donades.

8. Calcula els valors de les raons trigonomètriques en triangles rectangles, a partir de l'amplitud dels angles, i a l'inrevés, mitjançant calculadora.

9. Determina la proporcionalitat en triangles semblants i les relacions mètriques en triangles rectangles, a partir de l'aplicació dels teoremes de Thales, Pitàgores, del catet i de l'altura.

10. Relaciona les unitats de mesura de longitud, amplitud d'angles, superfícies, volums, capacitats i temps entre elles i amb les seves aplicacions.

11. Representa, en un sistema de coordenades cartesianes, fenòmens en què hi ha una dependència lineal, a partir de parelles de valors donats.

12. Interpreta la continuïtat, creixement, valors extrems, periodicitat i tendència d'una funció a partir de la seva expressió gràfica.

13. Planteja i resol problemes algebraics i de dependència lineal, a partir de situacions donades i amb l'aplicació de tècniques de càlcul d'expressions algebraiques i de resolució d'equacions de primer grau amb una incògnita.

14. Interpreta el significat estadístic d'un succés, ordenant les dades, calculant els paràmetres de centralització necessaris i confeccionant el gràfic més adient.

IV. Àrea de tecnologia

a) Temari

1. Tecnologia i societat. Necessitats humanes. Béns i recursos. Evolució tecnològica.

2. Materials: fusta, metalls, plàstics i ceràmics. Procés d'obtenció, tipus i aplicacions. Propietats físiques, químiques i tecnològiques dels materials.

3. Processos industrials. Matèries primeres i productes elaborats. Processos de fabricació d'objectes de fusta, metall i plàstic: màquines, eines i operacions. Procés tèxtil: filatura, tissatge i confecció. Indústria alimentària: producció, elaboració i conservació d'aliments. Procés de construcció d'habitatges. Residus i efectes mediambientals dels processos.

4. Motors, màquines i instal·lacions: funcionament, tipus i aplicacions. Energia: generació, distribució i consum. Sistemes elèctrics i mecànics.

5. Representació gràfica i metrologia. Magnituds i unitats. Instruments i tècniques de mesura. Representació gràfica d'objectes. Croquis i plànols. Escales gràfiques. Simbologia i esquemes d'instal·lacions.

6. Organització empresarial. Empresa: concepte, tipus i elements. Departaments. Costos generals i industrials. Pressupostos. Qualitat del producte. Relacions amb el disseny, el procés i el mercat.

7. Informàtica i comunicacions. Programari i maquinari informàtic. Aplicacions industrials i administratives. Sistemes de comunicació i de transmissió de la informació.

b) Criteris d'avaluació

1. Relaciona els tipus de produccions primàries i industrials amb les tècniques i operacions que es realitzen i els tipus de productes que s'obtenen.

2. Relaciona les necessitats primàries i secundàries amb els requeriments de producció i elaboració de productes naturals i industrials.

3. Relaciona els materials emprats en la indústria amb les seves aplicacions, les seves propietats físiques, químiques i tecnològiques i els seus processos d'obtenció.

4. Identifica les màquines, eines i materials que hi intervenen, els productes que s'obtenen i els efectes mediambientals en els principals processos d'elaboració, fabricació i construcció.

5. Identifica la transmissió de moviment i d'energia que produeixen les diferents màquines i sistemes tecnològics.

6. Identifica el funcionament, les aplicacions i les parts més importants dels motors tèrmics i elèctrics i de les màquines i instal·lacions bàsiques.

7. Determina els paràmetres bàsics de sistemes elèctrics i mecànics senzills.

8. Interpreta i representa la planta, l'alçat i el perfil d'un objecte senzill.

9. Determina les mides reals d'un objecte o d'un espai a partir d'un dibuix a escala. Interpreta i representa esquemes de sistemes elèctrics i mecànics senzills.

10. Relaciona les magnituds que s'utilitzen en els processos tecnològics amb els seus símbols, les unitats que les expressen i els instruments que les mesuren.

11. Relaciona els diferents tipus d'empresa amb les activitats que desenvolupen, el sector econòmic al qual pertanyen i els departaments que les formen.

12. Identifica els factors que afecten la qualitat, el cost i el preu de mercat d'un producte industrial.

13. Identifica les possibilitats d'utilització dels ordinadors i els perifèrics en els processos tecnològics i en el desenvolupament de les diferents funcions de l'empresa.

14. Relaciona els sistemes de comunicació i de transmissió de la informació amb els aparells i sistemes tecnològics utilitzats.

V. Àrea de ciències de la naturalesa

a) Temari

1. Naturalesa discontínua de la matèria. Estats físics de la matèria. Massa, volum i densitat.

2. Estructura de la matèria. Àtoms, elements, molècules i compostos. Substàncies pures i mescles.

3. El mol. Les reaccions químiques i les equacions químiques.

4. Canvi químic. Reaccions d'oxidació-reducció.

5. Moviment, velocitat i acceleració. Moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat. Acceleració de la gravetat.

6. Les forces com a causa de les deformacions i de la modificació del moviment. Composició de forces.

7. L'energia. Formes i manifestacions de l'energia. Transformació i conservació de l'energia.

8. Fonts d'energia. Processos d'obtenció. Conceptes bàsics d'electricitat.

9. Nivells d'organització dels éssers vius. La cèl·lula eucariota vegetal i animal.

10. Els mecanismes hereditaris. Lleis de Mendel.

11. Els vegetals. Característiques generals. Nutrició autòtrofa.

12. Els animals. Característiques generals. Les funcions dels éssers heteròtrofs.

13. El cos humà. Morfologia i fisiologia dels diferents aparells o sistemes.

14. Estructura interna de la Terra. Les roques de la Litosfera. Tectònica de plaques. Volcans i terratrèmols.

b) Criteris d'avaluació

1. Relaciona els 3 estats físics de la matèria, sòlid, líquid i gasós amb les seves propietats.

2. Relaciona la massa i el volum d'un cos mitjançant la densitat.

3. Identifica les característiques diferenciadores de les substàncies pures i les mescles, dels elements i els compostos i dels canvis físics i químics.

4. Utilitza correctament els factors de conversió. Ex.: pas de mols a nombre de molècules o àtoms, pas de nombre de mols a massa de substància, etc.

5. Iguala reaccions químiques senzilles.

6. Interpreta els canvis químics senzills en els quals participa l'oxigen (l'oxidació de metalls, la combustió i la respiració).

7. Relaciona espai i temps d'un mòbil en diferents casos de moviment rectilini.

8. Determina el resultat de l'acció de les forces que actuen sobre un cos, a partir d'esquemes representatius.

9. Relaciona les diferents formes i manifestacions de l'energia amb els seus processos d'obtenció i amb les transformacions energètiques que es produeixen en els sistemes tecnològics.

10. Determina els valors de la diferència de potencial, la resistència i la intensitat en un circuit elèctric a partir d'esquemes representatius.

11. Identifica les parts fonamentals de la cèl·lula eucariota a partir d'esquemes o representacions gràfiques. Assenyala la funció de cada orgànul.

12. Utilitza correctament els termes bàsics de Genètica i resol problemes senzills relatius a les lleis de Mendel.

13. Relaciona el procés de nutrició dels éssers autòtrofs amb la importància que té per a la resta d'éssers vius.

14. Identifica les característiques morfològiques externes dels grans grups de vertebrats i invertebrats. Esmenta les principals funcions que duen a terme els éssers heteròtrofs.

15. Relaciona els òrgans, sistemes i aparells del cos humà amb les funcions que realitzen.

16. Relaciona els fenòmens de vulcanisme i sismicitat amb els límits de les plaques tectòniques. Identifica les característiques principals dels grans grups de roques.

VI. Àrea de ciències socials

a) Temari

1. Les diferents línies imaginàries (paral·lels, meridians...), per situar-se en un globus terraqui i en un planisferi.

2. Els principals accidents geogràfics del planeta, en especial d'Europa, Espanya i Catalunya.

3. La distribució de la població en el món i els fenòmens de migració, immigració i emigració.

4. Les diferents etapes de la història amb els fets històrics que les delimiten.

5. La cultura clàssica, amb especial atenció a la democràcia i a la romanització.

6. El naixement d'Europa amb especial atenció a Catalunya.

7. La importància de la burgesia com a motor de canvi polític i econòmic a partir del segle XVIII.

8. Els trets innovadors de la revolució industrial a Europa i Catalunya.

9. Els principals esdeveniments polítics i econòmics del segle XX al món, Europa, Espanya i Catalunya.

10. L'estructura política de l'Estat espanyol i de Catalunya: la sobirania, la Constitució, l'Estatut.

b) Criteris d'avaluació

1. Coneix i situa en el globus terraqui i en el planisferi les següents línies imaginàries: paral·lels, meridians, equador, meridià de Greenwich, fusos horaris...

2. Coneix i localitza els principals accidents geogràfics del planeta, en especial d'Europa, d'Espanya i de Catalunya.

3. Coneix els components de l'estructura demogràfica de la població (natalitat, mortalitat, creixement natural, migració, emigració, immigració...).

4. Sap diferenciar les diferents etapes de la història a partir dels diferents fets històrics que les determinen.

5. Reconeix els elements propis de la cultura clàssica, en especial la democràcia grega i la romanització.

6. Té coneixement del naixement d'Europa a partir de les estructures medievals, tot fent atenció a la particularitat de Catalunya.

7. Coneix el paper de la burgesia com a motor de canvi econòmic i polític a partir del segle XVIII a Europa.

8. Coneix els trets innovadors de la revolució industrial: tecnològics, d'organització del treball, i les seves conseqüències sobretot socials.

9. Té coneixement del principals fets històrics (guerres mundials, la II República espanyola, la Guerra Civil espanyola, la Guerra Freda, el crac del 1929...), i de pensament del segle XX (nazisme, comunisme, capitalisme...).

10. Té coneixement dels conceptes de: sobirania, sufragi universal, autodeterminació. L'estructura política de l'Estat espanyol i de Catalunya (la Constitució espanyola, l'Estatut, les Institucions...).

11. Coneix la Unió Europea. Països que la formen; institucions; moneda.

VII. Àrea d'educació visual i plàstica

a) Temari

1. Llenguatge visual i plàstic. La composició bidimensional. Comunicació visual.

2. Signes i codis. Missatges visuals i plàstics. Manifestacions artístiques actuals.

3. Expressió gràfico-plàstica. Recursos plàstics. Tècniques d'expressió.

4. Sistemes de representació.

b) Criteris d'avaluació

1. Composa figures en dues dimensions.

2. Representa gràficament formes mitjançant la geometria plana.

3. Relaciona els principals recursos plàstics i tècniques d'expressió amb les seves aplicacions.

4. Identifica les característiques del missatge visual d'una imatge plàstica a partir de documents gràfics.

5. Identifica els trets més importants d'una producció artística actual a partir de l'anàlisi de fotografies, dibuixos o documents gràfics.

Annex 16

Temaris i criteris d'avaluació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional específica de grau superior, de la prova de caràcter general per als ensenyaments de règim especial que condueixen a la titulació oficial de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3

El temari el conformen el conjunt de continguts dels quals serà examinada la persona aspirant. Els criteris d'avaluació són els que determinen el grau i tipus de coneixement que han de mostrar les persones aspirants respecte al temari.

Matèries comunes

I. Llengua

II. Llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià)

III. Matemàtiques

Matèries específiques

IV. Biologia

V. Ciències de la terra i el medi ambient

VI. Educació física

VII. Física

VIII. Química

IX. Electrotècnia

X. Mecànica

XI. Tecnologia industrial

XII. Dibuix tècnic

XIII. Disseny i imatge

XIV. Història de l'art

XV. Geografia social i econòmica

XVI. Economia i organització d'empreses

XVII. Psicologia

XVIII. Segona llengua estrangera (anglès o francès)

I. Llengua

a) Temari

1. La comunicació i el llenguatge.

1.1  Comunicació i expressió oral. Conversa i debat.

1.2  Registres no formals i col·loquials.

1.3  Registres formals.

1.4  Registre estàndard.

1.5  La lectura expressiva i comprensiva.

2. La creació d'un text escrit.

2.1  Tècnica de selecció i ordenació d'idees.

2.2  Procediment d'elaboració i producció.

2.3  Criteris i normes de revisió i correcció.

2.4  Estil i presentació.

2.5  Anàlisi de textos.

3. Tipologia textual.

3.1  Text descriptiu.

3.2  Text narratiu.

3.3  Text explicatiu-expositiu.

3.4  Text informatiu.

3.5  Text argumentatiu.

3.6  Registres estàndards: cartes, textos d'opinió, documents tècnics, documents administratius .instàncies, sol·licituds, etc.

4. Estructura d'un text.

4.1  Idees principals.

4.2  Idees secundàries.

4.3  Els paràgrafs.

4.4  Els connectors textuals.

4.5  Coherència, cohesió, adequació, ordre.

5. El comentari de text: comprensió, resum i esquema.

6. Normes ortogràfiques.

7. Estructures lingüístiques.

7.1  Morfosintaxi.

7.2  Categoria de les paraules.

7.3  Regles morfològiques bàsiques.

7.4  El verb.

7.5  Estructura de l'oració.

7.6  Complements verbals.

8. Lèxic.

8.1  Sinònims i antònims.

8.2  Hipònims i hiperònims.

8.3  Locucions i frases fetes.

8.4  Derivats.

8.5  Sentits propis i figurats.

b) Criteris d'avaluació

1. Reconeix el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements que componen el procés.

2. Interpreta textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de procediments de selecció i processament de la informació.

3. Diferencia les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència discursiva, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.

4. Produeix textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.

5. Reconeix els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu comentari.

6. Produeix textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació.

7. Identifica les principals tipologies textuals.

8. Expressa opinions raonades a partir de lectures de textos.

II. Llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià)

a) Temari

1. Continguts funcionals.

1.1  Descriu i compara persones, objectes, situacions i processos. Fa definicions.

1.2  Demana i genera informació sobre fets i esdeveniments. Resumeix.

1.3  Narra esdeveniments i fets presents, passats i futurs.

1.4  Expressa les nocions d'existència o d'inexistència, presència o absència, disponibilitat o indisponibilitat, capacitat o incapacitat, quantitat, mida i mesura.

1.5  Expressa creença i dubte, expressa un fet com a possible o impossible, probable i improbable, necessari o obligatori/prohibit/conseqüència lògica d'un altre fet.

1.6  Expressa opinió, sentiments, interès, preferència, fruïció. Expressa acord i desacord. Lamenta, demana perdó i perdona.

1.7  Demana i dóna instruccions. Suggereix, aconsella i recomana una actuació.

1.8  Invita a fer alguna cosa. Demana/dóna/denega permís per fer alguna cosa/que algú faci alguna cosa.

2. Àrees temàtiques.

2.1  Informació personal, aspecte físic, caràcter, família, amics, interessos, etc.

2.2  Professions i ocupacions: tipus de feina, lloc, formació, condicions, ingressos, etc.

2.3  L'habitatge: situació, tipus, mobiliari, serveis, etc.

2.4  Educació: matèries, escolarització, sistema educatiu, formació al llarg de la vida.

2.5  Entreteniment i lleure: afeccions, esports, música, cinema, teatre, premsa, etc.

2.6  Les noves tecnologies de la informació i la comunicació: ordinadors, Internet, telèfon mòbil, diaris digitals, televisió digital, etc.

2.7  Viatges i mitjans de transports: vacances, hotels, idiomes, informació turística, situacions habituals en estacions de tren, autobús, aeroports i en els diferents mitjans de transport.

2.8  Relacions socials: invitacions, correspondència formal i informal, etc.

2.9  Salut, benestar i medi ambient: parts del cos, malalties, accidents, serveis mèdics.

2.10  Botigues i llocs on anar a comprar: aliments i begudes, roba, preus, mides. Serveis: correus, missatgeria, policia, banca, assegurances, etc.

2.11  Llocs i països: accidents geogràfics, orientacions, distàncies.

b) Criteris d'avaluació

1. Obté informació general i específica de textos escrits.

2. Accedeix a coneixements tècnics i científics bàsics, a partir de l'anglès com a mitjà de comunicació.

3. Identifica les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques d'interès general i de divulgació, i les desenvolupa.

4. Identifica el contingut essencial de textos escrits.

5. Interpreta anglicismes i termes de textos o eines utilitzades a la terminologia tecnològica.

6. Redacta cartes i escrits diversos en anglès a partir de pautes.

7. Formalitzar, amb correcció i pulcritud, qüestionaris, formularis i els impresos habituals en la vida quotidiana.

8. Produeix textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva.

III. Matemàtiques

a) Temari

1. Aritmètica i àlgebra.

1.1  El conjunts numèrics.

1.1.1 Revisió dels conjunts dels nombres naturals, enters i racionals. Operacions.

1.1.2 Els nombres irracionals.

1.1.3 El conjunt de nombres reals. La recta real. Ordenació. Valor absolut. Distància. Intervals.

1.1.4 Estimació i aproximació de quantitats. Truncament i arrodoniment. Errors.

1.1.5 Potències i arrels.

1.1.6 Notació científica. Operacions amb notació científica.

1.1.7 Logaritmes decimals i neperians. Propietats i aplicacions.

1.1.8 Ús de la calculadora.

1.2  Polinomis.

1.2.1 Expressions polinòmiques amb una indeterminada.

1.2.2 Valor numèric.

1.2.3 Operacions amb polinomis.

1.2.4 Algoritme de Ruffini. Teorema del residu.

1.2.5 Arrels i factorització d'un polinomi.

1.2.6 Simplificació i operacions amb expressions fraccionàries senzilles.

1.3  Equacions.

1.3.1 Equacions de primer grau i segon grau amb una incògnita.

1.3.2 Equacions polinòmiques amb arrels enteres.

1.3.3 Equacions irracionals senzilles.

1.3.4 Sistemes d'equacions amb dues o tres incògnites.

1.3.5 Classificació de les equacions i dels sistemes segons les seves solucions.

1.3.6 Equacions exponencials i logarítmiques senzilles.

1.3.7 Utilització de les equacions i els sistemes en la resolució de problemes.

1.3.8 Interès simple i compost.

2. Geometria.

2.1  Trigonometria.

2.1.1 Descripció i propietats elementals de les figures planes i dels cossos elementals. Càlcul d'àrees i volums.

2.1.2 Mesures d'angles. Unitats.

2.1.3 Raons trigonomètriques d'un angle agut.

2.1.4 Relacions fonamentals entre les raons trigonomètriques.

2.1.5 Raons trigonomètriques d'angles. Circumferència goniomètrica.

2.1.6 Resolució de triangles rectangles i no rectangles.

2.1.7 Escales.

2.2  Nombres complexos.

2.2.1 Necessitat dels nombres complexos.

2.2.2 Notació dels nombres complexos.

2.2.3 Operacions amb nombres complexos.

2.3  Vectors al pla.

2.3.1 El pla com a conjunt de punts. Coordenades dels punts del pla.

2.3.2 Mòdul, direcció i sentit d'un vector.

2.3.3 Components d'un vector. Operacions amb vectors.

2.3.4 Angle entre vectors. Paral·lelisme i perpendicularitat.

2.3.5 Equacions de la recta. Posició relativa de rectes.

2.3.6 Distància entre dos punts i entre un punt i una recta.

3. Funcions i gràfiques.

3.1  Funcions.

3.1.1 Concepte de funció. Diferents formes d'expressar una funció.

3.1.2 Imatge. Antiimatge. Domini. Recorregut.

3.1.3 Funcions lineals: proporcional/afí/constant.

3.1.4 Funció quadràtica. Paràbola.

3.1.5 Funcions algebraiques, polinòmiques, racionals i irracionals.

3.1.6 Funció exponencial.

3.1.7 Continuïtat de funcions.

3.1.8 Límits puntuals. Límits laterals.

3.1.9 Límits cap a infinit.

3.1.10 Asímptotes.

3.2  Derivades.

3.2.1 Taxa de variació mitjana. Concepte de derivada. Càlcul de derivades de funcions elementals.

3.2.2 Equació de la recta tangent a una corba en un punt.

3.2.3 Creixement i decreixement.

3.2.4 Màxims i mínims.

3.2.5 Gràfiques de funcions senzilles.

3.2.6 Aplicació del càlcul de derivades de funcions polinòmiques a problemes d'optimació.

4. Estadística i probabilitat.

4.1  Estadística descriptiva unidimensional.

4.1.1 Variables discretes i contínues.

4.1.2 Recompte i presentació de dades. Determinació d'intervals i marques de classe.

4.1.3 Elaboració i interpretació de taules de freqüències, gràfiques de barres i de sectors histogrames i polígons de freqüència.

4.1.4 Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i dispersió usuals: mitjana, moda, mediana, recorregut, variància i desviació típica.

4.2  Estadística descriptiva bidimensional.

4.2.1 Distribucions bidimensionals. Representacions gràfiques. Núvol de punts. Interpretació de fenòmens a partir de núvols de punts.

4.2.2 Dependència funcional i estadística entre dues variables. Estudi intuïtiu de la correlació.

4.3  Probabilitat.

4.3.1 Experiments aleatoris i successos.

4.3.2 Probabilitat simple i composta.

b) Criteris d'avaluació

1. Relaciona les expressions decimals amb els diferents tipus de nombres.

2. Identifica els símbols dels nombres irracionals més usuals i la seva aproximació decimal.

3. Representa els diferents conjunts de nombres sobre la recta graduada.

4. Fes càlculs amb radicals senzills a partir de l'aplicació dels procediments operatoris habituals.

5. Segueix processos de càlcul i notació científica amb la utilització de la calculadora.

6. Indica errors d'aproximació a partir del concepte d'error.

7. Reconeix les diferents expressions polinòmiques.

8. Realitza operacions de suma, resta, producte i divisió amb polinomis amb l'aplicació dels mètodes de Ruffini i del teorema del residu.

9. Simplifica i opera amb expressions fraccionàries senzilles.

10. Identifica i resol equacions de 1r i 2n grau, polinòmiques amb arrels enteres, i sistemes d'equacions de 2 i 3 incògnites.

11. Interpreta geomètricament les solucions de les equacions i sistemes d'equacions.

12. Identifica les equacions exponencials i utilitza els logaritmes per resoldre ax=b.

13. Determina la mesura d'angles en graus i en radiants.

14. Resol problemes pràctics a partir del plantejament i l'aplicació adequats de la trigonometria.

15. Usa els nombres complexos com a solucions d'equacions de segon grau.

16. Fes càlculs amb nombres complexos, de manera correcta, en forma polar i en forma binòmica.

17. Calcula les components d'un vector a partir de dos punts i del seu mòdul i argument.

18. Fa operacions de vectors de manera gràfica i analítica.

19. Determina l'equació d'una recta a partir de les condicions geomètriques que la determinen i a l'inrevés.

20. Interpreta la posició relativa de dues rectes del pla.

21. Dibuixa angles, vectors, nombres complexos i rectes sobre un sistema de referència cartesià.

22. Interpreta el concepte de funció i les formes d'expressió: taula de valors, equació i gràfica.

23. Interpreta gràficament les funcions polinòmiques, racionals, irracionals i exponencials, a partir del seu reconeixement.

24. Relaciona les funcions amb aplicacions tecnològiques, científiques i empresarials.

25. Representa gràficament funcions en els eixos de coordenades.

26. Calcula l'equació polinòmica a partir dels elements que la determinen.

27. Resol problemes pràctics a partir del plantejament i l'aplicació adequats de funcions.

28. Interpreta el concepte de derivada.

29. Calcula funcions derivades a partir de l'aplicació de la regla de la cadena.

30. Calcula l'equació de la recta tangent a la corba en un punt a partir de l'aplicació de derivades.

31. Relaciona el signe de la derivada en un punt amb el creixement i decreixement i l'existència d'extrem relatiu de la funció en aquest punt.

32. Genera el gràfic d'una funció a partir de l'aplicació de la derivada i de l'estudi analític del domini, la continuïtat, les asímptotes, els talls amb els eixos, els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.

33. Resol situacions pràctiques senzilles d'optimització.

34. Distingeix els diferents conceptes elementals d'estadística i probabilitat (població, mostra mitjanes de centralització i de dispersió, probabilitat i freqüència relativa).

35. Construeix taules de freqüències i representacions gràfiques de dades estadístiques.

36. Calcula paràmetres de centralització (mitjana aritmètica, mode i mediana) i de dispersió (recorregut, desviació mitjana i desviació estàndard).

37. Interpreta distribucions estadístiques a partir de l'anàlisi de les dades, dels gràfics o dels paràmetres.

38. Representa núvols de punts de fenòmens i interpreta'n els resultats.

39. Traça, a ull, rectes de regressió quan s'escaigui i utilitzar-les per a prediccions intuïtives.

40. Descriu successos en els experiments aleatoris simples i compostos.

41. Calcula probabilitats de successos a partir de diagrames en arbre, llei de Laplace i regles de pas al contrari.

IV. Biologia

a) Temari

1. Biosfera.

1.1  Classificació dels organismes: moneres, protoctists, fongs, vegetals i animals. Característiques generals dels diferents regnes.

1.2  Els éssers vius i l'entorn. Factors biòtics i abiòtics. Concepte de població, comunitat, hàbitat i ecosistema. Nivells tròfics. Cicle de la matèria i flux d'energia. Dinàmica dels ecosistemes.

1.3  Activitats humanes i problemes mediambientals. La biodiversitat i l'extinció. La producció d'aliments.

2. La química de la vida.

2.1  Bioelements i biomolècules.

2.2  Les biomolècules inorgàniques. L'aigua: propietats biològiques.

2.3  Les biomolècules orgàniques. Concepte, classificació i funcions biològiques de glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics.

2.4  Els models metabòlics en funció de la font de carboni i d'energia: Fotoautòtrofs i quimioheteròtrofs.

2.5  Aspectes generals del metabolisme. Concepte d'anabolisme. La fotosíntesi. Concepte de catabolisme. Aspectes generals del catabolisme de glúcids. La glucòlisi i el cicle de Krebs.

3. L'organització cel·lular.

3.1  Teoria cel·lular i concepte de cèl·lula. Diferents tipus d'organització cel·lular: procariotes i eucariotes. Els virus.

3.2  La cèl·lula eucariota animal i vegetal. Principals diferències estructurals i fisiològiques. Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars.

4. Reproducció i genètica.

4.1  La reproducció cel·lular: mitosi. Concepte i fases.

4.2  La reproducció sexual i asexual. La meiosi: concepte, fases i significat biològic.

4.3  Herència i variabilitat. Genotip i fenotip. Dominància i recessivitat. Els experiments de Mendel. Herència intermèdia i codominància. Dihibridisme. Al·lelomorfisme múltiple (sistema ABO). Els cromosomes sexuals i l'herència del sexe. Herència lligada al sexe.

4.4  Concepte de replicació i expressió del material genètic. Aspectes més significatius i molècules que hi participen. Les mutacions. Enginyeria genètica i biotecnologia.

b) Criteris d'avaluació

1. Biosfera.

1.1  Identifica els trets més característics de la morfologia, l'estructura cel·lular, metabolisme, reproducció i hàbitat de cadascun dels 5 regnes en què es classifiquen els éssers vius, a partir de dibuixos, fotografies, esquemes i/o manuals tècnics.

1.2  Defineix i relaciona els conceptes de Biosfera, població, comunitat, hàbitat, ecosistema, cadena alimentària, xarxa tròpica, a partir d'articles científics i/o d'opinió.

1.3  Determina per un ecosistema concret, els diferents nivells tròfics (productors primaris, consumidors primaris, consumidors secundaris i descomposadors), a partir de dades biogeogràfiques, censos o inventaris d'espècies.

1.4  Elabora esquemes representatius (cadenes alimentàries, xarxes tròfiques) de les relacions que s'estableixen entre els components d'un ecosistema concret i acotat.

1.5  Relaciona l'efecte-causa d'un o més problemes mediambientals produïts per l'acció de l'home que es manifesten en la biosfera entesa com un ecosistema global, a partir d'articles científics i/o d'opinió.

2. Química de la vida.

2.1  Distingeix la diferència existent entre un bioelement i una biomolècula, a partir d'esquemes i/o d'articles tècnics.

2.2  Identifica les funcions i el caràcter específic dels bioelements, i en especial atenció la funció dels oligoelements, a partir d'articles científics i/o d'opinió.

2.3  Identifica les principals estructures de les biomolècules en funció del seu grup químic i del caràcter específic que algunes d'elles tenen en els éssers vius, a partir d'esquemes, articles científics o manuals tècnics de bioquímica.

2.4  Formula, anomena i esquematitza glúcids, lípids i aminoàcids senzills d'acord amb les normes de la IUPAC.

2.5  Defineix i relaciona: metabolisme, anabolisme, catabolisme i vies metabòliques.

2.6  Relaciona vies d'obtenció d'energia per part de la cèl·lula: com poden ser la fermentació, la fotosíntesis i la respiració aeròbica amb els organismes que les realitzen.

2.7  Realitza càlculs de guanys i pèrdues d'energia en una via metabòlica cel·lular senzilla, a partir d'esquemes de vies metabòliques establertes.

3. Organització cel·lular.

3.1  Relaciona les diferents tècniques d'estudi microscòpiques i els aparells que s'utilitzen en l'estudi de la cèl·lula, amb els tipus d'orgànuls i estructures que es vulguin estudiar, a partir de fotografies, manuals i atles de citologia.

3.2  Identifica estructures i orgànuls cel·lulars, a partir d'observacions de microfotografies òptiques i/o electròniques, d'atles, manuals de citologia, i/o revistes tècniques especialitzades.

3.3  Relaciona les estructures i orgànuls cel·lulars, amb les funcions de nutrició, relació i reproducció cel·lular a partir d'observacions de microfotografies òptiques i/o electròniques d'atles, manuals de citologia, i/o revistes tècniques especialitzades.

3.4  Estableix les diferències i semblances entre els diferents nivells d'organització cel·lular, a partir d'esquemes muts, taules de doble entrada, etc.

4. Reproducció i genètica.

4.1  Defineix el cicle cel·lular i identifica les diferents parts de la mitosi a partir d'esquemes.

4.2  Interpreta la funció de la sexualitat en l'intercanvi de material genètic i en el procés de l'evolució dels éssers vius, a partir d'articles científics, tècnics i/o d'opinió.

4.3  Defineix i relaciona els següents conceptes: caràcter hereditari, cromosoma, gen, al·lel, homozigot, heterozigot, híbrid, locus (loci), cariotip, fenotip i genotip.

4.4  Realitza exercicis d'interpretació dels caràcters hereditaris que la seva manifestació segueixen les lleis de Mendel, i també dels caràcters regulats per gens lligats al sexe.

4.5  Relaciona els conceptes de: replicació, transcripció, duplicació i codi genètic, així com les biomolècules que hi participen, en la síntesi de les proteïnes, a partir d'articles científics, tècnics i/o d'opinió.

4.6  Analitza el paper de les mutacions gèniques en l'evolució, així com les conseqüències de les mutacions cromosòmiques a l'espècie humana.

V. Ciències de la terra i el medi ambient

a) Temari

1. El medi ambient com a sistema.

1.1  Concepte, elements i tipus de medi.

1.2  Aplicacions de la teoria de sistemes a l'estudi del medi.

1.3  L'home i el medi.

2. Els components geològics del medi ambient.

2.1  L'espai i el temps en els fenòmens geològics.

2.2  Els sistemes terrestres. Atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.

2.3  Els processos geològics externs i interns que incideixen en el medi: el cicle de les roques.

3. L'activitat humana i el medi ambient.

3.1  Recursos: minerals i roques, energètics, hídrics i edàfics.

3.2  Riscos: sísmics, volcànics, d'inundacions i avingudes.

3.3  Impactes: contaminació de l'aire i de l'aigua.

3.4  La degradació del sòl i del paisatge.

3.5  L'esgotament de recursos. Causes, alternatives.

4. Planificació, ordenació i gestió del medi.

4.1  L'optimització de recursos.

4.2  La previsió i prevenció de riscos: mapes de riscos.

4.3  La previsió i prevenció d'impactes: estudis d'integració ambiental.

4.4  La legislació ambiental.

5. Les tècniques de treball.

5.1  Les tècniques de treball de camp: orientació, mesura, presa de mostres.

5.2  Les tècniques de laboratori: anàlisi de les propietats de les roques, determinació de roques i minerals, anàlisi d'aigües i de sòls.

5.3  Tècniques d'extracció de documentació: interpretació de mapes, talls, gràfics, etc.

b) Criteris d'avaluació

1. Identifica, amb l'ajut de diagrames, el funcionament d'un entorn en termes de circulació i dipòsit temporal de materials i d'energia.

2. Identifica estructures, formes de relleu, afloraments de roques i de recursos a partir de mapes geològics estàndards i/o de fotografies aèries.

3. Interpreta gràfics multivariables, climogrames, blocs-diagrames, talls geològics a partir de registres gràfics i/o textuals.

4. Identifica les característiques i els components d'un paisatge tot situant-lo en l'espai i el temps.

5. Relaciona els problemes ambientals amb les activitats humanes que els generen i les seves possibles solucions, a partir de registres gràfics, textuals i/o estadístics.

6. Relaciona recursos i riscos geològics amb els processos geològics que els originen, a partir de fotografies, articles tècnics o d'opinió.

7. Relaciona les activitats humanes amb els tipus de residus que generen, i amb els problemes associats al seu tractament i gestió, a partir de registres gràfics, textuals i/o estadístics.

8. Identifica factors naturals i/o antròpics que influeixen en els danys causats per fenòmens geològics a partir de fotografies, articles tècnics o d'opinió.

9. Avalua els impactes ambientals de les activitats humanes sobre el medi, a escala local i a altres escales geogràfiques, a partir de registres gràfics, textuals i/o estadístics.

VI. Educació física

a) Temari

1. Les bases del condicionament físic.

1.1  Anatomia i fisiologia del cos humà en relació amb el moviment.

1.2  La condició física en relació amb la salut.

1.3  Els sistemes de desenvolupament de la condició física.

1.4  Factors que faciliten una bona condició física.

1.5  Hàbits perjudicials per a la consecució d'una bona salut.

2. Les activitats fisicoesportives.

2.1  Diferents vessants de l'activitat fisicoesportiva en el context social actual.

2.2  Les activitats fisicoesportives tradicionals i d'altres alternatives, com a possibilitat d'ocupació del temps de lleure.

2.3  Els esports individuals i col·lectius.

3. Les activitats ritmicoexpressives.

3.1  Les activitats ritmicoexpressives al llarg del temps. Aspectes bàsics de l'expressió corporal.

b) Criteris d'avaluació

1. Relaciona l'anatomia i la fisiologia del cos humà amb els canvis morfològics i funcionals més significatius que es produeixen com a conseqüència de l'adaptació a l'activitat física.

2. Relaciona la condició física i nivell de salut de les persones amb factors i hàbits que l'afavoreixen o perjudiquen.

3. Concreta els factors que perjudiquen o faciliten la salut, en hàbits higiènics, alimentaris i d'activitat física.

4. Elabora un programa de condicionament física a mig termini, en funció del nivell inicial de condició física, que inclogui: la formulació dels objectius del programa, els sistemes d'entrenament de les diferents qualitats físiques i la distribució en el temps del volum i la intensitat de la pràctica.

5. Elabora un escalfament específic adequat a l'activitat física a què va dirigit.

6. Compara les característiques dels diferents vessants de l'activitat fisicoesportiva en l'actualitat.

7. Coneix les activitats recreatives i els aspectes més rellevants per a la seva organització.

8. Identifica les característiques i possibilitats comunicatives d'una determinada composició expressiva a partir de la seva visualització.

VII. Física

a) Temari

1. Magnituds escalars i vectorials.

1.1  Principals magnituds escalars i vectorials que s'utilitzen en física.

1.2  Forces. Representació de forces. Composició de forces concurrents. Equilibri de forces.

2. Cinemàtica.

2.1  Magnituds cinemàtiques: desplaçament, velocitat i acceleració.

2.2  Moviment rectilini uniforme i uniformement variat.

2.3  Tir vertical i horitzontal.

2.4  Moviment circular, moviment circular uniforme i moviment circular uniformement variat. Conceptes de velocitat angular i d'acceleració angular.

3. Dinàmica.

3.1  Lleis de la dinàmica.

3.2  Treball, energia i potència. Energies cinètica i potencial.

3.3  Energia i quantitat de moviment. Principis de conservació de l'energia i de la quantitat de moviment.

3.4  Forces de fregament. Coeficient de fregament.

3.5  Gravetat. Llei de la gravitació universal. Camp gravitatori terrestre.

4. Electricitat.

4.1  Forces entre càrregues elèctriques. Llei de Coulomb, similituds i diferències amb la llei de la gravitació universal.

4.2  Conceptes de camp elèctric, treball elèctric i diferència de potencial.

4.3  Corrent continu. Intensitat de corrent.

4.4  Resistència elèctrica. Llei d'Ohm i efecte Joule. Aplicacions.

4.5  Generadors elèctrics.

4.6  Capacitat elèctrica. Condensadors.

4.7  Estudi de circuits en sèrie, en paral·lel i mixtos on intervinguin resistències i condensadors.

5. Electromagnetisme.

5.1  Magnetisme.

5.2  Relació entre electricitat i magnetisme. Experiment d'Oersted i experiment de Faraday.

5.3  Concepte de corrent altern. Generació de corrent altern i ús del corrent altern.

6. Ones.

6.1  Característiques i tipus d'ones.

6.2  Ones harmòniques. Equació d'una ona harmònica.

6.3  Fenòmens ondulatoris.

6.4  Caràcter ondulatori de la llum: situació en l'espectre de les ones electromagnètiques.

6.5  Caràcter corpuscular de la llum: els fotons

6.6  Dualitat ona-corpuscle.

b) Criteris d'avaluació

1. Magnituds escalars i vectorials.

1.1  Identifica magnituds escalars i magnituds vectorials, justifica el seu caràcter escalar o vectorial. Descriu les característiques d'una magnitud vectorial.

1.2  Representa i calcula resultants de forces concurrents en dues dimensions.

2. Cinemàtica.

2.1  Descriu i representa els conceptes de desplaçament, velocitat i acceleració.

2.2  Determina i caracteritza els moviments uniforme i uniformement variat. Resol problemes on intervinguin aquests tipus de moviment.

2.3  Calcula i interpreta l'abast màxim d'un cos en el tir vertical i horitzontal. Calcula i justifica les diferents magnituds cinemàtiques en aquests punts extrems. Resol problemes sobre aquests aspectes.

2.4  Justifica i interpreta el motiu pel qual en un moviment circular sempre hi ha acceleració.

2.5  Relaciona els arcs abastats, les velocitats angulars i les acceleracions angulars amb els espais recorreguts, les velocitats lineals i les acceleracions lineals en un moviment circular. Resol problemes sobre aquests aspectes.

3. Dinàmica.

3.1  Descriu, interpreta i aplica les lleis de la dinàmica.

3.2  Descriu i interpreta els principis de conservació de l'energia mecànica i de la quantitat de moviment. Determina en quines situacions es compleix un i l'altre.

3.3  Resol problemes d'aplicació dels principis de conservació de l'energia i de la conservació de la quantitat de moviment.

3.4  Resol problemes on hi hagi conversió d'energia mecànica en treball.

3.5  Resol problemes on intervinguin forces de fregament, treball de fregament i energia perduda per fregament.

3.6  Resol problemes dintre del camp gravitatori terrestre

4. Electricitat.

4.1  Justifica els avantatges de l'energia elèctrica en relació amb la seva comoditat d'ús, facilitat de transport i alt rendiment.

4.2  Descriu les condicions que s'han de donar perquè existeixi un corrent elèctric dins d'un conductor. Enuncia, descriu i justifica la llei d'Ohm.

4.3  Determina i calcula circuits equivalents a altres més complexos on intervinguin resistències i condensadors connectats de diferents formes.

4.4  Resol problemes on intervinguin els conceptes de potència, diferència de potencial i intensitat elèctrica.

4.4  Interpreta i quantifica la transformació d'energia elèctrica en calor.

5. Electromagnetisme.

5.1  Descriu qualitativament la interacció entre un camp magnètic i un corrent elèctric i la creació d'un camp magnètic a partir de càrregues en moviment.

5.2  Descriu els trets característics d'un corrent altern. Explica com es genera el corrent altern.

6. Ones.

6.1  Relaciona els diferents tipus d'ones sonores i electromagnètiques i la naturalesa dels possibles medis de propagació amb la velocitat de propagació, la longitud d'ona, el període i les seves unitats de mesura i amb les característiques dels fenòmens de reflexió (eco i reverberació del so, reflexió de la llum).

6.2  Relaciona les diferents bandes de l'espectre electromagnètic amb les ones emeses per diverses aplicacions o productes tecnològics.

6.3  Relaciona els fenòmens de refracció i de dispersió de la llum amb el medi travessat i amb les característiques i paràmetres dels raigs refractats o descompostos.

VIII. Química

a) Temari

1. Estructura interna de la matèria.

1.1  L'estructura atòmica i l'estructura electrònica. Partícules subatòmiques.

1.2  Models atòmics (Rutherford, Bohr, mecànica quàntica).

1.3  Taula periòdica dels elements. Variació periòdica de les propietats dels elements.

2. Enllaç químic.

2.1  Aspectes generals de l'enllaç químic.

2.2  Enllaç covalent, iònic i metàl·lic. Propietats.

2.3  Nomenclatura i formulació dels compostos químics inorgànics més usuals: hidrurs, òxids, àcids, hidròxids i sals.

2.4  Nomenclatura i formulació dels compostos químics orgànics més usuals: hidrocarburs, alcohols, aldehids, cetones, àcids, sals, ésters, amines i amides.

3. L'organització de la matèria.

3.1  Elements, compostos i mescles.

3.2  Estats d'agregació de la matèria.

3.3  Característiques i propietats dels gasos. Lleis dels gasos ideals.

3.4  Dissolucions. Composició de les dissolucions.

4. La transformació química.

4.1  L'equació química. Igualació d'una reacció.

4.2  Concepte de mol. Càlculs d'obtenció.

4.3  Estequiometria. Càlculs en les reaccions químiques.

4.4  Termodinàmica. Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques.

4.5  L'equilibri químic. Factors que afecten l'equilibri: principi de Le Châtelier.

4.6  Reaccions de precipitació, producte de solubilitat.

5. Reaccions de transferència de protons.

5.1  Concepte d'àcid i base. Concepte de pH.

5.2  Reaccions de neutralització.

5.3  Valoracions àcid-base. Corbes de valoració.

6. Reaccions de transferència d'electrons.

6.1  Concepte d'oxidació-reducció. Oxidants i reductors.

6.2  Potencial redox.

6.3  Llei de Faraday i electròlisi.

b) Criteris d'avaluació

1. Determina l'estructura atòmica i electrònica dels àtoms, a partir de l'anàlisi de les característiques que presenten i de les diferents teories atòmiques clàssiques.

2. Reconeix els elements que fonamenten la mecànica ondulatòria.

3. Determina les diferents propietats que poden presentar uns elements en funció de l'ordre en què estan col·locats en la taula periòdica.

4. Dedueix les diferents característiques dels enllaços químics i les seves propietats, en funció del tipus de compostos que produeixen, a partir de l'anàlisi de les seves atraccions elèctriques i dels canvis energètics que es manifesten.

5. Anomena i formula diferents compostos inorgànics senzills a partir de les normes de la IUPAC.

6. Anomena la fórmula de diferents compostos orgànics senzills a partir de les normes de la IUPAC.

7. Explica els processos de separació d'una mescla.

8. Relaciona quantitativament les magnituds pressió, volum, temperatura i quantitat de matèria en els gasos.

9. Determina la concentració d'una dissolució i saber-la expressar mitjançant diferents sistemes.

10. Determina i iguala les quantitats de les diferents substàncies que intervenen en una reacció química.

11. Determina les variacions d'energia que es poden produir en una reacció química, mitjançant diagrames energètics.

12. Determina les concentracions inicials i finals d'una reacció química.

13. Determina la rapidesa d'una reacció química a partir dels efectes que poden produir les variacions de temperatura, de pressió o de concentració, tant de reactius com de productes de la reacció, i també la nova situació d'equilibri a què pot evolucionar i el sentit cap a on es desplaçarà aquesta reacció.

14. Determina el producte de solubilitat d'un compost a partir de la seva solubilitat.

15. Analitza la redissolució de precipitats.

16. Realitza valoracions àcid-base de diferents dissolucions amb les respectives corbes de valoració mitjançant càlculs estequiomètrics.

17. Determina el nombre d'oxidació i realitza els càlculs d'ajustament de les reaccions redox pel mètode ió-electró.

18. Preveu el comportament d'una reacció química a partir del potencial redox dels reactius.

19. Calcula la quantitat de substància dipositada en una cuba electrolítica.

IX. Electrotècnia

a) Temari

1. Fonaments d'electricitat i magnetisme. Circuits en corrent continu.

1.1  Càrrega elèctrica. Camp elèctric. Potencial elèctric.

1.2  Càrregues en moviment. Intensitat del corrent elèctric. Materials conductors, dielèctrics i semiconductors.

1.3  Elements bàsics d'un circuit. Resistència elèctrica. Valor nominal, tolerància i potència màxima. Generadors de tensió ideals i reals.

1.4  Llei d'Ohm. Conveni de signes. Xarxes resistives. Connexió sèrie, paral·lel i mixta de resistències. Resistència equivalent. Lleis de Kirchhoff.

1.5  Energia, treball i potència elèctrica. Efectes tèrmics del corrent elèctric: llei de Joule.

1.6  Magnituds i unitats elèctriques. Aparells de mesura: amperímetres, voltímetres, ohmímetres i watímetres.

1.7  Condensador elèctric. Capacitat elèctrica. Connexió sèrie, paral·lel i mixta. Comportament en CC: càrrega i descàrrega.

1.8  Camp magnètic: concepte i generació. Flux magnètic i densitat de flux magnètic. Materials magnètics: tipus i característiques.

1.9  Circuits magnètics: reluctància i força magnetomotriu. Força magnètica. Inducció magnètica. Bobines: autoinducció. Relés.

2. Corrent altern.

2.1  Freqüència, període i fase. Valors instantani, pic i eficaç. Representació fasorial de les magnituds del corrent altern.

2.2  Llei d'Ohm en corrent altern. Impedància. Condensador i bobina en corrent altern. Reactància capacitiva i inductiva.

2.3  Circuits sèrie RL, RC i RLC. Ressonància.

2.4  Potència aparent, activa i reactiva. Factor de potència. Correcció del factor de potència.

2.5  Sistemes trifàsics. Connexions en estrella i triangle. Potència i factor de potència.

2.6  Centrals generadores d'energia elèctrica. Línies de transport i distribució. Instal·lacions elèctriques en baixa tensió. Aparells de maniobra i protecció.

3. Màquines elèctriques.

3.1  Transformador elèctric: elements constitutius i funcionament. Transformador monofàsic i trifàsic.

3.2  Màquines elèctriques rotatives. Transformació d'energia. Potència, rendiment. Parell.

3.3  Motor de corrent continu: elements constitutius i funcionament. Tipus, característiques i aplicacions. Reversibilitat.

3.4  Motor de corrent altern: elements constitutius i funcionament. Tipus, característiques i aplicacions.

3.5  Generador de corrent altern: elements constitutius i funcionament. Tipus, característiques i aplicacions.

4. Camps d'aplicació de l'electrotècnia.

4.1  Electrònica analògica. Díode rectificador: característiques i funcionament en circuits. Díode zener. Transistor bipolar: característiques i funcionament com a amplificador i commutador.

4.2  Electrònica digital. Sistemes de numeració. Àlgebra de Boole. Funcions lògiques. Taula de veritat. Portes lògiques.

4.3  Producció de fred i calor: sistemes elèctrics de calefacció, refrigeració i climatització. Luminotècnia: tipus de fonts de llum i lluminàries.

b) Criteris d'avaluació

1. Fonaments d'electricitat i magnetisme. Circuits en corrent continu.

1.1  Relaciona els conceptes d'electricitat i magnetisme amb les seves magnituds i unitats.

1.2  Determina els valors de camp i potencial elèctric creat per distribucions de càrregues.

1.3  Relaciona els diferents materials d'ús electrotècnic amb el seu comportament des del punt de vista magnètic i de conducció elèctrica.

1.4  Determina els valors de les magnituds de circuits elèctrics a partir de dades i esquemes.

1.5  Determina els valors de les magnituds que intervenen en l'aplicació de l'efecte Joule.

1.6  Determina els instruments i procediments de mesura de magnituds elèctriques.

1.7  Determina els paràmetres bàsics de circuits amb condensadors.

1.8  Determina els paràmetres bàsics del procés de càrrega i descàrrega d'un condensador en un circuit elèctric en CC.

1.9  Relaciona i determina els valors de les magnituds que intervenen en un sistema amb camp magnètic i corrent elèctric.

1.10  Determina els valors de les magnituds que intervenen en un circuit magnètic, amb una bobina, un material ferromagnètic i, com a màxim, un entreferro.

2. Corrent altern.

2.1  Identifica els avantatges i els inconvenients en l'ús del corrent altern enfront del corrent continu.

2.2  Determina les característiques d'un senyal altern a partir de dades i gràfics.

2.3  Determina els valors de les magnituds de circuits amb resistències, bobines i condensadors.

2.4  Identifica els tipus, característiques i representació de la potència elèctrica en corrent altern.

2.5  Determina la forma de corregir el factor de potència d'una càrrega inductiva.

2.6  Identifica els avantatges i inconvenients en l'ús i funcionament dels sistemes trifàsics i monofàsics.

2.7  Determina els valors de les magnituds que intervenen en circuits trifàsics.

2.8  Identifica les transformacions d'energia que es produeixen en les centrals generadores d'energia elèctrica.

2.9  Identifica els materials i elements constitutius de la xarxa de transport i distribució de l'energia elèctrica.

2.10  Interpreta simbologia i esquemes d'instal·lacions elèctriques.

2.11  Identifica el funcionament dels elements de maniobra i protecció en una instal·lació elèctrica de baixa tensió.

3. Màquines elèctriques.

3.1  Identifica els elements constitutius, la funció i les aplicacions dels transformadors elèctrics.

3.2  Calcula i utilitza la relació de transformació per obtenir el valor de les variables del transformador.

3.3  Classifica les màquines elèctriques segons els principis de funcionament i les relaciona amb les seves aplicacions.

3.4  Determina els paràmetres bàsics de la transformació d'energia en les màquines elèctriques rotatives.

3.5  Relaciona els elements constitutius de les màquines elèctriques rotatives de corrent continu amb el seu funcionament i les seves aplicacions.

3.6  Relaciona els elements constitutius de les màquines elèctriques rotatives de corrent altern amb el seu funcionament i les seves aplicacions.

3.7  Interpreta corbes característiques dels motors elèctrics i les relaciona amb les aplicacions.

4. Camps d'aplicació de l'electrotècnia.

4.1  Identifica els components electrònics i els seus paràmetres a partir de les corbes característiques.

4.2  Determina els valors de les magnituds bàsiques en circuits amb díodes o transistors.

4.4  Diferencia els senyals analògics dels senyals digitals.

4.5  Identifica i relaciona els sistemes de numeració decimal, binari i hexadecimal.

4.6  Identifica i relaciona les funcions i portes lògiques bàsiques.

4.7  Obté la taula de veritat, la funció lògica i el circuit lògic de sistemes digitals a partir de dades i esquemes.

Identifica i classifica els sistemes elèctrics de producció de fred i calor. Identifica i relaciona els elements constitutius d'un sistema d'il·luminació amb les seves aplicacions.

X. Mecànica

a) Temari

1. Equilibri de cossos.

1.1  Centre de gravetat i condicions d'equilibri de cossos.

1.2  Estructures estàtiques.

2. Resistència de materials.

2.1  Elasticitat, la llei de Hooke i el mòdul elàstic.

2.2  Esforços mecànics; tipus d'esforços i reaccions; propietats mecàniques dels materials; aplicació a bigues, estructures i mecanismes.

2.3  Normalització de materials i productes, catàlegs comercials, taules i gràfics en catàlegs.

3. Màquines i mecanismes.

3.1  Cinemàtica i dinàmica de màquines i mecanismes.

3.2  Resistències passives: fregament i rodament; els lubricants.

3.3  Potències, rendiments i balanços energètics en màquines i mecanismes senzills.

4. Mecànica de fluids.

4.1  Propietats i característiques dels fluids, líquids i gasos.

4.2  Transferència d'energia en els fluids.

4.3  Circuits hidràulics, oleohidràulics i pneumàtics.

4.4  Aplicacions tècniques: premses, frens, bombeig i automatismes.

b) Criteris d'avaluació

1. Equilibri de cossos.

1.1  Determina, analíticament, les condicions d'equilibri de cossos amb formes geomètriques simples.

1.2  Identifica, quantitativament i qualitativa, els diferents esforços i reaccions, a partir de diferents tipus de càrregues, emplaçaments i suports.

2. Resistència de materials.

2.1  Relaciona els diferents factors que intervenen en la llei de Hooke per a aplicacions senzilles de mecanismes i estructures a partir de gràfics representatius.

2.2  Determina les dimensions principals de bigues, estructures i mecanismes simples, amb mètodes de càlcul establerts, emprant gràfics i taules.

2.3  Selecciona materials comercials amb taules i catàlegs, a partir de paràmetres determinats o especificats.

3. Màquines i mecanismes.

3.1  Analitza els components, la funcionalitat i les aplicacions de diferents màquines i mecanismes de transmissió i regulació de moviment, a partir d'esquemes i diagrames simplificats.

3.2  Determina, gràficament i analítica, les forces, moments, velocitat, acceleracions en màquines i mecanismes senzills, a partir de les condicions dinàmiques de funcionament.

3.3  Relaciona les propietats dels lubricants amb els efectes sobre les resistències passives dels mecanismes.

3.4  Calcula potències, rendiments i realitza balanços energètics de màquines i mecanismes senzills, a partir de la seva estructura i dels esforços requerits.

4. Mecànica de fluids.

4.1  Determina paràmetres de treball hidrostàtics i hidrodinàmics en funció dels esforços i sol·licitacions requerides en un circuit fluídic hidràulic, oleohidràulic i/o pneumàtic.

4.2  Dimensiona recipients, canonades i tubs a partir dels paràmetres de treball del sistema, emprant mètodes de càlcul establerts i amb gràfics i taules.

4.3  Analitza funcionalment aplicacions senzilles de la pneumàtica i de la hidràulica, a partir dels esquemes realitzats amb simbologia normalitzada.

XI. Tecnologia industrial

a) Temari

1. Materials industrials.

1.1  Tipus de materials: fusta, materials ceràmics, polímers, metalls i aliatges fèrrics i no fèrrics, materials compostos.

1.2  Propietats físiques, químiques i tecnològiques dels materials. Assajos de materials.

1.3  Matèries primeres i productes elaborats. Formes comercials de presentació.

1.4  Eliminació de residus. Reciclatge de materials.

2. Recursos energètics.

2.1  L'energia. Llei de conservació de l'energia. Treball i potència. Rendiment.

2.2  Formes d'energia: mecànica, elèctrica, química, tèrmica, etc. Transformació entre les diferents formes d'energia. Màquines que intervenen en la transformació d'energia.

2.3  Fonts d'energia: combustibles fòssils, energia hidràulica, energia nuclear, energia solar, energia eòlica, etc.

2.4  Centrals generadores d'energia elèctrica. El transport d'energia. Xarxes de distribució.

2.5  Consum i estalvi energètic. Impacte ambiental.

3. Màquines i sistemes.

3.1  Principis de màquines. Elements i circuits constitutius de màquines.

3.2  Sistemes mecànics. Mecanismes de transmissió i de transformació de moviments.

3.3  Sistemes oleohidràulics i pneumàtics: components i principis de funcionament. Circuits bàsics i aplicacions.

3.4  Màquines tèrmiques: tipus, components i principis de funcionament.

3.5  Màquines elèctriques: tipus, components i principis de funcionament.

3.6  El circuit elèctric: components i principis de funcionament. Connexions sèrie i paral·lel. Corrent continu i altern.

3.7  Instal·lacions elèctriques: materials i components. Dispositius de comandament i de protecció en una instal·lació.

4. Sistemes de fabricació. Metrologia i normalització.

4.1  El procés de fabricació de productes de plàstic i de metall.

4.2  Sistemes de conformació i de mecanització de peces industrials. Eines i màquines adequades a cada sistema.

4.3  Metrologia: magnituds i unitats. Mesures. Exactitud i precisió. Errors en la mesura.

4.4  Instruments de mesura de magnituds mecàniques i elèctriques. Procediments de mesura.

4.5  Toleràncies i ajustos en peces industrials.

4.6  Normalització. Àmbits d'aplicació de la normalització.

5. Automatització, regulació i control.

5.1  Automatització de màquines i processos. Control en llaç obert i tancat. Components d'un sistema amb control automàtic. Classificació dels sistemes de control.

5.2  Sensors i actuadors: tipus, funció i classificació per tecnologies.

5.3  Sistemes de control digital: funció lògica, taula de la veritat, portes lògiques, esquemes lògics.

6. Organització industrial.

6.1  Sistemes productius. Elements d'organització industrial.

6.2  El projecte tècnic: fases i documentació.

6.3  El procés productiu: organització i planificació de les operacions i de la producció.

6.4  Principis del control de qualitat.

b) Criteris d'avaluació

1. Materials industrials.

1.1  Descriu el procés d'obtenció dels materials d'ús industrial.

1.2  Classifica els materials industrials en funció de les propietats més característiques.

1.3  Identifica les principals propietats dels materials i les relaciona amb les aplicacions.

1.4  Descriu els equips i mètodes d'assaig dels materials. Interpreta gràfics d'assajos reals de materials.

1.5  Identifica les formes comercials de presentació de materials d'ús industrial.

1.6  Relaciona els materials industrials amb les tècniques de reciclatge i d'eliminació de residus.

2. Recursos energètics.

2.1  Calcula els paràmetres bàsics de les transformacions d'energia que es produeixen en màquines o sistemes tecnològics a partir de dades i esquemes.

2.2  Relaciona les diferents formes d'energia amb exemples d'utilització. Identifica les transformacions d'energia que es produeixen en màquines o sistemes tecnològics.

2.3  Classifica les fonts d'energia pel seu origen: energies primàries, energies renovables i exhauribles.

2.4  Descriu el procés d'obtenció, de transport i de distribució de les diferents fonts d'energia.

2.5  Descriu els elements constitutius i el funcionament de les centrals generadores d'energia elèctrica.

2.6  Calcula el consum i facturació d'energia a partir de dades i esquemes.

2.7  Relaciona les diferents formes d'obtenció, de transport i de distribució d'energia amb l'impacte ambiental que causen.

3. Màquines i sistemes.

3.1  Identifica els elements i circuits constitutius de màquines i sistemes industrials.

3.2  Interpreta esquemes de cadenes cinemàtiques.

3.3  Calcula els paràmetres bàsics de cadenes cinemàtiques a partir de dades i esquemes.

3.4  Identifica els principals components dels circuits elèctrics, oleohidràulics i pneumàtics.

3.5  Interpreta esquemes de circuits elèctrics, oleohidràulics i pneumàtics i els relaciona amb les aplicacions.

3.6  Calcula els paràmetres bàsics de circuits elèctrics, oleohidràulics i pneumàtics a partir de dades i esquemes.

3.7  Classifica les màquines tèrmiques i elèctriques, segons els principis de funcionament, i les relaciona amb aplicacions.

3.8  Descriu els elements constitutius i el funcionament de les màquines tèrmiques i elèctriques.

3.9  Interpreta les corbes característiques dels motors tèrmics i elèctrics i les relaciona amb les aplicacions.

3.10  Calcula els paràmetres bàsics de màquines tèrmiques i elèctriques a partir de dades i esquemes.

3.11  Identifica els materials i components utilitzats en una instal·lació elèctrica.

3.12  Descriu el funcionament dels dispositius en una instal·lació elèctrica.

4. Sistemes de fabricació. Metrologia i normalització.

4.1  Identifica el sistema de conformació i/o mecanització emprats en la fabricació de productes industrials de plàstic o de metall a partir de les seves característiques tècnico-funcionals.

4.2  Descriu el procés de fabricació de productes industrials de plàstic o de metall, indicant: les matèries primeres necessàries, els sistemes de conformació i/o de mecanització utilitzats i les màquines i eines que intervenen en el procés.

4.3  Descriu i aplica els procediments de mesura de magnituds mecàniques i elèctriques.

4.4  Descriu els conceptes d'exactitud, de precisió i d'error i els relaciona amb els instruments i procediments de mesura.

4.5  Determina l'instrument de mesura a emprar en funció de la magnitud a mesurar i de la precisió requerida.

4.6  Descriu els conceptes de tolerància i d'ajustos en peces.

4.7  Relaciona el concepte de normalització de dimensions, de forma i de composició de productes amb exemples d'aplicació.

4.8  Interpreta i aplica la terminologia i la simbologia normalitzada emprada en les diferents tecnologies.

5. Automatització, regulació i control.

5.1  Identifica i descriu les aplicacions dels automatismes en màquines i processos industrials.

5.2  Identifica els components i el tipus de control de sistemes automàtics.

5.3  Interpreta esquemes d'automatismes realitzats amb tecnologia elèctrica, oleohidràulica, pneumàtica i combinacions d'aquestes.

5.4  Classifica els sensors i actuadors dels sistemes de control, segons la seva funció i tecnologia.

5.5  Obté la taula de veritat, la funció lògica i el circuit lògic d'un sistema de control digital a partir de dades i esquemes.

5.6  Simplifica funcions i circuits lògics.

6. Organització industrial.

6.1  Identifica els principals sistemes productius i els relaciona amb les característiques tècnico-funcionals dels productes.

6.2  Descriu les funcions de les unitats organitzatives que integren les empreses industrials.

6.3  Interpreta organigrames de funcions d'una empresa industrial.

6.4  Descriu les fases d'un projecte tècnic i les relaciona amb la documentació a elaborar.

6.5  Descriu un procés productiu en funció de les característiques tècnico-funcionals del producte.

6.6  Relaciona les operacions de control de qualitat amb les etapes i fases del procés de fabricació de productes industrials.

XII. Dibuix tècnic

a) Temari

1. Dibuix geomètric. Elements geomètrics. Traçat de perpendiculars i paral·leles. Angles. Operacions amb angles. Triangles: classes i construcció. Quadrilàters: classes i construcció. Circumferències i tangències: posició relativa i traçat. Polígons: classes i construcció. Corbes geomètriques: classes i construcció. Formes geomètriques tridimensionals: políedres, cossos radials i de revolució, construcció i seccions.

2. Relacions geomètriques. Igualtat, equivalència, semblança i proporcionalitat: concepte, procediments de traçat i construcció. Escales: aplicació, classes, mètodes per dibuixar a escala, elecció de l'escala. Simetries: concepte, tipus i procediments.

3. Projecció dièdrica: denominació, obtenció i disposició de les vistes a partir de l'alçat. Correspondència entre mesures i vistes. Sistemes de disposició de les vistes. Procediments d'execució.

4. Projecció axonomètrica: eixos i plans del sistema. Línies de fuga. Procediments d'execució.

5. Talls i seccions. Objectiu i aplicacions. Tipus. Pla del tall. Pla de projecció. Normes i procediments de realització del talls i seccions.

6. Croquisació. Objectiu i aplicacions. Proporcionalitat entre les vistes i els elements que el componen. Dades que ha de contenir el croquis. Procediment d'elaboració.

7. Normalització. Concepte i objectiu. Formats i línies normalitzades. Acotacions: principis, classificació de cotes, elements emprats en l'acotació, sistemes d'acotació, acotació de peces segons formes i dimensions. Representació simbòlica i representació esquemàtica. Simbologia industrial i arquitectònica bàsica.

b) Criteris d'avaluació

1. Representa gràficament diferents elements geomètrics emprant les propietats i les lleis geomètriques.

2. Representa gràficament formes, espais i objectes emprant les conceptualitzacions de la geometria i les normes, simbologia i convencions establertes.

3. Transfereix elements, formes, espais i objectes de la bidimensió a la tridimensió i de la tridimensió a la bidimensió, emprant els sistemes de representació i les escales adequades.

4. Representa gràficament en un determinat sistema de representació una forma i/o un espai representat en un altre.

5. Desenvolupa en el pla, cossos geomètrics, a partir de la tridimensió.

6. Construeix gràficament cossos geomètrics a partir del seu desenvolupament.

7. Croquisa i acota referents d'àmbit industrial i/o arquitectònic.

8. Identifica les propietats i lleis geomètriques de diferents elements geomètrics a partir de la seva representació gràfica.

9. Identifica les formes i estructures geomètriques d'un objecte real o d'una representació gràfica.

10. Identifica les relacions bàsiques de pertinença, d'incidència, mètriques i projectives entre formes geomètriques.

11. Interpreta la simbologia i normalització continguda en una representació gràfica.

12. Identifica, en una representació gràfica, els elements i les relacions de les formes geomètriques representades i el procés de construcció.

XIII. Disseny i imatge

a) Temari

1. Fonaments del llenguatge visual i graficoplàstic.

1.1  Elements que defineixen el llenguatge visual i relacions estructurals entre si: forma, color, textura i composició.

1.2  Sintaxi de la forma i de la composició. Criteris d'ordenació; el ritme i l'harmonia.

2. Tècniques i materials.

2.2  El dibuix. Esbossos i apunts. Suports i estris. Tècniques i mètodes.

2.3  El color en l'expressió graficoplàstica. Ordenacions cromàtiques.

3. Estructura de la forma tridimensional.

3.1  Percepció i representació del volum.

3.2  La llum i el volum.

3.3  La perspectiva.

3.4  La figura humana. Proporcions. El cànon de la figura humana.

4. L'evolució històrica del disseny.

4.1  Els precursors del disseny.

4.2  Moviments i tendències.

5. Disseny gràfic.

5.1  Elements bàsics del disseny bidimensional. Anàlisi i sintaxi i visual dels elements.

5.2  El color. Anàlisi de relacions en funció dels components cromàtics. Relacions amb la llum, textures i materials.

5.3  Tècniques i mètodes d'elaboració de disseny publicitari, ceràmic i tèxtil.

6. L'espai habitable.

6.1  Característiques de l'espai interior com a espai habitable. Itineraris de circulació, llum, color.

7. La comunicació mediatitzada tecnològicament.

7.1  Expressió i contingut visual. Funcions comunicatives.

7.2  Estructura de la imatge.

7.3  La lectura d'imatges.

7.4  La imatge en la publicitat.

8. Tècniques de comunicació amb imatges tecnològiques.

8.1  La fotografia com a mitjà de comunicació visual. Característiques i recursos de la fotografia com a eina de comunicació. Lectura d'imatges fotogràfiques.

8.2  Tècnica de la fotografia. Utillatges, suports, espais, processos de producció, reproducció i transmissió.

8.3  Fonaments i evolució històrica de la fotografia.

b) Criteris d'avaluació

1. Analitza productes visuals graficoplàstics, a partir de reproduccions gràfiques de productes singulars o d'imatges procedents de mitjans de comunicació, i caracteritza el seu valor sintàctic.

2. Identifica els elements clau expressats i la intencionalitat comunicativa en productes visuals graficoplàstics a partir de reproduccions gràfiques de productes singulars o d'imatges procedents de mitjans de comunicació.

3. Interpreta les normes i simbologies aplicables al llenguatge visual graficoplàstic.

4. Dissenya elements bàsics a partir de l'aplicació de tècniques, colors, formes, normes i simbologies adequades.

5. Interpreta la funcionalitat del color i la tipografia a partir d'obres d'art i cartells publicitaris.

6. Identifica formes i espais a partir de conceptualitzacions pròpies del disseny i la publicitat.

7. Estableix les proporcions de les formes, segons el volum ocupat, a partir de la utilització de la llum, els tons i la perspectiva.

8. Ocupa l'espai a partir de formes, llum, color i proporcions.

9. Aplica el mètode de perspectiva adequat en diferents casos de disseny.

10. Analitza els estris utilitzats en la realització de productes graficoplàstics segons les diferents èpoques de la història.

11. Identifica les aplicacions de les proporcions humanes a la pintura, l'escultura i l'arquitectura.

12. Relaciona les tendències en el disseny, les avantguardes i precursors del disseny del segle XX i els moviments culturals.

13. Identifica els diferents tipus de disseny que hi ha en el mercat graficoplàstic.

14. Interpreta les tècniques que s'utilitzen en els dissenys ceràmics, tèxtils i arquitectònics.

15. Analitza la confortabilitat dels habitatges segons la funcionalitat, els dissenys espacials, la llum, l'orientació i el disseny del mobiliari.

16. Relaciona les demandes dels consumidors i els mitjans que s'utilitzen al món publicitari per arribar-hi.

17. Identifica les funcions de la imatge en el procés publicitari segons formes i colors.

18. Identifica les tècniques i els processos utilitzats per captar i generar imatges mitjançant la fotografia, la videografia i el cinema.

19. Analitza la influència de la fotografia en la publicitat actual com a fenomen precursor del missatge de la comunicació.

20. Analitza la influència de la Bauhaus en el disseny actual, com a centre precursor del disseny de mobiliari i arquitectònic.

21. Interpreta les característiques funcionals i tècniques dels estris fotogràfics a partir d'informació tècnica.

XIV. Història de l'art

a) Temari

1. L'art com expressió humana en el temps i en l'espai.

1.1  La definició de l'art en el marc de la seva evolució històrica. Formes de classificació. Canvis en la seva conceptualització.

1.2  La funció de l'art.

1.3  La pertinença i la valoració del patrimoni artístic. L'apreciació de l'art com element actiu de cultura.

2. L'anàlisi de les obres d'art.

2.1  El llenguatge visual: materials, procediments tècnics i elements formals. Els procediments d'anàlisi d'una obra d'art.

2.2  Iconografia i iconologia: el tractament i el significat de les tipologies i dels temes.

2.2  El procés de creació. Els trets diferencials de l'estil.

2.4  L'obra artística en el seu context històric: les seves influències.

3. L'art clàssic.

3.1  Arquitectura i urbanisme al món clàssic. Característiques i evolució de l'arquitectura religiosa. Característiques i evolució de l'arquitectura civil. L'urbanisme a Grècia i a Roma.

3.2  L'escultura clàssica. L'escultura a Grècia i a Roma: característiques i la seva evolució. Influències i tipologies.

3.3  Lectura i anàlisi d'obres d'art de referència.

4. L'art cristià a l'edat mitjana.

4.1  L'art romànic i la seva relació amb la societat. Característiques. Les arts plàstiques romàniques i la seva relació amb l'arquitectura, temàtica i valors estètics.

4.2  L'art gòtic i la seva relació amb la ciutat. Els principis constructius gòtics: elements estructurals i decoratius. L'arquitectura francesa, castellana i a la Corona d'Aragó. Les arts plàstiques: la seva relació amb l'arquitectura, temàtica i valors estètics. La pintura gòtica.

4.3  Lectura i anàlisi d'obres d'art de referència.

5. L'art a l'edat moderna.

5.1  El Renaixement: concepte, marc cronològic, geogràfic i sociocultural. Característiques generals de l'arquitectura: elements estructurals, decoratius, tipologies i concepció de l'espai. L'arquitectura religiosa i civil. Les arts plàstiques italianes: tècniques, materials, elements formals, temes i funció de l'escultura i de la pintura. L'evolució del tractament de la figura humana i la tercera dimensió a la pintura.

5.2  El barroc: concepte, marc cronològic, geogràfic i sociocultural. L'urbanisme. Característiques de l'arquitectura a les diferents escoles. Les arts plàstiques a l'Estat espanyol: característiques, tècniques, materials, elements formals, temes, funcions i influències d'altres escoles a la pintura i a l'escultura. L'obra de Velázquez.

5.3  Del rococó al neoclassicisme: marc cronològic, geogràfic i sociocultural. Característiques.

5.4  Lectura i anàlisi d'obres d'art de referència.

6. L'art occidental al món contemporani.

6.1  L'arquitectura i l'urbanisme al segle XIX. La seva relació amb les revolucions industrials i burgeses. L'evolució de l'urbanisme. L'evolució de l'arquitectura.

6.2  Les arts plàstiques del segle XIX: tècniques, materials, elements formals, temes i funcions dels diferents estils pictòrics: romanticisme, realisme, impressionisme. L'obra de Goya. La pintura catalana. L'evolució de l'escultura.

6.3  Arquitectura i urbanisme del segle XX. La seva relació amb les tensions socials, polítiques i amb les innovacions científiques i tecnològiques. Trets de les principals corrents arquitectòniques.

6.4  Les arts plàstiques de la primera meitat del segle XX. Característiques generals de les primeres avantguardes.

6.5  Les arts plàstiques de la segona meitat del segle XX. Trets generals dels diferents corrents.

6.6  Lectura i anàlisi d'obres d'art de referència.

b) Criteris d'avaluació

1. Identifica els elements referits a materials, elements formals, tractament, significat del tema, personalitat de l'autor, influències socials, polítiques i econòmiques que configuren una obra d'art, a partir de la documentació de referència, textos, obres d'art o d'altres.

2. Identifica els trets més característiques d'una obra d'art que permetin de situar-la en l'estil i context històric al qual pertany, mitjançant l'anàlisi i la valoració de la seva qualitat estètica.

3. Argumenta la sensibilitat artística pròpia que li inspira l'observació, anàlisi i valoració dels trets més característics d'una obra d'art.

4. Valora la diferent concepció dels elements formals, dels problemes tècnics, del tractament dels temes, de la incidència dels nous usos i funcions de l'obra d'art.

5. Determina els trets diferenciadors dels diferents estils valorant la incidència de diferents autors i els seus nous plantejaments.

XV. Geografia social i econòmica

a) Temari

1. L'espai i les activitats humanes.

1.1  Principals àmbits biogeogràfics del món.

1.2  Riscos ambientals d'origen natural.

1.3  Impacte de les activitats humanes en el medi. Problemes mediambientals.

1.4  Principals àmbits biogeogràfics de Catalunya.

1.5  Recursos naturals a Catalunya.

1.6  El creixement sostenible.

2. L'espai econòmic.

2.1  Globalització, mundialització.

2.2  Centre-perifèria, nord-sud.

2.3  Tipus de paisatges agraris.

2.4  La indústria: processos productius i distribució geogràfica.

2.5  Les activitats terciàries: els serveis, el comerç i el turisme.

3. L'espai social, polític i cultural.

3.1  La població i el creixement demogràfic.

3.2  Estructura de la població i moviments migratoris.

3.3  Concepte de ciutat i morfologia urbana. Dimensió mundial de fet urbà. Problemes urbans dels països centrals i dels perifèrics.

3.4  Funcions externes i internes de les zones urbanes.

3.5  L'organització política del territori: fronteres, nacions i estats.

3.6  L'administració del territori de Catalunya dins l'Estat espanyol i el seu encaix a Europa.

3.7  Les grans àrees socioeconòmiques, culturals, ètniques i religioses del món.

3.8  Les organitzacions supranacionals (ONU, OTAN, UE).

3.9  Conflictes derivats de l'organització del territori.

b) Criteris d'avaluació

1. Relaciona els principals àmbits biogeogràfics de la Terra, els components climàtics i de vegetació amb els riscos naturals i d'origen humà que poden alterar l'equilibri ecològic.

2. Identifica les variables que intervenen en l'anàlisi paisatgística.

3. Localitza els principals recursos naturals i els parcs i espais d'especial interès natural de Catalunya, a partir de mapes, esquemes, articles.

4. Avalua un problema medioambiental concret, i el relaciona amb diverses alternatives i polítiques medioambientals, a partir de l'anàlisi de textos, fonts de dades, registres gràfics o cartogràfics.

5. Relaciona la dimensió global dels fenòmens geogràfics en base a la concepció de la terra com un sistema global.

6. Identifica els principals indicadors econòmics i socials que defineixen l'actual desigualtat entre el centre i la perifèria dins el sistema global.

7. Relaciona els tipus d'espais rurals i de producció agrària de la Unió Europea amb els fluxos comercials i l'especialització productiva a escala mundial.

8. Relaciona les causes de la localització de les indústries amb l'impacte tecnològic i la mundialització.

9. Avalua els efectes socials i paisatgístics del procés de terciarització d'un territori, en general, i específicament, la influència del turisme sobre el paisatge mediterrani.

10. Relaciona l'estructura i la dinàmica de la població amb les seves estructures econòmiques, socials i culturals, i les polítiques demogràfiques, a partir de sèries estadístiques, gràfiques o mapes.

11. Compara les problemàtiques que tenen en l'actualitat les dones, els joves, la gent gran i la població immigrada dins l'estructura productiva i familiar, en base a establir semblances i diferències.

12. Identifica els efectes socials que el repartiment desigual de la renda i de les condicions laborals (atur, salaris, jornada laboral, desplaçaments, etc.) tenen en les persones i en la societat.

13. Analitza les problemàtiques generades per les dinàmiques de creixement i el procés d'urbanització, segons el nivell de riquesa dels països.

14. Descriu els mecanismes de diferenciació morfològica, funcional i de segregació espacial que es produeixen en una ciutat o àrea metropolitana.

15. Analitza l'organització territorial a escala comarcal, regional i estatal, amb la consideració dels factors de representativitat i eficàcia com a bàsics per adequar la divisió del territori a les demandes i necessitats de la població.

16. Localitza en les grans àrees socioeconòmiques mundials les principals organitzacions supranacionals de tipus polític, militar i econòmic que hi intervenen, especialment l'ONU, l'OTAN i la UE, i analitza el seu paper.

17. Localitza els principals conflictes actuals originats per la divisió política del territori, l'irredemptisme i les minories ètniques i religioses.

XVI. Economia i organització d'empreses

a) Temari

1. L'empresa com a unitat econòmica. La localització i la dimensió. Tipologia, segons la dimensió, la propietat del capital, l'activitat. L'empresari.

2. El mercat. Oferta i demanda. Tipus de mercats. La intervenció de l'Estat.

3. La necessitat organitzativa en l'empresa. Representació gràfica.

4. Funcions internes de direcció: la planificació, l'organització, la gestió i l'avaluació. La presa de decisions i el procés de direcció. Simulació i resolució de casos de presa de decisions amb matrius.

5. Els recursos humans com a elements bàsics de l'empresa. Funcions del departament de Recursos humans.

6. El proveïment i la gestió de magatzem. Mètodes de valoració d'existències. Els costos de proveïment i emmagatzematge. Relació entre proveïment, producció i comercialització. Logística.

7. La funció de producció. Els costos de producció: classificació i càlcul. La decisió de produir: càlcul del punt mort i representació gràfica. Planificació i gestió de la producció: la qualitat i la problemàtica ambiental.

8. La comercialització. Mercat: tipologia, elasticitat, investigació de mercats. Segmentació, posicionament del producte i comportament del consumidor. Variables i polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.

9. La normalització comptable mitjançant el Pla general comptable i el mètode de la "partida doble". Enregistrament d'operacions. Elaboració dels comptes anuals (el balanç i el compte de pèrdues i guanys).

10. El patrimoni i les seves variacions: l'anàlisi econòmico-financera. Càlcul, anàlisi i interpretació de ràtios. L'equilibri patrimonial: ràtios i representació gràfica. El fons de maniobra. El període mig de maduració.

11. La inversió i el finançament. La necessitat de finançament i l'optimització dels recursos financers. Els fons de finançament: classes i costos. L'interès. Selecció d'inversions, segons els criteris VAN i TIR.

b) Criteris d'avaluació

1. Empra i selecciona la documentació lliurada per solucionar problemes i dóna respostes a qüestions concretes, expressant-se en un vocabulari tècnic i d'estructura adient, de manera intel·ligible en problemes empresarials concrets.

2. Identifica i analitza els elements que integren una empresa i les relacions amb l'entorn, a partir de l'anàlisi d'estructures empresarials en diferents sectors i situacions.

3. Reconeix l'empresa com a sistema de gestió de diverses àrees funcionals interrelacionades, que constantment prenen decisions en condicions de risc i d'incertesa.

4. Pren decisions davant un problema concret d'una àrea funcional de l'empresa, argumentant-les, a partir d'un cas o un projecte empresarial donat.

5. Determina l'organització, l'estil de direcció, el tipus de clientela, el conjunt de proveïdors, l'estructura financera i els possibles conflictes entre els objectius d'àrees funcionals, en casos senzills d'empreses concretes.

6. Identifica les característiques que ha de presentar una gestió eficient dels recursos humans de l'empresa i els objectius prioritaris en aquest àmbit de gestió, en un projecte empresarial concret i senzill.

7. Determina quins productes (i en quina quantitat) precisa emmagatzemar una empresa, calculant el cost d'emmagatzematge d'un producte i el seu finançament, i la comanda òptima i l'estoc de seguretat, analitzant la problemàtica que se'n deriva en la gestió dels magatzems en casos concrets d'empreses.

8. Calcula la quantitat a produir d'un producte considerant la capacitat productiva de l'empresa i la seva política d'estocs, diferenciant entre despesa, cost i cost d'oportunitat. Calcula i classifica els principals tipus de costos, amb diferents mètodes.

9. Analitza diferents projectes de planificació productiva, identificant i valorant els aspectes de normalització i gestió de la qualitat per a casos concrets.

10. Relaciona empresa i medi ambient, analitzant els costos mediambientals de l'activitat empresarial, argumentant críticament els possibles efectes i proposant solucions pràctiques per tractar-los en un projecte d'empresa i una activitat productiva definida.

11. Identifica i calcula, en casos senzills i per a empreses concretes, el seu mercat, el mercat potencial, la quota de mercat, la demanda total i la demanda d'empresa.

12. Calcula i classifica preus tècnics i preus de venda externs a partir de dades donades sobre el seu cost, el preu fixat per la competència i la sensibilitat dels consumidors a les variacions de preu, el marge comercial, la rendibilitat d'un producte i el punt mort de l'empresa.

13. Determina l'eficiència que la promoció d'un producte en els diferents mitjans publicitaris pot tenir sobre les vendes.

14. Identifica els avantatges i inconvenients dels diferents canals de distribució que una empresa pot emprar, tenint en compte les característiques del producte a distribuir.

15. Obté, enregistra i interpreta informació econòmica i financera, amb el procediment de la partida doble a partir d'operacions comptables i d'estats comptables i financers, a les operacions més habituals d'una empresa. Utilitza els comptes normalitzats del Pla general comptable.

16. Redacta estats econòmico-financers amb estructura senzilla, analitzant i interpretant balanços i comptes de pèrdues i guanys, a partir de dades donades i per a casos senzills.

17. Aplica els criteris de selecció d'inversions del VAN i TIR, donades les dades i característiques de la inversió a realitzar per una empresa, calculant i analitzant els resultats o les diferències en situacions senzilles.

18. Calcula el capital mínim que precisa una empresa, identificant i classificant els recursos de finançament i les inversions empresarials, relacionant-lo amb el període mitjà de maduració.

19. Pren decisions respecte a preu, promoció i distribució d'un producte concret.

XVII. Psicologia

a) Temari

1. L'explicació psicològica del comportament humà.

1.1  Definició de la psicologia. Models i escoles psicològiques.

1.2  Mètodes de treball i camps d'aplicació de la psicologia.

2. Bases biològiques del comportament humà.

2.1  Filogènesi i ontogènesi de l'ésser humà.

2.2  Sistema nerviós i endocrí.

2.3  Herència, medi i desenvolupament. Comportament animal i humà.

3. Processos psicològics.

3.1  Atenció i percepció.

3.2  Memòria i aprenentatge.

3.3  Motivació i afectivitat.

3.4  Llenguatge, intel·ligència i creativitat.

4. El comportament individual.

4.1  Noció de personalitat. Teories.

4.2  Diferències individuals: mesura i significat.

5. El comportament social. Socialització.

5.1  Relacions interpersonals i conflicte.

5.2  Els grups i la psicologia social.

b) Criteris d'avaluació

1. Caracteritza la dimensió pràctica de la psicologia, assenyalant els trets més importants i les limitacions, relacionant-la amb les altres ciències i camps del saber.

2. Aplica els principis i formulacions bàsiques de la psicologia a l'explicació del comportament individual i col·lectiu.

3. Reconeix les correlacions biològiques, psicològiques, socials i culturals del comportament humà, i entén com aquests factors són les condicions que fan possible l'acció lliure i racional.

4. Identifica les expressions de la psicologia que s'han incorporat al llenguatge quotidià.

5. Analitza i valora el comportament propi i aliè des de les aportacions de la psicologia.

6. Rebutja els intents de manipulació o dirigisme del comportament per part de persones, grups o institucions, i especialment dels que se serveixen dels mitjans de comunicació de masses per persuadir els seus receptors.

7. Valora d'una manera positiva la independència de criteri, la coherència i la racionalitat en l'elecció d'objectius vitals i en la presa de decisions orientades a l'acció.

XVIII. Segona llengua estrangera (anglès o francès)

a) Temari

1. Continguts funcionals.

1.1  Descriu i compara persones, objectes, situacions i processos. Fa definicions.

1.2  Demana i genera informació sobre fets i esdeveniments. Resumeix.

1.3  Narra esdeveniments i fets presents, passats i futurs.

1.4  Expressa les nocions d'existència o d'inexistència, presència o absència, disponibilitat o indisponibilitat, capacitat o incapacitat, quantitat, mida i mesura.

1.5  Expressa creença i dubte, expressa un fet com a possible o impossible, probable i improbable, necessari o obligatori/prohibit/conseqüència lògica d'un altre fet.

1.6  Expressa opinió, sentiments, interès, preferència, fruïció. Expressa acord i desacord. Lamenta, demana perdó i perdona.

1.7  Demana i dóna instruccions. Suggereix, aconsella i recomana una actuació.

1.8  Invita a fer alguna cosa. Demana/dóna/denega permís per fer alguna cosa/que algú faci alguna cosa.

2. Àrees temàtiques.

2.1  Informació personal, aspecte físic, caràcter, família, amics, interessos, etc.

2.2  Professions i ocupacions: tipus de feina, lloc, formació, condicions, ingressos, etc.

2.3  L'habitatge: situació, tipus, mobiliari, serveis, etc.

2.4  Educació: matèries, escolarització, sistema educatiu, formació al llarg de la vida.

2.5  Entreteniment i lleure: afeccions, esports, música, cinema, teatre, premsa, etc.

2.6  Les noves tecnologies de la informació i la comunicació: ordinadors, Internet, telèfon mòbil, diaris digitals, televisió digital, etc.

2.7  Viatges i mitjans de transports: vacances, hotels, idiomes, informació turística, situacions habituals en estacions de tren, autobús, aeroports i en els diferents mitjans de transport.

2.8  Relacions socials: invitacions, correspondència formal i informal, etc.

2.9  Salut, benestar i medi ambient: parts del cos, malalties, accidents, serveis mèdics.

2.10  Botigues i llocs on anar a comprar: aliments i begudes, roba, preus, mides. Serveis: correus, missatgeria, policia, banca, assegurances, etc.

2.11  Llocs i països: accidents geogràfics, orientacions, distàncies.

b) Criteris d'avaluació

1. Obté informació general i específica de textos escrits.

2. Accedeix a coneixements tècnics i científics bàsics, a partir de l'anglès com a mitjà de comunicació.

3. Identifica les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques d'interès general i de divulgació, i les desenvolupa.

4. Identifica el contingut essencial de textos escrits.

5. Interpreta anglicismes i termes de textos o eines utilitzades a la terminologia tecnològica.

6. Redacta cartes i escrits diversos en anglès a partir de pautes.

7. Formalitza, amb correcció i pulcritud, qüestionaris, formularis i els impresos habituals en la vida quotidiana.

8. Produeix textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva.

Annex 17

Especialitats dels vocals de la comissió de les proves d'accés de grau superior de les matèries específiques

a) Biologia

Especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal

Especialitat de biologia i geologia

Especialitat de processos de cultiu aqüícola

Especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics

Especialitat de processos sanitaris

b) Ciències de la terra i el medi ambient

Especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal

Especialitat de biologia i geologia

Especialitat de processos de cultiu aqüícola

Especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics

Especialitat de processos sanitaris

c) Física

Especialitat d'anàlisi i química industrial

Especialitat de física i química

d) Química

Especialitat d'anàlisi i química industrial

Especialitat de física i química

e) Dibuix tècnic

Especialitat de construccions civils i edificacions

Especialitat de dibuix

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat de processos i productes en fusta i moble

f) Electrotècnia

Especialitat d'organització i processos de manteniment de vehicles

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat d'organització i projectes de sistemes energètics

Especialitat de sistemes electrotècnics i automàtics

Especialitat de sistemes electrònics

Especialitat de tecnologia

g) Mecànica

Especialitat d'organització i processos de manteniment de vehicles

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat d'organització i projectes de sistemes energètics

Especialitat de sistemes electrotècnics i automàtics

Especialitat de sistemes electrònics

Especialitat de tecnologia

h) Tecnologia industrial

Especialitat d'organització i processos de manteniment de vehicles

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat d'organització i projectes de sistemes energètics

Especialitat de sistemes electrotècnics i automàtics

Especialitat de sistemes electrònics

Especialitat de tecnologia

i) Economia i organització d'empreses

Especialitat d'economia

Especialitat d'administració d'empreses

Especialitat de formació i orientació laboral

Especialitat d'organització i gestió comercial

j) Psicologia

Especialitat d'intervenció sociocomunitària

Especialitat de psicologia i pedagogia

k) Educació física

Especialitat d'educació física

l) Segona llengua estrangera

Especialitat d'anglès

Especialitat de francès

ll) Geografia econòmica i social

Especialitat de geografia i història

m) Història de l'art

Especialitat de geografia i història

n) Disseny i imatge

Especialitat de processos i mitjans de comunicació

Especialitat dibuix

Especialitat de processos i productes en arts gràfiques

Especialitat de processos i productes del tèxtil, confecció i pell

(07.017.185)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal