Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4810 - 30/01/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/144/2007, de 22 de gener, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2006-2007. (Pàg. 3368)


RESOLUCIÓ

EDU/144/2007, de 22 de gener, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2006-2007.

El Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula l'adscripció dels mestres al primer cicle de l'educació secundària obligatòria i la readscripció als centres d'educació infantil i primària, la normativa transitòria dels desplaçaments per modificació de les plantilles docents, el desenvolupament dels requisits d'especialització, i el pla de formació i capacitació per a la recol·locació del professorat (DOGC núm. 2172, de 23.12.1996), modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3346, de 6.8.2001), estableix en el seu article 17.2 que el Departament d'Educació publicarà cada curs escolar les plantilles dels centres docents, com a conseqüència de l'adequació dels llocs de treball docent.

D'acord amb el que estableix la disposició addicional 2 del Decret 67/1996, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001), als llocs de treball dels serveis educatius els és aplicable la normativa que estableix el capítol 3 del mateix Decret.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1  Aprovar les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2006-2007.

.2  A l'annex 1 figuren les plantilles dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial, i de les zones escolars i agrupacions rurals, distribuïdes per servei territorial, municipi i centre, les quals inclouen els llocs de treball existents per a personal docent del cos de mestres dels que estableix l'article 10 del Decret 67/1996, de 20 de febrer, abans esmentat, i les dotacions corresponents a l'àrea de religió catòlica, als ensenyaments artístics, als tallers de llengua catalana i a les unitats d'educació especial previstes pel Decret 299/1997, de 25 de novembre (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997), sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Les places que hi consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

.3  A l'annex 1 esmentat s'indiquen els centres qualificats com d'atenció educativa preferent i s'hi especifiquen els llocs de treball següents:

3.1 Els llocs de treball de caràcter singular definits en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic, d'acord amb allò establert pel Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

3.2 Les dotacions corresponents a les aules d'acollida, segons allò previst en l'apartat 3.4.2 de les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius públics d'educació infantil i primària i d'educació especial per al curs 2006-2007 aprovades per Resolució de 3 de juny de 2006 (Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació núm. 1104, any XXIV, juliol 2006).

3.3 Els llocs de treball de suport a la lectura corresponents als projectes d'innovació educativa de biblioteca escolar: Puntedu, espai de coneixement i d'aprenentatge iniciats a l'empara d'allò previst a l'Ordre EDC/179/2005, de 22 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres docents sostinguts amb fons públics de Catalunya (DOGC núm. 4375, de 2.5.2005) i a l'Ordre EDC/102/2006 de 9 de març (DOGC núm. 4596 de 20.3.2006.

.4  A l'annex 2 figuren les plantilles de personal docent corresponent a centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i escoles d'arts amb indicació dels centres qualificats com d'atenció educativa preferent.

.5  A l'annex 2 esmentat s'indiquen també els llocs de treball que es detallen a continuació:

5.1 Els llocs definits per l'atenció a la diversitat de necessitats educatives que preveu l'apartat 3.2 de les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària per al curs 2006-2007 aprovades per Resolució de 30 de juny de 2006 (Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació núm. 1104, Any XXIV, juliol 2006).

5.2 Les dotacions assignades a les unitats d'educació especial previstes a l'apartat 3.3 de la Resolució de 30 de juny de 2006, mencionada al punt anterior.

5.3 Els llocs de treball docent de caràcter singular definits en els centres que tenen autoritzat un pla estratègic, d'acord amb allò establert pel Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

5.4 Les dotacions assignades a professors especialistes que corresponen als professionals contractats per impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l'empara del que preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 238, de 4.10.1990).

5.5 Les dotacions corresponents a l'aula d'acollida que preveu l'apartat 3.4.2 de la Resolució de 30 de juny de 2006, abans esmentada.

5.6 Els llocs de treball de suport a la lectura corresponents als projectes d'innovació educativa de biblioteca escolar: Puntedu, espai de coneixement i de aprenentatge iniciats a l'empara de l'Ordre EDC/179/2005, de 22 d'abril (DOGC núm. 4375, de 2 de maig de 2005), i de l'Ordre EDC/102/2006 de 9 de març (DOGC núm. 4596 de 20/3/2006.

.6  A l'annex 2, les places corresponents als diferents centres es distribueixen per servei territorial, municipi, centre i llocs de treball amb especificació del requisit d'especialitat si s'escau, i amb diferenciació de les corresponents a cossos d'ensenyaments secundaris, les corresponents al cos de mestres i les ocupades per professorat en règim de contractació laboral. Les reservades al cos de mestres són les assenyalades amb la (E) al final del nom de l'especialitat, i les ocupades per personal laboral són les assenyalades amb la (L) al final del nom de l'especialitat. Pel que fa referència als llocs reservats al cos de mestres, cal indicar que es publiquen d'acord amb la seva qualificació, independentment que segons la normativa que regula la seva provisió, puguin estar ocupats actualment per professors d'un altre cos.

Les places que hi consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

També s'hi inclouen les places del cos de professors especials d'instituts tècnics d'ensenyament secundari a extingir que corresponen a les especialitats d'educació física, professors assumits per la Llei 19/1979 i ensenyaments de la llar. En conseqüència, les dotacions d'educació física constaran per duplicat als centres en què coexisteixin places destinades a funcionaris de diferents cossos.

.7  A l'annex 3 figuren les plantilles dels serveis educatius. El Consorci d'Educació de Barcelona assumeix la gestió del personal adscrit a les plantilles i les relacions de llocs de treball del seu àmbit de gestió, segons l'establert a l'article 2 de l'acord de govern de 5 de juliol de 2005, relatiu al personal afectat per les competències assumides pel Consorci d'Educació de Barcelona en virtut de l'acord de 15 de març de 2005, publicat per la Resolució EDC/2855/2005, de 29 de setembre (DOGC núm. 4486 de 10.10.2005).

Els llocs corresponents als centres de recursos educatius i camps d'aprenentatge que no tenen requisit d'especialitat poden ser ocupats tant per professors del cos d'ensenyaments secundaris com del cos de mestres, és per això que es fa públic el nombre total de places d'aquest tipus assignades a cada centre.

D'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, segons la modificació introduïda pel Decret 180/2005, de 30 d'agost (DOGC núm. 4460, d'1.9.2005), els llocs de treball dels equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELICS), poden ser ocupats per personal funcionari docent dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari o per personal laboral, motiu pel qual només es fa públic el nombre total de places corresponents a cada equip.

.8  A l'annex 4 figuren les plantilles dels centres i aules de formació permanent d'adults.

.9  Tots els llocs de treball que consten als annexos es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de llengua catalana i castellana, i també aranesa a era Val d'Aran.

.10  Aquestes plantilles tenen efectes d'1 de setembre de 2006.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Plantilles dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial, i de les zones escolars i agrupaments rurals.

(1) Centre d'educació educativa preferent.

(2) Centre específic d'educació especial.

(3) Zones/agrupaments rurals.

(PE) Lloc de treball de caràcter singular per pla estratègic.

Llocs de treball Dotacions

Serveis territorials a Barcelona (Ciutat)

Zona Educativa: Barcelona Ciutat

Municipi: Barcelona

08002770 CEIP Àgora

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08002484 CEIP Aiguamarina

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08037814 CEIP Alexandre Galí

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08043784 CEIP Àngels Garriga

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08047741 CEIP Antaviana

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08043103 CEIP Antoni Balmanya

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08033501 CEIP Antoni Brusi

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08052670 CEIP Auró

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08002678 CEIP Ausiàs March

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08002873 CEIP Bac de Roda

Educació infantil 7,50

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08001595 CEIP Baixeras (1)

Educació infantil 4

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 7

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08002174 CEIP Baldiri Reixac

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

08043747 CEIP Baloo

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08013408 CEIP Barcelona

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002411 CEIP Baró de Viver (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08043796 CEIP Barrufet

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 8

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08002228 CEIP Bernat de Boïl (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08035431 CEIP Bogatell

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08002915 CEIP Brasil

Educació infantil 6,50

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002277 CEIP Calderón de la Barca

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08001674 CEIP Can Clos (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08013411 CEIP Carles I

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08043814 CEIP Carlit

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

08001832 CEIP Castella (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08035441 CEIP Catalònia

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08046293 CEIP Cavall Bernat

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08001789 CEIP Cervantes (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08002320 CEIP Ciutat Comtal (1)

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08001819 CEIP Collaso i Gil (1)

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08002587 CEIP Concepción Arenal (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002666 CEE Concha Espina (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 11,50

Audició i llenguatge 2

Religió catòlica 0,375

08043802 CEIP Costa i Llobera

Educació infantil 9

Educació primària 10,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 3,500

Unitat de suport d'educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08013081 CEIP Coves d'en Cimany (1)

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Educació especial (PE) 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1,50

08001923 CEIP Diputació

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08039434 CEIP Doctor Ferran i Clua

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08001716 CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08044201 CEIP Dovella

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08001856 CEIP Drassanes (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 2

08002681 CEIP Duran i Bas

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002599 CEIP Eduard Marquina (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002745 CEIP El Carmel (1)

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08001650 CEIP El Polvorí (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08045057 CEIP El Sagrer

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 2

Suport a la lectura 0,50

08002344 CEIP El Turó

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

08002459 CEIP Elisenda de Montcada (1)

Educació infantil 5

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 2

08039483 CEIP Els Horts

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08001911 CEIP Els Llorers

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 4,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002630 CEIP Els Porxos

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08042329 CEIP Els Xiprers

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08002290 CEIP Emili Juncadella

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08002952 CEIP Enric Granados (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08001807 CEIP Escola de la Concepció

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 3

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08046281 CEIP Estel-Guinardó

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

08060873 CEIP Eulàlia Bota

Educació infantil 9

Educació primària 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, música 0,50

Suport a la lectura 0,50

08052669 CEIP Ferran Sunyer

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08032634 CEIP Ferrer i Guàrdia (1)

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1,50

08040357 CEE Folch i Camarasa (2)

Educació especial 8,50

Educació especial (PE) 2

08002721 CEIP Font d'en Fargas

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08052657 CEIP Fort Pienc

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

08002009 CEIP Francesc Macià

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Religió evangèlica 0,280

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08063072 CEIP Fructuós Gelabert

Educació infantil 8,50

Educació primària 1

Suport a la lectura 0,50

08002460 CEIP Gaudí

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08002071 CEIP Gayarre

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002654 CEIP General Prim

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08043966 CEIP Heura

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

08043255 CEIP Ítaca

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08042305 CEIP Joan Miró

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

08002231 CEIP Joan XXIII

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002927 CEIP Joaquim Ruyra

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08002216 CEIP Josep Maria de Sagarra

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08042780 CEIP Josep Maria Jujol

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08035544 CEE Josep Pla (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 10,50

Religió catòlica  0,250

08039835 CEIP Jovellanos

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08002393 CEIP L'Arc de Sant Martí

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08058416 CEIP L'Arenal de Llevant

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 3,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

08043474 CEIP L'Estel

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08041751 CEIP La Caixa

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Suport a la lectura 0,50

08002198 CEIP La Farigola de Vallcarca

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08035428 CEIP La Farigola del Clot

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 10

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08002563 CEIP La Mar Bella

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08033523 CEIP La Muntanyeta

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08039495 CEIP La Palmera

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08002575 CEIP La Pau (1)

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08039525 CEIP La Sedeta

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08043841 CEIP Lavínia

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08037802 CEIP Les Corts

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Religió evangèlica 0,280

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08064179 CEIP Llacuna

Educació infantil 6

08002010 CEIP Lluís Vives

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08002629 CEIP Lope de Vega

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08001947 CEIP Mallorca

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Taller de llengua catalana 1

Suport a la lectura 0,50

08002186 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08035465 CEIP Mare Nostrum

Educació infantil 8,50

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

08054022 CEIP Marinada

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08002800 CEIP Mas Casanovas

Educació infantil 7

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08054903 CEIP Mediterrània (1)

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08039471 CEIP Mercè Rodoreda

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08041179 CEIP Mestre Enric Gibert i Camins

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08002897 CEIP Mestre Morera (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08001820 CEIP Milà i Fontanals (1)

Educació infantil 7

Educació primària 14,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002034 CEIP Miquel Bleach (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08002733 CEIP Miralletes

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08002204 CEIP Montseny

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

08001649 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08002061 CEIP N-I de Pràctiques

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002058 CEIP N-II de Pràctiques

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08043851 CEIP Nabí

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08052165 CEIP Octavio Paz

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08053571 CEPA Oriol Martorell

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Dansa (Castanyoles) 0,50

Dansa (Dansa clàssica) 2,16

Dansa (Dansa creativa) 1,50

Dansa (Dansa espanyola) 0,50

Dansa (Dansa tradicional) 0,50

Dansa (Llenguatge musical) 1

Dansa (Instrumentista acompanyant) 3

Dansa (Treball físic i educació postural) 2

Música (Can Coral) 0,50

Música (Clarinet) 1,66

Musica (Fagot) 0,33

Música (Flauta de bec) 1

Música (Flauta travessera) 1

Música (Guitarra) 0,66

Música (Llenguatge musical) 5,50

Música (Oboè) 0,50

Música (Piano) 5

Música (Saxo) 0,66

Música (Trombó) 0,50

Música (Trompa) 0,33

Música (Trompeta) 0,50

Música (Viola) 1

Música (Violí) 4

Música (Violoncel) 1,16

08043863 CEIP Orlandai

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08031794 CEIP Palma de Mallorca

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08001601 CEIP Parc de la Ciutadella (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08002988 CEIP Pare Poveda

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08031800 CEIP Pau Casals

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08043267 CEIP Pau Casals-Gràcia

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08052621 CEIP Pau Romeva

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08013457 CEIP Pegaso

Educació infantil 12

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 5

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08062675 CEIP Pere IV

Educació infantil 10,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

08001790 CEIP Pere Vila

Educació infantil 9

Educació primària 10,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08002022 CEIP Perú

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08043875 CEIP Pit-Roig

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08001731 CEIP Poeta Foix

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 2

Aula d'acollida 1

08043279 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002885 CEIP Prosperitat

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08043115 CEIP Provençals

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08013305 CEIP Ramon Berenguer III

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002976 CEIP Ramon Casas

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08001777 CEIP Ramon Llull

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08002447 CEIP Ramón y Cajal

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08002113 CEIP Rius i Taulet

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08001868 CEIP Rubén Darío (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08043887 CEIP Sagrada Família

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3,50

Educació especial 2

08002541 CEIP Sant Antoni Maria Claret

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (2)

Educació especial 10

Audició i llenguatge 1

08002617 CEIP Sant Joan de Ribera

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

08002289 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08002307 CEIP Sant Josep Oriol

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08002551 CEIP Sant Pere Nolasc

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08035477 CEIP Santiago Rusiñol

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

08037863 CEIP Seat

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

08037841 CEIP Splai

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08043899 CEIP Tàber

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 3

Suport a la lectura 0,50

08043292 CEIP Tabor

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08039513 CEIP Taxonera (1)

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1,50

08002526 CEIP Tibidabo

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08002368 CEIP Timbaler del Bruc

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08035453 CEIP Tomàs Moro

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08039537 CEIP Torrent d'en Melis

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08055932 CEIP Torrent de Can Carabassa

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Suport a la lectura 0,50

08002812 CEIP Tresfonts

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08043838 CEIP Turó del Cargol

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08002538 CEIP Víctor Català

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08052785 CEIP Vila Olímpica

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 11

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08002642 CEIP Virrei Amat

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona Educativa: Arbúcies

Municipi: Viladrau

17004189 CEIP Els Castanyers-ZER Guilleries

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

08059287 ZER Guilleries (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Arenys de Mar

Municipi: Arenys de Mar

08000153 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 13

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08058519 CEIP Sinera

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Arenys de Munt

08000165 CEIP Sant Martí

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08055890 CEIP Sobirans

Educació infantil 7

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Caldes d'Estrac

08015004 CEIP Sagrada Família

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Canet de Mar

08015302 CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia

Educació infantil 15

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

08066206 CEIP de Sant Andreu de Llavaneres II

Educació infantil 3

Educació primària 1

08025289 CEIP Sant Andreu de Llavaneres

Educació infantil 7

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08057242 CEIP Serena Vall

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta

08977707 Agr. Rural Alt Maresme (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

08025800 CEIP El Pi Gros

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Iscle de Vallalta

08025071 CEIP Vallalta

Educació infantil 4

Educació primària 3,50

Educació primària, educació física 0,50

Educació especial 0,50

Municipi: Sant Pol de Mar

08027225 CEIP Sant Pau

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

08032592 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 5

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08061105 CEIP Sot del Camp

Educació infantil 7

Educació primària 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Badalona

Municipi: Badalona

08000414 CEIP Alexandre Galí

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08001509 CEIP Antoni Botey

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

08041571 CEIP Artur Martorell

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08037887 CEIP Baldiri Reixac

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

08033857 CEIP Baldomer Solà (1)

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08061348 CEIP Bufalà

Educació infantil 10

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

08000402 CEIP Feliu i Vegues

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08037899 CEIP Folch i Torres

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08041581 CEIP Gitanjali

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08044508 CEIP Ítaca

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08036135 CEIP Joan Coret

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08036342 CEIP Joan Llongueras

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08035404 CEIP Joan Miró

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08035416 CEIP Josep Boada (1)

Educació infantil 6,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08041167 CEIP Josep Carner

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08041568 CEIP Jungfrau

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08034953 CEIP Llibertat

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08035854 CEIP Llorens i Artigas

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08000384 CEIP Lola Anglada

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08034965 CEIP Margarida Xirgu

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08040345 CEIP Mercè Rodoreda

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08035398 CEIP Miguel Hernández

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08036147 CEIP Pau Picasso

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08035878 CEIP Pere de Tera

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08001391 CEIP Planas i Casals

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08059639 CEIP Progrés

Educació infantil 8

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08039422 CEIP Rafael Alberti

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08037875 CEIP Rafael Casanova

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08044296 CEIP Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08000372 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08000396 CEIP Ventós i Mir

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Bagà

Municipi: Bagà

08001522 CEIP Galceran de Pinós

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Municipi: Gósol

25001709 CEIP Santa Margarida-ZER Alt Berguedà

Educació infantil 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Guardiola de Berguedà

08018005 CEIP Sant Llorenç

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Pobla de Lillet

08947811 Agr. Rural Berguedà-3 (3)

Educació especial 1

08022860 CEIP Lillet A. Güell

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Saldes

08024947 CEIP Pedraforca-ZER Alt Berguedà

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Julià de Cerdanyola

08018017 CEIP L'Albiol-ZER Alt Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vallcebre

08056811 ZER Alt Berguedà (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08030728 CEIP Serrat Voltor-ZER Alt Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Berga

Municipi: Avià

08000271 CEIP Santa Maria d'Avià

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Berga

08058088 ZER Berguedà Centre (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08014668 CEIP de la Valldan-ZER Berguedà Centre

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Religió catòlica 0,125

08014620 CEIP Sant Joan

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08014681 CEIP Santa Eulàlia

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Borredà

08014796 CEIP de Borredà-ZER Berguedà Centre

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Cercs

08029015 CEIP Sant Salvador

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Montmajor

08021983 CEIP Gira-sol-ZER Baix Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vilada

08031046 CEIP Serra de Picamill-ZER Berguedà Centre

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Calella

Municipi: Calella

08015144 CEIP Doctor Carles Salicrú

Educació infantil 5

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08015119 CEIP La Minerva

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Fogars de la Selva

08063931 CEIP de Fogars de la Selva

Educació infantil 4,50

Municipi: Malgrat de Mar

08019873 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08019927 CEIP Marià Cubí i Soler

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Palafolls

08022598 CEIP Les Ferreries de Palafolls

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

08060423 CEIP Mas Prats

Educació infantil 9

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Pineda de Mar

08022801 CEIP Antoni Doltra

Educació infantil 7

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

08044028 CEE Horitzó (2)

Educació especial 20

Audició i llenguatge 3

08022835 CEIP Jaume I

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08045045 CEIP Mediterrània

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08045033 CEIP Montpalau

Educació infantil 5

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08053421 CEIP Pineda de Mar

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Santa Susanna

08028515 CEIP Santa Susanna

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Municipi: Tordera

08059093 CEIP d'Hortsavinyà

Educació infantil 1

Educació primària 1

08030467 CEIP Ignasi Iglesias

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08064222 CEIP La Roureda

Educació infantil 8

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Castellet i la Gornal

Municipi: Castellet i la Gornal

08016033 CEIP Montanyans

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Centelles

Municipi: Aiguafreda

08000359 CEIP La Muntanya

Educació infantil 6

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Balenyà

08001534 CEIP Joan XXIII

Educació infantil 7

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Centelles

08016185 CEIP Ildefons Cerdà

Educació infantil 7

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Santa Eugènia de Berga

08028059 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Seva

08029027 CEIP Farigola

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,375

08041714 CEIP Les Basseroles-ZER Guilleries

Educació infantil 1

Educació primària 3

Municipi: Taradell

08029283 CEIP El Gurri-ZER La Plana

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,125

08029301 CEIP Les Pinediques

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Tona

08030421 CEIP L'Era de Dalt

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Gironella

Municipi: Casserres

08015651 CEIP Princesa Làscaris

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Religió catòlica  0,250

Municipi: Gironella

08058091 ZER Baix Berguedà (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08017645 CEIP de Gironella

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08017633 CEIP Sant Marc-ZER Baix Berguedà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Olvan

08022331 CEIP d'Olvan-ZER Baix Berguedà

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Puig-reig

08023372 CEIP Alfred Mata

Educació infantil 4,50

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Granollers

Municipi: l'Ametlla del Vallès

08000098 CEIP Bertí

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Religió evangèlica 0,120

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08057266 CEIP Els Cingles

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Caldes de Montbui

08065299 CEIP de Caldes de Montbui

Educació infantil 4

Educació primària 1

08015077 CEIP El Farell

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08043942 CEIP Montbui

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Canovelles

08039677 CEIP Congost

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,240

Aula d'acollida 2

08064805 CEIP de Canovelles

Educació infantil 4

Educació primària 1,50

Educació especial 1

08015351 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08037917 CEIP Joan Miró

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Cànoves i Samalús

08015375 CEIP l'Estelada

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Cardedeu

08039690 CEIP Germans Corbella

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió evangèlica 0,040

Aula d'acollida 1

08053455 CEIP Les Aigües

Educació infantil 9

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

08045598 CEIP Mil·lenari

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08015454 CEIP Ramon Macip-Dolors Granés

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Municipi: les Franqueses del Vallès

08059780 CEIP Bellavista-Joan Camps i Giró

Educació infantil 8

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08060939 CEIP Guerau de Liost

Educació infantil 9

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

08017271 CEIP Joan Sanpera i Torras

Educació infantil 9

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08064817 CEIP Torre Pinós

Educació infantil 3

Educació primària 1

Educació especial 1

Municipi: la Garriga

08044521 CEIP Els Pinetons

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08058441 CEIP Giroi

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08017311 CEIP Puiggraciós

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08039707 CEIP Tagamanent

Educació infantil 6

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Granollers

08035601 CEIP Fàtima

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,260

Aula d'acollida 1

08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Religió evangèlica 0,130

Aula d'acollida 1

08017918 CEIP Granullarius

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08017700 CEIP Joan Solans

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08053391 CEIP Lledoner

Educació infantil 5

Educació primària 1

08041659 CEIP Mestres Montaña

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Religió evangèlica 0,200

Suport a la lectura 0,50

08036068 CEIP Pau Vila

Educació infantil 4,50

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Religió evangèlica 0,120

Aula d'acollida 1

08017694 CEIP Pereanton

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Religió evangèlica 0,120

Aula d'acollida 1

08041647 CEIP Ponent

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08042287 CEIP Salvador Espriu

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 1

Religió evangèlica 0,120

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Lliçà d'Amunt

08055907 CEIP Miquel Martí i Pol

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

08019800 CEIP Països Catalans

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08060940 CEIP Rosa Oriol Anguera

Educació infantil 9

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08047686 CEIP Sant Baldiri

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Lliçà de Vall

08060952 CEIP de Lliçà de Vall

Educació infantil 3

Educació primària 2

08019824 CEIP Les Llisses

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: Figaró-Montmany

08022008 CEIP Montmany

Educació infantil 2

Educació primària 2,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Roca del Vallès

08038168 CEIP La Torreta

Educació infantil 4

Educació primària 5,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08060991 CEIP Mogent

Educació infantil 7

Educació primària 1

08023591 CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana

08028102 CEIP Ronçana

Educació infantil 12

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Municipi: Vilanova del Vallès

08061026 CEIP de Vilanova del Vallès

Educació infantil 4

Educació primària 1

08039264 CEIP Escola Mestres Munguet-Cortés

Educació infantil 9,50

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: l'Hospitalet de Llobregat

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat

08034862 CEIP Ausiàs March

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2,50

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08034837 CEIP Bernat Desclot

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08019149 CEIP Bernat Metge

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08019216 CEIP Busquets i Punset

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08036378 CEIP Charlie Rivel

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08019241 CEIP Frederic Mistral

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08047674 CEIP Gornal (1)

Educació infantil 7

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08034266 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08019265 CEIP Joaquim Ruyra

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08038004 CEIP Josep Janés

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08051471 CEIP Josep Maria Folch i Torres

Educació infantil 7

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08044223 CEE L'Estel-Can Bori (2)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 21

Audició i llenguatge 3

08035945 CEIP La Carpa

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08019277 CEIP La Marina

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08036366 CEIP Lola Anglada

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1,50

08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08033560 CEIP Màrius Torres

Educació infantil 4,50

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08018066 CEIP Menéndez Pidal

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08019231 CEIP Milagros Consarnau

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2,50

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08034242 CEIP Pablo Neruda

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08042871 CEIP Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Suport a la lectura 0,50

08034850 CEIP Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08039574 CEIP Pau Sans

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08018145 CEIP Pau Vila

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08018091 CEIP Pep Ventura

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08019368 CEIP Pere Lliscart

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08019198 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 6

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08039562 CEIP Prat de la Manta

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08019290 CEIP Provençana

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08032488 CEIP Puig i Gairalt

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

08034527 CEIP Ramon Muntaner

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08042883 CEIP Sant Josep-El Pi

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08018157 CEIP Santiago Ramon y Cajal

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Manlleu

Municipi: Alpens

08000086 CEIP d'Alpens-ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Lluçà

08019861 CEIP Gafarró-ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Manlleu

08039628 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08019940 CEIP Puig-Agut

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 2

08060964 CEIP Quatre Vents

Educació infantil 9

Educació primària 2

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Municipi: les Masies de Voltregà

08020701 CEIP Comtes de Lacambra-ZER Els Castells

Educació infantil 3

Educació primària 3

08058076 ZER Els Castells (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Montesquiu

08021961 CEIP El Rocal-ZER Els Castells

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Olost

08022495 CEIP Terra Nostra

Educació infantil 2

Educació primària 2,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Oristà

08022549 CEIP Llevant-ZER Gavarresa

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Perafita

08034795 CEIP Heurom-ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Prats de Lluçanès

08023207 CEIP Lluçanès

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Roda de Ter

08064787 CEIP de Roda de Ter

Educació infantil 3

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08023669 CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Rupit i Pruit

08039631 CEIP L'Agullola

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Boi de Lluçanès

08056742 ZER Alt Lluçanès (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08025666 CEIP Pubilla de Catalunya-ZER Alt Lluçanès

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Feliu Sasserra

08026415 CEIP Els Roures-ZER Gavarresa

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

08056857 ZER Gavarresa (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà

08026521 CEIP Abat Oliba

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Pere de Torelló

08027171 CEIP Josep Maria Xandri

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Quirze de Besora

08027249 CEIP Segimon Comas

Educació infantil 4,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

08028709 CEIP Lloriana

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Santa Maria de Besora

08038201 CEIP de Santa Maria de Besora-ZER Els Castells

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Santa Maria de Corcó

08028333 CEIP El Cabrerès

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Torelló

08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà

Educació infantil 9

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08030522 CEIP Vall del Ges

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Vidrà

17004062 CEIP Santa Bàrbara-ZER Els Castells

Educació infantil 1

Educació primària 1

Zona Educativa: Manresa

Municipi: Callús

08015247 CEIP Joventut

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Castellfollit del Boix

08016069 CEIP Coll de Gossem-ZER Bages

Educació infantil 1

Educació primària 1

08016070 CEIP de Maians-ZER Bages

Educació primària 1

Municipi: Castellnou de Bages

08063862 CEIP de Castellnou de Bages

Educació infantil 3

Educació primària 1

Municipi: Fonollosa

08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Manresa

08020127 CEIP Bages

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

08063898 CEIP de Manresa

Educació infantil 8

Educació primària 5

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08059755 CEIP La Font

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08020061 CEIP La Renaixença

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

08020097 CEIP Pare Algué

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 2

08020012 CEIP Pare Ignasi Puig

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08039318 CEIP Puigberenguer

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

08020073 CEIP Sant Ignasi

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08038181 CEIP Serra i Húnter

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Mura

08061521 CEIP de Mura-ZER El Moianès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Navarcles

08022197 CEIP Catalunya

Educació infantil 9

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Fruitós de Bages

08044016 CEIP Flama

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08026464 CEIP Monsenyor Gibert

Educació infantil 12

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

08062778 CEIP Ametllers

Educació infantil 3

Educació primària 1

08044545 CEIP Collbaix

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08026725 CEIP Joncadella

Educació infantil 12

Educació primària 21,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Salvador de Guardiola

08017992 CEIP Montserrat

Educació infantil 8

Educació primària 7,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Santpedor

08025058 CEIP Riu d'Or

Educació infantil 8,50

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Zona Educativa: el Masnou

Municipi: Alella

08000049 CEIP Fabra

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Municipi: el Masnou

08039604 CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08032701 CEIP Lluís Millet

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

08043930 CEIP Marinada

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08020723 CEIP Ocata

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08038031 CEIP Rosa Sensat

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Montgat

08061087 CEIP de Montgat

Educació infantil 6

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

08021880 CEIP Salvador Espriu

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Premià de Dalt

08035684 CEIP Marià Manent

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08044442 CEIP Santa Anna

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Premià de Mar

08043905 CEIP El Dofí

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08043371 CEIP La Lió

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08023335 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 8,50

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08023232 CEIP Sant Cristòfol

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Teià

08030364 CEIP El Cim

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Tiana

08030388 CEIP Lola Anglada

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Zona Educativa: Mataró

Municipi: Mataró

08021272 CEIP Àngela Bransuela

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08020905 CEIP Angeleta Ferrer

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08054113 CEIP Anxaneta

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08039616 CEIP Camí del Cros

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08034734 CEIP Camí del Mig

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08056614 CEIP Cirera

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08063874 CEIP de Mataró

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

08064994 CEIP Figuera Major

Educació infantil 4

08020929 CEIP Germanes Bertomeu (1)

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08020917 CEIP Josep Manuel Peramàs

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

08021041 CEIP Josep Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08034333 CEIP La Llàntia

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08045227 CEE Les Aigües (2)

Educació primària, música 1

Educació especial 31

Audició i llenguatge 4

08020954 CEIP Menéndez y Pelayo

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08034746 CEIP Rocafonda

Educació infantil 8,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08021296 CEIP Tomàs Viñas

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Taller de llengua catalana 1

08034321 CEIP Torre Llauder

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08034357 CEIP Vista Alegre

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Moià

Municipi: Bigues i Riells

08060903 CEIP El Colomer

Educació infantil 5

Educació primària 1

08014747 CEIP El Turó

Educació infantil 11

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Municipi: Castellcir

08015831 CEIP La Popa-ZER El Moianès

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Castellterçol

08016151 CEIP Ramona Calvet i Picas

Educació infantil 6

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Collsuspina

08065482 CEIP de Collsuspina

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: l'Estany

08037981 CEIP de L'Estany-ZER El Moianès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Moià

08022094 CEIP Josep Orriols i Roca

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Feliu de Codines

08026208 CEIP Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Quirze Safaja

08064982 CEIP de Sant Quirze de Safaja

Educació infantil 2

Zona Educativa: Mollet del Vallès

Municipi: la Llagosta

08019745 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08039719 CEIP Les Planes

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08019711 CEIP Sagrada Família

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Martorelles

08045586 CEIP Les Pruneres

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08020656 CEIP Simeon Rabasa

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Mollet del Vallès

08060988 CEIP Cal Músic

Educació infantil 4

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1,50

08053406 CEIP Can Besora

Educació infantil 8

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

08021466 CEIP Col·legis Nous

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3,50

Audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 1

Religió evangèlica 0,400

Aula d'acollida 1

08038041 CEIP Federico García Lorca

Educació infantil 3

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

08044302 CEIP Joan Abelló

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit

Educació infantil 10

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08038065 CEIP Montseny

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08021478 CEIP Nicolás Longaron

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08021570 CEIP Princesa Sofía

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

08032713 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 8,50

Educació primària 10

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

08032491 CEIP Sant Vicenç

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Unitat de suport d'educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Montmeló

08022011 CEIP Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08022045 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 0,50

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Montornès del Vallès

08038077 CEIP Can Parera

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08022070 CEIP Marinada

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08059792 CEIP Mogent

Educació infantil 7

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08022057 CEIP Sant Sadurní

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Parets del Vallès

08063916 CEIP de Parets del Vallès

Educació infantil 3

Educació primària 1

08022690 CEIP Lluís Piquer

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

08022707 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

08059809 CEIP de Sant Fost

Educació infantil 3

Educació primària 1

08026154 CEIP Joaquim Abril

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Santa Maria de Martorelles

08028345 CEIP Les Mimoses

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vallromanes

08030807 CEIP Els Tres Pins

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Sallent

Municipi: Artés

08000244 CEIP Doctor Ferrer

Educació infantil 6

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Avinyó

08000323 CEIP Barnola

Educació infantil 5

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Balsareny

08001583 CEIP Guillem de Balsareny

Educació infantil 5

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Calders

08015107 CEIP Anton Busquets i Punset-ZER El Moianès

Educació infantil 2

Educació primària 3

08056729 ZER El Moianès (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Monistrol de Calders

08021934 CEIP L'Esqueix-ZER El Moianès

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, educació física 1

Municipi: Navàs

08022264 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sallent

08039306 CEIP Els Pins-ZER Bages

Educació infantil 1

Educació primària 3

08024972 CEIP Torres Amat

Educació infantil 7

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Mateu de Bages

08038089 CEIP Sant Esteve

Educació infantil 1

Educació primària 2,500

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Santa Maria d'Oló

08028382 CEIP Sesmon d'Oló-ZER Gavarressa

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Sant Adrià de Besòs

Municipi: Sant Adrià de Besòs

08002991 CEIP Cascavell

Educació infantil 4,50

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08034989 CEIP Catalunya

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08045501 CEIP Mediterrània (1)

Educació infantil 9

Educació primària 20

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 6

08025083 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 3,50

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Sant Celoni

Municipi: Campins

08015259 CEIP L'Alzinar-ZER Baix Montseny

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Gualba

08017979 CEIP Aqua Alba

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 0,50

Municipi: Llinars del Vallès

08042792 CEIP Damià Mateu

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08019782 CEIP Salvador Sanromà

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Montseny

08022082 CEIP Puig Drau-ZER Baix Montseny

Educació infantil 2

Educació primària 2

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor

08025319 CEIP Joan Casas

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Celoni

08025770 CEIP Josep Pallerola i Roca (1)

Educació infantil 9

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08037504 CEIP Montnegre

Educació infantil 6

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

08026117 CEIP Vallmanya

Educació infantil 7

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

08027183 CEIP Torre Roja

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08063849 CEIP Vilamagore

Educació infantil 4

Educació primària 1

Municipi: Santa Maria de Palautordera

08056833 ZER Baix Montseny (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08039744 CEIP del Pont Trencat-ZER Baix Montseny

Educació infantil 3

Educació primària 2

08058945 CEIP La Tordera

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08028424 CEIP Mare de Déu del Remei

Educació infantil 6

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

08062811 CEIP Matagalls

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Municipi: Vallgorguina

08054411 CEIP Vallgorguina

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Municipi: Vilalba Sasserra

08031460 CEIP Trentapasses

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Sant Martí Sarroca

Municipi: Font-rubí

08017244 CEIP Font-Rúbia-ZER Les Graus

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Martí Sarroca

08027018 CEIP Jaume Balmes

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Torrelles de Foix

08030637 CEIP Guerau de Peguera

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

Municipi: Vilobí del Penedès

08031319 CEIP Llebeig-ZER Les Graus

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Zona Educativa: Sant Pere de Riudebitlles

Municipi: Mediona

08021326 CEIP La Fassina-ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 2

Educació primària 5

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

08039288 CEIP Renaixença-ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 2

Educació primària 3

Zona Educativa: Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: Gelida

08062754 CEIP Les Fonts

Educació infantil 4

Educació primària 1

08017611 CEIP Montcau

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Llorenç d'Hortons

08026907 CEIP Pau Casals

Educació infantil 4

Educació primària 5,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

08059998 CEIP La Pau

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08027365 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Municipi: Subirats

08029155 CEIP El Montcau-ZER Subirats

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària (PE) 1

Religió catòlica 0,125

08029192 CEIP Sant Jordi-ZER Subirats

Educació infantil 2

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

08056766 ZER Subirats (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08029143 CEIP Subirats-ZER Subirats

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Zona Educativa: Sant Vicenç de Castellet

Municipi: Castellbell i el Vilar

08015806 CEIP Jaume Balmes

Educació infantil 6,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Castellgalí

08056730 ZER Bages (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08016094 CEIP Sant Miquel-ZER Bages

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Monistrol de Montserrat

08021892 CEIP Sant Pere

Educació infantil 4

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: el Pont de Vilomara i Rocafort

08023657 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

08065263 CEIP Cal Soler

Educació infantil 1

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

08028576 CEIP Sant Vicenç

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Santa Coloma de Gramenet

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

08035519 CEIP Antoni Gaudí

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1,50

08028035 CEIP Ausiàs March

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08033341 CEIP Banús

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08027973 CEIP Beethoven

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 2

08027456 CEIP Ferran de Sagarra

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08032300 CEIP Fray Luis de León

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 0,50

08027985 CEIP Jaume Salvatella

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió evangèlica 0,040

08040059 CEIP Joan Salvat i Papasseit

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (2)

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 26

Audició i llenguatge 2

08027870 CEIP Les Palmeres

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

08027936 CEIP Lluís Millet

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08040382 CEIP Mercè Rodoreda

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 2

08032312 CEIP Miguel de Unamuno

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08027468 CEIP Pallaresa

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

08033997 CEIP Primavera

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

08041180 CEIP Rosselló Pòrcel

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08036101 CEIP Sagrada Família

Educació infantil 8,50

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08027471 CEIP Sant Just

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08045574 CEIP Serra de Marina

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08059767 CEIP Tanit (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08027511 CEIP Torre Balldovina

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08027432 CEIP Wagner

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

Zona Educativa: Sitges

Municipi: Canyelles

08015399 CEIP Sant Nicolau

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Olivella

08053418 CEIP El Morsell

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Pere de Ribes

08027110 CEIP El Pi

Educació infantil 4

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08058957 CEIP Els Costerets

Educació infantil 8,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1,50

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08061002 CEIP Les Parellades

Educació infantil 6,50

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

08027134 CEIP Les Roquetes

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08062781 CEIP Mediterrània

Educació infantil 9

Educació primària 1

08058362 CEIP Riera de Ribes

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08034448 CEIP Santa Eulàlia

Educació infantil 8

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sitges

08062833 CEIP de Sitges 2

Educació infantil 5

Educació primària 1

08034667 CEIP Esteve Barrachina

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08053583 CEIP Maria Ossó

Educació infantil 10

Educació primària 6

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08029088 CEIP Miquel Utrillo

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Súria

Municipi: Cardona

08980003 Agr. Rural Bages (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

08015612 CEIP Joan de Palà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

08015582 CEIP Mare de Déu del Patrocini

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Súria

08029209 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08029222 CEIP Sant Josep de Calassanç

Educació infantil 5

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Vic

Municipi: Calldetenes

08015193 CEIP Sant Marc

Educació infantil 4,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Folgueroles

08017207 CEIP Mossèn Cinto

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Gurb

08018029 CEIP Les Escoles

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

08025320 CEIP La Monjoia (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Julià de Vilatorta

08026786 CEIP Bellpuig-ZER Els Munts

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica  0,250

08056869 ZER Els Munts (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

08028072 CEIP El Roure Gros

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Municipi: Vic

08057102 CEIP Andersen (1)

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08063850 CEIP de Vic

Educació infantil 5

Educació especial 1

08031009 CEIP Doctor Joaquim Salarich

Educació infantil 10

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 0,50

Taller de llengua catalana 1

Aula d'acollida 1

08057096 CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants (1)

Educació infantil 10

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08030832 CEIP Montseny

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1,50

08030819 CEIP Sentfores-ZER La Plana

Educació infantil 4,50

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Vilanova de Sau

08031290 CEIP de Vilanova de Sau-ZER Els Munts

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Vilafranca del Penedès

Municipi: Avinyonet del Penedès

08000347 CEIP d'Avinyonet del Penedès-ZER Font del Cuscó

Educació infantil 4

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Castellví de la Marca

08016161 CEIP El Castellot

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Granada

08017682 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Olèrdola

08022343 CEIP Circell

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08065597 CEIP d'Olèrdola

Educació infantil 2

08022367 CEIP Rossend Montané

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Olesa de Bonesvalls

08022379 CEIP Pont de l'Arcada-ZER Font del Cuscó

Educació infantil 3,50

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Municipi: Pacs del Penedès

08057281 ZER Cep de Sis (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08022586 CEIP El Drac-ZER Cep de Sis

Educació infantil 2

Educació primària 2

Municipi: el Pla del Penedès

08058064 ZER La Ginesta (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

08022847 CEIP Sants Abdó i Senén-ZER La Ginesta

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Municipi: Puigdàlber

08023359 CEIP Virolai-ZER Cep de Sis

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues

08026099 CEIP Sant Cugat-ZER Font del Cuscó

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles

08027146 CEIP Sant Jeroni

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Quintí de Mediona

08027237 CEIP Antoni Grau Minguell

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 2

Municipi: Santa Fe del Penedès

08028151 CEIP Les Moreres-ZER Cep de Sis

Educació infantil 2

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

08028217 CEIP Doctor Samaranch i Fina

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08037528 CEIP Sant Domènec

Educació infantil 5

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Torrelavit

08030613 CEIP Ràfols-ZER La Ginesta

Educació infantil 3

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilafranca del Penedès

08039291 CEIP Cristòfor Mestre

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 0,50

08031320 CEIP Estalella i Graells

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08031332 CEIP Josep Baltà i Elias

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08064738 CEIP La Girada

Educació infantil 1

Educació primària 1

08036111 CEIP Mas i Perera

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08034126 CEIP Pau Boada

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Vilanova i la Geltrú

Municipi: Cubelles

08016811 CEIP Josep Andreu-Charlie Rivel

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 4,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08060927 CEIP Vora del Mar

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vilanova i la Geltrú

08031666 CEIP Canigó

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08043917 CEIP Cossetània

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08065275 CEIP de Vilanova i la Geltrú III

Educació infantil 4

Educació primària 2

08040412 CEIP El Margalló

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 8

Suport a la lectura 0,50

08031484 CEIP Ginesta (1)

Educació infantil 8,50

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 4

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08061051 CEIP Ítaca

Educació infantil 7

Educació primària 4

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08034497 CEIP L'Aragai

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08039586 CEIP L'Arjau (1)

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08043929 CEIP Llebetx

Educació infantil 4

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 3,50

Suport a la lectura 0,50

08031472 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08061041 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Vilassar de Mar

Municipi: Argentona

08000189 CEIP Bernat de Riudemeia

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08043221 CEIP Francesc Burniol

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,375

08060319 CEIP Les Fonts

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08039598 CEIP Sant Miquel del Cros (1)

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Cabrera de Mar

08059779 CEIP Pla de l'Avellà

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Cabrils

08014905 CEIP L'Olivera

Educació infantil 8

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 4,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08061762 CEIP Mas Maria

Educació infantil 9

Educació primària 2,500

Educació primària, anglès 1

Municipi: Dosrius

08016835 CEIP del Pi

Educació infantil 8,50

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: Òrrius

08022574 CEIP Francesc Macià

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilassar de Dalt

08026476 CEIP Francesc Macià

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilassar de Mar

08058374 CEIP de Vilassar de Mar

Educació infantil 4

08040060 CEIP Escola del Mar

Educació infantil 9

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08026749 CEIP Pérez Sala

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08041696 CEIP Vaixell Burriac

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona Educativa: Calaf

Municipi: Calaf

08014929 CEIP Alta Segarra

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Castellfollit de Riubregós

08016082 CEIP Sant Roc-ZER Vent d'Avall

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Prats de Rei

08023141 CEIP Mare de Déu del Portal-ZER Vent d'Avall

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

08056791 ZER Vent d'Avall (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Municipi: Sant Martí Sesgueioles

08027021 CEIP Font de l'Anoia-ZER Vent d'Avall

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Capellades

Municipi: Cabrera d'Igualada

08014841 CEIP Cabrera d'Igualada-ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 2

Educació primària 4

Municipi: Capellades

08015430 CEIP Marquès de la Pobla

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Carme

08015648 CEIP Serra de Coll-Bas-ZER Tres Branques

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Religió catòlica  0,250

08058817 ZER Tres Branques (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: els Hostalets de Pierola

08022793 CEIP Renaixença

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Piera

08060526 CEIP Creixà

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08022768 CEIP Herois del Bruc

Educació infantil 11

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08056122 CEIP Les Flandes

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Municipi: la Pobla de Claramunt

08022859 CEIP Maria Borés

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Torre de Claramunt

08030583 CEIP La Torre

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08030595 CEIP Torrescasana

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vallbona d'Anoia

08030698 CEIP Josep Masclans

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Castelldefels

Municipi: Castelldefels

08034096 CEIP Antoni Gaudí

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08034084 CEIP Can Roca

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08062924 CEIP de Castelldefels II

Educació infantil 8

08043310 CEIP Edumar

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

08060599 CEIP Garigot

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Aula d'acollida 2

08015961 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08015843 CEIP Lluís Vives

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

08037930 CEIP Margalló

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08037929 CEIP Torre Barona

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

08015855 CEIP Vista Alegre

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Cornellà de Llobregat

Municipi: Cornellà de Llobregat

08016422 CEIP Abat Oliba

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08043334 CEIP Alexandre Galí

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08016380 CEIP Anselm Clavé

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08016744 CEIP Antoni Gaudí

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08016367 CEIP Dolors Almeda

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08016771 CEIP Els Pins

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

08037966 CEIP Ignasi Iglésias

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08035881 CEIP L'Areny

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

08016409 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08051240 CEIP Mediterrània

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08016410 CEIP Sant Ildefons

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

08042299 CEIP Sant Miquel

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària (PE) 0,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08037978 CEIP Suris (1)

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08054058 CEIP Torre de la Miranda

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 2

Municipi: Sant Joan Despí

08041684 CEIP Espai 3

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,125

08026671 CEIP Joan Perich i Valls

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08036071 CEIP La Unió

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08026579 CEIP Pascual Cañis

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08026661 CEIP Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08026567 CEIP Sant Francesc d'Assís

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Esparreguera

Municipi: Abrera

08059822 CEIP Ernest Lluch

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

08000013 CEIP Francesc Platón i Sartí

Educació infantil 12

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

Municipi: el Bruc

08014814 CEIP El Bruc

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Collbató

08033468 CEIP La Salut

Educació infantil 10

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Municipi: Esparreguera

08059354 CEIP Les Roques Blaves

Educació infantil 9

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

08016872 CEIP Mare de Déu de la Muntanya

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08043346 CEIP Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08036044 CEIP Pau Vila

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08016938 CEIP Taquígraf Garriga

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Olesa de Montserrat

08063734 CEIP d'Olesa de Montserrat

Educació infantil 4

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08039343 CEIP Josep Ferrà i Esteva

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08022380 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08022461 CEIP Sant Bernat

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Esplugues de Llobregat

Municipi: Esplugues de Llobregat

08040618 CEIP Can Vidalet

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08036056 CEIP Folch i Torres

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08017104 CEIP Gras i Soler

Educació infantil 5

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Religió evangèlica 0,080

Aula d'acollida 1

08016941 CEIP Isidre Martí

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Taller de llengua catalana 1

08033535 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08042861 CEIP Lola Anglada

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08017116 CEIP Matilde Orduña

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08032476 CEIP Prat de la Riba

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Just Desvern

08032580 CEIP Canigó

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08041556 CEIP Montseny

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08026816 CEIP Montserrat

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Igualada

Municipi: Castellolí

08016136 CEIP Castellolí-ZER Tres Branques

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Copons

08016291 CEIP Copons-ZER Vent d'Avall

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Igualada

08019460 CEIP Emili Vallès

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08019459 CEIP Gabriel Castella i Raich

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08019435 CEIP García i Fossas

Educació infantil 7

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08019642 CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Municipi: Jorba

08019678 CEIP Jorba-ZER El Ventall

Educació infantil 1,50

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Llacuna

08056781 ZER Serra d'Ancosa (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08019691 CEIP Vilademàger-ZER Serra d'Ancosa

Educació infantil 2

Educació primària 3

Municipi: Òdena

08022321 CEIP Castell d'Òdena

Educació infantil 8

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Martí de Tous

08026956 CEIP Cérvola Blanca-ZER El Ventall

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

08056845 ZER El Ventall (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Santa Margarida de Montbui

08057734 CEIP Antoni Gaudí

Educació infantil 10

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08038272 CEIP García Lorca

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

08028163 CEIP Montbou-ZER El Ventall

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilanova del Camí

08031277 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 4,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08063795 CEIP Marta Mata

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08038247 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Martorell

Municipi: Castellví de Rosanes

08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat-ZER Vinyes Verdes

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, educació física 1

Educació especial 0,50

Municipi: Martorell

08020498 CEIP Els Convents (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08020619 CEIP José Echegaray

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08020607 CEIP Juan Ramón Jiménez

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

08053601 CEIP Lola Anglada

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08020516 CEE Mare de Déu del Pontarró (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 17

Audició i llenguatge 3

08061609 CEIP Mercè Rodoreda

Educació infantil 11

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08034278 CEIP Vicente Aleixandre

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Masquefa

08020841 CEIP El Turó

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

08060605 CEIP Font del Roure

Educació infantil 10

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08026889 CEIP Francesc Mata i Sanghes-ZER Vinyes Verdes

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

08056808 ZER Vinyes Verdes (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

08026130 CEIP La Roureda

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

08059810 CEIP Vinya del Sastret

Educació infantil 8

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Molins de Rei

Municipi: Molins de Rei

08021351 CEIP Alfonso XIII

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08021442 CEIP Castell Ciuró

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08044247 CEIP Estel

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08034102 CEIP Ferran Agulló

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08021363 CEIP L'Alzina

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08061610 CEIP La Sínia

Educació infantil 9

Educació primària 1,50

Educació primària, música 1

08041660 CEIP Pont de la Cadena

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: el Papiol

08022689 CEIP Pau Vila

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: el Prat de Llobregat

Municipi: el Prat de Llobregat

08040333 CEIP Bernat Metge

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08022926 CEE Can Rigol (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 16,50

Audició i llenguatge 2

Suport a la lectura 0,50

08042810 CEIP Charles Darwin

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

08022902 CEIP del Parc

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08042809 CEIP Galileo Galilei

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 4

Suport a la lectura 0,50

08032725 CEIP Honorable Josep Tarradellas

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08022938 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

08022914 CEIP Jaume Balmes (1)

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08022884 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08034977 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08039355 CEIP Ramon Llull

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià (1)

Educació infantil 4

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Taller de llengua catalana 1

08038090 CEIP Sant Jaume

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Sant Boi de Llobregat

Municipi: Sant Boi de Llobregat

08025344 CEIP Amat i Verdú

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034400 CEIP Antoni Gaudí

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08038259 CEIP Antoni Tàpies

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Religió evangèlica 0,080

Aula d'acollida 1

08043401 CEIP Barrufet

Educació infantil 6

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial (PE) 1

08038223 CEIP Benviure

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034412 CEIP Can Massallera

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08025526 CEIP Ciutat Cooperativa

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08025642 CEIP Josep Maria Ciurana

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08025587 CEIP Maria Fernández de Lara

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

08025599 CEIP Marianao

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

08054061 CEIP Montbaig (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034990 CEIP Parellada

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Aula d'acollida 1

08039379 CEIP Rafael Casanova

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

08043760 CEIP Colònia Güell

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08027407 CEIP Montpedrós

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08063771 CEIP Pla de les Vinyes

Educació infantil 4

Zona Educativa: Sant Feliu de Llobregat

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

08026385 CEIP Arquitecte Gaudí

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08026221 CEIP Falguera

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08026373 CEIP Josep Monmany Amat

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

08063394 CEIP Miquel Martí i Pol

Educació infantil 10

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08026211 CEIP Nadal

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1,125

Aula d'acollida 1

08036007 CEIP Pau Vila

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

08035994 CEIP Salvador Espriu

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Zona Educativa: Sant Vicenç dels Horts

Municipi: Cervelló

08016240 CEIP Santa Maria de Cervelló

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Corbera de Llobregat

08060629 CEIP Corbera de Llobregat

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

08016331 CEIP Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08053510 CEIP Puig d'Agulles

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Municipi: Pallejà

08022665 CEIP Àngel Guimerà

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

08022677 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08044430 CEIP La Garalda

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: la Palma de Cervelló

08016264 CEIP El Solell

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Andreu de la Barca

08025265 CEIP Àngel Guimerà

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1,125

Aula d'acollida 1

08060848 CEIP de Sant Andreu de la Barca

Educació infantil 9

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació especial 1

08025241 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08038211 CEIP José Juan Ortiz

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08039367 CEIP Josep Pla

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08063758 CEIP Sant Andreu de la Barca II

Educació infantil 7

Educació especial 1

08032521 CEIP Vall de Palau

Educació infantil 10

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

08028667 CEIP Juan Juncadella

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08038284 CEIP La Guàrdia (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08028591 CEIP La Vinyala

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

08036381 CEIP Mare de Déu del Rocío (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08041131 CEIP Sant Antoni

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08028588 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

08035350 CEIP Sant Josep

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Torrelles de Llobregat

08030649 CEIP Sant Martí

Educació infantil 12

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vallirana

08060851 CEIP de Vallirana

Educació infantil 12

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

08053522 CEIP La Ginesta

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08030789 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3,50

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Zona Educativa: Viladecans

Municipi: Begues

08014589 CEIP Sant Cristòfor

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Municipi: Gavà

08017360 CEIP Jacme March

Educació infantil 6

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08017505 CEIP Juan Salamero (1)

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08032658 CEIP L'Eramprunyà

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08037991 CEIP Marcel·lí Moragas

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08017359 CEIP Salvador Lluch

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: Sant Climent de Llobregat

08025812 CEIP Sant Climent

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Viladecans

08031083 CEIP Àngela Roca

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08042834 CEIP Can Palmer

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 5

Unitat de suport d'audició i llenguatge 2

Unitat de suport d'educació especial 8

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08031198 CEIP Doctor Fleming (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

08032762 CEIP Doctor Trueta

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08031204 CEIP Doctor Vicenç Ferro

Educació infantil 9

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

08039380 CEIP Germans Amat i Targa

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

08059721 CEIP Marta Mata

Educació infantil 12

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08062948 CEIP Miquel Martí i Pol

Educació infantil 9

Educació primària 1

Educació primària, música 1

08031101 CEIP Montserratina

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08032750 CEIP Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Taller de llengua catalana 1

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona Educativa: Barberà del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

08028928 CEIP La Jota (1)

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,875

08028931 CEIP La Muñeira (1)

Educació infantil 6

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08028941 CEIP La Sardana (1)

Educació infantil 10,50

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

08028916 CEIP Las Seguidillas (1)

Educació infantil 6

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Municipi: Barberà del Vallès

08028254 CEIP Can Llobet

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08033602 CEIP Can Serra

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

08041210 CEIP del Bosc

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08028229 CEIP Elisa Badia

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08061142 CEIP Miquel Martí i Pol

Educació infantil 5

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08039641 CEIP Pablo Picasso

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Zona Educativa: Castellar del Vallès

Municipi: Castellar del Vallès

08034229 CEIP Bonavista

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

08034904 CEIP Emili Carles i Tolrà

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08062614 CEIP Joan Blanquer

Educació infantil 5,50

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

08054824 CEIP Mestre Pla

Educació infantil 7

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08034898 CEIP Sant Esteve

Educació infantil 12

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Palau-solità i Plegamans

08041222 CEIP Can Cladellas

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08022616 CEIP Josep Maria Folch i Torres

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

08053467 CEIP Palau

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Municipi: Sant Llorenç Savall

08026919 CEIP Josep Gras

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sentmenat

08028990 CEIP Can Sorts

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Cerdanyola del Vallès

Municipi: Cerdanyola del Vallès

08028904 CEIP Carles Buïgas

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08037292 CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (2)

Educació especial 20

08062626 CEIP de Cerdanyola del Vallès

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

08039896 CEIP Escola Bellaterra

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 2

08035623 CEE Jeroni de Moragas (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 16

Audició i llenguatge 2

Unitat de suport d'educació especial 2

08028758 CEIP Les Fontetes

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08036411 CEIP Saltells

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08028746 CEIP Sant Martí

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08028783 CEIP Serraparera

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08053650 CEIP Turó de Guiera

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

08038351 CEIP Xarau

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

Municipi: Montcada i Reixac

08043361 CEIP El Turó

Educació infantil 6

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

08021636 CEIP El Viver (1)

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08034783 CEIP Elvira Cuyàs

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08021685 CEIP Font Freda

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08021764 CEIP Mitja Costa

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08035283 CEIP Reixac

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Ripollet

08023566 CEIP Anselm Clavé

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08059883 CEIP de Ripollet

Educació infantil 8

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08066051 CEIP Els Pinetons

Educació infantil 5

08033948 CEIP Enric Tatché i Pol

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08038156 CEIP Escursell i Bartalot

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08023426 CEIP Gassó i Vidal

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08023554 CEIP Josep Maria Ginesta

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08023542 CEIP Tiana de la Riba

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

Zona Educativa: Sabadell

Municipi: Sabadell

08024807 CEIP Agnès Armengol (1)

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08024066 CEIP Alcalde Marcet (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08040400 CEIP Amadeu Vives

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08044314 CEIP Andreu Castells

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

08055105 CEIP Arraona

Educació infantil 7

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08024819 CEIP Calvet d'Estrella

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

08035957 CEIP Can Deu

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

08032737 CEIP Can Rull

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08038582 CEIP Catalunya

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08023955 CEIP Cifuentes

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08023918 CEIP Concòrdia

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Suport a la lectura 0,50

08041672 CEIP Creu Alta

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08061166 CEIP de Can Llong

Educació infantil 8

Educació primària 1

08024704 CEE de Reeducació Auditiva (2)

Educació especial 2

Audició i llenguatge 10,50

08023931 CEIP Enric Casassas

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08023921 CEIP Espronceda (1)

Educació infantil 6

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08024832 CEIP Floresta

Educació infantil 7,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08024856 CEIP Font Rosella

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08024789 CEE Francesc Bellapart (2)

Educació especial 27,50

Audició i llenguatge 3

Unitat de suport d'educació especial 2

08023943 CEIP Gaudí

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08024005 CEIP Joan Maragall (1)

Educació infantil 6

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08023979 CEIP Joan Montllor (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08023992 CEIP Joan Sallarès i Pla (1)

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 4

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08041611 CEIP Joanot Alisanda

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08035969 CEIP Joaquim Blume

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08023980 CEIP Juan Ramón Jiménez (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08024042 CEIP La Romànica

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08024017 CEIP Miquel Carreras

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08055889 CEIP Miquel Martí i Pol

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08043383 CEIP Nostra Llar

Educació infantil 9

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08024820 CEIP Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08043954 CEIP Ribatallada

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08024790 CEIP Roureda

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08024030 CEIP Samuntada

Educació infantil 6

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08035696 CEIP Sant Julià

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08053492 CEIP Teresa Claramunt

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08024844 CEIP Torreguitart

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sant Quirze del Vallès

08044910 CEIP El Turonet

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

08054836 CEIP Onze de Setembre

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08044454 CEIP Pilarín Bayés

Educació infantil 6

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1,50

08033407 CEIP Purificació Salas i Xandri

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,375

08060484 CEIP Taula Rodona

Educació infantil 10

Educació primària 1

Zona Educativa: Sant Cugat del Vallès

Municipi: Castellbisbal

08062742 CEIP Benviure

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

08057229 CEIP Els Arenys

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08015821 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Municipi: Rubí

08061154 CEIP Ca n'Alzamora

Educació infantil 11

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

08054368 CEE Ca n'Oriol (2)

Educació especial 11,50

Audició i llenguatge 1

08023852 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 7

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08064076 CEIP La Perla

Educació infantil 6

08038171 CEIP Montessori

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08032351 CEIP Pau Casals

Educació infantil 10

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

08034382 CEIP Ramon Llull

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08042895 CEIP Schola

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08034394 CEIP Teresa Altet

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08041601 CEIP Torre de la Llebre

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

08032348 CEIP 25 de Setembre

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Cugat del Vallès

08034692 CEIP Catalunya

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

08041234 CEIP Collserola

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08059871 CEIP Gerbert d'Orlhac

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08026087 CEIP Jaume Ferran i Clua

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

08038260 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08062641 CEIP L'Olivera

Educació infantil 9

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

08025824 CEIP La Floresta

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08025927 CEIP Pi d'en Xandri

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

08026026 CEIP Pins del Vallès

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

08061178 CEIP Turó de Can Mates

Educació infantil 11

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, música 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Santa Perpètua de Mogoda

Municipi: Polinyà

08022872 CEIP Pere Calders

Educació infantil 7

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

08061543 CEIP Roser Capdevila

Educació infantil 8

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

08034461 CEIP Bernat de Mogoda

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

08028436 CEIP La Florida

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

08028497 CEIP Santa Perpètua

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08061181 CEIP Santiga

Educació infantil 9

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Terrassa

Municipi: Matadepera

08020863 CEIP Ginesta

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

08060757 CEIP Joan Torredemer Canela

Educació infantil 9

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Terrassa

08051306 CEIP Abat Marcet

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08039653 CEIP Agustí Bartra

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

08030224 CEIP Antoni Ubach i Soler

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Taller de llengua catalana 1

08029374 CEIP Bisbat d'Egara

Educació infantil 12,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08065512 CEIP Can Roca II

Educació infantil 7

Educació primària 1

08038326 CEIP El Vallès

Educació infantil 10

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

08058465 CEIP Enxaneta

Educació infantil 9

Educació primària 4

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08043437 CEIP Font de l'Alba (1)

Educació infantil 8

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

08029350 CEIP França

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08041246 CEIP Francesc Aldea i Pérez

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

08029362 CEIP Germans Amat

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08029507 CEIP Isaac Peral

Educació infantil 5

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

08034485 CEIP Joan Marquès i Casals

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

08030315 CEIP Joan XXIII

Educació infantil 10

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

08030212 CEIP Josep Ventalló i Vintró

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

08044648 CEIP La Roda

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

08039665 CEIP Lanaspa-Giralt

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

08061774 CEIP Les Arenes

Educació infantil 9

Educació primària 2

Educació primària, educació física 1

Educació especial 1,50

Unitat de suport d'educació especial 1

08038314 CEIP Mare de Déu de Montserrat

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

08030200 CEIP Marià Galí Guix

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

08030248 CEIP Pau Vila i Dinarès

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica 1

08062687 CEIP Ponent

Educació infantil 10

Educació primària 1

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

08030285 CEIP President Salvans

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

08029386 CEIP Ramón y Cajal

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 0,50

08030297 CEIP Salvador Vinyals i Galí (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

08051318 CEIP Sant Llorenç del Munt

Educació infantil 7,50

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

08066048 CEIP Torre-sana

Educació infantil 2

Municipi: Ullastrell

08030662 CEIP Serralavella

Educació infantil 6,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vacarisses

08061191 CEIP Font de l'Orpina

Educació infantil 7

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

08030686 CEIP Pau Casals

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Viladecavalls

08041726 CEIP Roc Blanc

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

08031061 CEIP Rosella

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Serveis territorials a Girona

Zona Educativa: Amer

Municipi: Amer

17000093 CEIP Gaspar de Queralt

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Anglès

17000135 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 6,50

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: la Cellera de Ter

17003781 CEIP Juncadella

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Osor

17002442 CEIP La Vall

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: les Planes d'Hostoles

17002752 CEIP Sant Cristòfol

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Feliu de Pallerols

17003343 CEIP Rocalba

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Julià del Llor i Bonmatí

17000123 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 4

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Arbúcies

Municipi: Arbúcies

17000160 CEIP Doctor Carulla

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Hilari Sacalm

17003434 CEIP Guilleries

Educació infantil 5

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Banyoles

Municipi: Banyoles

17000342 CEIP Baldiri Reixac

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17005182 CEIP Can Puig

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17006952 CEIP La Draga

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17000329 CEIP Pla de l'Ametller

Educació infantil 8

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Cornellà del Terri

17000986 CEIP La Vall del Terri

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Esponellà

17001097 CEIP Carles de Fortuny

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Fontcoberta

17980003 Agr. Rural Pla de l'Estany (3)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

17004827 CEIP Alzina Reclamadora

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Porqueres

17002818 CEIP Frigolet-ZER Les Goges

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

17002791 CEIP L'Entorn

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Miquel de Campmajor

17003586 CEIP Roqueta-ZER Les Goges

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Serinyà

17003801 CEIP Bora Gran-ZER Les Goges

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Religió catòlica  0,250

17007415 ZER Les Goges (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Vilademuls

17004153 CEIP de Sant Esteve de Guialbes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Zona Educativa: Besalú

Municipi: Argelaguer

17005261 CEIP Montpalau-ZER El Llierca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Besalú

17000391 CEIP Salvador Vilarrasa

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Tortellà

17003902 CEIP Joan Roura i Parella-ZER El Llierca

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: la Bisbal d'Empordà

Municipi: la Bisbal d'Empordà

17000411 CEIP Joan de Margarit

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

17005248 CEIP Mas Clarà

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Corçà

17000998 CEIP El Rodonell-ZER Les Gavarres

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

17007543 ZER Les Gavarres (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

17003631 CEIP La Pedra Dreta-ZER Les Gavarres

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

17001024 CEIP Les Gavarres-ZER Les Gavarres

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ullastret

17003941 CEIP L'Estany-ZER Empordanet

Educació infantil 2

Educació primària 2

Zona Educativa: Blanes

Municipi: Blanes

17000470 CEIP Carles Faust

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17000469 CEIP Joaquim Ruyra

Educació infantil 4

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

17000548 CEIP Mossèn Joan Batlle

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17004566 CEIP Napoleó Soliva (1)

Educació infantil 9

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17007828 CEIP Pinya de Rosa

Educació infantil 11

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17005017 CEIP Quatre Vents

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

17008274 CEIP Sa Forcanera

Educació infantil 9

Educació primària 1,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

17004712 CEE Ventijol (2)

Educació especial 13,50

Audició i llenguatge 2

Municipi: Lloret de Mar

17008080 CEIP Àngels Alemany i Boris

Educació infantil 14

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

17004657 CEIP Esteve Carles

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17002107 CEIP Pere Torrent

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,125

Aula d'acollida 1

17004955 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Maçanet de la Selva

17002181 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 12

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Tossa de Mar

17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Cadaqués

Municipi: Cadaqués

17000627 CEIP Caritat Serinyana

Educació infantil 5

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Colera

17000950 CEIP Puig d'Esquers

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llançà

17002077 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: el Port de la Selva

17980000 Agr. Rural Alt Empordà-5 (3)

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

17002879 CEIP Les Clisques

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Portbou

17002831 CEIP Sant Jaume

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Camprodon

Municipi: Camprodon

17000779 CEIP Doctor Robert

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17000780 CEIP Germans Estabanell-ZER Vall de Ter

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llanars

17002065 CEIP Les Moreres-ZER Vall de Ter

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilallonga de Ter

17004219 CEIP La Daina-ZER Vall de Ter

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Cassà de la Selva

Municipi: Cassà de la Selva

17008501 CEIP Cassà de la Selva

Educació infantil 4

17000846 CEIP Puig d'Arques

Educació infantil 9,50

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Llagostera

17002031 CEIP Lacustària

Educació infantil 9,50

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Celrà

Municipi: Bordils

17000561 CEIP de Bordils

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Celrà

17008471 CEIP Celrà

Educació infantil 6

17000913 CEIP L'Aulet

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Cervià de Ter

17007555 ZER Baix Ter (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000925 CEIP L'Aixart-ZER Baix Ter

Educació infantil 2

Educació primària 4,500

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Flaçà

17001292 CEIP Les Moreres

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: la Pera

17007491 ZER Empordanet (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002715 CEIP Pedra Blanca-ZER Empordanet

Educació infantil 1,50

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Jordi Desvalls

17003471 CEIP Sant Jordi-ZER Baix Ter

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Julià de Ramis

17002193 CEIP Santa Fe-ZER Baix Ter

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, francès 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sarrià de Ter

17003756 CEIP Montserrat

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Zona Educativa: l'Escala

Municipi: Albons

17000056 CEIP la Branca-ZER Montgrí

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: l'Escala

17001048 CEIP Empúries

Educació infantil 12

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

17008481 CEIP L'Escala

Educació infantil 4

Educació primària 1

Municipi: Saus

17003768 CEIP Els Terraprims-ZER Tramuntana

Educació infantil 4

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

17007427 ZER Tramuntana (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Municipi: Ventalló

17004049 CEIP de Ventallò-ZER Tramuntana

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Viladamat

17004128 CEIP Puig Segalar-ZER Tramuntana

Educació infantil 1

Educació primària 2

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Figueres

Municipi: Avinyonet de Puigventós

17000251 CEIP Gonçal Comellas-ZER La Garriga

Educació infantil 3

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

17007521 ZER La Garriga (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Bàscara

17000354 CEIP Joan Reglà

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Biure

17004293 CEIP Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Boadella i les Escaules

17000603 CEIP Santa Cecília-ZER Les Salines

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Borrassà

17000573 CEIP de Borrasà-ZER Canigonenca

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Cabanes

17008641 CEIP de Cabanes-ZER Canigó

Educació infantil 2

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Cistella

17000937 CEIP Mossèn Josep Maria Albert-ZER La Garriga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Espolla

17001085 CEIP Antoni Balmanya-ZER Requesens

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Far d'Empordà

17000068 CEIP del Far d'Empordà-ZER Canigó

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Figueres

17008006 CEIP Amistat

Educació infantil 4

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

17004463 CEIP Anicet de Pagès i de Puig (1)

Educació infantil 6

Educació primària 9,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

17008808 CEIP de Figueres

Educació infantil 3

Educació primària, música 1

17001280 CEIP Joaquim Cusí i Fortunet

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17004891 CEIP Josep Pallach

Educació infantil 9

Educació primària 14,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

17001115 CEIP Josep Pous i Pagès (1)

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

17006711 CEIP M. Àngels Anglada

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

17008444 CEIP Parc de les Aigües

Educació infantil 7

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

17001103 CEIP Salvador Dalí

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17001279 CEIP Sant Pau

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Garrigàs

17001371 CEIP de Garrigàs-ZER Empordà

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Lladó

17002028 CEIP Montserrat Vayreda i Trullol-ZER Canigonenca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llers

17002089 CEIP de Llers

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Navata

17002260 CEIP Joaquim Vallmajó

Educació infantil 3

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ordis

17007622 ZER Canigonenca (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002430 CEIP Marinada-ZER Canigonenca

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Peralada

17002740 CEIP de Peralada

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Pont de Molins

17002776 CEIP Tramuntana-ZER Empordà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Climent Sescebes

17003227 CEIP Sant Sebastià-ZER Requesens

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Santa Llogaia d'Àlguema

17003690 CEIP Àlguema-ZER Empordà (1)

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilabertran

17007567 ZER Canigó (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17004098 CEIP Torre d'en Reig-ZER Canigó

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilafant

17006836 CEIP Les Mèlies

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

17004748 CEE Mare de Déu del Mont (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 17

Audició i llenguatge 3

Religió catòlica 0,375

17004190 CEIP Sol i Vent

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilamalla

17004232 CEIP Josep de Ribot i Olivas-ZER Canigó

Educació infantil 2

Educació primària 5

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vilanant

17004244 CEIP Tramuntana-ZER La Garriga

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Zona Educativa: Girona

Municipi: Aiguaviva

17000032 CEIP Vilademany

Educació infantil 3

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Fornells de la Selva

17001346 CEIP Forn d'Anells

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Girona

17001449 CEIP Annexa-Joan Puigbert

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

17001887 CEIP Carme Auguet (1)

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17004694 CEIP Cassià Costal

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17001954 CEIP de Vila-roja (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

17008286 CEIP Domeny-Devesa

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació primària, música 0,50

17001425 CEIP Eiximenis

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

17001693 CEE Font de l'Abella (2)

Educació especial 29

Audició i llenguatge 5

17004347 CEIP Font de la Pólvora (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

17006721 CEIP Girona Sud

Educació infantil 8

Educació primària 2

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

17008675 CEIP Girona-Eixample

Educació infantil 5

17001450 CEIP Joan Bruguera

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles

Educació infantil 6

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

17001838 CEIP Mare de Déu del Mont

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17004529 CEIP Migdia

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

17004943 CEIP Montfalgars

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

17001486 CEIP Montjuïc

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17004724 CEE Palau (2)

Educació especial 11

Audició i llenguatge 3,50

17001516 CEIP Pla de Girona

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

17004335 CEIP Santa Eugènia

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 0,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17003422 CEIP Taialà

Educació infantil 11

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17001462 CEIP Verd

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Quart

17002922 CEIP Santa Margarida

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilablareix

17004116 CEIP Madrenc

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Hostalric

Municipi: Breda

17000585 CEIP Montseny

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Hostalric

17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors

Educació infantil 8

Educació primària 18

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Riells i Viabrea

17002983 CEIP El Bruc

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Municipi: Sant Feliu de Buixalleu

17008894 CEIP de Sant Feliu de Buixalleu

Educació infantil 4

Zona Educativa: la Jonquera

Municipi: Agullana

17007518 ZER Les Salines (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17000019 CEIP Lluís Marià Vidal-ZER Les Salines

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Capmany

17000822 CEIP Els Dòlmens-ZER Requesens

Educació infantil 1

Educació primària 2

17007488 ZER Requesens (3)

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Darnius

17001036 CEIP Mont-roig-ZER Requesens

Educació infantil 2

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Jonquera

17002004 CEIP Josep Peñuelas del Rio

Educació infantil 8

Educació primària 7

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Maçanet de Cabrenys

17002168 CEIP Les Salines-ZER Les Salines

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Vajol

17007294 CEIP Castell Cabrera-ZER Les Salines

Educació primària 1

Zona Educativa: Olot

Municipi: Beuda

17006940 CEIP de Lliurona

Educació primària 2

Municipi: Castellfollit de la Roca

17000861 CEIP Castellroc-ZER Els Volcans

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Religió catòlica  0,250

Municipi: Mieres

17002201 CEIP Finestres-ZER Els Volcans

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Montagut i Oix

17002247 CEIP Mont Cós-ZER El Llierca

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Olot

17002302 CEIP Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

17002296 CEIP Malagrida

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1,125

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17002314 CEIP Pla de Dalt

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17002429 CEIP Sant Roc

Educació infantil 6

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 8,500

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17002326 CEIP Volcà Bisaroques

Educació infantil 10

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Riudaura

17003082 CEIP Lluís Castells-ZER Els Volcans

Educació infantil 1,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Jaume de Llierca

17007452 ZER El Llierca (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17003461 CEIP Les Escomes-ZER El Llierca

Educació infantil 1

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Joan les Fonts

17003732 CEIP Castanyer

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Santa Pau

17007506 ZER Els Volcans (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17003719 CEIP Joan Maragall-ZER Els Volcans

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Vall d'en Bas

17003951 EEI de Sant Esteve d'en Bas

Educació infantil 2

17004001 CEIP Verntallat

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Palafrugell

Municipi: Begur

17000263 CEIP Doctor Arruga

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17004876 CEIP l'Olivar Vell-ZER Empordanet (1)

Educació infantil 2

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Mont-ras

17002259 CEIP Torres Jonama

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Palafrugell

17006782 CEIP Carrilet

Educació infantil 7

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

17002491 CEIP Josep Barceló i Matas

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 2

17008523 CEIP Palafrugell

Educació infantil 2

17002481 CEIP Torres Jonama

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Municipi: Pals

17002651 CEIP Quermany

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Palamós

Municipi: Calonge

17008468 CEIP Calonge

Educació infantil 3

Educació primària 1

17000718 CEIP Mare de Déu de la Mercè

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

17000688 CEIP Pere Rosselló

Educació infantil 7,50

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Palamós

17004736 CEE Els Àngels (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 13,50

Audició i llenguatge 2

17002569 CEIP Ruiz Giménez

Educació infantil 8

Educació primària 16

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17002612 CEIP Vila-romà

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Vall-llobrega

17008493 CEIP Vall-llobrega

Educació infantil 4

Zona Educativa: Puigcerdà

Municipi: Alp

17000071 CEIP Bac de Cerdanya

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Bolvir

17004888 CEIP Santa Cecília-ZER Cerdanya

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ger

17001395 CEIP Santa Coloma-ZER Cerdanya

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llívia

17007439 ZER Cerdanya (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17002090 CEIP Jaume I-ZER Cerdanya

Educació infantil 3

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Municipi: Puigcerdà

17002880 CEIP Alfons I

Educació infantil 14

Educació primària 23,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 2

Religió catòlica  1,250

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Ribes de Freser

Municipi: Planoles

17002764 CEIP Núria Morer i Pi-ZER Comte Arnau

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ribes de Freser

17002958 CEIP Mare de Déu de Núria

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Ripoll

Municipi: Campdevànol

17000731 CEIP Pirineu

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Ripoll

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach (2)

Educació especial 6,50

Audició i llenguatge 1

17002995 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

17004751 CEIP Tomàs Raguer

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vallfogona de Ripollès

17007464 ZER Comte Arnau (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17003537 CEIP de Vallfogona de Ripollès-ZER Comte Arnau

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Roses

Municipi: l'Armentera

17000241 CEIP Fluvianets-ZER Empordà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Castelló d'Empúries

17007907 CEIP Joana d'Empúries

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17000871 CEIP Ruiz Amado

Educació infantil 8

Educació primària 18

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Fortià

17007695 ZER Empordà (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

17001361 CEIP Teresa de Pallejà-ZER Empordà

Educació infantil 1

Educació primària 3,50

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Garriguella

17001383 CEIP Joaquim Gifre

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Palau-saverdera

17002624 CEIP Martí Inglès

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Pau

17002703 CEIP Pau

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Roses

17006800 CEIP Els Grecs

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17004451 CEIP Jaume Vicens i Vives

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17008237 CEIP Montserrat Vayreda

Educació infantil 3

Educació primària 3,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

17003136 CEIP Narcís Monturiol

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Miquel de Fluvià

17003598 CEIP Vallgarriga

Educació infantil 1

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 2

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Pere Pescador

17003628 CEIP Llagut

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vilajuïga

17004207 CEIP Santiago Ratés

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilamacolum

17004220 CEIP Els Valentins-ZER Tramuntana

Educació infantil 1

Educació primària 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Salt

Municipi: Bescanó

17000408 CEIP Doctor Sobrequés

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Salt

17008687 CEIP Devesa

Educació infantil 3

17004864 CEIP El Pla

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

17003215 CEIP La Farga (1)

Educació infantil 8

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1,50

Suport a la lectura 0,50

17004360 CEE La Masana (2)

Audició i llenguatge 8

Audició i llenguatge (PE) 2

17007919 CEIP Mas Masó

Educació infantil 8

Educació primària 8,500

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Aula d'acollida 1,50

Suport a la lectura 0,50

17008298 CEIP Nou de Salt

Educació infantil 6

Educació primària 1,500

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, música 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17003151 CEIP Silvestre Santaló

Educació infantil 4

Educació primària 9,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

17005522 CEIP Veïnat

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, educació física (PE) 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Sant Gregori

17003392 CEIP Agustí Gifre

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Sant Feliu de Guíxols

Municipi: Castell-Platja d'Aro

17000895 CEIP Els Estanys

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

17000883 CEIP Vall d'Aro

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

17008018 CEIP Ardenya

Educació infantil 5

17003264 CEIP Gaziel

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

17004682 CEIP L'Estació

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

17003321 CEIP Mossèn Baldiri Reixac

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Santa Cristina d'Aro

17003689 CEIP Pedralta

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Sant Joan de les Abadesses

Municipi: Ogassa

17005029 CEIP L'Esquirol-ZER Vall de Ter

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Joan de les Abadesses

17003483 CEIP Mestre Andreu

Educació infantil 5

Educació primària 5,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Pau de Segúries

17003616 CEIP Els Pinets-ZER Vall de Ter

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

17007440 ZER Vall de Ter (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Santa Coloma de Farners

Municipi: Caldes de Malavella

17008781 CEIP de Caldes de Malavella

Educació infantil 2

17000676 CEIP Sant Esteve

Educació infantil 11

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Riudarenes

17003070 CEIP Josep Boada

Educació infantil 4

Educació primària 5,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Riudellots de la Selva

17003094 CEIP de Riudellots de la Selva

Educació infantil 3

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1,50

Religió catòlica 0,500

Municipi: Santa Coloma de Farners

17008249 CEIP Castell de Farners

Educació infantil 7

Educació primària 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

17003641 CEIP Sant Salvador d'Horta

Educació infantil 8

Educació primària 16,50

Educació primària, anglès 4,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Sils

17003823 CEIP Verdaguer

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: Vidreres

17004906 CEIP Salvador Espriu

Educació infantil 5

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

17004074 CEIP Sant Iscle

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Vilobí d'Onyar

17004281 CEIP Josep Madrenys

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Torroella de Montgrí

Municipi: Bellcaire d'Empordà

17000381 CEIP El Rajaret-ZER Montgrí

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

17007531 ZER Montgrí (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Torroella de Montgrí

17003872 CEIP Guillem de Montgrí

Educació infantil 10

Educació primària 19

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

17003860 CEIP Portitxol

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

Municipi: Ullà

17003938 CEIP Puig Rodó-ZER Montgrí

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Verges

17004050 CEIP Francesc Cambó i Batlle

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Serveis territorials a Lleida

Zona Educativa: Agramunt

Municipi: Agramunt

25000109 CEIP de Montclar-ZER El Sió

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25000067 CEIP Macià-Companys

Educació infantil 7

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Montgai

25003241 CEIP Colomina-ZER El Romaní

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

25003238 CEIP de Butsènit-ZER El Sió

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25008078 ZER El Romaní (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25007852 ZER El Sió (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Preixens

25003822 CEIP de Les Ventoses-ZER El Sió

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25003810 CEIP de Preixens-ZER El Sió

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Puigverd d'Agramunt

25003858 CEIP de Puigverd d'Agramunt-ZER El Sió

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Albatàrrec

Municipi: Albatàrrec

25000158 CEIP Sant Salvador

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Alcanó

25000183 CEIP d'Alcanó-ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Alfés

25000274 CEIP d'Alfés-ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montoliu de Lleida

25003305 CEIP Sant Isidre-ZER La Coma

Educació infantil 1

Educació primària 2

Municipi: Sarroca de Lleida

25008108 ZER L'Eral (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004115 CEIP La Roca-ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sudanell

25004401 CEIP El Roser-ZER La Coma

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

25008111 ZER La Coma (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Sunyer

25004413 CEIP de Sunyer-ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Torrebesses

25004656 CEIP de Torrebesses-ZER L'Eral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: l'Albi

Municipi: l'Albi

25000171 CEIP Els Aubis-ZER Riu Set

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

25008042 ZER Riu Set (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Cervià de les Garrigues

25001333 CEIP El Cérvol-ZER Riu Set

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Pobla de Cérvoles

25003664 CEIP Josep Espasa-ZER Riu Set

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Vinaixa

25005107 CEIP Sant Bonifaci-ZER Riu Set

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Alcarràs

Municipi: Alcarràs

25000195 CEIP Comtes de Torregrossa

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

25008893 CEIP d'Alcarràs

Educació infantil 4

Municipi: Soses

25004395 CEIP Jaume Miret

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Torres de Segre

25004747 CEIP Carrassumada

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Alcoletge

Municipi: Alcoletge

25000225 CEIP Mare de Déu del Carme

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vilanova de la Barca

25005090 CEIP Mestral-ZER Argelaga

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Alguaire

Municipi: Alguaire

25005120 CEIP Teresa Bergadà

Educació infantil 6

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: la Portella

25003792 CEIP Blanca de Villalonga-ZER Alt Segrià

Educació infantil 1,50

Educació primària 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Municipi: Rosselló

25004000 CEIP La Rosella

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Torrefarrera

25004711 CEIP la Creu

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vilanova de Segrià

25005065 CEIP de Vilanova de Segrià-ZER Alt Segrià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Almacelles

Municipi: Almacelles

25000341 CEIP Antònia Simó Arnó

Educació infantil 9

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font

25000511 CEIP Inocencio Pardos-ZER Ponent

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25000481 CEIP Sant Isidre-ZER Ponent

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Almenar

Municipi: Alfarràs

25005119 CEIP Pinyana (1)

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Algerri

25000286 CEIP Sant Blai-ZER Serra Llarga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25007906 ZER Serra Llarga (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Almenar

25007992 CEIP d'Almenar

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Ivars de Noguera

25001795 CEIP Sant Sebastià-ZER Serra Llarga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Arbeca

Municipi: Arbeca

25000602 CEIP Albirka

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Puiggròs

25005910 CEIP Abat Ruera-ZER Pedrera

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Artesa de Lleida

Municipi: l'Albagés

25000146 CEIP Mare de Déu de Montserrat-ZER Vall de l'Aranyó

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Municipi: Artesa de Lleida

25000626 CEIP Els Til·lers-ZER Femosa-Set

Educació infantil 4

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

25008121 ZER Femosa-Set (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Aspa

25000687 CEIP d'Aspa-ZER Femosa-Set

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Castelldans

25001254 CEIP Timorell-ZER Vall de l'Aranyó

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

25008054 ZER Vall de l'Aranyó (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: el Cogul

25001394 CEIP Camp Crusat-ZER Vall de l'Aranyó

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Puigverd de Lleida

25003861 CEIP Sant Jordi-ZER Femosa-Set

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Artesa de Segre

Municipi: Artesa de Segre

25000638 CEIP Els Planells

Educació infantil 7

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: Cubells

25001436 CEIP Sol Naixent-ZER El Romaní

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilanova de Meià

25005053 CEIP Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romaní

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Balaguer

Municipi: Balaguer

25000781 CEIP Àngel Guimerà (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 1

25000778 CEIP Gaspar de Portolà

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25000857 CEIP La Noguera

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Bell-lloc d'Urgell

Municipi: els Alamús

25000110 CEIP Arrels-ZER l'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Bell-lloc d'Urgell

25000985 CEIP Ramon Farrerons

Educació infantil 3,50

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Bellvís

25001084 CEIP Joaquim Palacín

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música (PE) 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

25001072 CEIP Rufí Bedoya-ZER Plaurcén

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Poal

25003652 CEIP El Roser-ZER Plaurcén

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

25007943 ZER Plaurcén (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Bellpuig

Municipi: Barbens

25000869 CEIP Sant Roc-ZER Riu Ondara

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Belianes

25000951 CEIP Pere Teixiné-ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Bellpuig

25001011 CEIP Valeri Serra

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Ivars d'Urgell

25001801 CEIP Mare de Déu de l'Horta

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Maldà

25005892 CEIP de Maldà-ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Omells de na Gaia

25005909 CEIP Mossèn Ramon Muntanyola-ZER Riu Corb

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Preixana

25003809 CEIP Montalbà-ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Martí de Riucorb

25004103 CEIP El Tallat-ZER Riu Corb

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

25007876 ZER Riu Corb (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Bellver de Cerdanya

Municipi: Bellver de Cerdanya

25001059 CEIP Mare de Déu de Talló

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Lles de Cerdanya

25003056 CEIP Portella Blanca-ZER Baridà-Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montellà i Martinet

25007797 ZER Baridà-Batllia (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

25003263 CEIP Pere Sarret-ZER Baridà-Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25003275 CEIP Ridolaina-ZER Baridà-Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Prats i Sansor

25005983 CEIP Sant Serni-ZER Baridà-Batllia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Prullans

25003846 CEIP El Puig-ZER Baridà-Batllia

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: les Borges Blanques

Municipi: les Borges Blanques

25001141 CEIP Joan XXIII

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: l'Espluga Calba

25008236 ZER Pedrera (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25001473 CEIP Porcel de Cervera-ZER Pedrera

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: els Omellons

25003445 CEIP Josep Güell-ZER Pedrera

Educació infantil 1

Educació primària 1

Zona Educativa: Camarasa

Municipi: Àger

25000031 CEIP Andreu Farran-ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: les Avellanes i Santa Linya

25000699 CEIP de Les Avellanes-ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25000717 CEIP de Tartareu-ZER Montsec

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25007840 ZER Montsec (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Camarasa

25001229 CEIP de Camarasa-ZER El Jonc

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Castelló de Farfanya

25001278 CEIP Santa Maria-ZER Serra Llarga

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Os de Balaguer

25003470 CEIP L'Espígol-ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

25003482 CEIP Leandre Cristòfol-ZER Montsec

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Cervera

Municipi: Cervera

25009095 CEIP de Cervera

Educació infantil 3

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

25001291 CEIP Jaume Balmes

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25001321 CEIP Mossèn Josep Arquès

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

Zona Educativa: Corbins

Municipi: Corbins

25008224 ZER Argelaga (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25006501 CEIP Escola Alba

Educació infantil 9

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Suport a la lectura 0,50

25001424 CEIP Sol Ixent-ZER Argelaga

Educació infantil 3

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Esterri d'Àneu

Municipi: Alins

25000316 CEIP d'Alins-ZER Alt Pallars Sobirà

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Esterri d'Àneu

25001539 CEIP La Closa

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Tírvia

25004577 CEIP de Tírvia-ZER Alt Pallars Sobirà

Educació primària 1

Municipi: Vall de Cardós

25003895 CEIP Els Minairons-ZER Alt Pallars Sobirà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: la Fuliola

Municipi: Castellserà

25001281 CEIP El Terrall-ZER Espernallac

Educació infantil 3

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

25008066 ZER Espernallac (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: la Fuliola

25001618 CEIP Guillem Isarn

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Tornabous

25004644 CEIP Espígol-ZER Riu Ondara

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

25008157 ZER Riu Ondara (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: la Granadella

Municipi: Almatret

25000407 CEIP Sant Miquel-ZER L'Oliver

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Bellaguarda

25003676 CEIP Els Set Focs-ZER Elaia

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Bovera

25001126 CEIP Vallmajor-ZER Elaia

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Granadella

25001710 CEIP de la Granadella-ZER Elaia

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

25007815 ZER Elaia (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Llardecans

25003019 CEIP Arc d'Adà-ZER L'Oliver

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Maials

25007918 ZER L'Oliver (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25003123 CEIP Otogesa-ZER L'Oliver

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Guissona

Municipi: Guissona

25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 2

Municipi: Torà

25004607 CEIP Sant Gil

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Juncosa

Municipi: Juncosa

25007888 ZER Garrigues Altes (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25001916 CEIP L'Espígol-ZER Garrigues Altes

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Soleràs

25004231 CEIP del Soleràs-ZER Garrigues Altes

Educació infantil 1

Educació primària 3,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Torms

25004619 CEIP Joan Benet i Petit-ZER Garrigues Altes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Juneda

Municipi: Juneda

25001928 CEIP Manuel Ortiz i Castelló

Educació infantil 7

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Torregrossa

25004723 CEIP La Bassa

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Zona Educativa: Lleida

Municipi: Alpicat

25000468 CEIP Doctor Serés

Educació infantil 8

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Benavent de Segrià

25008145 ZER Alt Segrià (3)

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25001096 CEIP Sant Joan-ZER Alt Segrià

Educació infantil 3,50

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Lleida

25001990 CEIP Antoni Bergós-ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25002052 CEIP Balàfia

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

25002064 CEIP Camps Elisis

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

25008649 CEIP Cappont

Educació infantil 2

25002076 CEIP Cervantes (1)

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25009034 CEIP Ciutat Jardí

Educació infantil 4

25002131 CEIP Creu del Batlle-ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25002672 CEIP de Pràctiques I

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

25002854 CEIP El Segrià-ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

25002921 CEIP El Vilot-ZER Ponent

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

25001953 CEIP Enric Farreny

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

25006264 CEIP Escola Espiga

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

25006744 CEE Esperança (2)

Educació especial 15

25005880 CEIP Frederic Godas

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

25002143 CEIP Ginesta (1)

Educació infantil 4

Educació primària 8,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

25005673 CEIP Joan Maragall

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

25005430 CEIP Joan XXIII

Educació infantil 8

Educació primària 17

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

25006409 CEIP Joc de la Bola

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

25007921 ZER L'Horta de Lleida (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25002091 CEIP Magí Morera i Galícia (1)

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25005491 CEIP Magraners

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

25008777 CEIP Parc de l'Aigua

Educació infantil 6

25002106 CEIP Pardinyes

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25009071 CEIP Plaça Països Catalans

Educació infantil 4

25008133 ZER Ponent (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25008212 CEIP Pràctiques II

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

25002121 CEIP Príncep de Viana

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25002167 CEIP Ramon Berenguer IV-ZER L'Horta de Lleida

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25002088 CEIP Riu Segre

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25006276 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

25002659 CEIP Sant Josep de Calassanç

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny (1)

Educació infantil 4,50

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

25006197 CEIP Terres de Ponent (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Torre-serona

25004759 CEIP El Roser-ZER Alt Segrià

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Mollerussa

Municipi: Castellnou de Seana

25001266 CEIP L'Estel-ZER Vent Serè

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Fondarella

25001606 CEIP Minyons d'Urgell-ZER Plaurcén

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Golmés

25001692 CEIP Francesc Arenes

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Linyola

25002970 CEIP El Sitjar

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Miralcamp

25003147 CEIP Sant Miquel

Educació infantil 2

Educació primària 2,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Mollerussa

25005171 CEIP Mestre Ignasi Peraire

Educació infantil 7

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

25005545 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

25005557 CEE Siloé (2)

Educació especial 4,50

Audició i llenguatge 1

Municipi: el Palau d'Anglesola

25003494 CEIP Arnau Berenguer

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: Sidamon

25004221 CEIP El Timó-ZER Plaurcén

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vila-sana

25005077 CEIP Mossèn Ton Clavé-ZER Vent Serè

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilanova de Bellpuig

25005016 CEIP Marinada-ZER Vent Serè

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,375

25008091 ZER Vent Serè (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Navès

Municipi: Bassella

25005843 CEIP d'Ogern-ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Josa i Tuixén

25004826 CEIP de Tuixent-ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Lladurs

25002982 CEIP de Lladurs-ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Llobera

25003093 CEIP de Llobera-ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Navès

25003330 CEIP Aiguadora-ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Pinell de Solsonès

25003627 CEIP de Sant Climent-ZER El Solsonès

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Pinós

25006069 CEIP d'Ardèvol-ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Riner

25003974 CEIP de Freixinet de Solsona-ZER El Solsonès

Educació primària 1

Zona Educativa: Oliana

Municipi: Oliana

25005132 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 4

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Municipi: Peramola

25003585 CEIP Sant Miquel-ZER Narieda

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Organyà

Municipi: Coll de Nargó

25001400 CEIP Sant Climent-ZER Narieda

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Organyà

25003469 CEIP Miret i Sans-ZER Narieda

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

25007827 ZER Narieda (3)

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: la Pobla de Segur

Municipi: la Pobla de Segur

25003688 CEIP Els Raiers

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: el Pont de Suert

Municipi: el Pont de Suert

25003755 CEIP Ribagorçana

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Municipi: la Torre de Cabdella

25008765 CEIP La Vall Fosca

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: la Vall de Boí

25008534 CEIP de La Vall de Boí-ZER Alta Ribagorça

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilaller

25007891 ZER Alta Ribagorça (3)

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004981 CEIP Vidal i Abad-ZER Alta Ribagorça

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Ponts

Municipi: Ponts

25003718 CEIP de Ponts

Educació infantil 6

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Ribera d'Ondara

Municipi: Biosca

25001102 CEIP Sants Abdó i Senén-ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Plans de Sió

25003500 CEIP de les Pallargues-ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ribera d'Ondara

25007773 ZER La Segarra (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004085 CEIP Vall Ondara-ZER La Segarra

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sanaüja

25004024 CEIP de Sanaüja-ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Guim de Freixenet

25004036 CEIP L'Estel

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

Municipi: Sant Ramon

25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè-ZER La Segarra

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Serós

Municipi: Aitona

25008297 ZER Baix Segrià (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25000730 CEIP Francesc Feliu-ZER Baix Segrià

Educació infantil 3

Educació primària 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Municipi: la Granja d'Escarp

25001722 CEIP Sant Jaume-ZER Baix Segrià

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Massalcoreig

25003111 CEIP de Massalcoreig-ZER Baix Segrià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Seròs

25004218 CEIP Miquel Baró Daban

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: la Seu d'Urgell

Municipi: Alàs i Cerc

25000122 CEIP Sant Esteve-ZER Urgellet

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montferrer i Castellbò

25003299 CEIP Els Agols-ZER Urgellet

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Ribera d'Urgellet

25003950 CEIP Arnau Mir-ZER Urgellet

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Seu d'Urgell

25001242 CEIP Castell-Ciutat-ZER Urgellet

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

25004140 CEIP Mossèn Albert Vives

Educació infantil 9

Educació primària 18

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

25005533 CEIP Pau Claris

Educació infantil 5,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 7

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

25007864 ZER Urgellet (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Solsona

Municipi: la Coma i la Pedra

25003536 CEIP de la Coma-ZER El Solsonès

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

25004048 CEIP Vall de Lord

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Solsona

25009009 ZER El Solsonès (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004243 CEIP Setelsis

Educació infantil 13

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Sort

Municipi: Llavorsí

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25003032 CEIP de Llavorsí-ZER Alt Pallars Sobirà

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Rialp

25003871 CEIP Montsent de Pallars-ZER Alt Pallars Sobirà

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Sort

25005144 CEIP Àngel Serafí i Casanovas

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: Tàrrega

Municipi: Anglesola

25000584 CEIP Santa Creu-ZER Riu Ondara (1)

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Tàrrega

25004531 CEIP Àngel Guimerà

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

25004462 CEIP Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

25008790 CEIP Tàrrega

Educació infantil 2

Zona Educativa: Térmens

Municipi: Albesa

25000161 CEIP L'Àlber

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Menàrguens

25003135 CEIP Joan Ros i Porta-ZER El Jonc

Educació infantil 1

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Térmens

25004565 CEIP Alfred Potrony

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Tremp

Municipi: Abella de la Conca

25000021 CEIP de Bóixols-ZER Pallars Jussà

Educació primària 1

Municipi: Isona i Conca Dellà

25001886 CEIP Aeso-ZER Pallars Jussà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

25007839 ZER Pallars Jussà (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Tremp

25006549 CEIP d'Espluga de Serra-ZER Alta Ribagorça

Educació infantil 1

Educació primària 1

25004772 CEIP Valldeflors

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Val d'Aran

Municipi: Es Bòrdes

25001138 CEIP Casteth Leon-ZER Val d'Aran

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Bossòst

25001199 CEIP Sant Ròc

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, francès 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Les

25980018 Agr. Rural Era Vall d'Aran (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

25002957 CEIP Estudi Alejandro Casona

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, francès 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Naut Aran

25000535 CEIP Loseron-ZER Val d'Aran

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

25000560 CEIP Ruda-ZER Val d'Aran

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

25000559 CEIP Sant Martí-ZER Val d'Aran

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25007931 ZER Val d'Aran (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Vielha e Mijaran

25004899 CEIP Eth Roser-ZER Val d'Aran

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25004929 CEIP Garona

Educació infantil 9

Educació primària 19,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 2

Zona Educativa: Vallfogona de Balaguer

Municipi: Bellcaire d'Urgell

25000961 CEIP Bonavista

Educació infantil 2

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica  0,250

Municipi: Bellmunt d'Urgell

25001001 CEIP Sant Bartomeu-ZER Espernallac

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Penelles

25003551 CEIP Ramon Gombal-ZER Espernallac

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Sentiu de Sió

25000675 CEIP Mare de Déu de la Guardiola-ZER El Romaní

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vallfogona de Balaguer

25008081 ZER El Jonc (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25008935 CEIP La Ràpita-ZER El Jonc

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

25004851 CEIP Salvador Espriu-ZER El Jonc

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, francès 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Verdú

Municipi: Ciutadilla

25001357 CEIP de Ciutadilla-ZER Guicivervi

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Guimerà

25001758 CEIP de Guimerà-ZER Guicivervi

Educació primària 1

Municipi: Verdú

25004863 CEIP Jardí-ZER Guicivervi

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilagrassa

25007761 ZER Guicivervi (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

25004966 CEIP Ramon Perelló-ZER Guicivervi

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Serveis territorials a Tarragona

Zona Educativa: Alcover

Municipi: Alcover

43000135 CEIP Mare de Déu del Remei

Educació infantil 11

Educació primària 11,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: el Milà

43001504 CEIP Bisbe Martí-ZER El Francolí

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Altafulla

Municipi: Altafulla

43010402 CEIP Altafulla

Educació infantil 2

Educació primària 1

43000251 CEIP La Portalada

Educació infantil 9

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: el Catllar

43005352 CEIP L'Agulla

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Nou de Gaià

43005467 CEIP Les Codinetes-ZER Baix Gaià

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Riera de Gaià

43009102 ZER Baix Gaià (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005157 CEIP Montoliu-ZER Baix Gaià

Educació infantil 3

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Salomó

43005662 CEIP Josep Nin-ZER Baix Gaià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: l'Arboç

Municipi: l'Arboç

43010384 CEIP L'Arboç

Educació infantil 2

43000378 CEIP Sant Julià

Educació infantil 9

Educació primària 13,50

Educació primària, anglès 3,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Banyeres del Penedès

43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat

Educació infantil 6

Educació primària 4,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Bellvei

43000548 CEIP La Muntanyeta

Educació infantil 4

Educació primària 6,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: la Bisbal de Falset

Municipi: la Bisbal de Falset

43005339 CEIP Montsant-ZER Montsant-Ribera

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

43009060 ZER Montsant-Ribera (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Margalef

43001371 CEIP Sant Salvador-ZER Montsant-Ribera

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: les Borges del Camp

Municipi: l'Aleixar

43009059 ZER Baix Camp Nord (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43000184 CEIP Teresa Salvat i Llauradó-ZER Baix Camp Nord

Educació infantil 2

Educació primària 5

Religió catòlica 0,125

Municipi: Alforja

43000214 CEIP Josep Fusté

Educació infantil 3

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: les Borges del Camp

43000627 CEIP Rocabruna

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Riudecols

43005561 CEIP Mare de Déu del Roser-ZER Baix Camp Nord

Educació infantil 3

Educació primària 2,50

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilaplana

43010621 CEIP Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord

Educació infantil 1

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Calafell

Municipi: Calafell

43009898 CEIP Castell de Calafell

Educació infantil 7

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

43010098 CEIP La Ginesta

Educació infantil 8

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 0,50

Religió catòlica  0,250

43000721 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Educació infantil 8

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43000706 CEIP Santa Creu de Calafell

Educació infantil 13

Educació primària 19

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,875

Aula d'acollida 1

Municipi: Cunit

43010815 CEIP de Cunit 2

Educació infantil 2

43000998 CEIP Pompeu Fabra

Educació infantil 8

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43008535 CEIP Solcunit

Educació infantil 9

Educació primària 10

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Cambrils

Municipi: Cambrils

43008547 CEIP Cambrils

Educació infantil 8

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43010581 CEIP de Cambrils III

Educació infantil 4

Educació primària 1

43010141 CEIP Guillem Fortuny

Educació infantil 7

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43000731 CEIP Joan Ardèvol

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2,50

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43006356 CEIP Marinada

Educació infantil 8

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Capçanes

Municipi: Capçanes

43000792 CEIP Sant Isidre-ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: els Guiamets

43001334 CEIP Sant Feliu-ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Marçà

43001383 CEIP Anicet Villar-ZER Les Vinyes

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

43010554 ZER Les Vinyes (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: el Masroig

43001498 CEIP Onze de Setembre-ZER Baix Priorat

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Constantí

Municipi: Constantí

43005893 CEIP Centcelles (1)

Educació infantil 4

Educació primària 5

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2,50

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Zona Educativa: Cornudella de Montsant

Municipi: Cornudella de Montsant

43000962 CEIP Dr. Piñol i Aguadé-ZER Montsant-Serra de Prades

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Poboleda

43002053 CEIP Garbí-ZER Montsant-Serra de Prades

Educació infantil 1

Educació primària 1

Municipi: Prades

43005510 CEIP Serra de Prades-ZER Montsant-Serra de Prades

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Ulldemolins

43004487 CEIP Montsant-ZER Montsant-Serra de Prades

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Vilella Baixa

43010839 CEIP Llicorella

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, música 1

Zona Educativa: l'Espluga de Francolí

Municipi: l'Espluga de Francolí

43001036 CEIP Martí Poch

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vimbodí

43005081 CEIP Mare de Déu dels Torrents-ZER Poblet

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

43009141 ZER Poblet (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Falset

Municipi: Bellmunt del Priorat

43000512 CEIP El Sarraí-ZER Baix Priorat

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Falset

43001051 CEIP Antoni Vilanova

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Porrera

43009047 ZER Baix Priorat (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005509 CEIP Rossend Giol-ZER Baix Priorat

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Gratallops

Municipi: Cabacés

43000676 CEIP El Castell-ZER L'Aglà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Figuera

43009023 ZER L'Aglà (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Gratallops

43001310 CEIP Llicorella-ZER L'Aglà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Molar

43005455 CEIP Pius XII-ZER L'Aglà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Llorenç del Penedès

Municipi: la Bisbal del Penedès

43000597 CEIP Ull del Vent

Educació infantil 7

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Llorenç del Penedès

43001361 CEIP Les Cometes

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: el Montmell

43001656 CEIP Teresa Godes i Domènech-ZER El Montmell

Educació infantil 2,50

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

43005583 CEIP Els Quatre Vents-ZER La Talaia

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, educació física 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

43009400 ZER La Talaia (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43002961 CEIP Sant Andreu-ZER La Talaia

Educació primària 1

Municipi: Santa Oliva

43005595 CEIP La Parellada (1)

Educació infantil 7

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Mont-roig del Camp

Municipi: Mont-roig del Camp

43001671 CEIP Joan Miró

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43001668 CEIP Mare de Déu de la Roca

Educació infantil 8

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Pratdip

43005522 CEIP Santa Marina-ZER Vandellòs-Pratdip

Educació infantil 1

Educació primària 2,50

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

43004657 CEIP Mestral

Educació infantil 11

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

43004700 CEIP Valdelors-ZER Vandellòs-Pratdip

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,125

43009333 ZER Vandellòs-Pratdip (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Montblanc

Municipi: Barberà de la Conca

43000470 CEIP Valldemur-ZER Conca de Barberà

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Blancafort

43000603 CEIP de Blancafort-ZER Poblet

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montblanc

43001553 CEIP Les Muralles

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Pira

43001954 CEIP Antoni Tous-ZER Conca de Barberà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Solivella

43009072 ZER Conca de Barberà (3)

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43003124 CEIP Sagrat Cor-ZER Conca de Barberà

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilaverd

43005017 CEIP del Montgoi-ZER Poblet

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Montbrió del Camp

Municipi: Botarell

43009126 ZER Baix Camp Sud (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43000640 CEIP Mare de Déu de la Candela-ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Duesaigües

43005376 CEIP Puigmarí-ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Montbrió del Camp

43001607 CEIP Josep M. Soler i Gené

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Municipi: Riudecanyes

43005558 CEIP Sant Mateu-ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Vilanova d'Escornalbou

43004888 CEIP Font de l'Arc-ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: el Morell

Municipi: el Morell

43001735 CEIP Ventura Gassol

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: els Pallaresos

43010591 CEIP dels Pallaresos

Educació infantil 2

43001826 CEIP Sant Sebastià

Educació infantil 9

Educació primària 9

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Perafort

43009886 CEIP Perafort

Educació infantil 3

Educació primària 1,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Municipi: la Pobla de Mafumet

43005480 CEIP Mare de Déu del Lledó

Educació infantil 3

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Secuita

43003082 CEIP Guillem de Claramunt

Educació infantil 2

Educació primària 3,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilallonga del Camp

43004864 CEIP Pere Virgili

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Zona Educativa: el Pla de Santa Maria

Municipi: Cabra del Camp

43000688 CEIP de Cabra del Camp-ZER La Parellada

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Figuerola del Camp

43001115 CEIP Mare de Déu de l'Esperança-ZER La Parellada

Educació infantil 2

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: el Pla de Santa Maria

43001966 CEIP Sant Ramon

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: el Pont d'Armentera

43005492 CEIP Santa Magdalena-ZER La Parellada

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Reus

Municipi: Reus

43006216 CEIP Cèlia Artiga

Educació infantil 3

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 6

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

43002260 CEIP Ciutat de Reus

Educació infantil 7

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

43005753 CEIP Doctor Alberich i Casas (1)

Educació infantil 9

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

43005765 CEIP Eduard Toda i Güell

Educació infantil 11

Educació primària 17,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

43002272 CEIP General Prim

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43005901 CEIP Joan Rebull

Educació infantil 12

Educació primària 21

Educació primària, anglès 4,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

43010505 CEIP La Vitxeta

Educació infantil 7

Educació primària 2

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

43002259 CEIP Marià Fortuny

Educació infantil 12

Educació primària 19

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 2

43002247 CEIP Misericòrdia (1)

Educació infantil 4

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43007105 CEIP Montsant

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

43007178 CEIP Mowgli

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

43002235 CEIP Pompeu Fabra (1)

Educació infantil 4,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

43002211 CEIP Prat de la Riba

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

43010517 CEIP Reus 18

Educació infantil 6

Educació primària 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43006228 CEIP Rosa Sensat (1)

Educació infantil 5

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Aula d'acollida 2

43006061 CEIP Rubió i Ors (1)

Educació infantil 9

Educació primària 17

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43005935 CEIP Sant Bernat Calbó (1)

Educació infantil 4

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Aula d'acollida 0,50

43006541 CEIP Teresa Miquel i Pàmies

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Zona Educativa: Riudoms

Municipi: Riudoms

43002752 CEIP Beat Bonaventura Gran

Educació infantil 13

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Vinyols i els Arcs

43005121 CEIP Santa Caterina-ZER Baix Camp Sud

Educació infantil 3

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Santa Coloma de Queralt

Municipi: Rocafort de Queralt

43006371 CEIP Sant Roc-ZER Conca de Barberà

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Santa Coloma de Queralt

43003011 CEIP Cor de Roure

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 0,50

Municipi: Sarral

43003069 CEIP Salvador Ninot

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: la Selva del Camp

Municipi: Almoster

43005327 CEIP Ramon Sugrañes

Educació infantil 3

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 0,50

Educació especial 0,50

Religió catòlica 0,375

Municipi: Castellvell del Camp

43005340 CEIP Santa Anna

Educació infantil 6,50

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Municipi: la Selva del Camp

43003100 CEIP Gil Cristià i Arbós

Educació infantil 9

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, anglès (PE) 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1,125

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Tarragona

Municipi: Tarragona

43003136 CEIP Bonavista (1)

Educació infantil 12

Educació primària 14

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

43005911 CEIP Campclar (1)

Educació infantil 6

Educació infantil (PE) 2

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43005959 CEIP Cèsar August

Educació infantil 13

Educació primària 19

Educació primària, anglès 5,50

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 3

Educació especial 2

Religió catòlica 2

43003690 CEIP de Pràctiques

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

43003756 CEIP Gual i Villalbí

Educació infantil 9

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 0,50

43003185 CEIP La Canonja

Educació infantil 10

Educació primària 15

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

43005170 CEIP La Floresta

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

43006563 CEIP Marcel·lí Domingo

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

43003720 CEIP Mare de Déu del Miracle

Educació infantil 8

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

43003768 CEIP Mare de Déu dels Àngels

Educació infantil 12

Educació primària 20

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 2

Aula d'acollida 1

43006381 CEIP Mediterrani (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43005169 CEIP Pau Delclòs

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43007117 CEIP Pax

Educació infantil 9

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005686 CEIP Riu Clar

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1,50

43009369 CEIP Saavedra

Educació infantil 5

Educació primària 4

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 2

Educació especial (PE) 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

43003321 CEIP Sant Pere i Sant Pau

Educació infantil 12

Educació primària 18

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 3

Educació especial 3

Religió catòlica 2

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43003227 CEIP Sant Salvador

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43003306 CEIP Serrallo

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 3

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43009230 CEIP Tarragona

Educació infantil 4

Zona Educativa: Torredembarra

Municipi: Bonastre

43009096 ZER Els Ceps (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43000615 CEIP L'Estel-ZER Els Ceps

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Creixell

43005364 CEIP Les Eres (1)

Educació infantil 5

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: la Pobla de Montornès

43005145 CEIP Els Ametllers

Educació infantil 5

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Roda de Barà

43002776 CEIP Salvador Espriu

Educació infantil 12

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Torredembarra

43003884 CEIP Antoni Roig

Educació infantil 7

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 17

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 5

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43010827 CEIP de Torredembarra

Educació infantil 2

43009242 CEIP L'Antina

Educació infantil 8

Educació primària 10,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 2

43006851 CEIP Molí de Vent

Educació infantil 8

Educació primària 13,50

Educació primària (PE) 1

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Valls

Municipi: la Masó

43001462 CEIP Els Til·lers-ZER El Francolí

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: la Riba

43005546 CEIP de La Riba

Educació infantil 1

Educació primària 1

Educació primària, anglès 0,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vallmoll

43009114 ZER El Francolí (3)

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Suport a la lectura 0,50

43004505 CEIP Mare de Déu del Roser-ZER El Francolí

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Valls

43004530 CEIP Baltasar Segú

Educació infantil 4

Educació primària 9

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43006575 CEIP Eladi Homs

Educació infantil 5

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Unitat de suport d'educació especial 5

Religió catòlica 0,500

Suport a la lectura 0,50

43006861 CEIP Enxaneta

Educació infantil 6

Educació primària 6

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Suport a la lectura 0,50

43004633 CEIP Eugeni d'Ors

Educació infantil 6

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

43004529 CEIP Mare de Déu de la Candela

Educació infantil 4

Educació primària 8

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

43004517 CEIP Rocabruna-ZER El Francolí

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: el Vendrell

Municipi: Albinyana

43005297 CEIP Joan Perucho

Educació infantil 4

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: el Vendrell

43004748 CEIP Àngel Guimerà

Educació infantil 11

Educació primària 15,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,625

Taller de llengua catalana 1

Suport a la lectura 0,50

43006587 CEIP Àngels Garriga

Educació infantil 12

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

43010177 CEIP Coma-ruga

Educació infantil 2

43008924 CEIP del Vendrell

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 2

Suport a la lectura 0,50

43010165 CEIP del Vendrell II

Educació infantil 4

43004736 CEIP Els Secallets

Educació infantil 7

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

43006988 CEE Garbí (2)

Educació primària, educació física 1

Educació especial 10,50

Audició i llenguatge 1

43004815 CEIP Pau Casals

Educació infantil 12

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1,375

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Vila-rodona

Municipi: Aiguamúrcia

43009138 ZER La Parellada (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43006174 CEIP Les Moreres-ZER La Parellada

Educació infantil 2

Educació primària 3

43000020 CEIP Sant Miquel-ZER La Parellada

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,125

Municipi: Masllorenç

43005421 CEIP Berenguer de Montoliu-ZER Els Ceps

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Rodonyà

43005571 CEIP Les Comes-ZER El Montmell

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Vila-rodona

43004921 CEIP Bernardí Tolrà-ZER El Montmell

Educació infantil 2,50

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 0,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 0,50

Suport a la lectura 0,50

43009382 ZER El Montmell (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Vila-seca i Salou

Municipi: Salou

43009451 CEIP de Salou

Educació infantil 8

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 2

43006393 CEIP Europa

Educació infantil 9

Educació primària 19

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43004931 CEIP Santa Maria del Mar

Educació infantil 9

Educació primària 17

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Vila-seca

43005947 CEIP Cal·lípolis

Educació infantil 4

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica  0,250

Aula d'acollida 1

43010530 CEIP de Vila-seca

Educació infantil 4

43006241 CEIP La Plana (1)

Educació infantil 3

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica  0,250

43006332 CEIP Mestral

Educació infantil 8

Educació primària 14

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

43005005 CEIP Sant Bernat Calvó

Educació infantil 9

Educació primària 13

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

43004979 CEIP Torroja i Miret

Educació infantil 9

Educació primària 12

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Vilabella

Municipi: Alió

43000226 CEIP La Barquera-ZER Atzavara

Educació infantil 0,50

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Bràfim

43000652 CEIP Sant Jaume de Bràfim-ZER Atzavara (1)

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Nulles

43001796 CEIP Sant Sebastià-ZER Atzavara

Educació primària 1,50

Religió catòlica 0,125

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Puigpelat

43009035 ZER Atzavara (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43002171 CEIP Joan Plana-ZER Atzavara

Educació infantil 3

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Municipi: Vilabella

43005637 CEIP Manuel de Castellví i Feliu-ZER Atzavara

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 0,50

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona Educativa: Alcanar

Municipi: Alcanar

43000081 CEIP Joan Baptista Serra

Educació infantil 12

Educació primària 16

Educació primària, anglès 3

Educació primària, francès 1

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 2,625

Aula d'acollida 1

43005698 CEIP Marjal-ZER Mediterrània

Educació infantil 3

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

43009308 ZER Mediterrània (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: l'Aldea

Municipi: l'Aldea

43004037 CEIP Maria García i Cabanes

Educació infantil 4

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43004050 CEIP 21 d'Abril

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: Camarles

43004116 CEIP del Lligallo del Gànguil-ZER Mestral

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,375

43003975 CEIP Sant Àngel

Educació infantil 4

Educació primària 6,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: l'Ametlla de Mar

Municipi: l'Ametlla de Mar

43000263 CEIP Sant Jordi

Educació infantil 11

Educació primària 18,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 4

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1

Municipi: l'Ampolla

43005194 CEIP Mediterrani

Educació infantil 4

Educació primària 6,500

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Municipi: el Perelló

43001929 CEIP Jaume II

Educació infantil 4

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Amposta

Municipi: Amposta

43009217 CEIP del Poble Nou del Delta-ZER Mediterrània

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà

Educació infantil 8

Educació primària 13

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43000275 CEIP Miquel Granell

Educació infantil 8

Educació primària 15

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Suport a la lectura 0,50

43006186 CEIP Soriano Montagut

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Ascó

Municipi: Ascó

43000433 CEIP Sant Miquel

Educació infantil 2

Educació primària 5,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Educació primària, música 0,50

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: la Torre de l'Espanyol

43005601 CEIP El Tormo-ZER Ribera d'Ebre Nord

Educació infantil 2

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vinebre

43005108 CEIP Les Eres-ZER Ribera d'Ebre Nord

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Batea

Municipi: Batea

43000482 CEIP Mare de Déu del Portal

Educació infantil 5

Educació primària 6

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Caseres

43000809 CEIP La Gessera-ZER Ports-Algars

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Pobla de Massaluca

43002016 CEIP L'Ametller-ZER Terra Alta Nord

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Vilalba dels Arcs

43005650 CEIP El Diví Mestre-ZER Terra Alta Nord

Educació infantil 1

Educació primària 3

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica  0,250

43009370 ZER Terra Alta Nord (3)

Educació primària 0,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: la Bisbal de Falset

Municipi: la Palma d'Ebre

43005479 CEIP 1 d'Abril-ZER Ebre

Educació infantil 0,50

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Deltebre

Municipi: Deltebre

43004074 CEIP L'Assumpció

Educació infantil 8

Educació primària 9,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Suport a la lectura 0,50

43006873 CEIP Riumar

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Suport a la lectura 0,50

43004013 CEIP Sant Miquel

Educació infantil 9,50

Educació primària 12,50

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Flix

Municipi: Flix

43001127 CEIP Enric Grau i Fontserè

Educació infantil 5

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2,50

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Riba-roja d'Ebre

43011029 ZER Ebre (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43002661 CEIP Sant Agustí-ZER Ebre

Educació infantil 2

Educació primària 2

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 0,50

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Gandesa

Municipi: Bot

43000639 CEIP Sant Blai-ZER Terra Alta-Centre

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Municipi: Corbera d'Ebre

43000950 CEIP Doctor Ferran-ZER Terra Alta-Centre

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Municipi: la Fatarella

43001097 CEIP Los Castellets-ZER Terra Alta Nord

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

Municipi: Gandesa

43001231 CEIP Puig Cavaller

Educació infantil 7

Educació primària 8,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: el Pinell de Brai

43001942 CEIP Cèsar Martinell-ZER Terra Alta-Centre

Educació infantil 3

Educació primària 5

Religió catòlica 0,375

43009461 ZER Terra Alta-Centre (3)

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Horta de Sant Joan

Municipi: Arnes

43000421 CEIP La Miranda-ZER Ports-Algars

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Municipi: Horta de Sant Joan

43001346 CEIP Montsagre-ZER Ports-Algars

Educació infantil 2

Educació primària 5

Educació primària, anglès 1

Religió catòlica 0,500

43009229 ZER Ports-Algars (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Prat de Comte

43002144 CEIP Mare de Déu de la Fontcalda-ZER Ports-Algars

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Móra d'Ebre

Municipi: Benissanet

43000561 CEIP Antoni Nat-ZER Benissanet-Miravet

Educació infantil 2

Educació primària 4,50

Religió catòlica  0,250

43009606 ZER Benissanet-Miravet (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Miravet

43005443 CEIP El Ballestar-ZER Benissanet-Miravet

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Móra d'Ebre

43001681 CEIP Lluís Viñas i Viñoles

Educació infantil 8

Educació primària 12

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Móra la Nova

Municipi: Garcia

43005406 CEIP El Verger-ZER Ribera d'Ebre Nord

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Suport a la lectura 0,50

43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Ginestar

43009394 ZER La Font de l'Aiguadí (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43001280 CEIP Pàmies-ZER La Font de l'Aiguadí

Educació infantil 2,50

Educació primària 3,50

Religió catòlica 0,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Móra la Nova

43001723 CEIP 3 d'Abril

Educació infantil 7,50

Educació primària 10

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 2

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

Municipi: Rasquera

43005534 CEIP de Rasquera-ZER La Font de l'Aiguadí

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Municipi: Tivissa

43003835 CEIP Josep Riba-ZER Les Vinyes

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

43003847 CEIP Marcel·lí Domingo

Educació infantil 4

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,375

Suport a la lectura 0,50

Zona Educativa: Roquetes

Municipi: Alfara de Carles

43005315 CEIP d'Alfara de Carles-ZER Mont Caro

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

Municipi: Roquetes

43002831 CEIP Mestre Marcel·lí Domingo

Educació infantil 12

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,500

Aula d'acollida 1

43009311 ZER Mont Caro (3)

Educació infantil 1

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43005674 CEIP Raval de Cristo-ZER Mont Caro

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Religió catòlica 0,375

Zona Educativa: Sant Carles de la Ràpita

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

43002892 CEIP Carles III

Educació infantil 12

Educació primària 18

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 5

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Religió catòlica 1,375

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43006551 CEIP Horta Vella

Educació infantil 8

Educació primària 10

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1,50

Zona Educativa: Sant Jaume d'Enveja

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

43004189 CEIP Sant Jaume

Educació infantil 5,50

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,750

43005613 CEIP Setze de Febrer-ZER Mediterrània

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica 0,125

Zona Educativa: Santa Bàrbara

Municipi: la Galera

43005391 CEIP Sant Llorenç-ZER Montsià

Educació infantil 2

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Godall

43005418 CEIP Sant Salvador-ZER Montsià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Mas de Barberans

43001395 CEIP Teresa Subirats i Mestre-ZER Montsià

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

Municipi: Masdenverge

43009084 ZER Montsià (3)

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Aula d'acollida 1

43001437 CEIP Rosa Gisbert-ZER Montsià

Educació infantil 2

Educació primària 2,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació especial 0,50

Religió catòlica  0,250

Municipi: Santa Bàrbara

43003008 CEIP Jaume Balmes

Educació infantil 8

Educació primària 8

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Tivenys

Municipi: Benifallet

43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella-ZER Riu i Serra

Educació infantil 2

Educació primària 3

Educació primària, francès 1

Religió catòlica  0,250

43009321 ZER Riu i Serra (3)

Educació infantil 0,50

Educació primària, anglès 2

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Municipi: Tivenys

43003801 CEIP La Pineda-ZER Riu Avall

Educació infantil 2

Educació primària 4

Religió catòlica 0,375

43009011 ZER Riu Avall (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Zona Educativa: Tortosa

Municipi: Tortosa

43003951 CEIP Bítem-ZER Riu Avall

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

43008912 CEIP Cinta Curto

Educació infantil 5

Educació primària 7

Educació primària, anglès 1,50

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 0,625

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43003914 CEIP Daniel Mangrané i Escardó

Educació infantil 6

Educació primària 11,50

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43006046 CEIP Divina Pastora-ZER Mestral

Educació infantil 1

Educació primària 1

Religió catòlica 0,125

43004244 CEIP El Temple

Educació infantil 13

Educació primària 19,50

Educació primària, anglès 4

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 3

Religió catòlica 1,625

Aula d'acollida 2

43004256 CEIP Ferreries

Educació infantil 8,50

Educació infantil (PE) 1

Educació primària 12

Educació primària (PE) 2

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 2

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Suport a la lectura 0,50

43004232 CEIP La Mercè (1)

Educació infantil 4

Educació primària 11

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1,50

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

43009618 ZER Mestral (3)

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 1

43003987 CEIP Port rodó-ZER Mestral

Educació infantil 3

Educació primària 3

Religió catòlica 0,375

43004268 CEIP Remolins (1)

Educació infantil 3

Educació primària 7,50

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Educació especial 2

Religió catòlica 0,500

Aula d'acollida 1

43005625 CEIP Sant Antoni Abat-ZER Mont Caro

Educació infantil 1

Educació primària 3

Religió catòlica  0,250

Zona Educativa: Ulldecona

Municipi: Freginals

43005388 CEIP Joan Martí i Miralles-ZER Montsià

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: la Sénia

43000871 CEIP Jaume I

Educació infantil 11

Educació primària 14

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Audició i llenguatge 1

Unitat de suport d'educació especial 1

Religió catòlica 1

Aula d'acollida 1

Municipi: Ulldecona

43004463 CEIP Ramón y Cajal

Educació infantil 9

Educació primària 15

Educació primària, anglès 3

Educació primària, educació física 3

Educació primària, música 2

Educació especial 2

Religió catòlica 0,750

Aula d'acollida 1

Zona Educativa: Xerta

Municipi: Aldover

43005303 CEIP Sant Jordi-ZER Riu i Serra

Educació infantil 1

Educació primària 4

Religió catòlica  0,250

Municipi: Paüls

43001851 CEIP Sant Roc-ZER Riu i Serra

Educació infantil 1

Educació primària 2

Religió catòlica  0,250

Municipi: Xerta

43001000 CEIP de Xerta-ZER Riu i Serra

Educació infantil 2

Educació primària 4

Educació primària, anglès 1

Educació primària, educació física 1

Educació primària, música 1

Religió catòlica 0,375

Annex 2

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent

(CERE) Centre experimental de règim especial

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

(*) llocs d'atenció qualitativa per a necessitats/interessos de l'alumnat

(PE) Llocs singulars definits per pla estratègic

LLTCES=llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris

LLTCM=llocs de treball del cos de mestres

N=nombre de places

LLTCES/LLTCM N

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Municipi: 08019 Barcelona

08013172 IES Ausiàs March (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Informàtica 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08061725 EOI Barcelona III (3)

Alemany 2,5

Anglès 4

08062195 EOI Barcelona IV (1)

Alemany 2,5

Anglès 5

Francès 1,5

08062201 EOI Barcelona V (1)

Anglès 4

Francès 2,5

08035167 IES Barcelona-Congrés (3)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Alemany 7

Anglès 20

Anglès (L) 1

Català 3

Espanyol per a estrangers 3,5

Francès 8

08013470 IES Barri Besòs (CAEP)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08013184 IES Bernat Metge (1)

(*) Economia 0,5

(*) Geografia i història 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 3

08034588 IES Collserola

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052839 IES Consell de Cent (1)

(*) Biologia i geologia 2

(*) Geografia i història 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 4

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals

i serveis a la comun. 7,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

08046578 IES Costa i Llobera

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia (E) 1

08038570 EOI de Barcelona (3)

Àrab 3

Àrab (L) 2

Alemany 11

Anglès 23

Anglès (L) 2

Català 7

Espanyol per a estrangers 10

Èuscar 2

Francès 13

Grec modern 1

Grec modern (L) 1

Italià 5

Japonès 3

Japonès (L) 1

Coreà (L) 1

Neerlandès 2

Portuguès 2

Rus 5

Xinès (L) 2

Xinès 2

08044961 ESCRBC de Catalunya

Biologia i geologia 1

Conservació i restauració

d'obres pictòriques 3

Conservació i restauració

de documents gràfics 6

Dibuix artístic i color 2

Enquadernació artística 1

Física i química 1

Fotografia 1

Història de l'art 4

Volum 2

08044156 EASD Deià

Decoració 1

Dibuix artístic i color 2

Dibuix tècnic 8

Disseny d'interiors 4

Història de l'art 1

Materials i tecnologia: disseny 4

Mitjans informàtics 1

Motlles i reproduccions 1

Volum 1

08044922 IES Dr. Puigvert (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 0,5

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

08013147 IES Emperador Carles (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08043462 IES Ernest Lluch (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 2

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 7

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08013275 IES Escola del Treball

Administració d'empreses 10

Alemany 2

Anàlisi i química industrial 10

Anglès 4

Biologia i geologia 1

Construccions civils i edificació 6

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 2

Educació física 5

Equips electrònics 11

Física i química 3

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 7

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 11

Geografia i història 3

Informàtica 5

Instal·lacions electrotècniques 7

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 8

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Manteniment de vehicles 10

Matemàtiques 2

Mecanització i manteniment

de màquines 8

Oficina de projectes de construcció 7

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 5

Organització i projectes de fabricació mecànica 8

Organització i projectes

de sistemes energètics 4

P. esp. en arts gràfiques 0,7

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,7

Processos de gestió administrativa 13

Processos i productes d'arts gràfiques 6

Processos i productes de fusta i mobles 3

Producció en arts gràfiques 11

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 11,50

Sistemes electrònics 11

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Soldadures 1

Tecnologia 1

08045513 IES Flos i Calcat (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Filosofia 0,5

(*) Francès 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 5

Processos sanitaris 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08040849 IES Fort Pius (1)

(*) Anglès 1

(*) Economia 1

(*) Educació física 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08052724 IES Francisco de Goya (3)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08046591 IES Gal·la Placídia (3)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08044065 IES Galileo Galilei (2)

(*) Psicologia i pedagogia 2

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08040141 IES Icària (2)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08013159 IES Infanta Isabel d'Aragó (3)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2,5

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 7

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 6

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1,5

Religió 1

Tecnologia (L) 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08013111 IES Jaume Balmes (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Alemany 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 6

Grec 1

Informàtica 5,5

Italià 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 2

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

08013123 IES Joan Boscà (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 4

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 5

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

08057540 IES Joan Brossa (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès (L) 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Dibuix (L) 2

Educació física 1

Educació física 1

Física i química (L) 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 6

Llengua castellana i literatura (L) 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (L) 3

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Matemàtiques (L) 2

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Mecanització i manteniment

de màquines (L) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 5

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

P. esp. en fabricació mecànica 1,7

Processos comercials 3

Processos comercials (L) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08033882 IES Joan Coromines

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Intervenció sociocomunitària 1

(*) Llengua castellana i literatura 2

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 0,5

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4,5

Tecnologia (E) 1

08013101 IES Joan d'Àustria (3)

(*) Física i química 1

(*) Llatí 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 0,5

Informàtica 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08054228 IES Joan Fuster (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 0,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Intervenció sociocomunitària 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08052761 SES Josep Comas i Solà

(*) Física i química 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Ciències de la naturalesa (E) 1

(PE) Filosofia 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Francès 0,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 0,5

Llengua castellana i literatura (E) 1,5

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08044958 IES Josep Pla (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08039057 IES L'Alzina (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3,5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08034205 IES La Guineueta

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2,5

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 8

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 3

P. esp. en sanitat 1

Procediments de diagnòstic

clínic i ortoprotètic 8

Procediments sanitaris i assistencials 10

Processos de gestió administrativa 4

Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprot. 7

Processos sanitaris 4

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 2

08040138 IES La Sedeta (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

08034564 IES Les Corts (3)

(*) Dibuix 0,5

(*) Economia 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(PE) Matemàtiques 1

(PE) Música 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1,5

Educació física 2,5

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08013329 EASD Llotja (3)

Daurat i policromia 1

Decoració 1

Delineació 1

Dibuix artístic i color 18

Dibuix publicitari 2

Dibuix tècnic 14

Disseny d'interiors 2

Disseny de producte 2

Disseny gràfic 7

Edició d'art 1

Enquadernació artística 1

Fotografia 1

Fotografia i processos de reproducció 3

Història de l'art 5

Materials i tecnologia: disseny 2

Mitjans audiovisuals 2

Mitjans informàtics 5

Modelisme i maquetisme 6

Motlles i reproduccions 1

Organització industrial i legislació 4

Tècniques ceràmiques 2

Tècniques de gravat i estampació 3

Tècniques de joieria i bijuteria 1

Tècniques de patronatge i confecció 4

Tècniques del metall 1

Tècniques tèxtils 3

Talla de pedra i fusta 1

Volum 6

08052827 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08046581 IES Lluís Vives

(*) Anglès 0,5

(*) Educació física 1

(*) Música 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera (3)

(*) Tecnologia 1

(PE) Anglès 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08013160 IES Maragall (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 0,5

Alemany 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 7

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 4

Francès 0,5

Geografia i història 7

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 7,5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)

Anglès 1

Educació física 7

Equips electrònics 5

Formació i orientació laboral 7

Informàtica 9

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua catalana i literatura 1

Manteniment de vehicles 9

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 5,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 4

P. esp. en comunicació, imatge i so 2,5

Pràctiques de micromecànica 2

Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprot. 1

Processos i mitjans de comunicació 14,50

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 5

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Soldadures 3

Tècniques i procediments d'imatge i so 22

08013226 IES Menéndez y Pelayo (3)

(*) Educació física 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Alemany 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 2,5

Economia 2

Educació física 2,5

Física i química 5

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 8

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 8

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08044934 IES Meridiana (1)

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Formació i orientació laboral 2

Francès 4

Hoteleria i turisme 12

Organització i gestió comercial 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 3

08013196 IES Milà i Fontanals (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 5

Música 1,5

Professor assumit 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 2

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 3

Tecnologia 3

08013093 IES Montjuïc (3)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3,5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08013202 IES Montserrat (3)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Música 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 6

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 6

Grec 1

Italià 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 6,5

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 5

08013214 IES Narcís Monturiol

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 2,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 2

Educació física 1

Educació física 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08045203 IES Obert de Catalunya (1)

Àmbit ciències socials i participació 3

Àmbit de la comunicació 6

Àmbit matemàtiques, ciència

i tecnologia 6

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Equips electrònics 2

Física i química 2

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 7

Informàtica 2

Intervenció sociocomunitària 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 5

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes

de fabricació mecànica 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 3

08053571 CEPA Oriol Martorell (CERE) (1)

Anglès 1

Biologia i geologia 0,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Tecnologia 1

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Educació física 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2,5

Dibuix 2

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia (E) 1

08052608 IES Pau Claris (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 1,5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera

(*) Tecnologia 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08034138 IES Poblenou (3)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 4

Música 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alim. 2

Organització i gestió comercial 2

P. esp. en indústries alimentàries 1

Processos comercials 1

Processos en la indústria alimentària 5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08033894 IES Príncep de Girona (3)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (L) 1

08046608 IES Príncep de Viana (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 0,5

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1,5

Religió 1

Tecnologia 4

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 2

08052748 IES Roger de Flor (1)

(*) Educació física 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052797 IES Salvador Espriu (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

08044053 IES Salvador Seguí (1)

Assessoria i processos d'imatge personal 8

Estètica 14,50

Formació i orientació laboral 4

Intervenció sociocomunitària 14

P. esp. en imatge personal 0,2

P. esp. en sanitat 3

P. esp. serveis socioculturals

i serveis a la comun. 2

Perruqueria 9

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 2

Procediments sanitaris i assistencials 10

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 1

Processos sanitaris 5

Serveis a la comunitat 9

08013366 IES Sant Andreu (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 0,5

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3,5

Tecnologia (E) 1

08052803 IES Sant Martí de Provençals (1)

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08047421 IES Secretari Coloma (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Alemany 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08052700 IES Vall d'Hebron

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5,5

Assessoria i processos d'imatge personal 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 5

Economia 1

Educació física 14,50

Equips electrònics 2

Estètica 5

Física i química 2

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 3

Francès 2

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Perruqueria 8

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 3

08031812 IES Valldemossa (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 4

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4,5

08013238 IES Verdaguer

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 1

Tecnologia (L) 2

08045483 IES Vila de Gràcia (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

Anglès 2

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 0,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08047431 IES XXV Olimpíada (3)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Municipi: 08003 Alella

08046785 IES d'Alella (1)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08005 l'Ametlla del Vallès

08054241 IES Eugeni Xammar (1)

(*) Matemàtiques 1,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08006 Arenys de Mar

08035155 IES Els Tres Turons (1)

(*) Francès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08007 Arenys de Munt

08034187 IES Domènec Perramon (1)

(*) Francès 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08009 Argentona

08052876 IES d'Argentona (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 1,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08010 Artés

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08015 Badalona

08053029 EOI Badalona

Alemany 1,5

Anglès 5

Francès 2,5

08045008 IES Badalona IX (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 0,5

Anglès 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Filosofia 1

Geografia i història 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 2,5

08042019 IES Badalona VII (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 5

Anglès 3,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 4

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

08044995 IES Barres i Ones (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Tecnologia 4

08057746 SES de Badalona

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08045604 IES Enric Borràs (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Biologia i geologia 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Estètica 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08001443 IES Eugeni d'Ors (2)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1,5

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 3

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos de gestió administrativa 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 3

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08001431 IES Isaac Albéniz (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Física i química 1

Anglès 5

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08052888 IES Júlia Minguell (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Física i química 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 5,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08040527 IES La Llauna (2)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08001421 IES La Pineda (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Matemàtiques (E) 1

Administració d'empreses 5

Anglès 6

Audició i llenguatge (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 5

Física i química 4

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Geografia i història 4

Informàtica 6

Instal·lacions electrotècniques 5

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes

de sistemes energètics 1

Processos de gestió administrativa 6

Processos i productes de fusta i mobles 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 4

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 4

08033869 IES Pau Casals (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 0,5

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

Anglès 1

Decoració 3

Dibuix artístic i color 8

Dibuix publicitari 3

Dibuix tècnic 3

Disseny gràfic 6

Filosofia 1

Geografia i història 1

Història de l'art 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Mitjans audiovisuals 1

Mitjans informàtics 1

Motlles i reproduccions 2

Organització industrial i legislació 1

Tècniques ceràmiques 2

Volum 3

08045471 IES Pompeu Fabra (1)

(*) Geografia i història 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 2

Laboratori 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Manteniment de vehicles 8

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització

i manteniment de màquines 5

Música 1

Operacions de processos 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 4

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08046751 IES Ventura Gassol (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 0,5

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08016 Bagà

08052891 IES L'Alt Berguedà (1)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Processos i productes d'arts gràfiques 1

(PE) Ciències de la naturalesa (E) 1

(PE) Educació física 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08022 Berga

08064830 SES de Berga

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

08065664 EOI del Berguedà

Anglès 1,5

Francès 1

08014693 IES Guillem de Berguedà (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos sanitaris 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4,5

Municipi: 08023 Bigues i Riells

08060915 IES de Bigues i Riells (2)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 2

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

08043486 IES Manolo Hugué (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització

i manteniment de màquines 3

Música 1

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Municipi: 08035 Calella

08015171 IES Bisbe Sivilla

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 6

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Hoteleria i turisme 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis de restauració 2

Tecnologia 4

Municipi: 08037 Calldetenes

08063837 SES de Calldetenes

(*) Educació física 0,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Ciències socials (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Tecnologia 1

Municipi: 08040 Canet de Mar

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08041 Canovelles

08046864 IES Bellulla (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 2

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08046 Cardedeu

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08062729 SES de Cardedeu

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 0,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

08054401 IES El Sui (1)

(*) Filosofia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Alemany 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 0,5

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08047 Cardona

08042330 IES Sant Ramon

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Municipi: 08067 Centelles

08044569 IES Pere Barnils (1)

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08074 Cubelles

08057230 IES Cubelles (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música (E) 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08075 Dosrius

08062730 SES de Dosrius

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 0,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès

08052906 IES Lauro (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 8

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 2

Municipi: 08088 la Garriga

08035222 IES Manuel Blancafort (2)

(*) Filosofia 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08035234 IES Vil·la Romana (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Processos i productes de fusta i mobles 3

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 08091 Gelida

08035246 IES Gelida (1)

(*) Economia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08092 Gironella

08044971 IES Pere Fontdevila (1)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08096 Granollers

08017931 IES Antoni Cumella (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08043644 IES Carles Vallbona (1)

(*) Economia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1,5

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Informàtica 7

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3,5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 3,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 3

08045628 IES Celestí Bellera (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Música 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Educació física 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 4

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1,5

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 5

08062213 EOI Vallès Oriental (2)

Alemany 2,5

Anglès 4

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

08035258 IES Apel·les Mestres (1)

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

08019411 IES Bellvitge (1)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Patronatge i confecció 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1,5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Educació física 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08056109 IES Can Vilumara

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 3

Intervenció sociocomunitària 8

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i projectes

de sistemes energètics 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 7

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3,5

08044582 EOI de l'Hospitalet de Llobregat (1)

Alemany 5

Anglès 14

Català 1

Francès 6

Italià 2

08051264 IES Eduard Fontserè (1)

(PE) Educació física 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08052921 IES Eugeni d'Ors (1)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08045070 IES Joan Miró (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 1

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 0,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

Dibuix artístic i color 5

Dibuix tècnic 1

Disseny gràfic 12

Fotografia 9

Fotografia i processos de reproducció 1

Història de l'art 2

Mitjans audiovisuals 5

Mitjans informàtics 1

Organització industrial i legislació 1

Tècniques de gravat i estampació 1

08019371 IES Llobregat

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

Anàlisi i química industrial 2

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 3

Formació i orientació laboral 3

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 8

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 5

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 2

08039069 IES Margarida Xirgu (2)

(*) Grec 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6,5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5,5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08033912 IES Mercè Rodoreda (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Laboratori 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08019319 IES Pedraforca (1)

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 3

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 6

Procediments sanitaris i assistencials 7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 5

Processos sanitaris 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08019401 IES Provençana (2)

Administració d'empreses 7,5

Anàlisi i química industrial 4

Anglès 1

Construccions civils i edificació 7

Física i química 1

Formació i orientació laboral 3

Informàtica 7

Laboratori 2

Oficina de projectes de construcció 4

Organització i gestió comercial 2

P. esp. en edificació i obra civil 1

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 7

Sistemes i aplicacions informàtiques 6

08055944 IES Rubió i Ors

(*) Física i química 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08019307 IES Santa Eulàlia

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

08019320 IES Torras i Bages (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Filosofia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08105 la Llagosta

08043656 IES Marina (1)

(*) Administració d'empreses 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 4,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Equips electrònics 4

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 4

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 4

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

08052955 IES de Lliçà (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Serveis a la comunitat 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia (L) 1

Tecnologia 4

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

08058969 SES El Vern

(*) Educació física 0,5

Anglès 1

Biologia i geologia 2

Educació física 0,5

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

08044594 IES Giola (1)

(*) Dibuix 1

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 0,5

Administració d'empreses 1

Alemany 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

08045665 IES Ramon Turró i Darder (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Municipi: 08112 Manlleu

08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Psicologia i pedagogia 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Tecnologia 5

Municipi: 08113 Manresa

08059551 EOI de Manresa (2)

Alemany 2,5

Anglès 5

Català 1

Francès 2,5

08046761 IES Guillem Catà (2)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 2

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2

Perruqueria 4

Procediments sanitaris i assistencials 3

Processos comercials 2

Processos i productes de fusta i mobles 1

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 4

08020462 IES Lacetània (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 8

Anglès 5

Audició i llenguatge (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 4

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 5

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5,5

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 5

Música (E) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i processos

de manteniment de vehicle 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 5

Processos de gestió administrativa 6

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 3

08020474 IES Lluís de Peguera (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anàlisi i química industrial 2

Anglès 6

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 4

Dibuix 5,5

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 6

Grec 1

Laboratori 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 7

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08033924 IES Pius Font i Quer (1)

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà

08060976 IES del Voltreganès (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Geografia i història 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08118 el Masnou

08020826 IES Maremar (1)

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 3

Intervenció sociocomunitària 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Processos comercials 1

Psicologia i pedagogia 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08020838 IES Mediterrània (2)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08121 Mataró

08021260 IES Alexandre Satorras (2)

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Música (E) 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5,5

Música 1,5

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 4

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 2

Processos sanitaris 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08021302 IES Damià Campeny (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08052931 EOI del Maresme (1)

Alemany 3

Anglès 5,5

Francès 2,5

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Anglès 4

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 5,5

Unitat d'educació especial 2

08046797 IES Pla d'en Boet (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08046748 IES Thos i Codina (2)

(*) Alemany 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(PE) Processos de gestió administrativa 1

Administració d'empreses 5

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Equips electrònics 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 4

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

Municipi: 08138 Moià

08044600 IES Moianès (1)

(*) Física i química 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08066851 EOI de Mollet del Vallès

Anglès 1,5

Francès 1

08021594 IES de Mollet del Vallès (2)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 2,5

Equips electrònics 2

Física i química 3

Formació i orientació laboral 5

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 8

Laboratori 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4,5

Manteniment de vehicles 9

Matemàtiques 5

Mecanització i manteniment

de màquines 5

Música 1,5

Oficina de projectes de construcció 2

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 1

Operacions de processos 2

Organització i processos

de manteniment de vehicle 5

Organització i projectes de fabricació mecànica 5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 6

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 4

08054034 IES Gallecs (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 5,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 8

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Procediments sanitaris i assistencials 3,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 3

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 5

Tecnologia 4

08021600 IES Vicenç Plantada (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Educació física 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 5

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 7

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 3,5

Unitat d'educació especial (E) 0,5

Municipi: 08126 Montgat

08045677 IES Thalassa (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08135 Montmeló

08052980 IES Montmeló (1)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Estètica 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Perruqueria 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

08065421 IES de Montornès del Vallès

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 1

Unitat d'educació especial 1

08042093 IES Vinyes Velles (1)

(*) Psicologia i pedagogia 2

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08140 Navarcles

08059524 SES de Navarcles (1)

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08155 Palafolls

08061099 SES de Palafolls

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Tecnologia 3

Municipi: 08159 Parets del Vallès

08044612 IES de Parets del Vallès (1)

(*) Psicologia i pedagogia 3

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08065366 IES de Pineda de Mar

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física 1

Física i química 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

08052992 IES Euclides (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2,5

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

08047832 IES Joan Coromines (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 3

Intervenció sociocomunitària 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 4

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

08053005 IES Castell del Quer (1)

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08230 Premià de Dalt

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)

(*) Física i química 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08172 Premià de Mar

08031848 IES Cristòfol Ferrer

Administració d'empreses 5

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Equips electrònics 5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Processos de gestió administrativa 4

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 3

08043711 IES Serra de Marina (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08175 Puig-reig

08052207 IES de Puig-reig (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

Municipi: 08181 la Roca del Vallès

08053030 IES de la Roca del Vallès (2)

(*) Educació física 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08183 Roda de Ter

08053042 IES Miquel Martí i Pol (1)

(*) Filosofia 1

(*) Organització i gestió comercial 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08191 Sallent

08047376 IES Llobregat (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08040151 IES Fòrum 2004 (CAEP) (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Manteniment de vehicles 1

(*) Processos de gestió administrativa 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Psicologia i pedagogia 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 3

08042101 IES Manuel Vázquez Montalbán (1)

(*) Grec 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 2

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

08046852 IES Llavaneres (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08202 Sant Celoni

08034606 IES Baix Montseny (1)

(*) Psicologia i pedagogia 1

(PE) Pedagogia terapèutica (E) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 0,5

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

08047479 IES Alba del Vallès (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

08053054 IES Gerbert d'Aurillac (1)

(*) Cultura clàssica 1

Anglès 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

08035313 IES Quercus (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Música 1

(PE) Educació física 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 4

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 7

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

08065329 SES de Sant Martí Sarroca

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Anglès 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física (E) 1

Ciències socials (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Tecnologia 1

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

08047467 IES Alexandre Galí (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 0,5

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

08042056 IES Can Puig (1)

(*) Dibuix 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(PE) Educació física 1

(PE) Llengua castellana i literatura (E) 1

(PE) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 6

Unitat d'educació especial 3

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

08062791 IES de Sant Pere de Vilamajor

(*) Educació física 0,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

Tecnologia 1

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

08058428 SES Bisaura (2)

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

08064702 IES de Sant Sadurní d'Anoia

(*) Ciències socials (E) 1

(PE) Educació física (E) 1

(PE) Ciències socials (E) 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 0,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Dibuix 0,5

Física i química 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

08046840 IES Castellet (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. en edificació i obra civil 0,5

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08059329 IES Can Peixauet (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08037176 IES La Bastida (2)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 3,5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Equips electrònics 3

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 2

Intervenció sociocomunitària 6

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i projectes

de sistemes energètics 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 2

08034643 IES Les Vinyes (1)

(*) Filosofia 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anàlisi i química industrial 2

Anglès 4,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2,5

Educació física 2

Física i química 2

Formació i orientació laboral 2

Geografia i història 4

Laboratori 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Patronatge i confecció 3

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 6

Procediments sanitaris i assistencials 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 3

Processos i productes de tèxtil,

confecció i pell 1

Processos sanitaris 3

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 3

08053078 IES Numància (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Alemany 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08028047 IES Puig Castellar (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 3

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 3

08056985 IES Ramon Berenguer IV (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08053443 EOI Santa Coloma (2)

Alemany 3

Anglès 6,5

Català 1

Francès 4

08034001 IES Terra Roja (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3,5

08035325 IES Torrent de les Bruixes (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

08053091 IES El Foix (1)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

08053108 IES Reguissol (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Alemany 1

Anglès 4

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Municipi: 08192 Santpedor

08053111 IES d'Auro (1)

(*) Anglès 1

(*) Francès 0,5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 1

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08270 Sitges

08061014 IES de Sitges (2)

(*) Biologia i geologia 0,5

Anglès 2

Educació física 0,5

Física i química 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08043981 IES Joan Ramon Benaprès (2)

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cuina i pastisseria 10

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Hoteleria i turisme 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1,2

P. esp. en indústries alimentàries 1

Processos en la indústria alimentària 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis de restauració 2

Tecnologia 4,5

Municipi: 08274 Súria

08042044 IES Mig-Món (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08278 Taradell

08053121 IES Taradell (1)

(*) Geografia i història 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08283 Tona

08054277 SES de Tona (2)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Cuina i pastisseria 2

Dibuix 0,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Ciències socials (E) 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 2

Música 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 2

Municipi: 08284 Tordera

08044983 IES Lluís Companys (2)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 08285 Torelló

08058404 IES Cirviànum de Torelló (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 4

Municipi: 08298 Vic

08035003 EASD de Vic (1)

Anglès 1

Daurat i policromia 1

Decoració 2

Dibuix artístic i color 6

Dibuix publicitari 2

Dibuix tècnic 4

Disseny de producte 2

Disseny gràfic 3

Educació física 0,5

Filosofia 1

Fotografia i processos de reproducció 1

Història de l'art 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Mitjans audiovisuals 1

Mitjans informàtics 1

Organització industrial i legislació 1

Tècniques ceràmiques 2

Tècniques del metall 1

Talla de pedra i fusta 1

Volum 2

08031022 IES de Vic (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anàlisi i química industrial 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Audició i llenguatge (E) 0,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 4

Laboratori 1

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 0,5

Música (E) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

P. esp. en sanitat 0,5

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,2

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 1

Procediments sanitaris i assistencials 5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 1

Processos sanitaris 2

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 4

08031034 IES Jaume Callís (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 7

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2,5

Economia 2

Educació física 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 2

Física i química 5

Filosofia 4

Francès 1

Geografia i història 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 2

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 6,5

08062183 EOI Osona (1)

Anglès 2,5

Francès 1,5

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08035362 IES Alt Penedès (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 4

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08065652 EOI de l'Alt Penedès

Anglès 2,5

Francès 1

08031459 IES Eugeni d'Ors (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Informàtica 4

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5,5

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 6

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 6

08046736 IES Milà i Fontanals (1)

(*) Educació física 1

(*) Formació i orientació laboral 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4,5

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros (1)

(*) Dibuix 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 4,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 1

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 4

Música 1,5

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos sanitaris 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 4,5

08062225 EOI Garraf

Alemany 3

Anglès 3,5

08043693 IES Joaquim Mir (1)

(*) Anglès 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 3

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

08031711 IES Manuel de Cabanyes

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 2,5

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 8

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 5,5

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

08040564 IES Jaume Almera (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

08057254 IES Vilassar de Mar (2)

(*) Geografia i història 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08046803 IES Vilatzara (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08001 Abrera

08045689 IES Voltrera (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08031 Calaf

08043395 IES Alexandre de Riquer (1)

(*) Economia 0,5

(*) Física i química 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08044 Capellades

08046645 IES Molí de la Vila (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 5

Municipi: 08056 Castelldefels

08045537 IES Josep Lluís Sert (1)

(*) Llatí 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08040539 IES Les Marines (2)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08047480 IES Mediterrània (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Hoteleria i turisme 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4,5

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 08069 Collbató

08063801 SES de Collbató

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Anglès 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Matemàtiques 1

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Educació física (L) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 5

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08016781 IES Esteve Terradas i Illa (2)

(*) Francès 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Francès 2

Geografia i història 5

Informàtica 8

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 7,5

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 7

P. esp. en arts gràfiques 0,7

Processos de gestió administrativa 6

Processos i productes d'arts gràfiques 3

Producció en arts gràfiques 6

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 6

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

08016793 IES Francesc Macià (1)

(*) Física i química 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 5

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08033900 IES Joan Miró (2)

(*) Economia 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Anglès 1

(PE) Educació física 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08035143 IES Miquel Martí i Pol (3)

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 6,5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. en fusta i moble 0,2

P. esp. en sanitat 1

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 6

Procediments sanitaris i assistencials 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 5

Processos i productes de fusta i mobles 3

Processos sanitaris 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 2

Municipi: 08076 Esparreguera

08040540 IES El Cairat (1)

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3,5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

08053285 IES El Castell (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 5

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08054344 EOI Esplugues (3)

Alemany 4

Anglès 7

Francès 4

Italià 2

08017153 IES Joanot Martorell (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial (E) 2

08046657 IES Joaquim Blume (1)

(*) Física i química 1

(PE) Geografia i història 1

(PE) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 4,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 2

08041374 IES La Mallola (1)

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

08017131 IES Severo Ochoa (1)

(*) Llengua catalana i literatura 2

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 5

Anglès 4

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Equips electrònics 4

Física i química 4,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 8

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Operacions de processos 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 7

Sistemes electrònics 4

Tecnologia 3

Municipi: 08089 Gavà

08017530 IES de Bruguers (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Anglès 1

(PE) Llengua catalana i literatura (E) 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 2

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5,5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08041866 IES El Calamot (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 1

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 6

Municipi: 08102 Igualada

08062171 EOI d'Igualada (2)

Alemany 1,5

Anglès 4,5

08047364 IES Joan Mercader (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

08019654 IES Milà i Fontanals (1)

Administració d'empreses 4

Anàlisi i química industrial 5

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Educació física 0,5

Equips electrònics 5

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 6

Francès 1

Geografia i història 1

Informàtica 6

Instal·lacions electrotècniques 1

Intervenció sociocomunitària 2

Laboratori 1

Llengua catalana i literatura 2

Manteniment de vehicles 7

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3,5

Oficina de projectes de construcció 3

Operacions de processos 3

Organització i gestió comercial 3

Organització i processos

de manteniment de vehicle 4

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 3

Procediments sanitaris i assistencials 5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 6

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 1

Processos sanitaris 2

Serveis a la comunitat 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 5

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

08019630 IES Pere Vives i Vich (1)

(*) Anglès 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 3

Economia 2

Educació física 1

Educació física 2,5

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 7

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 6

Municipi: 08114 Martorell

08062158 EOI de Martorell

Alemany 3

Anglès 3,5

08037152 IES Joan Oró (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 1

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4,5

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 2

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 7

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Organització i processos

de manteniment de vehicle 3

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos comercials 3

Processos de gestió administrativa 1

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

08020620 IES Pompeu Fabra (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Música 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08119 Masquefa

08060514 SES de Masquefa (2)

(*) Educació física 1,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

Alemany 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08123 Molins de Rei

08034217 IES Bernat el Ferrer (1)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1,5

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 4

08021430 IES Lluís de Requesens (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anglès 6

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 5

Municipi: 08157 Pallejà

08053297 IES de Pallejà (1)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 0,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08161 Piera

08047820 IES Guinovarda (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

08023131 IES Baldiri Guilera (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08060538 EOI del Prat (1)

Alemany 1,5

Anglès 5,5

Francès 2

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 8

Física i química 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Tecnologia 1,5

Tecnologia (E) 1

08054198 IES Estany de la Ricarda (2)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08031836 IES Illa dels Banyols (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 2

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 6

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Organització i processos

de manteniment de vehicle 5

P. esp. en comerç i màrqueting 0,7

P. esp. en manteniment

de vehicles autopropulsats 3,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 3

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2,5

08047492 IES Ribera Baixa (1)

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 0,5

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 4

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 4

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes

de sistemes energètics 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

08043589 IES Salvador Dalí (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 5

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

08043671 IES El Palau (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Música 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3,5

Equips electrònics 4

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 4

Soldadures 1

Tecnologia 4

08053315 IES Montserrat Roig (1)

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08025605 IES Camps Blancs (1)

(*) Economia 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3,5

Anglès 3

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 4

Estètica 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 4

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 6

Matemàtiques 4

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Perruqueria 4

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos de gestió administrativa 4

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Sistemes electrònics 4

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08047509 IES Ítaca (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 5

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors

(*) Economia 1

(*) Francès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 6

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 6,5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08043681 IES Marianao (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 2

Alemany 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 4

Grec 1

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Música 1,5

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 2

Organització i gestió comercial 4

Organització i projectes de fabricació mecànica 6

Processos comercials 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 3

08033961 IES Rafael Casanova

(*) Economia 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

08061129 IES de Sant Esteve Sesrovires

(*) Filosofia 1

(*) Francès 0,5

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 1,5

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08041519 IES Martí Dot (1)

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 5

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 5

Hoteleria i turisme 2

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. en hoteleria i turisme 3,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Serveis de restauració 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08026397 IES Olorda (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

(*) Anglès 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 5

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 3

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos comercials 3

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol

(*) Llatí 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

08033985 IES de Sant Just Desvern (3)

(*) Francès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08034011 IES Frederic Mompou (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Música 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08053340 IES Gabriela Mistral (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(PE) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Operacions i equips de producció agrària 2

Processos de producció agrària 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 5

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

08053352 IES Montbui (CAEP) (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Biologia i geologia 2

(*) Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 1

(*) Francès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Biologia i geologia 1

(PE) Física i química 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2,5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 1

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08295 Vallirana

08044570 IES Vall d'Arús (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08301 Viladecans

08034621 IES de Sales

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 3

Procediments sanitaris i assistencials 7

Processos sanitaris 5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08066887 EOI de Viladecans

Anglès 2

Francès 1

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)

(*) Psicologia i pedagogia 2

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 5

Unitat d'educació especial (E) 2

08045860 IES Miramar (1)

(*) Física i química 2

(*) Tecnologia 0,5

Alemany 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08031228 IES Torre Roja (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 2

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i gestió comercial 3

Processos comercials 3

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

08044168 IES Pla de les Moreres (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Equips electrònics 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1,5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08042342 IES de Badia del Vallès (1)

(*) Formació i orientació laboral 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 3

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08034035 IES Federica Montseny (3)

(*) Educació física 1

(*) Física i química 0,5

(*) Patronatge i confecció 1

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 1,5

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

08045562 IES Can Planas (2)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 2

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

08035349 IES La Romànica (1)

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anàlisi i química industrial 7

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Operacions de processos 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3,5

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

08046682 IES de Castellar (3)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

08058520 IES Puig de la Creu (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Educació física 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08054 Castellbisbal

08053145 IES Castellbisbal (3)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Música 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08045549 IES Banús (1)

(*) Educació física 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08031757 IES Forat del Vent

(*) Física i química 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 6

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08053157 IES Gorgs (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08044715 IES Jaume Mimó (2)

(*) Anglès 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3,5

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 4

Música 1

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 3

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 2,5

08043504 IES Pere Calders (3)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 08120 Matadepera

08053169 IES Matadepera (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08044533 IES La Ferreria (3)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 1

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4,5

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

P. esp. en sanitat 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 3

Processos de gestió administrativa 3

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 1

Processos sanitaris 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 2

08054174 IES La Ribera (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08021788 IES Montserrat Miró i Vila

(*) Llengua catalana i literatura 3

Anglès 4

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 6

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

08045306 IES Ramon Casas i Carbó (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 1

(PE) Ciències socials (E) 1

(PE) Matemàtiques (E) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 3

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 4

Música 0,5

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08167 Polinyà

08053170 IES Polinyà (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 08180 Ripollet

08054186 IES Can Mas (1)

(*) Dibuix 0,5

(*) Educació física 0,5

(*) Tecnologia 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

08037206 IES Lluís Companys (3)

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08035295 IES Palau Ausit (1)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anglès 3,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 4

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 3

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 3

Municipi: 08184 Rubí

08035301 IES Duc de Montblanc (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08036330 IES J. V. Foix

(*) Economia 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 2

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Organització i projectes

de sistemes energètics 2

Processos de gestió administrativa 2,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08043668 IES L'Estatut (1)

(*) Anglès 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

08053182 IES La Serreta (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 3

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 6

Intervenció sociocomunitària 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 0,5

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Perruqueria 3

Procediments sanitaris i assistencials 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

Municipi: 08187 Sabadell

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3,5

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 7

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Processos i productes d'arts gràfiques 4

Producció en arts gràfiques 4

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

08024765 IES Arraona (1)

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08024893 IES Castellarnau (1)

Construccions civils i edificació 3

Equips electrònics 6

Formació i orientació laboral 3

Manteniment de vehicles 18

Mecanització

i manteniment de màquines (L) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i processos

de manteniment de vehicle 6

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 6

Procediments sanitaris i assistencials 10

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 6

Processos sanitaris 3

Psicologia i pedagogia 1

Sistemes electrònics 5

08044636 EOI de Sabadell (3)

Alemany 5

Anglès 10

Català 1

Francès 6

08044624 IES de Sabadell (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Intervenció sociocomunitària 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3,5

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 6

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08024741 IES Escola Industrial

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Equips electrònics 3

Física i química 2

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 2

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 5

Música 2

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 4

Processos de gestió administrativa 4

Processos i productes de fusta i mobles 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 3,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 1

08024881 IES Ferran Casablancas (1)

(*) Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 4,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 6,5

Filosofia 4

Francès 3

Geografia i història 7

Llatí 3

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 7,5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08034591 IES Joan Oliver (1)

(*) Matemàtiques 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08053212 IES Jonqueres (CAEP)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

(PE) Sistemes electrònics 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2,5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

08053224 IES Les Termes (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Francès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 3

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2,5

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

08024871 IES Pau Vila

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1,5

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Educació física 2,5

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 7

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

08046669 IES Ribot i Serra (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia (E) 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Estètica 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Perruqueria 6

Procediments sanitaris i assistencials 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 4

Tecnologia 2

08042020 IES Vallès (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)

(*) Llengua castellana i literatura 2

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08031873 IES Arnau Cadell (3)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4,5

Música 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

08046694 IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

(*) Filosofia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 13,50

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

Alemany 2,5

Anglès 4

08054873 IES Joaquima Pla i Farreras (1)

(*) Educació física 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1,5

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1,5

Tecnologia 3

08031861 IES Leonardo da Vinci

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 5

Alemany 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2,5

Equips electrònics 5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Oficina de projectes de construcció 2

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 3,5

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

08047583 IES Sant Quirze del Vallès (3)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 5

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

08045021 IES Estela Ibèrica (3)

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 3

08053236 IES Rovira-Forns (1)

(*) Ciències socials (E) 2

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 08267 Sentmenat

08053248 IES de Sentmenat (1)

(*) Filosofia 1

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 3

Municipi: 08279 Terrassa

08031770 IES Can Jofresa

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

08053251 IES Cavall Bernat (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Francès 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1,5

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

08053194 EOI de Terrassa (3)

Alemany 5

Anglès 8

Català 1

Francès 5

Italià 2,5

08030339 IES de Terrassa (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(PE) Anàlisi i química industrial 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 5,5

Anàlisi i química industrial 5

Anglès 6

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 6

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 1

Laboratori 2

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 6

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1

Música (E) 1

Operacions de processos 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 4

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 8

Tecnologia 5

08024777 IES Egara (1)

(*) Física i química 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 3

08030340 IES Investigador Blanxart

(*) Dibuix 1

(*) Psicologia i pedagogia 3,5

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

08046724 IES Montserrat Roig (1)

(*) Francès 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Hoteleria i turisme 2

Intervenció sociocomunitària 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Processos comercials 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 5,5

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 4

08034059 IES Nicolau Copèrnic (3)

(*) Biologia i geologia 2

(*) Dibuix 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Grec 1

Informàtica 8

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 2,5

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 9

Tecnologia 1

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

08043516 IES Santa Eulàlia

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 2,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos de gestió administrativa 5

Processos i mitjans de comunicació 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tècniques i procediments d'imatge i so 3

Tecnologia 3

08045011 IES Torre del Palau

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Dibuix 3

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial (E) 2

Municipi: 08300 Viladecavalls

08053261 IES de Viladecavalls (3)

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 5

Serveis territorials a Girona

Municipi: 17007 Amer

17004578 IES Castell d'Estela

Anglès 3

Biologia i geologia 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Municipi: 17008 Anglès

17004487 IES Rafael de Campalans (1)

(*) Educació física 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

Municipi: 17009 Arbúcies

17006605 IES Montsoriu (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17015 Banyoles

17008821 EOI de Banyoles

Anglès 2

Francès 1,5

17000330 IES Josep Brugulat

(*) Física i química 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Administració d'empreses 3

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 2

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos de gestió administrativa 3

Processos i productes de fusta i mobles 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

17000305 IES Pere Alsius i Torrent

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 8

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

17006666 IES Pla de l'Estany (1)

(*) Educació física 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Programa Puntedu (E) 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà

17007300 IES La Bisbal (2)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1,5

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 4,5

Economia 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17023 Blanes

17008122 EOI de Blanes

Alemany 1,5

Anglès 3

Francès 2,5

17005731 IES S'Agulla (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Llengua estrangera: francès (E) 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 4

17000551 IES Sa Palomera

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Física i química 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 7

Informàtica 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

17005662 IES Serrallarga

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4,5

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 3

Municipi: 17032 Cadaqués

17006678 SES Cap de Creus (2)

(*) Biologia i geologia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 0,5

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

17008651 SES de Caldes de Malavella

(*) Psicologia i pedagogia 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17034 Calonge

17000706 IES Puig Cargol

(*) Educació física 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 17039 Camprodon

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

(*) Música 1

Anglès 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

17005650 IES de Cassà de la Selva (2)

(*) Educació física 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

17006691 IES Ridaura (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 0,5

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

17006083 IES Castelló d'Empúries (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 5,5

Municipi: 17049 Celrà

17006708 IES de Celrà (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

(PE) Física i química 1

(PE) Geografia i història 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17062 l'Escala

17005251 IES El Pedró (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 17066 Figueres

17004438 IES Alexandre Deulofeu

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Llengua estrangera: francès (E) 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

17005649 IES Cendrassos (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 2

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 4

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 1

Tecnologia 5

17008134 EOI de Figueres

Alemany 2

Anglès 3,5

Francès 2,5

17001221 IES Narcís Monturiol (1)

(*) Educació física 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

(*) Tecnologia 2

Anglès 4

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Equips electrònics 4

Estètica 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Perruqueria 4

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes electrònics 4

Tecnologia 4

17007609 IES Olivar Gran (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

17001218 IES Ramon Muntaner (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17079 Girona

17005042 IES Carles Rahola i Llorens

(*) Física i química 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia (E) 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

17004852 EOI de Girona (1)

Àrab 1,5

Alemany 4

Anglès (L) 2

Anglès 13

Català 2

Espanyol per a estrangers 2

Francès 6

Italià 2

Rus 2

17001759 IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís (3)

Anglès 3

Cuina i pastisseria 13

Formació i orientació laboral 2

Francès 2

Hoteleria i turisme 7

P. esp. en hoteleria i turisme 2

Serveis de restauració 7

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1)

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 5

Dibuix 2,5

Economia 1

Educació física 2

Educació física 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 5,5

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 7

Llengua catalana i literatura 7

Matemàtiques 7,5

Música 2

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

17001735 IES Montilivi (3)

(*) Anglès 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 5

Anàlisi i química industrial 5

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 7

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 5

Informàtica 5

Intervenció sociocomunitària 5

Laboratori 3

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 7,5

Matemàtiques 6,5

Música 2

Organització i processos

de manteniment de vehicle 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Processos de gestió administrativa 6

Professor assumit 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 3

Sistemes electrònics 3

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 2,5

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Assessoria i processos d'imatge personal 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Estètica 4

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

P. esp. en sanitat 0,5

Perruqueria 4

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 5

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 4

Processos sanitaris 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 5

Tecnologia 4

17006939 IES Santa Eugènia (1)

(*) Dibuix 1

(*) Llengua estrangera: francès (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Processos de gestió administrativa 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 3

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 3

Física i química 5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 3

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Música 2

Oficina de projectes de construcció 4

Organització i gestió comercial 4

Organització i projectes de fabricació mecànica 2

Organització i projectes

de sistemes energètics 1

P. esp. en comerç i màrqueting 0,5

P. esp. en edificació i obra civil 0,5

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,5

Processos comercials 2

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 5

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 5

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17083 Hostalric

17006733 IES Vescomtat de Cabrera (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 17086 la Jonquera

17006745 IES de la Jonquera (2)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17089 Llagostera

17006757 IES de Llagostera (3)

(*) Educació física 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17092 Llançà

17006769 IES de Llançà (2)

(*) Dibuix 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 0,5

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17095 Lloret de Mar

17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 2

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 5

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4,5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 6

17006770 IES Rocagrossa (1)

(*) Dibuix 1

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 17114 Olot

17005893 IES Bosc de la Coma (2)

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 6

17005340 EASD d'Olot

Anglès 1

Decoració 1

Dibuix artístic i color 4

Dibuix tècnic 3

Disseny d'interiors 2

Disseny gràfic 5

Filosofia 1

Fotografia 1

Fotografia i processos de reproducció 1

Història de l'art 2

Materials i tecnologia: disseny 1

Mitjans audiovisuals 1

Mitjans informàtics 1

Organització industrial i legislació 1

Tècniques ceràmiques (L) 1

Tècniques murals 1

Volum 3

17007981 EOI d'Olot

Alemany 1

Anglès 3,5

Francès 1

17002399 IES La Garrotxa (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 6

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 6

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Operacions i equips de producció agrària 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3,5

Patronatge i confecció 3

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 1

Procediments sanitaris i assistencials 3

Processos de producció agrària 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 2

Processos i productes de tèxtil,

confecció i pell 1

Processos sanitaris 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 5

17002387 IES Montsacopa (1)

(*) Educació física 2

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 6

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 17117 Palafrugell

17002557 IES Baix Empordà

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 4

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4

Hoteleria i turisme 2

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

P. esp. en hoteleria i turisme 2

Processos de gestió administrativa 5,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 4

17002545 IES Frederic Martí i Carreras

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Música 1

Professor assumit 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17118 Palamós

17005352 IES de Palamós (1)

(*) Anglès 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 0,5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos sanitaris 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 5

Municipi: 17141 Puigcerdà

17005741 IES Pere Borrell (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Música 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 3,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17145 Ribes de Freser

17006794 SES Joan Triadú (2)

(*) Anglès 0,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Francès 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 17147 Ripoll

17005704 IES Abat Oliba (3)

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cuina i pastisseria 2

Dibuix 2

Economia 2

Educació física 2

Educació física 1,5

Ensenyaments de la llar 1

Equips electrònics 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment de màquines 1

Música (E) 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

P. esp. en hoteleria i turisme 0,5

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

17008833 EOI de Ripoll

Anglès 1,5

Francès 1

Municipi: 17152 Roses

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 2

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 0,5

Tecnologia 4

17006851 IES Illa de Rodes (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 2

(PE) Ciències socials (E) 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 17155 Salt

17008407 SES de Salt

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 2

(*) Música 1

(PE) Llengua catalana i literatura 2

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 2

Religió 0,5

Tecnologia 3,5

17003203 IES Salvador Espriu (3)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3,5

Informàtica 3

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

17005388 IES Vallvera

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(PE) Física i química 1

(PE) Francès 1

(PE) Llengua catalana i literatura (E) 1

Administració d'empreses 5

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2,5

Filosofia 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos de gestió administrativa 4

Processos sanitaris 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

Alemany 1

Anglès 3,5

Francès 1,5

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física (E) 1

Estètica 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 3

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Perruqueria 4

Processos de gestió administrativa 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 5,5

17003306 IES Sant Elm (1)

(*) Dibuix 1

(*) Francès 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 5

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

17004517 IES Anton Busquets i Punset (2)

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Instal·lacions electrotècniques 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 3

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 6,5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

17005923 IES Montgrí (1)

(*) Biologia i geologia 2

(*) Música 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 0,5

Tecnologia 6

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 17202 Tossa de Mar

17006812 IES de Tossa de Mar (2)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 17213 Vidreres

17006824 IES de Vidreres (2)

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Serveis territorials a Lleida

Municipi: 25003 Agramunt

25005260 IES Ribera del Sió (1)

(*) Geografia i història 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 25011 Alcarràs

25007153 IES d'Alcarràs (3)

(*) Dibuix 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25019 Almacelles

25006483 IES Canigó (1)

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25021 Almenar

25006227 IES d'Almenar (1)

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 25034 Artesa de Segre

25005429 IES Els Planells (2)

(*) Francès 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 25040 Balaguer

25005727 IES Almatà

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

Administració d'empreses 2

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 3

Instal·lacions electrotècniques 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Soldadures 1

Tecnologia 3

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1)

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Dibuix 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

25007700 IES Ermengol IV (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25050 Bellpuig

25006598 IES Lo Pla d'Urgell (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 25058 les Borges Blanques

25006525 IES Josep Vallverdú (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25072 Cervera

25001311 IES Antoni Torroja (1)

(*) Tecnologia 1,5

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física 0,5

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

25005685 IES La Segarra

(*) Tecnologia 1,5

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 2

Intervenció sociocomunitària 4

Llengua castellana i literatura 1,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos de gestió administrativa 2

Professor assumit 1

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 2

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

25007025 SES Morelló (1)

(*) Matemàtiques 0,5

Anglès 1

Biologia i geologia 2

Educació física 1

Geografia i història 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25101 la Granadella

25007499 IES l'Olivera

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Música 0,5

Prog. Puntedu 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25110 Guissona

25007505 IES de Guissona (2)

(*) Dibuix 1

(*) Economia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 25121 Les

25006148 IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Cuina i pastisseria 4

Hoteleria i turisme 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Municipi: 25120 Lleida

25002799 IES Caparrella (1)

(*) Cultura clàssica 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

Administració d'empreses 4

Alemany 1

Anglès 5,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 1

Equips electrònics 7

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 7

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4,5

Manteniment de vehicles 11

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 5

Processos de gestió administrativa 5

Processos i mitjans de comunicació 2

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrònics 6

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tècniques i procediments d'imatge i so 2

Tecnologia 4

25006720 IES d'Hoteleria i Turisme (2)

Alemany 1

Anglès 2

Cuina i pastisseria 8

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Hoteleria i turisme 6

P. esp. en hoteleria i turisme 2

Serveis de restauració 6

Unitat d'educació especial 2

25006252 EOI de Lleida (1)

Àrab 2

Alemany 5

Anglès (L) 1

Anglès 17

Català 2

Espanyol per a estrangers 1,5

Francès 6

Italià 2

25005442 IES Escola del Treball (1)

(*) Anglès 1

(*) Francès 1

(*) Tecnologia 2

Administració d'empreses 4

Anàlisi i química industrial 3

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 4

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 1

Organització i gestió comercial 4,5

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 2

Processos i productes de fusta i mobles 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Tecnologia 2

25002726 IES Guindàvols (1)

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Alemany 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2,5

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 4

Llengua castellana i literatura 1,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 6

Música 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica 4

Organització i projectes

de sistemes energètics 2

Patronatge i confecció 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 1

Processos i productes de tèxtil,

confecció i pell 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 3

25002787 IES Joan Oró (1)

(*) Anglès 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 1

Educació física 12

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Música 1

Processos i productes d'arts gràfiques 1

Producció en arts gràfiques 3

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

25006495 IES Josep Lladonosa (1)

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 1,5

(PE) Llengua catalana i literatura 1

(PE) Tecnologia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació física 2,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Professor assumit 0,5

Prog. Puntedu (L) 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

25006513 IES Manuel de Montsuar

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 2

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Alemany 1,5

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 0,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

25007189 IES Maria Rúbies (3)

(*) Educació física (E) 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

25002696 IES Marius Torres

(*) Dibuix 0,5

(*) Filosofia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 8

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 2

Dibuix 6,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 5,5

Filosofia 5

Francès 1

Geografia i història 9

Grec 1

Llengua castellana i literatura 8

Llengua catalana i literatura 9

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 10

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

25006771 IES Ronda (3)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Intervenció sociocomunitària 7

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Procediments sanitaris i assistencials 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 5

Tecnologia 4

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)

(*) Anglès 1

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Dibuix 1

Educació física 3

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 7

Música 2

Professor assumit 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

25006732 IES Torrevicens (1)

(*) Economia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Estètica 3

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Oficina de projectes de construcció 2

Perruqueria 6

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 6

Procediments sanitaris i assistencials 8

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 5

Processos sanitaris 4

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 25137 Mollerussa

25007517 IES La Serra (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

25003202 IES Mollerussa

Administració d'empreses 1

Construccions civils i edificació 2

Formació i orientació laboral 2

Informàtica 3

Manteniment de vehicles 2

Operacions i equips de producció agrària 4

Organització i gestió comercial 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

P. esp. en edificació i obra civil 1,5

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 1

Processos de producció agrària 5

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

25005582 IES Terres de Ponent

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

Municipi: 25149 Oliana

25006471 IES Aubenç (1)

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 2

Música 0,5

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

25008352 IES de La Pobla de Segur (1)

(*) Anglès 1

(*) Francès 0,5

Anglès 2

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 25173 el Pont de Suert

25006240 IES El Pont de Suert

(*) Anglès 0,5

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Operacions i equips de producció agrària 4

Processos de producció agrària 4

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25172 Ponts

25006574 IES de Ponts (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Educació física (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 1

Municipi: 25204 Seròs

25007529 IES Seròs (3)

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell

25008558 EOI de La Seu d'Urgell

Alemany 1

Anglès 3

Francès 2

25004188 IES Joan Brudieu (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 8,5

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Cultura clàssica 1

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 3

Francès 2

Geografia i història 6

Informàtica 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 1

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos comercials 1

Processos sanitaris 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1,5

Serveis a la comunitat 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 25207 Solsona

25005454 IES Francesc Ribalta

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 4

Municipi: 25209 Sort

25006291 IES Hug Roger III (1)

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 2

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Educació física 4

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 2

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives 2

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 25217 Tàrrega

25006781 IES Alfons Costafreda

(*) Tecnologia 2

Administració d'empreses 3

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Informàtica 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1

Processos de gestió administrativa 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 2

25008546 EOI de Tàrrega

Anglès 2,5

Francès 2,5

25004498 IES Manuel de Pedrolo

(*) Cultura clàssica 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 3

25004528 EASD Ondara (1)

Anglès 1

Brodats i puntes 1

Decoració 1

Dibuix artístic i color 3

Dibuix publicitari 1

Dibuix tècnic 5

Disseny d'interiors 1

Disseny gràfic 2

Geografia i història 1

Història de l'art 1

Llengua catalana i literatura 1

Motlles i reproduccions 1

Tècniques ceràmiques 1

Tècniques del metall 1

Volum 3

Municipi: 25234 Tremp

25006288 IES de Tremp

(*) Psicologia i pedagogia 1,5

Administració d'empreses 4

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Manteniment de vehicles 2

Matemàtiques 3

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 0,5

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 2

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25006239 IES d'Aran

(*) Operacions i equips de producció agrària (L) 1

Administració d'empreses 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aranès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 6

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 2

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Informàtica 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Tecnologia 4

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: 43005 Alcover

43009497 IES Fonts de la Glorieta (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 1

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43016 l'Arboç

43007580 IES de L'Arboç (1)

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Música 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 6

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès

43010414 IES Baix Penedès Nord

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Anglès 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 0,5

Educació física 2

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Música 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 2

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43037 Calafell

43007257 IES Camí de Mar (1)

(*) Educació física 0,5

(*) Ciències socials (E) 2

(*) Llengua castellana i literatura 2

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 1

Anglès 7

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5,5

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 6

Municipi: 43038 Cambrils

43006654 IES Cambrils (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 2

Geografia i història 4

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

43010335 IES Cambrils II

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 1

Música 0,5

Religió 0,5

Tecnologia 1

43007038 IES Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

(PE) Anglès 1

(PE) Cuina i pastisseria 1

(PE) Hoteleria i turisme 1

Anglès 2

Cuina i pastisseria (L) 3

Cuina i pastisseria 13

Formació i orientació laboral 2

Francès 3

Hoteleria i turisme 7,5

P. esp. en hoteleria i turisme 1

Processos en la indústria alimentària 1

Serveis de restauració 5

43000779 IES Ramon Berenguer IV (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 3

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 2

Geografia i història 3

Instal·lacions electrotècniques 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Processos de gestió administrativa 5

Professor assumit 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Municipi: 43047 Constantí

43007646 IES de Constantí (CAEP) (1)

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

43008699 SES Montsant (1)

(*) Biologia i geologia 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 0,5

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Tecnologia 1

Municipi: 43051 Cunit

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (2)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 2

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Música 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

43006617 IES Joan Amigó i Callau (2)

(*) Geografia i història 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43055 Falset

43006691 IES Priorat (1)

(*) Tecnologia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Física i química 2

Formació i orientació laboral 1

Geografia i història 3

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alim. 3

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 0,5

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos en la indústria alimentària 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

43008638 IES Antoni Ballester (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua catalana i literatura 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 0,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3

Municipi: 43086 Montblanc

43009187 IES Martí l'Humà (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 2

Anglès 4

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 2

Prog. Puntedu 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 4

Municipi: 43095 el Morell

43008407 IES El Morell (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 3

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 43123 Reus

43002594 IES Baix Camp (1)

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Administració d'empreses 5

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 4

Filosofia 2

Formació i orientació laboral 3

Francès 2

Geografia i història 4

Informàtica 8

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Música 1,5

Organització i gestió comercial 3

Procediments sanitaris i assistencials 4

Processos comercials 4

Processos de gestió administrativa 8

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 0,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 8

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

43007385 IES d'Horticultura i Jardineria (1)

(PE) Processos de producció agrària 1

(PE) Processos en la indústria alimentària 1

Anàlisi i química industrial 1

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 0,5

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Operacions i equips de producció agrària 9

Processos de producció agrària 5

43009710 EOI de Reus

Alemany 1,5

Anglès 7,5

Francès 1,5

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Formació i orientació laboral 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 5,5

Economia 1

Educació física 3

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 2

Geografia i història 7

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Llengua catalana i literatura (E) 1,5

Matemàtiques 7

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

43002570 IES Gaudí (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Biologia i geologia 1

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 2

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 6

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 6

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

43008444 IES Josep Tapiró (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Educació física 1

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Grec 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3,5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Religió evangèlica 0,5

Tecnologia 3

Tecnologia (E) 1

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

(*) Ciències de la naturalesa (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Construccions civils i edificació 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Equips electrònics 3

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 6

Música 1

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes electrònics 3

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 1

Unitat d'educació especial (E) 1

43002582 IES Salvador Vilaseca (1)

(*) Anglès 1

(*) Dibuix 1

(*) Geografia i història 0,5

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 4

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Religió evangèlica 0,5

Tecnologia 5

Municipi: 43129 Riudoms

43010578 IES Baix Camp Nord

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

Anglès 1

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques (E) 1

Tecnologia 1

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 2

Manteniment de vehicles 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Psicologia i pedagogia 2,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43905 Salou

43007543 IES Jaume I (1)

(*) Educació física 1

(*) Llengua castellana i literatura (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Alemany 1

Anglès 7

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 6

Ciències socials (E) 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

Processos comercials 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 6

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

43006708 IES Joan Segura i Valls (2)

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

Anglès 1

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Dibuix 0,5

Educació física 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43145 la Selva del Camp

43008511 IES Joan Puig i Ferreter (1)

(*) Filosofia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 4

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 2

Física i química 2

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 43148 Tarragona

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès (1)

(*) Anglès 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

Alemany 2

Anglès 8

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 6

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 5

Economia 2

Educació física 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 6

Filosofia 4

Francès 2

Geografia i història 8,5

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 2

Llengua castellana i literatura 8

Llengua castellana i literatura (E) 2

Llengua catalana i literatura 9

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 8

Matemàtiques (E) 1

Música 2,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 2

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 6

43009722 IES Cal·lípolis (1)

Anglès 2

Assessoria i processos d'imatge personal 4

Biologia i geologia 1

Dibuix 1

Educació física 11

Estètica 8

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 4

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 2

P. esp. en sanitat 2

Perruqueria 7

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 12

Procediments sanitaris i assistencials 11

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 8

Processos sanitaris 7

Tecnologia 1

43006125 IES Campclar (1)

(*) Anglès 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 2

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Informàtica 2

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Música 1

Música (E) 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1,5

Sistemes i aplicacions informàtiques 2

Tecnologia 5

43008481 IES Collblanc (2)

(*) Anglès 1

(*) Educació física 1

(*) Geografia i història 1

(*) Informàtica 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 0,5

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 3,5

Tecnologia (E) 1

43003653 IES Comte de Rius (1)

Anàlisi i química industrial 11

Anglès 2

Biologia i geologia 1

Construccions civils i edificació 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 0,5

Educació física 0,5

Ensenyaments de la llar 1

Equips electrònics 7

Física i química 1

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5

Geografia i història 1

Instal·lacions electrotècniques 7

Laboratori 7

Llengua castellana i literatura 1

Llengua catalana i literatura 2

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Oficina de projectes de construcció 4

Operacions de processos 4

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 5,5

Sistemes electrònics 5

Tecnologia 1

43006940 EOI de Tarragona (3)

Àrab 2

Alemany 5

Anglès (L) 2

Anglès 16

Català 1

Espanyol per a estrangers 1

Francès 5

Rus 2

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)

(*) Francès 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Administració d'empreses 7

Anglès 6

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 2

Ensenyaments de la llar 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 10

Intervenció sociocomunitària 9

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 3

Música 1

Organització i gestió comercial 5

P. esp. en comerç i màrqueting 0,7

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comun. 1

Procediments sanitaris i assistencials 1

Processos comercials 5

Processos de gestió administrativa 11

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Serveis a la comunitat 6

Sistemes i aplicacions informàtiques 8

Tecnologia 3

43006630 IES Pere Martell (2)

Anàlisi i química industrial 1

Construccions civils i edificació 2

Equips electrònics 7

Física i química 1

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 2,5

Formació i orientació laboral 7

Geografia i història 1

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua catalana i literatura 1

Manteniment de vehicles 13

Matemàtiques 1

Mecanització i manteniment

de màquines 3

Oficina de projectes de construcció 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 5

Organització i projectes de fabricació mecànica 5

P. esp. en comunicació, imatge i so 0,5

P. esp. en edificació i obra civil 1

P. esp. manteniment i serveis

a la producció 0,2

Processos i mitjans de comunicació 2

Processos i productes d'arts gràfiques 2

Processos i productes de fusta i mobles 1

Producció en arts gràfiques 9

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes electrònics 5

Soldadures 8

Tècniques i procediments d'imatge i so 3

43003732 IES Pons d'Icart (1)

(*) Anglès 1

(*) Economia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

Anglès 5

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2,5

Física i química 4

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Economia 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Matemàtiques 1

(PE) Dibuix 1

(PE) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 4

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2,5

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació física 2,5

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua catalana i literatura 4,5

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 5

43008501 SES Sant Salvador (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

Anglès 3

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Educació física 1,5

Física i química 1

Geografia i història 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Música 1,5

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

43008390 IES Torreforta (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Processos de gestió administrativa 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 1

(*) Tecnologia 2

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 5

Llengua castellana i literatura 3,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 43153 Torredembarra

43007661 IES Ramon de la Torre (1)

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 3

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 2

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 3

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Organització i gestió comercial 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 4

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 5

43006952 IES Torredembarra (1)

(*) Alemany 0,5

(*) Educació física 1

(*) Ciències socials (E) 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 6

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 5

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43161 Valls

43010670 EOI de Valls

Anglès 2,5

Francès 1

43004611 IES Jaume Huguet (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Pedagogia terapèutica (E) 2

Administració d'empreses 3

Anglès 5

Aula d'acollida 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 3

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Informàtica 4

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 5,5

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 4

Música 1

Música (E) 1

Oficina de projectes

de fabricació mecànica 1

Organització i gestió comercial 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 4

Psicologia i pedagogia 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Sistemes i aplicacions informàtiques 4

Tecnologia 4

43004608 IES Narcís Oller (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Música 0,5

(*) Psicologia i pedagogia 2

Anglès 8

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 6

Dibuix 4

Economia 1

Educació física 1

Educació física 3

Física i química 4

Filosofia 2,5

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 7

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 6

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 6

Matemàtiques (E) 1

Música 2

Procediments sanitaris i assistencials 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 1

Tecnologia 6,5

Unitat d'educació especial 2

Unitat d'educació especial (E) 2

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

43007208 IES Berenguer d'Entença (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 3

Municipi: 43163 el Vendrell

43004803 IES Andreu Nin (1)

(*) Educació física (E) 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 2

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 4

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 3,5

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 5

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Música (E) 1

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 3

Tecnologia 6

43004797 IES Baix Penedès (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 7

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 3

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 4

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 6

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 6

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 7

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 8,5

Música 1

Música (E) 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 2

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 6

Tecnologia (E) 1

43010037 EOI del Vendrell (1)

Anglès 3,5

Francès 2

43010189 IES del Vendrell

(*) Anglès 0,5

Biologia i geologia 1

Educació física 1

Física i química 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 1

Matemàtiques 1

Tecnologia 1

Municipi: 43171 Vila-seca

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)

(*) Física i química 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 2

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lació i manteniment

d'equips tèrmics i de f. 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Organització i projectes

de sistemes energètics 2

Processos de gestió administrativa 2

Psicologia i pedagogia 2

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

43008523 IES Vila-seca (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 4

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 43004 Alcanar

43007087 IES Sòl de Riu (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 2

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 2

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Processos de gestió administrativa 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 3

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43013 l'Ametlla de Mar

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera (1)

(*) Filosofia 0,5

(*) Francès 1

(*) Geografia i història 1

Administració d'empreses 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1,5

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 1

Ciències socials (E) 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

P. esp. manteniment

i serveis a la producció 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 2

Municipi: 43014 Amposta

43010669 EOI d'Amposta

Anglès 2,5

Francès 1

43006101 IES Montsià (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Tecnologia 0,5

Administració d'empreses 5

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Educació física 7,5

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 2

Francès 1

Geografia i història 4

Informàtica 3

Instal·lacions electrotècniques 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Manteniment de vehicles 4

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

P. esp. en activitats físiques i esportives 0,5

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 4

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 5,5

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 3,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 5

Filosofia 2

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Grec 1

Intervenció sociocomunitària 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4,5

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 5

Matemàtiques (E) 1

Música 1,5

Procediments sanitaris i assistencials 2

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Tecnologia 4

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43903 Camarles

43008419 IES Camarles (1)

(*) Anglès 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 2

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 43901 Deltebre

43006964 IES de Deltebre (1)

(*) Matemàtiques (E) 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Llengua castellana i literatura 3

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 1

Música 0,5

Música (E) 1

Organització i projectes de fabricació mecànica 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43060 Flix

43007233 IES de Flix (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 1

(*) Psicologia i pedagogia 0,5

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 3

Física i química 2

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 2,5

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 2

Música 1

Organització i gestió comercial 1

Processos de gestió administrativa 3

Programa Puntedu (E) 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes electrotècnics i automàtics 2

Tecnologia 3

Municipi: 43064 Gandesa

43006642 IES Terra Alta (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Geografia i història 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 3

Ciències socials (E) 1

Instal·lacions electrotècniques 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

Processos comercials 1

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics 1

Tecnologia 5

Unitat d'educació especial 2

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

43007129 IES Julio Antonio (1)

(*) Llengua estrangera: anglès (E) 1

(*) Llatí 1

(*) Música 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 0,5

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 1

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 1

Educació física 1,5

Educació física (E) 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 4,5

Ciències socials (E) 1

Informàtica 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 3

Llengua catalana i literatura (E) 2

Manteniment de vehicles 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Organització i processos

de manteniment de vehicle 1

Processos de gestió administrativa 2

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Sistemes i aplicacions informàtiques 3

Tecnologia 4

43010980 EOI Ribera d'Ebre

Anglès 1

Francès 1

Municipi: 43104 el Perelló

43007211 IES Blanca d'Anjou (2)

(*) Francès 1

Anglès 2

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Economia 1

Educació física 1

Física i química 1

Filosofia 1

Geografia i història 1

Llengua castellana i literatura 1

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Matemàtiques 2

Música 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 1

Municipi: 43133 Roquetes

43008420 IES Roquetes (1)

(*) Anglès 1

(*) Biologia i geologia 0,5

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Matemàtiques 1

Anglès 5

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Assessoria i processos d'imatge personal 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 1

Educació física 2,5

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 4

Ciències socials (E) 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 2

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 2

Música 1

Música (E) 1

Perruqueria 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 6

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43007221 IES Els Alfacs (1)

(*) Filosofia 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 1

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 2

Ciències de la naturalesa (E) 2

Dibuix 2

Economia 1

Educació física 2

Educació física (E) 1

Física i química 3

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 1

Francès 1

Geografia i història 5

Instal·lacions i equips

de criança i de cultiu 1

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 4

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 4

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Processos de cultiu aqüícola 3

Processos de gestió administrativa 1

Psicologia i pedagogia 1

Religió 1

Tecnologia 4

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

43008456 IES Les Planes (1)

(*) Francès 1

Anglès 3

Aula d'acollida (E) 1

Biologia i geologia 1

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cultura clàssica 1

Dibuix 1,5

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 3

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 2

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43044 la Sénia

43006681 IES de la Sénia (1)

(*) Llengua catalana i literatura 1

(*) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 1

Economia 1

Educació física 1

Educació física (E) 1

Física i química 2

Fabricació i instal·lació

de fusteria i mobles 2

Filosofia 1

Francès 1

Geografia i història 2,5

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Organització i gestió comercial 2

P. esp. en fusta i moble 0,5

Processos de gestió administrativa 2

Processos i productes de fusta i mobles 1

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Religió 0,5

Tecnologia 4

Municipi: 43155 Tortosa

43004441 IES de l'Ebre (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Matemàtiques 0,5

(*) Tecnologia 1

Administració d'empreses 6

Anglès 4

Llengua estrangera: anglès (E) 2

Aula d'acollida (E) 2

Biologia i geologia 3

Construccions civils i edificació 3

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Economia 1

Educació física 3

Equips electrònics 1

Física i química 4

Filosofia 1

Formació i orientació laboral 5,5

Francès 1

Geografia i història 4

Instal·lacions electrotècniques 6

Intervenció sociocomunitària 4

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 5

Matemàtiques 4

Matemàtiques (E) 1

Mecanització i manteniment

de màquines 6

Música 0,5

Música (E) 1

Oficina de projectes de construcció 2

Organització i gestió comercial 2

Organització i projectes de fabricació mecànica 3

Procediments de diagnòstic clínic

i ortoprotètic 5

Procediments sanitaris i assistencials 6

Processos comercials 2

Processos de gestió administrativa 6

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprot. 3

Processos sanitaris 1

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Serveis a la comunitat 4

Sistemes electrotècnics i automàtics 4

Sistemes electrònics 2

Tecnologia 4

43009862 EOI de Tortosa

Alemany 1,5

Anglès 5

Francès 1,5

43004438 IES Joaquin Bau (1)

(*) Geografia i història 1

(*) Llengua castellana i literatura 1

(*) Llengua catalana i literatura (E) 1

(*) Tecnologia 1

Anglès 7

Llengua estrangera: anglès (E) 1

Aula d'acollida 2

Biologia i geologia 4

Ciències de la naturalesa (E) 1

Cuina i pastisseria 2

Cultura clàssica 1

Dibuix 3

Educació visual i plàstica (E) 1

Economia 2

Educació física 4,5

Física i química 5

Filosofia 3

Francès 1

Geografia i història 6

Grec 1

Llengua castellana i literatura 5

Llengua catalana i literatura 7

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 7

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Música (E) 1

P. esp. en hoteleria i turisme 1,5

Prog. Puntedu 0,5

Psicologia i pedagogia 1

Pedagogia terapèutica (E) 1

Religió 1

Tecnologia 5,5

Tecnologia (E) 1

Municipi: 43156 Ulldecona

43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1)

(*) Biologia i geologia 1

(*) Economia 1

(*) Francès 1

(PE) Dibuix 1

(PE) Psicologia i pedagogia 1

Anglès 3

Aula d'acollida 1

Biologia i geologia 3

Educació física 2

Física i química 2

Filosofia 1

Geografia i història 2

Llatí 1

Llengua castellana i literatura 2

Llengua castellana i literatura (E) 1

Llengua catalana i literatura 2,5

Llengua catalana i literatura (E) 1

Matemàtiques 2

Matemàtiques (E) 1

Música 1

Religió 1

Tecnologia 3

Annex 3

Plantilles de serveis educatius

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

LLTCES=llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris

LLTCM=llocs de treball del cos de mestres

N=nombre de places

LLTCES/LLTCM N

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

08900246 EAP Deficients Visuals (1)

Psicologia i pedagogia 3

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

08903017 CdA Ciutat de Barcelona

Sense especificar especialitat 2

08901335 CREDAC Pere Barnils

Audició i llenguatge (E) (L) 4

Audició i llenguatge (E) 36

Psicologia i pedagogia 1

08901112 CRP Ciutat Vella

Sense especificar especialitat 2

08901111 CRP Eixample

Sense especificar especialitat 2

08930045 CRP Gràcia

Sense especificar especialitat 2

08901115 CRP Horta-Guinardó (3)

Sense especificar especialitat 3

08901109 CRP Les Corts (2)

Sense especificar especialitat 2

08901116 CRP Nou Barris

Sense especificar especialitat 3

08901110 CRP Sant Andreu

Sense especificar especialitat 2

08901114 CRP Sant Martí

Sense especificar especialitat 3

08901113 CRP Sants-Montjuïc

Sense especificar especialitat 2

08901122 CRP Sarrià-Sant Gervasi

Sense especificar especialitat 2

08900243 EAP B-01 Nou Barris (3)

Psicologia i pedagogia 10

08900244 EAP B-02 Sant Andreu

Psicologia i pedagogia 7

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (3)

Psicologia i pedagogia 9

08900247 EAP B-20 Ciutat vella

Psicologia i pedagogia 6

08900248 EAP B-21 Sant Martí-Verneda

Psicologia i pedagogia 13

08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

Psicologia i pedagogia 6

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó

Psicologia i pedagogia 10

08900405 EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi (2)

Psicologia i pedagogia 6

08900406 EAP B-42 les Corts (2)

Psicologia i pedagogia 4

08900415 EAP B-47 Eixample

Psicologia i pedagogia 7

08970011 ELICS Barcelona-I (ciutat)

Sense especificar especialitat (L) 1

Sense especificar especialitat 30

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Municipi: 08015 Badalona

08910008 Creda Badalona

Audició i llenguatge (E) 11

08930002 CRP Ciutat de Badalona

Sense especificar especialitat 5

08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A)

Psicologia i pedagogia 6

08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B)

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 08016 Bagà

08930030 Ext de CRP de Bagà (2)

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08022 Berga

08910002 Creda Berga

Audició i llenguatge (E) 2

08930004 CRP del Berguedà (3)

Sense especificar especialitat 2

08900259 EAP B-18 Berguedà (3)

Psicologia i pedagogia 4

Municipi: 08023 Bigues i Riells

08910005 Creda Bigues i Riells

Audició i llenguatge (E) 4

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (2)

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 08096 Granollers

08910003 Creda Granollers

Audició i llenguatge (E) 7

08930013 CRP del Vallès Oriental I

Sense especificar especialitat 4

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)

Psicologia i pedagogia 7

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà

08902081 CdA de l'Alt Berguedà (2)

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

08910013 Creda Hospitalet de Llobregat

Audició i llenguatge (E) 6

08930005 CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Sense especificar especialitat 5

08900258 EAP B-17 L'Hospitalet de Llobregat (Sector A)

Psicologia i pedagogia 8

08900276 EAP B-33 L'Hospitalet de Llobregat (Sector B)

Psicologia i pedagogia 7

08970013 ELICS Barcelona-II (comarques)

Sense especificar especialitat 60

Municipi: 08113 Manresa

08902035 CdA del Bages

Sense especificar especialitat 3

08910001 Creda Manresa (3)

Audició i llenguatge (E) 8

Psicologia i pedagogia 1

08930003 CRP del Bages (3)

Sense especificar especialitat 5

08900251 EAP B-06 Bages (3)

Psicologia i pedagogia 11

Municipi: 08118 el Masnou

08910014 Creda El Masnou

Audició i llenguatge (E) 4

08930009 CRP del Maresme III (2)

Sense especificar especialitat 4

08900307 EAP B-23 Baix Maresme (2)

Psicologia i pedagogia 11

Municipi: 08121 Mataró

08910010 Creda Mataró

Audició i llenguatge (E) 5

08930007 CRP del Maresme I

Sense especificar especialitat 3

08900253 EAP B-09 Mataró

Psicologia i pedagogia 7

Municipi: 08138 Moià

08930036 Ext. de CRP de Moià (1)

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08910004 Creda Mollet del Vallès

Audició i llenguatge (E) 5

Municipi: 08135 Montmeló

08930014 CRP del Vallès Oriental II

Sense especificar especialitat 4

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B)

Psicologia i pedagogia 9

Municipi: 08160 Perafita

08930032 Ext. de CRP de Perafita

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08910015 Creda Pineda de Mar

Audició i llenguatge (E) 4

08930008 CRP del Maresme II (2)

Sense especificar especialitat 4

08900254 EAP B-24 Alt Maresme (2)

Psicologia i pedagogia 10

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08925251 Creda Sant Adrià de Besòs (2)

Audició i llenguatge (E) 5,5

Psicologia i pedagogia 1

08930011 CRP Ciutat de Sant Adrià de Besòs (3)

Sense especificar especialitat 3

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (2)

Psicologia i pedagogia 3

Municipi: 08202 Sant Celoni

08910006 Creda Sant Celoni

Audició i llenguatge (E) 3

08930018 CRP del Vallès Oriental III

Sense especificar especialitat 3

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (Sector D)

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08910011 Creda Santa Coloma de Gramenet

Audició i llenguatge (E) 5

08930012 CRP Ciutat de Santa Coloma de Gramenet

Sense especificar especialitat 3

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramenet

Psicologia i pedagogia 10

Municipi: 08298 Vic

08924081 Creda Vic (3)

Audició i llenguatge (E) (L) 2

Audició i llenguatge (E) 8

Psicologia i pedagogia 1

08930010 CRP d'Osona (3)

Sense especificar especialitat 4

08900306 EAP B-10 Osona (3)

Psicologia i pedagogia 12

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08910012 Creda Vilafranca

Audició i llenguatge (E) 6

08930001 CRP de l'Alt Penedès (3)

Sense especificar especialitat 4

08900256 EAP B-15 Alt Penedès (3)

Psicologia i pedagogia 8

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (2)

Audició i llenguatge (E) 9

Psicologia i pedagogia 1

08930006 CRP del Garraf (2)

Sense especificar especialitat 4

08900252 EAP B-08 Garraf (2)

Psicologia i pedagogia 10

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08056 Castelldefels

08905454 EAP-19 (ext.) Castelldefels

Psicologia i pedagogia 4

08930037 Ext. de CRP de Castelldefels

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08910017 Creda Cornellà

Audició i llenguatge (E) 5

08903083 CRP del Baix Llobregat V

Sense especificar especialitat 4

08900264 EAP B-07 Cornellà

Psicologia i pedagogia 8

08970017 ELICS Baix Llobregat-Anoia

Sense especificar especialitat 21

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08910024 Creda Esplugues

Audició i llenguatge (E) 2

08930035 CRP del Baix Llobregat VIII

Sense especificar especialitat 3

08900303 EAP B-40 Esplugues de Llobregat

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 08089 Gavà

08930043 CRP del Baix Llobregat II

Sense especificar especialitat 4

08900265 EAP B-19 Viladecans

Psicologia i pedagogia 9

Municipi: 08102 Igualada

08910022 Creda Igualada

Audició i llenguatge (E) 4

08903082 CRP de l'Anoia

Sense especificar especialitat 4

08900301 EAP B-38 Anoia

Psicologia i pedagogia 11

Municipi: 08114 Martorell

08910019 Creda Martorell

Audició i llenguatge (E) 3

08930044 CRP del Baix Llobregat VII

Sense especificar especialitat 4

08900266 EAP B-26 Martorell

Psicologia i pedagogia (L) 1

Psicologia i pedagogia 9

Municipi: 08123 Molins de Rei

08903085 CdA de Can Santoi

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

08910020 Creda El Prat de Llobregat

Audició i llenguatge (E) 3

08930034 CRP del Baix Llobregat IV

Sense especificar especialitat 3

08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08910021 Creda Sant Boi

Audició i llenguatge (E) 3

08930033 CRP del Baix Llobregat III

Sense especificar especialitat 3

08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat

Psicologia i pedagogia 7

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat

Audició i llenguatge (E) 13

Psicologia i pedagogia 2

08903081 CRP del Baix Llobregat I

Sense especificar especialitat 3

08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08930038 Ext. de CRP de Sant Joan Despí

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08910023 Creda Sant Vicenç dels Horts

Audició i llenguatge (E) 3

08903084 CRP del Baix Llobregat VI

Sense especificar especialitat 3

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

Psicologia i pedagogia 8,5

Municipi: 08301 Viladecans

08910018 Creda Viladecans

Audició i llenguatge (E) 3

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge (E) 3

08930041 CRP del Vallès Occidental VII

Sense especificar especialitat 3

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

08930074 CRP Vallès Occidental VIII (3)

Sense especificar especialitat 2

08900420 EAP B-50 Castellar del Vallès

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (1)

Audició i llenguatge (E) 3

08904085 CRP del Vallès Occidental V (1)

Sense especificar especialitat 3

08900409 EAP B-44 Cerdanyola del Vallès (1)

Psicologia i pedagogia 5

08970021 ELICS Vallès Occidental

Sense especificar especialitat 21

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge (E) 6

08930039 CRP del Vallès Occidental VI

Sense especificar especialitat 2

08900271 EAP B-16 Montcada-Ripollet-Santa Perpètua

Psicologia i pedagogia 8

Municipi: 08180 Ripollet

08930042 Ext. de CRP de Ripollet

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 08184 Rubí

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge (E) 6

08904083 CRP del Vallès Occidental III

Sense especificar especialitat 2

08900410 EAP B-45 Rubí

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 08187 Sabadell

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (3)

Audició i llenguatge (E) 27

Psicologia i pedagogia 2

08904081 CRP del Vallès Occidental I (3)

Sense especificar especialitat 6

08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (3)

Psicologia i pedagogia 9

08900277 EAP B-34 Sabadell (Sector B) (3)

Psicologia i pedagogia 7

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08930040 CRP del Vallès Occidental IV (3)

Sense especificar especialitat 2

08900419 EAP B-48 Sant Cugat (3)

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 08279 Terrassa

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge (E) 9

08904082 CRP del Vallès Occidental II

Sense especificar especialitat 5

08900269 EAP B-13 Terrassa

Psicologia i pedagogia 15

Serveis territorials a Girona

Municipi: 17015 Banyoles

17990106 CRP del Pla de l'Estany (3)

Sense especificar especialitat 2

17905271 EAP G-08 Pla de l'Estany (3)

Psicologia i pedagogia 3

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà

17990102 CRP del Baix Empordà

Sense especificar especialitat 4

17905263 EAP G-02 Baix Empordà

Psicologia i pedagogia 9

Municipi: 17023 Blanes

17910004 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 3

17990105 CRP de la Selva II

Sense especificar especialitat 3

17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A)

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 17062 l'Escala

17990605 CdA d'Empúries

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 17066 Figueres

17910001 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 4

17990001 CRP de l'Alt Empordà

Sense especificar especialitat 4

17905262 EAP G-01 Alt Empordà

Psicologia i pedagogia 10

Municipi: 17079 Girona

17990103 CRP del Gironès (2)

Sense especificar especialitat 6

17905266 EAP G-03 Gironès Est (2)

Psicologia i pedagogia 10

17905265 EAP G-06 Gironès Oest (2)

Psicologia i pedagogia 8

17970032 ELICS Girona

Sense especificar especialitat 28

Municipi: 17114 Olot

17900015 CdA de la Garrotxa

Sense especificar especialitat 4

17910006 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 3

17990109 CRP de la Garrotxa

Sense especificar especialitat 3

17905274 EAP G-07 La Garrotxa

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 17118 Palamós

17910002 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 4

Municipi: 17134 Planoles

17903054 CdA de Planoles

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 17141 Puigcerdà

17910005 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 1

17990104 CRP de La Cerdanya

Sense especificar especialitat 1

17905273 EAP G-09 La Cerdanya

Psicologia i pedagogia 1

Municipi: 17147 Ripoll

17910003 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 2

17990111 CRP del Ripollès

Sense especificar especialitat 2

17905267 EAP G-04 Ripollès

Psicologia i pedagogia 2

Municipi: 17155 Salt

17900035 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 15

Pedagogia terapèutica (E) 1

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17910011 Creda Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge (E) 2

17990112 CRP de la Selva I

Sense especificar especialitat 3

17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (2)

Psicologia i pedagogia 5

Serveis territorials a Lleida

Municipi: 25040 Balaguer

25910003 Creda Balaguer

Audició i llenguatge (E) 2

25990103 CRP de la Noguera

Sense especificar especialitat 3

25900748 EAP L-05 La Noguera

Psicologia i pedagogia 4

Municipi: 25058 les Borges Blanques

25910006 Creda Les Borges Blanques (2)

Audició i llenguatge (E) 1

25990107 CRP de les Garrigues (2)

Sense especificar especialitat 2

25900763 EAP L-08 Les Garrigues (2)

Psicologia i pedagogia 2

Municipi: 25062 Camarasa

25901117 CdA de la Noguera

Sense especificar especialitat 3

Municipi: 25072 Cervera

25910007 Creda Cervera

Audició i llenguatge (E) 2

25990108 CRP de la Segarra

Sense especificar especialitat 2

25900765 EAP L-09 Segarra

Psicologia i pedagogia 3

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

25911027 CdA Valls d'Àneu (1)

Biologia i geologia 1

Sense especificar especialitat 3

Municipi: 25119 Juneda

25900016 CdA de la Granja-Escola de Juneda

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 25120 Lleida

25900022 Creda Lleida

Audició i llenguatge (E) 11

Psicologia i pedagogia 1

25990102 CRP del Segrià (2)

Sense especificar especialitat 8

25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A)

Psicologia i pedagogia 9

25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B)

Psicologia i pedagogia 9

25970031 ELICS Lleida

Sense especificar especialitat 16

Municipi: 25137 Mollerussa

25910005 Creda Mollerussa

Audició i llenguatge (E) 2

25990112 CRP del Pla d'Urgell

Sense especificar especialitat 2

25900761 EAP L-07 Pla d'Urgell

Psicologia i pedagogia 4

Municipi: 25173 el Pont de Suert

25990110 CRP de l'Alta Ribagorça

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell

25910001 Creda La Seu d'Urgell

Audició i llenguatge (E) 2

25990101 CRP de l'Alt Urgell

Sense especificar especialitat 3

25900747 EAP L-03 Alt Urgell

Psicologia i pedagogia 3

Municipi: 25207 Solsona

25910008 Creda Solsona (2)

Audició i llenguatge (E) 1

25990106 CRP del Solsonès (2)

Sense especificar especialitat 2

25900767 EAP L-10 Solsonès (2)

Psicologia i pedagogia 2

Municipi: 25209 Sort

25990111 CRP del Pallars Sobirà

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 25217 Tàrrega

25910004 Creda Tàrrega

Audició i llenguatge (E) 2

25990105 CRP de l'Urgell

Sense especificar especialitat 3

25900749 EAP L-06 Urgell

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 25234 Tremp

25910002 Creda Tremp

Audició i llenguatge (E) 1

25990104 CRP del Pallars Jussà

Sense especificar especialitat 2

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà

Psicologia i pedagogia 4

Municipi: 25043 la Vall de Boí

25900032 CdA Escola de Natura de la Vall de Boí (2)

Sense especificar especialitat 3

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25910009 Creda Lleida (2)

Audició i llenguatge (E) 1

25990109 CRP de la Val d'Aran (2)

Sense especificar especialitat 2

25900769 EAP L-11 Val d'Aran-Alta Ribagorça (2)

Psicologia i pedagogia 2

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: 43038 Cambrils

43910017 Creda Tarragona

Audició i llenguatge (E) 3

43907119 EAP T-02 Baix Camp

Psicologia i pedagogia 6

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

43990105 Ext. de CRP de Cornudella de Montsant

Sense especificar especialitat 1

Municipi: 43054 l'Espluga de Francolí

43900035 CdA Monestirs del Cister

Geografia i història 1

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 43055 Falset

43910009 Creda Tarragona

Audició i llenguatge (E) 1

43990107 CRP del Priorat

Sense especificar especialitat 2

43900133 EAP T-12 Priorat

Psicologia i pedagogia 2

Municipi: 43086 Montblanc

43910005 Creda Montblanc

Audició i llenguatge (E) 1

43990106 CRP de la Conca de Barberà

Sense especificar especialitat 2

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

Psicologia i pedagogia 3

Municipi: 43123 Reus

43910002 Creda Reus

Audició i llenguatge (E) 4

43990102 CRP del Baix Camp

Sense especificar especialitat 5

43907126 EAP T-09 Reus

Psicologia i pedagogia 7

43970029 ELICS Tarragona

Sense especificar especialitat 18

Municipi: 43148 Tarragona

43900018 CdA de la Ciutat de Tarragona

Sense especificar especialitat 5

43925251 Creda Tarragona

Audició i llenguatge (E) 8

Psicologia i pedagogia 1

43900034 CRP del Tarragonès

Sense especificar especialitat 6

43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (1)

Psicologia i pedagogia 9

43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (1)

Psicologia i pedagogia 8

Municipi: 43161 Valls

43910001 Creda Valls

Audició i llenguatge (E) 2

43990101 CRP de l'Alt Camp

Sense especificar especialitat 3

43907118 EAP T-01 Alt Camp

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 43163 el Vendrell

43908060 CdA Pau Casals, el Vendrell

Sense especificar especialitat 3

43910004 Creda El Vendrell

Audició i llenguatge (E) 3

43990104 CRP del Baix Penedès

Sense especificar especialitat 3

43907123 EAP T-06 Baix Penedès

Psicologia i pedagogia 6

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 43014 Amposta

43910006 Creda Amposta

Audició i llenguatge (E) 3

43900033 CRP del Montsià

Sense especificar especialitat 3

43907125 EAP T-08 Montsià

Psicologia i pedagogia 5

Municipi: 43064 Gandesa

43910008 Creda Gandesa

Audició i llenguatge (E) 1

43990109 CRP de la Terra Alta

Sense especificar especialitat 2

43900131 EAP T-10 Terra Alta (1)

Psicologia i pedagogia 2

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

43910007 Creda Móra d'Ebre

Audició i llenguatge (E) 1

43990108 CRP de Ribera d'Ebre

Sense especificar especialitat 2

43907122 EAP T-05 Ribera d'Ebre (2)

Psicologia i pedagogia 3

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43900037 CdA del Delta de l'Ebre

Sense especificar especialitat 4

Municipi: 43155 Tortosa

43910003 Creda Tortosa (1)

Audició i llenguatge (E) 2

43990103 CRP del Baix Ebre (1)

Sense especificar especialitat 5

43907120 EAP T-03 Baix Ebre (1)

Psicologia i pedagogia 7

43970033 ELICS Terres de l'Ebre

Sense especificar especialitat 9

Annex 4

LLTCES=llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris

LLTCM=llocs de treball del cos de mestres

N=nombre de places

LLTCES/LLTCM N

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Municipi: 08019 Barcelona

08061907 AFA Barceloneta

Educació primària (E) 4

08055002 CFA Barri Gòtic

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

08061932 AFA Bon Pastor

Educació primària (E) 4

08055063 CFA Canyelles

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

08062109 AFA Ciutat Meridiana

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08062353 AFA Consell de Cent

Educació primària (E) 3

Taller d'adaptació escolar 2

08062249 CFA El Carmel

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08060228 AFA El Clot

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

08044120 CFA Freire

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Taller d'adaptació escolar (E) 2

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

08061968 AFA Les Corts

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

08061944 AFA Madrid

Educació primària (E) 3

Educació primària, francès (E) 1

08055683 CFA Manuel Sacristán

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08061701 CFA Maria Rubies

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

08062262 AFA Martinet de Nit

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08061683 CFA Palau de Mar

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, francès (E) 1

08060231 AFA Pegaso

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062331 AFA Pere Calders

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08061956 AFA Prosperitat

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08061919 AFA Rius i Taulet

Educació primària (E) 4

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062250 AFA Torrent d'en Melis

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08057667 CFA Trinitat Vella

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Municipi: 08015 Badalona

08060204 AFA Gran Sol

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 7

Educació primària, anglès (E) 1

08061580 AFA Lloreda-la Pau

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08060216 AFA Morera Pomar

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08055403 CFA Sant Roc

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08022 Berga

08061971 AFA Berga

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08041 Canovelles

08055041 CFA Canovelles

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès

08062468 AFA Bellavista

Educació primària (E) 2

Municipi: 08096 Granollers

08061221 CFA Vallès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 3

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

08057953 CFA Bellvitge

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

08057965 CFA Can Serra

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

08057679 CFA El Gornal

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

08062006 AFA La Florida

Educació primària (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

08062110 AFA Sanfeliu

Educació primària (E) 4

08062481 CFA Sant Josep

Educació primària (E) 4

08062493 AFA Sant Ramon

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08057874 CFA Santa Eulàlia

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08105 la Llagosta

08059044 CFA La Llagosta

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 3

Municipi: 08112 Manlleu

08063621 AFA Martí i Pol

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08113 Manresa

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08121 Mataró

08062511 AFA Alarona

Educació primària (E) 3

08060253 AFA Can Marfà

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

08042858 CFA Els Tarongers

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08055385 CFA Mollet del Vallès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

08062523 AFA Marinada

Educació primària (E) 2

Municipi: 08159 Parets del Vallès

08062043 AFA Parets del Vallès

Educació primària (E) 2

Municipi: 08172 Premià de Mar

08060265 AFA Premià de Mar

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08060125 CFA Manuel Fernández

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

08062134 AFA Pla de Besòs

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

08061233 AFA Sant Pere de Ribes

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

08060289 CFA Fondo

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 7

Educació primària, anglès (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

08060290 CFA Singuerlín

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08285 Torelló

08063643 AFA La Cooperativa

Educació primària (E) 2

Municipi: 08298 Vic

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08057163 CFA Teresa Mañé

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 3

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 2

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 08056 Castelldefels

08055051 CFA Jacint Verdaguer

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08061981 AFA Abat Oliba

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

08042846 CFA Flora Tristán

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08076 Esparreguera

08063618 AFA Esparreguera

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08061993 AFA Eugeni d'Ors

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08089 Gavà

08062471 AFA Eramprunyà

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08102 Igualada

08062018 AFA Verge de Montserrat

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08114 Martorell

08062122 CFA Martorell

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 3

Municipi: 08123 Molins de Rei

08055695 CFA Rafael Farré

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

08062031 AFA Ntra. Sra. de Montserrat

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

08062559 AFA Sant Cosme

Educació primària (E) 3

08056572 CFA Terra Baixa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08058209 CFA Lluís Castells

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08055439 CFA Mestre Esteve

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08059731 CFA Arquitecte Jujol

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

08062055 AFA Can Ginestar

Educació primària (E) 3

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08055440 CFA Garrosa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08301 Viladecans

08060137 CFA Edèlia Hernández

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials al Vallès Occidental

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08058210 AFA Badia del Vallès

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

08056560 CFA Barberà

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08062021 CFA Montcada i Reixac

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 08180 Ripollet

08055397 CFA Jaume Tuset

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08184 Rubí

08060277 AFA Pau Casals

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08187 Sabadell

08057011 CFA Can Rull

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació Primària (E) (L) 1

08056997 CFA La Concòrdia

Àmbit ciències socials i participació 2

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 10

Educació primària, anglès (E) 1

08057001 CFA La Creu de Barberà

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària (E) (L) 1

08063631 AFA Sabadell

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 1

08055075 CFA Torre Romeu

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

(07.019.111)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

08061555 AFA Can Folguera

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 08279 Terrassa

08059691 CFA Anna Murià

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

08062080 CFA Ègara

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

08062079 CFA Ramon Llull

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 2

08059706 CFA Salvador Espriu

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials a Girona

Municipi: 17015 Banyoles

17008365 AFA Pla de l'Estany

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17023 Blanes

17007129 CFA Es Piteus

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 5

Municipi: 17066 Figueres

17007178 CFA Maria Verdaguer

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 17079 Girona

17007181 CFA Girona

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 2

Educació primària (E) 13,50

Educació primària, anglès (E) 2

Educació Primària (E) (L) 1

Municipi: 17095 Lloret de Mar

17007014 AFA Lloret de Mar

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17114 Olot

17007671 CFA La Garrotxa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17117 Palafrugell

17008146 CFA Palafrugell

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 17147 Ripoll

17008377 AFA Ripollès

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 17155 Salt

17005339 CFA Les Bernardes

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 8,5

Educació primària, anglès (E) 2

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 4

Educació primària, anglès (E) 2

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17008389 AFA La Selva

Àmbit ciències socials i participació 0,5

Educació primària (E) 3

Serveis territorials a Lleida

Municipi: 25040 Balaguer

25008561 AFA Balaguer

Educació primària (E) 2

Municipi: 25072 Cervera

25008571 AFA Cervera

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 25120 Lleida

25007611 CFA Joan Carles I

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 7

Educació primària, anglès (E) 1

25006410 CFA Segrià

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

Municipi: 25137 Mollerussa

25008625 AFA Mollerussa

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

25008583 AFA La Seu d'Urgell

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 25207 Solsona

25008753 CFA Solsonès

Àmbit de la comunicació 1

Educació primària (E) 3

Municipi: 25217 Tàrrega

25008595 AFA Tàrrega

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25008741 AFA Val d'Aran

Àmbit ciències socials i participació 1

Serveis territorials a Tarragona

Municipi: 43086 Montblanc

43010323 AFA Montblanc

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43123 Reus

43008857 CFA Mas Pellicer

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 5

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43148 Tarragona

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 1

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 6

Educació primària, anglès (E) 1

43008729 CFA Tarragona

Educació primària (E) 8

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43161 Valls

43010074 AFA Valls

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, anglès (E) 1

Educació primària, francès (E) 1

Municipi: 43163 el Vendrell

43010062 AFA El Vendrell

Educació primària (E) 3

Municipi: 43171 Vila-seca

43010086 AFA Vilaseca

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 1

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi: 43014 Amposta

43008754 CFA Sebastià Joan Arbó

Educació primària (E) 3

Educació primària, anglès (E) 2

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

43010311 AFA Ribera d'Ebre

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 0,5

Educació primària (E) 1

Educació primària, anglès (E) 1

Municipi: 43155 Tortosa

43009771 AFA Tortosa

Àmbit ciències socials i participació 1

Àmbit de la comunicació 2

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia 1

Educació primària (E) 2

Educació primària, francès (E) 1

(07.019.111)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal