Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4815 - 06/02/2007


DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ACORD GOV/16/2007, de 30 de gener, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2007 de 6.856 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació. (Pàg. 4445)


ACORD

GOV/16/2007, de 30 de gener, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2007 de 6.856 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

L'Acord general de 10 d'octubre de 2005, sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008, determina que durant la vigència d'aquest Acord i en els termes previstos per al conjunt de les administracions públiques, l'Administració de la Generalitat adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de reduir la temporalitat actual de l'ocupació pública fins a assolir la màxima estabilitat possible del personal que hi presta serveis.

L'Acord de 17 de novembre de 2005 de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya estableix que durant els anys 2005, 2006 i 2007 el Departament d'Educació proposarà una oferta suficient de places amb la finalitat prioritària d'estabilitzar la plantilla de personal docent.

La secretària general del Departament d'Educació ha presentat davant la secretària de Funció Pública i Modernització de l'Administració la corresponent proposta d'oferta d'ocupació pública, i els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2006, prorrogats per al 2007, han emès el corresponent informe favorable.

Considerant també el que preveuen l'article 29 de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, que regula la reserva de places per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, i el Decret 66/1999, de 9 de març, que determina l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional;

La Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe a què fa referència l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat. També s'ha complert el que determina l'article 32.c) de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics.

Considerant el que disposa l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, quant a la publicació de les ofertes d'ocupació pública, i l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aproven les directrius per a la publicitat d'acords del Govern;

En ús de les competències atribuïdes per l'article 5.c) i 25.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, el Govern de la Generalitat adopta el següent Acord:

.1  Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2007 dels cossos de funcionaris docents inclosos en l'àmbit del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, d'acord amb les places vacants que figuren en l'annex del present Acord.

.2  L'oferta d'ocupació pública indicada inclou les vacants dotades la provisió de les quals es considera necessària durant l'exercici pressupostari per a l'adequat funcionament dels serveis a càrrec dels pressupostos de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2006, prorrogats per al 2007.

.3  En la corresponent convocatòria, per al cos de professors d'ensenyament secundari, es reservarà el 25% de les places vacants ofertes perquè siguin proveïdes pel sistema de promoció interna, d'acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

De conformitat amb l'Acord de Govern de 27 de desembre de 2006, en relació amb les condicions laborals del professorat de secundària acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya, les places objecte d'aquesta oferta per proveir-se pel sistema de promoció interna i que siguin ocupades per funcionaris del cos de professors tècnics de formació professional que tinguin destinació definitiva en l'ensenyament secundari obligatori no es consumiran, de manera que s'incrementarà el nombre d'aprovats que correspongui sempre que participin per la mateixa especialitat que ocupen.

.4  D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones discapacitades seran admeses en igualtat de condicions que els altres aspirants.

La convocatòria no establirà exclusions per limitacions psíquiques, físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.

A les proves selectives s'establiran, per a les persones discapacitades que ho sol·licitin, les adaptacions necessàries perquè les puguin realitzar. Els interessats hauran de formular-ne la petició corresponent en la sol·licitud de participació a la convocatòria.

En la convocatòria s'haurà d'establir una reserva de places d'un 5% de les previstes en la present oferta per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, d'acord amb la valoració realitzada per l'equip multiprofessional competent, amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de l'Administració de la Generalitat sigui cobert per persones discapacitades.

.5  La resolució de la convocatòria corresponent a aquesta oferta d'ocupació pública haurà de comportar el cessament del personal interí corresponent, sense que en cap cas es pugui produir un increment global de dotacions de personal docent.

.6  Amb la finalitat d'ampliar la difusió de la convocatòria de proves selectives derivada d'aquesta oferta, al procés selectiu s'inclourà l'adreça de la web corresponent de la xarxa d'Internet, en la qual es recollirà de la manera més complerta possible la convocatòria i els actes que se'n derivin.

.7  Aquest Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 de gener de 2007

Ramon García-Bragado i Acín

Secretari del Govern

Annex

Cos de mestres: 4.490 places.

Cos de professors d'ensenyament secundari: 2.366 places.

Total de l'oferta d'ocupació pública: 6.856 places.

(07.018.102)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal