Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4823 - 16/02/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/365/2007, de 8 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents. (Pàg. 5550)


RESOLUCIÓ

EDU/365/2007, de 8 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents.

En data 8 de gener de 2007 s'ha publicat la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007).

Atès que a l'annex 1 de la convocatòria esmentada per a determinades especialitats hi ha especificacions, pautes i criteris relatius a les qüestions de caràcter pràctic;

Atès que s'ha observat que a les especialitats d'organització i projectes de sistemes energètics, processos de producció agrària i processos indústria alimentària, s'han omès, per error, algunes de les corresponents especificacions, pautes i criteris, cal modificar l'annex 1 esmentat pel que fa a aquestes especialitats;

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Modificar l'annex 1 de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, relatiu a les especificacions, pautes i criteris relatius a les qüestions de caràcter pràctic en relació amb les especialitats d'organització i projectes de sistemes energètics, processos de producció agrària i processos indústria alimentària, les quals queden de la manera següent:

Especialitat: Organització i projectes de sistemes energètics

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

La prova consistirà en la realització d'una prova pràctica o simulació o resolució d'exercicis i supòsits relacionats amb:

L'anàlisi de les característiques i del funcionament dels equips per a instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

El càlcul de paràmetres i la configuració d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

La planificació i l'execució dels processos de manteniment, muntatge i modificació d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

L'elaboració i l'execució de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

La gestió de la qualitat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

La gestió de la seguretat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

La protecció del medi ambient en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades.

Especialitat: Processos de producció agrària

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

La prova consistirà en la realització d'una prova pràctica o simulació o resolució d'exercicis i supòsits relacionats amb:

Determinació de l'organització i gestió d'una empresa agrària i interpretació de la normativa relacionada.

Establiment de la programació i aplicació dels sistemes de control de la producció de l'empresa agrícola i ramadera, de les operacions de restauració, manteniment, defensa, ordenació i aprofitament dels recursos forestals, de les activitats d'ús públic i conservació del medi natural i dels treballs d'instal·lació i manteniment de parcs i jardins.

Realització de les operacions de control fitosanitari, elaboració d'un calendari de tractaments, selecció de les tècniques apropiades, aplicació de plaguicides, preservant el medi ambient i la sanitat dels aliments.

Realització de les operacions de producció, de cura i maneig del bestiar, i les operacions clíniques, de cura i maneig dels animals de companyia.

Previsió i execució de les tasques de reg, selecció d'adobs i de fertilitzants.

Realització de l'estudi de la composició del sòl, de la meteorologia/ climatologia, altimetria/planimetria, d'una activitat d'ús públic dels espais naturals o d'un projecte de jardineria.

Planificació i control de les mesures de protecció sanitària, i verificació del compliment de les normes de seguretat i higiene.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades.

Especialitat: Processos indústria alimentària

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

La prova consistirà en la realització d'una prova pràctica o simulació o resolució d'exercicis i supòsits relacionats amb:

Activitats de gestió de productes: control logístic d'inventaris, condicionament i conservació de productes, formalització de documents i transport de mercaderies en la indústria alimentària.

Representació i descripció de les diferents fases de producció en la indústria alimentària, tot indicant les característiques dels productes, envasament i embalatge, els recursos humans necessaris, la identificació i manteniment de la maquinària i dels equips i el càlcul de les càrregues de treball.

Identificació de les pautes de control d'una unitat de producció, construcció de gràfics de control, tècniques de programació, determinació dels ritmes de producció i aplicació de mètodes de càlcul de costos.

Activitats de gestió de qualitat en la indústria alimentària: determinació del sistema d'assegurament de la qualitat, elaboració de les parts d'un manual de qualitat, disseny d'un programa d'auditoria, aplicació de plans de mostreig i identificació de la normativa relacionada.

Resolució d'exercicis d'estadística descriptiva: càlcul de paràmetres estadístics, elaboració de taules de freqüència i representacions gràfiques de les dades.

Determinació i descripció dels mètodes de gestió i control ambiental d'aigües residuals, residus sòlids i emissions atmosfèriques (inclosa la contaminació acústica) en la indústria alimentària.

Aplicació de tècniques de comercialització a una campanya de promoció, i elaboració d'un pla de vendes d'un producte alimentari.

Planificació i realització d'anàlisis i assajos microbiològics (microscòpia, mètodes de preparació de cultius, tècniques de sembra, condicions d'incubació, sistemes de recompte i condicions d'esterilització) i químics (tècniques gravimètriques, volumètriques i mètodes instrumentals òptics, electroquímics i cromatogràfics) de mostres alimentàries.

Determinació de les condicions d'higiene i seguretat en la indústria alimentària.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(07.038.062)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal