Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4826 - 21/02/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/412/2007, de 16 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb les proves convocades per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents. (Pàg. 6347)


RESOLUCIÓ

EDU/412/2007, de 16 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb les proves convocades per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents.

Per la Resolució EDU/151/2007, de 25 de gener (DOGC núm. 4811, de 31.1.2007), es va declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents convocat per la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007), de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents, la qual es va exposar a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels seus serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació (http://www.gencat.net/educacio/profe/noves_espe.htm).

Una vegada finalitzat el termini per presentar-hi reclamacions i per tal de donar compliment al que estableix la base 4.3 de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre,

Resolc:

.1  Declarar aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relació amb les proves convocades per la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, que figura exposada al públic a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels seus serveis territorials, les adreces de les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació (http://www.gencat.net/educacio/profe/noves_espe.htm).

.2  L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 3 de març de 2007 a les 10 hores. Estan obligats a presentar-s'hi tots els aspirants que desitgin realitzar el procediment selectiu. Els que no hi assisteixin, en seran exclosos.

.3  D'acord amb el que s'estableix a la base 5.9 de la Resolució 4320/2006, de 29 de desembre, els tribunals faran públics els criteris de correcció de la prova en els taulers d'anuncis d'on se celebri el procés selectiu almenys amb una setmana d'antelació a l'inici de les proves. Així mateix, amb una antelació mínima de 48 hores abans de l'acte de presentació, els tribunals faran públics als tauler d'anuncis abans esmentats els aspirants que es convoquin per a la realització de la prova, o una part de l'aquesta, el mateix dia 3 de març de 2007.

.4  Considerar exclosos del procediment selectiu amb caràcter definitiu els aspirants que figurin a la relació d'exclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de febrer de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Seu central del Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226.

08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Av. Paral·lel, 71-73.

08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

Casp, 15.

08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Laureà Miró, 328-330.

08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Marquès de Comillas, 67-69.

08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida

Pica d'Estats, 2.

25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona

Ultònia, 11, 1r 4a.

17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona

Sant Francesc, 7.

43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Providència, 5-9.

43500 Tortosa.

(07.046.180)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal