Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4843 - 16/03/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/716/2007, de 15 de març, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció de director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 9441)


RESOLUCIÓ

EDU/716/2007, de 15 de març, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció de director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) estableix al Capítol IV del títol V el procediment per a la selecció dels/de les directors/es dels centres públics i el seu nomenament.

El Decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics (DOGC núm. 4842, de 15.3.2007), estableix a l'article 7 que el Departament d'Educació convoca cada curs escolar el concurs de mèrits per a la selecció dels/de les directors/es dels centres docents en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1  Convocar concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en els que hagi de quedar vacant aquest càrrec. La llista dels centres apareix com a annex 2 d'aquesta Resolució.

.2  Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.3  La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera que imparteixi alguns dels ensenyaments encomanats al centre al qual s'opta. La selecció es regeix pels principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

.4  Delegar la competència per fer pública la llista de candidats seleccionats en la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases

.1  Centres en què queda vacant el càrrec de director/a.

Els centres docents en què a partir de l'1 de juliol de 2007 queda vacant el càrrec de director/a es relacionen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.2  Requisits de participació

2.1  Poden prendre part en aquest concurs de mèrits, el professorat funcionari de carrera que imparteixi algun dels ensenyaments encomanats als centres als quals opten i que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa a l'aula com a funcionari/ària de carrera, durant un període d'igual durada, en algun dels ensenyaments que ofereixen els centres als quals s'opta.

c) Estar prestant serveis en un centre docent públic del Departament d'Educació en algun dels ensenyaments dels centres als quals s'opta, amb una antiguitat d'almenys un curs acadèmic complet, en el moment de publicació de la convocatòria.

També es requerirà que en la plantilla dels centres als quals s'opta consti un lloc de treball d'una de les especialitats de la qual n'és titular per oposició, o bé hi pugui accedir per disposar de capacitació, habilitació extraordinària o especial, el professor candidat a director.

Els requisits a), b) i c) s'han de tenir complerts en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

No són exigibles els requisits a) i b) les persones candidates a director/a, de centres específics d'educació infantil, incomplets d'educació primària, d'educació secundària amb menys de 8 unitats, de les escoles d'art i superiors de disseny, de l'escola superior de conservació i restauració, de les escoles oficials d'idiomes, dels centres específics d'ensenyaments esportius i dels de formació d'adults amb menys de 8 professors.

d) Tenir coneixement del català, i de l'aranès a era Val d'Aran, acreditat amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

Els aspirants que no puguin acreditar coneixements de català, i d'aranès si és el cas, corresponents al nivell C o superior, o no puguin acreditar la idoneïtat, hauran de superar una prova prèvia de coneixements de català, i d'aranès si el centre és a era Val d'Aran, d'acord amb l'article 7.1 del Decret 161/2002, de 12 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Així mateix, serà d'aplicació el règim d'exempcions previst a l'article 8 del Decret esmentat.

e) Presentar un projecte de direcció que inclogui, entre d'altres, els objectius, les línies d'actuació i la seva avaluació.

2.2  Prova de català:

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

El director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació designarà en l'àmbit territorial de la seva competència tants òrgans qualificadors com siguin necessaris per tal d'avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d'educació que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de mestres. A era Val d'Aran el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència en català i aranès.

El director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació farà pública al tauler d'anuncis dels serveis territorials, no més tard del dia 12 d'abril de 2007, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la seva competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc de realització de les proves. Aquestes proves es realitzaran abans del 14 d'abril de 2007.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova constarà de dues parts:

Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l'activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l'activitat professional: carta, informe, etc. (30 punts).

Correcció d'un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

.3  Sol·licituds de participació i termini

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es podran obtenir als serveis territorials del Departament d'Educació o a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/educacio. En tot cas, les sol·licituds es poden presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

Cada aspirant podrà presentar-se com a candidat a un únic centre docent, excepció feta de les zones escolars rurals, on l'aspirant podrà optar a la direcció de la zona escolar rural, a la direcció d'un dels centres que la composen o a totes dues, si està vacant. Un aspirant podrà ser seleccionat per ocupar la direcció d'una zona escolar rural i la direcció d'un dels centres que en formen part.

En el cas que l'aspirant demani més d'un centre, excepte en el supòsit esmentat per a les zones escolars rurals, s'exclourà de la participació en el concurs de mèrits.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus interessos i els seus drets han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de la participació, la qual cosa comportarà que s'anul·li la petició si no correspon a cap dels centres publicats a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

Els participants hauran de sol·licitar els centres fent constar els codis detallats a l'annex 2.

Per a l'elaboració del projecte específic de direcció, els/les aspirants a director podran consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten, en les dependències de la inspecció als serveis territorials que corresponguin.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 19 de març al 2 d'abril de 2007, ambdós inclosos.

La sol·licitud s'adreçarà a la direcció dels serveis territorials a què correspongui el centre sol·licitat i s'adjuntarà la declaració de mèrits amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació al barem de la base 5, inclòs el projecte específic que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre a la direcció del qual opta.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats de què hi hagi constància al registre informàtic de personal del Departament d'Educació. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds, ni aquells que no es justifiquin de la manera indicada a la base 5.

.4  Comissió de selecció

La selecció entre els aspirants a director o la directora la realitza la comissió de selecció que es constitueix en cada centre i/o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

4.1  La comissió estarà formada per:

Un inspector o inspectora d'educació, que la presideix i el director o la directora d'un centre públic que imparteixi alguns ensenyaments encomanats al centre on s'hagi de proveir la direcció, proposat pel president de la comissió, com a representants de l'administració educativa.

Tres representants del claustre de professorat elegits per i entre els seus membres i tres representants del consell escolar, elegits per i entre els membres d'aquest que no són professors. Actua com a secretari de la comissió el director o la directora que forma part de la comissió com a representant de l'administració educativa. Els tres representants del claustre de professors seran designats per votació secreta. Cada professor podrà votar a dos representants i se seleccionaran els tres més votats. En cas d'empat de vots, es designarà el de més edat.

Els directors o les directores que es presentin al concurs de mèrits per a la selecció d'aspirants a la direcció del centre en el qual estan exercint la direcció, no podran formar part de la comissió de selecció ni dur a terme les funcions que en el procés de selecció estan assignades al director o la directora del centre. Aquestes funcions seran exercides pel cap d'estudis, en el cas que no sigui candidat o, consecutivament, pel coordinador pedagògic o pel secretari del centre, si no tenen motiu d'abstenció. En el cas que en tinguin, el director dels serveis territorials corresponent designarà el professor del centre que ha d'exercir les funcions assignades al director del centre en aquest procés de selecció.

El/La director/a del centre que es presenti a candidat/a manté el seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del consell escolar on s'han d'escollir els representants a la comissió de selecció que seran presidides pel cap d'estudis.

En cap cas els aspirants poden formar part de la comissió de selecció.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2  Designació de representants del claustre de professorat i del consell escolar en la comissió de selecció.

El director o la directora del centre trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, còpia de l'acta de la sessió de cadascun dels òrgans de participació esmentats que han estat convocats amb la finalitat de designar els representants a la comissió de selecció.

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà els membres de la comissió amb anterioritat al dia 28 d'abril de 2007.

.5  Fases del concurs

El concurs constarà de dues fases.

5.1  En la primera fase el servei de personal dels serveis territorials, comprova per cada candidat/a el compliment dels requisits exigits a l'article 2 de les bases d'aquesta convocatòria i procedeix a comptabilitzar els mèrits especificats al barem que es detalla a continuació, per tal de facilitar a la comissió de selecció la relació dels mèrits per a la valoració de la primera fase del concurs.

La valoració dels mèrits que hagin estat acreditats pels aspirants es fa d'acord amb el barem següent:

A) Per l'exercici del càrrec de director/a, amb valoració positiva:

1,50 punts per cada any.

B) Per l'exercici del càrrec de cap d'estudis, de coordinador pedagògic, de secretari, coordinador d'una aula de formació d'adults o anàleg, amb valoració positiva:

0,75 punts per cada any.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Apartats A) i B), fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2006-2007, o bé, certificat del/de la secretari/ària o cap del servei de personal dels serveis territorials corresponents.

C) Per cada any de servei com a coordinador de cicle en l'educació infantil, en l'educació primària o en l'educació secundària obligatòria, coordinador d'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de formació professional, coordinador d'ensenyaments inicials, bàsics, per a proves d'accés, d'ensenyament de competències per a la societat de la informació, coordinador de riscos laborals, coordinador d'informàtica, coordinador de llengua i cohesió social, cap de departament didàctic, cap de seminari o anàlegs, amb valoració positiva:

0,25 punts per cada any.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vistiplau del/de la director/a.

D) Per cada any de servei en llocs de treball de l'administració educativa de nivell 26 o superior: 0,75 punts.

Documents justificatius.

Certificació del director de serveis.

E) Per pertànyer al cos de catedràtics d'ensenyaments secundaris en els concursos de mèrits per a director o directora d'un institut d'educació secundària; al cos de catedràtics d'escola oficial d'idiomes, en el concurs de mèrits per a director o directora d'una escola oficial d'idiomes; al cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, en el concurs de mèrits per a director o directora d'escola d'art i superior de disseny de l'escola superior de conservació i restauració de béns culturals: 2 punts.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti o se li reconegui la condició de catedràtic.

F) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc exigits com a requisit, amb valoració positiva de la tasca docent realitzada:

1 punt per cada any.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del secretari o del cap de servei de personal dels serveis territorials corresponents i/o certificat del secretari del centre amb el vistiplau del director/a. En el cas d'experiència docent en centres privats caldrà aportar certificat del director/a amb el vistiplau de la inspecció.

G) Per cada any d'experiència com a representant del claustre al consell escolar: 0, 2 punts.

Documents justificatius:

Certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director.

Els punts pels anys d'experiència previstos als apartats A), i B), es calcularan dividint per dotze el nombre de mesos acumulats fins al 30 de juny de 2007, i fins a 31 d'agost de 2007 els apartats C), D), F) i G), que es calcularan multiplicant el resultat pels punts anuals assignats a cada any d'exercici en el càrrec i servei, d'experiència docent o com a representant del claustre en el consell escolar.

Un cop acumulats els mesos, no es tindran en compte les fraccions inferiors al mes. En el resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per punts, es tindran en compte dos decimals.

H) Per cada titulació universitària diferent a l'exigida per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa:

1 punt per cada títol de doctor, de llicenciat, d'arquitecte o enginyer.

0,5 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del títol de doctor. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. Fotocòpia compulsada del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents o, certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

I) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

Documents justificatius:

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent. Per la recerca i les publicacions: els exemplars que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN. No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Educació.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Educació. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

La puntuació mínima requerida en la primera fase és de 10 punts i la màxima de 20. Els aspirants que obtinguin la puntuació mínima passaran a la fase següent.

5.2  En la segona fase es considera el projecte de direcció que recull la proposta directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre i la seva adequació a l'entorn del centre.

El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, format DIN A4, a doble espai.

Els aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant la comissió de selecció.

Abans de valorar-los, la comissió de selecció podrà demanar el parer del consell escolar sobre els projectes de direcció dels aspirants presentats. A aquest efecte, els membres del consell escolar podran consultar aquests projectes en la forma que determini la comissió de selecció.

La valoració de la segona fase es farà d'acord amb el següent barem:

La comissió de selecció tindrà en compte la coherència dels projectes per a la direcció d'un centre que forma part d'una zona escolar rural i el de la direcció de la zona escolar rural.

El projecte de direcció serà global i inclourà, almenys, els continguts següents:

a) Valoració del funcionament actual del centre docent en relació al seu projecte educatiu, tant des del punt de vista pedagògic com de gestió, i de la incidència de l'entorn sobre el centre.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar el coneixement del centre i la coherència del projecte específic amb l'avaluació interna i externa del centre i amb altres fonts d'informació disponibles. També ha de valorar el coneixement de l'entorn i de la seva incidència en el centre.

b) Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l'organització i el funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. En particular, el projecte concretarà els objectius directament relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes, i l'impuls de projectes coeducatius a totes les activitats del centre adreçats a la consecució de l'eradicació de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe entre l'alumnat, així com l'afavoriment de la prevenció de les violències contra les alumnes, mitjançant l'impuls de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre l'alumnat.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la relació del projecte de direcció amb els objectius del Departament d'Educació i amb el projecte educatiu del centre.

c) Descripció de les grans línies d'actuació previstes per a assolir els objectius fixats a l'apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. En particular, s'ha d'especificar l'estratègia per a aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en l'aplicació del projecte de direcció.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la coherència de les estratègies amb els objectius, les previsions de treball en equip i, si s'escau, la proposta d'equip de govern que s'hi incorpora a la proposta de direcció, l'optimització dels recursos disponibles, el realisme sobre els recursos a obtenir i les possibilitats d'assolir els objectius amb els recursos previstos.

d) Exposició del procés d'avaluació del desenvolupament del projecte de direcció i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de govern i de coordinació.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La puntuació mínima que s'ha d'obtenir a la segona fase per ser seleccionat és de 10 punts i la màxima de 20 punts.

La comissió de selecció ha de valorar el rigor i la simplicitat del procés per fer el seguiment i valorar l'aplicació del projecte de direcció, per prendre decisions a partir dels resultats obtinguts i per fer efectiva la transparència informativa.

La comissió de selecció ha de fer una valoració global del projecte específic presentat i exposat per cada aspirant, a partir de les valoracions dels diferents continguts parcials esmentats. Cada membre de la comissió de selecció valorarà el projecte específic de 0 a 20 punts. Quan hi hagi una diferència de quatre o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres de la comissió, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima només s'exclourà una d'aquestes valoracions.

.6  Acreditació de l'avaluació dels mèrits al·legats a la primera fase del concurs

D'acord amb el que preveu el barem de l'annex del Decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics , per cadascun dels apartats es determina el següent:

En relació amb l'apartat A.

A les persones sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a des de l'1 de juliol de 2003 fins al 30 de juny de 2004, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament previst a la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2003.

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a entre l'1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2004.

Els sol·licitants que actualment exerceixen el càrrec de director/a entre l'1 de juliol de 2006 i el 30 de juny de 2007, com a conseqüència de la pròrroga de nomenament prevista a l'apartat 2 de la disposició transitòria sisena de la LOE, se'ls considerarà avaluats positivament fins al 30 de juny de 2006.

La Inspecció d'Educació realitzarà l'avaluació de l'exercici del càrrec de director a les persones aspirants que l'han exercit amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, sempre i quan correspongui a períodes no inclosos en els tres apartats anteriors d'aquesta base sisena.

En relació amb els apartats B, C i F.

La Inspecció d'Educació també realitzarà l'avaluació dels mèrits dels apartats B, C i F a partir del 13 de gener de 2003, data d'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Els sol·licitants que ja varen participar en alguna de les dues convocatòries de concurs de mèrits realitzades a l'empara del Decret 317/2004, de 22 de juny ja se'ls considera avaluats als efectes d'acreditació dels mèrits dels apartats A, B, C i F.

.7  Procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials, comprovarà el compliment dels requisits esmentats a la base 2 i comptabilitzarà els mèrits especificats al barem de la base 5.1. A continuació, el director o la directora dels serveis territorials resoldrà sobre l'admissió i la desestimació de les sol·licituds presentades. La manca de compliment dels requisits comportarà la desestimació de la sol.licitud.

Aquesta resolució, que també especificarà si la persona candidata a director/a té o no destinació al centre en l'actual curs escolar, es farà pública a l'adreça d'internet http://www.gencat.net/educacio i al tauler d'anuncis dels serveis territorials i es notificarà al director o a la directora del centre on es convoqui el càrrec de director/a perquè la faci pública al tauler d'anuncis del centre abans del 19 d'abril de 2007.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant la Direcció del Serveis Territorials del Departament d'Educació en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució.

La comissió de selecció es constitueix quan es declaren admeses una o més d'una candidatura a la direcció del centre on hi ha una plaça de director/a vacant.

El procediment de nomenament de la Comissió així com el termini establert per a la seva constitució són els establerts als apartats 4.1 i 4.2 d'aquesta Resolució

El director o la directora dels serveis territorials lliurarà a la presidència de cada comissió, abans del dia 28 d'abril de 2007, la comptabilització dels mèrits corresponents a la primera fase del concurs, així com també, el projecte de direcció que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre que ha presentat cadascun dels aspirants.

El president de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte específic de cada aspirant a cada membre de la comissió de selecció.

Un cop valorada la primera fase del concurs per la comissió de selecció, el dia 4 de maig de 2007, s'exposarà en el centre la puntuació obtinguda per les persones candidates. Contra la decisió de la comissió es podrà presentar reclamació en el termini de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes. Aquestes reclamacions es presentaran al centre i s'adreçaran al president o presidenta de la comissió de selecció. Durant aquest termini també es podran presentar en els centres corresponents, desistiments totals o parcials a la participació.

Un cop finalitzat el termini de reclamacions, el dia 11 de maig, la comissió de selecció farà pública la resolució de les reclamacions presentades, anunciarà la data d'exposició del projecte corresponent a la segona fase del concurs i exposarà la llista d'aspirants convocats a aquesta segona fase.

La comissió de selecció, en la segona fase del concurs de mèrits, valorarà, en primer lloc, el projecte de direcció del professorat aspirant que té destinació definitiva o provisional al centre en el curs 2006-07, d'acord amb els criteris previstos a la segona fase del barem que consta a l'apartat 5.2 de les bases d'aquesta convocatòria.

En absència d'aquest, la comissió de selecció valorarà, si s'han presentat, els projectes de les candidatures de professorat amb destinació a altres centres al curs 2006-07.

En l'anunci de les dates de defensa del projecte de direcció corresponent a la segona fase del concurs, la comissió haurà de tenir en compte les consideracions següents:

a) Les dates de la convocatòria s'han de realitzar amb un mínim de 48 hores d'antelació.

b) La comissió ha de preveure dues dates amb una diferència de set dies si s'ha presentat professorat aspirant a la direcció del centre que hi té destinació i professorat que no té destinació al centre.

c) La defensa del projecte s'ha d'exposar davant la comissió de selecció abans del dia 15 de maig si tots els candidats tenen destinació al centre o si cap d'ells en té i en primera convocatòria si hi ha candidats que compleixin ambdós supòsits.

La preferència entre candidats pel que fa referència a les direccions d'una ZER o d'un centre que en forma part, s'aplicarà d'acord amb els criteris següents:

1. Per accedir a la direcció vacant d'una ZER tindrà preferència tot el professorat amb destinació definitiva o provisional en algun dels centres que en formen part, així com el professorat destinat específicament a la ZER com a itinerant.

2. Per accedir a la direcció vacant d'un centre que formi part d'una ZER tindrà preferència tant el professorat destinat al centre de referència, com el professorat itinerant destinat a la ZER de la qual forma part.

La comissió, d'entre les candidatures de professorat amb destinació al centre, si n'hi ha, seleccionarà l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre aquells que hagin superat les puntuacions mínimes establertes, tot prenent en consideració que la ponderació de les puntuacions de la primera i de la segona fase del concurs per tal de formar la puntuació global serà del 30% per a la primera fase i del 70% per a la segona fase. En cas que no hi hagi candidats amb destinació al centre que superin les puntuacions mínimes, s'efectuarà el mateix procediment per als candidats que no tinguin destinació al centre.

El projecte de direcció d'un candidat només pot ésser valorat un cop per la comissió de selecció.

En cas d'empat en la puntuació total obtinguda, un cop aplicada la ponderació abans esmentada entre diversos aspirants, se selecciona el que hagi obtingut major puntuació total en la segona fase. Si persisteix l'empat, se selecciona el que hagi obtingut major puntuació total en la primera fase, si encara persisteix l'empat se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l'apartat A) de la primera fase; a continuació se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l'apartat B) i així successivament en la resta d'apartats del barem fins a l'apartat I). Si finalment persisteix l'empat s'efectuarà un sorteig davant els aspirants empatats.

Un cop exposats i valorats els projectes de direcció, les comissions faran pública, als taulers d'anuncis del centre, l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, que correspondran a cadascuna de les convocatòries que hagi calgut dur a terme.

En el cas que de la valoració dels projectes es pugui concloure el candidat o candidata seleccionat, o bé, la seva absència, es farà constar en la corresponent acta de puntuacions que serà signada per tots els membres de la comissió i es trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, qui n'ordenarà la publicació al tauler d'anuncis.

Les persones interessades podran presentar reclamació, en el termini de tres dies hàbils, davant la comissió de selecció contra l'acta o les actes de referència.

Un cop revisades les reclamacions que correspongui, el secretari de la comissió estén l'acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant, i hi fa constar la persona seleccionada. L'acta és signada per tots els membres de la comissió.

El president de la comissió farà pública l'acta, abans de l'1 de juny de 2007, al tauler d'anuncis del centre i la trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, qui n'ordenarà la seva publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

El/La director/a dels serveis territorials dictarà i farà pública, abans del 5 de juny de 2007, la resolució d'aspirants seleccionats.

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Finalitzat el procediment, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista d'aspirants seleccionats, d'acord amb les resolucions emeses pels directors o directores dels serveis territorials corresponents.

.8  Nomenament del/de la director/a

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà director o la directora del centre l'aspirant seleccionat, des de l'1 de juliol de 2007 fins al 30 de juny de 2011, sempre i quan l'aspirant seleccionat acrediti un mínim de dos anys en l'exercici de la funció directiva, o disposi de l'acreditació per a l'exercici de la direcció dels centres docents públics.

En cas contrari, l'aspirant seleccionat haurà de superar el programa de formació inicial previst a l'article 13.1 del Decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.

L'aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no superi el programa de formació inicial no serà nomenat/da director/a.

.9  Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director/a, durant el mes d'octubre d'enguany, els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials. Podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l'interessat o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant decau en el dret a fer-ho.

Annex 2

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08002678

CEIP Ausiàs March

Barcelona

08043747

CEIP Baloo

Barcelona

08043796

CEIP Barrufet

Barcelona

08002228

CEIP Bernat de Boïl

Barcelona

08002915

CEIP Brasil

Barcelona

08043814

CEIP Carlit

Barcelona

08046293

CEIP Cavall Bernat

Barcelona

08002587

CEIP Concepción Arenal

Barcelona

08044201

CEIP Dovella

Barcelona

08002599

CEIP Eduard Marquina

Barcelona

08002344

CEIP El Turó

Barcelona

08042329

CEIP Els Xiprers

Barcelona

08060873

CEIP Eulàlia Bota

Barcelona

08052669

CEIP Ferran Sunyer

Barcelona

08002721

CEIP Font d'en Fargas

Barcelona

08063072

CEIP Fructuós Gelabert

Barcelona

08002460

CEIP Gaudí

Barcelona

08002654

CEIP General Prim

Barcelona

08039835

CEIP Jovellanos

Barcelona

08002563

CEIP La Mar Bella

Barcelona

08033523

CEIP La Muntanyeta

Barcelona

08002800

CEIP Mas Casanovas

Barcelona

08041179

CEIP Mestre Enric Gibert i Camins

Barcelona

08001649

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Barcelona

08043851

CEIP Nabí

Barcelona

08031794

CEIP Palma de Mallorca

Barcelona

08013457

CEIP Pegaso

Barcelona

08062675

CEIP Pere IV

Barcelona

08001731

CEIP Poeta Foix

Barcelona

08002976

CEIP Ramon Casas

Barcelona

08002447

CEIP Ramón y Cajal

Barcelona

08002617

CEIP Sant Joan de Ribera

Barcelona

08002289

CEIP Sant Jordi

Barcelona

08002307

CEIP Sant Josep Oriol

Barcelona

08035477

CEIP Santiago Rusiñol

Barcelona

08037841

CEIP Splai

Barcelona

08035453

CEIP Tomàs Moro

Barcelona

08002538

CEIP Víctor Català

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08044156

EASD Deià

Barcelona

08034588

IES Collserola

Barcelona

08052839

IES Consell de Cent

Barcelona

08044922

IES Dr. Puigvert

Barcelona

08040849

IES Fort Pius

Barcelona

08040141

IES Icària

Barcelona

08044958

IES Josep Pla

Barcelona

08052827

IES LLuís Domènech i Montaner

Barcelona

08013160

IES Maragall

Barcelona

08014401

IES Mare de Déu de la Mercè

Barcelona

08034138

IES Poblenou

Barcelona

08046608

IES Príncep de Viana

Barcelona

08052797

IES Salvador Espriu

Barcelona

08013135

IES Sant Josep de Calassanç

Barcelona

08047421

IES Secretari Coloma

Barcelona

Centres de formació de persones adultes

08044120

CFA Freire

Barcelona

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08058519

CEIP Sinera

Arenys de Mar

08055890

CEIP Sobirans

Arenys de Munt

08000189

CEIP Bernat de Riudemeia

Argentona

08039598

CEIP Sant Miquel del Cros

Argentona

08041571

CEIP Artur Martorell

Badalona

08061348

CEIP Bufalà

Badalona

08044508

CEIP Ítaca

Badalona

08041167

CEIP Josep Carner

Badalona

08000384

CEIP Lola Anglada

Badalona

08034965

CEIP Margarida Xirgu

Badalona

08059639

CEIP Progrés

Badalona

08037875

CEIP Rafael Casanova

Badalona

08000396

CEIP Ventós i Mir

Badalona

08001522

CEIP Galceran de Pinós

Bagà

08014668

CEIP de la Valldan - ZER Berguedà Centre

Berga

08014620

CEIP Sant Joan

Berga

08014905

CEIP L'Olivera

Cabrils

08015107

CEIP Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès

Calders

08056729

ZER El Moianès

Calders

08015004

CEIP Sagrada Família

Caldes d'Estrac

08039677

CEIP Congost

Canovelles

08015351

CEIP Jacint Verdaguer

Canovelles

08053455

CEIP Les Aigües

Cardedeu

08015612

CEIP Joan de Palà

Cardona

08016033

CEIP Montanyans

Castellet i la Gornal

08029015

CEIP Sant Salvador

Cercs

08060927

CEIP Vora del Mar

Cubelles

08016835

CEIP del Pi

Dosrius

08039604

CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia

El Masnou

08017611

CEIP Montcau

Gelida

08017645

CEIP de Gironella

Gironella

25001709

CEIP Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Gósol

08035601

CEIP Fàtima

Granollers

08017700

CEIP Joan Solans

Granollers

08017979

CEIP Aqua Alba

Gualba

08044223

CEE L'Estel- Can Bori

L'Hospitalet de Llobregat

08034862

CEIP Ausiàs March

L'Hospitalet de Llobregat

08019216

CEIP Busquets i Punset

L'Hospitalet de Llobregat

08036378

CEIP Charlie Rivel

L'Hospitalet de Llobregat

08019231

CEIP Milagros Consarnau

L'Hospitalet de Llobregat

08039574

CEIP Pau Sans

L'Hospitalet de Llobregat

08019290

CEIP Provençana

L'Hospitalet de Llobregat

08034527

CEIP Ramon Muntaner

L'Hospitalet de Llobregat

08018157

CEIP Santiago Ramon y Cajal

L'Hospitalet de Llobregat

08044521

CEIP Els Pinetons

La Garriga

08017311

CEIP Puiggraciós

La Garriga

08039707

CEIP Tagamanent

La Garriga

08019745

CEIP Joan Maragall

La Llagosta

08019711

CEIP Sagrada Família

La Llagosta

08060991

CEIP Mogent

La Roca del Vallès

08023591

CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

08058076

ZER Els Castells

Les Masies de Voltregà

08060940

CEIP Rosa Oriol Anguera

Lliçà d'Amunt

08019861

CEIP Gafarró - ZER Alt Lluçanès

Lluçà

08054113

CEIP Anxaneta

Mataró

08034734

CEIP Camí del Mig

Mataró

08056614

CEIP Cirera

Mataró

08020917

CEIP Josep Manuel Peramàs

Mataró

08020954

CEIP Menéndez y Pelayo

Mataró

08021296

CEIP Tomàs Viñas

Mataró

08019940

CEIP Puig-Agut

Manlleu

08060964

CEIP Quatre Vents

Manlleu

08020127

CEIP Bages

Manresa

08045586

CEIP Les Pruneres

Martorelles

08039288

CEIP Renaixença - ZER Serra d'Ancosa

Mediona

08060988

CEIP Cal Músic

Mollet del Vallès

08053406

CEIP Can Besora

Mollet del Vallès

08038065

CEIP Montseny

Mollet del Vallès

08032713

CEIP Sant Jordi

Mollet del Vallès

08021892

CEIP Sant Pere

Monistrol de Montserrat

08038077

CEIP Can Parera

Montornès del Vallès

08061521

CEIP de Mura - ZER El Moianès

Mura

08022367

CEIP Rossend Montané

Olèrdola

08053418

CEIP El Morsell

Olivella

08022495

CEIP Terra Nostra

Olost

08022331

CEIP d'Olvan - ZER Baix Berguedà

Olvan

08022549

CEIP Llevant - ZER Gavarresa

Oristà

08022586

CEIP El Drac - ZER Cep de Sis

Pacs del Penedès

08044028

CEE Horitzó

Pineda de Mar

08043905

CEIP El Dofí

Premià de Mar

08023232

CEIP Sant Cristòfol

Premià de Mar

08039631

CEIP L'Agullola

Rupit i Pruit

08024947

CEIP Pedraforca - ZER Alt Berguedà

Saldes

08024972

CEIP Torres Amat

Sallent

08002991

CEIP Cascavell

Sant Adrià de Besòs

08045501

CEIP Mediterrània

Sant Adrià de Besòs

08025800

CEIP El Pi Gros

Sant Cebrià de Vallalta

08026099

CEIP Sant Cugat - ZER Font del Cuscó

Sant Cugat Sesgarrigues

08026117

CEIP Vallmanya

Sant Esteve de Palautordera

08026521

CEIP Abat Oliba

Sant Hipòlit de Voltregà

08026725

CEIP Joncadella

Sant Joan de Vilatorrada

08018017

CEIP L'Albiol - ZER Alt Berguedà

Sant Julià de Cerdanyola

08026907

CEIP Pau Casals

Sant Llorenç d'Hortons

08027018

CEIP Jaume Balmes

Sant Martí Sarroca

08027110

CEIP El Pi

Sant Pere de Ribes

08058957

CEIP Els Costerets

Sant Pere de Ribes

08058362

CEIP Riera de Ribes

Sant Pere de Ribes

08028576

CEIP Sant Vicenç

Sant Vicenç de Castellet

08040047

CEE Josep Sol i Rodríguez

Santa Coloma de Gramenet

08027973

CEIP Beethoven

Santa Coloma de Gramenet

08027870

CEIP Les Palmeres

Santa Coloma de Gramenet

08027936

CEIP Lluís Millet

Santa Coloma de Gramenet

08033997

CEIP Primavera

Santa Coloma de Gramenet

08027471

CEIP Sant Just

Santa Coloma de Gramenet

08028072

CEIP El Roure Gros

Santa Eulàlia de Riuprimer

08028217

CEIP Doctor Samaranch i Fina

Santa Margarida i els Monjos

08062811

CEIP Matagalls

Santa Maria de Palautordera

08056833

ZER Baix Montseny

Santa Maria de Palautordera

08025058

CEIP Riu d'Or

Santpedor

08041714

CEIP Les Basseroles - ZER Guilleries

Seva

08029088

CEIP Miquel Utrillo

Sitges

08029192

CEIP Sant Jordi - ZER Subirats

Subirats

08029301

CEIP Les Pinediques

Taradell

08030364

CEIP El Cim

Teià

08059093

CEIP d'Hortsavinyà

Tordera

08030728

CEIP Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08056811

ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08054411

CEIP Vallgorguina

Vallgorguina

08030807

CEIP Els Tres Pins

Vallromanes

08057096

CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants

Vic

08030832

CEIP Montseny

Vic

08030819

CEIP Sentfores - ZER La Plana

Vic

17004062

CEIP Santa Bàrbara - ZER Els Castells

Vidrà

08031046

CEIP Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Vilada

08059287

ZER Guilleries

Viladrau

08039291

CEIP Cristòfor Mestre

Vilafranca del Penedès

08031460

CEIP Trentapasses

Vilalba Sasserra

08043917

CEIP Cossetània

Vilanova i la Geltrú

08031484

CEIP Ginesta

Vilanova i la Geltrú

08061041

CEIP Sant Jordi

Vilanova i la Geltrú

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08034187

IES Domènec Perramon

Arenys de Munt

08052876

IES d'Argentona

Argentona

08045604

IES Enric Borràs

Badalona

08001443

IES Eugeni d'Ors

Badalona

08045471

IES Pompeu Fabra

Badalona

08046751

IES Ventura Gassol

Badalona

08045641

IES Lluís Domènech i Montaner

Canet de Mar

08044971

IES Pere Fontdevila

Gironella

08062213

EOI Vallès Oriental

Granollers

08054241

IES Eugeni Xammar

L'Ametlla del Vallès

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08051264

IES Eduard Fontserè

L'Hospitalet de Llobregat

08052921

IES Eugeni d'Ors

L'Hospitalet de Llobregat

08033912

IES Mercè Rodoreda

L'Hospitalet de Llobregat

08055944

IES Rubió i Ors

L'Hospitalet de Llobregat

08052955

IES de Lliçà

Lliçà d'Amunt

08040552

IES Antoni Pous i Argila

Manlleu

08020474

IES Lluís de Peguera

Manresa

08033924

IES Pius Font i Quer

Manresa

08021260

IES Alexandre Satorras

Mataró

08044600

IES Moianès

Moià

08052980

IES Montmeló

Montmeló

08042093

IES Vinyes Velles

Montornès del Vallès

08044612

IES de Parets del Vallès

Parets del Vallès

08053005

IES Castell del Quer

Prats de Lluçanès

08053017

IES Valerià Pujol i Bosch

Premià de Dalt

08043711

IES Serra de Marina

Premià de Mar

08040151

IES Fòrum 2004

Sant Adrià de Besòs

08034606

IES Baix Montseny

Sant Celoni

08060009

SES Manuel Carrasco i Formiguera

Sant Feliu de Codines

08053054

IES Gerbert d'Aurillac

Sant Fruitós de Bages

08047467

IES Alexandre Galí

Sant Pere de Ribes

08046852

IES Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres

08059329

IES Can Peixauet

Santa Coloma de Gramenet

08028047

IES Puig Castellar

Santa Coloma de Gramenet

08056985

IES Ramon Berenguer IV

Santa Coloma de Gramenet

08061014

IES de Sitges

Sitges

08042044

IES Mig-Món

Súria

08053121

IES Taradell

Taradell

08031022

IES de Vic

Vic

08065652

EOI de l'Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

08035362

IES Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

08043693

IES Joaquim Mir

Vilanova i la Geltrú

08031711

IES Manuel de Cabanyes

Vilanova i la Geltrú

08057254

IES Vilassar de Mar

Vilassar de Mar

Centres de formació de persones adultes

08061221

CFA Vallès

Granollers

08062481

CFA Sant Josep

L'Hospitalet de Llobregat

08060289

CFA Fondo

Santa Coloma de Gramenet

08060290

CFA Singuerlín

Santa Coloma de Gramenet

08062092

CFA Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08058817

ZER Tres Branques

Carme

08060599

CEIP Garigot

Castelldefels

08015961

CEIP Jacint Verdaguer

Castelldefels

08016082

CEIP Sant Roc

Castellfollit de Riubregòs

08016136

CEIP Castellolí - ZER Tres Branques

Castellolí

08060629

CEIP Corbera de Llobregat

Corbera de Llobregat

08016331

CEIP Jaume Balmes

Corbera de Llobregat

08016771

CEIP Els Pins

Cornellà de Llobregat

08035881

CEIP L'Areny

Cornellà de Llobregat

08016392

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Cornellà de Llobregat

08042299

CEIP Sant Miquel

Cornellà de Llobregat

08040333

CEIP Bernat Metge

El Prat de Llobregat

08042810

CEIP Charles Darwin

El Prat de Llobregat

08022914

CEIP Jaume Balmes

El Prat de Llobregat

08034977

CEIP Pompeu Fabra

El Prat de Llobregat

08023074

CEIP Sant Cosme i Sant Damià

El Prat de Llobregat

08016941

CEIP Isidre Martí

Esplugues de Llobregat

08032476

CEIP Prat de la Riba

Esplugues de Llobregat

08032658

CEIP L'Eramprunyà

Gavà

08019459

CEIP Gabriel Castella i Raich

Igualada

08019435

CEIP García i Fossas

Igualada

08030583

CEIP La Torre

La Torre de Claramunt

08030595

CEIP Torrescasana

La Torre de Claramunt

08020516

CEE Mare de Déu del Pontarró

Martorell

08020619

CEIP José Echegaray

Martorell

08061609

CEIP Mercè Rodoreda

Martorell

08034278

CEIP Vicente Aleixandre

Martorell

08060605

CEIP Font del Roure

Masquefa

08021442

CEIP Castell Ciuró

Molins de Rei

08061610

CEIP La Sínia

Molins de Rei

08041660

CEIP Pont de la Cadena

Molins de Rei

08044430

CEIP La Garalda

Pallejà

08060526

CEIP Creixà

Piera

08060848

CEIP de Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de la Barca

08025344

CEIP Amat i Verdú

Sant Boi de Llobregat

08034400

CEIP Antoni Gaudí

Sant Boi de Llobregat

08054061

CEIP Montbaig

Sant Boi de Llobregat

08026130

CEIP La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

08063394

CEIP Miquel Martí i Pol

Sant Feliu de Llobregat

08026211

CEIP Nadal

Sant Feliu de Llobregat

08035994

CEIP Salvador Espriu

Sant Feliu de Llobregat

08041684

CEIP Espai 3

Sant Joan Despí

08026671

CEIP Joan Perich i Valls

Sant Joan Despí

08026661

CEIP Pau Casals

Sant Joan Despí

08028667

CEIP Juan Juncadella

Sant Vicenç dels Horts

08036381

CEIP Mare de Déu del Rocío

Sant Vicenç dels Horts

08035350

CEIP Sant Josep

Sant Vicenç dels Horts

08060851

CEIP de Vallirana

Vallirana

08030789

CEIP Pompeu Fabra

Vallirana

08032762

CEIP Doctor Trueta

Viladecans

08062948

CEIP Miquel Martí i Pol

Viladecans

08031277

CEIP Joan Maragall

Vilanova del Camí

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08046645

IES Molí de la Vila

Capellades

08045537

IES Josep Lluís Sert

Castelldefels

08040539

IES Les Marines

Castelldefels

08016793

IES Francesc Macià

Cornellà de Llobregat

08023131

IES Baldiri Guilera

El Prat de Llobregat

08017131

IES Severo Ochoa

Esplugues de Llobregat

08062171

EOI d'Igualada

Igualada

08047364

IES Joan Mercader

Igualada

08019630

IES Pere Vives i Vich

Igualada

08037152

IES Joan Oró

Martorell

08021430

IES Lluís de Requesens

Molins de Rei

08047509

IES Ítaca

Sant Boi de Llobregat

08025654

IES Joaquim Rubió i Ors

Sant Boi de Llobregat

08033973

IES Jaume Salvador i Pedrol

Sant Joan Despí

08053340

IES Gabriela Mistral

Sant Vicenç dels Horts

08053352

IES Montbui

Santa Margarida de Montbui

08053364

IES Josep Mestres i Busquets

Viladecans

08031228

IES Torre Roja

Viladecans

Centres de formació de persones adultes

08062122

CFA Martorell

Martorell

Serveis territorials al Vallès Occidental

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028931

CEIP La Mu|eira

Badia del Vallès

08028254

CEIP Can Llobet

Barberà del Vallès

08033602

CEIP Can Serra

Barberà del Vallès

08028746

CEIP Sant Martí

Cerdanyola del Vallès

08043361

CEIP El Turó

Montcada i Reixac

08021685

CEIP Font Freda

Montcada i Reixac

08035283

CEIP Reixac

Montcada i Reixac

08022872

CEIP Pere Calders

Polinyà

08061543

CEIP Roser Capdevila

Polinyà

08054368

CEE Ca n'Oriol

Rubí

08034382

CEIP Ramon Llull

Rubí

08042895

CEIP Schola

Rubí

08024807

CEIP Agnès Armengol

Sabadell

08035957

CEIP Can Deu

Sabadell

08023931

CEIP Enric Casassas

Sabadell

08023921

CEIP Espronceda

Sabadell

08024005

CEIP Joan Maragall

Sabadell

08024017

CEIP Miquel Carreras

Sabadell

08038260

CEIP Joan Maragall

Sant Cugat del Vallès

08062641

CEIP L'Olivera

Sant Cugat del Vallès

08025824

CEIP La Floresta

Sant Cugat del Vallès

08061178

CEIP Turó de Can Mates

Sant Cugat del Vallès

08026919

CEIP Josep Gras

Sant Llorenç Savall

08028436

CEIP La Florida

Santa Perpètua de Mogoda

08043437

CEIP Font de l'Alba

Terrassa

08044648

CEIP La Roda

Terrassa

08039665

CEIP Lanaspa-Giralt

Terrassa

08062687

CEIP Ponent

Terrassa

08030285

CEIP President Salvans

Terrassa

08029386

CEIP Ramón y Cajal

Terrassa

08051318

CEIP Sant Llorenç del Munt

Terrassa

08066048

CEIP Torre-sana

Terrassa

08030686

CEIP Pau Casals

Vacarisses

08031061

CEIP Rosella

Viladecavalls

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08042342

IES de Badia del Vallès

Badia del Vallès

08045562

IES Can Planas

Barberà del Vallès

08035349

IES La Romànica

Barberà del Vallès

08058520

IES Puig de la Creu

Castellar del Vallès

08044533

IES La Ferreria

Montcada i Reixac

08054174

IES La Ribera

Montcada i Reixac

08021788

IES Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

08037206

IES Lluís Companys

Ripollet

08036330

IES J.V. Foix

Rubí

08044636

EOI de Sabadell

Sabadell

08024881

IES Ferran Casablancas

Sabadell

08053212

IES Jonqueres

Sabadell

08053200

IES Miquel Crusafont i Pairó

Sabadell

08024871

IES Pau Vila

Sabadell

08031861

IES Leonardo da Vinci

Sant Cugat del Vallès

08031770

IES Can Jofresa

Terrassa

Centres de formació de persones adultes

08062021

CFA Montcada i Reixac

Montcada i Reixac

08057001

CFA La Creu de Barberà

Sabadell

Serveis territorials a Girona

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17000019

CEIP Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

Agullana

17000056

CEIP la Branca - ZER Montgrí

Albons

17000093

CEIP Gaspar de Queralt

Amer

17005261

CEIP Montpalau - ZER El Llierca

Argelaguer

17000263

CEIP Doctor Arruga

Begur

17004876

CEIP l'Olivar Vell - ZER Empordanet

Begur

17000381

CEIP El Rajaret - ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17007531

ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17006940

CEIP de Lliurona

Beuda

17004293

CEIP

Biure

17005017

CEIP Quatre Vents

Blanes

17000603

CEIP Santa Cecília - ZER Les Salines

Boadella i les Escaules

17000561

CEIP de Bordils

Bordils

17000585

CEIP Montseny

Breda

17000627

CEIP Caritat Serinyana

Cadaqués

17000822

CEIP Els Dòlmens - ZER Requesens

Capmany

17000861

CEIP Castellroc - ZER Els Volcans

Castellfollit de la Roca

17000871

CEIP Ruiz Amado

Castelló d'Empúries

17000913

CEIP L'Aulet

Celrà

17000925

CEIP L'Aixart - ZER Baix Ter

Cervià de Ter

17001036

CEIP Mont-roig - ZER Requesens

Darnius

17000068

CEIP del Far d'Empordà - ZER Canigó

El Far d'Empordà

17002879

CEIP Les Clisques

El Port de la Selva

17004463

CEIP Anicet de Pagès i de Puig

Figueres

17008808

CEIP de Figueres

Figueres

17001115

CEIP Josep Pous i Pagès

Figueres

17008444

CEIP Parc de les Aigües

Figueres

17001346

CEIP Forn d'Anells

Fornells de la Selva

17007695

ZER Empordà

Fortià

17001449

CEIP Annexa - Joan Puigbert

Girona

17004529

CEIP Migdia

Girona

17004943

CEIP Montfalgars

Girona

17004335

CEIP Santa Eugènia

Girona

17005248

CEIP Mas Clarà

La Bisbal d'Empordà

17007294

CEIP Castell Cabrera - ZER Les Salines

La Vajol

17002028

CEIP Montserrat Vayreda i Trullol - ZER Canigonenca

Lladó

17008080

CEIP Àngels Alemany i Boris

Lloret de Mar

17002107

CEIP Pere Torrent

Lloret de Mar

17002201

CEIP Finestres - ZER Els Volcans

Mieres

17002247

CEIP Mont Cós - ZER El Llierca

Montagut i Oix

17002430

CEIP Marinada - ZER Canigonenca

Ordis

17007622

ZER Canigonenca

Ordis

17002442

CEIP La Vall

Osor

17004736

CEE Els Angels

Palamós

17002569

CEIP Ruiz Giménez

Palamós

17002764

CEIP Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Planoles

17002776

CEIP Tramuntana - ZER Empordà

Pont de Molins

17002791

CEIP L'Entorn

Porqueres

17002831

CEIP Sant Jaume

Portbou

17002922

CEIP Santa Margarida

Quart

17002983

CEIP El Bruc

Riells i Viabrea

17003070

CEIP Josep Boada

Riudarenes

17003082

CEIP Lluís Castells - ZER Els Volcans

Riudaura

17003094

CEIP de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17006800

CEIP Els Grecs

Roses

17004451

CEIP Jaume Vicens i Vives

Roses

17003136

CEIP Narcís Monturiol

Roses

17003215

CEIP La Farga

Salt

17008298

CEIP Nou de Salt

Salt

17003343

CEIP Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17007452

ZER El Llierca

Sant Jaume de Llierca

17003690

CEIP Àlguema - ZER Empordà

Santa Llogaia d'Àlguema

17003768

CEIP Els Terraprims - ZER Tramuntana

Saus

17003860

CEIP Portitxol

Torroella de Montgrí

17004074

CEIP Sant Iscle

Vidreres

17004207

CEIP Santiago Ratés

Vilajuïga

17004220

CEIP Els Valentins - ZER Tramuntana

Vilamacolum

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17000305

IES Pere Alsius i Torrent

Banyoles

17006666

IES Pla de l'Estany

Banyoles

17005731

IES S'Agulla

Blanes

17005662

IES Serrallarga

Blanes

17006678

SES Cap de Creus

Cadaqués

17006681

SES Germans Vila-Riera

Camprodon

17006083

IES Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries

17001221

IES Narcís Monturiol

Figueres

17001759

IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís

Girona

17001723

IES Jaume Vicens Vives

Girona

17006757

IES de Llagostera

Llagostera

17005911

IES Ramon Coll i Rodés

Lloret de Mar

17005340

EASD d'Olot

Olot

17005893

IES Bosc de la Coma

Olot

17002399

IES La Garrotxa

Olot

17002387

IES Montsacopa

Olot

17005352

IES de Palamós

Palamós

17005741

IES Pere Borrell

Puigcerdà

17008407

SES de Salt

Salt

17003318

IES de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

17006812

IES de Tossa de Mar

Tossa de Mar

Centres de formació de persones adultes

17005339

CFA Les Bernardes

Salt

Serveis territorials a Lleida

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000031

CEIP Andreu Farran - ZER Montsec

Àger

25000109

CEIP de Montclar - ZER El Sió

Agramunt

25000730

CEIP Francesc Feliu - ZER Baix Segrià

Aitona

25008297

ZER Baix Segrià

Aitona

25000122

CEIP Sant Esteve - ZER Urgellet

Alàs i Cerc

25000183

CEIP d'Alcanó - ZER L'Eral

Alcanó

25000286

CEIP Sant Blai - ZER Serra Llarga

Algerri

25000316

CEIP d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Alins

25007992

CEIP d'Almenar

Almenar

25008121

ZER Femosa-Set

Artesa de Lleida

25000781

CEIP Àngel Guimerà

Balaguer

25000869

CEIP Sant Roc - ZER Riu Ondara

Barbens

25005843

CEIP d'Ogern - ZER El Solsonès

Bassella

25001059

CEIP Mare de Déu de Talló

Bellver de Cerdanya

25001072

CEIP Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Bellvís

25008145

ZER Alt Segrià

Benavent de Segrià

25001229

CEIP de Camarasa - ZER El Jonc

Camarasa

25001333

CEIP El Cérvol - ZER Riu Set

Cervià de les Garrigues

25008224

ZER Argelaga

Corbins

25003755

CEIP Ribagorçana

El Pont de Suert

25000110

CEIP Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Els Alamús

25005909

CEIP Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003500

CEIP de les Pallargues - ZER La Segarra

Els Plans de Sió

25004619

CEIP Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes

Els Torms

25001539

CEIP La Closa

Esterri d'Àneu

25001692

CEIP Francesc Arenes

Golmés

25001758

CEIP de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25007839

ZER Pallars Jussà

Isona i Conca Dellà

25004826

CEIP de Tuixent - ZER El Solsonès

Josa i Tuixén

25001916

CEIP L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25000146

CEIP Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

L'Albagés

25001473

CEIP Porcel de Cervera - ZER Pedrera

L'Espluga Calba

25008236

ZER Pedrera

L'Espluga Calba

25003536

CEIP de la Coma - ZER El Solsonès

La Coma i la Pedra

25003664

CEIP Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25008765

CEIP La Vall Fosca

La Torre de Cabdella

25008534

CEIP de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25000699

CEIP de Les Avellanes - ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25000717

CEIP de Tartareu - ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25007840

ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25002970

CEIP El Sitjar

Linyola

25001990

CEIP Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002131

CEIP Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25001953

CEIP Enric Farreny

Lleida

25002167

CEIP Ramon Berenguer IV - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002659

CEIP Sant Josep de Calassanç

Lleida

25003056

CEIP Portella Blanca - ZER Baridà - Batllia

Lles de Cerdanya

25005892

CEIP de Maldà - ZER Riu Corb

Maldà

25003111

CEIP de Massalcoreig - ZER Baix Segrià

Massalcoreig

25003263

CEIP Pere Sarret - ZER Baridà - Batllia

Montellà i Martinet

25003299

CEIP Els Agols - ZER Urgellet

Montferrer i Castellbò

25007852

ZER El Sió

Montgai

25000560

CEIP Ruda - ZER Val d'Aran

Naut Aran

25000559

CEIP Sant Martí - ZER Val d'Aran

Naut Aran

25003470

CEIP L'Espígol - ZER Montsec

Os de Balaguer

25003482

CEIP Leandre Cristòfol - ZER Montsec

Os de Balaguer

25003551

CEIP Ramon Gombal - ZER Espernallac

Penelles

25003585

CEIP Sant Miquel - ZER Narieda

Peramola

25003627

CEIP de Sant Climent - ZER El Solsonès

Pinell de Solsonès

25006069

CEIP d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Pinós

25003846

CEIP El Puig - ZER Baridà - Batllia

Prullans

25003858

CEIP de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

Puigverd d'Agramunt

25003861

CEIP Sant Jordi - ZER Femosa-Set

Puigverd de Lleida

25004036

CEIP L'Estel

Sant Guim de Freixenet

25004103

CEIP El Tallat - ZER Riu Corb

Sant Martí de Riucorb

25004073

CEIP Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra

Sant Ramon

25004221

CEIP El Timó - ZER Plaurcén

Sidamon

25009009

ZER El Solsonès

Solsona

25004395

CEIP Jaume Miret

Soses

25004531

CEIP Àngel Guimerà

Tàrrega

25004577

CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tírvia

25006549

CEIP d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25008935

CEIP La Ràpita-ZER El Jonc

Vallfogona de Balaguer

25004929

CEIP Garona

Vielha e Mijaran

25004966

CEIP Ramon Perelló - ZER Guicivervi

Vilagrassa

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25006483

IES Canigó

Almacelles

25006227

IES d'Almenar

Almenar

25000833

IES Ciutat de Balaguer

Balaguer

25007505

IES de Guissona

Guissona

25007499

IES l'Olivera

La Granadella

25008558

EOI de La Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell

25006148

IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran

Les

25005442

IES Escola del Treball

Lleida

25002787

IES Joan Oró

Lleida

25007189

IES Maria Rúbies

Lleida

25002684

IES Samuel Gili i Gaya

Lleida

25004498

IES Manuel de Pedrolo

Tàrrega

Centres de formació de persones adultes

25008753

CFA Solsonès

Solsona

Serveis territorials a Tarragona

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43000135

CEIP Mare de Déu del Remei

Alcover

43000512

CEIP El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43009898

CEIP Castell de Calafell

Calafell

43010098

CEIP La Ginesta

Calafell

43000962

CEIP Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43009001

ZER Montsant - Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43005364

CEIP Les Eres

Creixell

43008535

CEIP Solcunit

Cunit

43005376

CEIP Puigmarí - ZER Baix Camp Sud

Duesaigües

43001498

CEIP Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43001656

CEIP Teresa Godes i Domènech - ZER El Montmell

El Montmell

43006587

CEIP Àngels Garriga

El Vendrell

43010177

CEIP Coma-ruga

El Vendrell

43001826

CEIP Sant Sebastià

Els Pallaresos

43001310

CEIP Llicorella - ZER L'Aglà

Gratallops

43010384

CEIP L'Arboç

L'Arboç

43001036

CEIP Martí Poch

L'Espluga de Francolí

43009060

ZER Montsant-Ribera

La Bisbal de Falset

43009023

ZER L'Aglà

La Figuera

43005467

CEIP Les Codinetes - ZER Baix Gaià

La Nou de Gaià

43005480

CEIP Mare de Déu del Lledó

La Pobla de Mafumet

43001371

CEIP Sant Salvador - ZER Montsant-Ribera

Margalef

43001553

CEIP Les Muralles

Montblanc

43009886

CEIP Perafort

Perafort

43002053

CEIP Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43005522

CEIP Santa Marina - ZER Vandellòs-Pratdip

Pratdip

43002171

CEIP Joan Plana - ZER Atzavara

Puigpelat

43005558

CEIP Sant Mateu - ER Baix Camp Sud

Riudecanyes

43005561

CEIP Mare de Déu del Roser - ZER Baix Camp Nord

Riudecols

43006371

CEIP Sant Roc - ZER Conca de Barberà

Rocafort de Queralt

43005571

CEIP Les Comes - ZER El Montmell

Rodonyà

43009451

CEIP de Salou

Salou

43002961

CEIP Sant Andreu - ZER La Talaia

Sant Jaume dels Domenys

43003069

CEIP Salvador Ninot

Sarral

43005170

CEIP La Floresta

Tarragona

43003768

CEIP Mare de Déu dels Àngels

Tarragona

43003321

CEIP Sant Pere i Sant Pau

Tarragona

43003306

CEIP Serrallo

Tarragona

43010827

CEIP de Torredembarra

Torredembarra

43004505

CEIP Mare de Déu del Roser - ZER El Francolí

Vallmoll

43004530

CEIP Baltasar Segú

Valls

43004633

CEIP Eugeni d'Ors

Valls

43004529

CEIP Mare de Déu de la Candela

Valls

43006241

CEIP La Plana

Vila-seca

43004979

CEIP Torroja i Miret

Vila-seca

43005637

CEIP Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara

Vilabella

43005017

CEIP del Montgoi - ZER Poblet

Vilaverd

43009141

ZER Poblet

Vimbodí

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43007257

IES Camí de Mar

Calafell

43006654

IES Cambrils

Cambrils

43008699

SES Montsant

Cornudella de Montsant

43006691

IES Priorat

Falset

43007580

IES de L'Arboç

L'Arboç

43007658

IES Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

43006125

IES Campclar

Tarragona

43008481

IES Collblanc

Tarragona

43005704

IES Francesc Vidal i Barraquer

Tarragona

43003732

IES Pons d'Icart

Tarragona

43008390

IES Torreforta

Tarragona

43007661

IES Ramon de la Torre

Torredembarra

43004608

IES Narcís Oller

Valls

Sserveis territorials a les Terres de l'Ebre

C=codi del centre.

C

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43004116

CEIP del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral

Camarles

43009394

ZER La Font de l'Aiguadí

Ginestar

43009229

ZER Ports-Algars

Horta de Sant Joan

43004050

CEIP 21 d'Abril

L'Aldea

43004037

CEIP Maria García i Cabanes

L'Aldea

43000263

CEIP Sant Jordi

L'Ametlla de Mar

43005391

CEIP Sant Llorenç - ZER Montsià

La Galera

43002016

CEIP L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

La Pobla de Massaluca

43001395

CEIP Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià

Mas de Barberans

43001437

CEIP Rosa Gisbert - ZER Montsià

Masdenverge

43009084

ZER Montsià

Masdenverge

43002144

CEIP Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars

Prat de Comte

43006551

CEIP Horta Vella

Sant Carles de la Ràpita

43003835

CEIP Josep Riba - ZER Les Vinyes

Tivissa

43004256

CEIP Ferreries

Tortosa

43004268

CEIP Remolins

Tortosa

43005650

CEIP El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

Vilalba dels Arcs

43009370

ZER Terra Alta Nord

Vilalba dels Arcs

43005108

CEIP Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Vinebre

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43010669

EOI d'Amposta

Amposta

43006964

IES de Deltebre

Deltebre

43007211

IES Blanca d'Anjou

El Perelló

43006681

IES de La Sénia

La Sénia

43010980

EOI Ribera d'Ebre

Móra d'Ebre

43004438

IES Joaquin Bau

Tortosa

(07.067.090)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal