Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4850 - 27/03/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/59/2007, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a l'alumnat d'educació secundària dels centres educatius públics i privats concertats per a l'assistència a cursos de llengües estrangeres a diversos països, i s'obre la convocatòria pública per a l'edició del curs 2006-2007. (Pàg. 11261)

ORDRE

EDU/59/2007, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a l'alumnat d'educació secundària dels centres educatius públics i privats concertats per a l'assistència a cursos de llengües estrangeres a diversos països, i s'obre la convocatòria pública per a l'edició del curs 2006-2007.

El Govern de la Generalitat de Catalunya vol impulsar decididament la millora de l'ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres en els ensenyaments de règim general, per la qual cosa ha posat en marxa el projecte Orator.

Aquest projecte incideix tant en els aspectes de caràcter general vinculats al desenvolupament ordinari de la docència com en la potenciació de projectes i activitats complementàries que faciliten l'ús de les llengües estrangeres.

Una de les actuacions emmarcades dins el projecte Orator és la de facilitar l'aprenentatge de la llengua anglesa, francesa o alemanya mitjançant estades en els països corresponents, la qual cosa constitueix un complement idoni per aconseguir una fluïdesa més gran en l'idioma que s'estudia i un gran valor formatiu en el coneixement d'altres cultures.

Així mateix, la possibilitat de sufragar les despeses ocasionades pels desplaçaments i les estades en altres països no està a l'abast de nombroses famílies, per la qual cosa s'ha considerat convenient establir un sistema d'ajuts específics dirigits a col·laborar en el finançament d'aquestes despeses.

Per tot això, de conformitat amb el que estableixen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases reguladores que consten a l'annex d'aquesta Ordre, per a la concessió d'ajuts a l'alumnat d'educació secundària dels centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per a l'assistència a cursos de llengües estrangeres a diversos països.

Article 2

Es convoca el concurs públic corresponent al curs 2006-2007 per a la selecció de 500 alumnes de tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius de formació professional en el currículum dels quals hi hagi llengua estrangera, escolaritzats en centres educatius de Catalunya públics i privats concertats, als quals s'atorgarà un ajut per a l'estada i la realització d'un curs d'anglès en diferents centres de Gran Bretanya i Irlanda, d'un curs de francès en diferents centres de França o d'un curs d'alemany en diferents centres d'Alemanya, en el període comprès entre el 25 de juny i el 15 d'agost de 2007.

Se seleccionaran 200 alumnes que ja tinguin la condició de becaris (modalitat d'ajut A) i 300 alumnes que no tinguin aquesta condició (modalitat d'ajut B).

Pel que fa a la modalitat B, 225 d'aquests ajuts seran per a l'alumnat matriculat en centres educatius públics de titularitat del Departament d'Educació, i els 75 restants seran per a l'alumnat matriculat en altres centres educatius públics i en els privats concertats.

Article 3

3.1  Per al concurs públic corresponent al curs 2006-2007, l'import dels ajuts serà el següent:

Ajuts de la modalitat A: 1.188,00 euros.

Ajuts de la modalitat B: 799,00 euros.

El Departament d'Educació farà efectius els ajuts directament a l'empresa adjudicatària d'un concurs públic, d'acord amb el que s'hi estipuli, per un import màxim de 477.300,00 euros, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària EN02 D/480000100/4240 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2006, prorrogat per al 2007.

3.2  Per completar el cost total de les estades, els beneficiaris de la modalitat A hauran d'abonar 126,00 euros, i els de la modalitat B, 515,00 euros. Aquesta quantitat s'haurà d'abonar directament a l'empresa o entitat organitzadora de l'activitat.

Article 4

El termini de presentació de les sol·licituds corresponents a la convocatòria del curs 2006-2007 s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 14 d'abril de 2007.

Article 5

Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre la convocatòria, a proposta de la comissió qualificadora, constituïda pels membres següents:

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o la persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a tècnic/a del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres, designat/ada pel director general d'Innovació.

Un/a inspector/a de l'Àrea de Llengües Estrangeres, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Un/a tècnic/a de l'Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, designat/ada pel director general d'Innovació, que actuarà com a secretari/ària.

Article 6

Els ajuts esmentats no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases reguladores

.1  Objecte

L'objecte d'aquests ajuts és la millora de la competència lingüística en anglès, francès o alemany de l'alumnat de tercer i quart curs d'ESO, de batxillerat i de cicles formatius de formació professional en el currículum dels quals hi hagi llengua estrangera, escolaritzats en centres educatius públics i privats concertats de Catalunya, mitjançant la seva participació en estades i cursos a Gran Bretanya, Irlanda, França o Alemanya.

Aquestes estades tindran una durada de dues setmanes i es realitzaran a l'estranger, en els països que es determinaran a cada convocatòria, durant el període estival no lectiu.

.2  Persones beneficiàries

2.1  Podrà sol·licitar una plaça per participar en els cursos objecte de la convocatòria l'alumnat menor de 26 anys que no hagi gaudit d'aquest ajut en anteriors edicions del programa i que en el curs de què es tracti estigui matriculat en centres educatius públics o privats concertats de Catalunya en algun dels cursos indicats a continuació:

3r i 4t curs d'educació secundària obligatòria (ESO).

1r i 2n curs de batxillerat.

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà:

Tècnic en comerç.

Tècnic en pesca i transport marítim.

Tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.

Tècnic en serveis de restaurant i bar.

Tècnic en cuina.

Cicles formatius de formació professional de grau superior:

Tècnic superior en gestió del transport.

Tècnic superior en serveis al consumidor.

Tècnic superior en comerç internacional.

Tècnic superior en gestió comercial i màrqueting.

Tècnic superior en secretariat.

Tècnic superior en navegació, pesca i transport marítim.

Tècnic superior en supervisió de màquines i instal·lacions del vaixell.

Tècnic superior en agències de viatges.

Tècnic superior en allotjament.

Tècnic superior en informació i comercialització turístiques.

Tècnic superior en restauració.

Tècnic superior en animació turística.

2.2  Se seleccionarà alumnat que ja tingui la condició de becari (modalitat d'ajut A) i alumnat que no tingui aquesta condició (modalitat d'ajut B). El nombre d'alumnat de cada modalitat es fixarà anualment a través de la convocatòria que es publiqui al DOGC.

2.3  Si per manca de sol·licituds o per renúncies no es cobreixen les places d'una de les modalitats o d'una de les destinacions, s'adjudicaran més places de l'altra modalitat o destinació fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.

.3  Requisits

3.1  Els sol·licitants hauran d'acreditar que durant l'últim curs acadèmic en què van cursar estudis ordinaris van cursar la llengua del país al qual opten.

3.2  Alumnat que opti a la modalitat d'ajut A: ha d'estar matriculat en un centre públic o privat concertat i tenir la condició de becari en la convocatòria de beques i ajuts a l'estudi de caràcter general, per a alumnat de nivells postobligatoris no universitaris i per a universitaris que cursen estudis en la seva comunitat autònoma, o en la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari que es publiquin al BOE per a cada curs.

3.3  Alumnat que opti a la modalitat d'ajut B: ha d'estar matriculat en un centre públic o privat concertat educatiu sostingut amb fons públics.

3.4  Per poder optar a una plaça, els sol·licitants hauran d'acreditar determinades qualificacions obtingudes en el curs acadèmic anterior a la convocatòria. Per determinar, en cada cas, de quines qualificacions es tracta, es tindran en compte el curs i el tipus d'estudis cursats pel sol·licitant, d'acord amb el que estableix la base 3.6 d'aquestes bases.

Per als sol·licitants que no hagin cursat estudis ordinaris en el curs acadèmic anterior al de la convocatòria, es tindran en compte les qualificacions de l'últim curs seguit.

3.5  Per tal de garantir la màxima equitat en la determinació de les puntuacions per a l'adjudicació dels ajuts, a efectes d'aquestes bases, les qualificacions s'expressaran sempre en termes numèrics.

Per a l'alumnat procedent d'ESO, BUP i FP, ensenyaments i etapes en què les qualificacions estan expressades qualitativament, s'aplicarà el barem d'equivalències numèriques següent:

Excel·lent: 9 punts.

Notable: 7,5 punts.

Bé: 6,5 punts.

Suficient: 5,5 punts.

Insuficient: 3 punts.

3.6  Qualificacions.

3.6.1 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui segon d'ESO, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació global de segon curs d'ESO: 7 o superior (cal haver aprovat totes les àrees).

b) Qualificació de la llengua estrangera del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany) de segon curs d'ESO: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d'ajut A; 9 o 10 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de segon curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de llengua castellana de segon curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l'altra llengua estrangera de segon curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

3.6.2 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui tercer d'ESO, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació global de tercer curs d'ESO: 7 o superior (cal haver aprovat totes les àrees).

b) Qualificació de la llengua estrangera del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany) de tercer curs d'ESO: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d'ajut A; 9 o 10 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de tercer curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de llengua castellana de tercer curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l'altra llengua estrangera de tercer curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

3.6.3 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui quart d'ESO, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació global d'etapa d'ESO: 7 o superior (cal haver aprovat totes les àrees).

b) Qualificació de la llengua estrangera del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany) de quart curs d'ESO: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d'ajut A; 9 o 10 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de quart curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de llengua castellana de quart curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l'altra llengua estrangera de quart curs d'ESO: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

3.6.4 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui segon de BUP, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació mitjana de segon curs de BUP: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació mínima de 5,5 a totes les àrees).

b) Qualificació de la llengua estrangera del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany) de segon curs de BUP: 7,5 o 9 per a la modalitat d'ajut A; 9 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació de llengua catalana de segon curs de BUP: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.

d) Qualificació de llengua castellana de segon curs de BUP: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.

e) Qualificació, si escau, de l'altra llengua estrangera de segon curs de BUP: 5,5; 6,5; 7,5 o 9. No es considera segona llengua estrangera una EATP que respongui a aquesta denominació.

La qualificació que preveu l'apartat a) s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de les equivalents numèriques de totes les qualificacions del curs, amb una xifra decimal arrodonida.

3.6.5 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui primer de batxillerat, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació mitjana de primer curs de batxillerat: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a totes les àrees del curs).

b) Qualificació de la matèria comuna de llengua estrangera del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany) de primer curs de batxillerat: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d'ajut A; 9 o 10 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació de la matèria comuna de llengua catalana de primer curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de la matèria comuna de llengua castellana de primer curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l'altra llengua estrangera de primer curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

Les qualificacions esmentades als apartats b), c), d) i e) seran les que constin a l'expedient del sol·licitant.

La qualificació esmentada a l'apartat a) es calcularà de manera anàloga a la qualificació final de batxillerat, tal com estableix l'annex 4 de l'Ordre de 31 de juliol de 1998, de desplegament de l'organització i l'avaluació dels ensenyaments de batxillerat

3.6.6 En cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui segon de batxillerat, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Nota d'expedient de batxillerat: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a totes les matèries de l'etapa).

b) Qualificació de la matèria comuna de llengua estrangera del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany) de segon curs de batxillerat: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d'ajut A; 9 o 10 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació de la matèria comuna de llengua catalana de segon curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

d) Qualificació de la matèria comuna de llengua castellana de segon curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

e) Qualificació, si escau, de l'altra llengua estrangera de segon curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

Les qualificacions esmentades als apartats b), c), d) i e) seran les que constin a l'expedient del sol·licitant.

3.6.7 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui un curs d'FP1 o FP2, s'haurà d'acreditar que les qualificacions reuneixen els requisits següents:

a) Qualificació final: 7,5 o 9 (cal haver aprovat totes les àrees).

b) Qualificació final d'idioma modern (francès, anglès o alemany): 7,5 o 9 per a la modalitat d'ajut A; 9 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació final de llengua i literatura catalana: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.

d) Qualificació final de llengua i literatura espanyola: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.

3.6.8 En el cas que l'últim curs seguit pel sol·licitant sigui un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, s'haurà d'acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:

a) Qualificació final del cicle: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a tots els crèdits). En el cas que el sol·licitant no hagi completat el cicle perquè aquest tingui una durada superior a un curs, la qualificació serà la mitjana ponderada per les hores de cada crèdit de tots els crèdits qualificats en l'últim curs en què l'alumne hagi estat inscrit.

b) Qualificació del crèdit de la llengua estrangera del país al qual s'opta: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d'ajut A; 9 o 10 per a la modalitat d'ajut B.

c) Qualificació, si escau, del crèdit de l'altra llengua estrangera: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

Totes aquestes qualificacions coincidiran amb les que constin a l'expedient de l'alumne o bé a l'acta final d'avaluació corresponent.

No s'admetran sol·licituds de l'alumnat procedent de cicles formatius que no hagi cursat crèdits de llengua estrangera (anglès, francès o alemany).

3.6.9 Per a l'alumnat que hagi canviat de centre i a qui no s'hagi calculat en el centre d'origen alguna de les qualificacions esmentades en aquesta Ordre, aquestes qualificacions seran atorgades pel centre on estigui estudiant en el curs acadèmic corresponent a la convocatòria.

3.7  Per a l'obtenció d'una plaça subvencionada no serà suficient reunir tots els requisits exigits en aquesta convocatòria, sinó que caldrà també obtenir un número d'ordre en la prelació que situï l'alumne sol·licitant dintre del total de places per concedir.

.4  Característiques de les estades i cursos

4.1  El Departament d'Educació contractarà mitjançant concurs públic una entitat o empresa que s'encarregarà de l'organització de les estades, que tindran les característiques següents:

L'allotjament de l'alumnat serà en famílies (un estudiant català per família) en règim de pensió completa, i estarà en contacte permanent amb un tutor.

La beca inclou el viatge d'anada i tornada des del punt de sortida establert fins al lloc on es realitzi l'estada.

Els cursos seran de 15 alumnes i tindran una durada de 20 unitats didàctiques a la setmana.

Previ a l'inici del curs es realitzarà un test de nivell, i un cop finalitzat el curs es farà un test final per tal de valorar el seu aprofitament.

Així mateix, hi haurà un programa d'activitats complementari.

4.2  L'empresa o entitat organitzadora de l'activitat contractarà una pòlissa d'assegurances a favor de l'alumnat participant.

.5  Sol·licituds, documentació i termini

5.1  Les sol·licituds s'han de formalitzar en els impresos que estaran a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, al centre educatiu en el qual estigui matriculat l'alumnat i a les adreces d'Internet següents: http://www.xtec.net/ofinternacional; http://www.xtec.net/crle.

5.2  A la sol·licitud s'hi haurà d'adjuntar una fotocòpia del DNI, i en el cas de l'alumnat que opti per la modalitat d'ajut A, una fotocòpia de la credencial de becari.

Els sol·licitants que, en el moment de lliurar la sol·licitud, no tinguin encara la credencial de becari hauran de presentar una fotocòpia del resguard de la seva sol·licitud d'ajut en qualsevol de les convocatòries que figuren a la base 3.2. Una vegada l'alumne rebi l'esmentada credencial, haurà d'enviar una fotocòpia al seu centre educatiu.

5.3  Les sol·licituds s'hauran de presentar al centre educatiu en el qual l'alumnat estigui matriculat, ja sigui directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En qualsevol cas, la sol·licitud s'ha d'adreçar al director del centre educatiu.

5.4  Els alumnes només podran presentar una única sol·licitud per modalitat. La presentació de dues sol·licituds d'un mateix sol·licitant per a una mateixa modalitat comportarà l'exclusió automàtica de la convocatòria.

5.5  El Departament d'Educació es reserva el dret d'anul·lar l'activitat en qualsevol de les llengües en cas que no hi hagi un nombre suficient de sol·licituds.

5.6  Totes les sol·licituds presentades fora de termini o que no reuneixin els requisits que estableix aquesta disposició es consideraran excloses de la convocatòria.

5.7  El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria anual.

.6  Tramitació

6.1  El centre educatiu revisarà i comprovarà que les sol·licituds i la documentació presentada reuneixen els requisits exigits en la convocatòria, i certificarà la matrícula i les dades acadèmiques del sol·licitant.

6.2  En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, el centre requerirà a la persona sol·licitant que esmeni la mancança o que aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa en el termini d'una setmana es considerarà que ha desistit de la seva petició, la qual s'arxivarà sense cap més tràmit.

6.3  L'òrgan instructor del procediment serà l'Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional del Departament d'Educació, a la qual el centre educatiu remetrà les dades de les sol·licituds en el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà del dia de finalització del termini per presentar-les.

6.4  La tramesa de les dades de les sol·licituds es farà electrònicament, a través de l'aplicació Orator ubicada a la pàgina web de l'Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, mitjançant l'identificador i la contrasenya de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) que el centre educatiu té adjudicats per accedir al correu electrònic.

6.5  Els impresos presentats pels sol·licitants als seus centres educatius respectius quedaran dipositats al centre educatiu, sense perjudici que l'òrgan instructor pugui sol·licitar que li siguin tramesos en qualsevol moment del procés d'adjudicació de places i selecció de beneficiaris.

.7  Quantia dels ajuts i forma de pagament

7.1  Els ajuts, per l'import que es fixarà anualment, seran abonats directament pel Departament d'Educació a l'empresa o entitat organitzadora de les colònies, d'acord amb el que estipula l'expedient de contractació corresponent.

7.2  Per completar el cost total de les estades, l'alumnat beneficiari abonarà la diferència directament a l'entitat o empresa organitzadora de l'activitat.

.8  Resolució

8.1  En la convocatòria anual es determinarà l'òrgan competent per resoldre, i la comissió qualificadora que ha de valorar les sol·licituds.

8.2  Les persones membres d'aquesta comissió estaran afectades per les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.3  La selecció de l'alumnat es farà en règim de concurrència competitiva. La llista de l'alumnat per a l'adjudicació de les places s'ordenarà:

Primer: fent la mitjana entre les qualificacions següents:

a) La qualificació global o mitjana del curs, cicle o etapa.

b) La qualificació de la llengua del país al qual s'opta (anglès, francès o alemany).

c) La qualificació de llengua catalana.

d) La qualificació de llengua castellana.

En el cas de l'alumnat provinent de cicles formatius, la mitjana tindrà en compte les puntuacions obtingudes als punts a) i b) esmentats.

En cas que l'alumne hagi cursat una altra llengua estrangera, a la puntuació així obtinguda s'hi sumarà el resultat de multiplicar per 0,2 la qualificació en aquesta altra llengua.

Segon: prenent en consideració la qualificació del punt a) abans esmentat.

Tercer: prenent en consideració la qualificació del punt b) abans esmentat.

8.4  A efectes de desempat, l'ordre de prelació per a l'assignació de les places es determinarà d'acord amb la combinació de la primera i la segona lletra del primer cognom, d'acord amb el resultat obtingut en el sorteig públic que s'efectuarà a tal efecte el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a la seu central del Departament d'Educació. Aquest sorteig estarà presidit pel subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o la persona en qui delegui, assistit per un tècnic de l'Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, que actuarà com a secretari.

En el sorteig i per a l'ordenació alfabètica de sol·licituds s'utilitzarà la seqüència de caràcters ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ.

No es consideraran els símbols d'accentuació, apòstrofs, guions, espais en blanc o altres caràcters. El nom i els cognoms es consideraran tal com s'hagi fet constar a l'imprès de sol·licitud.

8.5  La comissió qualificadora farà públiques als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels serveis territorials, i a les adreces d'Internet esmentades a la base 5.1 d'aquest annex, les llistes provisionals per a cadascuna de les destinacions, que inclouran tres annexos:

En el primer hi figurarà l'alumnat que resulti adjudicatari d'una plaça, fent-hi constar la puntuació obtinguda i l'ordre de prelació.

En el segon hi constarà l'alumnat exclòs de la convocatòria perquè no reuneix algun o alguns dels requisits exigits o per haver presentat la sol·licitud fora de termini.

En el tercer s'hi inclourà l'alumnat que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no ha assolit un número d'ordre que li permeti obtenir l'ajut.

L'alumnat inclòs en aquest darrer annex quedarà ordenat d'acord amb la seva puntuació i constituirà una llista d'espera per a cada modalitat amb la qual s'anirà substituint, per rigorós ordre, l'alumnat adjudicatari que renunciï al programa per qualsevol causa justificada.

8.6  Les reclamacions contra aquestes llistes provisionals s'hauran de presentar davant la comissió qualificadora dintre dels deu dies naturals posteriors a l'endemà de la seva publicació.

8.7  Un cop estimades o desestimades les possibles reclamacions, la comissió qualificadora elevarà la proposta de resolució definitiva a l'òrgan competent per resoldre. La resolució definitiva es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials, i a les adreces electròniques esmentades a la base 5.1.

8.8  L'alumnat que resulti adjudicatari dels ajuts rebrà la corresponent notificació de la Direcció General d'Innovació (Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional), juntament amb la informació complementària.

L'alumnat que resulti adjudicatari dels ajuts haurà d'ingressar la quantitat a què es refereix la base 7 d'aquest annex en el compte corrent i dins el termini que s'especificaran en la resolució definitiva.

La manca de l'abonament de l'esmentada quantitat s'entendrà com a renúncia a l'ajut concedit, que serà adjudicat a l'alumne següent de la llista d'espera.

En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d'ajuts no resoltes dins el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

8.9  La resolució de la convocatòria determinarà l'òrgan davant del qual es podrà recórrer, els recursos que escaiguin i el termini per interposar-los.

8.10  L'obtenció d'aquests ajuts és incompatible amb qualsevol altre ajut obtingut pel mateix concepte del Departament d'Educació o del Ministeri d'Educació i Ciència, així com amb qualsevol altre ajut de mobilitat individual atorgat en els dos anys anteriors a l'any de la convocatòria.

.9  Es procedirà a la revocació de la subvenció atorgada en el cas que es comprovi la inexistència d'alguna de les condicions requerides per a la seva obtenció, l'incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida, o quan es detecti que en la seva concessió va concórrer l'ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

.10  Els adjudicataris estan obligats a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l'Administració.

(07.072.015)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal