Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4852 - 29/03/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/64/2007, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2006-2007. (Pàg. 11709)


ORDRE

EDU/64/2007, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2006-2007.

El Departament d'Educació preveu en el seu Pla de formació permanent un conjunt d'accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent.

A Catalunya hi ha entitats que tenen entre els seus objectius la formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari, les quals, periòdicament o al final del període lectiu anual com és el cas de les escoles d'estiu, organitzen activitats de formació que són d'interès per a l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris.

La concessió de subvencions a entitats com les descrites es troba entre les accions que emprèn el Departament d'Educació per afavorir la participació del professorat en activitats de formació permanent. L'objectiu de les subvencions és aconseguir que el professorat de nivells educatius no universitaris pugui accedir a les activitats de formació permanent amb costos d'inscripció reduïts, i incrementar així les oportunitats d'aquest col·lectiu de rebre formació permanent.

El Departament d'Educació vol promoure la realització d'aquestes actuacions mitjançant l'atorgament dels ajuts que permetin les disponibilitats pressupostàries.

Per això, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases reguladores que consten a l'annex d'aquesta Ordre, per a l'atorgament de subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per contribuir al sosteniment de les despeses ocasionades per la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari.

Article 2

S'obre la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions corresponents a les activitats realitzades durant el curs 2006-2007, que es regeix per les bases que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre. Les activitats s'han de realitzar no més tard del 31 d'agost de 2007.

Article 3

Les sol·licituds es presentaran adreçades al director general d'Innovació, d'acord amb el model que es pot trobar a l'adreça electrònica: http://www.gencat.net/educacio, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 4

Import i partida pressupostària

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 778.600,00 euros, i es finançaran amb càrrec de la partida pressupostària EN02 D/482000100/4260, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006, prorrogat per al 2007.

Article 5

Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre la convocatòria i autoritzar la despesa corresponent, a proposta de la comissió avaluadora, integrada per:

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, que en serà el president.

La cap del Servei de Programació i Avaluació o persona en qui delegui.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa o persona en qui delegui.

Dos/Dues tècnics/tècniques de la Direcció General d'Innovació, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

Article 6

Justificació de la subvenció

Les entitats beneficiàries hauran d'acreditar davant la Direcció General d'Innovació, no més tard del 30 de setembre de 2007, que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determini la resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit.

Article 7

Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases

.1  Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, que organitzin activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari.

.2  Activitats

Les activitats de formació per a les quals es pot sol·licitar ajut han de tenir les característiques següents:

a) Ser activitats de formació d'alguna d'aquestes modalitats: cursos, seminaris, grups de treball, congressos, jornades, simposis o similars. També es podran subvencionar conferències, taules rodones, debats i intercanvis d'experiències sempre que no es duguin a terme de manera aïllada, sinó que s'englobin dins d'una activitat més àmplia.

b) Anar adreçades a professorat de nivell no universitari de centres educatius de Catalunya.

c) Dur-se a terme fora de l'horari de permanència del professorat en el centre.

d) En els cursos i seminaris, han de participar-hi un mínim de 10 docents en actiu. En els grups de treball, un mínim de 5 docents en actiu.

e) Ser complementàries a l'oferta programada pel Departament d'Educació d'acord amb els objectius del Pla marc de formació permanent 2005-2010.

.3  Entitats beneficiàries

3.1  Poden participar en aquesta convocatòria les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

En queden excloses les entitats titulars de centres educatius.

Pel que fa a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, poden demanar subvenció per a les diferents modalitats d'activitats descrites a l'apartat a) de la base 2. Pel que fa a les entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, només podran demanar subvenció per a la realització de jornades, congressos, simposis o similars.

3.2  Les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

d) Complir els requisits establerts als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Complir amb l'obligació, si escau, de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

f) Entre els objectius estatutaris de l'associació, organització o entitat, ha de figurar la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat de nivell no universitari.

.4  Sol·licituds i documentació

4.1  Les sol·licituds es presentaran, dins el termini que estableixi la convocatòria, al Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui directament o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds es podran presentar també a les oficines de correus en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

4.2  La sol·licitud haurà de contenir les dades següents:

Nom de l'entitat, NIF, adreça, telèfon, fax, correu electrònic i municipi.

Zona o comarca on es desenvoluparà l'activitat.

Dades bancàries.

Signatura de la persona que té la representació de l'entitat, amb indicació del seu càrrec.

Referència a l'ordre de convocatòria a l'empara de la qual se sol·licita la subvenció.

Import que se sol·licita.

4.3  La sol·licitud també haurà d'incloure les declaracions següents:

Declaració en què es faci constar que no s'ha percebut cap més subvenció destinada a les activitats per a les quals se sol·licita l'ajut. En cas contrari, cal detallar les altres fonts de finançament de l'activitat.

Declaració responsable conforme l'entitat es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Declaració responsable conforme l'entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Declaració responsable conforme es compleixen els requisits establerts als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

4.4  A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

b) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat. Aquelles entitats que ja la van presentar en convocatòries anteriors, no cal que la tornin a presentar, llevat del cas que s'hagi produït alguna modificació.

c) Pressupost provisional detallat d'ingressos i despeses del conjunt d'activitats. Cal indicar: les despeses de docència, les generals (materials, organització, divulgació, infraestructura, etc.) i les de desplaçament en el cas de professorat formador, conferenciants i ponents. Les despeses generals no poden superar les despeses de docència. També cal indicar els ingressos: matrícula i altres ajuts.

d) Un informe provisional per al conjunt d'activitats en què s'indiqui el nom, la modalitat, la durada, el lloc i les dates de realització de cada una de les activitats.

4.5  Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

.5  Import, destinació i quantia dels ajuts

5.1  L'import de la subvenció s'establirà d'acord amb les sol·licituds rebudes i el pressupost disponible, i atenent també a la durada de les activitats i als tipus d'activitats. Es tindran en compte altres ajuts rebuts, si s'escau.

5.2  Els ajuts es destinaran a les activitats que tinguin almenys algun dels objectius següents:

Avançar cap a una escola més inclusiva.

Facilitar la innovació en la didàctica de les àrees i matèries curriculars.

Impulsar l'ús didàctic de les TIC a l'aula.

Contribuir a la millora personal del professorat en general.

Contribuir a l'esforç dels docents a favor de la seva actualització, millora professionals i adquisició de nous coneixements.

Afavorir la reflexió i la discussió sobre temàtiques educatives.

Fomentar l'intercanvi d'experiències educatives entre docents.

.6  Reconeixement de les activitats

Només es reconeixeran les activitats que acompleixin els requisits establerts a l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat, modificada per l'Ordre de 30 de desembre de 1997.

.7  Criteris de valoració de les sol·licituds

Per valorar les sol·licituds es tindran en compte els punts següents:

a) Les temàtiques que tractin sobre l'escola inclusiva, didàctiques de les àrees i matèries curriculars, ús didàctic de les TIC a l'aula i millora personal i desenvolupament professional dels docents.

b) Si la proposta atén alguna necessitat formativa no coberta pel Pla de formació permanent.

c) Si les activitats es realitzen en zones on no hi ha possibilitat de més oferta formativa o en comarques allunyades dels grans nuclis urbans en què el professorat té especial dificultat de desplaçament.

.8  Resolució de la convocatòria

8.1  La resolució de la convocatòria la farà l'òrgan que es determini a la convocatòria anual, a proposta de la comissió de selecció que s'hi estableixi.

Els membres d'aquesta comissió estaran afectats per les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.2  Primera fase. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció notificarà als interessats la subvenció provisional adjudicada o el motiu d'exclusió. Les associacions, organitzacions o entitats interessades podran presentar reclamacions contra aquesta resolució provisional davant la comissió de selecció durant un termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva notificació.

En un termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació de la subvenció provisional les associacions, organitzacions i entitats participants hauran de lliurar la documentació següent:

a) Pressupost definitiu detallat d'ingressos i despeses del conjunt d'activitats. Cal indicar: les despeses de docència, les generals (materials, organització, divulgació, infraestructura, etc.) i les de desplaçament en el cas de professorat formador, conferenciants i ponents. Les despeses generals no poden superar les despeses de docència. També cal indicar els ingressos: matrícula i altres ajuts.

b) Un dossier per a cada activitat, en què s'indiqui:

El nom de l'activitat.

La descripció i els objectius de l'activitat.

En el cas de grups de treball, la descripció del treball que es durà a terme, els materials que s'elaboraran, si s'escau, el producte que s'espera obtenir, la metodologia de treball que se seguirà, els mecanismes de control del treball de cada membre del grup i l'avaluació que es farà de la tasca desenvolupada i del producte final.

La durada.

Les dates de realització.

El lloc de realització.

L'horari.

El nivell educatiu del professorat al qual s'adreça.

El nombre de docents en actiu que es preveu que hi participin.

El nom, els cognoms i la titulació acadèmica dels formadors, conferenciants i ponents.

La descripció dels mètodes i mecanismes previstos per a l'avaluació o valoració de l'activitat.

No caldrà aportar les dades esmentades en aquest apartat si aquestes ja han estat introduïdes en la base de dades de l'aplicació de Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació. En aquest cas només caldrà adjuntar la impressió de la relació de codis d'activitats introduïdes.

Si en el termini establert no s'aporta tota la documentació es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

8.3  Segona fase. Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució definitiva de concessió de subvencions que es notificarà als interessats amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es poden interposar i dels terminis per interposar-los. A més a més, la resolució de concessió es farà pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i als taulers dels serveis territorials corresponents.

Així mateix, les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros seran publicades en el DOGC.

8.4  En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

8.5  La comissió podrà demanar a les entitats sol·licitants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns. La manca de presentació de la documentació requerida serà motiu d'exclusió de la convocatòria.

.9  Forma de pagament i justificació de les subvencions

9.1  El pagament de les subvencions es realitzarà en dos períodes: el 80% de l'import concedit es tramitarà un cop resolta definitivament la convocatòria, i el 20% restant es tramitarà un cop s'hagi justificat l'ajut d'acord amb el que estableixen les bases.

9.2  Per justificar les subvencions, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa de les despeses efectuades, d'acord amb el punt 9.5 de les bases.

9.3  La justificació cal presentar-la dins el termini previst a la convocatòria. Si per motius excepcionals no es pot fer dins d'aquest termini se'n podrà sol·licitar una ampliació. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins el termini.

A la vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, l'òrgan competent podrà concedir l'ampliació del termini.

9.4  Es considera despesa subvencionable la despesa realitzada i pagada abans de la finalització del període de justificació establert.

9.5  La justificació haurà de contenir:

a) Escrit de tramesa en el qual s'indiqui la documentació que s'adjunta.

b) Informe del president de l'entitat conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a l'objecte per al qual s'ha concedit.

c) Relació de les activitats dutes a terme i, si és el cas, de les activitats anul·lades.

d) Relació detallada i numerada de les despeses d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquest pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom del creditor, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament. Atès que la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost estimat, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

e) Documents originals justificatius de les despeses i del seu pagament fins a cobrir l'import concedit. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurades a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatives que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

f) Relació dels ingressos. En el cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

g) Fotocòpia de cadascun dels documents justificatius indicats al punt e) i de les relacions indicades als punts c) i d) d'aquesta base.

h) Actes dels assistents i dels formadors o ponents de les activitats realitzades en què es farà constar per cada persona: nom, cognoms, número de DNI i centre docent on treballa.

i) Memòria pedagògica de les activitats objecte de la subvenció, que inclogui una valoració d'acord amb l'avaluació efectuada.

Les entitats beneficiàries d'imports inferiors a 60.000,00 euros no hauran d'aportar els documents originals justificatius de les despeses esmentats en el punt e). En lloc de les factures i comprovants de pagament, l'òrgan concedent comprova l'aplicació correcta de la subvenció sol·licitant a un 10% dels beneficiaris determinats justificants mitjançant la tècnica de mostreig combinat.

En el cas d'activitats que formin part d'una escola d'estiu, el Departament d'Educació facilitarà un guió dels punts que cal incloure en la memòria esmentada al punt i).

j) Certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social en els termes previstos a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Pel que fa a les obligacions tributàries, l'entitat pot autoritzar el Departament d'Educació per obtenir aquesta acreditació de l'autoritat tributària corresponent, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

En cas que es justifiqui un import inferior a la quantitat atorgada, l'import de la subvenció es reduirà per l'import no justificat correctament.

Igualment, es podrà reduir la subvenció concedida per l'obtenció concurrent d'altres ajuts, tenint en compte que l'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, ajudes, ingressos o recursos superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

9.6  El Departament d'Educació podrà demanar tots els documents justificatius que calgui per comprovar l'aplicació de la subvenció.

.10  Obligacions dels beneficiaris

a) Dur a terme l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovacions que corresponguin al Departament d'Educació, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, amb l'aportació de tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al Departament d'Educació l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació.

d) Proposar al Departament d'Educació qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com els estats comptables dels quals es desprenguin les actuacions objecte de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Fer pública la col·laboració del Departament d'Educació en la documentació que generin les activitats subvencionades.

h) Reintegrar els fons percebuts quan s'escaigui.

.11  Causes i procediment de revocació

Són causes de revocació que poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció i, si s'escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l'interès de demora corresponent, les que preveuen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

(07.079.027)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal