Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4853 - 30/03/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/887/2007, de 23 de març, per la qual es convoca la realització de proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys, corresponents a l'any 2007. (Pàg. 11813)


RESOLUCIÓ

EDU/887/2007, de 23 de març, per la qual es convoca la realització de proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys, corresponents a l'any 2007.

El Decret 213/2002, d'1 d'agost, estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes, i detalla a l'annex 1 els objectius generals, els objectius terminals del currículum del cicles de formació instrumental per a persones adultes i, a l'annex 2, els objectius generals, els continguts i els objectius terminals del currículum de l'educació secundària per a les persones adultes.

L'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril, regulen, respectivament, les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de 18 anys.

Atès que la disposició final tercera del Decret 213/2002, d'1 d'agost, abans esmentat, estableix que s'han d'efectuar proves específiques, com a mínim dos cops l'any, per tal que les persones de més de 18 anys puguin obtenir el certificat de formació instrumental, així com el títol de graduat en educació secundària,

Resolc:

.1.1 Convocar les dues proves específiques, per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de 18 anys, per a l'any 2007

1.2  Les proves es duran a terme en dues convocatòries, una en el mes de maig i l'altra en el mes de novembre.

.2  Requisits d'accés

2.1  Edat per presentar-se a les proves específiques:

Les persones que es presenten al certificat de formació instrumental i al graduat en educació secundària han de tenir 18 anys a la data de la prova.

2.2  A més, cal que els aspirants a obtenir el títol de graduat en educació secundària no estiguin matriculats, en avaluació contínua, en els ensenyaments de graduat en educació secundària en centres de persones adultes en el mateix curs acadèmic, o bé que en cas d'haver fet la matrícula, s'hagin donat de baixa d'aquests ensenyaments, com a mínim, tres mesos abans de la data en què comenci el període d'inscripció.

.3  Inscripció a les proves

3.1  Període i procediment d'inscripció.

Els períodes d'inscripció a les proves del certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària són els següents:

a) Del 16 al 23 d'abril de 2007 per a la convocatòria de maig

b) De l'1 al 8 d'octubre de 2007 per a la convocatòria de novembre

La inscripció es fa per mitjans telemàtics a la web del Departament d'Educació (http://www.gencat.net/educacio), d'acord amb l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Educació. La inscripció també es podrà fer a través del telèfon d'atenció ciutadana 012 i per les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.2  Inscripció per a la prova de certificat de formació instrumental.

A la sol·licitud d'inscripció cal indicar:

a) Les dades personals.

b) El centre on es vol realitzar la prova.

Les persones que s'inscriguin telemàticament podran acreditar la presentació de la sol·licitud amb la impressió de la pantalla de confirmació del tràmit.

3.3  Inscripció per a la prova de graduat en educació secundària.

En la sol·licitud d'inscripció cal indicar:

a) Les dades personals.

b) El centre on es vol realitzar la prova

c) L'àmbit o els àmbits dels quals es vol examinar l'aspirant.

d) La llengua estrangera triada (anglès o francès).

e) L'exempció de la llengua catalana, si escau.

f) La sol·licitud de convalidació d'àmbit o àmbits, per a aquells aspirants que demanen per primer cop convalidació.

g) El reconeixement de notes, per a aquells aspirants que amb anterioritat s'hagin matriculat en els ensenyaments de graduat en educació secundària en centres de persones adultes, o que s'hagin presentat amb anterioritat a proves específiques.

3.3.1 Les persones que s'inscriguin telemàticament poden acreditar la presentació de la sol·licitud amb la impressió de la pantalla de confirmació del tràmit.

3.3.2 Set dies hàbils després de tancar-se els períodes d'inscripció, com a màxim el 2 de maig de 2007 per a la convocatòria de maig, i el 15 d'octubre de 2007 per a la convocatòria de novembre, es publicaran a la web del Departament d'Educació i al tauler d'anuncis dels centres on es realitzaran les proves, les llistes de persones admeses i excloses, on també hi constarà el requeriment de documentació, si escau.

3.3.3 En el termini de quatre dies hàbils següents a la publicació de les llistes provisionals, com a màxim el 8 de maig de 2007 per a la convocatòria de maig, i el 22 d'octubre de 2007 per a la convocatòria de novembre, els aspirants podran presentar reclamacions o aportar la documentació requerida en el centre on es realitzaran les proves.

3.3.4 Passat el període per poder presentar documentació o reclamacions es publicaran les llistes definitives, com a màxim el 14 de maig de 2007 per a la convocatòria de maig, i el 26 d'octubre de 2007 per a la convocatòria de novembre, a la web del Departament d'Educació i als centres on es realitzaran les proves.

.4  Aspirants amb necessitats específiques

4.1  Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns, que tinguin la declaració legal de disminució, podran sol·licitar l'adaptació de la prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.

4.2  Les persones en aquestes condicions hauran de presentar la sol·licitud per escrit d'acord amb el model que es detalla l'annex 1 d'aquesta Resolució, adreçada a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats durant el període d'inscripció.

4.3  La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals necessaris per a cadascun, i n'informarà a la persona interessada i a la comissió corresponent.

.5  Elaboració de les proves

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats elaborarà les proves i les trametrà a les comissions avaluadores.

.6  Centres, dates i horaris de les proves

6.1  Les proves del certificat de formació instrumental i les de graduat en educació secundària es realitzaran als centres de formació de persones adultes relacionats a l'annex 2. Si el nombre d'inscripcions ho fes necessari es designaran nous centres.

6.2  Les proves de certificat de formació instrumental es faran, respectivament, el 23 de maig i el 7 de novembre de 2007, i les proves de graduat en educació secundària es faran, respectivament, els dies 23 i 24 de maig i els dies 7 i 8 de novembre de 2007.

6.3  Horaris

6.3.1 proves de certificat de formació instrumental.

Dimecres 23 de maig i dimecres 7 de novembre de 2007:

De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la identitat dels/de les aspirants.

De 15.30 h a 18.00 h: examen del certificat de formació instrumental.

6.3.2 Proves de graduat en educació secundària:

Dimecres 23 de maig i dimecres 7 de novembre de 2007:

De 9.30 h a 10.00 h. verificació de la identitat dels/de les aspirants.

De 10.00 h a 13.00 h: examen de l'àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

De 15.00 h a 15.30 h: verificació de la identitat dels/de les aspirants.

De 15.30 h a 17.30 h: examen de l'àmbit de les ciències socials i de la participació.

Dijous 24 de maig i dijous 8 de novembre de 2007:

De 9.30 h a 10.00 h: verificació de la identitat dels/de les aspirants.

De 10.00 h a 14.00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

.7  Requisits d'admissió a les proves

7.1  Per poder realitzar els exàmens corresponents, les persones inscrites han de presentar el document original d'identificació que han fet constar en la inscripció.

7.2  Abans de l'inici de les proves, els membres de la comissió avaluadora verificaran la identitat dels/de les aspirants.

.8  Al començament de les proves, la comissió avaluadora informarà els aspirants sobre els aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc i data on es publicaran els resultats de les proves.

c) Lloc i data límit de sol·licitud revisió de les proves.

d) Lloc i data de publicació del resultat de la revisió de les proves.

e) Lloc, data i horari de recollida de certificacions acreditatives corresponents.

.9  Justificant d'assistència

S'estendrà un justificant d'assistència, signat i segellat per la comissió avaluadora, a aquelles persones que el sol·licitin.

.10  Objectiu i contingut de les proves

10.1  L'objectiu de les proves és que l'aspirant demostri que té assolits els objectius generals, els continguts i els objectius terminals que corresponen a cadascun dels cicles del currículum de la formació bàsica de les persones adultes, establerts pel Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

10.2  Les proves del certificat de formació instrumental són de caràcter global, i el seu contingut correspon a les diverses àrees del currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes.

10.3  Les proves del graduat en educació secundària estan estructurades en tres àmbits que contenen les diverses àrees d'acord amb l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril.

.11  Comissions avaluadores

11.1  Nomenament

La persona titular de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats nomenarà els membres de les comissions avaluadores, d'acord amb la composició que estableixen l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril.

11.2  La relació dels membres de les comissions avaluadores es farà pública al tauler d'anuncis dels centres, seus de les proves i a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.net/educacio).

11.3  Les comissions avaluadores actuaran d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

11.4  En qualsevol moment de la realització de les proves els membres de la comissió avaluadora podran comprovar la identitat dels aspirants, i en el cas de detectar l'incompliment de qualsevol dels requisits, l'aspirant en quedarà exclòs.

11.5  Els membres de les comissions avaluadores estan sotmesos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a l'abstenció i la recusació.

.12  Qualificació de les proves

12.1  Proves de certificat de formació instrumental:

a) La qualificació serà global, a partir de la superació dels continguts mínims de cada àrea, i es farà en els termes d'apte i no apte.

b) La superació de les proves suposa obtenir el certificat de formació instrumental.

12.2  Proves de graduat en educació secundària:

a) La qualificació serà global per a cadascun dels tres àmbits, i es farà en els termes d'insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent, d'acord amb les següents puntuacions:

Àmbit de la comunicació. La puntuació màxima és de 120 punts, la puntuació mínima per poder superar l'àmbit és de 60 punts, sempre i quan l'aspirant superi també els mínims exigits en els apartats en què s'estructura la prova d'aquest àmbit.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia. La puntuació màxima és de 90 punts. La puntuació mínima per poder superar l'àmbit és de 45 punts.

Àmbit de les ciències socials i de la participació. La puntuació màxima és de 60 punts. La puntuació mínima per poder superar l'àmbit és de 30 punts.

b) La superació dels tres àmbits suposa obtenir el títol de graduat en educació secundària.

c) Als aspirants que hagin superat un o dos àmbits, se'ls mantindran les qualificacions per a convocatòries posteriors.

.13  Publicació de resultats

El 5 de juny de 2007, per a la convocatòria de maig i el 20 de novembre de 2007, per a la convocatòria de novembre, les comissions avaluadores, faran públics els resultats, a la web del Departament d'Educació i al tauler d'anuncis dels centres on s'han realitzat les proves.

.14  Revisió de proves

14.1  En cas que l'aspirant no consideri ajustada a dret la qualificació emesa per la comissió avaluadora, podrà sol·licitar la revisió de les proves per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat, adreçat al president o presidenta de la comissió avaluadora, fins l'11 de juny de 2007, per a la convocatòria de maig, i el 26 de novembre de 2007, per a la convocatòria de novembre.

14.2  Transcorregut aquest termini la comissió avaluadora es reunirà i, un cop revisades les proves, estendrà l'acta corresponent i publicarà el resultat, com a màxim el 15 de juny de 2007, per a la convocatòria de maig i el 30 de novembre de 2007, per a la convocatòria de novembre.

14.3  Contra la resolució de revisió de proves, les persones interessades poden presentar recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació dels resultats, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.15  Convalidacions i equivalències d'àmbits

15.1  La comissió avaluadora efectuarà les convalidacions, una vegada s'hagi fet pública la llista provisional d'inscrits i els/les aspirants hagin presentat la documentació reclamada a la llista en el termini establert.

15.2  Els centres on es realitzen les proves són els responsables de recollir i verificar la documentació que presenta la persona interessada, així com d'informar si procedeix o no la convalidació.

15.3  Per a les convalidacions i les equivalències cal seguir els criteris que es detallen als annexos 3 i 4, respectivament, d'aquesta Resolució.

.16  Exempció de llengua catalana

16.1  Els aspirants a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin estat escolaritzats a Catalunya, abans de la inscripció a les proves específiques podran sol·licitar l'exempció de la llengua catalana al Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Educació.

16.2  Les persones que hagin obtingut l'exempció, i presentin la documentació reclamada a la llista provisional, quedaran exemptes de realitzar els exercicis específics de la llengua catalana proposats a l'àmbit de la comunicació del graduat en educació secundària.

.17  Conservació de la documentació

Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores conservaran tota la documentació relativa al procés de la prova, i restarà a la disposició de l'Administració educativa.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 23 de març de 2007

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals,

Artístics i Especialitzats

Annex1

Sol·licitud de reconeixement de necessitats especifiques a efectes de les proves específiques per l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària

(nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i número), municipi (nom del municipi), CP (número codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d'identificació equivalent) (número) i telèfon de contacte (número).

Exposo:

.1  Que he fet la inscripció a les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària, en la convocatòria de (maig o novembre) de 2007.

.2  Que tinc una disminució legalment reconeguda.

.3  Que adjunto a la sol·licitud el document següent:

Certificat del Centre d'Atenció al Disminuït del Departament d'Acció Social i Ciutadana o equivalent, i certificat d'un organisme acreditat descriptiu de la disminució o trastorn.

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en compte a l'hora de fer la prova.

(Població), (dia), de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitats

Via Augusta, 202, 08021 Barcelona

Annex 2

Centres de Formació de Persones Adultes on es realitzaran les proves específiques de certificat de formació instrumental i de graduat en educació secundària

CFA Freire, Via Favència, 254, Barcelona, 933534419

CFA Maria Rúbies, Via Laietana, 18, 8è, Barcelona, 933103094

CFA Manuel Sacristán, Via laietana, 16, baixos, Barcelona 934812767

CFA Can Serra, Andorra, 12-14, L'Hospitalet de Llobregat, 934384061

CFA Manuel Fernández, Frederica Montseny, 1, Sant Adrià de Besòs, 934622364

CFA La Creu de Barberà, Carders, 24, Sabadell, 937116448

CFA Les Bernardes, Sant Dionís, 40-42, Salt, 972241410

CFA Joan Carles I, La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida, 973267466

CFA Josepa Massané, Fra Antoni Cardona i Grau, s/n Tarragona, 977237860

Annex 3

Convalidacions d'àmbits del graduat en educació secundària per als aspirants procedents d'altres ensenyaments i documentació que cal aportar per acreditar les convalidacions

.1  Procedència: formació professional de primer grau (FP1).

1.1  Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Llengua catalana, 2n.

Llengua castellana, 2n.

Idioma modern, 2n.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

1.2  Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Matemàtiques, 2n.

Física i química, 2n.

Ciències naturals, 2n (*).

Tècniques d'expressió gràfica 1r (*)

Tecnologia de 2n.

Àmbit convalidat: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

1.3  Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Formació humanística, 2n.

Àmbit convalidat: àmbit de les ciències socials i de la participació.

(*) Aquestes assignatures es podien cursar a 1r o a 2n curs d'FP1 depenent de cada centre.

. Procedència: batxillerat unificat polivalent (BUP).

2.1  Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Llengua i literatura catalanes, 2n

Llengua espanyola i literatura, 2n.

Llengua estrangera, 2n.

Llatí, 2n.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació

2.2  Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Matemàtiques, 2n.

Ciències naturals, 1r.

Física i química, 2n.

Dibuix, 1r.

Àmbit convalidat: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

2.3  Conjunt d'assignatures que cal tenir aprovades:

Història, 1r.

Geografia, 2n.

Música, 1r.

Àmbit convalidat: àmbit de les ciències socials i de la participació.

.3  Procedència: quart curs d'educació secundària obligatòria (ESO).

3.1  Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Llengua catalana i literatura, 4t .

Llengua aranesa a la Val d'Aran, 4t.

Llengua castellana i literatura, 4t.

Llengua estrangera, 4t.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

3.2  Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Matemàtiques, 4t.

Ciències de la naturalesa, 4t.

Tecnologia, 4t.

Educació visual i plàstica, 3r o 4t .

Àmbit convalidat: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

3.3  Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Ciències socials, 4t.

Música, 3r o 4t.

Àmbit convalidat: àmbit de les ciències socials i de la participació.

La documentació que cal aportar per poder acreditar les convalidacions és l'original del llibre d'escolaritat o un certificat de qualificacions emès pel centre.

Annex 4

Equivalències per a les persones aspirants d'altres indrets de l'Estat espanyol

Procedència: ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol i de Ceuta i Melilla.

1.1  Àmbits científics tecnològics.

Equivalències: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

1.2  Àmbit de les ciències de la humanitat.

Equivalències: àmbit de les ciències socials i de la participació

1.3  Àmbits de la lingüística i la comunicació.

Equivalències: àmbit de la comunicació

(07.082.016)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal