Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4853 - 30/03/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2007-2008, en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes. (Pàg. 11815)


RESOLUCIÓ

EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2007-2008, en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes.

El Decret 75/2007, de 27 de març, publicat al DOGC núm. 4852, de 29.3.2007, estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

De conformitat amb el que disposa aquest Decret i per tal de regular els processos d'admissió de l'alumnat als centres per al curs 2007-2008,

Resolc:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució és d'aplicació a l'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes.

Article 2

Oferta de places escolars

2.1  D'acord amb l'article 5 del Decret 75/2007, els corresponents serveis territorials del Departament d'Educació comuniquen als centres sufragats amb fons públics, abans de l'inici del període de preinscripció, la composició inicial de grups per a cada tipus d'ensenyament, en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Resolució, llevat de les llars d'infants de titularitat municipal.

2.2  El nombre de places escolars per a cada curs és el que es deriva dels grups assignats, aplicant la relació d'alumnat per grup establerta amb caràcter general, llevat dels centres i zones en els quals el Departament d'Educació, per resolució del director o la directora dels serveis territorials, hagi establert, en aplicació de la disposició addicional primera de l'esmentat Decret, una ràtio diferent.

El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre de places escolars dels grups assignats la reserva corresponent a la previsió d'alumnat procedent del curs anterior que s'espera que progressi de curs i la reserva corresponent a la previsió d'alumnat del mateix centre que haurà de repetir curs, és a dir, que haurà de romandre un any més en el mateix curs, el qual no ha de formalitzar sol·licitud de preinscripció. A aquest efecte, es considera repetidor qui ha de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d'un pla d'estudis.

Al primer curs del segon cicle d'educació infantil i al primer curs de qualsevol ensenyament postobligatori, llevat del batxillerat, no es fa cap reserva per a l'alumnat que progressa del curs anterior.

2.3  L'alumnat que hagi de romandre un any més en un curs determinat s'escolaritza al mateix centre, si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat que manifesti la seva voluntat en sentit contrari.

2.4  Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, el centre ha de reservar dues places de cada grup per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques de les que preveu l'article 18 del Decret 75/2007, nombre que es pot modificar per resolució del director o la directora dels serveis territorials, d'acord amb les previsions de l'article 19 del Decret esmentat. A les llars d'infants aquesta reserva és d'un lloc escolar per a cada grup. Al batxillerat i als centres i aules de formació de persones adultes no es farà cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director o la directora dels serveis territorials es podrà establir una reserva en els centres on sigui convenient, per atendre millor l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

2.5  Les reserves són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos, quan ja s'han atès totes les sol·licituds que afecten aquest alumnat presentades durant el procés de preinscripció.

2.6  Amb anterioritat a l'inici del procés de preinscripció, el Departament d'Educació ha d'informar de l'oferta a Catalunya d'ensenyaments sufragats amb fons públics objecte d'aquesta Resolució. Per als ensenyaments de règim general, aquesta informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d'escolarització, als serveis territorials, a les oficines gestores i a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) i a altres mitjans de difusió que el Departament d'Educació determini. En el cas dels ensenyaments de règim especial, la informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius que ofereixen aquests ensenyaments i, si és el cas, a les seves pàgines web.

Article 3

Modificació de l'oferta de places escolars

El nombre de grups es pot modificar per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a la vista de les dades de preinscripció i de les necessitats d'escolarització. La relació d'alumnat admès es fa d'acord amb l'oferta i els grups definitivament assignats. Les modificacions, si s'escau, es comuniquen i es fan públiques pels mateixos mitjans que l'oferta inicial.

Article 4

Informació

4.1  Els centres han d'informar sobre els aspectes relacionats a l'article 4 del Decret 75/2007, que són:

a) L'oferta d'ensenyaments sufragats amb fons públics del centre i l'oferta de llocs escolars vacants en cadascun d'aquests.

b) L'àrea de proximitat del centre per a cada ensenyament i, si escau, l'adscripció del centre a altres centres educatius per a la continuïtat dels estudis.

c) El projecte educatiu, els criteris de prioritat en l'admissió de l'alumnat i, si s'escau, els criteris específics d'admissió establerts normativament per als ensenyaments postobligatoris que imparteix el centre.

d) Les activitats escolars complementàries que ofereix el centre i les quotes corresponents, així com el caràcter voluntari i no lucratiu d'aquestes activitats.

e) Les activitats extraescolars i els serveis escolars que ofereix el centre, i les quotes corresponents, així com el caràcter voluntari i no lucratiu d'aquestes activitats i serveis.

f) El règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats i, si s'escau, el caràcter propi del centre, en el cas dels centres privats amb ensenyaments concertats.

g) Els preus públics aplicables, quan sigui el cas.

h) Els ajuts que el centre rep de les administracions públiques per sufragar altres ensenyaments que també imparteixi.

i) Els mitjans específics d'adaptació de què disposi el centre a les exigències que requereixin determinades discapacitats de l'alumnat.

Aquesta informació es farà pública en el tauler d'anuncis del centre i mitjançant tots els sistemes d'informació pública de què aquest disposi.

4.2  Les oficines municipals d'escolarització informen les famílies i l'alumnat de tota l'oferta educativa d'educació infantil i d'educació obligatòria dels centres del seu àmbit municipal, amb especificació dels nivells educatius impartits i del corresponent nombre de places totals i vacants, de les activitats complementàries i extraescolars i dels serveis escolars que els centres ofereixen i de les quotes autoritzades o aprovades, segons correspongui, per a aquestes activitats i serveis, així com del seu caràcter voluntari. Informaran també sobre la titularitat dels centres i, si s'escau, i d'acord amb la informació facilitada per aquests, sobre el seu caràcter propi.

4.3  Els centres han de proporcionar a l'ajuntament del seu municipi, abans de l'inici del període de preinscripció, la informació assenyalada en l'apartat anterior. Els serveis territorials facilitaran a les oficines municipals d'escolarització la relació de nivells educatius a impartir pels centres, amb especificació de les places totals i les vacants.

Article 5

Calendari i procés de preinscripció

5.1  El procés de preinscripció s'inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les relacions de l'alumnat admès. En l'àmbit d'aplicació d'aquesta Resolució, els períodes de preinscripció per a l'admissió de l'alumnat en els diferents ensenyaments són els que figuren a l'annex 1. Qualsevol sol·licitud de preinscripció per al curs 2007-2008 presentada abans de l'inici d'aquests períodes té la consideració de nul·la.

5.2  La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins els períodes indicats, en l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d'escolarització, als serveis territorials del Departament d'Educació i a la web del Departament, a l'adreça http://www.gencat.net/educacio.

5.3  Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics, cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció. També cal presentar sol·licitud de preinscripció per poder accedir al segon cicle d'educació infantil, al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori o de formació de persones adultes, encara que s'imparteixin al mateix centre o aula on s'està matriculat.

La presentació de més d'una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. En el cas del primer cicle d'educació infantil només es considera duplicitat quan les dues sol·licituds inclouen llars d'infants del mateix municipi. Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

En el cas de l'alumnat que vulgui accedir a centres integrats, és a dir, a centres que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria o de batxillerat i, també, ensenyaments de música o de dansa, cal presentar dues sol·licituds de preinscripció: una al centre integrat, i una altra, en la qual es faran constar les peticions de centres, exclòs el centre integrat, per cursar els ensenyaments de règim general, que es presentarà al centre que es faci constar en primer lloc en aquesta segona sol·licitud. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds, ja que l'admissió al centre integrat requereix una valoració favorable de les seves aptituds artístiques.

5.4  A la sol·licitud s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres i en diversos cicles formatius, en el mateix o en diferent centre, relacionats sempre per ordre de preferència.

La sol·licitud es pot presentar al centre demanat en primer lloc, a l'oficina municipal d'escolarització del municipi on estigui ubicat el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l'ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines territorials del Departament d'Educació. Quan l'òrgan receptor de la sol·licitud no sigui el centre demanat en primer lloc, cal trametre-la immediatament a aquest centre.

En tots els casos l'entitat receptora ha de lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada, acreditativa de la presentació.

5.5  Els centres educatius sufragats amb fons públics han de facilitar a l'administració educativa les dades relatives a la preinscripció d'acord amb el procediment que el Departament d'Educació estableix.

5.6  La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a la sol·licitud de preinscripció a efectes d'aplicació del barem, la relació de les quals es recull a l'annex 2, s'ha d'aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció. El Departament d'Educació comunicarà a l'autoritat competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.

Per als cicles formatius de formació professional, les qualificacions de la prova d'accés de la convocatòria del 2007 que no es puguin presentar durant el període de preinscripció per estar pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials es podran aportar fins a l'1 de juny en el cas dels de grau mitjà i fins al 22 de juny en el cas dels de grau superior.

Si no es presenta la qualificació dintre d'aquests terminis, la sol·licitud no s'assignarà.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de baremació.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

L'admissió als ensenyaments obligatoris i al batxillerat, llevat de la modalitat d'arts, es fa en un centre. Un cop l'alumne ha estat admès en el centre, s'adscriu a la llengua estrangera triada o a la modalitat de batxillerat elegida, segons les preferències manifestades a la sol·licitud i d'acord amb l'ordre del barem.

5.7  Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds però abans de la publicació de la relació baremada definitiva s'admeten si per accedir als estudis sol·licitats no cal prova d'accés. Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds tenen prioritat respecte a les presentades fora de termini. El centre que rep una sol·licitud fora de termini li aplica el barem i la introdueix en el procés de preinscripció, tot indicant que s'ha presentat fora de termini.

Quan la sol·licitud es presenta després de la publicació de la relació baremada definitiva, si correspon al segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria, es tracta d'acord amb les previsions de l'article 17.9 d'aquesta Resolució i, en els altres casos, un cop publicades les llistes d'admesos, s'informa la persona interessada dels centres que encara tenen places vacants per tal que, si vol, s'hi matriculi.

Article 6

Procediment general d'admissió

6.1  Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s'apliquen, en primer lloc, els criteris específics de prioritat que correspongui segons el Decret 75/2007. Seguidament, en el cas de l'educació infantil, els ensenyaments obligatoris o el batxillerat, s'ordenen pels criteris generals de prioritat, d'acord amb el barem que es detalla a l'annex 3, i després, pels criteris complementaris que es detallen al mateix annex. El barem s'aplica en relació amb el centre i l'ensenyament demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

En el cas dels ensenyaments de formació professional, dels ensenyaments artístics, dels ensenyaments d'esports o de formació de persones adultes, s'apliquen exclusivament els criteris específics.

Per desfer les situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig previst a l'article 7.

Als efectes d'admissió en els ensenyaments en règim nocturn, només es tenen en compte les sol·licituds de curs sencer.

6.2  Per donar prioritat a l'alumnat procedent de centres adscrits, el procediment d'admissió és el següent:

El centre on es cursa el darrer curs de l'ensenyament actual lliura un imprès de sol·licitud al seu alumnat i informa els pares, tutors o guardadors del centre o centres als quals està adscrit per als ensenyaments immediatament posteriors.

Les peticions contingudes en els impresos de sol·licitud de preinscripció al primer curs de cada ensenyament es classifiquen en preferents i no preferents.

Són peticions preferents les referides a centres als quals està adscrit el centre on el/la sol·licitant cursa el darrer curs de l'ensenyament actual. Quan a la sol·licitud s'hi faci constar una petició en un centre al qual no està adscrit, aquesta petició i totes les que la segueixin en l'ordre de preferència tenen la consideració de no preferents, amb independència del centre que se sol·liciti.

6.3  Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili al centre, es té en compte l'àrea de proximitat del centre per a l'ensenyament corresponent, determinada, a proposta dels ajuntaments corresponents, pels serveis territorials del Departament d'Educació o per la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa quan afecta l'àmbit de dos o més serveis territorials.

En el cas dels ensenyaments d'esports, l'àrea de proximitat dels centres de Catalunya que imparteixen ensenyament de règim especial de tècnic o tècnica d'esport és tot Catalunya.

6.4  El director del centre públic o el titular del centre concertat, i l'oficina municipal d'escolarització en els municipis en què hagi estat creada, han de fer pública al tauler d'anuncis la relació baremada de totes les sol·licituds, en les dates que s'estableixen a l'annex 1.

La publicació de la relació baremada de sol·licituds obre un termini, que s'estableix a l'annex 1, per presentar reclamacions davant el mateix centre. L'endemà de finalitzar aquest termini el consell escolar del centre, en el cas dels centres públics, o el titular, en el cas dels centres concertats, resolen les reclamacions presentades, i el dia que s'estableix a l'annex 1 es fa pública al tauler d'anuncis del centre, i al de l'oficina municipal d'escolarització, si n'hi ha al municipi, la nova relació de sol·licituds, baremada i ordenada, a la qual li és d'aplicació el règim de recursos previst a l'article 21 d'aquesta Resolució.

6.5  Les sol·licituds de preinscripció s'atendran pel tipus i ordre de les peticions, en primer lloc totes les peticions preferents i després les no preferents. Per cada centre, sempre que hi hagi places vacants per a l'ensenyament demanat, s'atendran, en primer lloc, les primeres peticions preferents, i successivament, les segones, les terceres, les quartes, etc., fins que no hi hagi més peticions preferents o s'exhaureixin les places vacants del centre. A continuació s'atendran, amb el mateix criteri, les peticions no preferents.

6.6  En el primer curs del segon cicle d'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria, si no pot ser atesa cap de les peticions del/de la sol·licitant, la comissió d'escolarització li ofereix una plaça escolar en un altre centre. En el cas que el/la sol·licitant, un cop informat/ada, no estigui d'acord amb la plaça oferta, pot demanar a la presidència de la comissió d'escolarització una altra plaça d'entre les vacants existents.

Per a la resta de cursos de l'educació infantil i dels ensenyaments obligatoris, només es farà oferta de plaça quan el sol·licitant no pugui o no vulgui continuar en el centre on està escolaritzat i així ho manifesti a la comissió.

Article 7

Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixin en aplicar els criteris de prioritat, s'assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic amb la relació baremada de sol·licituds. Seguint el procediment i en els dies, els llocs i les hores que es detallen a l'annex 5, s'efectuaran els sorteigs públics per tal de determinar, per a cada un dels ensenyaments, el número a partir del qual es farà l'ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d'empat.

En el cas de germans bessons que sol·licitin ser admesos en un mateix centre a educació infantil o als ensenyaments obligatoris, se'ls assignarà números de desempat correlatius. Si, per error en l'entrada de les sol·licituds detectat després de l'assignació del número de desempat, els nombres no fossin correlatius, es considerarà que els nombres que els corresponen són el més petit dels assignats i el següent.

Article 8

Simultaneïtat d'ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria o alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment

L'alumnat que cursi o opti per cursar els ensenyaments de grau mitjà de música o de dansa en conservatoris ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, i d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007, tindrà prioritat, encara que no provingui d'un centre adscrit, per accedir a les places d'educació secundària obligatòria als centres que figuren a l'annex 4 d'aquesta Resolució. En el moment de formalitzar la matrícula, aquest alumnat ha d'acreditar que està matriculat o pendent de matriculació en un conservatori per cursar ensenyaments de grau mitjà. El mateix tractament s'aplicarà a l'alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment.

Article 9

Admissió als cicles formatius de formació professional

9.1  Per optar a cursar un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

9.2  Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà mitjançant la prova d'accés cal, en l'any de realització de la prova, complir com a mínim 17 anys.

9.3  En els cicles formatius de grau mitjà les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la nota mitjana dels estudis que permeten l'accés al cicle. Per a l'alumnat que accedeixi mitjançant la prova d'accés es fa una reserva del 20% i s'ordena d'acord amb la qualificació obtinguda a la prova d'accés. Si en presentar la sol·licitud l'alumne encara no ha completat els estudis que permeten l'accés, es considera la nota mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten l'accés, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Finalment s'ordenen les sol·licituds de l'alumnat que accedeix mitjançant prova d'accés que no ha estat inclòs dins la reserva prevista del 20%.

9.4  Per accedir als cicles formatius de grau superior cal estar en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

Així mateix, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, es pot accedir als cicles formatius de grau superior mitjançant una prova d'accés. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat, segons la normativa vigent, amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova corresponent.

9.5  En els cicles formatius de grau superior les sol·licituds s'ordenen donant prioritat a l'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries per al cicle corresponent.

En aquest grup les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la nota mitjana del batxillerat, o del BUP i COU. Els que accedeixen per prova tenen una reserva de places del 33% i s'ordenen d'acord amb la nota de la prova d'accés.

A continuació s'ordenen, d'acord amb la nota mitjana de l'expedient, les sol·licituds de l'alumnat que ha cursat altres modalitats de batxillerat o posseeix una titulació acadèmica equivalent.

Finalment s'ordenen les sol·licituds de l'alumnat que accedeix mitjançant prova d'accés que no ha estat inclòs dins de la reserva prevista del 33%.

Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

9.6  Els centres del Complex Educatiu de Tarragona podran reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a l'alumnat que, en la convocatòria corresponent, obtingui plaça a la residència del Complex.

9.7  L'IES Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i l'IES Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat podran reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a l'alumnat esportista que estigui becat al Centre d'Alt Rendiment i a la Residència Blume, respectivament.

Article 10

Admissió als ensenyaments artístics

10.1  Per accedir als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària i superar una prova específica d'accés. S'hi accedeix sense realitzar aquesta prova amb el títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents, o si s'han superat amb aprofitament els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics, d'acord amb el que es fixa en l'establiment del títol professional corresponent.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés corresponent, a partir de l'any en què es compleixen els 17 anys d'edat.

10.2  Per accedir als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal estar en possessió del títol de batxiller i superar una prova específica d'accés. S'hi accedeix sense realitzar aquesta prova si en el batxillerat s'han cursat determinades matèries concordants amb els estudis als quals es vol accedir, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o si es disposa d'un títol d'igual nivell de la mateixa família professional o d'ensenyaments equivalents o del títol de graduat en arts aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit, d'acord amb el que es fixi en l'establiment del títol professional corresponent.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, superant la corresponent prova d'accés, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, o els 18 si s'acredita estar en possessió del títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

10.3  S'accedeix als ensenyaments professionals de música o de dansa mitjançant la superació de la prova específica d'accés.

Es pot accedir a un curs de grau mitjà diferent del primer, sense haver realitzat els cursos anteriors, mitjançant la superació d'una prova en què l'aspirant demostri que posseeix els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

10.4  Per a l'accés als ensenyaments superiors de disseny o als ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals, cal estar en possessió del títol de batxiller o equivalent i haver superat la prova d'accés, en la qual es valoren la maduresa, els coneixements i les aptituds per cursar els ensenyaments corresponents.

També hi poden accedir, mitjançant la superació d'una prova específica, les persones més grans de 19 anys. A la prova cal acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

Té accés directe als ensenyaments superiors de disseny qui estigui en possessió d'algun dels títols de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny, o d'un títol declarat equivalent.

10.5  Per accedir als ensenyaments superiors de música o de dansa o als ensenyaments d'art dramàtic, cal estar en possessió del títol de batxiller o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. També cal superar una prova d'accés, en la qual es valoren la maduresa, els coneixements i les aptituds per cursar els ensenyaments corresponents. En el cas dels ensenyaments superiors de música o de dansa, la possessió del títol professional corresponent es té en compte en la qualificació de la prova.

També hi poden accedir, mitjançant la superació d'una prova específica, les persones més grans de 19 anys. A la prova cal acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

10.6  En l'admissió als centres que imparteixen ensenyaments artístics, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés, o la qualificació de la prova específica, i segons les previsions recollides a la normativa aplicable a aquests ensenyaments.

En el supòsit de produir-se situacions d'empat, s'aplica el sorteig que preveu l'article 7 d'aquesta Resolució.

Article 11

Admissió als centres integrats amb ensenyaments artístics de música o de dansa

Per a l'accés als centres integrats que imparteixin ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat i ensenyaments de música o de dansa, l'alumnat ha de superar la prova d'accés en l'especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui.

L'admissió s'efectua d'acord amb la qualificació obtinguda a la prova, de més alta a més baixa, i de manera separada per a música i dansa.

Si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals detallats a l'annex 3 i, si cal, el sorteig previst a l'article 7 d'aquesta Resolució.

Article 12

Admissió als ensenyaments d'esports

12.1  Per accedir al primer nivell de grau mitjà cal superar la prova de caràcter específic de la modalitat o especialitat, en els casos en què s'estableixi, i estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. També poden accedir al grau mitjà les persones que superin la prova d'accés corresponent.

Per accedir al grau mitjà dels ensenyaments d'esports mitjançant la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova.

Per accedir al segon nivell de grau mitjà cal haver superat el primer nivell de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i una prova de caràcter específic, en els casos en què s'estableixi.

12.2  Per accedir al grau superior cal estar en possessió del títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, estar en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics i, en els casos en què s'estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat. També poden accedir al grau superior les persones que superin la prova d'accés corresponent.

Per accedir al grau superior dels ensenyaments d'esports mitjançant la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los l'any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l'any de realització de la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

12.3  En l'admissió als ensenyaments d'esports les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar a la qualificació mitjana del requisit d'accés que s'al·lega en el moment de la sol·licitud dos punts si el domicili de la persona sol·licitant està a l'àrea de proximitat del centre, i un altre punt si s'ha realitzat la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya. En el cas del grau superior, la qualificació a considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

12.4  Els centres del Complex Educatiu de Tarragona podran reservar places en els ensenyaments d'esports per a l'alumnat que, en la convocatòria corresponent, obtingui plaça a la residència del Complex.

12.5  L'IES Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat podrà reservar places en els ensenyaments d'esports per a l'alumnat esportista que estigui becat al Centre d'Alt Rendiment.

Article 13

Admissió a les escoles oficials d'idiomes

13.1  Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria.

13.2  D'acord amb el calendari de l'annex 1, cada escola oficial fa públic al tauler d'anuncis del centre el calendari d'actuacions, que inclou les dates en què es realitzen les proves de nivell que preveu l'article 16.2 del Decret 75/2007 per a l'alumnat que vulgui accedir a cursos de l'idioma sol·licitat posteriors al primer.

13.3  Les sol·licituds de preinscripció es numeren correlativament per idiomes i cursos, o bé, si s'escau, per idiomes i proves de nivell.

13.4  Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció per a un determinat idioma i curs sigui superior al nombre de vacants ofertes, l'ordre d'admissió s'estableix per sorteig públic, d'acord amb el que preveuen els articles 16.1 i 16.2 del Decret esmentat i l'article 7 d'aquesta Resolució.

13.5  Les escoles oficials que imparteixin ensenyaments d'idiomes de segon cicle podran reservar places en el primer curs d'aquest cicle per a alumnes que hagin superat el primer cicle i provinguin d'escoles oficials d'idiomes que només imparteixin el primer cicle de l'idioma corresponent. La reserva s'establirà segons les instruccions del director o directora dels serveis territorials.

13.6  Les escoles oficials d'idiomes fan pública al tauler d'anuncis la documentació que cal aportar per a la formalització de la matrícula. En el moment de formalitzar la matrícula l'alumnat en fa efectiu l'import.

Article 14

14.1  En general, per accedir als ensenyaments dels centres i aules de formació de persones adultes cal tenir complerts els 18 anys o bé complir-los durant l'any 2007.

14.2  Als ensenyaments del bloc de formació bàsica conduents a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, també hi poden accedir les persones majors de 16 anys, o que els compleixin durant l'any 2007, que per raons laborals no puguin seguir els estudis en règim ordinari, que presentin necessitats específiques de suport educatiu o que siguin esportistes d'alt rendiment.

14.3  Les persones majors de 16 anys, o que els compleixin durant l'any 2007, poden accedir al curs d'acolliment lingüístic del bloc d'ensenyaments inicials i bàsics o als cursos de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

14.4  Quan el nombre de sol·licituds de preinscripcions per a una determinada activitat formativa sigui superior al nombre de places ofertes s'admetrà en primer lloc l'alumnat que, en el curs 2006-2007, ha cursat en el mateix centre o aula qualsevol activitat educativa que consti a la seva oferta educativa establerta pel Departament d'Educació, sempre que no superi el període màxim de permanència establert per als ensenyaments que sol·licita. A continuació, si encara queden places vacants, s'admetrà l'alumnat extern, donant preferència a l'alumnat que resideix o treballa en el mateix municipi on es troba situat el centre o aula. L'ordre d'admissió si hi ha igualtat de condicions s'estableix per sorteig públic, d'acord amb el que preveu l'article 17.2 del Decret 75/2007 i l'article 7 d'aquesta Resolució.

Article 15

Composició i funcions de les comissions d'escolarització

15.1  Cada directora o director dels serveis territorials del Departament d'Educació disposa, en el seu àmbit territorial, la constitució de les comissions d'escolarització que siguin necessàries.

La composició i funcions de les comissions d'escolarització són les previstes a l'article 21 del Decret 75/2007.

15.2  Les comissions d'escolarització proposen a la directora o al director dels serveis territorials corresponents l'assignació de plaça escolar a l'alumnat que hagi al·legat necessitats educatives específiques, tenint en compte els informes especialitzats, les diferents cultures de procedència i les necessitats específiques de l'alumnat, així com la voluntat expressada en la sol·licitud pels seus pares, mares, tutors o tutores, guardadors o guardadores, i formalitzen l'assignació d'acord amb la corresponent resolució de la directora o del director dels serveis territorials.

Les comissions d'escolarització ofereixen lloc escolar a l'alumnat les sol·licituds del qual, per al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, no hagin pogut ser ateses pels directors o les directores dels centres públics o pels titulars dels centres privats sufragats amb fons públics, en el marc de l'oferta de places existents.

Les comissions d'escolarització comproven la correcció del resultat de l'assignació de places a l'alumnat i el comuniquen als centres afectats perquè publiquin la relació d'alumnat admès.

15.3  Les comissions d'escolarització no finalitzen la seva actuació fins que es constitueix la comissió d'escolarització que correspon al curs següent.

15.4  La directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa nomena, quan calgui, les comissions d'escolarització que hagin d'actuar en àrees de proximitat que afectin dos o més serveis territorials.

Article 16

Relació de sol·licitants admesos

16.1  Els centres educatius publiquen, si més no al seu tauler d'anuncis i en relació amb l'alumnat que va sol·licitar plaça en primer lloc en cadascun d'aquests, la relació de places i centres escolars que els han estat assignats.

Les oficines municipals d'escolarització publiquen les relacions d'assignació de places per als centres i ensenyaments del municipi de segon cicle d'educació infantil o de l'educació obligatòria.

16.2  Si en algun nivell del segon cicle d'educació infantil o de l'educació obligatòria el centre no ha pogut admetre tot l'alumnat que havia demanat el centre com a primera opció, publicarà també una relació d'aquest alumnat que no ha pogut admetre, ordenada d'acord amb el procediment detallat al punt 6.1 d'aquesta Resolució. Aquesta relació s'anomena llista d'espera.

16.3  El director o la directora del centre públic i el titular del centre privat, un cop feta la reunió del consell escolar per valorar el procés de preinscripció, fa constar en el suport informàtic facilitat pel Departament d'Educació que s'han complert, en allò que és competència del centre, les normes d'admissió de l'alumnat, així com les incidències produïdes, en cas que n'hi hagi hagut. Aquesta informació, degudament impresa i signada, s'arxiva al centre.

En els ensenyaments sense el suport de l'aplicació informàtica per al procés de preinscripció cal que el director o la directora del centre públic i el titular del centre privat facin arribar als serveis territorials corresponents una certificació amb la mateixa informació.

Article 17

Matriculació

17.1  La matrícula de l'alumnat admès es formalitza en les dates que s'estableixen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

17.2  Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat ja amb anterioritat. Així mateix, si d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2.2.b) d'aquesta Resolució, s'hagués presentat, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, resguard de renovació del DNI, cal aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.

En cas de llar d'infants, segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, també cal presentar fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

17.3  L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se'l matricula condicionalment.

La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenta la documentació pendent o no acredita que ha iniciat els tràmits de convalidació. Si fos el cas, la matrícula s'ajusta al curs o nivell per al qual s'acreditin els requisits acadèmics, sempre que aquest s'imparteixi en el centre.

17.4  Els centres que tinguin autoritzats i en funcionament ensenyaments de batxillerat en règim nocturn han d'ajustar les condicions d'inscripció al que preveu la normativa que els regula. Només es poden matricular en règim nocturn persones que tinguin 18 anys o més i aquelles d'edat compresa entre 16 i 18 anys que acreditin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn per motius laborals. L'acreditació d'aquesta circumstància es fa presentant el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar, en defecte d'aquestes, altres motius d'admissibilitat. En aquest cas, aquesta circumstància es farà constar, degudament raonada, a l'acta de la sessió corresponent.

Els torns ordinaris de tarda dels cicles formatius són de règim diürn. Per tant, l'alumnat d'aquests ensenyaments està matriculat en règim diürn.

17.5  L'alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert a l'annex 1 es considera que renuncia a la plaça adjudicada. La matrícula de l'alumnat assignat en els processos de preinscripció amb suport informàtic s'ha d'informar en l'aplicació informàtica corresponent, en el termini previst a l'annex 1.

17.6  Els directors i les directores dels centres públics i els titulars dels centres privats concertats, o la persona en qui deleguin, mantindran una entrevista amb els pares, mares, tutors/es o guardadors/es de l'alumnat menor d'edat que es matriculi per primera vegada al centre, per tal d'informar-los de tots els aspectes del centre, en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic, i d'atendre les consultes que els formulin.

D'acord amb l'article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els infants tenen dret a rebre l'educació infantil i el primer cicle de l'educació primària en llur llengua habitual. A aquests efectes, els pares, mares o tutors/es dels i les alumnes que desitgin que els seus fills o filles rebin els primers ensenyaments en llengua castellana ho hauran de sol·licitar a la direcció del centre en el qual resultin admesos un cop formalitzada la matrícula. Les peticions que rebin els centres s'han de comunicar de manera immediata als serveis territorials corresponents.

17.7  En el segon cicle d'educació infantil o en l'educació obligatòria, les direccions dels centres públics o la titularitat dels centres privats concertats, un cop realitzades les avaluacions finals del curs 2006-2007, comunicaran als/a les alumnes del centre, o als seus pares, mares o tutors/es si són menors d'edat, el nivell que els correspon cursar i els demanaran la confirmació per escrit de la seva continuïtat. Per facilitar aquest tràmit, que es pot fer en el marc de la matrícula ordinària, convé, sempre que els recursos informàtics del centre ho permetin, facilitar un full amb les dades de la persona interessada, de manera que només calgui completar les noves dades i, si és el cas, corregir les que no siguin correctes.

Aquesta confirmació s'ha de fer en el termini assenyalat a l'annex 1 i ha d'incloure, com a mínim, les dades per al Departament d'Educació que s'assenyalen a l'annex 6. L'alumnat que no confirmi la seva continuïtat en el període establert es considera que renuncia a continuar escolaritzat en el centre, llevat de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, que es considera que continua si no es manifesta per escrit la seva baixa en el centre.

17.8  En el segon cicle d'educació infantil o en l'educació obligatòria, quan un centre té llista d'espera com la prevista al punt 16.2 d'aquesta Resolució i en el període entre la confirmació dels propis alumnes i l'inici de curs es produeix alguna vacant, oferirà aquesta vacant, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment.

Qui rebi l'oferta podrà matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si hi renuncia, se l'eliminarà de la llista d'espera i s'oferirà la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

17.9  Les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria que no s'han pogut incloure en el procés de preinscripció s'atenen, després de la confirmació dels propis alumnes prevista al punt 17.7 d'aquesta Resolució, en el marc de les places vacants existents, tenint en compte prèviament, si és el cas, la llista d'espera.

17.10  A partir de l'inici del curs les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atendran, en el marc de les places vacants existents, si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya, si es deriven de canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, o si s'al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Les sol·licituds es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l'alumne/a si disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades. Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s'ha presentat al centre, es remet a la comissió d'escolarització o a l'oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que procedeixi a l'admissió de l'alumne.

En els casos que els alumnes ja estiguin escolaritzats, s'ha de realitzar la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.

La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió és la relativa a la identitat i filiació establerta en el punt 1) de l'annex 2.

17.11  Acabat el procés ordinari de matrícula dels diferents ensenyaments, la direcció o la titularitat del centre ha de comunicar al Departament d'Educació, en les dates i pel procediment que s'indica a l'annex 1, les dades d'escolarització corresponents. Si en finalitzar el termini establert a l'annex 1 no s'han rebut aquestes dades, s'entén que el centre no té alumnat en l'ensenyament i curs corresponents.

17.12  Quan, després del procés ordinari de matrícula, en un crèdit d'un cicle de formació professional restin vacants, el centre ha d'admetre matrícula parcial en aquest crèdit de persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat de l'article 11 del Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

17.13  Quan després del procés ordinari de matrícula als ensenyaments d'esports restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d'admetre matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d'accés a aquests ensenyaments. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat establerts a l'article 12 d'aquesta Resolució.

Article 18

Condicions d'edat per a la matrícula

18.1  Per ser admès en un centre que atengui infants de fins a 3 anys, l'infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de 2007. Aquests centres poden també admetre al llarg del curs nens i nenes de més de 16 setmanes.

18.2  Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil els infants que durant l'any 2007 compleixin els 3 anys.

18.3  Es pot matricular al primer curs d'educació primària l'alumnat que compleixi 6 anys durant l'any 2007 i tot aquell d'edat diferent al qual correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeix del darrer curs d'educació infantil.

18.4  Es pot matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria l'alumnat que compleixi 12 anys durant l'any 2007 i aquell d'edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Article 19

Escolarització de l'alumnat amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o amb trastorns greus de personalitat o de conducta o malalties degeneratives greus

19.1  L'alumnat amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o amb trastorns greus de personalitat o de conducta o amb malalties degeneratives greus s'escolaritza preferentment en centres educatius ordinaris.

El procediment d'escolarització d'aquest alumnat en els centres educatius sufragats amb fons públics es duu a terme d'acord amb el que disposen el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, i el Decret 75/2007.

19.2  L'escolarització es duu a terme en unitats o centres d'educació especial quan, un cop avaluades les necessitats educatives especials de l'alumne, es considera que no pot ser atès adequadament en una unitat ordinària.

19.3  L'alumnat que, d'acord amb el Decret 299/1997, de 25 de novembre, s'escolaritza de manera compartida entre un centre ordinari i un centre d'educació especial es matricularà al centre en el qual, d'acord amb la corresponent resolució de la direcció dels serveis territorials, tingui una major permanència. Aquesta escolarització no pot comportar el trasllat de l'alumnat entre els dos centres durant l'horari lectiu.

19.4  Prèviament a la seva preinscripció, correspon als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del sector on l'alumne o l'alumna tingui la residència habitual informar i orientar la família sobre els centres de la seva àrea de proximitat o de l'àmbit dels serveis territorials en els quals podrà ser atès adequadament, i emetre un dictamen d'escolarització de caràcter personal.

Aquest dictamen ha d'incloure, com a mínim:

a) Una avaluació de les possibilitats d'autonomia personal i social i de les competències comunicatives, així com la identificació del tipus i grau d'aprenentatge assolit en relació amb els continguts bàsics dels currículums del segon cicle d'educació infantil, de l'educació primària o de l'educació secundària obligatòria, segons escaigui, i d'altres condicions significatives per al procés d'ensenyament i aprenentatge.

b) Una estimació raonada dels ajuts, els suports i les adaptacions que pot requerir, amb indicació de la seva finalitat, en relació amb el progrés de l'alumne o alumna en les àrees del currículum escolar i, si s'escau, en aspectes generals d'autonomia personal i social i competències comunicatives.

c) Una proposta raonada d'escolarització, que ha d'incloure normalment més d'un centre educatiu, segons les dotacions i infrastructures existents en els centres educatius, la proximitat del domicili familiar de l'alumne o alumna, la facilitat en el transport i les preferències expressades pels pares, tutors o guardadors.

Quan, excepcionalment i per la singularitat de les necessitats de l'alumne o alumna, es faci una proposta d'escolarització en un centre educatiu dependent d'uns altres serveis territorials del Departament d'Educació, l'escolarització es realitzarà amb la consulta prèvia als serveis territorials corresponents i únicament si ambdós serveis en confirmen la viabilitat.

19.5  Els pares o tutors legals han de ser informats i escoltats pel professional de l'EAP sobre el contingut del dictamen i especialment en relació amb les condicions i possibilitats d'escolarització.

19.6  Si hi ha coincidència entre l'opció dels pares, tutors o guardadors de l'alumne o alumna i la proposta d'escolarització i aquesta no requereix recursos addicionals, s'inicien els tràmits d'admissió, sense esperar la corresponent resolució de la direcció dels serveis territorials.

19.7  En el cas de no-coincidència, que s'ha de manifestar per escrit, o quan la proposta d'escolarització requereixi recursos addicionals que no es puguin proporcionar en el centre a l'inici del curs, la Inspecció d'Educació, a la vista del dictamen de l'EAP i dels recursos existents als centres, un cop escoltats els pares, mares o tutors/es legals, eleva la proposta d'escolarització a la directora o al director dels serveis territorials del Departament d'Educació per tal que resolgui.

La resolució de la directora o del director dels serveis territorials ha de ser anterior a la publicació de la relació de l'alumnat admès, la qual ha d'incloure aquest alumnat.

En el supòsit que els tutors legals optin per la matrícula en un centre diferent al que proposin inicialment els serveis territorials del Departament d'Educació, cal informar-los, abans de resoldre, de l'existència o no de serveis de transport i menjador i, si fos el cas, de les condicions per a la seva gratuïtat.

El president o la presidenta de la comissió d'escolarització, segons el tipus de necessitats educatives especials al·legades a la sol·licitud, pot instar l'elaboració del dictamen previst al punt 19.4 d'aquesta Resolució. Cal que l'EAP l'elabori i el lliuri dins el termini que la comissió assenyali.

19.8  A efectes de l'acreditació de condicions de discapacitat, es considera el certificat del Centre d'Atenció al Disminuït del Departament d'Acció Social i Ciutadania o, en el seu defecte, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui el fet de l'existència d'indicis raonables que l'alumne o alumna presenta discapacitat.

19.9  En el cas d'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats auditives greus i permanents, la proposta d'escolarització es fa prioritàriament als centres ordinaris designats pels serveis territorials com a centres d'agrupament d'alumnat sord. A tal efecte, en aquests centres les places reservades a alumnat amb necessitats educatives especials es destinaran preferentment a l'alumnat amb aquestes discapacitats.

Article 20

Escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, o associades a la nova incorporació al sistema educatiu

20.1  L'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, així com l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància, s'escolaritza en el conjunt de centres sufragats amb fons públics, tot atenent les peticions dels seus pares, mares, tutors/es o guardadors/es i la proximitat dels centres al domicili familiar, i afavorint la seva millor escolarització i socialització.

20.2  Tant els centres sostinguts amb fons públics com les famílies compten amb la col·laboració i l'assessorament dels equips, serveis i programes del Departament d'Educació, així com la dels serveis socials i entitats de caràcter social que actuen al municipi, coordinats per la Inspecció d'Educació, amb la finalitat d'afavorir, en cada cas, l'escolarització més adequada. Aquest assessorament es pot iniciar amb antelació a la preinscripció i matrícula i té en compte els criteris establerts per la comissió d'escolarització.

La petició d'assessorament la poden formular els mateixos pares, mares o tutors/es, o guardadors/es, adreçant-se, si s'escau, a la Inspecció d'Educació o fent-ho constar en el moment de la preinscripció o de la sol·licitud d'escolarització.

20.3  La Inspecció d'Educació cal que informi la comissió d'escolarització de les peticions d'assessorament rebudes per a l'escolarització d'aquest alumnat, d'acord amb el que es determina en l'apartat anterior.

20.4  Per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides la presidenta o el president de la comissió d'escolarització ha de demanar a l'EAP un informe sobre les necessitats educatives de cada alumne. L'informe emès es lliura a la presidència de la comissió d'escolarització.

Si de la informació disponible es deriva l'assignació de places de reserva o la necessitat de recursos addicionals, la presidenta o el president de la comissió, tenint en compte la voluntat dels pares, tutors o guardadors, fa una proposta d'escolarització a la directora o al director dels serveis territorials, qui resol les sol·licituds i ho comunica al centre receptor, a les persones interessades i a la comissió d'escolarització.

20.5  Per a l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància, la comissió d'escolarització valora, tenint en compte les dades globals de la zona, la necessitat d'assignar-lo a places de reserva. Si és el cas, tenint en compte la voluntat dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, fa una proposta d'escolarització a la directora o al director dels serveis territorials, qui resol i ho comunica al centre receptor, a les persones interessades i a la comissió d'escolarització.

L'aplicació d'aquest darrer procediment no exclou el que es preveu a l'apartat anterior si l'alumne o l'alumna té també necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.

20.6  A proposta raonada de la directora o del director dels serveis territorials, s'assignen els ajuts que poden rebre els centres educatius sufragats amb fons públics que atenguin alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides i alumnat de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància.

Article 21

Recursos i reclamacions

21.1  Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes dels consells escolars dels centres públics es pot interposar recurs d'alçada davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

21.2  Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats es pot presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

21.3  Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió d'escolarització en relació amb les decisions d'aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de la comissió d'escolarització es pot interposar recurs d'alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

21.4  Les resolucions dels directors o directores dels serveis territorials que impliquin la matriculació de l'alumne o alumna en un centre diferent d'aquell en el qual es troba escolaritzat no es fan efectives fins que finalitza el termini de presentació del possible recurs d'alçada. En el cas que es presenti recurs, se suspèn l'execució de la resolució fins que la direcció general competent resol el recurs.

Aquests recursos i reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'adequada escolarització de l'alumne o alumna.

Disposicions addicionals

Primera

En el cas del municipi de Barcelona, l'assignació de funcions que es fa al Departament d'Educació i als seus serveis territorials, als ajuntaments, a les oficines municipals d'escolarització i a la direcció dels serveis territorials s'entén feta al Consorci d'Educació de Barcelona i als seus òrgans administratius.

D'acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona i aprovació dels seus Estatuts, el Consorci desenvoluparà normativa específica en matèria d'escolarització, per tal d'adaptar el procés d'admissió a la realitat i les especificitats de la ciutat de Barcelona.

Segona

L'admissió als ensenyaments professionals que s'ofereixen a l'empara del Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica, o de l'article 34 del Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional específica, es regeix per la regulació específica de cada oferta.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 30 de març de 2007

Isabel Darder

Directora general d'Atenció

a la Comunitat Educativa

Annex 1

Calendari de preinscripció i matrícula

Llars d'infants

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol en els ensenyaments sufragats amb fons públics poden establir un calendari propi i elaborar el seu propi barem, que hauran de fer públics abans del dia 16 d'abril de 2007. El calendari ha d'estar comprès entre el 2 de maig i el 22 de juny de 2007.

En cas de no establir cap calendari propi, i per a la resta de municipis, el calendari és el següent:

Període de presentació de sol·licituds: entre el 2 i el 15 de maig de 2007, ambdós inclosos.

Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 21 de maig de 2007.

Termini de reclamació a les relacions baremades: 22, 23 i 24 de maig de 2007.

Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: 28 de maig de 2007.

Període de matrícula: del 4 al 8 de juny de 2007, ambdós inclosos.

Segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats, educació secundària

Publicació de l'oferta inicial: 30 de març de 2007.

Període de presentació de sol·licituds: entre el 10 i el 20 d'abril de 2007, ambdós inclosos.

Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 2 de maig de 2007.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 3, 4 i 7 de maig de 2007.

Publicació de les relacions baremades definitives: 10 de maig de 2007.

Publicació de l'oferta final: 28 de maig de 2007.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 5 de juny de 2007.

Període de matrícula: de l'11 al 15 de juny de 2007. Simultàniament s'ha d'informar la matrícula en el mòdul informàtic d'admissió del curs corresponent (primera confirmació), però, si resulta més convenient per a l'organització del centre, aquest tràmit es pot fer globalment en finalitzar el període de matrícula, abans del 19 de juny de 2007.

En el cas de l'educació secundària obligatòria, la matrícula està condicionada a la superació del curs en què està escolaritzat l'alumne o alumna i a la matrícula en un conservatori, si fos el cas.

Confirmació de continuïtat de l'alumnat que segueix al centre: abans del 29 de juny de 2007, segons el calendari que estableixi cada centre.

El procés informàtic de confirmació, que permet registrar les dades d'escolarització de tot l'alumnat del centre (segona confirmació) estarà operatiu del 22 de juny al 6 de juliol de 2007. Els centres que només tinguin ensenyaments d'infantil i primària hauran de realitzar la segona confirmació abans del 29 de juny, aquest inclòs.

Els centres integrats podran adaptar aquest calendari als requeriments derivats de la realització de la prova d'accés prevista a l'article 11. En tot cas hauran de respectar el període de presentació de sol·licituds i faran públic al tauler d'anuncis, abans del dia 10 d'abril de 2007, el seu calendari d'actuacions.

Ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2007.

Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2007, ambdós inclosos.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període per estar pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins a l'1 de juny, aquest inclòs.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 5 de juny de 2007.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 6, 7 i 8 de juny de 2007.

Publicació de les relacions baremades definitives: 13 de juny de 2007.

Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2007.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 29 de juny de 2007.

Període de matrícula: del 2 al 6 de juliol de 2007.

Confirmació en el programa de preinscripció, admissió i vacants: del 9 al 13 de juliol de 2007, pel procediment informàtic establert.

Ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional

Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2007.

Període de presentació de sol·licituds: del 5 al 12 de juny de 2007, ambdós inclosos. Període de presentació de sol·licituds pels alumnes provinents de la prova d'accés de l'any 2007: del 5 al 15 de juny de 2007, ambdós inclosos.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 19 de juny de 2007.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 20, 21 i 22 de juny de 2007.

Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període per estar pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 22 de juny, aquest inclòs.

Publicació de les relacions baremades definitives: 26 de juny de 2007.

Publicació de l'oferta final: 28 de juny de 2007.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 2 de juliol de 2007.

Període de matrícula per a l'alumnat admès a la preinscripció: del 2 al 6 de juliol de 2007.

Confirmació en el programa de preinscripció, admissió i vacants: del 9 al 13 de juliol de 2007, pel procediment informàtic establert.

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny

Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2007.

Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2007, ambdós inclosos.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 5 de juny de 2007.

Termini de reclamació a les relacions baremades: 6, 7 i 8 de juny de 2007.

Introducció de notes: fins al 12 de juny de 2007.

Publicació de les relacions baremades definitives: 13 de juny de 2007.

Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2007.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 29 de juny de 2007.

Període de matrícula: del 2 al 6 de juliol de 2007.

Comunicació de les dades d'escolarització: del 9 al 13 de juliol de 2007, pel procediment informàtic establert.

Ensenyaments de grau mitjà de música

Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 27 d'abril de 2007, ambdós inclosos.

Cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis, abans del 16 d'abril de 2007, l'oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l'alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d'alumnat admès, tenint en compte que la prova específica d'accés es convocarà per a l'11 de juny de 2007.

Període de matrícula: del 2 al 6 de juliol de 2007.

Ensenyaments de grau mitjà de dansa

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 20 d'abril de 2007, ambdós inclosos.

Cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis, abans del 10 d'abril de 2007, l'oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l'alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d'alumnat admès, tenint en compte que la prova específica d'accés es realitzarà entre el 7 i el 22 de juny de 2007.

Període de matrícula: del 9 a l'11 de juliol de 2007.

Ensenyaments superiors de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals

Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2007, ambdós inclosos.

Cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis, abans del 14 de maig de 2007, l'oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l'alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d'alumnat admès, tenint en compte que les proves específiques d'accés començaran el 15 de juny de 2007.

Període de matrícula: del 2 al 6 de juliol de 2007.

Altres ensenyaments artístics superiors: música, dansa i art dramàtic

Cada centre que imparteix algun d'aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d'anuncis, el 12 d'abril de 2007, el calendari d'actuacions, inclosa, quan s'escaigui, la convocatòria de setembre.

Ensenyaments d'esports

S'estableixen dos períodes de preinscripció i matrícula:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al primer període abans del dia 25 de maig de 2007. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 25 de maig de 2007, inclourà un període de preinscripció d'un mínim de 20 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 7 de setembre de 2007.

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al segon període abans del dia 10 de desembre de 2007. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 10 de desembre de 2007, inclourà un període de preinscripció d'un mínim de 20 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 28 de febrer de 2008.

El calendari del procés de preinscripció i matrícula detallarà:

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

Data de publicació de la relació baremada de sol·licituds.

Termini de reclamació a la relació baremada.

Data de publicació de la relació baremada definitiva.

Data de publicació de la relació d'alumnat admès.

Període de matrícula.

Data d'inici del curs.

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials

Publicació del calendari d'actuacions: 16 de juliol de 2007.

Període de presentació de sol·licituds i de matrícula: entre el 3 i el 28 de setembre de 2007, d'acord amb els terminis que, per a cada idioma, s'estableixin en el calendari d'actuacions de l'escola.

Període extraordinari de matrícula: a continuació del període ordinari de matrícula, segons el que disposin els serveis territorials corresponents.

Preinscripció i matrícula a les EOI en horari semiintensiu, segon període: del 7 al 25 de gener de 2008. Els serveis territorials corresponents podran autoritzar modificacions d'aquest termini per als idiomes que es consideri necessari. En tot cas, aquestes modificacions s'hauran d'anunciar al tauler d'anuncis de l'EOI no més tard del 3 de desembre de 2007.

Ensenyaments de formació de persones adultes

Publicació de l'oferta: 11 de maig de 2007.

Preinscripció, i matrícula, si hi ha prou places, de l'alumnat propi: del 4 al 8 de juny de 2007.

Publicació de vacants: 13 de juny.

Preinscripció d'alumnat nou: del 13 al 22 de juny de 2007.

Publicació de la llista de sol·licituds: 26 de juny.

Sorteig públic: 27 de juny de 2007.

Publicació de la llista de sol·licituds ordenades: 28 de juny de 2007.

Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos: 2 de juliol de 2007.

Matrícula: del 3 al 7 de setembre de 2007.

Comunicació de les dades de matrícula per mitjà de l'aplicació informàtica SAGA: del 10 al 14 de setembre de 2007.

Per a les activitats que s'ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el corresponent calendari d'actuacions i el procediment d'admissió, que haurà de ser anàleg a l'establert amb caràcter general per a les activitats formatives que s'ofereixen a l'inici del curs.

Annex 2

Documentació a presentar en fer la preinscripció

Quan, per la seva condició d'estranger, l'alumnat no pugui aportar algun dels documents detallats, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el director o titular del centre, i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

En tots els casos que es demana original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se'n presenta.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb l'article 5.6 d'aquesta Resolució, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

1) Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos.

Si l'alumne o alumna és major d'edat:

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s'al·leguen.

a) Renda anual de la unitat familiar.

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

b) Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

c) Existència de germans o germanes matriculats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

S'entén que un alumne o alumna té germans matriculats al centre quan aquests hi estan matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada emparada amb un contracte laboral o admninistratiu amb el titular del centre. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. En el cas, previst a l'article 10.1 del Decret 75/2007, que per accedir a un centre públic s'al·legui que el germà o germana està matriculat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està matriculat.

d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

e) En el cas del batxillerat, certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres estudis que permeten l'accés, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

f) Condició legal de família nombrosa.

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

g) Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

3) Documentació acreditativa dels criteris específics de baremació de diferents ensenyaments.

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que permetin l'accés. En el cas d'alumnat que hagi completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents a l'educació secundària obligatòria cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Cicles formatius de formació professional de grau superior

Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat o certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l'accés, o de la qualificació de la prova d'accés. En el cas de l'alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents. Si la convalidació s'ha fet amb un cicle formatiu de grau superior, caldrà presentar resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés, si és el cas, o de la qualificació de la prova d'accés. En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents al batxillerat cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Ensenyaments d'esports

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que permetin l'accés. En el cas d'alumnat que hagi completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents a l'educació secundària obligatòria cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent o certificat d'acreditació dels requisits d'esports en qualsevol de les convocatòries del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Càlcul de la nota mitjana

El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria es realitzarà seguint la següent fórmula:

(_xi+_yj+_zk) / (n+m+p) = Q, sent:

n = núm. d'àrees avaluades al primer curs d'ESO.

m = núm. d'àrees avaluades al segon curs d'ESO.

p = núm. d'àrees avaluades al tercer curs d'ESO.

x1, x2...xn = qualificacions de les àrees del primer curs d'ESO.

y1, y2...ym = qualificacions de les àrees del segon curs d'ESO.

z1, z2...zp = qualificacions de les àrees del tercer curs d'ESO.

Q es calcula amb dos decimals.

No es tenen en compte els crèdits variables, que ja estan inclosos en l'àrea corresponent, ni l'àrea de religió. El crèdit de síntesi compta com una àrea més.

En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les equivalències següents: Insuficient: 3; Suficient: 5,5; Bé: 6,5; Notable: 7,5; Excel·lent: 9.

Annex 3

Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar

Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

Proximitat del domicili de l'alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al Dret Civil Català), o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat:

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.

Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans:

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

En el cas del batxillerat, a més, l'expedient acadèmic.

Quan l'alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris d'admissió d'alumnat

Pel fet de formar part de família nombrosa, 15 punts.

Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts.

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol en els ensenyaments sufragats amb fons públics poden elaborar el seu propi barem per a l'admissió al primer cicle d'educació infantil.

Annex 4

Centres amb horari d'ESO adaptat als ensenyaments musicals

Serveis Territorials d'Educació a Barcelona I-ciutat

Els que determini el Consorci d'Educació de Barcelona.

Serveis Territorials d'Educació a Barcelona II-comarques

Badalona: IES Isaac Albéniz i IES Badalona VII.

El Masnou: IES Maremar i IES Mediterrània.

Manresa: IES Lluís de Peguera.

Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental

Sabadell: IES Pau Vila i IES del Vallès.

Terrassa: IES Torre del Palau.

Serveis Territorials d'Educació a Girona

Girona: IES Carles Rahola i Llorens, IES Vicens Vives, IES Santiago Sobrequés, IES Narcís Xifra i Masmitjà.

Serveis Territorials d'Educació a Lleida

Lleida: IES Samuel Gili i Gaya.

Serveis Territorials d'Educació a Tarragona

Tarragona: IES Ponç d'Icart, IES Francesc Vidal i Barraquer i IES Antoni de Martí i Franquès.

Vila-seca: IES Ramon Barbat i Miracle i IES Vila-seca II.

Reus: IES Salvador Vilaseca.

Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre

Tortosa: IES Joaquim Bau.

Centres amb horari d'ESO adaptat a l'alumnat que segueixi programes esportius d'alt rendiment

Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat-Anoia

Cornellà: IES Miquel Martí i Pol.

Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre

Amposta: IES Montsià.

Annex 5

Sorteigs públics per determinar l'ordenació de sol·licituds

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Data i hora: 7 de maig de 2007, a les 11 hores. El resultat es difondrà a partir de les 13 hores.

Lloc: Serveis Centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Batxillerat, cicles de grau mitjà de formació professional, cicles d'arts plàstiques i disseny

Data i hora: 6 de juny de 2007, a les 11 hores. El resultat es difondrà a partir de les 13 hores.

Lloc: Serveis Centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Cicles de grau superior de formació professional

Data i hora: 20 de juny de 2007, a les 11 hores. El resultat es difondrà a partir de les 13 hores.

Lloc: Serveis Centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, per ordenar les sol·licituds en aquests ensenyaments, en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:

D'una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, reintroduint la bola després de cada extracció. Així s'obtenen les xifres primera, segona, fins a la novena, d'un nombre entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

Llars d'infants

En el cas que els ajuntaments estableixin un calendari propi, faran pública la data del sorteig abans del dia 16 d'abril, al mateix temps que la resta del calendari.

En els casos que l'ajuntament corresponent no estableixi un calendari propi, el sorteig públic es realitzarà a cada centre, entre el 22 i 24 de maig, en el lloc, data i hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d'anuncis del centre el 2 de maig.

Grau mitjà de música

Es fa a cada centre, després de la publicació de les relacions baremades, en el lloc, data i hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d'anuncis del centre abans del 16 d'abril.

Grau mitjà de dansa

Es fa a cada centre, després de la publicació de les relacions baremades, en el lloc, data i hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d'anuncis del centre abans del 16 d'abril.

Ensenyaments superiors de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals

Es fa a cada centre, segons el calendari publicat al seu tauler d'anuncis.

Ensenyaments d'esports

Es fa a cada centre, segons el calendari publicat al seu tauler d'anuncis.

Ensenyaments d'idiomes a escoles oficials d'idiomes

Es fa a cada una de les escoles oficials d'idiomes, segons el calendari publicat al seu tauler d'anuncis.

Ensenyaments als centres i aules de formació de persones adultes

Es fa a cada centre o aula, segons el calendari publicat al seu tauler d'anuncis.

En aquests set darrers tipus d'ensenyaments, per tal de desempatar les sol·licituds en cas d'empat de manera que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als Serveis Centrals del Departament d'Educació, descrit anteriorment. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

Annex 6

Dades mínimes del formulari de confirmació de continuïtat

En el formulari de confirmació de continuïtat caldrà que es demanin, com a mínim, les dades establertes a continuació, que estaran marcades amb un asterisc:

Cognoms i nom.

NIF.

Adreça.

Districte.

Municipi.

Codi postal.

Ensenyament.

Nivell.

Tipus de matrícula (NEE o ordinària).

El centre, si ho considera oportú, podrà demanar més dades que siguin necessàries per a la seva gestió d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals.

En el formulari hi ha de constar la següent nota informativa per als pares o tutors:

"Les dades personals recollides marcades amb un asterisc s'integraran en una base de dades del Departament d'Educació que té per finalitat el seguiment de l'ocupació de les places escolars sostingudes amb fons públics i la gestió de les incidències que es puguin derivar del concert educatiu, i estaran protegides d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal".

El centre haurà d'afegir una nota similar per tal d'informar els pares o tutors que les dades esmentades i qualsevol altra que el centre consideri oportú demanar quedaran integrades en la base de dades d'alumnes del centre.

(07.086.070)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal