Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4862 - 16/04/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1025/2007, de 3 d'abril, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior durant el curs acadèmic 2007-2008, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquests cursos de preparació en centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 13273)


RESOLUCIÓ

EDU/1025/2007, de 3 d'abril, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior durant el curs acadèmic 2007-2008, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquests cursos de preparació en centres que no depenen del Departament d'Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, es va regular, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior i es feien públics els centres que l'impartirien en el curs 2006-2007.

Atès que el bon funcionament de la mesura i la demanda aconsella la seva continuïtat, cal obrir convocatòria pública per possibilitar que nous centres que no depenen del Departament d'Educació imparteixin el curs esmentat.

D'altra banda, convé donar publicitat de la relació de centres que imparteixen el curs de preparació, llevat pel que fa als centres públics de la ciutat de Barcelona, indicats a la Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona, de data 22 de març de 2007, publicada en el DOGC núm. 4850, de 27.3.2007.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

.1  Objecte

1.1  Es fa pública, a l'annex d'aquesta Resolució, la relació de centres autoritzats a impartir el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, durant el curs acadèmic 2007-2008.

1.2  S'obre convocatòria del procés d'autorització del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, per al curs acadèmic 2007-2008, a centres que no depenen del Departament d'Educació.

.2  Destinataris del curs

El curs de preparació s'adreça a les persones que compleixen els requisits següents:

a) Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

b) Volen presentar-se a la prova d'accés a algun dels cicles formatius de grau superior de formació professional afins al cicle formatiu de grau mitjà que han superat, d'acord amb la relació d'afinitats que consta a l'annex 1 de la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior.

c) Volen fer valer posteriorment, en el moment de fer la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior, el seu dret a l'exempció de la part específica.

.3  Termini d'inscripció dels alumnes al curs

La inscripció al curs de preparació es farà del 18 al 27 de juny de 2007, ambdós inclosos, i haurà de contenir, almenys, la informació detallada a l'annex 3 de la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny.

El calendari i horari del curs de preparació s'hauran d'exposar al tauler d'anuncis del centre almenys durant el període d'inscripció.

Pel que fa als centres públics, només es pot fer la inscripció en un sol centre, i en cas de duplicitat, quedaran sense efectes totes les sol·licituds d'inscripció presentades.

.4  Distribució, jornada i horari del curs

El curs de preparació començarà el 12 de setembre de 2007, i no podrà finalitzar abans del dia 9 de maig de 2008.

Les activitats lectives del curs es duran a terme un mínim de quatre dies a la setmana, compresos entre dilluns i divendres, en horari intensiu, de matí o de tarda. Cada centre determinarà l'horari del curs.

.5  Procés d'autorització del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, per al curs acadèmic 2007-2008, a centres que no depenen del Departament d'Educació.

5.1  Presentació de sol·licituds pels centres.

Poden presentar la sol·licitud d'autorització del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, per al curs acadèmic 2007-2008:

a) Els centres que el vulguin impartir per primer cop.

b) Els centres autoritzats a impartir-lo en el curs 2006-2007, que vulguin incrementar el nombre de grups.

5.2  Lloc de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud s'ha de presentar en el servei territorial que correspongui al centre.

5.3  Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es poden presentar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i fins al 30 d'abril de 2007, ambdós inclosos.

5.4  Requisits dels centres participants.

Els centres han de complir els següents requisits:

a) Professorat. Disposar o manifestar el compromís de disposar de suficient professorat del centre que compleixi els requisits per impartir les matèries homònimes del batxillerat, i durant la totalitat de les hores lectives del curs de preparació.

b) Estructura acadèmica. Els centres han d'impartir almenys dues famílies professionals, i de cadascuna d'elles, com a mínim un cicle formatiu de grau mitjà i un cicle formatiu de grau superior.

c) Capacitat màxima simultània. L'autorització del curs de preparació no pot superar la capacitat màxima simultània que tingui autoritzada del centre.

5.5  Emissió d'informe pels serveis territorials.

Els serveis territorials emetran un informe relatiu al compliment dels requisits, el qual juntament amb la sol·licitud presentada pel centre, es remetrà a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, abans del dia 16 de maig de 2007.

5.6  Resolució.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats proposarà al conseller d'Educació l'autorització del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior durant el curs acadèmic 2007-2008, als centres que compleixin els requisits.

La resolució d'autorització es publicarà al DOGC.

La resolució d'autorització indicarà si exhaureix la via administrativa, els recursos que s'hi podran interposar, el termini per fer-ho i l'òrgan davant del qual es podrà recórrer.

.6  Normativa supletòria

6.1  En tot allò que no es regula en aquesta Resolució, és d'aplicació la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior.

6.2  En tot allò que no es regula en aquesta Resolució i respongui a la naturalesa d'aquesta experimentació, serà d'aplicació, amb caràcter supletori, la Resolució que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius públics o privats, segons correspongui, d'educació secundària de Catalunya per al curs 2007-2008, i la regulació vigent de les proves d'accés als cicles formatius pel que fa a les qualificacions.

6.3  A l'alumnat del curs de preparació li és d'aplicació el Decret 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres docents de nivell no universitari.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 d'abril de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Centres autoritzats a impartir el curs de preparació durant el curs acadèmic 2007-2008

a) Centres públics

Barcelona ii (Comarques)

Codi: 08001421

Denominació: IES La Pineda

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 1

Codi: 08019319

Denominació: IES Pedraforca

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08019371

Denominació: IES Llobregat

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08020462

Denominació: IES Lacetània

Municipi: Manresa

Nombre de grups: 1

Codi: 08021259

Denominació: IES Miquel Biada

Municipi: Mataró

Nombre de grups: 1

Codi: 08021594

Denominació: IES de Mollet del Vallès

Municipi: Mollet del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08031022

Denominació: IES de Vic

Municipi: Vic

Nombre de grups: 1

Codi: 08031848

Denominació: IES Cristòfol Ferrer

Municipi: Premià de Mar

Nombre de grups: 1

Codi: 08034643

Denominació: IES Les Vinyes

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Nombre de grups: 1

Codi: 08035362

Denominació: IES Alt Penedès

Municipi: Vilafranca del Penedès

Nombre de grups: 1

Codi: 08037176

Denominació: IES La Bastida

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Nombre de grups: 1

Codi: 08043486

Denominació: IES Manolo Hugué

Municipi: Caldes de Montbui

Nombre de grups: 1

Codi: 08043644

Denominació: IES Carles Vallbona

Municipi: Granollers

Nombre de grups: 1

Codi: 08043656

Denominació: IES Marina

Municipi: La Llagosta

Nombre de grups: 1

Codi: 08043693

Denominació: IES Joaquim Mir

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Nombre de grups: 1

Codi: 08045471

Denominació: IES Pompeu Fabra

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 1

Codi: 08046748

Denominació: IES Thos i Codina

Municipi: Mataró

Nombre de grups: 1

Codi: 08046761

Denominació: IES Guillem Catà

Municipi: Manresa

Nombre de grups: 1

Codi: 08054034

Denominació: IES Gallecs

Municipi: Mollet del Vallès

Nombre de grups: 1

Baix Llobregat-Anoia

Codi: 08016781

Denominació: IES Esteve Terradas i Illa

Municipi: Cornellà de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08017131

Denominació: IES Severo Ochoa

Municipi: Esplugues de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08019654

Denominació: IES Milà i Fontanals

Municipi: Igualada

Nombre de grups: 1

Codi: 08025605

Denominació: IES Camps Blancs

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08026683

Denominació: IES Francesc Ferrer i Guàrdia

Municipi: Sant Joan Despí

Nombre de grups: 1

Codi: 08031228

Denominació: IES Torre Roja

Municipi: Viladecans

Nombre de grups: 1

Codi: 08031836

Denominació: IES Illa dels Banyols

Municipi: El Prat de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08034217

Denominació: IES Bernat el Ferrer

Municipi: Molins de Rei

Nombre de grups: 1

Codi: 08035143

Denominació: IES Miquel Martí i Pol

Municipi: Cornellà de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08037152

Denominació: IES Joan Oró

Municipi: Martorell

Nombre de grups: 1

Codi: 08041866

Denominació: IES El Calamot

Municipi: Gavà

Nombre de grups: 1

Codi: 08043671

Denominació: IES El Palau

Municipi: Sant Andreu de la Barca

Nombre de grups: 1

Codi: 08043681

Denominació: IES Marianao

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08047492

Denominació: IES Ribera Baixa

Municipi: El Prat de Llobregat

Nombre de grups: 1

Vallès Occidental

Codi: 08024741

Denominació: IES Escola Industrial

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08024893

Denominació: IES Castellarnau

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 2

Codi: 08030339

Denominació: IES de Terrassa

Municipi: Terrassa

Nombre de grups: 1

Codi: 08031861

Denominació: IES Leonardo da Vinci

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08035295

Denominació: IES Palau Ausit

Municipi: Ripollet

Nombre de grups: 1

Codi: 08036330

Denominació: IES J.V. Foix

Municipi: Rubí

Nombre de grups: 1

Codi: 08042342

Denominació: IES de Badia del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08043516

Denominació: IES Santa Eulàlia

Municipi: Terrassa

Nombre de grups: 1

Codi: 08044533

Denominació: IES La Ferreria

Municipi: Montcada i Reixac

Nombre de grups: 1

Codi: 08044715

Denominació: IES Jaume Mimó

Municipi: Cerdanyola del Vallès

Nombre de grups: 1

Girona

Codi: 17000330

Denominació: IES Josep Brugulat

Municipi: Banyoles

Nombre de grups: 1

Codi: 17001221

Denominació: IES Narcís Monturiol

Municipi: Figueres

Nombre de grups: 1

Codi: 17001735

Denominació: IES Montilivi

Municipi: Girona

Nombre de grups: 1

Codi: 17002399

Denominació: IES La Garrotxa

Municipi: Olot

Nombre de grups: 1

Codi: 17002557

Denominació: IES Baix Empordà

Municipi: Palafrugell

Nombre de grups: 1

Codi: 17005376

Denominació: IES de Santa Coloma de Farners

Municipi: Santa Coloma de Farners

Nombre de grups: 1

Codi: 17005662

Denominació: IES Serrallarga

Municipi: Blanes

Nombre de grups: 1

Codi: 17005893

Denominació: IES Bosc de la Coma

Municipi: Olot

Nombre de grups: 1

Codi: 17006939

Denominació: IES Santa Eugènia

Municipi: Girona

Nombre de grups: 1

Lleida

Codi: 25002726

Denominació: IES Guindàvols

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1

Codi: 25002787

Denominació: IES Joan Oró

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1

Codi: 25002799

Denominació: IES Caparrella

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 2

Codi: 25003202

Denominació: IES Mollerussa

Municipi: Mollerussa

Nombre de grups: 1

Codi: 25004188

Denominació: IES Joan Brudieu

Municipi: La Seu d'Urgell

Nombre de grups: 1

Codi: 25005442

Denominació: IES Escola del Treball

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1

Codi: 25006732

Denominació: IES Torrevicens

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1

Tarragona

Codi: 43002594

Denominació: IES Baix Camp

Municipi: Reus

Nombre de grups: 1

Codi: 43003653

Denominació: IES Comte de Rius

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 2

Codi: 43004611

Denominació: IES Jaume Huguet

Municipi: Valls

Nombre de grups: 1

Codi: 43004803

Denominació: IES Andreu Nin

Municipi: El Vendrell

Nombre de grups: 1

Codi: 43005704

Denominació: IES Francesc Vidal i Barraquer

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 1

Codi: 43006630

Denominació: IES Pere Martell

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 1

Codi: 43007038

Denominació: IES Escola d'Hoteleria i Turisme

Municipi: Cambrils

Nombre de grups: 1

Codi: 43007166

Denominació: IES Lluís Domènech i Montaner

Municipi: Reus

Nombre de grups: 1

Codi: 43009722

Denominació: IES Cal·lípolis

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 1

Les Terres de l'Ebre

Codi: 43000329

Denominació: IES Ramon Berenguer IV

Municipi: Amposta

Nombre de grups: 1

Codi: 43004438

Denominació: IES Joaquim Bau

Municipi: Tortosa

Nombre de grups: 1

Codi: 43004441

Denominació: IES de l'Ebre

Municipi: Tortosa

Nombre de grups: 3

Codi: 43006101

Denominació: IES Montsià

Municipi: Amposta

Nombre de grups: 1

Codi: 43007233

Denominació: IES de Flix

Municipi: Flix

Nombre de grups: 1

b) Centres privats

Barcelona i (Ciutat)

Codi: 08037395

Denominació: Monlau

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08009260

Denominació: El Clot

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 2

Codi: 08014279

Denominació: Esc. Prof. Salesiana

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 2

Codi: 08032233

Denominació: Institució Cultural del C.I.C.

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Barcelona ii (Comarques)

Codi: 08018561

Denominació: Xaloc

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08020036

Denominació: Joviat

Municipi: Manresa

Nombre de grups: 1

Codi: 08035787

Denominació: Freta

Municipi: Calella

Nombre de grups: 1

Codi: 08000918

Denominació: Cultural

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 1

Codi: 08021107

Denominació: Escola Pia de Mataró

Municipi: Mataró

Nombre de grups: 1

Codi: 08018871

Denominació: Joan XXIII

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Girona

Codi: 17007725

Denominació: Treball del Ripollès

Municipi: Ripoll

Nombre de grups: 1

Lleida

Codi: 25003184

Denominació: La Salle

Municipi: Mollerussa

Nombre de grups: 1

c) Modalitat a distància

Codi: 08045203

Denominació: Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya

Nombre de grups: 1

(07.092.129)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal