Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4876 - 04/05/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/113/2007, de 18 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa del programa de Biblioteca Escolar "puntedu" (espai de coneixement, aprenentatge i gust per la lectura) duts a terme per centres educatius públics i privats concertats. (Pàg. 15627)


ORDRE

EDU/113/2007, de 18 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa del programa de Biblioteca Escolar .puntedu. (espai de coneixement, aprenentatge i gust per la lectura) duts a terme per centres educatius públics i privats concertats.

El Departament d'Educació considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu, i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació al repte que l'evolució social planteja.

Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s'ensenya i en com s'aprèn, que prioritza les ganes d'aprendre, el dret a pensar i a entendre, i que ajuda a despertar el sentit crític de l'alumnat i del professorat.

Tot procés d'innovació ha d'establir mecanismes que potenciïn l'intercanvi i la cooperació entre els centres educatius, i que afavoreixin la informació i la comunicació horitzontal d'aquestes innovacions. Per tal que els processos d'innovació resultin realment eficaços, cal potenciar la reflexió, la crítica i l'autocrítica sobre el treball que es realitza per part de tots els agents implicats.

El sistema educatiu ha de garantir que la formació dels ciutadans i ciutadanes els faci capaços d'entendre i intervenir amb responsabilitat davant els reptes que la societat planteja.

Amb aquesta convocatòria es proposa impulsar el desenvolupament d'accions transversals vinculades a algun dels reptes de la societat actual: la necessitat de gestionar el coneixement sabent buscar i interpretar la informació, i potenciant el plaer pel saber i per la lectura.

El desenvolupament d'actuacions d'innovació transversals, que impregnin totes les àrees del currículum, és clau per aconseguir un aprenentatge que permeti fer front als canvis ràpids d'una societat dinàmica com la nostra, per consolidar i difondre la tasca innovadora de molts equips de mestres i professors i, en definitiva, per contribuir, des de l'educació i l'escola, als reptes de futur de la societat del segle XXI.

El Departament d'Educació, compromès amb la innovació opta per reforçar la tasca de suport als centres per part dels serveis educatius, tant en les fases d'elaboració dels projectes d'innovació, com de selecció, i d'implementació dels projectes. Igualment destaca el paper de coordinació i assessorament per part de la inspecció educativa, a més de la seva funció supervisora.

D'acord amb el que s'exposa, i de conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quant a la participació dels centres educatius privats concertats i dels de titularitat municipal,

A proposta de la Direcció General d'Innovació,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la selecció de 200 projectes d'innovació educativa del programa Biblioteca Escolar .puntedu. (espai de coneixement, aprenentatge i gust per la lectura), a dur a terme per centres d'educació infantil, primària, secundària i/o de formació de persones adultes de titularitat pública (del Departament d'Educació o municipals), i privats en règim de concert.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten com annexos 1 i 2 d'aquesta Ordre.

Article 3

La despesa derivada de l'assignació econòmica extraordinària per posar en funcionament els projectes d'innovació que resultin seleccionats en aquesta convocatòria, serà d'un import màxim de 400.000,00 euros, dels quals 320.000,00 euros seran a càrrec de la posició pressupostària D/226130800/4230 i 80.000,00 euros seran a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, del centre gestor EN02 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2006, prorrogat per al 2007.

Aquesta distribució podrà ser modificada en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats de centres de titularitat del Departament d'Educació o de centres municipals i privats concertats, segons correspongui.

Article 4

Es delega en el director general d'Innovació la facultat de resoldre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 d'abril de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases generals

.1 Objectiu de la convocatòria

Els objectius del Programa són potenciar la biblioteca escolar .puntedu. com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

.2 Requisits generals de participació

2.1 Podran participar en aquesta convocatòria els centres d'educació infantil, primària, secundària i de formació de persones adultes de Catalunya, de titularitat del Departament d'Educació o municipal, i privats en règim de concert, que presentin un projecte de biblioteca escolar .puntedu., i que tinguin les característiques següents:

a) Que el projecte de biblioteca escolar .puntedu. estigui integrat en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Que el projecte formi part del projecte educatiu (i del projecte lingüístic) de centre i per tant, estigui aprovat pel claustre de professors i pel consell escolar del centre.

c) Que el projecte s'iniciï el curs 2007-2008, amb una durada de tres cursos escolars.

d) Que el projecte desenvolupi un dels aspectes següents:

Organització de la biblioteca escolar .puntedu. com a espai d'aprenentatge.

Pla per la lectura: dinamització de la lectura, gestió de coneixements.

Promoció d'altres activitats de dinamització de la lectura relacionades amb l'entorn.

Realització d'activitats d'incentivació de la lectura i de recerca d'informació obertes a tota la comunitat educativa.

Participació en el seminari del Gust per la lectura.

2.2 Cada centre educatiu podrà presentar com a màxim un projecte, el qual no ha d'haver estat seleccionat en d'altres convocatòries de característiques semblants, sigui quin sigui l'òrgan convocant.

2.3 La coordinació general del projecte correspon al cap d'estudis o al coordinador pedagògic.

2.4 Es determinarà una persona responsable del desenvolupament del projecte que ha de tenir preferentment destinació definitiva en el centre. En tot cas, el centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els tres cursos escolars.

2.5 Per a ser seleccionat caldrà que el centre compti amb suficient professorat preparat i disposat per desenvolupar el projecte.

.3 Informació a Internet

La informació sobre aquesta convocatòria estarà disponible a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio i al Sistema d'Atenció al Ciutadà. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com de la seva resolució, no tindrà efectes pel que fa als còmputs de terminis.

.4 Presentació de sol·licituds, termini i documentació

4.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una sol·licitud adreçada al director general d'Innovació. El formulari de sol·licitud es trobarà a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio als serveis territorials del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i als serveis educatius.

A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:

a) Un exemplar de la proposta del projecte de biblioteca escolar .puntedu. que es vol dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta disposició.

b) Certificat de l'acta de la sessió del consell escolar del centre o consell de centre, en el cas dels centres de formació d'adults, en què s'aprova la participació en la convocatòria i la previsió de les despeses vinculades amb el projecte que s'hagin d'assumir, amb la dotació econòmica, si escau.

c) Document conforme el projecte d'innovació ha estat aprovat pel claustre de professors del centre participant.

d) En el cas dels centres educatius municipals i privats concertats, declaració conforme el centre no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que disposa l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) En el cas dels centres educatius privats concertats, declaració responsable conforme el sol·licitant està al corrent de pagament de les seves obligacions, tant les tributàries amb l'Administració General de l'Estat com davant la Seguretat Social.

f) En el cas que el projecte es vulgui dur a terme amb la implicació d'altres centres educatius, caldrà presentar un document de conformitat de la direcció de cadascun d'ells.

4.2 Per tal d'agilitar el procés, la sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica, sempre que sigui possible. La sol·licitud formalitzada per via telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la i presentar-la amb la documentació indicada al punt anterior.

4.3 La còpia impresa de la sol·licitud, degudament signada juntament amb la documentació esmentada, es presentarà a la seu dels serveis educatius (centre de recursos pedagògics) de la zona corresponent, ja sigui directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

La data de presentació de la sol·licitud al centre de recursos pedagògics serà la que es considerarà a efectes de termini.

4.4 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta disposició i finalitzarà el dia 18 de maig de 2007.

.5 Procés de selecció dels projectes

5.1 Per seleccionar els projectes es constituirà a cada servei educatiu una comissió formada per les persones següents:

El/la inspector/a d'educació del servei educatiu, o el/la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials, o la cap de la Unitat de Programes Educatius del Consorci d'Educació (en el cas de Barcelona), o persona designada pel/per la director/a dels Serveis Territorials o pel gerent del Consorci d'Educació, que actuarà com a president de la comissió.

El o la director/a del centre de recursos pedagògics, o persona en qui delegui, que actuarà com a secretari/a.

El o la director/a de l'equip d'assessorament psicopedagògic de la zona.

Un o una representant dels/de les assessors/es de llengua i cohesió social de la zona.

Dos representants dels directors o les directores de centres de la zona, un/a de primària i un/a de secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria, designats pel/per la director/a dels serveis territorials o, en el cas de Barcelona, pel gerent del Consorci d'Educació.

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials o, en el cas de Barcelona, de la Unitat de Programes Educatius del Consorci d'Educació, designat/ada pel director/a dels serveis territorials o pel gerent del Consorci.

5.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de valoració generals següents:

a) Qualitat del projecte.

b) Implicació en el projecte dels centres d'educació infantil, primària i secundària que conformen una zona educativa 3-18.

c) Implicació en el projecte d'un grup de centres de la zona d'abast de cada un dels serveis educatius.

d) Implicació de tots els centres que conformen una zona escolar rural. En aquest cas caldrà presentar un únic projecte comú que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme en cada centre.

5.3 Així mateix, es tindran en compte els criteris específics de valoració següents:

a) L'ús del .puntedu. en diferents àrees del currículum.

b) Les actuacions de promoció de la lectura.

c) El temps d'obertura del .puntedu. durant l'horari lectiu i no lectiu.

d) L'ús per part de la comunitat educativa (alumnat, professorat, mares i pares i el personal d'administració i serveis) del .puntedu..

e) Coordinació de la biblioteca escolar .puntedu. amb les biblioteques públiques de l'entorn.

f) La formació que tingui en aquesta matèria el responsable del projecte.

5.4 Cada comissió de zona estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns. Un cop aprovada la selecció, la comissió de zona trametrà a la Comissió d'Ordenació dels serveis territorials, o del Consorci d'Educació de Barcelona, una relació prioritzada dels projectes.

5.5 Per resoldre la convocatòria es crearà una comissió central, la qual formularà la corresponent proposta de resolució al director general d'Innovació, partint de les prioritats territorials. La comissió central estarà formada pels membres següents, o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Llengua i Cohesió Social, que actuarà com a president.

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.

El subdirector general d'Inspecció Educativa.

La subdirectora general de Formació de les Persones Adultes.

La cap del Servei de Recursos Pedagògics.

Els/Les caps de secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, i la cap de la Unitat de Programes Educatius en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona.

La cap del Servei de Programes d'Innovació Educativa, que actuarà com a secretària.

5.6 La comissió central podrà sol·licitar l'assessorament d'altres departaments o institucions que col·laboren en els projectes de biblioteca escolar .puntedu..

5.7 D'entre els projectes que compleixin tots els requisits i que tinguin qualitat suficient, es seleccionaran un 80% de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació (amb una reserva d'un màxim del 20% per a centres educatius que participin en el projecte d'autonomia de centres, o en un pla de suport i millora, impulsats pel Departament d'Educació, condicionats en ambdós casos a la signatura de l'acord corresponent), i un 20% de privats concertats i de centres públics de titularitat municipal.

Aquesta proporció podrà variar en el cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'un o altre tipus de centre.

5.8 Els membres de les diverses comissions estaran afectats per les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.6 Resolució de la convocatòria

La resolució d'aquesta convocatòria es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet esmentada a la base 3 d'aquest annex. Així mateix, es notificarà el resultat de la convocatòria a tots els centres educatius participants, amb especificació dels recursos que s'hi puguin interposar.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini per presentar les sol·licituds.

.7 Recursos assignats i justificació

7.1 Els projectes de biblioteca escolar .puntedu. que resultin seleccionats en aquesta convocatòria comportaran la dotació, amb destinació a cadascun dels centres educatius seleccionats, dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat responsable del projecte, fins a un màxim de 60 hores per al primer curs. En els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 2.000,00 euros.

d) Accés al programa informàtic ePèrgam per a la gestió de la biblioteca.

e) Participació en el programa El Gust per la Lectura (formació i activitats).

Es considerarà l'assignació d'equipament informàtic en el cas dels centres de titularitat pública.

Als efectes de l'assignació de recursos, una zona escolar rural completa es considerarà un únic centre.

7.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre haurà d'anar destinada a despeses corrents. No s'acceptaran despeses corresponents a adquisició de material inventariable.

7.3 Les dotacions econòmiques indicades en el punt 7.1 es faran efectives de la manera següent:

a) Centres educatius de titularitat del Departament d'Educació: la quantitat es farà efectiva en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria. Aquests centres hauran d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades, i gestionar-les d'acord amb el que preveu el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

b) Centres educatius privats concertats i de titularitat municipal: el Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà amb la presentació prèvia, per part del centre, del compte justificatiu simplificat per la totalitat de la despesa realitzada i pagada. S'hi adjuntarà la documentació següent:

1. Informe o memòria del titular del centre conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

2. Relació datada i signada de les despeses realitzades, especificant per a cadascuna d'elles: NIF, nom del creditor, import i data.

En lloc de les factures i comprovants de pagament, l'òrgan concedent comprova l'aplicació correcta de la subvenció sol·licitant a un 10% dels beneficiaris els justificants, mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitzarà el 15 de desembre de 2007.

7.4 Ateses les característiques i la naturalesa dels centres educatius no es considera necessari que aportin garanties.

7.5 Pel que fa a la resta de recursos previstos al punt 7.1 d'aquest annex, la seva implantació s'iniciarà durant el curs 2007-2008.

.8 Compromís del centre

Els centres seleccionats es comprometen a dur a terme el projecte durant tres cursos escolars i a participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin tant en el marc de la zona dels serveis educatius com en general.

Amb la finalitat que el projecte d'innovació s'integri en el projecte del centre, durant els anys que duri la seva implantació, el centre explicitarà en la Programació general anual les activitats a dur a terme durant cadascun dels cursos escolars. Un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte, s'avaluarà la incidència del programa i s'incorporaran al Projecte educatiu i al Projecte curricular del centre aquells aspectes que es decideixi consolidar.

.9 Seguiment dels projectes d'innovació

Els serveis educatius de cada zona duran a terme les actuacions necessàries per a l'assessorament dels centres que hagin resultat seleccionats en aquesta convocatòria, inclosa la formació del professorat i la difusió de les innovacions corresponents.

La secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, i la Unitat de Programes Educatius del Consorci d'Educació en el cas de Barcelona, coordinarà les actuacions d'assessorament i de formació dels serveis educatius per tal que puguin atendre als centres seleccionats en el seu àmbit d'actuació.

L'/La inspector/a del centre realitzarà la supervisió del desenvolupament dels projectes dels centres educatius durant els tres cursos escolars de la seva implantació, especialment pel que fa al desenvolupament del projecte a les aules, la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat i n'emetrà un informe.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació, amb les valoracions recollides en els informes de la Inspecció sobre els centres participants, elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa dels centres.

La Direcció General d'Innovació, a través de les seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, i de la Unitat de Programes Educatius del Consorci d'Educació en el cas de Barcelona, farà el seguiment de l'evolució dels projectes, amb la col·laboració dels tècnics dels serveis educatius i dels formadors que participin en la formació del professorat durant la realització del projecte, i amb les aportacions de la inspecció en la seva tasca ordinària de supervisió dels centres

Quan finalitzi el projecte i abans del 30 de setembre de 2010, els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global de les activitats realitzades.

.10 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i la Direcció General d'Innovació n'emetrà, en finalitzar els tres cursos escolars, el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat.

Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius seleccionats hauran de trametre als serveis educatius corresponents, abans del 15 de juliol de 2008, 2009 i 2010, la documentació següent:

Certificat anual de la direcció del centre educatiu en què es faci constar el nom, cognoms i NIF del professorat que ha participat en el projecte d'innovació.

Síntesi anual de les activitats realitzades durant el curs escolar.

Aquesta documentació, un cop revisada, es trametrà a la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials corresponents, i a la Unitat de Programes Educatius del Consorci d'Educació, en el cas de Barcelona, la qual la farà arribar a la Inspecció d'Educació que hi donarà el vist i plau, a partir de les dades obtingudes de la seva tasca ordinària de supervisió.

.11 Obligació de facilitar la informació

Els centres educatius seleccionats estaran obligats a facilitar tota la informació que els requereixin el Departament d'Educació i els òrgans de control de l'Administració.

.12 La inexactitud de les dades aportades o l'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció, així com la presentació de la justificació fora de termini, podran donar lloc a la revocació de l'import atorgat, al reintegrament de les quantitats no justificades o a les sancions que preveu la secció cinquena del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Si l'entitat beneficiària no justifica la totalitat de la subvenció, s'ha d'entendre revocada parcialment en la quantitat no justificada, sempre que això no comporti l'incompliment de la seva finalitat.

Annex 2

Contingut del projecte d'innovació

1. Dades del centre:

Nom del centre.

Codi del centre.

Titularitat.

Adreça: carrer, número, codi postal, localitat.

Telèfon i adreça electrònica.

Nom i cognoms de la persona responsable del projecte.

Adreça electrònica de la persona responsable del projecte.

2. Títol del projecte.

3. Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre, etc.

4. Descripció del projecte:

a) Objectius.

b) Aspectes a desenvolupar.

c) Integració en el currículum.

d) Col·lectius que hi participen (professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares, institucions, associacions...).

e) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.).

f) Temporització de les actuacions en els tres cursos escolars.

g) Criteris i indicadors d'avaluació.

5. Altres centres implicats en el projecte:

a) Nom i codi del/s centre/s.

b) Actuacions conjuntes previstes.

Aquest document ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

Els centres que participen en el projecte d'autonomia de centres impulsat pel Departament d'Educació faran constar aquesta participació i ajustaran la descripció del projecte d'innovació a allò previst en el seu pla estratègic.

(07.107.125)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal