Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4881 - 11/05/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/127/2007, de 4 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la concessió d'ajuts, per formació i perfeccionament en llengües estrangeres, durant l'any 2007, destinades al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció. (Pàg. 16325)


ORDRE

EDU/127/2007, de 4 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la concessió d'ajuts, per formació i perfeccionament en llengües estrangeres, durant l'any 2007, destinades al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció.

El Departament d'Educació considera la formació en llengües estrangeres del personal docent com un dels aspectes prioritaris de la formació del professorat.

Per això, en el Pla de formació permanent del Departament d'Educació es preveuen actuacions específiques per a l'aprenentatge i perfeccionament de les llengües estrangeres, orientades a la millora de la pràctica docent i a l'adquisició de nous coneixements en aquesta àrea, adreçades tant al professorat especialista en llengües estrangeres com per a aquell que ha d'impartir altres matèries.

Amb la finalitat de continuar amb les actuacions iniciades en anys anteriors, el Departament d'Educació considera convenient organitzar activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres a Catalunya, Alemanya, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Nova Zelanda, durant l'any 2007.

De conformitat amb el que estableixen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Ordeno:

Article 1

1.1 Convocar concurs públic per a la concessió de 1.133 places per realitzar activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres adreçades al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció de Catalunya.

Aquestes activitats es realitzaran a Catalunya, Alemanya, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Nova Zelanda, durant l'any 2007, tal com s'especifica al catàleg que és a disposició de les persones interessades a la web http://xtec.cat/formació.

La concessió d'una plaça comporta, si són activitats que es fan a Catalunya, la matrícula gratuïta. En el cas que es tracti de places a l'estranger, la matrícula, l'allotjament i part de la manutenció seran a càrrec del Departament d'Educació, d'acord amb les normes de cada institució organitzadora.

1.2 Així mateix, es convoca concurs públic per atorgar ajuts per als desplaçaments derivats de la participació en l'activitat de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, a les persones que obtinguin alguna de les places esmentades a l'article 1.1.

Article 2

Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

3.1 Els ajuts per a desplaçaments, per un import total màxim de 187.500,00 euros, s'atorgaran amb càrrec a la posició pressupostària D/480000100/4260, de l'òrgan gestor EN02, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2006, prorrogat per a l'any 2007, i es faran efectius en un sol lliurament.

3.2 La despesa derivada de la realització de les activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres serà d'un import total màxim de 1.241.970,46 euros i es vehicularà mitjançant els expedients de despesa corresponents. D'aquest import total, 1.225.870,46 euros aniran amb càrrec a la posició pressupostària D/226001100/4260 i 16.100,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària D/231000100/4260.

3.3 Aquesta distribució podrà modificar-se en funció de la concreció dels expedients de despesa corresponents a l'organització de les activitats esmentades.

3.4 La despesa no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures estan sotmeses a les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Educació.

Article 4

Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases

.1 Requisits generals de participació

1.1 Pot participar en aquesta convocatòria el professorat de Catalunya que es trobi en alguna de les situacions següents:

a) Estar en servei actiu en centres educatius públics de nivell no universitari.

b) Estar en servei actiu en serveis educatius.

c) Prestar serveis en un centre educatiu privat concertat i estar en nòmina de pagament delegat.

d) Estar en servei actiu en una unitat orgànica del Departament d'Educació.

e) Estar en servei actiu en cossos d'inspecció educativa.

1.2 En el cas que se sol·liciti algun curs a l'estranger, cal no haver gaudit de cap beca o estada a l'estranger del Departament d'Educació, o de l'Acció Comenius 2.2.C, o de l'Acció Grundtvig 3 de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea, durant els cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006.

1.3 El professorat en possessió del certificat d'aptitud d'escola oficial d'idiomes no podrà sol·licitar cap curs intensiu de llengua instrumental de l'idioma corresponent, ni els cursos de llengua instrumental al Regne Unit.

.2 Característiques específiques de les activitats

Les activitats de formació objecte d'aquesta convocatòria es difondran mitjançant el catàleg que es troba disponible a l'adreça http://xtec.cat/formacio.

Cadascuna de les activitats té unes característiques específiques i s'adrecen a un perfil determinat de destinataris. Per tant, les persones candidates, abans de presentar la seva sol·licitud, hauran de consultar el catàleg esmentat per tal de conèixer les característiques i requisits específics.

.3 Informació a Internet

La informació sobre aquesta convocatòria està disponible a l'adreça d'Internet http://xtec.cat/formacio. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com dels diferents llistats i resolucions, no tindrà efectes pel que fa als còmputs dels terminis.

.4 Presentació de sol·licituds, terminis i documentació a aportar

4.1 Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud degudament emplenada d'acord amb el formulari oficial, que estarà a la seva disposició a l'adreça d'Internet http://xtec.cat/formacio, així com, a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials.

A la sol·licitud, cal fer constar les dades identificatives de les activitats de formació que se sol·liciten, per ordre de preferència, amb un màxim de cinc activitats de les que s'anuncien al catàleg. De les activitats sol·licitades, només tres poden ser activitats que tinguin lloc a l'estranger. En cas que no sigui així, no es tindrà en compte l'activitat sol·licitada en quart ni en cinquè lloc. En cap cas es podrà concedir més d'una de les activitats sol·licitades.

4.2 Les sol·licituds s'adreçaran al director general d'Innovació i es podran formalitzar per via telemàtica, mitjançant l'adreça d'Internet http://xtec.cat/formacio, o bé en suport paper.

4.2.1 Sol·licitud telemàtica.

Aquesta modalitat de sol·licitud facilita els tràmits necessaris per participar en la convocatòria, garanteix la seguretat i fiabilitat de les dades generades i trameses per via telemàtica, i agilita la gestió de la convocatòria.

Les sol·licituds telemàtiques es formalitzaran accedint a l'aplicació informàtica que estarà a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet http://xtec.cat/formacio.

Una vegada emplenat i comprovat el contingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà per mitjans telemàtics, dins el termini establert, per a la qual cosa se seguiran les instruccions que proporcionarà la mateixa aplicació.

En el cas que no s'estigui d'acord amb els mèrits que surten reflectits a la sol·licitud telemàtica o voler afegir-ne d'altres, les persones participants hauran d'especificar-ho en l'espai previst per aquesta finalitat, imprimir la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada), dins el termini establert a la base 4.4 i a qualsevol dels llocs especificats més avall per a la presentació de sol·licituds.

4.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport paper.

Les persones participants que així ho desitgin podran presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació a què fa referència la base 4.3, a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini que estableix la base 4.4.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

4.3 Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) Documents acreditatius dels mèrits, als quals s'adjuntarà una llista numerada de la documentació presentada, seguint la numeració de l'annex 2 d'aquesta Ordre.

b) Els documents acreditatius específics per a determinats cursos, d'acord amb el que s'indica al catàleg d'activitats.

c) En el cas del professorat destinat en centres públics de titularitat municipal, certificat del/de la director/a o del/de la secretari/ària del centre que acrediti que la persona participant està en servei actiu.

No s'acceptarà cap documentació que no hagi estat lliurada conjuntament amb la sol·licitud.

4.4 El termini per formalitzar la sol·licitud serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

.5 Selecció dels participants

5.1 La selecció dels participants, la farà una comissió que estarà formada pels membres següents:

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o la persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Dos inspectors/res d'Educació.

La cap de Servei de Programació i Avaluació, o la persona en qui delegui.

Dues persones tècniques de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, designades pel director general d'Innovació, actuant una d'elles com a secretària.

5.2 Els membres d'aquesta comissió estaran afectats per les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.3 Aquesta comissió podrà entrevistar els candidats per comprovar el grau de domini de la llengua corresponent.

Per a determinats cursos, segons consta al catàleg d'activitats es durà a terme un test de nivell eliminatori en les dates que s'hi especifiquen.

La no-presentació, sense justificació, al test de nivell esmentat, s'entendrà com a renúncia a aquesta opció per part de la persona interessada.

.6 Criteris per a la selecció dels participants

6.1 Per a l'atorgament de les places es valorarà la idoneïtat dels aspirants a partir dels mèrits acreditats d'acord amb el barem que consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre i, si s'escau, del resultat del test de nivell.

Per accedir a un curs a l'estranger caldrà haver obtingut un mínim de 3 punts en el barem de mèrits.

6.2 Per a la concessió de les places corresponents al curs Courses for European Teachers of English at Primary Level focusing on C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), i al curs Courses for European Teachers of English at Secondary Level focusing on C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), s'establiran les prioritats següents:

1. Professorat d'altres matèries que estigui participant o hagi participat en un projecte d'innovació d'ensenyament de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera (Pla Experimental de Llengües Estrangeres o Projecte Orator).

2. Professorat d'altres matèries que imparteixi o hagi d'impartir continguts de la seva matèria en anglès i amb un nivell d'anglès B2 del Marc comú europeu de referència (certificat d'aptitud d'EOI o equivalent).

3. Professorat d'anglès que estigui participant o hagi participat en un projecte d'innovació d'ensenyament de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera (Pla Experimental de Llengües Estrangeres o Projecte Orator).

6.3 Per a la concessió de les places corresponents als cursos de llengua instrumental al Regne Unit s'establiran les prioritats següents:

1. Professorat que estigui en un centre que participi o hagi participat en el Pla Experimental de Llengües Estrangeres o Projecte Orator.

2. Professorat que estigui en un centre que participi en un projecte Comenius.

3. Professorat que participi en un programa de reciclatge d'anglès del Departament d'Educació.

6.4 En cas d'empat entre sol·licitants, la preferència s'establirà pels criteris següents:

a) Major puntuació en l'apartat 2 de l'annex 2.

b) Major puntuació en l'apartat 1 de l'annex 2.

c) Major puntuació en l'apartat 11 de l'annex 2.

d) Major puntuació en l'apartat 13 de l'annex 2.

.7 Resolució de la convocatòria, publicació de les llistes i adjudicació de les places

7.1 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://xtec.cat/formacio, la llista provisional de sol·licituds admeses, no admeses i excloses.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista provisional davant la comissió de selecció durant un termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva publicació als taulers d'anuncis esmentats.

7.2 Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució del director general d'Innovació d'aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://xtec.cat/formacio.

Contra la resolució definitiva del concurs, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dictarà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar del dia següent a l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Quan, per circumstàncies imprevistes i justificades, les persones seleccionades es vegin obligades a renunciar a la plaça adjudicada, ho hauran de comunicar a la Direcció General d'Innovació en el termini més breu que sigui possible.

7.4 Totes les persones seleccionades per participar als cursos a l'estranger hauran d'assistir a una reunió informativa a Barcelona, en el lloc i en la data que s'indicarà a la resolució d'aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses.

.8 Concessió d'ajuts per a desplaçaments

Els ajuts per als desplaçaments, que es pagaran a les persones interessades un cop efectuada l'activitat, no cobriran en cap cas el 100% de la despesa, sinó el percentatge que estableixi la comissió. Els ajuts podran ser d'un màxim de 270,00 euros per persona, excepció feta dels cursos realitzats a Nova Zelanda, en què l'import màxim serà de 2.000,00 euros per persona.

Per a les activitats que es fan a Catalunya només s'atorgaran ajuts per a desplaçaments quan s'hagi recorregut més de 400 km durant tota l'activitat.

Per a la percepció dels ajuts caldrà presentar a la Direcció General d'Innovació, abans del dia 30 de setembre de 2007, la documentació següent:

a) Per als cursos a Catalunya: un justificant dels desplaçaments segons el model que es facilitarà als assistents als cursos. En el cas d'haver utilitzat transport públic, caldrà presentar, a més a més, els originals dels justificants de les despeses.

b) Per als cursos a l'estranger: un justificant dels desplaçaments segons el model que es facilitarà als assistents als cursos, una fotocòpia compulsada del certificat d'assistència al curs i els justificants originals de les despeses d'autopistes i gasolina en el cas d'haver utilitzat transport privat, o els justificants corresponents en el cas d'haver utilitzat transport públic.

Aquesta documentació justificarà l'aplicació dels fons percebuts al compliment de la finalitat subvencionada.

Els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació que els sol·licitin els òrgans de control de l'Administració.

.9 Retorn de la documentació presentada

Els documents acreditatius originals presentats per les persones sol·licitants es podran recollir a la seu central del Departament d'Educació, durant els mesos de novembre i desembre de 2007. Una vegada transcorregut aquest termini, s'entendrà que renuncien a recuperar-los.

.10 Qüestionari de valoració de l'activitat

Per a totes les activitats realitzades caldrà presentar a la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics el qüestionari de valoració de l'activitat corresponent segons el model lliurat a cada participant.

Annex 2

Barem de mèrits

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més d'un apartat dels que estableix aquest Annex.

Les persones participants que formalitzin la sol·licitud a través d'Internet no hauran d'aportar la documentació justificativa dels mèrits que ja constin en els registres del Departament d'Educació. En el cas que no estigui d'acord amb els mèrits que apareixen a la sol·licitud telemàtica o en vulguin afegir d'altres, les persones participants hauran d'especificar-ho en l'espai previst per aquesta finalitat, imprimir la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada), dins el termini de presentació de sol·licituds especificats a la base 4.4.

Mèrits docents

1. Antiguitat, fins a un màxim de 3 punts. Per cada curs acadèmic com a docent o inspector: 0,5 punts; per cada curs acadèmic en el cos de catedràtics: 0,25 punts.

Documentació acreditativa: certificat de la direcció del centre o centres on s'ha exercit la docència o full de serveis.

2. Antiguitat com a docent de la llengua a la qual s'opta, o com a inspector de l'àrea de llengües estrangeres: 0,5 punts per curs acadèmic, fins a un màxim de 3 punts.

Documentació acreditativa: certificat de la direcció del centre o centres on s'ha impartit la llengua.

3. Per al professorat que imparteix educació infantil i primària: adscripció al lloc de treball de la llengua a la qual s'opta, d'acord amb el Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, pel qual es regula la provisió dels llocs de treball en centres públics de preescolar, educació general bàsica i educació especial: 1,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada de la resolució d'adscripció al lloc de treball.

4. Per al professorat que imparteix educació infantil i primària: capacitació en la llengua a la qual s'opta: 1,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada de la resolució de reconeixement de la capacitació.

5. Exercici de càrrecs directius en centres educatius o de càrrecs de responsabilitat en la Inspecció d'Educació: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada del/s nomenament/s.

6. Per al professorat d'educació secundària, d'escoles oficials d'idiomes o d'inspectors, per pertànyer al cos de catedràtics: 0,5 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada del nomenament o de la credencial acreditativa de la condició.

Mèrits acadèmics

7. Per al professorat que imparteix educació infantil i primària: títol de llicenciat en filologia romànica o anglogermànica, depenent de la llengua a la qual s'opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada del títol.

8. Títol de doctor en filologia romànica o anglogermànica, depenent de la llengua a la qual s'opti: 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada del títol.

9. Altres titulacions relacionades amb la llengua a la qual s'opta: fins a 1 punt. Només es tindrà en compte la titulació de nivell més elevat.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada de les titulacions.

Altres mèrits

10. Participació en activitats de formació de 15 hores o més relacionades amb la llengua a la qual s'opta: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies compulsades dels certificats.

11. Docència, coordinació o direcció d'activitats de perfeccionament per a professorat d'anglès, francès, alemany o italià: fins a 1 punt.

Documentació acreditativa: fotocòpies compulsades dels certificats.

12. Publicacions i investigacions entorn de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seva metodologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpia compulsada del sumari i l'autoria de les publicacions; si és un material inèdit, s'hi adjuntarà un certificat que n'acrediti l'autoria.

13. Per haver participat en experiències promogudes o autoritzades pel Departament d'Educació entorn de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seva metodologia: fins a 2 punts.

Documentació acreditativa: fotocòpies compulsades dels certificats.

14. Per a les places dels cursos a l'estranger, no haver gaudit mai de cap beca o estada a l'estranger del Departament d'Educació, de l'Acció Lingua B del Programa Sòcrates, de l'Acció Comenius 2.2.C o de l'Acció Grundtvig 3 de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea: 1 punt.

(07.122.054)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal