Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4885 - 17/05/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1435/2007, d'11 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de setembre de 2007 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics. (Pàg. 16926)


RESOLUCIÓ

EDU/1435/2007, d'11 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de setembre de 2007 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

Per disposició del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), i del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001), escau dictar les instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i professorat d'ensenyaments secundaris per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments no universitaris.

Tot tenint en compte l'existència de vacants als centres d'educació infantil i primària, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i serveis educatius i altres llocs corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu, cal establir el procediment per a llur provisió amb caràcter provisional.

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 28.12.2004), de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, les treballadores que prestin serveis a la funció pública docent i que siguin víctimes de violència de gènere disposen, entre d'altres, del dret a la mobilitat geogràfica de centre de treball, sempre que s'acreditin les circumstàncies generadores del reconeixement a aquest dret en els termes previstos a l'article 23 d'aquesta Llei. Per tant, escau materialitzar-ne l'exercici considerant-les com a col·lectiu prioritari, que obté adjudicació dins el procediment general.

Per l'Ordre de 8 de maig de 2007, s'ha aprovat la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

Realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Resolc:

.1 Adjudicació de destinacions provisionals

Dictar les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2007 al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris en centres públics d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris, de formació de persones adultes i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, contingudes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Desplaçaments forçosos

Dictar les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l'inici del curs 2007-2008 perdin la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació, contingudes a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de maig de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

Annex 1

Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals en llocs docents dels centres públics i serveis educatius

.1 Procediments, fases i resolucions d'adjudicació de destinacions

1.1 Procediments i fases d'adjudicació.

1.1.1 L'adjudicació de destinacions provisionals s'efectua mitjançant dos procediments:

A) Procediment previ regulat per als casos previstos en la base 2.

B) Procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals, un cop adjudicades les destinacions pel procediment previ, regulat en les bases 3 a 8.

1.1.2 Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es faran públiques mitjançant la mateixa resolució provisional i resolució definitiva d'adjudicació de destinacions provisionals, tal com s'indica a la base 1.5.

1.1.3 Dins dels procediments, els llocs de treball vacants s'adjudicaran per l'ordre de col·lectius que consten a la base 3.1. En el procediment general, dins de cadascun dels col·lectius, l'adjudicació de llocs de treball es durà a terme en les fases consecutives i prioritàries que consten a la base 3.2. En casos de concurrència, s'aplicaran els criteris establerts en la base 4.

1.2 Professorat nomenat per dos o més cursos.

1.2.1 El professorat que d'acord amb les instruccions previstes en la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig, i en la Resolució EDC/725/2006, de 22 de març, va ser nomenat amb caràcter provisional per una durada superior a un curs per a l'ocupació de determinats llocs de treball, i hi consta destinat per al curs 2007-2008, romandrà en la seva destinació (centre i especialitat que ocupa) malgrat canviï la seva vinculació o forma d'ocupació per haver superat el procés selectiu de 2007 per la mateixa o una altra especialitat del lloc que ocupa, o per haver obtingut la primera o una nova destinació definitiva. Per tant, aquest professorat no podrà participar en el procediment de provisió regulat en aquesta Resolució, excepte que estigui afectat per alguns dels supòsits següents:

Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2007.

Supressió del lloc de treball.

Cessament en el lloc a partir d'informe motivat emès per la direcció del centre o dels serveis territorials i l'audiència a l'interessat.

Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball o reincorporació del funcionari docent que l'ocupava prèviament amb destinació definitiva.

Aplicació de sanció prevista en el Reglament de règim disciplinari.

Renúncia raonada del/de la professor/a presentada als Serveis Territorials corresponents abans del 8 de juny de 2007 i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines.

Cessament en el càrrec directiu amb motiu del qual està destinat al centre.

1.2.2 No podrà participar en els processos d'adjudicació de destinacions provisionals el personal funcionari que hagi obtingut una destinació per la seva participació en els concursos específics de mèrits convocats per proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres que tenen autoritzat un pla estratègic, durant la vigència del pla.

1.3 Terminis de sol·licituds i de propostes.

1.3.1 El professorat que participi en els procediments que regula aquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com es regula a la base 7, a través d'Internet, mitjançant l'accés disponible a la pàgina de Professorat de l'adreça: http://www.gencat.cat/educacio.

El termini de presentació telemàtica de les sol·licituds del professorat funcionari i personal interí serà:

Del 21 de maig a l'1 de juny de 2007:

Personal interí.

Del 13 al 25 de juny de 2007:

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

Professorat procedent d'adscripció a l'estranger i de llocs de l'Administració educativa.

Professorat amb destinació provisional.

Professorat que sol·licita comissió de serveis.

Del 16 al 20 de juliol de 2007

Professorat que supera el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

1.3.2 Les propostes de les direccions dels centres docents a què fa referència la base 6 hauran de formalitzar-se mitjançant l'emplenament dels impresos que els seran facilitats pels serveis territorials respectius, tal com es regula en aquella base. El termini de presentació de les propostes de les direccions dels centres als serveis territorials corresponents serà de l'11 al 29 de juny de 2007.

1.4 Adjudicació de vacants.

1.4.1 Les vacants i les resultes que s'adjudiquin correspondran a llocs de treball que són previstos a les plantilles per al curs 2007-2008 a dedicació sencera en els centres públics dependents del Departament d'Educació.

1.4.2 Per a l'adjudicació de les destinacions a què es refereix aquesta Resolució es tindran en compte, exclusivament, les vacants que constin fefaentment com a tals en el moment de procedir a l'assignació de destinacions i les resultes que es generin en els diferents procediments d'adjudicació que s'hi regulen.

1.5 Publicitat i efectes de les adjudicacions.

1.5.1 En els serveis territorials es faran públiques les resolucions del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, provisional i definitiva, d'adjudicació de destinacions. La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2007 amb les llistes corresponents als procediments previ i general només per al professorat funcionari de carrera dels col·lectius relacionats a la base 3.1 de l'a) a l'e). La resolució definitiva es farà pública durant el mes d'agost amb les llistes corresponents als procediment previ i general per a tots els col·lectius. Aquestes destinacions també es podran consultar a l'adreça d'Internet indicada a la base 1.3.

1.5.2 Hi haurà un termini de tres dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació per presentar reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicacions.

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents, es consideraran efectuades les notificacions als interessats i s'entendran resoltes a tots els efectes les reclamacions que eventualment s'hagin presentat contra la resolució provisional d'adjudicacions.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

1.5.3 Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2007, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades en el procediment general serà la de 31 d'agost de 2009, sense perjudici del que indica la base 6 en determinades propostes de les direccions dels centres, i excepte que amb efectes d'1 de setembre de 2008 es doni algun dels supòsits següents:

Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2008.

Supressió del lloc de treball.

Cessament en el lloc a partir d'informe motivat emès per la direcció del centre o dels serveis territorials i l'audiència a l'interessat.

Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball o reincorporació del funcionari docent que l'ocupava prèviament amb destinació definitiva.

Aplicació de sanció prevista en el Reglament de règim disciplinari.

Renúncia raonada del/de la professor/a presentada als Serveis Territorials corresponents i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines.

Tanmateix, i prèvia comunicació a la persona afectada, també es podrà donar per finalitzat el nomenament a 31 d'agost de 2008 de personal interí destinat en llocs de treball d'escoles oficials d'idiomes, d'escoles d'art i superiors de disseny o de cicles formatius, quan per necessitats i criteris de provisió s'hagi de nomenar professorat que superi el procés selectiu de 2008 en les especialitats dels llocs de treball abans esmentats.

1.5.4 Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que es regulen en aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials del Departament d'Educació.

.2 Procediment previ d'adjudicació de destinacions

Amb caràcter previ a les adjudicacions de destinacions derivades dels processos que es descriuen al procediment general d'adjudicació, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu pot atorgar destinació provisional en els casos següents:

a) Òrgans unipersonals de govern.

Professorat dels cossos docents funcionaris de carrera i en pràctiques, a proposta dels serveis territorials, amb la conformitat de la persona interessada, per tal d'exercir òrgans unipersonals de govern dels centres: director/a, cap d'estudis, coordinador/a pedagògic/a i secretari/ària.

Aquestes propostes només podran ser ateses en ocasió de vacant, i es prioritzarà la de director per davant de la resta de propostes.

La durada del nomenament serà fins a la finalització del mandat com a càrrec directiu o com a màxim fins la data de cessament de la direcció del centre, excepte que es doni algun dels supòsits de la base 1.5.3.

En cap cas, aquesta adjudicació pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva no pugui obtenir destinació dins del seu àmbit territorial de preferència.

b) Serveis educatius i llocs en centres i serveis dependents d'altres departaments de la Generalitat.

A proposta de la direcció dels serveis territorials, amb la conformitat de la persona interessada, els llocs vacants en: equips d'assessorament psicopedagògic (EAP), centres de recursos pedagògics (CRP), camps d'aprenentatge (Cd'A), centres de recursos educatius per a deficients auditius i visuals (CREDA), llocs LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) i aules hospitalàries.

La durada del nomenament serà fins a la incorporació d'un mestre o professor al lloc de treball amb caràcter definitiu, o qualsevol altre dels supòsits de la base 1.5.3.

Si, excepcionalment, la proposta recau en personal interí, haurà d'acreditar haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a partir del 31.8.2007.

Les vacants dels EAP i CREDA que no es proveeixin mitjançant el procediment previ de destinacions podran ser adjudicades mitjançant el procediment general al professorat que reuneixi els requisits per a la seva ocupació i que sol·liciti els llocs explícitament en les seves peticions, mitjançant indicació del/s codi/s de centre corresponent/s i que s'indiquen en els annexos 3 i 4.

També es proveiran per procediment previ, a proposta del departament que correspongui i per un curs escolar, els llocs docents de centres dependents de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia i de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

El professorat dels cossos docents també podran obtenir destinació, a proposta del Departament de Justícia, en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris de titularitat d'aquell departament.

c) Centres de recent posada en funcionament.

A proposta de les direccions dels centres de recent posada en funcionament per a la provisió de dos a quatre llocs de treball, segons el centre, a efectes d'adjudicacions de destinacions provisionals.

Tenen la consideració de centres de recent posada en funcionament els que inicien l'activitat docent amb una oferta educativa progressiva (des d'infantil 3 anys als CEIP o des de 1r curs d'ESO als IES i SES) al llarg de cursos escolars successius (no tenen aquesta consideració els centres procedents de desglossament o de fusió de centres). Aquesta singularitat es tindrà en compte durant un mínim de quatre cursos escolars i un màxim de set cursos escolars en el cas de CEIP (oferta des d'infantil 3 anys fins 4t curs de primària), i durant quatre cursos en el cas d'IES. Aquests centres vénen indicats com a tals en els annexos de centres 3 i 4 d'aquesta Resolució.

Les propostes de destinació per procediment previ podran ser de dos llocs de treball en els centres docents públics d'una línia (o amb més cursos amb oferta d'1 grup que cursos amb oferta de 2 o més grups) i de quatre llocs si el centre és de doble línia (o amb més cursos amb oferta de 2 o més grups que cursos amb oferta d'1 grup),

La durada del nomenament serà fins al 31 d'agost de 2009 excepte que es doni algun dels supòsits de la base 1.5.3.

Si les propostes recauen sobre professorat funcionari de carrera o en pràctiques les seves destinacions provisionals s'adjudicaran en el procediment previ. Les propostes de les direccions d'aquests centres que recaiguin sobre personal interí es proveiran, si escau i en ocasió de vacant, per la fase de proposta dins el col·lectiu corresponent en el procediment general d'adjudicacions provisionals. El personal interí haurà d'acreditar haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2007.

.3 Procediment general d'adjudicació de destinacions

Un cop adjudicades les destinacions als llocs de treball previstos en el procediment previ, es destinarà el professorat participant mitjançant el procediment general, per ordre de col·lectius i, dins de cada un d'aquests, per fases consecutives i prioritàries, d'acord amb els criteris regulats a la base 4.

3.1 Col·lectius de professorat (vegeu la base 8 per a més detalls).

Els llocs de treball vacants s'adjudicaran per aquest ordre als col·lectius següents:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva per procedir d'una adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits, o per procedir de llocs no reservats exclusivament a docents de l'Administració educativa.

c) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que sol·licita adjudicació en base al que preveu la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se a allò que s'estableix a la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), o l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït; professorat que superi les proves selectives d'ingrés al cos de mestres i als cossos d'ensenyaments secundaris de l'any 2007 que s'aculli a la Llei orgànica 1/2004 o bé que hagi superat el procés pel torn de reserva per a disminuïts.

d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2007.

e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis.

A efectes d'adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

f) Professorat que hagi superat el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, llevat del que s'inclou al col·lectiu c).

g) Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat previstes en la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d'agost :

g.1) Professores interines que s'acullen al que preveu la Llei orgànica 1/2004 i professorat amb la condició legal de disminuït

g.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.

h) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats, no acollit a les garanties de continuïtat

h.1) Professores interines que s'acullen al que preveu la Llei orgànica 1/2004 i professorat interí amb la condició legal de disminuït

h.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.

i) Professorat funcionari de carrera no dependent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que per primer cop sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d'Educació.

j) Personal que no ha estat nomenat per prestar serveis com a interí docent amb posterioritat al seu últim ingrés a la borsa de treball.

j.1) Aspirants que s'acullen al que preveu la Llei orgànica 1/2004 o amb la condició legal de disminuït.

j.2.) Resta de candidats admesos a la borsa de treball de personal interí docent

3.2 Fases d'adjudicació.

Dins de cadascun dels col·lectius esmentats, l'adjudicació de llocs de treball es durà a terme en les fases consecutives i prioritàries que s'indiquen a la base 3.2.1, sense perjudici del que s'estableix a la base 4. En conseqüència, no es podrà obtenir destinació en una fase si se n'ha obtingut en una fase anterior, segons l'ordre que s'estableix a continuació.

3.2.1 Fases en el professorat del cos de mestres.

Primera fase: Proposta de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres docents públics podran formular les propostes per a la provisió de llocs de treball vacants explicitats a la base 6.

Segona fase: Confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2006-2007.

Tercera fase: Confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2006-2007.

Quarta fase: Elecció, i si escau ofici, a llocs de treball de les especialitats INF, PAN, PFR, PMU, PEF, ALL, EES. En l'adjudicació d'aquesta fase es tindran en compte tant les peticions de centre, municipi i zona com les de comarques demanades.

En la quarta fase s'adjudicaran destinacions sol·licitades de llocs de treball de les esmentades especialitats a aquells mestres que no hagin inclòs en la seva sol·licitud ni l'especialitat d'Educació Primària (PRI) ni especialitats de primer cicle de l'ESO.

Cinquena fase: Elecció a llocs de treball de primària i primer cicle de l'ESO i, si escau, adjudicació d'ofici

En la cinquena fase s'adjudicarà destinació als mestres que han sol·licitat d'entre les seves peticions l'especialitat de primària o especialitats de primer cicle d'ESO.

També s'adjudicarà destinació en la cinquena fase als mestres afectats per la pèrdua de la seva destinació definitiva, als mestres amb destinació provisional, als que hagin superat el procés selectiu del 2007 i al personal interí del col·lectiu g) que han participat per la quarta fase, quan no han obtingut destinació d'acord amb les seves peticions. A aquests mestres se'ls afegiran les altres especialitats reconegudes que no hagin sol·licitat en la quarta fase, i a les quals puguin ser destinats d'acord amb el col·lectiu a què pertanyin, tot respectant les seves peticions de centres, municipis, zones i comarques demanades.

3.2.2 Fases en el professorat d'ensenyaments secundaris

Primera fase: Proposta de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres docents públics podran formular les propostes per a la provisió de llocs de treball vacants explicitats a la base 6.

Segona fase: Confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2006-2007.

Tercera fase: Confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2006-2007.

Quarta fase: Elecció i, si escau, adjudicació d'ofici.

En la quarta fase, s'adjudicarà destinació al professorat que no ha obtingut destinació en les fases anteriors. Si no obté destinació d'acord amb les seves peticions, en aquesta mateixa fase s'adjudicarà destinació d'ofici, a llocs que pugui ocupar, al professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva, al professorat amb destinació provisional, al professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2007 i al personal interí dels col·lectius g) i h).

.4 Prioritat en les adjudicacions

4.1 No s'adjudica destinació a cap persona d'un col·lectiu mentre resti sense destinar alguna persona a la qual s'hagi d'adjudicar destinació d'ofici d'un col·lectiu precedent, d'acord amb l'ordre establert a la base 3 i sens perjudici del que s'estableix en la base 4.5. No obstant això, pel que fa al professorat pertanyent al col·lectiu b), si sol·liciten destinació a centres fora del seu municipi o zona de preferència, aniran en concurrència amb el professorat del col·lectiu d) o, si escau, c).

4.2 A cada col·lectiu de professorat se li adjudicarà destinació en una de les fases, d'acord amb l'ordre previst a la base 3.

4.3 En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball en una mateixa fase, els funcionaris dels cossos d'ensenyaments secundaris titulars d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats) seran col·locats en llocs d'aquella especialitat per davant dels que la sol·licitin per disposar d'algun altre requisit dels esmentats en la base 5.

4.4 En l'assignació de destinacions dels funcionaris dels col·lectius a) i b) i c), i en igualtat de condicions quant al requisit d'especialitat esmentat en la base 4.3, es prioritzarà en cada fase en primer lloc les funcionàries acollides a la Llei orgànica 1/2004, a continuació el professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la Llei 31/1995, en tercer lloc el professorat que tingui la condició legal de disminuït, i, finalment, la resta.

4.5 En igualtat de condicions quant als criteris esmentats a les bases 4.3 i 4.4, es prioritzarà en cada fase qui acrediti el coneixement de la llengua catalana. En el cas que aquest no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti. El professorat del col·lectiu d) que no disposi del requisit de l'acreditació del coneixement de la llengua catalana i que participi per la fase d'elecció i ofici, s'ordenarà per darrera de la resta del professorat que acrediti l'esmentat requisit del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e).

4.6 Es prioritzarà en les fases d'elecció i dins del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e), el professorat que sol·liciti comissió de serveis per un dels motius següents i en l'ordre que es detalla:

1. Cessar del càrrec de director d'un centre per acabament del seu mandat el 30 de juny de 2007.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural.

3. Haver adquirit una nova especialitat pel procediment que regula la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007) i demanar exclusivament llocs de l'especialitat adquirida.

4. Tenir destinació definitiva, durant el curs 2006-2007, en un centre que ha formalitzat un pla estratègic d'acord amb la Resolució EDU 2344/2006, d'11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007).

Per ordenar els funcionaris dins de cadascun d'aquests blocs, s'aplicaran els criteris esmentats a les bases 4.3 i 4.4.

4.7 En les fases d'elecció, no s'adjudicaran comissions de servei al professorat que no acrediti el coneixement de la llengua catalana.

4.8 Si de l'aplicació dels criteris dels anteriors apartats es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà el següent:

Funcionaris de carrera

El professorat del col·lectiu a) s'ordenarà de la manera següent:

En el cos de mestres:

1. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva comptada a 31.8.2007.

2. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix cos comptats a 31.8.2007.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Major puntuació obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

En els cossos de professors d'ensenyaments secundaris:

1. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos comptats a 31.8.2007.

2. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva comptada a 31.8.2007.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Tenir la condició de catedràtic.

5. Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

El professorat dels col·lectius b), c), d) i e) s'ordenarà d'acord amb l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Funcionaris en pràctiques

Aquest professorat serà destinat, dins de cada fase de participació, en l'ordre dels procediments del procés de selecció i la puntuació obtinguda.

Personal interí

El personal interí s'ordenarà, dins de cada fase de participació, d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

.5 Requisits d'especialitat i llengua

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats dels diversos cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació provisional a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

5.1 Mestres funcionaris de carrera.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball dels centres d'educació infantil i primària i dels centres de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es posseeix la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

Podran sol·licitar llocs de treball de primer cicle de l'ESO els mestres funcionaris que durant el curs 2006-2007 hi estiguin adscrits en forma definitiva o amb destinació provisional i els mestres en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un IES per supressió del lloc per modificació de plantilla, en qualsevol dels casos sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària establerta en la disposició transitòria tercera del Decret 67/1996, segons la modificació establerta pel Decret 214/2001, de 24 de juliol.

5.2 Funcionaris en pràctiques del cos de mestres i personal interí d'educació infantil i primària.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball dels centres d'educació infantil i primària i dels centres de formació de persones adultes quan es posseeix la capacitació corresponent o s'acredita una experiència docent mínima de 27 mesos en el cas de funcionaris en pràctiques i interins, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

El professorat funcionari en pràctiques obtindrà adjudicació preferentment per l'especialitat per la qual hagi superat el procés selectiu, sense perjudici del que indica la base 8.6.

5.3 Professorat funcionari dels cossos d'ensenyaments secundaris.

El professorat d'aquests cossos compleix el requisit d'especialitat perquè n'és titular, perquè disposa de l'habilitació especial i, en el cas del professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva, perquè té la titulació idònia, d'acord amb la taula de titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006).

El professorat funcionari dels cossos de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal.

Per ocupar llocs de treball de les especialitats de psicologia i pedagogia o d'economia, el professorat ha de pertànyer al cos de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat de psicologia i pedagogia.

Els que siguin titulars de les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva que el curs 2006-2007 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc.

L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre el cos de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional, si escau.

Es podrà tenir en compte la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris amb destinació provisional quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l'especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès. El professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent. Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, per reunir-ne els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

El professorat funcionari en pràctiques obtindrà adjudicació per l'especialitat per la qual hagi superat el procés selectiu, sense perjudici del que indica la base 8.6.

5.4 Personal interí d'ensenyaments secundaris.

5.4.1 El personal interí haurà d'acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treball a què aspiri, si el lloc té com a requisit la possessió d'una determinada especialitat docent. A aquests efectes, i sens perjudici del que estableix la base 5.4.3, es considera complert el requisit d'especialitat si s'està en possessió de la titulació idònia corresponent, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006) i, pel que fa als llocs de treball a centres de formació de persones adultes, les titulacions que permetin impartir les especialitats que s'especifiquen a la base 5.3, d'acord amb els requisits que s'hi indiquen per a cadascun dels àmbits.

5.4.2 Així mateix, i llevat dels aspirants a ocupar llocs de treball de les especialitats d'Educació física i de Psicologia i pedagogia, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que han d'ocupar, els aspirants que acreditin una experiència docent d'haver-les impartit, amb nomenament d'interí corresponent a l'especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B. Aquests aspirants hauran de reunir el requisit de titulació exigit a l'apartat e) de l'article 2 del Decret 133/2001 esmentat.

5.4.3 El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, s'emet informe negatiu per la Inspecció d'Educació en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que es regula a l'article 6 de l'esmentat Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent i aquesta consta informada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

Igualment es podrà demanar al sol·licitant l'acreditació d'idoneïtat per ocupar llocs en escoles oficials d'idiomes i en escoles d'art i superiors de disseny.

5.4.4 Als efectes d'adjudicació de destinació en règim d'interinitat, el personal docent interí que a la sol·licitud d'especialitat hi faci constar grec i/o llatí s'entendrà que implícitament està sol·licitant també llocs de treball de cultura clàssica, encara que no ho indiqui. Els llocs de cultura clàssica únicament li podran ser adjudicats en el cas de no obtenir destinació per les especialitats demanades.

5.5 Requisit d'aranès.

Per a l'obtenció de destinació en centres de la Val d'Aran serà imprescindible estar en possessió d'alguna de les titulacions que acreditin el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa, d'acord amb la Resolució de la Sindicatura del Consell General d'Aran de 3 de maig de 2001 (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001) i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).

.6 Propostes de les direccions dels centres

Per tal d'afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre i tenint en compte l'especificitat dels llocs de treball a què es refereix aquesta base (vegeu més endavant), la direcció del centre podrà comunicar, prèvia proposta motivada d'una comissió del centre formada per l'equip directiu i dos professors proposats pel Consell Escolar, el professorat que, en raó de la seva capacitat i idoneïtat, pot ocupar els llocs de treball que s'indiquen en aquesta base.

6.1 Formalització de les propostes de centre.

6.1.1 Abans del termini de presentació de propostes, les direccions dels centres rebran els impresos normalitzats de proposta de destinacions al centre per als llocs objecte de proposta que no consten ocupats.

6.1.2 Les direccions dels centres podran fer propostes de destinació per a l'ocupació dels llocs que s'especifiquen a les bases 6.2 (CEIP), 6.3 (centres d'ensenyaments secundaris) i 6.4 (centres de formació de persones adultes), sempre que els llocs estiguin previstos o definits en la plantilla del centre per al curs 2007-2008. El professorat que ja hi consti destinat per al curs 2007-2008 no haurà de ser novament inclòs en les propostes.

6.1.3 Les direccions dels centres docents informaran als professors proposats de les condicions específiques del lloc de treball i de la durada del nomenament quan sigui per més d'un curs escolar, i de la impossibilitat de participació en altres processos d'adjudicacions de destinacions provisionals mentre tinguin nomenament vigent, sens perjudici del que s'indica a la base 1.2.

6.1.4 Els directors dels centres formalitzaran les propostes de destinacions mitjançant la presentació al registre dels serveis territorials, dins el termini establert, dels impresos degudament emplenats. Tots els professors afectats per les propostes han d'haver signat la seva conformitat a la proposta de continuïtat o d'ocupació de llocs de treball específics o singulars.

6.1.5 La direcció del centre haurà d'incloure en la seva proposta la informació relativa a la sol·licitud de confirmació del personal interí prevista a l'article 7.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que aquest personal haurà demanat en la seva sol·licitud individual de participació.

No obstant això, l'equip directiu del centre podrà fer una proposta raonada, completada amb un informe de la Inspecció, que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre. Aquesta proposta comportarà el desplaçament de l'interí, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, sempre que consti documentalment que la direcció del centre ha realitzat el tràmit d'audiència a la persona interessada .

6.2 Centres d'educació infantil i primària.

6.2.1 Sense perjudici del que es diu a les bases de la 6.2.2 a 6.2.6, les direccions dels centres d'educació infantil i primària podran fer propostes de destinació per a l'ocupació dels llocs següents:

a) Fins a dos llocs de treball en els CEIP d'una línia i fins a quatre llocs en els CEIP de doble línia, quan es tracti de centres de recent posada en funcionament. Aquestes propostes poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que reuneixi els requisits previstos a la base 2. Les destinacions seran adjudicades pel procediment previ que estableix la base 2 quan recaiguin sobre personal funcionari i per la fase de proposta, dins del seu col·lectiu en el procediment general, quan es tracti de personal interí.

b) Fins a un lloc de treball en els centres d'educació infantil i primària d'àmbit rural amb menys de quatre llocs en plantilla. La proposta pot recaure tant en personal funcionari com interí.

c) Els llocs de treball dels centres d'atenció educativa preferent (CAEP). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

d) Els llocs de treball dels centres específics d'educació especial (CEE). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

e) Els llocs de treball itinerants de les zones escolars rurals (ZER). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits. En el cas d'agrupament rurals, la proposta la realitzarà la direcció dels Serveis Territorials corresponents.

f) Els llocs de treball d'aula d'acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

g) Els llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

h) Els llocs de treball d'audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes (UAL). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

i) Fins a dos llocs de treball singulars els centres que tenen aprovat un pla estratègic de les convocatòries realitzades fins l'any 2003 a l'empara del Decret 1321/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

j) Fins a tres llocs de treball singulars els centres que tenen formalitzat un pla estratègic d'acord amb la Resolució EDU/2344/2006, d'11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

k) Resta de llocs de treball no inclosos en l'apartat j) en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme i que apareixen assenyalats amb una (c) en els annexos de relació de centres. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

Els llocs de treball a què es refereixen els apartats de l'a) a la k) seran adjudicats, en ocasió de vacant, per la fase de proposta dins del col·lectiu corresponent.

6.2.2 Si escau, les direccions dels centres hauran d'incloure també en les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix o altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2006-2007 hi consta destinat en comissió de serveis o com a propietari provisional que hagi obtingut una destinació definitiva en la convocatòria del concurs general de trasllats amb efectes d'1.9.2007, i que no hagi estat proposat per algun dels llocs objecte de proposta descrits anteriorment. Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

6.2.3 Les direccions dels centres no han d'incloure en la proposta el professorat que ocupa un lloc de treball dels descrits a les lletres de l'a) a la k) i que ja tenen nomenament vigent el curs 2007-2008 en els termes previstos a la base 1.2 per haver estat nomenats el curs 2006-2007.

6.2.4 Si la proposta es refereix a personal interí, és requisit haver exercit al mateix centre durant el curs 2006-2007 com interí o substitut, excepte en les propostes per a llocs de centres de nova creació i d'unitats de suport d'educació especial. En tots els casos, es requereix també al personal interí haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2007.

6.2.5 En les propostes hi podrà constar la informació relativa al personal que ha de ser destinat, en ocasió de vacant i per procediment previ, per a l'ocupació d'un càrrec unipersonal, tal com es preveu a la base 2.

6.2.6 En cadascuna de les propostes formulades per la direcció ha de constar la signatura del/de la director/a del centre i la del professor/a proposat/ada i que dóna la seva conformitat.

6.3 Centres d'ensenyaments secundaris.

6.3.1 Sense perjudici del que es diu de la base 6.3.2 a la base 6.3.6, les direccions dels centres d'ensenyaments secundaris podran fer propostes de destinació per a l'ocupació dels llocs següents:

a) Fins a dos llocs de treball en els IES d'una línia i fins a quatre llocs en els IES de doble línia, quan es tracti de centres de recent posada en funcionament tal com estableix la base 2. Aquestes propostes poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que reuneixi els requisits previstos a la base 2. Les destinacions seran adjudicades pel procediment previ que estableix la base 2 quan recaiguin sobre personal funcionari i per la fase de proposta, dins del seu col·lectiu en el procediment general, quan es tracti de personal interí.

b) Els llocs de treball dels centres d'atenció educativa preferent (CAEP). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

c) Els llocs de treball per garantir l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l'alumnat. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits, i seran adjudicades d'acord amb la definició del lloc que consti en plantilla. En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament, d'acord amb la base 7.2.7.

d) Els llocs de treball d'aula d'acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

e) Un lloc dels corresponents a cadascun dels cicles formatius de nova posada en funcionament el curs 2007-2008. La proposta pot recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits.

f) Els llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits

g) Fins a dos llocs de treball singulars els centres que tenen aprovat un pla estratègic de les convocatòries realitzades fins l'any 2003 a l'empara del Decret 131/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

h) Fins a tres llocs de treball singulars els centres que tenen formalitzat un pla estratègic d'acord amb la Resolució EDU/2344/2006, d'11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

i) Resta de llocs de treball no inclosos en l'apartat h) en els centres de secundària acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciència, o en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme, i que apareixen assenyalats amb una (c) en els annexos de relació de centres. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits. Els nomenaments seran fins la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

Els llocs de treball a què es refereixen els apartats de l'a) a la i) seran adjudicats, en ocasió de vacant, per la fase de proposta dins del col·lectiu corresponent.

6.3.2 Si escau, les direccions dels centres hauran d'incloure també en les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix o altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2006-2007 hi consta destinat en comissió de serveis o com a propietari provisional que hagi obtingut una destinació definitiva en la convocatòria del concurs general de trasllats amb efectes d'1.9.2007, i que no hagi estat proposat per algun dels llocs objecte de proposta descrits anteriorment. Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

6.3.3 Les direccions dels centres no han d'incloure en la proposta el professorat que ocupa un lloc de treball dels descrits a les lletres de l'a) a la i) i que ja tenen nomenament vigent el curs 2007-2008 en els termes previstos a la base 1.2 per haver estat nomenats el curs 2006-2007.

6.3.4 Si la proposta es refereix a personal interí, és requisit haver exercit al mateix centre el curs 2006-2007 com interí o substitut, excepte en les propostes per a llocs de centres de nova creació, de cicles formatius de nova posada en funcionament i d'unitats de suport d'educació especial. En tots els casos, es requereix també al personal interí haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2007.

6.3.5 En les propostes hi podrà constar la informació relativa al personal que ha de ser destinat, en ocasió de vacant i per procediment previ, per a l'ocupació d'un càrrec unipersonal, tal com es preveu a la base 2.

6.3.6 En cadascuna de les propostes formulades per la direcció ha de constar la signatura del/de la director/a del centre i la del professor/a proposat/ada i que dóna la seva conformitat.

6.4 Centres de formació de persones adultes.

6.4.1 Si escau, les direccions dels centres i aules de formació de persones adultes inclouran a les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix o altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2006-2007 hi consta destinat en comissió de serveis o com a propietari provisional que hagi obtingut una destinació definitiva en la convocatòria del concurs general de trasllats amb efectes d'1.9.2007. Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

6.4.2 Així mateix, en les propostes de destinació dels centres de formació de persones adultes hi podrà constar la informació relativa al personal que ha de ser destinat, en ocasió de vacant i per procediment previ, per a l'ocupació d'un càrrec unipersonal de govern, tal com es preveu a la base 2. En les aules de formació de persones adultes el càrrec unipersonal de govern serà el del coordinador de l'AFA.

.7 Formalització de les sol·licituds del professorat

7.1 Presentació de les sol·licituds a través d'Internet.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte.

L'adreça d'Internet per accedir al programa de gravació d'aquestes sol·licituds és http://www.gencat.cat/educacio.

L'horari de connexió serà de 8 a 23 hores de dilluns a divendres i de 9 a 21 h els dissabtes i diumenges. Els navegadors que s'han d'utilitzar són Mozilla 1.5, Firefox 1.0.2, Microsoft Internet Explorer 5.5 o versions superiors d'aquests navegadors. Un cop hagin accedit al programa, hi trobaran les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

Els usuaris podran demanar la impressió d'un esborrany, per tal de comprovar la correcció de les dades introduïdes i modificar allò que considerin oportú, accedint de nou a la pantalla que correspongui. Només quan l'interessat premi el botó .envia., la sol·licitud es considerarà definitiva i ja no serà accessible. L'interessat s'haurà d'imprimir una còpia de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre.

La gravació definitiva de la sol·licitud només es podrà fer efectiva una sola vegada. En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho hauran de demanar als serveis territorials corresponents, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, tot adjuntant-hi una còpia del document inicial generat pel programa. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, sens perjudici del que està previst en aquestes bases en relació amb la presentació de documentació addicional que justifica la petició de comissió de serveis per motius personals o professionals greus, la que acredita la condició legal de disminució quan no consti al registre informàtic, la que es requereix per acollir-se a la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, o qualsevol altra documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al Servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica (telèfon 902532100: de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres. Correu electrònic: sau.educacio@gencat.net).

Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Educació que correspongui.

7.2 Aspectes a tenir en compte en emplenar la instància telemàtica.

7.2.1 El professorat haurà de tenir en compte els criteris establerts en aquestes bases pel que fa als requisits d'especialitat, de codis de centres, municipis, zones i comarques, i de com pot obtenir destinació en les diferents fases d'adjudicació previstes a la base 3.

7.2.2 Tots els professors dels diferents col·lectius podran optar a llocs vacants de centres de formació de persones adultes si compleixen els requisits d'especialitat previstos a la base 5.

7.2.3 En tots els col·lectius del cos de mestres es poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs de centres d'educació infantil i primari i centres de formació de persones adultes.

Els mestres funcionaris podran demanar, a més, fins a sis especialitats per a llocs del primer cicle de l'ESO en centres d'ensenyaments secundaris, sempre que, d'acord amb la base 5.1, el curs 2006-2007 estiguin adscrits a llocs de treball de primer cicle de l'ESO.

En tots els col·lectius dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris es poden sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres de formació de persones adultes. En tot cas, s'entén que si se sol·licita llocs d'una especialitat, es reuneixen els requisits per fer-ho.

7.2.4 Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar la/les petició/peticions ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

7.2.5 Els mestres de qualsevol col·lectiu podran participar per una de les següents fases d'elecció:

1. Fase d'elecció preferent per a les especialitats INF, PAN, PFR, PMU, PEF, ALL, EES. Aquesta fase no podrà incloure l'especialitat d'Educació Primària (PRI) ni especialitats de primer cicle de l'ESO, i serà una fase prioritària sobre la fase d'elecció general.

2. Fase general d'elecció per a les especialitats d'Educació Primària (PRI) i altres que es demanin d'educació infantil i primària de manera intercalada, així com per a les especialitats de primer cicle de l'ESO en aquells mestres funcionaris que en reuneixin els requisits.

Si un participant per la fase d'elecció preferent no obté destinació entre les seves peticions i comarques, passarà a participar per defecte en la fase general d'elecció i ofici general amb la resta d'especialitats que li constin a la borsa, si és personal interí del col·lectiu g), o la resta d'especialitats reconegudes, si es tracta de mestres funcionaris afectats per pèrdua de la destinació definitiva o amb destinació provisional.

7.2.6 Per a l'assignació de destinació, en cas que se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, dins de cada una de les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, en primer lloc la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades. En el cas dels mestres que participin en la fase d'elecció preferent a llocs d'especialistes d'INF, PAN, PMU, PEF, ALL i EES i no obtinguin vacant, es tindran en compte els mateixos codis de petició per a l'adjudicació d'ofici per a llocs de treball de PRI.

7.2.7 Si la direcció del centre no formalitza la proposta adient per ocupar llocs per garantir l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l'alumnat, aquests llocs de treball podran ser adjudicats al professorat que els demani en la seva sol·licitud. En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs de treball s'adjudicaran com a llocs ordinaris.

7.2.8 En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produís la creació d'un nou centre amb posterioritat a la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no s'haguessin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca, serveis territorials).

7.2.9 En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial, centres d'atenció educativa preferent, centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el MEC, centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme, centres de formació de persones adultes, llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals, centres de recursos per a deficients auditius i equips d'assessorament psicopedagògic.

7.2.10 En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani, genèricament, un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos 3 i 4, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

En l'apartat d'ofici del professorat interí acollit a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificada pel Decret 172/2005 (col·lectiu g), s'adjudicaran els centres de les comarques que constin com a sol·licitades i que pertanyin als serveis territorials demanats com a petició preferent a la borsa i, a continuació, la resta de comarques no demanades que també hi pertanyin, d'acord amb el que preveu la base 8.7.7.

En l'apartat d'ofici del professorat interí no acollit a les garanties de continuïtat (col·lectiu h), s'adjudicaran els centres de les comarques que constin com a sol·licitades, i a continuació la resta de comarques de l'àmbit dels serveis territorials que li corresponguin, d'acord amb el que preveu la base 8.7.8.

7.3 Participació simultània per més d'un cos o en més d'un procés.

Aquell personal funcionari que, per complir els requisits corresponents, participi simultàniament en els processos regulats en aquestes bases a llocs de treball del cos de mestres i a algun dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris o a més d'un cos d'aquests darrers, obtindrà una única destinació. Amb aquesta finalitat manifestarà mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, durant el termini establert per a la presentació de sol·licituds, la seva prioritat en l'obtenció de destinació en un o altre cos.

L'opció esmentada no podrà ser modificada una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que les persones interessades puguin presentar, durant el termini de reclamacions a l'adjudicació provisional, el desistiment al reingrés en el cos en el qual estiguin en situació d'excedència.

Si no s'acullen a l'opció de manifestar la seva prioritat de cos, es prioritzarà l'adjudicació pel cos de grup superior i si la participació simultània ho és entre dos cossos del mateix grup, es prioritzarà l'adjudicació pel cos en el qual l'interessat sigui més antic.

7.4 Participants que s'acullen a la Llei orgànica 1/2004.

Les participants en els procediments regulats en aquestes bases que s'acullin al que preveu la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per tal d'obtenir destinació per dret preferent dins del procés general d'adjudicació de destinacions, emplenaran el model de sol·licitud telemàtica que els correspongui segons el col·lectiu, d'acord amb la base 3.1.

Paral·lelament, dins el termini de formalització de sol·licituds i per tal de poder participar amb aquest dret preferent, hauran de presentar al/a la cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials on estan destinades la documentació acreditativa següent: còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència, si encara no s'ha dictat l'ordre de protecció.

L'Administració garantirà la confidencialitat de les dades en la publicació de l'adjudicació de destinacions a les funcionàries que s'hagin acollit a aquesta fase prèvia i en reuneixin els requisits, i ho demanin.

7.5 Personal que participa d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la Llei 31/1995.

Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l'administració educativa li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran els serveis territorials corresponents, que formalitzaran la proposta de resolució al director general de Recursos del Sistema Educatiu. La concessió d'aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació consegüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d'adjudicació de destinacions.

7.6 Professorat que participa amb la condició legal de disminuït.

7.6.1 Als annexos 3 i 4 es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques, amb especificació dels que disposen d'ascensor i/o rampes.

7.6.2 Quan la disminució i el seu percentatge no consti al registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre dels serveis territorials, dins el termini de sol·licituds, la documentació que acrediti la condició de disminuït.

.8 Particularitats per als diferents col·lectius de participants

8.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a).

8.1.1 Aquest col·lectiu el forma el personal que resulta afectat per pèrdua de destinació definitiva per supressió del seu lloc amb efectes d'1 de setembre de 2007, d'acord amb el procediment establert a l'annex 6, i el personal que està afectat per supressions de lloc per modificació de plantilla de cursos anteriors i no han obtingut destinació definitiva en els concursos generals de trasllats resolts en l'any 2007.

Aquest col·lectiu, en ocasió de vacant, tindrà preferència en l'adjudicació en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva. També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment el curs 2006-2007.

8.1.2 Si el/la participant pertany al cos de mestres, haurà de demanar totes les especialitats que tingui reconegudes o habilitades. En cas contrari, l'Administració les inclourà d'ofici. També podrà demanar especialitats per a les quals acrediti una experiència mínima de 24 mesos.

El professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'Administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades.

8.1.3 Aquest professorat podrà participar en el procediment previ especificat a la base 2 i en la fase de proposta de centre especificada a la base 6. En aquest cas la direcció del centre ha de fer constar la proposta en el model normalitzat de proposta de destinacions que la direcció del centre presentarà als serveis territorials d'acord amb la base 1.3.

8.1.4 Aquest professorat podrà participar també en la fase de confirmació, exercint les preferències següents en la seva sol·licitud:

Bloc A) Confirmació en el centre de destinació provisional del curs 2006-2007, diferent del de la seva darrera destinació definitiva.

A.1 Lloc de la mateixa especialitat.

A.2 Lloc de treball d'una altra especialitat.

Bloc B) Confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva.

B.1 Lloc de la mateixa especialitat.

B.2 Lloc de treball d'una altra especialitat.

L'interessat podrà demanar en els dos blocs, i manifestar la seva prioritat dintre del bloc A) o del bloc B), i fins i tot demanar únicament opcions del bloc A) o del bloc B) o únicament una sola de les opcions del bloc A) o del B).

En aquesta fase de confirmació, i dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre pel davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2006-2007.

8.1.5 En la fase d'elecció, el professorat del col·lectiu a) podrà formular fins a 30 peticions, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència i les podrà alternar, sense que això suposi que les peticions de la zona perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació pel davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplicarà el dret preferent a l'obtenció de destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho desitgi haurà d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat fer-se en aquesta fase d'elecció, pot comportar que no es confirmi en el centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d'aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament. A més de les peticions corresponents al dret preferent, el professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva podrà sol·licitar, en aquesta mateixa fase d'elecció, centres de fora de la seva zona de desplaçament.

8.1.6 El professorat que no obtingui destinació d'acord amb les seves peticions, o que no hagi presentat sol·licitud, serà adscrit per l'Administració, amb caràcter forçós, a llocs de treball que pugui ocupar d'acord amb la base 5, en primer lloc dintre del municipi del centre en què va perdre la destinació definitiva, i en segon lloc a la resta de municipis de la zona de desplaçament.

En el cos de mestres, en el supòsit de produir-se vacants en zones o agrupacions rurals, tindrà preferència per ocupar-les voluntàriament el professorat desplaçat dels centres de les mateixes zones o agrupacions.

8.1.7 L'adscripció a un lloc de treball docent per pèrdua de la destinació definitiva es realitzarà també si el funcionari afectat té llicència per tasques sindicals.

8.2 Professorat procedent d'adscripció a llocs de treball a l'estranger i de llocs no reservats exclusivament a docents en l'Administració educativa (col·lectiu b).

8.2.1 Aquest professorat té preferència per a l'obtenció d'una vacant al municipi o a la zona de la seva darrera destinació definitiva. Per a la resta de peticions que no siguin del municipi o zona de la darrera destinació definitiva formarà part del col·lectiu únic que formen a efectes de participació els col·lectius d) i e) o, si escau, del c).

8.2.2 Els participants del col·lectiu b) que pertanyin al cos de mestres hauran de demanar, per ordre de preferència, les especialitats per les quals sol·licita destinació, d'entre les que té reconegudes o habilitades. També podrà demanar especialitats que provenen de l'experiència docent mínima de 24 mesos.

El professorat del col·lectiu b) dels cossos d'ensenyaments secundaris ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'Administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades.

En cas que no existeixi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'Administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

8.2.3 Aquest professorat podrà participar en el procediment previ especificat a la base 2 i en la fase de proposta de centre especificada a la base 6. En aquest cas la direcció del centre ha de fer constar la proposta en el model normalitzat de proposta de destinacions que la direcció del centre presentarà als serveis territorials d'acord amb la base 1.3.

8.2.4 Així mateix, el professorat del col·lectiu b) podrà sol·licitar la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2006-2007, per les especialitats que sol·liciti en aquesta fase.

8.2.5 En l'apartat d'elecció, aquest professorat podrà formular fins a 30 peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre, sense que això suposi que les preferents perdin la prioritat en l'adjudicació. També haurà de relacionar codis de comarca, ja que en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, serà destinat d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

8.3 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis que s'acull al que preveu la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; professorat funcionari de carrera al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se a allò que s'estableix a la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), o l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); professorat funcionari de carrera que acrediti la condició legal de disminuït; professorat que superi les proves selectives d'ingrés al cos de mestres i als cossos d'ensenyaments secundaris de l'any 2007 que s'aculli a la Llei orgànica 1/2004 o bé que hagi superat el procés pel torn de reserva per a disminuïts (col·lectiu c).

8.3.1 Dins d'aquest col·lectiu, en cada fase d'adjudicació es prioritzaran en primer lloc les funcionàries acollides a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, a continuació el professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos laborals, i finalment el professorat que tingui reconeguda la condició legal de disminuït prevista als articles 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC núm. 2852, de 22.3.1999).

8.3.2 Els participants del col·lectiu c) emplenaran la sol·licitud que els correspongui segons que siguin propietaris provisionals, sol·licitants de comissió de serveis, o professors que superin el procés selectiu.

8.4 Professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d).

8.4.1 A efectes d'adjudicacions provisionals, aquest professorat forma un únic col·lectiu amb el personal que sol·licita comissió de serveis a què es refereix la base 8.5 (col·lectiu e).

8.4.2 El professorat amb destinació provisional i el professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu l'1.9.2007 ha de participar, amb caràcter obligatori, en aquest procés d'adjudicació de destinacions, inclòs el professorat que, en la mateixa situació, hagi estat proposat per a la concessió d'una llicència per a l'exercici de funcions sindicals. En conseqüència, si no presenta la corresponent sol·licitud o si fent-ho no obté cap destinació de les sol·licitades, serà adscrit d'ofici a qualsevol centre de Catalunya a llocs que pugui ocupar.

8.4.3 Els participants d'aquest col·lectiu que pertanyin al cos de mestres hauran d'indicar, per ordre de preferència, les especialitats per a les quals demana destinació, d'entre les que té reconegudes o habilitades. També podrà demanar especialitats que provenen de l'experiència docent mínima de 24 mesos.

El professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'Administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades.

En cas que no existeixi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'Administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

8.4.4 Aquest professorat podrà participar en el procediment previ especificat a la base 2 i en la fase de proposta de centre especificada a la base 6. En aquest cas, la direcció del centre ha de fer constar la proposta en el model normalitzat de proposta de destinacions que la direcció del centre presentarà, degudament emplenat i dins el termini previst, als serveis territorials.

8.4.5 Així mateix, el professorat del col·lectiu d) podrà sol·licitar, en la seva sol·licitud de destinació, la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2006-2007, per les especialitats qui hi indiqui.

8.4.6. En l'apartat d'elecció aquest professorat podrà formular fins a 30 peticions de centres, municipis, zones o comarques. També haurà de sol·licitar codis de comarca, ja que en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, serà destinat d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

8.5 Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis (col·lectiu e).

8.5.1 Aquest professorat forma un únic col·lectiu, a efectes d'adjudicació, amb el professorat del col·lectiu d).

8.5.2 Aquest professorat podrà participar en el procediment previ, a proposta dels serveis territorials, i en les fases del procediment general següents:

Fase de proposta, pels motius especificats a la base 6, a proposta de la direcció centre corresponent.

Fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2006-2007, diferent del de destinació definitiva, en ocasió de vacant, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director dels serveis territorials que correspongui.

El professorat d'aquest col·lectiu que només participi per les fases de proposta i/o confirmació no ha de presentar sol·licitud de comissió de serveis. Únicament haurà de fer constar la seva conformitat en l'imprès de proposta de la direcció del centre.

8.5.3 El professorat amb destinació definitiva podrà sol·licitar comissió de serveis, en la fase d'elecció, pels motius següents:

1. Finalitzar el nomenament de director/a d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2007, per acabament del seu mandat.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural.

3. Haver adquirit una nova especialitat pel procediment que regula la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007) i demanar exclusivament llocs de l'especialitat adquirida.

4. Tenir destinació definitiva, durant el curs 2006-2007, en un centre que ha formalitzat un pla estratègic d'acord amb la Resolució EDU 2344/2006, d'11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) o un pla d'actuació immediata d'acord amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007)

5. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i per tant se'n pot al·legar més d'un. En cas de participar per més d'un, es prioritzarà dins el col·lectiu, l'ordre dels motius tal com es detallen.

8.5.4 El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (apartat 5) haurà d'indicar-les en la seva sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d'instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació als motius de la seva petició. La direcció dels serveis territorials estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis per l'apartat 5, tenint en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/a va obtenir destinació definitiva d'ofici. També es podrà considerar si la sol·licitud de la nova comissió de serveis és per a llocs de treball sol·licitats però no obtinguts en el darrer concurs general de trasllats.

8.5.5 Amb caràcter general, no s'adjudicaran destinacions en comissió de serveis al personal que hagi obtingut una destinació definitiva en una altra comunitat autònoma amb efectes d'1 de setembre de 2007, a conseqüència de la seva participació voluntària en el concurs de trasllats corresponent.

8.5.6 Els sol·licitants de comissió de servei pels motius dels apartats 1, 2, 3 i 4 de la base 8.5.3 participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions. Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius de l'apartat 5 hi participaran quan la direcció dels serveis territorials hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

8.5.7 El professorat del cos de mestres només podrà demanar comissió de serveis en llocs del primer cicle d'ESO, per especialitats que tingui reconegudes o habilitades, si ha estat exercint en aquest nivell el curs 2006-2007.

8.5.8 Els funcionaris docents amb destinació definitiva en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris de titularitat del Departament de Justícia poden participar en el procediments previstos en aquesta resolució mitjançant sol·licitud de comissió de serveis per ser adscrits en centres dependents del Departament d'Educació.

8.6 Professors que hagin superat el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març (col·lectiu f).

8.6.1 Aquests professors obtindran destinació de la forma següent:

A. Els professors que ja tinguin una destinació provisional per al curs 2007-2008 per haver obtingut, en el procediment d'adjudicacions provisionals del curs passat (regulat per la Resolució EDC/725/2006, de 22.3.2006), un nomenament per una durada superior a la d'un curs, o per haver obtingut un nomenament per qualsevol altre procediment de provisió de llocs de treball docents públics, romandran en aquesta destinació com a funcionaris en pràctiques, si aquest nomenament és per una especialitat del cos pel qual han superat el procediment selectiu. En aquest cas, la sol·licitud de participació de destinació com a opositors, si n'han presentada una, no tindrà cap efecte. Per tant, no participaran en el procediment d'adjudicació.

B. Els professors esmentats a l'apartat A precedent que tenen un nomenament per al curs 2007-2008 per una especialitat que no es correspon al cos pel qual han superat el procediment selectiu, així com la resta de professors que hagin superat el procés selectiu i que no tenen destinació provisional d'aquest cos obtindran destinació de la forma següent:

B.1 Professors ja funcionaris que han estat seleccionats pel procediment E de la convocatòria d'oposicions (accés a un cos de grup superior) i que van fer l'opció de participació sense consumir plaça:

D'acord amb la base 3.2.3 de la convocatòria d'oposicions, han de continuar en la plaça que ocupen actualment amb caràcter definitiu. Per tant, no participaran en el procediment d'adjudicació. Han de presentar sol·licitud de participació com a opositors, en el termini del 16 al 20 de juliol, únicament als efectes d'indicar, pel que fa a la seva situació administrativa en aquesta plaça durant el curs 2007-2008, una de les dues opcions següents:

Romandre al cos d'origen i, per tant, no ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari.

Ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari i quedar-ne exempt de l'avaluació.

B.2 Resta de professors ja funcionaris que han estat seleccionats pel procediment E de la convocatòria d'oposicions (accés a un cos de grup superior):

Han de presentar sol·licitud de participació com a opositors, en el termini del 16 al 20 de juliol, als efectes d'indicar, pel que fa a la seva destinació durant el curs 2007-2008, una de les tres opcions següents:

Romandre al cos d'origen i, per tant, no ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari. Per tant, no participaran en el procediment d'adjudicació.

Ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari, d'acord amb les peticions que faci a la sol·licitud i quedar-ne exempt de l'avaluació. En cas d'obtenir destinació, en el procediment d'adjudicació, com a funcionari en pràctiques, quedarà sense efecte la destinació provisional que, si s'escau, hagi obtingut pel cos d'origen. En cas de no obtenir, en el procediment d'adjudicació, cap de les adjudicacions sol·licitades com a funcionari en pràctiques, romandrà al cos d'origen durant el curs 2007-2008.

Ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari, d'acord amb les peticions que faci a la sol·licitud, així com l'adjudicació d'ofici que correspongui, i quedar-ne exempt de l'avaluació. En cas d'obtenir destinació, en el procediment d'adjudicació, com a funcionari en pràctiques, quedarà sense efecte la destinació provisional que, si s'escau, hagi obtingut pel cos d'origen. En cas de no obtenir, en el procediment d'adjudicació, cap de les adjudicacions sol·licitades ni adjudicació d'ofici com a funcionari en pràctiques, romandrà al cos d'origen durant el curs 2007-2008.

B.3 Professors ja funcionaris d'un altre cos docent que han estat seleccionats pel procediment L/R (ingrés lliure i reserva) de la convocatòria d'oposicions i que acrediten un temps de serveis mínim d'un curs escolar.

Han de presentar sol·licitud de participació com a opositors, en el termini del 16 al 20 de juliol, als efectes d'indicar, pel que fa a la seva destinació durant el curs 2007-2008, una de les dues opcions següents:

Romandre al cos d'origen i, per tant, no ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari. Per tant, no participaran en el procediment d'adjudicació.

Ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari, d'acord amb les peticions que faci a la sol·licitud, així com l'adjudicació d'ofici que correspongui, i quedar-ne exempt de l'avaluació. En cas d'obtenir destinació, en el procediment d'adjudicació, com a funcionari en pràctiques, quedarà sense efecte la destinació provisional que, si s'escau, hagi obtingut pel cos d'origen. En cas de no obtenir, en el procediment d'adjudicació, cap de les adjudicacions sol·licitades ni adjudicació d'ofici com a funcionari en pràctiques, romandrà al cos d'origen durant el curs 2007-2008.

B.4 Professors que han estat seleccionats a les oposicions i que han presentat sol·licitud individual de participació com a interins i/o que han estat objecte d'una proposta com a interí per part de la direcció d'un centre, d'acord amb la base 1.3 d'aquesta resolució d'adjudicació de destinacions provisionals.

Han de presentar sol·licitud de participació com a opositors, en el termini del 16 al 20 de juliol, als efectes d'indicar el manteniment o no de les peticions de la fase d'elecció i de comarques que van realitzar en la seva sol·licitud com a interí i/o de la proposta de la qual hagin estat objecte, i d'indicar si sol·liciten la confirmació al centre del curs actual.

En cas que no presentin sol·licitud de participació com a opositors, participaran en l'adjudicació com a funcionari en pràctiques mitjançant la sol·licitud que van presentar com a interins, amb inclusió, si s'escau, de la sol·licitud de confirmació que hi consti i /o de la proposta de la direcció del centre.

Perquè la proposta de centre pels motius previstos a la base 6 o la confirmació al centre de destinació del curs 2006-2007 sigui vàlida, hauran de ser per l'especialitat d'oposició o, excepcionalment, per un lloc d'aula d'acollida, un lloc en un centre de recursos pedagògics (CRP), un lloc d'assessor de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) o en un camp d'aprenentatge, i sempre que el lloc sigui del mateix cos que el de l'oposició. Així mateix, la proposta només es tindrà en compte si es compleixen els requisits per ocupar-la com a funcionari en pràctiques, d'acord amb la base 6. La sol·licitud de confirmació es tindrà en compte si es compleix el requisit d'haver prestat servei al centre durant tot el curs 2006-2007 i no haver estat objecte d'una proposta de no continuïtat com a interí per part de la direcció del centre.

B.5 Resta d'aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu.

Han de presentar sol·licitud de participació com a opositors, en el termini del 16 al 20 de juliol, als efectes de la seva participació en el procediment d'adjudicació de destinació. En cas de no presentar sol·licitud, hi participaran d'ofici.

8.6.2 Presentació i tramitació de les sol·licituds dels opositors.

En el termini del 16 al 20 de juliol, tots els aspirants seleccionats i els que encara estiguin participant en el procés selectiu de 2007 per no haver conclòs el procés, i a qui correspongui d'acord amb el que indica la base 8.6.1, hauran de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, tal com s'estableix a la base 7.1 per a la resta de procediments i col·lectius.

En la seva sol·licitud telemàtica de destinació indicarà fins a un màxim de trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques, d'acord amb els annexos de centres inclosos en aquesta Resolució. Les destinacions que constin en la seva sol·licitud seran per l'especialitat de l'oposició, a excepció del que es preveu a la base 8.6.1 per als llocs a proposta o per la confirmació a centre.

A l'efecte d'obtenir destinació d'ofici, si li correspon en cas de no obtenir vacant entre les seves peticions, hauran d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

Els participants en el procés d'assignació de destinacions de religió catòlica que superin un procés selectiu d'ingrés en algun dels cossos de funcionaris docents, seran destinats en qualsevol cas com a funcionaris en pràctiques del cos docent corresponent.

8.7 Personal interí (col·lectius g, h i j).

8.7.1 Els col·lectius d'interins estan formats pel personal que forma part de la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent en centres docents públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a què es refereix la base 3.1.

8.7.2 El professorat interí que pertany als col·lectius g) i h) ha de presentar sol·licitud de destinació provisional, d'acord amb aquesta base 8.

8.7.3 El personal interí només podrà formalitzar una única sol·licitud per ser destinat a centres d'educació infantil i primària o a centres d'ensenyaments secundaris, incloent, si s'escau, en cada nivell, els centres de formació de persones adultes. En el cas que presenti dues sol·licituds es tindrà en compte només la que correspongui a centres del mateix nivell educatiu que el de la seva darrera destinació.

8.7.4 El personal interí que, a més de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions a llocs de treball dels cossos de funcionaris docents regulats per aquesta Resolució, estigui afectat per l'assignació de destinació al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Educació, haurà de manifestar, en la forma que s'estableixi en l'assignació de llocs de religió catòlica, per quina destinació opta en el cas d'adjudicació simultània per a ambdós processos. Si no fan constar aquesta opció, l'Administració prioritzarà la destinació com a professorat de religió catòlica.

8.7.5 Les adjudicacions de destinació als col·lectius de personal interí seran, per qualsevol dels procediments i fases de col·locació, a dedicació completa.

8.7.6 El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud. No es poden modificar les dades que consten en aquesta borsa mitjançant la sol·licitud de destinació.

El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball del primer cicle de l'ESO.

S'entendrà que el personal interí de secundària que sol·liciti l'especialitat de grec i/o de llatí, també sol·licita llocs de treball de cultura clàssica, la qual únicament se li adjudicarà si no obté destinació per les especialitats demanades.

8.7.7 El professorat interí o substitut acollit a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificada pel Decret 172/2005 (col·lectiu g) haurà de presentar sol·licitud de destinació provisional en el termini establert i en els termes següents:

a) Sol·licitar llocs vacants per a totes les especialitats que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2007-2008.

b) Fer constar a la sol·licitud fins a trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques.

c) També ha d'indicar un mínim de quatre comarques, a l'efecte d'adjudicació d'ofici; en cas contrari, s'afegiran d'ofici.

En el supòsit que no obtinguin una vacant en els termes previstos en els apartats b) o c) d'aquesta base, se li adjudicarà, en ocasió de vacant, destinació en un centre de l'àmbit territorial corresponent a la petició preferent de serveis territorials que tingui informada a la borsa de treball. Aquest professorat està obligat a participar en el procediment d'adjudicació de destinacions regulat en aquesta Resolució. En el cas que no hi participi serà destinat d'ofici per l'Administració.

8.7.8 El professorat interí del col·lectiu h) també haurà de presentar sol·licitud de destinació en el termini establert i en els termes següents:

a) Sol·licitar llocs vacants per a les especialitats que seleccioni d'entre les que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2007-2008.

b) Fer constar a la sol·licitud fins a trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques

c) Haurà de demanar, a més, codis de comarques en la seva sol·licitud per tal d'ampliar les seves peticions prèvies a l'adjudicació en l'àmbit de serveis territorials.

En el supòsit que no obtinguin una vacant en els termes previstos en els apartats b) o c) d'aquesta base, se li adjudicarà, en ocasió de vacant, destinació en un centre de l'àmbit de dos serveis territorials en el cas que la seva petició preferent de serveis territorials que consti a la borsa sigui un servei territorial de les comarques de Barcelona o de Tarragona, o destinació en un centre de l'àmbit d'un servei territorial en el cas que la seva petició preferent de serveis territorials que consti a la borsa sigui el de les comarques de Girona o el de les comarques de Lleida. Aquest professorat està obligat a participar en el procediment d'adjudicació de destinacions regulat en aquesta Resolució. En el cas que no hi participi serà destinat d'ofici per l'Administració.

8.7.9 El professorat interí del col·lectiu j) podrà presentar voluntàriament sol·licitud de destinació en el termini establert i en els termes següents:

a) Sol·licitar llocs vacants per a les especialitats que seleccionin d'entre les que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2007-2008.

b) Fer constar a la sol·licitud fins a trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques.

c) Podrà demanar, a més, codis de comarques en la seva sol·licitud.

En el supòsit que no obtinguin una vacant en els termes previstos en el apartat b) o c) d'aquesta base, no serà destinat d'ofici i romandrà a la borsa de treball sense destinació.

8.7.10 El personal interí dels col·lectius g) i h), a més d'obtenir destinació en els termes descrits referits a la fase d'elecció (i, en el seu cas, d'ofici) també pot obtenir-la, prèviament, mitjançant proposta de la direcció del centre docent públic prevista a la base 6 o, si s'escau, per la fase de confirmació que el professor farà constar a la seva sol·licitud i de la qual informarà a la direcció del centre.

L'obtenció de destinació pel personal interí en la fase de confirmació requerirà els dos requisits següents: haver estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2006-2007 (de l'1 de setembre al 31 d'agost) i haver prestat serveis com a interí/substitut un mínim de 48 mesos en centres públics.

8.7.11 Si la direcció del centre decideix proposar que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre, haurà de comunicar-ho, incorporant el corresponent informe de la Inspecció i la constància documental d'haver realitzat el tràmit d'audiència a l'interessat, tal com preveu la base 6.1.5. En aquest cas, suposarà el desplaçament de l'interí o de la interina, fora del centre, per no adequar-se al perfil del lloc de treball.

8.7.12 El personal interí que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2007. En cas contrari, s'entendrà que renuncia a la destinació i quedarà exclòs de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions, llevat dels casos de força major degudament justificats.

8.8 Professorat funcionari de carrera no dependent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que per primer cop sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d'Educació (col·lectiu i).

Els professors funcionaris de carrera que depenen, amb efectes d'1 de setembre de 2007, d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya i que vulguin sol·licitar, per primera vegada, destinació provisional per al curs 2007-2008 a Catalunya al·legant motius personals, preferentment de reagrupament familiar, han de presentar, fins al 25 de juny de 2007, un escrit adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el qual s'indiquin les seves dades personals i administratives durant el curs actual, adjuntant-hi la documentació següent:

Fotocòpia del DNI

Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d'oposició.

Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.

Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis relacionats a l'annex d'aquesta Resolució.

Tanmateix, els professors dependents d'una altra administració educativa que durant el curs 2006-2007 ja han prestat serveis en un centre de Catalunya formen part, a efectes de l'adjudicació, del col·lectiu e), esmentat anteriorment i, per tant, la tramitació i documentació de la seva sol·licitud és la que s'indica en l'apartat corresponent a aquell col·lectiu.

Annex 2

Codis d'especialitat

Cos de mestres

Centres d'educació infantil i primària

INF: educació infantil.

PRI: educació primària.

PFR: educació primària, francès.

PAN: educació primària, anglès.

PMU: educació primària, música.

PEF: educació primària, ed. física.

ALL: audició i llenguatge.

EES: educació especial

Centres de formació de persones adultes

PRI: educació primària.

PFR: educació primària, francès.

PAN: educació primària, anglès.

Centres d'educació secundària (primer cicle de l'ESO)

GE: ciències socials.

CN: ciències de la naturalesa.

MA: matemàtiques.

LC: llengua catalana i literatura.

LE: llengua castellana i literatura.

AN: llengua estrangera: anglès.

FR: llengua estrangera: francès.

EF: educació física.

MU: música.

DI: educació visual i plàstica.

TEC: tecnologia.

PSI: pedagogia terapèutica.

Cos de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

GR Grec

IT Italià

LA Llatí

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Psicologia i pedagogia

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

190 Espanyol per a estrangers

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivaria

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

Annex 3

Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent.

(CRF) Centres de recent posada en funcionament.

(C) Programa d'acompanyament escolar o Projecte educatiu de Sant Cosme.

(*) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

(A) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(A1) Centre que només disposa d'ascensor.

(A2) Centre que només disposa de rampes.

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona educativa: 080901 Barcelona Ciutat.

Municipi: 08019 Barcelona.

Centres:

08002629 CEIP Acàcies (A)

08002770 CEIP Àgora (A2)

08002484 CEIP Aiguamarina (A2)

08037814 CEIP Alexandre Galí (A)

08043784 CEIP Àngels Garriga

08047741 CEIP Antaviana (A)

08043103 CEIP Antoni Balmanya (A)

08033501 CEIP Antoni Brusi (A2)

08052670 CEIP Auró (A)

08002678 CEIP Ausiàs March (A)

08013172 IES Ausiàs March (A)

08002873 CEIP Bac de Roda (A)

08001595 CEIP Baixeras (CAEP)

08002174 CEIP Baldiri Reixac (A)

08043747 CEIP Baloo

08013408 CEIP Barcelona

08035167 IES Barcelona-Congrés (A1)

08061907 AFA Barceloneta

08002411 CEIP Baró de Viver (CAEP) (A2)

08013470 IES Barri Besòs (CAEP)

08055002 CFA Barri Gòtic

08043796 CEIP Barrufet (A)

08002228 CEIP Bernat de Boïl (CAEP)

08013184 IES Bernat Metge (A)

08035431 CEIP Bogatell (A2)

08061932 AFA Bon Pastor

08002915 CEIP Brasil

08002277 CEIP Calderón de la Barca

08001674 CEIP Can Clos (CAEP)

08055063 CFA Canyelles

08013411 CEIP Carles I (A2)

08043814 CEIP Carlit (A)

08001832 CEIP Castella (CAEP)

08035441 CEIP Catalònia (A2)

08046293 CEIP Cavall Bernat (A2)

08001789 CEIP Cervantes (CAEP) (A)

08002320 CEIP Ciutat Comtal (CAEP)

08062109 AFA Ciutat Meridiana

08001819 CEIP Collaso i Gil (CAEP) (A)

08034588 IES Collserola

08002587 CEIP Concepción Arenal (CAEP)

08002666 CEE Concha Espina

08062353 AFA Consell de Cent

08052839 IES Consell de Cent (A)

08043802 CEIP Costa i Llobera

08046578 IES Costa i Llobera

08013081 CEIP Coves d'en Cimany (CAEP) (A2)

08901335 CREDAC Pere Barnils

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

08001923 CEIP Diputació (A)

08039434 CEIP Doctor Ferran i Clua (A2)

08001716 CEIP Dolors Monserdà-Santapau (A)

08044201 CEIP Dovella (A)

08044922 IES Dr. Puigvert (A)

08001856 CEIP Drassanes (CAEP) (A2)

08002681 CEIP Duran i Bas (A)

08002599 CEIP Eduard Marquina (CAEP)

08002745 CEIP El Carmel (CAEP) (A2)

08062249 CFA El Carmel

08060228 AFA El Clot

08001650 CEIP El Polvorí (CAEP)

08045057 CEIP El Sagrer (A)

08002344 CEIP El Turó

08002459 CEIP Elisenda de Montcada (CAEP)

08039483 CEIP Els Horts (A)

08001911 CEIP Els Llorers (A)

08002630 CEIP Els Porxos (A2)

08042329 CEIP Els Xiprers

08002290 CEIP Emili Juncadella

08013147 IES Emperador Carles (A)

08002952 CEIP Enric Granados (CAEP)

08043462 IES Ernest Lluch (A)

08001807 CEIP Escola de la Concepció (A)

08013275 IES Escola del Treball

08046281 CEIP Estel-Guinardó (A2)

08060873 CEIP Eulàlia Bota (CRF)

08052669 CEIP Ferran Sunyer (A)

08032634 CEIP Ferrer i Guàrdia (CAEP)

08045513 IES Flos i Calcat (A)

08066531 CEIP Fluvià (CRF)

08040357 CEE Folch i Camarasa (alumnes deficients visuals amb altres discapacitats)

08002721 CEIP Font d'en Fargas (A2)

08052657 CEIP Fort Pienc (CRF)

08040849 IES Fort Pius (A)

08002009 CEIP Francesc Macià (A)

08052724 IES Francisco de Goya (A1)

08044120 CFA Freire

08058775 IES Front Marítim

08063072 CEIP Fructuós Gelabert (CRF)

08046591 IES Gal·la Placídia (A1)

08044065 IES Galileo Galilei (A2)

08002460 CEIP Gaudí (A2)

08002071 CEIP Gayarre (A2)

08002654 CEIP General Prim (A)

08043966 CEIP Heura

08040141 IES Icària (A2)

08013159 IES Infanta Isabel d'Aragó (A1)

08043255 CEIP Ítaca (A1)

08013111 IES Jaume Balmes (A)

08013123 IES Joan Boscà (A)

08057540 IES Joan Brossa (A)

08033882 IES Joan Coromines (C)

08013101 IES Joan d'Àustria (A1)

08054228 IES Joan Fuster (A)

08042305 CEIP Joan Miró (A)

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (A1)

08002927 CEIP Joaquim Ruyra

08052761 SES Josep Comas i Solà (C)

08002216 CEIP Josep Maria de Sagarra

08042780 CEIP Josep Maria Jujol (A)

08035544 CEE Josep Pla

08044958 IES Josep Pla (A)

08039835 CEIP Jovellanos

08039057 IES L'Alzina (A)

08002393 CEIP L'Arc de Sant Martí (A2)

08058416 CEIP L'Arenal de Llevant (A) (CRF)

08043474 CEIP L'Estel (A)

08041751 CEIP La Caixa (A1)

08002198 CEIP La Farigola de Vallcarca

08035428 CEIP La Farigola del Clot

08034205 IES La Guineueta

08064179 CEIP La Llacuna del Poblenou (CRF)

08002563 CEIP La Mar Bella (A2)

08033523 CEIP La Muntanyeta (A)

08039495 CEIP La Palmera (A2)

08002575 CEIP La Pau (CAEP)

08039525 CEIP La Sedeta (A1)

08040138 IES La Sedeta (A)

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

08043841 CEIP Lavínia (A)

08061968 AFA Les Corts

08037802 CEIP Les Corts

08034564 IES Les Corts (A1)

08052827 IES LLuís Domènech i Montaner (A)

08002010 CEIP Lluís Vives

08046581 IES Lluís Vives

08061944 AFA Madrid

08001947 CEIP Mallorca

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera (A1)

08055683 CFA Manuel Sacristán

08013160 IES Maragall (A)

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (A)

08002186 CEIP Mare de Déu de Montserrat

08035465 CEIP Mare Nostrum (A)

08061701 CFA Maria Rubies

08054022 CEIP Marinada

08062262 AFA Martinet de Nit

08002800 CEIP Mas Casanovas (A2)

08054903 CEIP Mediterrània (CAEP) (A2)

08013226 IES Menéndez y Pelayo (A1)

08039471 CEIP Mercè Rodoreda (A)

08044934 IES Meridiana (A)

08041179 CEIP Mestre Enric Gibert i Camins (A)

08002897 CEIP Mestre Morera (CAEP)

08001820 CEIP Milà i Fontanals (CAEP) (A1)

08013196 IES Milà i Fontanals (A)

08002034 CEIP Miquel Bleach (CAEP)

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)

08002733 CEIP Miralletes

08013093 IES Montjuïc (A1) (C)

08002204 CEIP Montseny

08013202 IES Montserrat (A1)

08001649 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A2)

08002061 CEIP N-I de Pràctiques (A)

08002058 CEIP N-II de Pràctiques (A2)

08043851 CEIP Nabí (A)

08013214 IES Narcís Monturiol

08052165 CEIP Octavio Paz

08053571 CEPA Oriol Martorell (A)

08043863 CEIP Orlandai (A)

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP) (C)

08061683 CFA Palau de Mar

08031794 CEIP Palma de Mallorca (A1)

08001601 CEIP Parc de la Ciutadella (CAEP)

08002988 CEIP Pare Poveda (A2)

08031800 CEIP Pau Casals (A2)

08043267 CEIP Pau Casals-Gràcia (A)

08052608 IES Pau Claris (A)

08052621 CEIP Pau Romeva (A)

08060231 AFA Pegaso

08013457 CEIP Pegaso

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera

08062331 AFA Pere Calders

08062675 CEIP Pere IV (CRF)

08001790 CEIP Pere Vila (A)

08002022 CEIP Perú (A2)

08043875 CEIP Pit-Roig (A)

08034138 IES Poblenou (A1)

08001731 CEIP Poeta Foix (A)

08043279 CEIP Pompeu Fabra (A)

08033894 IES Príncep de Girona (A1)

08046608 IES Príncep de Viana (A)

08061956 AFA Prosperitat

08002885 CEIP Prosperitat (A)

08043115 CEIP Provençals (A)

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (A)

08013305 CEIP Ramon Berenguer III

08002976 CEIP Ramon Casas

08001777 CEIP Ramon Llull

08002447 CEIP Ramón y Cajal (A2)

08061919 AFA Rius i Taulet

08002113 CEIP Rius i Taulet (A)

08052748 IES Roger de Flor (A)

08002231 CEIP Rosa dels Vents (A2)

08001868 CEIP Rubén Darío (CAEP)

08043887 CEIP Sagrada Família

08052797 IES Salvador Espriu (A)

08044053 IES Salvador Seguí (A)

08013366 IES Sant Andreu (A)

08002541 CEIP Sant Antoni Maria Claret (A2)

08002903 CEE Sant Joan de la Creu

08002617 CEIP Sant Joan de Ribera (A)

08002289 CEIP Sant Jordi (A2)

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (A) (C)

08002307 CEIP Sant Josep Oriol

08052803 IES Sant Martí de Provençals (A)

08002551 CEIP Sant Pere Nolasc

08062365 AFA Sant Raimon de Penyafort

08035477 CEIP Santiago Rusiñol

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

08037863 CEIP Seat (A)

08047421 IES Secretari Coloma (A)

08037841 CEIP Splai (A)

08043899 CEIP Tàber (A)

08043292 CEIP Tabor (A)

08039513 CEIP Taxonera (CAEP) (A2)

08002526 CEIP Tibidabo (A2)

08002368 CEIP Timbaler del Bruc (A2)

08035453 CEIP Tomàs Moro

08062250 AFA Torrent d'en Melis

08039537 CEIP Torrent d'en Melis

08055932 CEIP Torrent de Can Carabassa (A)

08002812 CEIP Tresfonts

08057667 CFA Trinitat Vella

08043838 CEIP Turó del Cargol (A)

08052700 IES Vall d'Hebron

08031812 IES Valldemossa (A)

08013238 IES Verdaguer

08002538 CEIP Víctor Català (A2)

08045483 IES Vila de Gràcia (A)

08052785 CEIP Vila Olímpica (A2)

08002642 CEIP Virrei Amat

08047431 IES XXV Olimpíada (A1)

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona educativa: 080597 Arenys de Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar.

Centres:

08035155 IES Els Tres Turons (A)

08000153 CEIP Joan Maragall (A)

08058519 CEIP Sinera (CRF)

Municipi: 08007 Arenys de Munt.

Centres:

08034187 IES Domènec Perramon (A)

08000165 CEIP Sant Martí (A2)

08055890 CEIP Sobirans (A)

Municipi: 08032 Caldes d'Estrac.

Centres:

08015004 CEIP Sagrada Família

Municipi: 08040 Canet de Mar.

Centres:

08060836 CEIP de Canet de Mar

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner (A)

08015302 CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia (A2)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.

Centres:

08066206 CEIP Labandària (CRF)

08046852 IES Llavaneres (A)

08025289 CEIP Sant Andreu de Llavaneres (A)

08057242 CEIP Serena Vall

Municipi: 08203 Sant Cebrià de Vallalta.

Centres:

08977707 Agr. Rural Alt Maresme

08025800 CEIP El Pi Gros (A)

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta.

Centres:

08025071 CEIP Vallalta (A2)

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar.

Centres:

08027225 CEIP Sant Pau (A2)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt.

Centres:

08032592 CEIP Sant Jordi (A)

08061105 CEIP Sot del Camp

Zona educativa: 080809 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona.

Centres:

08000414 CEIP Alexandre Galí (A)

08001509 CEIP Antoni Botey

08041571 CEIP Artur Martorell

08045008 IES Badalona IX (A) (C)

08042019 IES Badalona VII (A)

08037887 CEIP Baldiri Reixac (A2)

08033857 CEIP Baldomer Solà (CAEP)

08044995 IES Barres i Ones (A)

08061579 AFA Bufalà

08061348 CEIP Bufalà (CRF)

08910008 Creda Badalona

08057746 SES de Badalona

08045604 IES Enric Borràs (A)

08001443 IES Eugeni d'Ors (A2) (C)

08000402 CEIP Feliu i Vegues (A2)

08037899 CEIP Folch i Torres

08041581 CEIP Gitanjali (A)

08060204 AFA Gran Sol

08001431 IES Isaac Albéniz (A)

08044508 CEIP Ítaca (A)

08036135 CEIP Joan Coret (A)

08036342 CEIP Joan Llongueras (A)

08035404 CEIP Joan Miró (A)

08035416 CEIP Josep Boada (CAEP)

08041167 CEIP Josep Carner

08052888 IES Júlia Minguell (A)

08041568 CEIP Jungfrau (A)

08040527 IES La Llauna (A2)

08001421 IES La Pineda (A)

08034953 CEIP Llibertat (A)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08035854 CEIP Llorens i Artigas

08000384 CEIP Lola Anglada (A)

08034965 CEIP Margarida Xirgu (A)

08040345 CEIP Mercè Rodoreda (A)

08035398 CEIP Miguel Hernández

08060216 AFA Morera Pomar

08033869 IES Pau Casals (A)

08036147 CEIP Pau Picasso

08035878 CEIP Pere de Tera

08001391 CEIP Planas i Casals (A)

08045471 IES Pompeu Fabra (A)

08059639 CEIP Progrés (A2)

08039422 CEIP Rafael Alberti (A)

08037875 CEIP Rafael Casanova

08044296 CEIP Salvador Espriu

08000372 CEIP Sant Jordi (A)

08055403 CFA Sant Roc

08000396 CEIP Ventós i Mir

08046751 IES Ventura Gassol (A2)

Zona educativa: 080810 Bagà.

Municipi: 08016 Bagà.

Centres:

08001522 CEIP Galceran de Pinós

08052891 IES L'Alt Berguedà (A)

Municipi: 25100 Gósol.

Centres:

25001709 CEIP Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà.

Centres:

08018005 CEIP Sant Llorenç (A)

Municipi: 08166 la Pobla de Lillet.

Centres:

08947811 Agr. Rural Berguedà-3

08022860 CEIP Lillet A. Güell

Municipi: 08190 Saldes.

Centres:

08024947 CEIP Pedraforca - ZER Alt Berguedà

Municipi: 08903 Sant Julià de Cerdanyola.

Centres:

08018017 CEIP L'Albiol - ZER Alt Berguedà

Municipi: 08293 Vallcebre.

Centres:

08056811 ZER Alt Berguedà

08030728 CEIP Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (A)

Zona educativa: 081139 Berga.

Municipi: 08011 Avià.

Centres:

08000271 CEIP Santa Maria d'Avià

Municipi: 08022 Berga.

Centres:

08061971 AFA Berga

08058088 ZER Berguedà Centre

08910002 Creda Berga

08064830 SES de Berga (CRF)

08014668 CEIP de la Valldan - ZER Berguedà Centre

08014693 IES Guillem de Berguedà (A)

08014620 CEIP Sant Joan

08014681 CEIP Santa Eulàlia

Municipi: 08024 Borredà.

Centres:

08014796 CEIP de Borredà - ZER Berguedà Centre

Municipi: 08268 Cercs.

Centres:

08029015 CEIP Sant Salvador

Municipi: 08132 Montmajor.

Centres:

08021983 CEIP Gira-sol - ZER Baix Berguedà

Municipi: 08299 Vilada.

Centres:

08031046 CEIP Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Zona educativa: 081607 Calella.

Municipi: 08035 Calella.

Centres:

08015171 IES Bisbe Sivilla

08015144 CEIP Doctor Carles Salicrú (A2)

08015119 CEIP La Minerva (A)

Municipi: 08082 Fogars de la Selva.

Centres:

08063931 CEIP de Fogars de la Selva (CRF)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar.

Centres:

08019873 CEIP Mare de Déu de Montserrat

08019927 CEIP Marià Cubí i Soler

08045665 IES Ramon Turró i Darder (A)

Municipi: 08155 Palafolls.

Centres:

08061099 SES de Palafolls (CRF)

08022598 CEIP Les Ferreries de Palafolls (A)

08060423 CEIP Mas Prats (A2)

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

Centres:

08022801 CEIP Antoni Doltra

08910015 Creda Pineda de Mar

08065366 IES de Pineda de Mar (CRF)

08052992 IES Euclides (A)

08044028 CEE Horitzó (A)

08022835 CEIP Jaume I

08047832 IES Joan Coromines (A)

08045045 CEIP Mediterrània (A2)

08045033 CEIP Montpalau (A)

08053421 CEIP Pineda de Mar (CRF)

Municipi: 08261 Santa Susanna.

Centres:

08062821 CEIP de Santa Susanna II

08028515 CEIP Santa Susanna (A2)

Municipi: 08284 Tordera.

Centres:

08059093 CEIP d'Hortsavinyà (A)

08062869 CEIP de Tordera (CRF)

08030467 CEIP Ignasi Iglesias

08064222 CEIP La Roureda (CRF)

08044983 IES Lluís Companys (A2)

Zona educativa: 082041 Castellet i la Gornal.

Municipi: 08058 Castellet i la Gornal.

Centres:

08016033 CEIP Montanyans (A2)

Zona educativa: 082235 Centelles.

Municipi: 08014 Aiguafreda.

Centres:

08000359 CEIP La Muntanya

Municipi: 08017 Balenyà.

Centres:

08001534 CEIP Joan XXIII (A2)

Municipi: 08067 Centelles.

Centres:

08016185 CEIP Ildefons Cerdà (A2)

08044569 IES Pere Barnils (A)

Municipi: 08224 Sant Martí de Centelles.

Centres:

08064829 CEIP de Sant Martí de Centelles (CRF)

Municipi: 08246 Santa Eugènia de Berga.

Centres:

08028059 CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08269 Seva.

Centres:

08029027 CEIP Farigola (A)

08041714 CEIP Les Basseroles - ZER Guilleries

Municipi: 08278 Taradell.

Centres:

08029283 CEIP El Gurri-ZER Les Guilleries

08029301 CEIP Les Pinediques (A)

08053121 IES Taradell (A)

Municipi: 08283 Tona.

Centres:

08067077 CEIP de Tona (CRF)

08054277 SES de Tona (A2)

08030421 CEIP L'Era de Dalt (A2)

Zona educativa: 083252 Gironella.

Municipi: 08049 Casserres.

Centres:

08015651 CEIP Princesa Làscaris (A2)

Municipi: 08092 Gironella.

Centres:

08058091 ZER Baix Berguedà

08017645 CEIP de Gironella

08044971 IES Pere Fontdevila (A)

08017633 CEIP Sant Marc - ZER Baix Berguedà (A2)

Municipi: 08144 Olvan.

Centres:

08022331 CEIP d'Olvan - ZER Baix Berguedà (A2)

Municipi: 08175 Puig-reig.

Centres:

08023372 CEIP Alfred Mata (A2)

08052207 IES de Puig-reig (A)

Zona educativa: 083355 Granollers.

Municipi: 08005 l'Ametlla del Vallès.

Centres:

08000098 CEIP Bertí (A2)

08057266 CEIP Els Cingles (A2)

08054241 IES Eugeni Xammar (A)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui.

Centres:

08065299 CEIP de Caldes de Montbui (CRF)

08015077 CEIP El Farell (A2)

08043486 IES Manolo Hugué (A)

08043942 CEIP Montbui (A2)

Municipi: 08041 Canovelles.

Centres:

08046864 IES Bellulla (A)

08055041 CFA Canovelles

08039677 CEIP Congost (A2)

08064805 CEIP de Canovelles (CRF)

08015351 CEIP Jacint Verdaguer (A2)

08037917 CEIP Joan Miró (A2)

Municipi: 08042 Cànoves i Samalús.

Centres:

08015375 CEIP l'Estelada (A)

Municipi: 08046 Cardedeu.

Centres:

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (A)

08067090 CEIP Cardedeu (CRF)

08062729 SES de Cardedeu (CRF)

08054401 IES El Sui (A)

08039690 CEIP Germans Corbella (A)

08053455 CEIP Les Aigües (A) (CRF)

08045598 CEIP Mil·lenari (A)

08015454 CEIP Ramon Macip - Dolors Granés (A2)

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès.

Centres:

08062468 AFA Bellavista

08059780 CEIP Bellavista-Joan Camps i Giró (A2)

08060939 CEIP Guerau de Liost (A2) (CRF)

08017271 CEIP Joan Sanpera i Torras (A)

08052906 IES Lauro (A)

08064817 CEIP Torre Pinós (CRF)

Municipi: 08088 la Garriga.

Centres:

08044521 CEIP Els Pinetons (A)

08058441 CEIP Giroi (A)

08035222 IES Manuel Blancafort (A2)

08017311 CEIP Puiggraciós (A2)

08039707 CEIP Tagamanent (A2)

08035234 IES Vil·la Romana (A)

Municipi: 08096 Granollers.

Centres:

08017931 IES Antoni Cumella (A)

08043644 IES Carles Vallbona (A)

08045628 IES Celestí Bellera (A)

08910003 Creda Granollers

08035601 CEIP Fàtima (A2)

08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia (A2)

08017918 CEIP Granullarius

08017700 CEIP Joan Solans (A2)

08053391 CEIP Lledoner (CRF)

08041659 CEIP Mestres Montaña (A)

08036068 CEIP Pau Vila (A2)

08017694 CEIP Pereanton (A2)

08041647 CEIP Ponent (A)

08042287 CEIP Salvador Espriu (A2)

08061221 CFA Vallès

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt.

Centres:

08052955 IES de Lliçà (CAEP) (A)

08055907 CEIP Miquel Martí i Pol (A2)

08019800 CEIP Països Catalans (A)

08060940 CEIP Rosa Oriol Anguera (A2) (CRF)

08047686 CEIP Sant Baldiri (A2)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall.

Centres:

08060952 CEIP de Lliçà de Vall (CRF)

08058969 SES El Vern (CRF)

08019824 CEIP Les Llisses (A)

Municipi: 08134 Figaró-Montmany.

Centres:

08022008 CEIP Montmany (A2)

Municipi: 08181 la Roca del Vallès.

Centres:

08053030 IES de la Roca del Vallès (A2)

08038168 CEIP La Torreta (A2)

08060991 CEIP Mogent (A2) (CRF)

08023591 CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens (A)

Municipi: 08248 Santa Eulàlia de Ronçana.

Centres:

08065238 CEIP de Santa Eulàlia de Ronçana

08028102 CEIP Ronçana (A)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès.

Centres:

08061038 IES de Vilanova del Vallès (CRF)

08039264 CEIP Escola Mestres Munguet-Cortés (A)

08061026 CEIP La Falguera (CRF)

Zona educativa: 083513 l'Hospitalet de Llo-bre-gat.

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat.

Centres:

08035258 IES Apel·les Mestres (A)

08034862 CEIP Ausiàs March

08057953 CFA Bellvitge

08019411 IES Bellvitge (A)

08034837 CEIP Bernat Desclot

08019149 CEIP Bernat Metge

08052918 IES Bisbe Berenguer (A)

08019216 CEIP Busquets i Punset

08057965 CFA Can Serra

08056109 IES Can Vilumara

08036378 CEIP Charlie Rivel

08910013 Creda Hospitalet de Llobregat

08051264 IES Eduard Fontserè (A) (C)

08057679 CFA El Gornal

08052921 IES Eugeni d'Ors (A)

08019241 CEIP Frederic Mistral

08047674 CEIP Gornal (CAEP)

08034266 CEIP Joan Maragall

08045070 IES Joan Miró (A)

08019265 CEIP Joaquim Ruyra (A)

08038004 CEIP Josep Janés

08051471 CEIP Josep Maria Folch i Torres

08044223 CEE L'Estel- Can Bori (A)

08035945 CEIP La Carpa (A)

08062006 AFA La Florida

08019277 CEIP La Marina

08019371 IES Llobregat

08036366 CEIP Lola Anglada

08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge

08039069 IES Margarida Xirgu (A2) (C)

08033560 CEIP Màrius Torres

08018066 CEIP Menéndez Pidal

08033912 IES Mercè Rodoreda (A)

08019231 CEIP Milagros Consarnau (A)

08034242 CEIP Pablo Neruda (A1)

08042871 CEIP Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès (A)

08034850 CEIP Pau Casals

08039574 CEIP Pau Sans

08018145 CEIP Pau Vila

08019319 IES Pedraforca (A)

08018091 CEIP Pep Ventura (A)

08019368 CEIP Pere Lliscart

08019198 CEIP Pompeu Fabra

08039562 CEIP Prat de la Manta

08019290 CEIP Provençana

08019401 IES Provençana (A2)

08032488 CEIP Puig i Gairalt

08034527 CEIP Ramon Muntaner

08055944 IES Rubió i Ors

08062110 AFA Sanfeliu

08062481 CFA Sant Josep

08042883 CEIP Sant Josep - El Pi (A)

08062493 AFA Sant Ramon

08057874 CFA Santa Eulàlia

08019307 IES Santa Eulàlia

08018157 CEIP Santiago Ramon y Cajal

08019320 IES Torras i Bages (A)

Zona educativa: 084049 Manlleu.

Municipi: 08004 Alpens.

Centres:

08000086 CEIP d'Alpens - ZER Alt Lluçanès (A)

Municipi: 08109 Lluçà.

Centres:

08019861 CEIP Gafarró - ZER Alt Lluçanès (A2)

Municipi: 08112 Manlleu.

Centres:

08040552 IES Antoni Pous i Argila (A)

08063621 AFA Martí i Pol

08039628 CEIP Pompeu Fabra (A)

08019940 CEIP Puig-Agut (A2)

08060964 CEIP Quatre Vents (A2) (CRF)

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà.

Centres:

08020701 CEIP Comtes de Lacambra - ZER Els Castells

08066371 CEIP de les Masies de Voltregà (CRF)

08060976 IES del Voltreganès (A)

08058076 ZER Els Castells

Municipi: 08131 Montesquiu.

Centres:

08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Castells (A2)

Municipi: 08149 Olost.

Centres:

08022495 CEIP Terra Nostra (A2)

Municipi: 08151 Oristà.

Centres:

08022549 CEIP Llevant - ZER Gavarresa

Municipi: 08160 Perafita.

Centres:

08034795 CEIP Heurom - ZER Alt Lluçanès

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès.

Centres:

08053005 IES Castell del Quer (A)

08023207 CEIP Lluçanès (A)

Municipi: 08183 Roda de Ter.

Centres:

08064787 CEIP de Roda de Ter

08023669 CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont

08053042 IES Miquel Martí i Pol (A)

Municipi: 08901 Rupit i Pruit.

Centres:

08039631 CEIP L'Agullola

Municipi: 08201 Sant Boi de Lluçanès.

Centres:

08056742 ZER Alt Lluçanès (A)

08025666 CEIP Pubilla de Catalunya - ZER Alt Lluçanès (A2)

Municipi: 08212 Sant Feliu Sasserra.

Centres:

08026415 CEIP Els Roures - ZER Gavarresa

08056857 ZER Gavarresa

Municipi: 08215 Sant Hipòlit de Voltregà.

Centres:

08026521 CEIP Abat Oliba (A)

Municipi: 08233 Sant Pere de Torelló.

Centres:

08027171 CEIP Josep Maria Xandri

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora.

Centres:

08058428 SES Bisaura (A2)

08027249 CEIP Segimon Comas

Municipi: 08265 Sant Vicenç de Torelló.

Centres:

08028709 CEIP Lloriana (A2)

Municipi: 08253 Santa Maria de Besora.

Centres:

08038201 CEIP de Santa Maria de Besora - ZER Els Castells

Municipi: 08254 Santa Maria de Corcó.

Centres:

08028333 CEIP El Cabrerès (A2)

Municipi: 08285 Torelló.

Centres:

08058404 IES Cirviànum de Torelló (A)

08066383 CEIP de Torelló (CRF)

08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà (A2)

08063643 AFA La Cooperativa

08030522 CEIP Vall del Ges (A)

Municipi: 17212 Vidrà.

Centres:

17004062 CEIP Santa Bàrbara - ZER Els Castells (A2)

Zona educativa: 084050 Manresa.

Municipi: 08038 Callús.

Centres:

08015247 CEIP Joventut (A2)

Municipi: 08059 Castellfollit del Boix.

Centres:

08016069 CEIP Coll de Gossem - ZER Bages

08016070 CEIP de Maians - ZER Bages (A)

Municipi: 08062 Castellnou de Bages.

Centres:

08063862 CEIP de Castellnou de Bages (CRF)

Municipi: 08084 Fonollosa.

Centres:

08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi (A2)

Municipi: 08113 Manresa.

Centres:

08020127 CEIP Bages (A2)

08910001 Creda Manresa (A1)

08063898 CEIP de Manresa (CRF)

08046761 IES Guillem Catà (A2)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

08059755 CEIP La Font (A)

08020061 CEIP La Renaixença (A2)

08020462 IES Lacetània (A)

08020474 IES Lluís de Peguera (A)

08020097 CEIP Pare Algué (A)

08020012 CEIP Pare Ignasi Puig (A2)

08033924 IES Pius Font i Quer (A)

08039318 CEIP Puigberenguer (A)

08064741 CEIP Sagrada Família (CRF)

08020073 CEIP Sant Ignasi (A2)

08038181 CEIP Serra i Húnter (A2)

Municipi: 08139 Mura.

Centres:

08061521 CEIP de Mura - ZER El Moianès

Municipi: 08140 Navarcles.

Centres:

08022197 CEIP Catalunya (A2)

08059524 SES de Navarcles (A)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages.

Centres:

08065251 CEIP de Sant Fruitós de Bages (CRF)

08044016 CEIP Flama (A2)

08053054 IES Gerbert d'Aurillac (A)

08026464 CEIP Monsenyor Gibert (A2)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada.

Centres:

08062778 CEIP Ametllers (CRF)

08044545 CEIP Collbaix (A)

08026725 CEIP Joncadella (A)

08035313 IES Quercus (A)

Municipi: 08098 Sant Salvador de Guardiola.

Centres:

08017992 CEIP Montserrat

Municipi: 08192 Santpedor.

Centres:

08053111 IES d'Auro (A)

08066334 CEIP de Santpedor (CRF)

08025058 CEIP Riu d'Or (A)

Zona educativa: 084177 el Masnou.

Municipi: 08003 Alella.

Centres:

08046785 IES d'Alella (A)

08000049 CEIP Fabra (A)

Municipi: 08118 el Masnou.

Centres:

08910014 Creda El Masnou

08039604 CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia

08032701 CEIP Lluís Millet

08020826 IES Maremar (A)

08043930 CEIP Marinada

08020838 IES Mediterrània (A2)

08020723 CEIP Ocata

08038031 CEIP Rosa Sensat

Municipi: 08126 Montgat.

Centres:

08061087 CEIP Escola Marina (CRF)

08021880 CEIP Salvador Espriu (A2)

08045677 IES Thalassa (A)

Municipi: 08230 Premià de Dalt.

Centres:

08035684 CEIP Marià Manent

08044442 CEIP Santa Anna (A)

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (A)

Municipi: 08172 Premià de Mar.

Centres:

08031848 IES Cristòfol Ferrer

08043905 CEIP El Dofí (A)

08043371 CEIP La Lió (A)

08023335 CEIP Mare de Déu de Montserrat

08060265 AFA Premià de Mar

08023232 CEIP Sant Cristòfol (A)

08043711 IES Serra de Marina (A)

Municipi: 08281 Teià.

Centres:

08061117 IES de Teià (CRF)

08030364 CEIP El Cim (A2)

Municipi: 08282 Tiana.

Centres:

08030388 CEIP Lola Anglada (A2)

Zona educativa: 084256 Mataró.

Municipi: 08121 Mataró.

Centres:

08062511 AFA Alarona

08021260 IES Alexandre Satorras (A2)

08021272 CEIP Àngela Bransuela (A2)

08020905 CEIP Angeleta Ferrer

08054113 CEIP Anxaneta

08039616 CEIP Camí del Cros

08034734 CEIP Camí del Mig

08060253 AFA Can Marfà

08056614 CEIP Cirera

08910010 Creda Mataró

08021302 IES Damià Campeny (A)

08063874 CEIP de Mataró (CRF)

08042858 CFA Els Tarongers

08064994 CEIP Maria-Mercè Marçal (CRF)

08020929 CEIP Germanes Bertomeu (CAEP) (A2)

08067661 CEIP Joan Coromines (CRF)

08020917 CEIP Josep Manuel Peramàs

08021041 CEIP Josep Montserrat (A2)

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch (A)

08034333 CEIP La LLàntia

08045227 CEE Les Aigües

08065287 CEIP Marta Mata (CRF)

08020954 CEIP Menéndez y Pelayo

08067430 CEIP Montserrat Solà (CRF)

08046797 IES Pla d'en Boet (A)

08034746 CEIP Rocafonda

08046748 IES Thos i Codina (A2) (C)

08021296 CEIP Tomàs Viñas

08034321 CEIP Torre Llauder

08034357 CEIP Vista Alegre (A2)

Zona educativa: 084335 Moià.

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

Centres:

08910005 Creda Bigues i Riells

08060915 IES de Bigues i Riells (A2)

08060903 CEIP El Colomer (CRF)

08014747 CEIP El Turó

Municipi: 08055 Castellcir.

Centres:

08015831 CEIP La Popa - ZER El Moianès (A)

Municipi: 08064 Castellterçol.

Centres:

08016151 CEIP Ramona Calvet i Picas (A2)

Municipi: 08070 Collsuspina.

Centres:

08065482 CEIP de Collsuspina (CRF)

Municipi: 08079 l'Estany.

Centres:

08037981 CEIP de L'Estany - ZER El Moianès (A2)

Municipi: 08138 Moià.

Centres:

08022094 CEIP Josep Orriols i Roca (A2)

08044600 IES Moianès (A)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines.

Centres:

08026208 CEIP Jaume Balmes (A2)

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (A)

Municipi: 08239 Sant Quirze Safaja.

Centres:

08064982 CEIP de Sant Quirze Safaja (A2) (CRF)

Zona educativa: 084384 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 la Llagosta.

Centres:

08019745 CEIP Joan Maragall (A2)

08059044 CFA La Llagosta

08039719 CEIP Les Planes (A)

08043656 IES Marina (A)

08019711 CEIP Sagrada Família (A2)

Municipi: 08115 Martorelles.

Centres:

08045586 CEIP Les Pruneres (A)

08020656 CEIP Simeon Rabasa (A2)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.

Centres:

08060988 CEIP Cal Músic (A2) (CRF)

08053406 CEIP Can Besora (A2) (CRF)

08021466 CEIP Col·legis Nous (A2)

08910004 Creda Mollet del Vallès

08021594 IES de Mollet del Vallès (A2)

08038041 CEIP Federico García Lorca (A2)

08054034 IES Gallecs (A)

08044302 CEIP Joan Abelló (A)

08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit (A)

08055385 CFA Mollet del Vallès

08038065 CEIP Montseny (A2)

08021478 CEIP Nicolás Longaron (A)

08021570 CEIP Princesa Sofía (A)

08032713 CEIP Sant Jordi (A2)

08032491 CEIP Sant Vicenç (A2)

08021600 IES Vicenç Plantada (A)

Municipi: 08135 Montmeló.

Centres:

08052980 IES Montmeló (A)

08022011 CEIP Pau Casals (A)

08022045 CEIP Sant Jordi (A2)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès.

Centres:

08038077 CEIP Can Parera (A)

08065421 IES de Montornès del Vallès

08062523 AFA Marinada

08022070 CEIP Marinada (A2)

08059792 CEIP Mogent (A) (CRF)

08022057 CEIP Sant Sadurní (A2)

08042093 IES Vinyes Velles (A)

Municipi: 08159 Parets del Vallès.

Centres:

08063916 CEIP de Parets del Vallès (CRF)

08044612 IES de Parets del Vallès (A)

08022690 CEIP Lluís Piquer (A2)

08062043 AFA Parets del Vallès

08022707 CEIP Pompeu Fabra (A2)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles.

Centres:

08047479 IES Alba del Vallès (A)

08059809 CEIP El Roure (A2) (CRF)

08026154 CEIP Joaquim Abril (A2)

Municipi: 08256 Santa Maria de Martorelles.

Centres:

08028345 CEIP Les Mimoses (A2)

Municipi: 08296 Vallromanes.

Centres:

08030807 CEIP Els Tres Pins (A)

Zona educativa: 086435 Sallent.

Municipi: 08010 Artés.

Centres:

08000244 CEIP Doctor Ferrer (A2)

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (A)

Municipi: 08012 Avinyó.

Centres:

08000323 CEIP Barnola (A)

Municipi: 08018 Balsareny.

Centres:

08001583 CEIP Guillem de Balsareny (A)

Municipi: 08034 Calders.

Centres:

08015107 CEIP Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès (A)

08056729 ZER El Moianès

Municipi: 08128 Monistrol de Calders.

Centres:

08021934 CEIP L'Esqueix - ZER El Moianès (A)

Municipi: 08141 Navàs.

Centres:

08022264 CEIP Sant Jordi (A2)

Municipi: 08191 Sallent.

Centres:

08039306 CEIP Els Pins - ZER Bages

08047376 IES Llobregat (A)

08024972 CEIP Torres Amat (A2)

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages.

Centres:

08038089 CEIP Sant Esteve (A2)

Municipi: 08258 Santa Maria d'Oló.

Centres:

08028382 CEIP Sesmon d'Oló - ZER Gavarressa (A2)

Zona educativa: 086472 Sant Adrià de Besòs.

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.

Centres:

08002991 CEIP Cascavell

08034989 CEIP Catalunya (A)

08925251 Creda Sant Adrià de Besòs (A2)

08040151 IES Fòrum 2004 (CAEP) (A)

08060125 CFA Manuel Fernández

08042101 IES Manuel Vázquez Montalbán (A)

08045501 CEIP Mediterrània (CAEP) (A)

08062134 AFA Pla de Besòs

08025083 CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona educativa: 086599 Sant Celoni.

Municipi: 08039 Campins.

Centres:

08015259 CEIP L'Alzinar - ZER Baix Montseny

Municipi: 08097 Gualba.

Centres:

08017979 CEIP Aqua Alba

Municipi: 08106 Llinars del Vallès.

Centres:

08042792 CEIP Damià Mateu (A2)

08044594 IES Giola (A)

08019782 CEIP Salvador Sanromà (A2)

Municipi: 08137 Montseny.

Centres:

08022082 CEIP Puig Drau - ZER Baix Montseny (A2)

Municipi: 08198 Sant Antoni de Vilamajor.

Centres:

08025319 CEIP Joan Casas (A)

Municipi: 08202 Sant Celoni.

Centres:

08034606 IES Baix Montseny (A)

08910006 Creda Sant Celoni

08065305 CEIP de Sant Celoni (CRF)

08025770 CEIP Josep Pallerola i Roca (CAEP) (A2)

08037504 CEIP Montnegre (A2)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera.

Centres:

08065469 SES de Sant Esteve de Palautordera (CRF)

08026117 CEIP Vallmanya (A2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.

Centres:

08062791 IES de Sant Pere de Vilamajor (CRF)

08027183 CEIP Torre Roja (A2)

08063849 CEIP Vilamagore (CRF)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera.

Centres:

08056833 ZER Baix Montseny (A)

08039744 CEIP del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (A2)

08058945 CEIP La Tordera (A2)

08028424 CEIP Mare de Déu del Remei (A)

08062811 CEIP Matagalls (CRF)

08053108 IES Reguissol (A)

Municipi: 08294 Vallgorguina.

Centres:

08054411 CEIP Vallgorguina (A2) (CRF)

Municipi: 08306 Vilalba Sasserra.

Centres:

08031460 CEIP Trentapasses (A2)

Zona educativa: 087051 Sant Martí Sarroca.

Municipi: 08085 Font-rubí.

Centres:

08017244 CEIP Font-Rubí (A2)

Municipi: 08168 Pontons.

Centres:

08053431 CEIP Pontons (CRF)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca.

Centres:

08065329 SES de Sant Martí Sarroca (CRF)

08027018 CEIP Jaume Balmes

Municipi: 08288 Torrelles de Foix.

Centres:

08030637 CEIP Guerau de Peguera

Municipi: 08304 Vilobí del Penedès.

Centres:

08031319 CEIP Llebeig (A2)

Zona educativa: 087142 Sant Pere de Riude-bitlles.

Municipi: 08122 Mediona.

Centres:

08021326 CEIP La Fassina - ZER Serra d'Ancosa

08039288 CEIP Renaixença - ZER Serra d'Ancosa

Zona educativa: 087245 Sant Sadurní d'Anoia.

Municipi: 08091 Gelida.

Centres:

08035246 IES Gelida (A)

08062754 CEIP Les Fonts (CRF)

08017611 CEIP Montcau

Municipi: 08222 Sant Llorenç d'Hortons.

Centres:

08026907 CEIP Pau Casals (A2)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia.

Centres:

08064702 IES de Sant Sadurní d'Anoia (CRF)

08059998 CEIP La Pau (A)

08027365 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A)

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: 08273 Subirats.

Centres:

08029155 CEIP El Montcau - ZER Subirats

08029192 CEIP Sant Jordi - ZER Subirats

08056766 ZER Subirats

08029143 CEIP Subirats - ZER Subirats

Zona educativa: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar.

Centres:

08015806 CEIP Jaume Balmes (A2)

Municipi: 08061 Castellgalí.

Centres:

08056730 ZER Bages (A2)

08016094 CEIP Sant Miquel - ZER Bages (A2)

Municipi: 08127 Monistrol de Montserrat.

Centres:

08021892 CEIP Sant Pere

Municipi: 08182 el Pont de Vilomara i Rocafort.

Centres:

08023657 CEIP Pompeu Fabra (A)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet.

Centres:

08065263 CEIP Cal Soler (CRF)

08046840 IES Castellet (A)

08028576 CEIP Sant Vicenç (A)

Zona educativa: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

Centres:

08035519 CEIP Antoni Gaudí

08028035 CEIP Ausiàs March (A1)

08033341 CEIP Banús (A1)

08027973 CEIP Beethoven

08059329 IES Can Peixauet (A)

08910011 Creda Santa Coloma de Gramanet

08027456 CEIP Ferran de Sagarra

08060289 CFA Fondo

08032300 CEIP Fray Luis de León (A)

08027985 CEIP Jaume Salvatella

08040059 CEIP Joan Salvat i Papasseit

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (A)

08037176 IES La Bastida (A2)

08027870 CEIP Les Palmeres

08034643 IES Les Vinyes (A)

08027936 CEIP Lluís Millet

08040382 CEIP Mercè Rodoreda (A)

08032312 CEIP Miguel de Unamuno

08053078 IES Numància (A2)

08027468 CEIP Pallaresa (A2)

08033997 CEIP Primavera

08028047 IES Puig Castellar (A)

08056985 IES Ramon Berenguer IV (A2)

08041180 CEIP Rosselló Pòrcel (A2)

08036101 CEIP Sagrada Família (A2)

08027471 CEIP Sant Just

08045574 CEIP Serra de Marina

08060290 CFA Singuerlín

08059767 CEIP Tanit (CAEP) (A)

08034001 IES Terra Roja (A2)

08027511 CEIP Torre Balldovina

08035325 IES Torrent de les Bruixes (A2)

08027432 CEIP Wagner (A)

Zona educativa: 087804 Sitges.

Municipi: 08043 Canyelles.

Centres:

08015399 CEIP Sant Nicolau

Municipi: 08148 Olivella.

Centres:

08053418 CEIP El Morsell (A) (CRF)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes.

Centres:

08047467 IES Alexandre Galí (A)

08042056 IES Can Puig (A)

08027110 CEIP El Pi (A)

08058957 CEIP Els Costerets

08061002 CEIP Les Parellades (CRF)

08027134 CEIP Les Roquetes

08062781 CEIP Mediterrània (CRF)

08063904 IES Ribes II (CRF)

08058362 CEIP Riera de Ribes (A)

08061233 AFA Sant Pere de Ribes

08034448 CEIP Santa Eulàlia (A)

Municipi: 08270 Sitges.

Centres:

08061014 IES de Sitges (A2)

08062833 CEIP de Sitges 2 (CRF)

08034667 CEIP Esteve Barrachina

08043981 IES Joan Ramon Benaprès (A2)

08053583 CEIP Maria Ossó (A)

08029088 CEIP Miquel Utrillo (A1)

Zona educativa: 087932 Súria.

Municipi: 08047 Cardona.

Centres:

08980003 Agr. Rural Bages

08015612 CEIP Joan de Palà

08015582 CEIP Mare de Déu del Patrocini (A)

08042330 IES Sant Ramon

Municipi: 08274 Súria.

Centres:

08029209 CEIP Mare de Déu de Montserrat (A)

08042044 IES Mig-Món (A)

08029222 CEIP Sant Josep de Calassanç (A)

Zona educativa: 088810 Vic.

Municipi: 08037 Calldetenes.

Centres:

08063837 SES de Calldetenes (CRF)

08015193 CEIP Sant Marc (A2)

Municipi: 08083 Folgueroles.

Centres:

08017207 CEIP Mossèn Cinto (A)

Municipi: 08100 Gurb.

Centres:

08018029 CEIP Les Escoles

Municipi: 08129 Muntanyola.

Centres:

08063928 CEIP Muntanyola (CRF)

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau.

Centres:

08025320 CEIP La Monjoia (CAEP) (A2)

Municipi: 08220 Sant Julià de Vilatorta.

Centres:

08026786 CEIP Bellpuig - ZER Els Munts (A2)

08056869 ZER Els Munts

Municipi: 08247 Santa Eulàlia de Riuprimer.

Centres:

08028072 CEIP El Roure Gros (A)

Municipi: 08298 Vic.

Centres:

08057102 CEIP Andersen (CAEP) (A)

08924081 Creda Vic (A1)

08031022 IES de Vic (A2)

08031009 CEIP Doctor Joaquim Salarich (A2)

08057096 CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants (CAEP) (A)

08031034 IES Jaume Callís (A)

08062870 IES La Plana (CRF)

08067818 CEIP La Sínia

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

08030819 CEIP Sentfores (A2)

Municipi: 08303 Vilanova de Sau.

Centres:

08031290 CEIP de Vilanova de Sau - ZER Els Munts

Zona educativa: 089000 Vilafranca del Pe-nedès.

Municipi: 08013 Avinyonet del Penedès.

Centres:

08000347 CEIP d'Avinyonet del Penedès

Municipi: 08065 Castellví de la Marca.

Centres:

08016161 CEIP El Castellot (A2)

Municipi: 08094 la Granada.

Centres:

08017682 CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08145 Olèrdola.

Centres:

08022343 CEIP Circell (A)

08065597 CEIP Els Pins (CRF)

08022367 CEIP Rossend Montané (A)

Municipi: 08146 Olesa de Bonesvalls.

Centres:

08022379 CEIP Pont de l'Arcada (A2)

Municipi: 08154 Pacs del Penedès.

Centres:

08057281 ZER Cep de Sis

08022586 CEIP El Drac - ZER Cep de Sis (A)

Municipi: 08164 el Pla del Penedès.

Centres:

08058064 ZER La Ginesta

08022847 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER La Ginesta (A2)

Municipi: 08174 Puigdàlber.

Centres:

08023359 CEIP Virolai - ZER Cep de Sis

Municipi: 08206 Sant Cugat Sesgarrigues.

Centres:

08026099 CEIP Les Vinyes (A2)

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles.

Centres:

08027146 CEIP Sant Jeroni

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona.

Centres:

08027237 CEIP Antoni Grau Minguell

Municipi: 08249 Santa Fe del Penedès.

Centres:

08028151 CEIP Les Moreres - ZER Cep de Sis (A)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos.

Centres:

08063886 CEIP de Santa Margarida i els Monjos (CRF)

08028217 CEIP Doctor Samaranch i Fina

08053091 IES El Foix (A)

08037528 CEIP Sant Domènec

Municipi: 08287 Torrelavit.

Centres:

08030613 CEIP Ràfols - ZER La Ginesta

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

Centres:

08035362 IES Alt Penedès (A)

08910012 Creda Vilafranca

08039291 CEIP Cristòfor Mestre

08031320 CEIP Estalella i Graells (A)

08031459 IES Eugeni d'Ors (A)

08031332 CEIP Josep Baltà i Elias (A)

08064738 CEIP La Girada (CRF)

08036111 CEIP Mas i Perera

08046736 IES Milà i Fontanals (A) (C)

08034126 CEIP Pau Boada

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Zona educativa: 089229 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08074 Cubelles.

Centres:

08057230 IES Cubelles (A) (CRF)

08064751 CEIP de Cubelles 2 (CRF)

08016811 CEIP Josep Andreu - Charlie Rivel

08060927 CEIP Vora del Mar (CRF)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

Centres:

08031666 CEIP Canigó (A)

08043917 CEIP Cossetània

08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (A2)

08065275 CEIP de Vilanova i la Geltrú III (CRF)

08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros (A)

08040412 CEIP El Margalló (A)

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (A)

08031484 CEIP Ginesta (CAEP) (A)

08061051 CEIP Ítaca (CRF)

08043693 IES Joaquim Mir (A)

08034497 CEIP L'Aragai

08039586 CEIP L'Arjau (CAEP)

08043929 CEIP Llebetx

08031711 IES Manuel de Cabanyes

08031472 CEIP Pompeu Fabra

08061041 CEIP Sant Jordi (A)

08057163 CFA Teresa Mañé

Zona educativa: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 08009 Argentona.

Centres:

08000189 CEIP Bernat de Riudemeia (A2)

08066358 CEIP d'Argentona (CRF)

08052876 IES d'Argentona (A)

08043221 CEIP Francesc Burniol

08060319 CEIP Les Fonts (A)

08039598 CEIP Sant Miquel del Cros (CAEP) (A)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar.

Centres:

08059779 CEIP Pla de l'Avellà

Municipi: 08030 Cabrils.

Centres:

08014905 CEIP L'Olivera (A)

08061762 CEIP Mas Maria (CRF)

Municipi: 08075 Dosrius.

Centres:

08064763 CEIP de Dosrius (CRF)

08062730 SES de Dosrius (CRF)

08016835 CEIP del Pi (A)

Municipi: 08153 Òrrius.

Centres:

08022574 CEIP Francesc Macià

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt.

Centres:

08026476 CEIP Francesc Macià (A2)

08040564 IES Jaume Almera (A)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar.

Centres:

08058374 CEIP Els Alocs (CRF)

08040060 CEIP Escola del Mar (A2)

08026749 CEIP Pérez Sala (A2)

08041696 CEIP Vaixell Burriac (A)

08057254 IES Vilassar de Mar (A2)

08046803 IES Vilatzara (A)

serveis territorials a baix llobregat-anoia

Zona educativa: 081541 Calaf.

Municipi: 08031 Calaf.

Centres:

08043395 IES Alexandre de Riquer (A)

08014929 CEIP Alta Segarra

Municipi: 08060 Castellfollit de Riubregós.

Centres:

08016082 CEIP Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Municipi: 08170 els Prats de Rei.

Centres:

08023141 CEIP Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (A)

08056791 ZER Vent d'Avall

Municipi: 08228 Sant Martí Sesgueioles.

Centres:

08027021 CEIP Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (A)

Zona educativa: 081841 Capellades.

Municipi: 08028 Cabrera d'Anoia.

Centres:

08014841 CEIP Cabrera d'Igualada - ZER Serra d'Ancosa (A)

Municipi: 08044 Capellades.

Centres:

08015430 CEIP Marquès de la Pobla (A)

08046645 IES Molí de la Vila (A)

Municipi: 08048 Carme.

Centres:

08015648 CEIP Serra de Coll-Bas - ZER Tres Branques

08058817 ZER Tres Branques

Municipi: 08162 els Hostalets de Pierola.

Centres:

08022793 CEIP Renaixença (A)

Municipi: 08161 Piera.

Centres:

08060526 CEIP Creixà (A)

08047820 IES Guinovarda (A)

08022768 CEIP Herois del Bruc (A)

08056122 CEIP Les Flandes

Municipi: 08165 la Pobla de Claramunt.

Centres:

08022859 CEIP Maria Borés (A)

Municipi: 08286 la Torre de Claramunt.

Centres:

08030583 CEIP La Torre

08030595 CEIP Torrescasana (A)

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia.

Centres:

08030698 CEIP Josep Masclans

Zona educativa: 082031 Castelldefels.

Municipi: 08056 Castelldefels.

Centres:

08034096 CEIP Antoni Gaudí (A)

08034084 CEIP Can Roca

08043310 CEIP Edumar (A1)

08060599 CEIP Garigot (A)

08015961 CEIP Jacint Verdaguer

08055051 CFA Jacint Verdaguer

08062924 CEIP Josep Guinovart (A) (CRF)

08045537 IES Josep Lluís Sert (A)

08040539 IES Les Marines (A2)

08015843 CEIP Lluís Vives (A)

08037930 CEIP Margalló (A)

08047480 IES Mediterrània (A)

08037929 CEIP Torre Barona

08015855 CEIP Vista Alegre

Zona educativa: 082481 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

Centres:

08061981 AFA Abat Oliba

08016422 CEIP Abat Oliba (A)

08043334 CEIP Alexandre Galí

08016380 CEIP Anselm Clavé (A2)

08016744 CEIP Antoni Gaudí (A2)

08910017 Creda Cornellà

08016367 CEIP Dolors Almeda (A)

08016771 CEIP Els Pins

08016781 IES Esteve Terradas i Illa (A2)

08042846 CFA Flora Tristán

08016793 IES Francesc Macià (A)

08037966 CEIP Ignasi Iglésias

08033900 IES Joan Miró (A2)

08035881 CEIP L'Areny (A2)

08016409 CEIP Mare de Déu de Montserrat

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (A) (C)

08051240 CEIP Mediterrània (A2)

08035143 IES Miquel Martí i Pol (A1)

08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A2)

08016410 CEIP Sant Ildefons

08042299 CEIP Sant Miquel

08037978 CEIP Suris (CAEP) (A2)

08054058 CEIP Torre de la Miranda (A)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.

Centres:

08059731 CFA Arquitecte Jujol

08041684 CEIP Espai 3 (A1)

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia (A)

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol

08026671 CEIP Joan Perich i Valls (A2)

08036071 CEIP La Unió (A)

08026579 CEIP Pascual Cañis

08026661 CEIP Pau Casals

08026567 CEIP Sant Francesc d'Assís

Zona educativa: 082636 Esparreguera.

Municipi: 08001 Abrera.

Centres:

08059822 CEIP Ernest Lluch (A)

08000013 CEIP Francesc Platón i Sartí (A1)

08045689 IES Voltrera (A)

Municipi: 08025 el Bruc.

Centres:

08014814 CEIP El Bruc (A)

Municipi: 08069 Collbató.

Centres:

08064945 CEIP de Collbató

08063801 SES de Collbató (CRF)

08033468 CEIP La Salut (A)

Municipi: 08076 Esparreguera.

Centres:

08040540 IES El Cairat (A)

08053285 IES El Castell (A)

08063618 AFA Esparreguera

08059354 CEIP Les Roques Blaves (A)

08016872 CEIP Mare de Déu de la Muntanya

08043346 CEIP Montserrat (A)

08036044 CEIP Pau Vila (A)

08016938 CEIP Taquígraf Garriga

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat.

Centres:

08063734 CEIP d'Olesa de Montserrat (A) (CRF)

08063813 IES d'Olesa de Montserrat

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (A)

08039343 CEIP Josep Ferrà i Esteva (A)

08022380 CEIP Mare de Déu de Montserrat (A)

08062031 AFA Ntra. Sra. de Montserrat

08022461 CEIP Sant Bernat

Zona educativa: 082673 Esplugues de Llo-bregat.

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

Centres:

08040618 CEIP Can Vidalet

08910024 Creda Esplugues

08061993 AFA Eugeni d'Ors

08036056 CEIP Folch i Torres

08017104 CEIP Gras i Soler

08016941 CEIP Isidre Martí

08033535 CEIP Joan Maragall

08017153 IES Joanot Martorell (A2)

08046657 IES Joaquim Blume (A)

08041374 IES La Mallola (A)

08042861 CEIP Lola Anglada

08017116 CEIP Matilde Orduña (A)

08032476 CEIP Prat de la Riba

08017131 IES Severo Ochoa (A)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern.

Centres:

08062055 AFA Can Ginestar

08032580 CEIP Canigó

08033985 IES de Sant Just Desvern (A1)

08041556 CEIP Montseny

08026816 CEIP Montserrat

Zona educativa: 083549 Igualada.

Municipi: 08063 Castellolí.

Centres:

08016136 CEIP Castellolí - ZER Tres Branques

Municipi: 08071 Copons.

Centres:

08016291 CEIP Copons - ZER Vent d'Avall

Municipi: 08102 Igualada.

Centres:

08910022 Creda Igualada

08019460 CEIP Emili Vallès (A)

08019459 CEIP Gabriel Castella i Raich

08019435 CEIP García i Fossas (A)

08047364 IES Joan Mercader (A2)

08019654 IES Milà i Fontanals (A)

08019642 CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda

08019630 IES Pere Vives i Vich (A)

08062018 AFA Verge de Montserrat

Municipi: 08103 Jorba.

Centres:

08019678 CEIP Jorba - ZER El Ventall

Municipi: 08104 la Llacuna.

Centres:

08056781 ZER Serra d'Ancosa

08019691 CEIP Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (A2)

Municipi: 08143 Òdena.

Centres:

08022321 CEIP Castell d'Òdena (A2)

Municipi: 08226 Sant Martí de Tous.

Centres:

08026956 CEIP Cérvola Blanca - ZER El Ventall (A2)

08056845 ZER El Ventall

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui.

Centres:

08057734 CEIP Antoni Gaudí (A)

08038272 CEIP García Lorca (A)

08028163 CEIP Montbou - ZER El Ventall (A)

08053352 IES Montbui (CAEP) (C) (A)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí.

Centres:

08031277 CEIP Joan Maragall (A)

08063795 CEIP Marta Mata (A) (CRF)

08044168 IES Pla de les Moreres (A)

08038247 CEIP Pompeu Fabra (A2)

Zona educativa: 084098 Martorell.

Municipi: 08066 Castellví de Rosanes.

Centres:

08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat - ZER Vinyes Verdes

Municipi: 08114 Martorell.

Centres:

08910019 Creda Martorell

08020498 CEIP Els Convents (CAEP)

08037152 IES Joan Oró (A)

08020619 CEIP José Echegaray (A)

08020607 CEIP Juan Ramón Jiménez (A)

08053601 CEIP Lola Anglada (A)

08020516 CEE Mare de Déu del Pontarró (A)

08062122 CFA Martorell

08061609 CEIP Mercè Rodoreda (A) (CRF)

08020620 IES Pompeu Fabra (A)

08034278 CEIP Vicente Aleixandre (A)

Municipi: 08119 Masquefa.

Centres:

08060514 SES de Masquefa (A2)

08020841 CEIP El Turó (A2)

08060605 CEIP Font del Roure (A)

08026889 CEIP Francesc Mata i Sanghes - ZER Vinyes Verdes (A)

08056808 ZER Vinyes Verdes

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires.

Centres:

08061129 IES de Sant Esteve de Sesrovires (CRF)

08026130 CEIP La Roureda (A)

08059810 CEIP Vinya del Sastret (A)

Zona educativa: 084359 Molins de Rei.

Municipi: 08123 Molins de Rei.

Centres:

08021351 CEIP Alfonso XIII (A)

08034217 IES Bernat el Ferrer (A)

08021442 CEIP Castell Ciuró

08044247 CEIP Estel

08034102 CEIP Ferran Agulló (A)

08021363 CEIP L'Alzina

08061610 CEIP La Sínia (CRF)

08021430 IES Lluís de Requesens (A)

08041660 CEIP Pont de la Cadena (A)

08055695 CFA Rafael Farré

Municipi: 08158 el Papiol.

Centres:

08022689 CEIP Pau Vila (A)

Zona educativa: 085765 el Prat de Llobregat.

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.

Centres:

08023131 IES Baldiri Guilera (A)

08040333 CEIP Bernat Metge (A)

08022926 CEE Can Rigol (A)

08042810 CEIP Charles Darwin (A1)

08910020 Creda El Prat de Llobregat

08022902 CEIP del Parc (A)

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (C) (A)

08054198 IES Estany de la Ricarda (A2)

08042809 CEIP Galileo Galilei (A2)

08032725 CEIP Honorable Josep Tarradellas

08031836 IES Illa dels Banyols (A)

08022938 CEIP Jacint Verdaguer (A)

08022914 CEIP Jaume Balmes (CAEP) (C) (A2)

08022884 CEIP Joan Maragall (A2)

08034977 CEIP Pompeu Fabra (A2)

08039355 CEIP Ramon Llull (A2)

08047492 IES Ribera Baixa (A)

08043589 IES Salvador Dalí (A)

08062559 AFA Sant Cosme (C)

08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià (CAEP) (C) (A2)

08038090 CEIP Sant Jaume

08056572 CFA Terra Baixa

Zona educativa: 086551 Sant Boi de Llobregat.

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

Centres:

08025344 CEIP Amat i Verdú

08034400 CEIP Antoni Gaudí (A1)

08038259 CEIP Antoni Tàpies (A)

08043401 CEIP Barrufet

08038223 CEIP Benviure (A)

08025605 IES Camps Blancs (A)

08034412 CEIP Can Massallera (A)

08025526 CEIP Ciutat Cooperativa (A)

08910021 Creda Sant Boi

08047509 IES Ítaca (A)

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors

08025642 CEIP Josep Maria Ciurana (A2)

08058209 CFA Lluís Castells

08025587 CEIP Maria Fernández de Lara (A2)

08025599 CEIP Marianao (A2)

08043681 IES Marianao (A)

08054061 CEIP Montbaig (CAEP) (A2)

08034990 CEIP Parellada

08039379 CEIP Rafael Casanova

08033961 IES Rafael Casanova

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló.

Centres:

08043760 CEIP Colònia Güell (A)

08027407 CEIP Montpedrós (A)

08063771 CEIP Pla de les Vinyes (CRF)

Zona educativa: 086708 Sant Feliu de Llo-bregat.

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

Centres:

08026385 CEIP Arquitecte Gaudí (A)

08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat

08026221 CEIP Falguera (A)

08026373 CEIP Josep Monmany Amat (A1)

08041519 IES Martí Dot (A)

08055439 CFA Mestre Esteve

08063394 CEIP Miquel Martí i Pol (A) (CRF)

08026211 CEIP Nadal

08026397 IES Olorda (A)

08036007 CEIP Pau Vila

08035994 CEIP Salvador Espriu (A2)

Zona educativa: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 Cervelló.

Centres:

08067144 SES de Cervelló (CRF)

08016240 CEIP Santa Maria de Cervelló (A)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat.

Centres:

08060629 CEIP Corbera de Llobregat (A)

08045859 IES de Corbera de Llobregat (A2)

08016331 CEIP Jaume Balmes (A2)

08053510 CEIP Puig d'Agulles (A)

Municipi: 08157 Pallejà.

Centres:

08022665 CEIP Àngel Guimerà (A)

08053297 IES de Pallejà (A)

08022677 CEIP Jacint Verdaguer (A)

08044430 CEIP La Garalda

Municipi: 08905 la Palma de Cervelló.

Centres:

08016264 CEIP El Solell

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.

Centres:

08025265 CEIP Àngel Guimerà

08060848 CEIP de Sant Andreu de la Barca (CRF)

08043671 IES El Palau (A)

08025241 CEIP Joan Maragall (A)

08038211 CEIP José Juan Ortiz (A)

08039367 CEIP Josep Pla

08053315 IES Montserrat Roig (A)

08063758 CEIP Sant Andreu de la Barca II (A)

08032521 CEIP Vall de Palau (A)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

Centres:

08910023 Creda Sant Vicenç dels Horts

08034011 IES Frederic Mompou (A)

08053340 IES Gabriela Mistral (A)

08055440 CFA Garrosa

08028667 CEIP Juan Juncadella (A)

08038284 CEIP La Guàrdia (CAEP) (A2)

08028591 CEIP La Vinyala (A1)

08036381 CEIP Mare de Déu del Rocío (CAEP) (A)

08041131 CEIP Sant Antoni (A)

08028588 CEIP Sant Jordi

08035350 CEIP Sant Josep (A2)

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat.

Centres:

08061622 CEIP de Torrelles de Llobregat

08030649 CEIP Sant Martí (A)

Municipi: 08295 Vallirana.

Centres:

08060851 CEIP L'Olivera (A) (CRF)

08053522 CEIP La Ginesta (A)

08030789 CEIP Pompeu Fabra (A)

08044570 IES Vall d'Arús (A)

Zona educativa: 088950 Viladecans.

Municipi: 08020 Begues.

Centres:

08014589 CEIP Sant Cristòfor (A2)

Municipi: 08089 Gavà.

Centres:

08017530 IES de Bruguers (A)

08041866 IES El Calamot (A)

08062471 AFA Eramprunyà

08017360 CEIP Jacme March

08017505 CEIP Juan Salamero (CAEP) (A2)

08032658 CEIP L'Eramprunyà

08037991 CEIP Marcel·lí Moragas (A)

08017359 CEIP Salvador Lluch (A)

Municipi: 08204 Sant Climent de Llobregat.

Centres:

08025812 CEIP Sant Climent

Municipi: 08301 Viladecans.

Centres:

08031083 CEIP Àngela Roca

08042834 CEIP Can Palmer (A)

08910018 Creda Viladecans

08034621 IES de Sales

08031198 CEIP Doctor Fleming (CAEP) (A2)

08032762 CEIP Doctor Trueta (A1)

08031204 CEIP Doctor Vicenç Ferro (A)

08060137 CFA Edèlia Hernández

08039380 CEIP Germans Amat i Targa (A)

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (A)

08059721 CEIP Marta Mata (A) (CRF)

08062948 CEIP Miquel Martí i Pol (A) (CRF)

08045860 IES Miramar (A)

08031101 CEIP Montserratina (A)

08032750 CEIP Pau Casals (A2)

08031228 IES Torre Roja (A)

Serveis territorials a Vallès Occidental

Zona educativa: 080895 Barberà del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

Centres:

08058210 AFA Badia del Vallès

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08042342 IES de Badia del Vallès (A) (C)

08034035 IES Federica Montseny (A1) (C)

08028928 CEIP La Jota (CAEP)

08028931 CEIP La Muñeira (CAEP)

08028941 CEIP La Sardana (CAEP)

08028916 CEIP Las Seguidillas (CAEP)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès.

Centres:

08056560 CFA Barberà

08028254 CEIP Can Llobet

08045562 IES Can Planas (A2)

08033602 CEIP Can Serra (A)

08041210 CEIP del Bosc

08028229 CEIP Elisa Badia

08035349 IES La Romànica (A)

08061142 CEIP Miquel Martí i Pol (A) (CRF)

08039641 CEIP Pablo Picasso (A)

Zona educativa: 081981 Castellar del Vallès.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès.

Centres:

08034229 CEIP Bonavista

08064027 CEIP Can Bassetes

08046682 IES de Castellar (A1)

08034904 CEIP Emili Carles i Tolrà

08062614 CEIP Joan Blanquer (A)

08054824 CEIP Mestre Pla (A)

08058520 IES Puig de la Creu (A) (CRF)

08034898 CEIP Sant Esteve

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.

Centres:

08041222 CEIP Can Cladellas (A)

08022616 CEIP Josep Maria Folch i Torres (A)

08053467 CEIP Palau (A)

08045306 IES Ramon Casas i Carbó (A)

Municipi: 08223 Sant Llorenç Savall.

Centres:

08026919 CEIP Josep Gras (A2)

Municipi: 08267 Sentmenat.

Centres:

08028990 CEIP Can Sorts (A)

08053248 IES de Sentmenat (A)

Zona educativa: 082259 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.

Centres:

08045549 IES Banús (A)

08028904 CEIP Carles Buïgas

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (A)

08062626 CEIP de Cerdanyola del Vallès (A)

08039896 CEIP Escola Bellaterra (A)

08031757 IES Forat del Vent

08053157 IES Gorgs (A)

08044715 IES Jaume Mimó (A2)

08035623 CEE Jeroni de Moragas (A)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

08028758 CEIP Les Fontetes

08043504 IES Pere Calders (A1)

08036411 CEIP Saltells

08028746 CEIP Sant Martí (A)

08028783 CEIP Serraparera

08053650 CEIP Turó de Guiera (A)

08038351 CEIP Xarau (A1)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

Centres:

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08043361 CEIP El Turó

08021636 CEIP El Viver (CAEP) (A)

08034783 CEIP Elvira Cuyàs

08021685 CEIP Font Freda

08044533 IES La Ferreria (A1)

08054174 IES La Ribera (A)

08021764 CEIP Mitja Costa

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 IES Montserrat Miró i Vila

08035283 CEIP Reixac (A)

Municipi: 08180 Ripollet.

Centres:

08023566 CEIP Anselm Clavé

08054186 IES Can Mas (A)

08059883 CEIP el Martinet (A) (CRF)

08066051 CEIP Els Pinetons (CRF)

08033948 CEIP Enric Tatché i Pol (A1)

08038156 CEIP Escursell i Bartalot

08023426 CEIP Gassó i Vidal

08055397 CFA Jaume Tuset

08023554 CEIP Josep Maria Ginesta (A)

08037206 IES Lluís Companys (A1)

08035295 IES Palau Ausit (A)

08023542 CEIP Tiana de la Riba

Zona educativa: 086370 Sabadell.

Municipi: 08187 Sabadell.

Centres:

08024807 CEIP Agnès Armengol (CAEP)

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (A)

08024066 CEIP Alcalde Marcet (CAEP) (A2)

08040400 CEIP Amadeu Vives (A)

08044314 CEIP Andreu Castells (A1)

08055105 CEIP Arraona

08024765 IES Arraona (A)

08024819 CEIP Calvet d'Estrella

08035957 CEIP Can Deu (A)

08064088 CEIP Can Llong II (CRF)

08032737 CEIP Can Rull (A)

08057011 CFA Can Rull

08024893 IES Castellarnau (A)

08038582 CEIP Catalunya (A)

08023955 CEIP Cifuentes (A)

08023918 CEIP Concòrdia

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (A1)

08041672 CEIP Creu Alta (A)

08061166 CEIP de Can Llong (A) (CRF)

08024704 CEE de Reeducació Auditiva

08044624 IES de Sabadell (A2)

08062638 CEIP de Sabadell Centre (CRF)

08023931 CEIP Enric Casassas

08024741 IES Escola Industrial

08023921 CEIP Espronceda (CAEP)

08024881 IES Ferran Casablancas (A)

08024832 CEIP Floresta

08024856 CEIP Font Rosella

08024789 CEE Francesc Bellapart (A)

08023943 CEIP Gaudí

08024005 CEIP Joan Maragall (CAEP)

08023979 CEIP Joan Montllor (CAEP)

08034591 IES Joan Oliver (A)

08023992 CEIP Joan Sallarès i Pla (CAEP) (A)

08041611 CEIP Joanot Alisanda

08035969 CEIP Joaquim Blume

08053212 IES Jonqueres (CAEP) (C)

08023980 CEIP Juan Ramón Jiménez (CAEP)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà

08024042 CEIP La Romànica (A)

08053224 IES Les Termes (A)

08024017 CEIP Miquel Carreras

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (A)

08055889 CEIP Miquel Martí i Pol (A)

08043383 CEIP Nostra Llar

08024820 CEIP Pau Casals (A)

08024871 IES Pau Vila

08043954 CEIP Ribatallada

08046669 IES Ribot i Serra (A)

08024790 CEIP Roureda

08063631 AFA Sabadell

08024030 CEIP Samuntada

08035696 CEIP Sant Julià (A)

08053492 CEIP Teresa Claramunt (A2)

08055075 CFA Torre Romeu

08024844 CEIP Torreguitart (A)

08042020 IES Vallès (A)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès.

Centres:

08067201 CEIP de Sant Quirze (CRF)

08044910 CEIP El Turonet

08054836 CEIP Onze de Setembre (A)

08044454 CEIP Pilarín Bayés (A2)

08033407 CEIP Purificació Salas i Xandri

08047583 IES Sant Quirze del Vallès (A1)

08060484 CEIP Taula Rodona (A)

Zona educativa: 086630 Sant Cugat del Vallès.

Municipi: 08054 Castellbisbal.

Centres:

08062742 CEIP Benviure (A)

08053145 IES Castellbisbal (A1)

08057229 CEIP Els Arenys (A)

08015821 CEIP Mare de Déu de Montserrat (A1)

Municipi: 08184 Rubí.

Centres:

08061154 CEIP Ca n'Alzamora (A)

08054368 CEE Ca n'Oriol (A)

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08035301 IES Duc de Montblanc (A)

08036330 IES J.V. Foix

08023852 CEIP Joan Maragall

08043668 IES L'Estatut (A)

08053182 IES La Serreta (A)

08038171 CEIP Montessori (A)

08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

08060277 AFA Pau Casals

08032351 CEIP Pau Casals

08034382 CEIP Ramon Llull

08064076 CEIP Rivo Rubeo (CRF)

08042895 CEIP Schola

08034394 CEIP Teresa Altet (A)

08041601 CEIP Torre de la Llebre (A)

08032348 CEIP 25 de Setembre

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.

Centres:

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (A1)

08031873 IES Arnau Cadell (A1)

08034692 CEIP Catalunya (A)

08046694 IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (A)

08041234 CEIP Collserola (A)

08059871 CEIP Gerbert d'Orlhac (A)

08026087 CEIP Jaume Ferran i Clua

08038260 CEIP Joan Maragall (A)

08054873 IES Joaquima Pla i Farreras (A)

08062641 CEIP L'Olivera (A) (CRF)

08025824 CEIP La Floresta

08031861 IES Leonardo da Vinci

08025927 CEIP Pi d'en Xandri (A)

08026026 CEIP Pins del Vallès

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

08064118 CEIP Sant Cugat XI

08061178 CEIP Turó de Can Mates (A) (CRF)

Zona educativa: 087555 Santa Perpètua de Mo-goda.

Municipi: 08167 Polinyà.

Centres:

08022872 CEIP Pere Calders (A)

08053170 IES Polinyà (A)

08061543 CEIP Roser Capdevila (A) (CRF)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda.

Centres:

08034461 CEIP Bernat de Mogoda (A)

08061555 AFA Can Folguera

08045021 IES Estela Ibèrica (A1)

08028436 CEIP La Florida

08053236 IES Rovira-Forns (A)

08028497 CEIP Santa Perpètua

08061181 CEIP Santiga (A) (CRF)

Zona educativa: 088109 Terrassa.

Municipi: 08120 Matadepera.

Centres:

08020863 CEIP Ginesta (A1)

08060757 CEIP Joan Torredemer Canela (A)

08053169 IES Matadepera (A)

Municipi: 08179 Rellinars.

Centres:

08067181 CEIP de Rellinars (CRF)

Municipi: 08279 Terrassa.

Centres:

08051306 CEIP Abat Marcet (A)

08064143 CEIP AEG (CRF)

08039653 CEIP Agustí Bartra

08059691 CFA Anna Murià

08030224 CEIP Antoni Ubach i Soler

08029374 CEIP Bisbat d'Egara (A)

08031770 IES Can Jofresa

08065512 CEIP Can Roca II (CRF)

08053251 IES Cavall Bernat (A)

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08030339 IES de Terrassa (A)

08062080 CFA Ègara

08024777 IES Egara (A)

08038326 CEIP El Vallès (A)

08058465 CEIP Enxaneta (A) (CRF)

08043437 CEIP Font de l'Alba (CAEP)

08029350 CEIP França

08041246 CEIP Francesc Aldea i Pérez

08029362 CEIP Germans Amat

08030340 IES Investigador Blanxart

08029507 CEIP Isaac Peral (A)

08034485 CEIP Joan Marquès i Casals

08030315 CEIP Joan XXIII (A)

08030212 CEIP Josep Ventalló i Vintró (A2)

08044648 CEIP La Roda (A)

08039665 CEIP Lanaspa-Giralt (A)

08061774 CEIP Les Arenes (A) (CRF)

08038314 CEIP Mare de Déu de Montserrat

08030200 CEIP Marià Galí Guix

08046724 IES Montserrat Roig (A)

08034059 IES Nicolau Copèrnic (A1) (C)

08030248 CEIP Pau Vila i Dinarès

08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich (A)

08062687 CEIP Ponent (A) (CRF)

08030285 CEIP President Salvans

08062079 CFA Ramon Llull

08029386 CEIP Ramón y Cajal (A1)

08059706 CFA Salvador Espriu

08030297 CEIP Salvador Vinyals i Galí (CAEP)

08051318 CEIP Sant Llorenç del Munt

08043516 IES Santa Eulàlia

08045011 IES Torre del Palau

08066048 CEIP Torresana (CRF)

08067247 CEIP Vapor Cortès (CRF)

08067235 CEIP Velazquez (CRF)

Municipi: 08290 Ullastrell.

Centres:

08030662 CEIP Serralavella (A)

Municipi: 08291 Vacarisses.

Centres:

08061191 CEIP Font de l'Orpina (A)

08030686 CEIP Pau Casals (A2)

Municipi: 08300 Viladecavalls.

Centres:

08053261 IES de Viladecavalls (A1)

08041726 CEIP Roc Blanc (A2)

08031061 CEIP Rosella (A)

Serveis territorials a Girona

Zona educativa: 170495 Amer.

Municipi: 17007 Amer.

Centres:

17004578 IES Castell d'Estela

17000093 CEIP Gaspar de Queralt

Municipi: 17008 Anglès.

Centres:

17000135 CEIP Pompeu Fabra

17004487 IES Rafael de Campalans (A)

Municipi: 17189 la Cellera de Ter.

Centres:

17003781 CEIP Juncadella

Municipi: 17116 Osor.

Centres:

17002442 CEIP La Vall

Municipi: 17133 les Planes d'Hostoles.

Centres:

17002752 CEIP Sant Cristòfol

Municipi: 17161 Sant Feliu de Pallerols.

Centres:

17003343 CEIP Rocalba

Municipi: 17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Centres:

17000123 CEIP Sant Jordi

Zona educativa: 170586 Arbúcies.

Municipi: 17009 Arbúcies.

Centres:

17000160 CEIP Doctor Carulla

17006605 IES Montsoriu (A)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm.

Centres:

17004517 IES Anton Busquets i Punset (A2)

17003434 CEIP Guilleries (A)

Municipi: 17220 Viladrau.

Centres:

17004189 CEIP Els Castanyers - ZER Guilleries

08059287 ZER Guilleries

Zona educativa: 170861 Banyoles.

Municipi: 17015 Banyoles.

Centres:

17000342 CEIP Baldiri Reixac

17005182 CEIP Can Puig

17000330 IES Josep Brugulat

17006952 CEIP La Draga (A2)

17000305 IES Pere Alsius i Torrent

17000329 CEIP Pla de l'Ametller (A)

17008365 AFA Pla de l'Estany

17006666 IES Pla de l'Estany (A)

Municipi: 17056 Cornellà del Terri.

Centres:

17000986 CEIP La Vall del Terri

Municipi: 17065 Esponellà.

Centres:

17001097 CEIP Carles de Fortuny (A2)

Municipi: 17071 Fontcoberta.

Centres:

17980003 Agr. Rural Pla de l'Estany

17004827 CEIP Alzina Reclamadora (A2)

Municipi: 17137 Porqueres.

Centres:

17002818 CEIP Frigolet - ZER Les Goges

17002791 CEIP L'Entorn

Municipi: 17174 Sant Miquel de Campmajor.

Centres:

17003586 CEIP Roqueta - ZER Les Goges

Municipi: 17190 Serinyà.

Centres:

17003801 CEIP Bora Gran - ZER Les Goges

17007415 ZER Les Goges

Municipi: 17218 Vilademuls.

Centres:

17004153 CEIP de Sant Esteve de Guialbes

Zona educativa: 171141 Besalú.

Municipi: 17010 Argelaguer.

Centres:

17005261 CEIP Montpalau - ZER El Llierca (A2)

Municipi: 17019 Besalú.

Centres:

17000391 CEIP Salvador Vilarrasa

Municipi: 17200 Tortellà.

Centres:

17003902 CEIP Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (A2)

Zona educativa: 171219 la Bisbal d'Empordà.

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà.

Centres:

17000411 CEIP Joan de Margarit

17007300 IES La Bisbal (A2)

17005248 CEIP Mas Clarà

Municipi: 17057 Corçà.

Centres:

17000998 CEIP El Rodonell - ZER Les Gavarres

17007543 ZER Les Gavarres

Municipi: 17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura.

Centres:

17003631 CEIP La Pedra Dreta - ZER Les Gavarres

17001024 CEIP Les Gavarres - ZER Les Gavarres (A2)

Municipi: 17902 Forallac.

Centres:

17008997 CEIP de Forallac (CRF)

Municipi: 17205 Ullastret.

Centres:

17003941 CEIP L'Estany - ZER Empordanet

Zona educativa: 171244 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes.

Centres:

17000470 CEIP Carles Faust

17910004 Creda Narcís Masó (Girona)

17007129 CFA Es Piteus

17000469 CEIP Joaquim Ruyra (A)

17000548 CEIP Mossèn Joan Batlle

17004566 CEIP Napoleó Soliva (CAEP)

17007828 CEIP Pinya de Rosa (A2)

17005017 CEIP Quatre Vents

17005731 IES S'Agulla (A2)

17008274 CEIP Sa Forcanera (CRF)

17000551 IES Sa Palomera

17005662 IES Serrallarga

17004712 CEE Ventijol

Municipi: 17095 Lloret de Mar.

Centres:

17008080 CEIP Àngels Alemany i Boris (A) (CRF)

17004657 CEIP Esteve Carles (A2)

17008717 CEIP Lloret (CRF)

17007014 AFA Lloret de Mar

17002107 CEIP Pere Torrent

17004955 CEIP Pompeu Fabra

17005911 IES Ramon Coll i Rodés (A)

17006770 IES Rocagrossa (A)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva.

Centres:

17002181 CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 17202 Tossa de Mar.

Centres:

17006812 IES de Tossa de Mar (A2)

17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré

Zona educativa: 171530 Cadaqués.

Municipi: 17032 Cadaqués.

Centres:

17006678 SES Cap de Creus (A2)

17000627 CEIP Caritat Serinyana

Municipi: 17054 Colera.

Centres:

17000950 CEIP Puig d'Esquers

Municipi: 17092 Llançà.

Centres:

17006769 IES de Llançà (A2)

17002077 CEIP Pompeu Fabra

Municipi: 17140 el Port de la Selva.

Centres:

17980000 Agr. Rural Alt Empordà-5

17002879 CEIP Les Clisques

Municipi: 17138 Portbou.

Centres:

17002831 CEIP Sant Jaume (A2)

Zona educativa: 171748 Camprodon.

Municipi: 17039 Camprodon.

Centres:

17000779 CEIP Doctor Robert (A2)

17000780 CEIP Germans Estabanell - ZER Vall de Ter

17006681 SES Germans Vila-Riera (A2)

Municipi: 17091 Llanars.

Centres:

17002065 CEIP Les Moreres - ZER Vall de Ter

Municipi: 17224 Vilallonga de Ter.

Centres:

17004219 CEIP La Daina - ZER Vall de Ter

Zona educativa: 171906 Cassà de la Selva.

Municipi: 17044 Cassà de la Selva.

Centres:

17008501 CEIP Aldric (CRF)

17005650 IES de Cassà de la Selva (A2)

17000846 CEIP Puig d'Arques

Municipi: 17089 Llagostera.

Centres:

17006757 IES de Llagostera (A1)

17002031 CEIP Lacustària (A2)

Zona educativa: 172224 Celrà.

Municipi: 17025 Bordils.

Centres:

17000561 CEIP de Bordils

Municipi: 17049 Celrà.

Centres:

17008471 CEIP Celrà

17006708 IES de Celrà (A)

17000913 CEIP L'Aulet

Municipi: 17050 Cervià de Ter.

Centres:

17007555 ZER Baix Ter

17000925 CEIP L'Aixart - ZER Baix Ter

Municipi: 17067 Flaçà.

Centres:

17001292 CEIP Les Moreres

Municipi: 17130 la Pera.

Centres:

17007491 ZER Empordanet

17002715 CEIP Pedra Blanca - ZER Empordanet

Municipi: 17166 Sant Jordi Desvalls.

Centres:

17003471 CEIP Sant Jordi - ZER Baix Ter (A)

Municipi: 17169 Sant Julià de Ramis.

Centres:

17002193 CEIP Santa Fe - ZER Baix Ter

Municipi: 17186 Sarrià de Ter.

Centres:

17003756 CEIP Montserrat

Zona educativa: 172625 l'Escala.

Municipi: 17004 Albons.

Centres:

17000056 CEIP la Branca - ZER Montgrí

Municipi: 17062 l'Escala.

Centres:

17005251 IES El Pedró (A)

17001048 CEIP Empúries (A)

17008481 CEIP L'Escala (CRF)

Municipi: 17187 Saus.

Centres:

17003768 CEIP Els Terraprims - ZER Tramuntana (A2)

17007427 ZER Tramuntana

Municipi: 17210 Ventalló.

Centres:

17004049 CEIP de Ventallò - ZER Tramuntana

Municipi: 17217 Viladamat.

Centres:

17004128 CEIP Puig Segalar - ZER Tramuntana

Zona educativa: 172856 Figueres.

Municipi: 17012 Avinyonet de Puigventós.

Centres:

17000251 CEIP Gonçal Comellas - ZER La Garriga

17007521 ZER La Garriga

Municipi: 17016 Bàscara.

Centres:

17000354 CEIP Joan Reglà

Municipi: 17234 Biure.

Centres:

17004293 CEIP Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

Municipi: 17029 Boadella i les Escaules.

Centres:

17000603 CEIP Santa Cecília - ZER Les Salines

Municipi: 17026 Borrassà.

Centres:

17000573 CEIP de Borrasà - ZER Canigonenca (A2)

Municipi: 17030 Cabanes.

Centres:

17008641 CEIP de Cabanes-ZER Canigó (CRF)

Municipi: 17051 Cistella.

Centres:

17000937 CEIP Mossèn Josep Maria Albert - ZER La Garriga

Municipi: 17064 Espolla.

Centres:

17001085 CEIP Antoni Balmanya - ZER Requesens

Municipi: 17005 el Far d'Empordà.

Centres:

17000068 CEIP del Far d'Empordà - ZER Canigó

Municipi: 17066 Figueres.

Centres:

17004438 IES Alexandre Deulofeu

17008006 CEIP Amistat (A)

17004463 CEIP Anicet de Pagès i de Puig (CAEP)

17005649 IES Cendrassos (A)

17910001 Creda Narcís Masó (Girona)

17008808 CEIP de Figueres (CRF)

17001280 CEIP Joaquim Cusí i Fortunet (A)

17004891 CEIP Josep Pallach

17001115 CEIP Josep Pous i Pagès (CAEP)

17006711 CEIP M. Àngels Anglada (A)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 IES Narcís Monturiol (A) (C)

17007609 IES Olivar Gran (A2)

17008444 CEIP Parc de les Aigües (A2) (CRF)

17001218 IES Ramon Muntaner (A)

17001103 CEIP Salvador Dalí (A)

17001279 CEIP Sant Pau

Municipi: 17075 Garrigàs.

Centres:

17001371 CEIP de Garrigàs - ZER Empordà

Municipi: 17088 Lladó.

Centres:

17002028 CEIP Montserrat Vayreda i Trullol - ZER Canigonenca

Municipi: 17093 Llers.

Centres:

17002089 CEIP de Llers (A2)

Municipi: 17111 Navata.

Centres:

17002260 CEIP Joaquim Vallmajó (A2)

Municipi: 17115 Ordis.

Centres:

17007622 ZER Canigonenca

17002430 CEIP Marinada - ZER Canigonenca

Municipi: 17132 Peralada.

Centres:

17002740 CEIP de Peralada

Municipi: 17135 Pont de Molins.

Centres:

17002776 CEIP Tramuntana - ZER Empordà

Municipi: 17158 Sant Climent Sescebes.

Centres:

17003227 CEIP Sant Sebastià - ZER Requesens

Municipi: 17182 Santa Llogaia d'Àlguema.

Centres:

17003690 CEIP Àlguema - ZER Empordà (CAEP) (A2)

Municipi: 17214 Vilabertran.

Centres:

17007567 ZER Canigó

17004098 CEIP Torre d'en Reig - ZER Canigó

Municipi: 17221 Vilafant.

Centres:

17006836 CEIP Les Mèlies (A)

17004748 CEE Mare de Déu del Mont

17004190 CEIP Sol i Vent

Municipi: 17226 Vilamalla.

Centres:

17004232 CEIP Josep de Ribot i Olivas - ZER Canigó

Municipi: 17228 Vilanant.

Centres:

17004244 CEIP Tramuntana - ZER La Garriga

Zona educativa: 173241 Girona.

Municipi: 17002 Aiguaviva.

Centres:

17000032 CEIP Vilademany

Municipi: 17073 Fornells de la Selva.

Centres:

17001346 CEIP Forn d'Anells (A)

Municipi: 17079 Girona.

Centres:

17001449 CEIP Annexa - Joan Puigbert

17005042 IES Carles Rahola i Llorens

17001887 CEIP Carme Auguet (CAEP)

17004694 CEIP Cassià Costal (A2)

17001954 CEIP de Vila-roja (CAEP)

17008286 CEIP Domeny (CRF)

17001425 CEIP Eiximenis

17001759 IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís (A1)

17001693 CEE Font de l'Abella

17004347 CEIP Font de la Pólvora (CAEP)

17009126 CEIP Girona (CRF)

17007181 CFA Girona

17001723 IES Jaume Vicens Vives (A)

17001450 CEIP Joan Bruguera (A)

17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles

17001838 CEIP Mare de Déu del Mont

17006721 CEIP Marta Mata (A2) (CRF)

17004529 CEIP Migdia (A2)

17004943 CEIP Montfalgars

17001735 IES Montilivi (A1)

17001486 CEIP Montjuïc

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (A)

17004724 CEE Palau (A2)

17008675 CEIP Pericot (CRF)

17001516 CEIP Pla de Girona (A)

17004335 CEIP Santa Eugènia (A2)

17006939 IES Santa Eugènia (A)

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal (A)

17003422 CEIP Taialà

17001462 CEIP Verd (A)

Municipi: 17142 Quart.

Centres:

17002922 CEIP Santa Margarida (A2)

Municipi: 17215 Vilablareix.

Centres:

17004116 CEIP Madrenc (A)

Zona educativa: 173538 Hostalric.

Municipi: 17027 Breda.

Centres:

17000585 CEIP Montseny

Municipi: 17083 Hostalric.

Centres:

17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors

17006733 IES Vescomtat de Cabrera (A2)

Municipi: 17146 Riells i Viabrea.

Centres:

17002983 CEIP El Bruc (A1)

Municipi: 17159 Sant Feliu de Buixalleu.

Centres:

17008894 CEIP Buixalleu-Massanes (CRF)

Zona educativa: 173617 la Jonquera.

Municipi: 17001 Agullana.

Centres:

17007518 ZER Les Salines

17000019 CEIP Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

Municipi: 17042 Capmany.

Centres:

17000822 CEIP Els Dòlmens - ZER Requesens

17007488 ZER Requesens

Municipi: 17060 Darnius.

Centres:

17001036 CEIP Mont-roig - ZER Requesens (A2)

Municipi: 17086 la Jonquera.

Centres:

17006745 IES de La Jonquera (A2)

17002004 CEIP Josep Peñuelas del Rio

Municipi: 17102 Maçanet de Cabrenys.

Centres:

17002168 CEIP Les Salines - ZER Les Salines

Municipi: 17014 la Vajol.

Centres:

17007294 CEIP Castell Cabrera - ZER Les Salines

Zona educativa: 174920 Olot.

Municipi: 17021 Beuda.

Centres:

17006940 CEIP de Lliurona

Municipi: 17046 Castellfollit de la Roca.

Centres:

17000861 CEIP Castellroc - ZER Els Volcans

Municipi: 17105 Mieres.

Centres:

17002201 CEIP Finestres - ZER Els Volcans (A2)

Municipi: 17109 Montagut i Oix.

Centres:

17002247 CEIP Mont Cós - ZER El Llierca (A2)

Municipi: 17114 Olot.

Centres:

17005893 IES Bosc de la Coma (A2)

17910006 Creda Narcís Masó (Girona)

17008778 CEIP El Morrot (CRF)

17002302 CEIP Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí (A)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 IES La Garrotxa (A)

17002296 CEIP Malagrida (A)

17002387 IES Montsacopa (A)

17002314 CEIP Pla de Dalt

17002429 CEIP Sant Roc

17002326 CEIP Volcà Bisaroques

Municipi: 17149 Riudaura.

Centres:

17003082 CEIP Lluís Castells - ZER Els Volcans

Municipi: 17165 Sant Jaume de Llierca.

Centres:

17007452 ZER El Llierca

17003461 CEIP Les Escomes - ZER El Llierca

Municipi: 17185 Sant Joan les Fonts.

Centres:

17003732 CEIP Castanyer

Municipi: 17184 Santa Pau.

Centres:

17007506 ZER Els Volcans

17003719 CEIP Joan Maragall - ZER Els Volcans

Municipi: 17207 la Vall d'en Bas.

Centres:

17003951 EEI de Sant Esteve d'en Bas (A1)

17004001 CEIP Verntallat (A1)

Zona educativa: 175080 Palafrugell.

Municipi: 17013 Begur.

Centres:

17000263 CEIP Doctor Arruga

17004876 CEIP l'Olivar Vell - ZER Empordanet (CAEP)

Municipi: 17110 Mont-ras.

Centres:

17002259 CEIP Torres Jonama (A2)

Municipi: 17117 Palafrugell.

Centres:

17002557 IES Baix Empordà

17006782 CEIP Carrilet (A)

17002545 IES Frederic Martí i Carreras

17002491 CEIP Josep Barceló i Matas

17008523 CEIP Palafrugell (CRF)

17008146 CFA Palafrugell

17002481 CEIP Torres Jonama (A)

Municipi: 17124 Pals.

Centres:

17002651 CEIP Quermany (A2)

Zona educativa: 175092 Palamós.

Municipi: 17034 Calonge.

Centres:

17008468 CEIP Calonge (CRF)

17000718 CEIP Mare de Déu de la Mercè

17000688 CEIP Pere Rosselló

17000706 IES Puig Cargol

Municipi: 17118 Palamós.

Centres:

17910002 Creda Narcís Masó (Girona)

17005352 IES de Palamós (A)

17004736 CEE Els Àngels (A1)

17002569 CEIP Ruiz Giménez

17002612 CEIP Vila-romà

Municipi: 17209 Vall-llobrega.

Centres:

17008493 CEIP Vall-llobrega (CRF)

Zona educativa: 175882 Puigcerdà.

Municipi: 17006 Alp.

Centres:

17000071 CEIP Bac de Cerdanya

Municipi: 17024 Bolvir.

Centres:

17004888 CEIP Santa Cecília - ZER Cerdanya

Municipi: 17078 Ger.

Centres:

17001395 CEIP Santa Coloma - ZER Cerdanya (A2)

Municipi: 17094 Llívia.

Centres:

17007439 ZER Cerdanya

17002090 CEIP Jaume I - ZER Cerdanya

Municipi: 17141 Puigcerdà.

Centres:

17002880 CEIP Alfons I (A2)

17910005 Creda Narcís Masó (Girona)

17008419 CEIP de Puigcerdà (CRF)

17005741 IES Pere Borrell (A)

Zona educativa: 176114 Ribes de Freser.

Municipi: 17134 Planoles.

Centres:

17002764 CEIP Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Municipi: 17145 Ribes de Freser.

Centres:

17006794 SES Joan Triadú (A2)

17002958 CEIP Mare de Déu de Núria

Zona educativa: 176151 Ripoll.

Municipi: 17036 Campdevànol.

Centres:

17000731 CEIP Pirineu

Municipi: 17147 Ripoll.

Centres:

17005704 IES Abat Oliba (A1)

17910003 Creda Narcís Masó (Girona)

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach

17002995 CEIP Joan Maragall

17008377 AFA Ripollès

17004751 CEIP Tomàs Raguer

Municipi: 17170 Vallfogona de Ripollès.

Centres:

17007464 ZER Comte Arnau

17003537 CEIP de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Zona educativa: 176308 Roses.

Municipi: 17011 l'Armentera.

Centres:

17000241 CEIP Fluvianets - ZER Empordà

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries.

Centres:

17006083 IES Castelló d'Empúries (A)

17007907 CEIP Joana d'Empúries (A)

17000871 CEIP Ruiz Amado

Municipi: 17074 Fortià.

Centres:

17007695 ZER Empordà

17001361 CEIP Teresa de Pallejà - ZER Empordà

Municipi: 17077 Garriguella.

Centres:

17001383 CEIP Joaquim Gifre (A)

Municipi: 17120 Palau-saverdera.

Centres:

17002624 CEIP Martí Inglès (A2)

Municipi: 17128 Pau.

Centres:

17002703 CEIP Pau (A2)

Municipi: 17152 Roses.

Centres:

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (A)

17006800 CEIP Els Grecs (A)

17006851 IES Illa de Rodes (A)

17004451 CEIP Jaume Vicens i Vives (A)

17008237 CEIP Montserrat Vayreda (CRF)

17003136 CEIP Narcís Monturiol (A)

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvià.

Centres:

17003598 CEIP Vallgarriga

Municipi: 17178 Sant Pere Pescador.

Centres:

17003628 CEIP Llagut

Municipi: 17223 Vilajuïga.

Centres:

17004207 CEIP Santiago Ratés (A2)

Municipi: 17225 Vilamacolum.

Centres:

17004220 CEIP Els Valentins - ZER Tramuntana

Zona educativa: 176450 Salt.

Municipi: 17020 Bescanó.

Centres:

17000408 CEIP Doctor Sobrequés

Municipi: 17155 Salt.

Centres:

17900035 Creda Narcís Masó (Girona)

17008407 SES de Salt (C)

17008687 CEIP Devesa (CRF)

17004864 CEIP El Pla

17003215 CEIP La Farga (CAEP)

17004360 CEE La Masana

17005339 CFA Les Bernardes

17007919 CEIP Mas Masó (A2)

17008298 CEIP Nou de Salt (CRF)

17003203 IES Salvador Espriu (A1) (C)

17003151 CEIP Silvestre Santaló (A)

17005388 IES Vallvera (C)

17005522 CEIP Veïnat (A2)

Municipi: 17163 Sant Gregori.

Centres:

17003392 CEIP Agustí Gifre

Zona educativa: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro.

Centres:

17000895 CEIP Els Estanys (A1)

17006691 IES Ridaura (A2)

17000883 CEIP Vall d'Aro

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols.

Centres:

17008018 CEIP Ardenya (CRF)

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (A)

17003264 CEIP Gaziel

17004682 CEIP L'Estació (A)

17003321 CEIP Mossèn Baldiri Reixac

17003306 IES Sant Elm (A)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17181 Santa Cristina d'Aro.

Centres:

17003689 CEIP Pedralta (A)

Zona educativa: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

Municipi: 17112 Ogassa.

Centres:

17005029 CEIP L'Esquirol - ZER Vall de Ter

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses.

Centres:

17003483 CEIP Mestre Andreu

Municipi: 17177 Sant Pau de Segúries.

Centres:

17003616 CEIP Els Pinets - ZER Vall de Ter (A2)

17007440 ZER Vall de Ter

Zona educativa: 177349 Santa Coloma de Far-ners.

Municipi: 17033 Caldes de Malavella.

Centres:

17008651 SES de Caldes de Malavella (CRF)

17008781 CEIP La Benaula (CRF)

17000676 CEIP Sant Esteve (A)

Municipi: 17148 Riudarenes.

Centres:

17003070 CEIP Josep Boada (A2)

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.

Centres:

17003094 CEIP de Riudellots de la Selva

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

Centres:

17008249 CEIP Castell de Farners

17910011 Creda Narcís Masó (Girona)

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (A)

17008389 AFA La Selva

17003641 CEIP Sant Salvador d'Horta

Municipi: 17193 Sils.

Centres:

17003823 CEIP Verdaguer

Municipi: 17213 Vidreres.

Centres:

17006824 IES de Vidreres (A2)

17004906 CEIP Salvador Espriu

17004074 CEIP Sant Iscle

Municipi: 17233 Vilobí d'Onyar.

Centres:

17004281 CEIP Josep Madrenys (A)

Zona educativa: 178391 Torroella de Montgrí.

Municipi: 17018 Bellcaire d'Empordà.

Centres:

17000381 CEIP El Rajaret - ZER Montgrí

17007531 ZER Montgrí

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí.

Centres:

17003872 CEIP Guillem de Montgrí

17005923 IES Montgrí (A)

17003860 CEIP Portitxol

Municipi: 17204 Ullà.

Centres:

17003938 CEIP Puig Rodó - ZER Montgrí

Municipi: 17211 Verges.

Centres:

17004050 CEIP Francesc Cambó i Batlle

Serveis territorials a Lleida

Zona educativa: 250041 Agramunt.

Municipi: 25003 Agramunt.

Centres:

25000109 CEIP de Montclar - ZER El Sió

25000067 CEIP Macià-Companys (A)

25005260 IES Ribera del Sió (A)

Municipi: 25138 Montgai.

Centres:

25003241 CEIP Colomina - ZER El Romaní (A)

25003238 CEIP de Butsènit - ZER El Sió

25008078 ZER El Romaní

25007852 ZER El Sió

Municipi: 25177 Preixens.

Centres:

25003822 CEIP de Les Ventoses - ZER El Sió

25003810 CEIP de Preixens - ZER El Sió (A)

Municipi: 25181 Puigverd d'Agramunt.

Centres:

25003858 CEIP de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

Zona educativa: 250156 Albatàrrec.

Municipi: 25007 Albatàrrec.

Centres:

25000158 CEIP Sant Salvador

Municipi: 25010 Alcanó.

Centres:

25000183 CEIP d'Alcanó - ZER L'Eral

Municipi: 25014 Alfés.

Centres:

25000274 CEIP d'Alfés - ZER L'Eral (A2)

Municipi: 25142 Montoliu de Lleida.

Centres:

25003305 CEIP Sant Isidre - ZER La Coma

Municipi: 25200 Sarroca de Lleida.

Centres:

25008108 ZER L'Eral

25004115 CEIP La Roca - ZER L'Eral

Municipi: 25211 Sudanell.

Centres:

25004401 CEIP El Roser - ZER La Coma

25008111 ZER La Coma (A2)

Municipi: 25212 Sunyer.

Centres:

25004413 CEIP de Sunyer - ZER L'Eral

Municipi: 25226 Torrebesses.

Centres:

25004656 CEIP de Torrebesses - ZER L'Eral

Zona educativa: 250171 l'Albi.

Municipi: 25009 l'Albi.

Centres:

25000171 CEIP Els Aubis - ZER Riu Set

25008042 ZER Riu Set

Municipi: 25073 Cervià de les Garrigues.

Centres:

25001333 CEIP El Cérvol - ZER Riu Set

Municipi: 25169 la Pobla de Cérvoles.

Centres:

25003664 CEIP Josep Espasa - ZER Riu Set

Municipi: 25255 Vinaixa.

Centres:

25005107 CEIP Sant Bonifaci - ZER Riu Set

Zona educativa: 250235 Alcarràs.

Municipi: 25011 Alcarràs.

Centres:

25000195 CEIP Comtes de Torregrossa (A)

25008893 CEIP d'Alcarràs (CRF)

25007153 IES d'Alcarràs (A1)

Municipi: 25210 Soses.

Centres:

25004395 CEIP Jaume Miret

Municipi: 25232 Torres de Segre.

Centres:

25004747 CEIP Carrassumada (A)

Zona educativa: 250247 Alcoletge.

Municipi: 25012 Alcoletge.

Centres:

25000225 CEIP Mare de Déu del Carme (A2)

Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.

Centres:

25005090 CEIP Mestral - ZER Argelaga (A2)

Zona educativa: 250351 Alguaire.

Municipi: 25016 Alguaire.

Centres:

25005120 CEIP Teresa Bergadà

Municipi: 25174 la Portella.

Centres:

25003792 CEIP Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

Municipi: 25189 Rosselló.

Centres:

25004000 CEIP La Rosella (A)

Municipi: 25228 Torrefarrera.

Centres:

25004711 CEIP la Creu

Municipi: 25251 Vilanova de Segrià.

Centres:

25005065 CEIP de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià

Zona educativa: 250387 Almacelles.

Municipi: 25019 Almacelles.

Centres:

25000341 CEIP Antònia Simó Arnó (A2)

25006483 IES Canigó (A)

Municipi: 25912 Gimenells i el Pla de la Font.

Centres:

25000511 CEIP Inocencio Pardos - ZER Ponent (A2)

25000481 CEIP Sant Isidre - ZER Ponent (A2)

Zona educativa: 250405 Almenar.

Municipi: 25013 Alfarràs.

Centres:

25005119 CEIP Pinyana (CAEP)

Municipi: 25015 Algerri.

Centres:

25000286 CEIP Sant Blai - ZER Serra Llarga

25007906 ZER Serra Llarga

Municipi: 25021 Almenar.

Centres:

25007992 CEIP d'Almenar

25006227 IES d'Almenar (A)

Municipi: 25112 Ivars de Noguera.

Centres:

25001795 CEIP Sant Sebastià - ZER Serra Llarga

Zona educativa: 250557 Arbeca.

Municipi: 25029 Arbeca.

Centres:

25000602 CEIP Albirka

Municipi: 25180 Puiggròs.

Centres:

25005910 CEIP Abat Ruera - ZER Pedrera (A2)

Zona educativa: 250715 Artesa de Lleida.

Municipi: 25006 l'Albagés.

Centres:

25000146 CEIP Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25033 Artesa de Lleida.

Centres:

25000626 CEIP Els Til.lers

25008121 ZER Femosa-Set

Municipi: 25036 Aspa.

Centres:

25000687 CEIP d'Aspa - ZER Femosa-Set (A2)

Municipi: 25067 Castelldans.

Centres:

25001254 CEIP Timorell - ZER Vall de l'Aranyó

25008054 ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25076 el Cogul.

Centres:

25001394 CEIP Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25182 Puigverd de Lleida.

Centres:

25003861 CEIP Sant Jordi - ZER Femosa-Set

Zona educativa: 250727 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre.

Centres:

25000638 CEIP Els Planells (A2)

25005429 IES Els Planells (A2)

Municipi: 25079 Cubells.

Centres:

25001436 CEIP Sol Naixent - ZER El Romaní (A2)

Municipi: 25250 Vilanova de Meià.

Centres:

25005053 CEIP Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní

Zona educativa: 250831 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer.

Centres:

25005727 IES Almatà

25000781 CEIP Àngel Guimerà (CAEP)

25008561 AFA Balaguer

25008789 CEIP Balaguer (CRF)

25000833 IES Ciutat de Balaguer (A)

25910003 Creda Balaguer

25000778 CEIP Gaspar de Portolà

25000857 CEIP La Noguera

Zona educativa: 251008 Bell-Lloc d'Urgell.

Municipi: 25004 els Alamús.

Centres:

25000110 CEIP Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Municipi: 25048 Bell-lloc d'Urgell.

Centres:

25000985 CEIP Ramon Farrerons (A)

Municipi: 25052 Bellvís.

Centres:

25001084 CEIP Joaquim Palacín (A)

25001072 CEIP Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Municipi: 25168 el Poal.

Centres:

25003652 CEIP El Roser - ZER Plaurcén

25007943 ZER Plaurcén

Zona educativa: 251069 Bellpuig.

Municipi: 25041 Barbens.

Centres:

25000869 CEIP Sant Roc - ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 Belianes.

Centres:

25000951 CEIP Pere Teixiné - ZER Riu Corb (A2)

Municipi: 25050 Bellpuig.

Centres:

25006598 IES Lo Pla d'Urgell (A)

25001011 CEIP Valeri Serra

Municipi: 25113 Ivars d'Urgell.

Centres:

25001801 CEIP Mare de Déu de l'Horta

Municipi: 25130 Maldà.

Centres:

25005892 CEIP de Maldà - ZER Riu Corb

Municipi: 25154 els Omells de Na Gaia.

Centres:

25005909 CEIP Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Municipi: 25176 Preixana.

Centres:

25003809 CEIP Montalbà - ZER Riu Corb

Municipi: 25902 Sant Martí de Riucorb.

Centres:

25004103 CEIP El Tallat - ZER Riu Corb

25007876 ZER Riu Corb

Zona educativa: 251082 Bellver de Cerdanya.

Municipi: 25051 Bellver de Cerdanya.

Centres:

25001059 CEIP Mare de Déu de Talló

Municipi: 25127 Lles de Cerdanya.

Centres:

25003056 CEIP Portella Blanca - ZER Baridà - Batllia

Municipi: 25139 Montellà i Martinet.

Centres:

25007797 ZER Baridà-Batllia

25003263 CEIP Pere Sarret - ZER Baridà - Batllia (A2)

25003275 CEIP Ridolaina - ZER Baridà - Batllia

Municipi: 25175 Prats i Sansor.

Centres:

25005983 CEIP Sant Serni - ZER Baridà - Batllia

Municipi: 25179 Prullans.

Centres:

25003846 CEIP El Puig - ZER Baridà - Batllia

Zona educativa: 251306 les Borges Blanques.

Municipi: 25058 les Borges Blanques.

Centres:

25910006 Creda Les Borges Blanques (A2)

25001141 CEIP Joan XXIII

25006525 IES Josep Vallverdú (A)

Municipi: 25081 l'Espluga Calba.

Centres:

25008236 ZER Pedrera

25001473 CEIP Porcel de Cervera - ZER Pedrera

Municipi: 25153 els Omellons.

Centres:

25003445 CEIP Josep Güell - ZER Pedrera (A2)

Zona educativa: 251653 Camarasa.

Municipi: 25002 Àger.

Centres:

25000031 CEIP Andreu Farran - ZER Montsec

Municipi: 25037 les Avellanes i Santa Linya.

Centres:

25000699 CEIP de Les Avellanes - ZER Montsec

25000717 CEIP de Tartareu - ZER Montsec

25007840 ZER Montsec

Municipi: 25062 Camarasa.

Centres:

25001229 CEIP de Camarasa - ZER El Jonc

Municipi: 25069 Castelló de Farfanya.

Centres:

25001278 CEIP Santa Maria - ZER Serra Llarga

Municipi: 25156 Os de Balaguer.

Centres:

25003470 CEIP L'Espígol - ZER Montsec (A2)

25003482 CEIP Leandre Cristòfol - ZER Montsec (A2)

Zona educativa: 252270 Cervera.

Municipi: 25072 Cervera.

Centres:

25001311 IES Antoni Torroja (A)

25008571 AFA Cervera

25910007 Creda Cervera

25009095 CEIP de Cervera (CRF)

25001291 CEIP Jaume Balmes (A)

25005685 IES La Segarra

25001321 CEIP Mossèn Josep Arquès (A)

Zona educativa: 252463 Corbins.

Municipi: 25078 Corbins.

Centres:

25008224 ZER Argelaga

25006501 CEIP Escola Alba

25001424 CEIP Sol Ixent - ZER Argelaga (A)

Zona educativa: 252750 Esterri d'Àneu.

Municipi: 25017 Alins.

Centres:

25000316 CEIP d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu.

Centres:

25001539 CEIP La Closa (A)

25007025 SES Morelló (A)

Municipi: 25221 Tírvia.

Centres:

25004577 CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25901 Vall de Cardós.

Centres:

25003895 CEIP Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (A2)

Zona educativa: 253078 la Fuliola.

Municipi: 25070 Castellserà.

Centres:

25001281 CEIP El Terrall - ZER Espernallac (A)

25008066 ZER Espernallac (A)

Municipi: 25096 la Fuliola.

Centres:

25001618 CEIP Guillem Isarn (A)

Municipi: 25225 Tornabous.

Centres:

25004644 CEIP Espígol - ZER Riu Ondara

25008157 ZER Riu Ondara

Zona educativa: 253327 la Granadella.

Municipi: 25020 Almatret.

Centres:

25000407 CEIP Sant Miquel - ZER L'Oliver

Municipi: 25170 Bellaguarda.

Centres:

25003676 CEIP Els Set Focs - ZER Elaia

Municipi: 25056 Bovera.

Centres:

25001126 CEIP Vallmajor - ZER Elaia (A)

Municipi: 25101 la Granadella.

Centres:

25001710 CEIP de la Granadella - ZER Elaia (A)

25007815 ZER Elaia

25007499 IES l'Olivera

Municipi: 25125 Llardecans.

Centres:

25003019 CEIP Arc d'Adà - ZER L'Oliver (A2)

Municipi: 25133 Maials.

Centres:

25007918 ZER L'Oliver

25003123 CEIP Otogesa - ZER L'Oliver (A2)

Zona educativa: 253479 Guissona.

Municipi: 25110 Guissona.

Centres:

25007505 IES de Guissona (A2)

25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve

Municipi: 25223 Torà.

Centres:

25004607 CEIP Sant Gil

Zona educativa: 253650 Juncosa.

Municipi: 25118 Juncosa.

Centres:

25007888 ZER Garrigues Altes

25001916 CEIP L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Municipi: 25206 el Soleràs.

Centres:

25004231 CEIP del Soleràs - ZER Garrigues Altes

Municipi: 25224 els Torms.

Centres:

25004619 CEIP Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes

Zona educativa: 253662 Juneda.

Municipi: 25119 Juneda.

Centres:

25001928 CEIP Manuel Ortiz i Castelló (A)

Municipi: 25230 Torregrossa.

Centres:

25004723 CEIP La Bassa

Zona educativa: 253807 Lleida.

Municipi: 25023 Alpicat.

Centres:

25000468 CEIP Doctor Serés (A2)

Municipi: 25053 Benavent de Segrià.

Centres:

25008145 ZER Alt Segrià

25001096 CEIP Sant Joan - ZER Alt Segrià (A2)

Municipi: 25120 Lleida.

Centres:

25001990 CEIP Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (A)

25002052 CEIP Balàfia

25002064 CEIP Camps Elisis (A)

25002799 IES Caparrella (A)

25008649 CEIP Cappont (CRF)

25002076 CEIP Cervantes (CAEP)

25009034 CEIP Ciutat Jardí (CRF)

25900022 Creda Lleida

25002131 CEIP Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

25006720 IES d'Hoteleria i Turisme (A2)

25002672 CEIP de Pràctiques I (A)

25002854 CEIP El Segrià - ZER L'Horta de Lleida

25002921 CEIP El Vilot - ZER Ponent

25001953 CEIP Enric Farreny (A)

25005442 IES Escola del Treball (A)

25006264 CEIP Escola Espiga (A2)

25006744 CEE Esperança (A)

25005880 CEIP Frederic Godas (A2)

25002143 CEIP Ginesta (CAEP) (A)

25002726 IES Guindàvols (A)

25007611 CFA Joan Carles I

25005673 CEIP Joan Maragall (A)

25002787 IES Joan Oró (A)

25005430 CEIP Joan XXIII

25006409 CEIP Joc de la Bola (A)

25006495 IES Josep Lladonosa (A) (C)

25007921 ZER L'Horta de LLeida (A)

25002091 CEIP Magí Morera i Galícia (CAEP)

25005491 CEIP Magraners (A)

25006513 IES Manuel de Montsuar

25007189 IES Maria Rúbies (A1)

25002696 IES Marius Torres

25008777 CEIP Parc de l'Aigua (CRF)

25002106 CEIP Pardinyes (A)

25009071 CEIP Plaça Països Catalans (CRF)

25008133 ZER Ponent

25008212 CEIP Pràctiques II (A)

25002121 CEIP Príncep de Viana

25002167 CEIP Ramon Berenguer IV - ZER L'Horta de Lleida

25002088 CEIP Riu Segre

25006771 IES Ronda (A1)

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (A)

25006276 CEIP Sant Jordi (A)

25002659 CEIP Sant Josep de Calassanç

25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny (CAEP) (A)

25006410 CFA Segrià

25006197 CEIP Terres de Ponent (CAEP)

25006732 IES Torrevicens (A)

Municipi: 25233 Torre-serona.

Centres:

25004759 CEIP El Roser - ZER Alt Segrià

Zona educativa: 254368 Mollerussa.

Municipi: 25068 Castellnou de Seana.

Centres:

25001266 CEIP L'Estel - ZER Vent Serè

Municipi: 25093 Fondarella.

Centres:

25001606 CEIP Minyons d'Urgell - ZER Plaurcén (A2)

Municipi: 25099 Golmés.

Centres:

25001692 CEIP Francesc Arenes (A2)

Municipi: 25122 Linyola.

Centres:

25002970 CEIP El Sitjar

Municipi: 25135 Miralcamp.

Centres:

25003147 CEIP Sant Miquel

Municipi: 25137 Mollerussa.

Centres:

25910005 Creda Mollerussa

25007517 IES La Serra (A)

25005171 CEIP Mestre Ignasi Peraire (A)

25008625 AFA Mollerussa

25003202 IES Mollerussa

25005545 CEIP Pompeu Fabra (A)

25005557 CEE Siloé (A2)

25005582 IES Terres de Ponent

Municipi: 25158 el Palau d'Anglesola.

Centres:

25003494 CEIP Arnau Berenguer

Municipi: 25205 Sidamon.

Centres:

25004221 CEIP El Timó - ZER Plaurcén (A2)

Municipi: 25252 Vila-sana.

Centres:

25005077 CEIP Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (A2)

Municipi: 25248 Vilanova de Bellpuig.

Centres:

25005016 CEIP Marinada - ZER Vent Serè

25008091 ZER Vent Serè

Zona educativa: 254770 Navès.

Municipi: 25044 Bassella.

Centres:

25005843 CEIP d'Ogern - ZER El Solsonès

Municipi: 25910 Josa i Tuixén.

Centres:

25004826 CEIP de Tuixent - ZER El Solsonès (A2)

Municipi: 25124 Lladurs.

Centres:

25002982 CEIP de Lladurs - ZER El Solsonès

Municipi: 25129 Llobera.

Centres:

25003093 CEIP de Llobera - ZER El Solsonès

Municipi: 25146 Navès.

Centres:

25003330 CEIP Aiguadora - ZER El Solsonès

Municipi: 25166 Pinell de Solsonès.

Centres:

25003627 CEIP de Sant Climent - ZER El Solsonès

Municipi: 25167 Pinós.

Centres:

25006069 CEIP d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Municipi: 25186 Riner.

Centres:

25003974 CEIP de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès

Zona educativa: 254873 Oliana.

Municipi: 25149 Oliana.

Centres:

25006471 IES Aubenç (A)

25005132 CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 25165 Peramola.

Centres:

25003585 CEIP Sant Miquel - ZER Narieda

Zona educativa: 254988 Organyà.

Municipi: 25077 Coll de Nargó.

Centres:

25001400 CEIP Sant Climent - ZER Narieda (A2)

Municipi: 25155 Organyà.

Centres:

25003469 CEIP Miret i Sans - ZER Narieda

25007827 ZER Narieda

Zona educativa: 255580 la Pobla de Segur.

Municipi: 25171 la Pobla de Segur.

Centres:

25008352 IES de La Pobla de Segur (A)

25003688 CEIP Els Raiers

Zona educativa: 255634 el Pont de Suert.

Municipi: 25173 el Pont de Suert.

Centres:

25006240 IES El Pont de Suert

25003755 CEIP Ribagorçana (A)

Municipi: 25227 la Torre de Cabdella.

Centres:

25008765 CEIP La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (CRF)

Municipi: 25043 la Vall de Boí.

Centres:

25008534 CEIP de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

Municipi: 25245 Vilaller.

Centres:

25007891 ZER Alta Ribagorça

25004981 CEIP Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Zona educativa: 255671 Ponts.

Municipi: 25172 Ponts.

Centres:

25003718 CEIP de Ponts

25006574 IES de Ponts (A)

Zona educativa: 256092 Ribera d'Ondara.

Municipi: 25055 Biosca.

Centres:

25001102 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25911 els Plans de Sió.

Centres:

25003500 CEIP de les Pallargues - ZER La Segarra

Municipi: 25905 Ribera d'Ondara.

Centres:

25007773 ZER La Segarra

25004085 CEIP Vall Ondara - ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25191 Sanaüja.

Centres:

25004024 CEIP de Sanaüja - ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25192 Sant Guim de Freixenet.

Centres:

25004036 CEIP L'Estel (A2)

Municipi: 25194 Sant Ramon.

Centres:

25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (A2)

Zona educativa: 257734 Serós.

Municipi: 25038 Aitona.

Centres:

25008297 ZER Baix Segrià

25000730 CEIP Francesc Feliu - ZER Baix Segrià (A2)

Municipi: 25102 la Granja d'Escarp.

Centres:

25001722 CEIP Sant Jaume - ZER Baix Segrià (A2)

Municipi: 25131 Massalcoreig.

Centres:

25003111 CEIP de Massalcoreig - ZER Baix Segrià

Municipi: 25204 Seròs.

Centres:

25004218 CEIP Miquel Baró Daban (A)

25007529 IES Seròs (A1)

Zona educativa: 257760 la Seu d'Urgell.

Municipi: 25005 Alàs i Cerc.

Centres:

25000122 CEIP Sant Esteve - ZER Urgellet

Municipi: 25140 Montferrer i Castellbò.

Centres:

25003299 CEIP Els Agols - ZER Urgellet

Municipi: 25185 Ribera d'Urgellet.

Centres:

25003950 CEIP Arnau Mir - ZER Urgellet

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell.

Centres:

25001242 CEIP Castell-Ciutat - ZER Urgellet

25910001 Creda La Seu d'Urgell

25004188 IES Joan Brudieu (A)

25008583 AFA La Seu d'Urgell

25004140 CEIP Mossèn Albert Vives

25005533 CEIP Pau Claris

25007864 ZER Urgellet

Zona educativa: 257850 Solsona.

Municipi: 25163 la Coma i la Pedra.

Centres:

25003536 CEIP de la Coma - ZER El Solsonès

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys.

Centres:

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

25004048 CEIP Vall de Lord

Municipi: 25207 Solsona.

Centres:

25910008 Creda Solsona (A2)

25009101 CEIP de Solsona (CRF)

25009009 ZER El Solsonès

25005454 IES Francesc Ribalta

25004243 CEIP Setelsis (A)

25008753 CFA Solsonès

Zona educativa: 257898 Sort.

Municipi: 25126 Llavorsí.

Centres:

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà

25003032 CEIP de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25183 Rialp.

Centres:

25003871 CEIP Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25209 Sort.

Centres:

25005144 CEIP Àngel Serafí i Casanovas

25006291 IES Hug Roger III (A)

Zona educativa: 258039 Tàrrega.

Municipi: 25027 Anglesola.

Centres:

25000584 CEIP Santa Creu - ZER Riu Ondara (CAEP)

Municipi: 25217 Tàrrega.

Centres:

25006781 IES Alfons Costafreda

25004531 CEIP Àngel Guimerà

25910004 Creda Tàrrega

25004462 CEIP Jacint Verdaguer (A)

25004498 IES Manuel de Pedrolo

25008595 AFA Tàrrega

25008790 CEIP Tàrrega (CRF)

Zona educativa: 258088 Térmens.

Municipi: 25008 Albesa.

Centres:

25000161 CEIP L'Àlber

Municipi: 25134 Menàrguens.

Centres:

25003135 CEIP Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Municipi: 25220 Térmens.

Centres:

25004565 CEIP Alfred Potrony

Zona educativa: 258453 Tremp.

Municipi: 25001 Abella de la Conca.

Centres:

25000021 CEIP de Bóixols - ZER Pallars Jussà

Municipi: 25115 Isona i Conca Dellà.

Centres:

25001886 CEIP Aeso - ZER Pallars Jussà

25007839 ZER Pallars Jussà

Municipi: 25234 Tremp.

Centres:

25910002 Creda Tremp

25006549 CEIP d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (A)

25006288 IES de Tremp

25004772 CEIP Valldeflors (A)

Zona educativa: 258842 Val d'Aran.

Municipi: 25057 es Bòrdes.

Centres:

25001138 CEIP Casteth Leon - ZER Val d'Aran (*) (A)

Municipi: 25059 Bossòst.

Centres:

25001199 CEIP Sant Ròc (*) (A)

Municipi: 25121 Les.

Centres:

25980018 Agr. Rural Era Vall d'Aran (*)

25006148 IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (*) (A2)

25002957 CEIP Estudi Alejandro Casona (*) (A2)

Municipi: 25025 Naut Aran.

Centres:

25000535 CEIP Loseron - ZER Val d'Aran (*)

25000560 CEIP Ruda - ZER Val d'Aran (*)

25000559 CEIP Sant Martí - ZER Val d'Aran (*)

25007931 ZER Val d'Aran (*)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

Centres:

25910009 Creda LLeida (*) (A2)

25006239 IES d'Aran (*)

25004899 CEIP Eth Roser - ZER Val d'Aran (*)

25004929 CEIP Garona (*)

25008741 AFA Val d'Aran (*)

Zona educativa: 258635 Vallfogona de Bala-guer.

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell.

Centres:

25000961 CEIP Bonavista

25007700 IES Ermengol IV (A)

Municipi: 25049 Bellmunt d'Urgell.

Centres:

25001001 CEIP Sant Bartomeu - ZER Espernallac

Municipi: 25164 Penelles.

Centres:

25003551 CEIP Ramon Gombal - ZER Espernallac

Municipi: 25035 la Sentiu de Sió.

Centres:

25000675 CEIP Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer.

Centres:

25008081 ZER El Jonc

25008935 CEIP La Ràpita-ZER El Jonc (CRF)

25004851 CEIP Salvador Espriu - ZER El Jonc

Zona educativa: 258787 Verdú.

Municipi: 25074 Ciutadilla.

Centres:

25001357 CEIP de Ciutadilla - ZER Guicivervi

Municipi: 25109 Guimerà.

Centres:

25001758 CEIP de Guimerà - ZER Guicivervi

Municipi: 25242 Verdú.

Centres:

25004863 CEIP Jardí - ZER Guicivervi (A)

Municipi: 25244 Vilagrassa.

Centres:

25007761 ZER Guicivervi

25004966 CEIP Ramon Perelló - ZER Guicivervi

Serveis territorials a Tarragona

Zona educativa: 430251 Alcover.

Municipi: 43005 Alcover.

Centres:

43009497 IES Fonts de la Glorieta (A)

43000135 CEIP Mare de Déu del Remei (A)

Municipi: 43083 el Milà.

Centres:

43001504 CEIP Bisbe Martí - ZER El Francolí (A)

Zona educativa: 430481 Altafulla.

Municipi: 43012 Altafulla.

Centres:

43010402 CEIP Altafulla (CRF)

43009977 IES d'Altafulla (CRF)

43000251 CEIP La Portalada (A)

Municipi: 43043 el Catllar.

Centres:

43005352 CEIP L'Agulla

Municipi: 43097 la Nou de Gaià.

Centres:

43005467 CEIP Les Codinetes - ZER Baix Gaià (A)

Municipi: 43126 la Riera de Gaià.

Centres:

43009102 ZER Baix Gaià

43005157 CEIP Montoliu - ZER Baix Gaià

Municipi: 43135 Salomó.

Centres:

43005662 CEIP Josep Nin - ZER Baix Gaià

Zona educativa: 430561 l'Arboç.

Municipi: 43016 l'Arboç.

Centres:

43007580 IES de L'Arboç (A)

43010384 CEIP L'Arboç (CRF)

43000378 CEIP Sant Julià

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès.

Centres:

43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat

Municipi: 43024 Bellvei.

Centres:

43000548 CEIP La Muntanyeta (A)

Zona educativa: 431199 la Bisbal de Falset.

Municipi: 43027 la Bisbal de Falset.

Centres:

43005339 CEIP Montsant - ZER Montsant-Ribera (A)

43009060 ZER Montsant-Ribera

Municipi: 43099 la Palma d'Ebre.

Centres:

43005479 CEIP 1 d'Abril - ZER Ebre

Zona educativa: 431311 les Borges del Camp.

Municipi: 43007 l'Aleixar.

Centres:

43009059 ZER Baix Camp Nord

43000184 CEIP Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (A2)

Municipi: 43009 Alforja.

Centres:

43000214 CEIP Josep Fusté (A2)

Municipi: 43031 les Borges del Camp.

Centres:

43000627 CEIP Rocabruna (A2)

Municipi: 43128 Riudecols.

Centres:

43005561 CEIP Mare de Déu del Roser - ZER Baix Camp Nord (A)

Municipi: 43169 Vilaplana.

Centres:

43010621 CEIP Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord (CRF)

Zona educativa: 431552 Calafell.

Municipi: 43037 Calafell.

Centres:

43007257 IES Camí de Mar (A) (C)

43009898 CEIP Castell de Calafell (CRF)

43011121 CEIP de Calafell II (CRF)

43010372 IES de Segur de Calafell

43010098 CEIP La Ginesta (CRF)

43000721 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A)

43000706 CEIP Santa Creu de Calafell (A)

Municipi: 43051 Cunit.

Centres:

43010815 CEIP de Cunit 2 (CRF)

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (A2)

43000998 CEIP Pompeu Fabra (A)

43008535 CEIP Solcunit (A)

Zona educativa: 431679 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils.

Centres:

43008547 CEIP Cambrils (A)

43006654 IES Cambrils (A)

43010335 IES Cambrils II (CRF)

43011212 CEIP Cambrils 4 (CRF)

43910017 Creda Tarragona

43010581 CEIP de Cambrils III (CRF)

43007038 IES Escola d'Hoteleria i Turisme (A)

43010141 CEIP Guillem Fortuny (CRF)

43000731 CEIP Joan Ardèvol (A)

43006356 CEIP Marinada (A2)

43000779 IES Ramon Berenguer IV (A)

Zona educativa: 431837 Capçanes.

Municipi: 43040 Capçanes.

Centres:

43000792 CEIP Sant Isidre - ZER Les Vinyes (A)

Municipi: 43070 els Guiamets.

Centres:

43001334 CEIP Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Municipi: 43076 Marçà.

Centres:

43001383 CEIP Anicet Villar - ZER Les Vinyes (A)

43010554 ZER Les Vinyes

Municipi: 43082 el Masroig.

Centres:

43001498 CEIP Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

Zona educativa: 432428 Constantí.

Municipi: 43047 Constantí.

Centres:

43005893 CEIP Centcelles (CAEP) (A2)

43007646 IES de Constantí (CAEP) (A)

43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà (A2)

Zona educativa: 432507 Cornudella de Mont-sant.

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.

Centres:

43000962 CEIP Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

43008699 SES Montsant (A)

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43112 Poboleda.

Centres:

43002053 CEIP Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43116 Prades.

Centres:

43005510 CEIP Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43157 Ulldemolins.

Centres:

43004487 CEIP Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (A2)

Municipi: 43174 la Vilella Baixa.

Centres:

43010839 CEIP Serra Major - ZER L'Aglà (CRF)

Zona educativa: 432660 l'Espluga de Francolí.

Municipi: 43054 l'Espluga de Francolí.

Centres:

43006617 IES Joan Amigó i Callau (A2)

43001036 CEIP Martí Poch

Municipi: 43176 Vimbodí.

Centres:

43005081 CEIP Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

43009141 ZER Poblet (A2)

Zona educativa: 432775 Falset.

Municipi: 43023 Bellmunt del Priorat.

Centres:

43000512 CEIP El Sarraí - ZER Baix Priorat

Municipi: 43055 Falset.

Centres:

43001051 CEIP Antoni Vilanova (A)

43910009 Creda Tarragona

43006691 IES Priorat (A)

Municipi: 43114 Porrera.

Centres:

43009047 ZER Baix Priorat

43005509 CEIP Rossend Giol - ZER Baix Priorat (A)

Zona educativa: 433391 Gratallops.

Municipi: 43035 Cabacés.

Centres:

43000676 CEIP El Castell - ZER L'Aglà

Municipi: 43058 la Figuera.

Centres:

43009023 ZER L'Aglà

Municipi: 43069 Gratallops.

Centres:

43001310 CEIP Llicorella - ZER L'Aglà

Municipi: 43085 el Molar.

Centres:

43005455 CEIP Pius XII - ZER L'Aglà

Zona educativa: 433913 Llorenç del Penedès.

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès.

Centres:

43010414 IES Baix Penedès Nord (CRF)

43000597 CEIP Ull del Vent (A2)

Municipi: 43074 Llorenç del Penedès.

Centres:

43001361 CEIP Les Cometes (A)

Municipi: 43090 el Montmell.

Centres:

43001656 CEIP Teresa Godes i Domènech - ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.

Centres:

43005583 CEIP Els Quatre Vents - ZER La Talaia (A)

43009400 ZER La Talaia

43002961 CEIP Sant Andreu - ZER La Talaia

Municipi: 43140 Santa Oliva.

Centres:

43005595 CEIP La Parellada (CAEP) (A)

Zona educativa: 434450 Mont-Roig del Camp.

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp.

Centres:

43008638 IES Antoni Ballester (A)

43001671 CEIP Joan Miró (A2)

43001668 CEIP Mare de Déu de la Roca (A2)

Municipi: 43118 Pratdip.

Centres:

43005522 CEIP Santa Marina - ZER Vandellòs-Pratdip (A)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Centres:

43007208 IES Berenguer d'Entença (A)

43004657 CEIP Mestral (A)

43004700 CEIP Valdelors - ZER Vandellòs-Pratdip

43009333 ZER Vandellòs - Pratdip

Zona educativa: 434474 Montblanc.

Municipi: 43021 Barberà de la Conca.

Centres:

43000470 CEIP Valldemur - ZER Conca de Barberà

Municipi: 43029 Blancafort.

Centres:

43000603 CEIP de Blancafort - ZER Poblet (A)

Municipi: 43086 Montblanc.

Centres:

43910005 Creda Montblanc

43001553 CEIP Les Muralles (A)

43009187 IES Martí l'Humà (A)

43010323 AFA Montblanc

Municipi: 43107 Pira.

Centres:

43001954 CEIP Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (A)

Municipi: 43147 Solivella.

Centres:

43009072 ZER Conca de Barberà

43003124 CEIP Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (A)

Municipi: 43172 Vilaverd.

Centres:

43005017 CEIP del Montgoi - ZER Poblet (A2)

Zona educativa: 434486 Montbrió del Camp.

Municipi: 43033 Botarell.

Centres:

43009126 ZER Baix Camp Sud

43000640 CEIP Mare de Déu de la Candela - ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43053 Duesaigües.

Centres:

43005376 CEIP Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43088 Montbrió del Camp.

Centres:

43001607 CEIP Josep M. Soler i Gené (A)

Municipi: 43127 Riudecanyes.

Centres:

43005558 CEIP Sant Mateu - ZER Baix Camp Sud (A2)

Municipi: 43167 Vilanova d'Escornalbou.

Centres:

43004888 CEIP Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (A)

Zona educativa: 434693 el Morell.

Municipi: 43095 el Morell.

Centres:

43008407 IES El Morell (A)

43001735 CEIP Ventura Gassol (A)

Municipi: 43100 els Pallaresos.

Centres:

43010591 CEIP dels Pallaresos (CRF)

43001826 CEIP Sant Sebastià (A)

Municipi: 43103 Perafort.

Centres:

43009886 CEIP Perafort

Municipi: 43109 la Pobla de Mafumet.

Centres:

43005480 CEIP Mare de Déu del Lledó (A)

Municipi: 43144 la Secuita.

Centres:

43003082 CEIP Guillem de Claramunt (A2)

Municipi: 43166 Vilallonga del Camp.

Centres:

43004864 CEIP Pere Virgili (A2)

Zona educativa: 435454 el Pla de Santa Maria.

Municipi: 43036 Cabra del Camp.

Centres:

43000688 CEIP de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Municipi: 43059 Figuerola del Camp.

Centres:

43001115 CEIP Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (A)

Municipi: 43108 el Pla de Santa Maria.

Centres:

43001966 CEIP Sant Ramon (A2)

Municipi: 43113 el Pont d'Armentera.

Centres:

43005492 CEIP Santa Magdalena - ZER La Parellada (A2)

Zona educativa: 436057 Reus.

Municipi: 43123 Reus.

Centres:

43002594 IES Baix Camp (A)

43006216 CEIP Cèlia Artiga (A2)

43002260 CEIP Ciutat de Reus (A2)

43910002 Creda Reus

43007385 IES d'Horticultura i Jardineria (A)

43005753 CEIP Doctor Alberich i Casas (CAEP) (A2)

43005765 CEIP Eduard Toda i Güell (A2)

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (A)

43002570 IES Gaudí (A)

43002272 CEIP General Prim (A2)

43005901 CEIP Joan Rebull (A2)

43008444 IES Josep Tapiró (A)

43010505 CEIP La Vitxeta (CRF)

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner (A)

43002259 CEIP Marià Fortuny

43008857 CFA Mas Pellicer

43002247 CEIP Misericòrdia (CAEP) (A2)

43007105 CEIP Montsant (A2)

43007178 CEIP Mowgli (A)

43002235 CEIP Pompeu Fabra (CAEP)

43002211 CEIP Prat de la Riba (A2)

43010517 CEIP Reus 18 (CRF)

43010864 CEIP Reus 19 (CRF)

43011145 CEIP Reus 20 (CRF)

43006228 CEIP Rosa Sensat (CAEP) (A2)

43006061 CEIP Rubió i Ors (CAEP) (A)

43002582 IES Salvador Vilaseca (A)

43005935 CEIP Sant Bernat Calbó (CAEP) (A)

43006541 CEIP Teresa Miquel i Pàmies (A)

Zona educativa: 436227 Riudoms.

Municipi: 43129 Riudoms.

Centres:

43010578 IES Baix Camp Nord

43002752 CEIP Beat Bonaventura Gran (A2)

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (A)

Municipi: 43178 Vinyols i els Arcs.

Centres:

43005121 CEIP Santa Caterina - ZER Baix Camp Sud (A2)

Zona educativa: 437360 Santa Coloma de Queralt.

Municipi: 43130 Rocafort de Queralt.

Centres:

43006371 CEIP Sant Roc - ZER Conca de Barberà

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt.

Centres:

43003011 CEIP Cor de Roure

43006708 IES Joan Segura i Valls (A2)

Municipi: 43142 Sarral.

Centres:

43003069 CEIP Salvador Ninot

Zona educativa: 437669 la Selva del Camp.

Municipi: 43011 Almoster.

Centres:

43005327 CEIP Ramon Sugrañes (A)

Municipi: 43042 Castellvell del Camp.

Centres:

43005340 CEIP Santa Anna (A2)

Municipi: 43145 la Selva del Camp.

Centres:

43003100 CEIP Gil Cristià i Arbós (A2)

43008511 IES Joan Puig i Ferreter (A)

43009679 CEIP La Selva del Camp

Zona educativa: 438029 Tarragona.

Municipi: 43148 Tarragona.

Centres:

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès (A)

43003136 CEIP Bonavista (CAEP) (A2)

43009722 IES Cal·lípolis (A)

43005911 CEIP Campclar (CAEP) (A2)

43006125 IES Campclar (A)

43005959 CEIP Cèsar August (A2)

43008481 IES Collblanc (A2) (C)

43003653 IES Comte de Rius (A)

43925251 Creda Tarragona

43010396 CEIP de Ponent (CRF)

43003690 CEIP de Pràctiques (A2)

43011169 CEIP de Tarragona III (CRF)

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (A) (C)

43003756 CEIP Gual i Villalbí (A2)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

43003185 CEIP La Canonja (A2)

43005170 CEIP La Floresta (A2)

43006563 CEIP Marcel·lí Domingo (A2)

43003720 CEIP Mare de Déu del Miracle (A2)

43003768 CEIP Mare de Déu dels Àngels (A2)

43006381 CEIP Mediterrani (CAEP) (A2)

43005169 CEIP Pau Delclòs (A)

43007117 CEIP Pax (A)

43006630 IES Pere Martell (A2)

43003732 IES Pons d'Icart (A)

43005686 CEIP Riu Clar (A2)

43009369 CEIP Saavedra (A)

43003321 CEIP Sant Pere i Sant Pau (A)

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (A)

43003227 CEIP Sant Salvador (A2)

43008501 SES Sant Salvador (A)

43003306 CEIP Serrallo (A2)

43009230 CEIP Tarragona (CRF)

43008729 CFA Tarragona

43010876 CEIP Tarragona 2 (CRF)

43008390 IES Torreforta (A) (C)

Zona educativa: 438285 Torredembarra.

Municipi: 43030 Bonastre.

Centres:

43009096 ZER els Ceps (A2)

43000615 CEIP L'Estel - ZER els Ceps (A)

Municipi: 43050 Creixell.

Centres:

43005364 CEIP Les Eres (CAEP) (A)

Municipi: 43111 la Pobla de Montornès.

Centres:

43005145 CEIP els Ametllers

Municipi: 43131 Roda de Barà.

Centres:

43011194 CEIP de Roda de Barà

43002776 CEIP Salvador Espriu (A2)

Municipi: 43153 Torredembarra.

Centres:

43003884 CEIP Antoni Roig (A2)

43010827 CEIP de Torredembarra (CRF)

43009242 CEIP L'Antina (A)

43006851 CEIP Molí de Vent (A2)

43007661 IES Ramon de la Torre (A)

43006952 IES Torredembarra (A)

Zona educativa: 438704 Valls.

Municipi: 43080 la Masó.

Centres:

43001462 CEIP els Til·lers - ZER el Francolí (A)

Municipi: 43124 la Riba.

Centres:

43005546 CEIP de La Riba

Municipi: 43160 Vallmoll.

Centres:

43009114 ZER el Francolí

43004505 CEIP Mare de Déu del Roser - ZER el Francolí (A2)

Municipi: 43161 Valls.

Centres:

43004530 CEIP Baltasar Segú (A2)

43910001 Creda Valls

43010608 IES de Valls (CRF)

43006575 CEIP eladi Homs (A)

43006861 CEIP Enxaneta

43004633 CEIP Eugeni d'Ors (A2)

43004611 IES Jaume Huguet (A)

43004529 CEIP Mare de Déu de la Candela (A2)

43004608 IES Narcís Oller (A)

43004517 CEIP Rocabruna - ZER el Francolí (A)

43010074 AFA Valls

Zona educativa: 438765 el Vendrell.

Municipi: 43002 Albinyana.

Centres:

43005297 CEIP Joan Perucho

Municipi: 43163 el Vendrell.

Centres:

43004803 IES Andreu Nin (A)

43004748 CEIP Àngel Guimerà

43006587 CEIP Àngels Garriga

43004797 IES Baix Penedès (A)

43010177 CEIP Coma-ruga (CRF)

43910004 Creda El Vendrell

43008924 CEIP del Vendrell (A)

43010189 IES del Vendrell (CRF)

43010165 CEIP del Vendrell II (CRF)

43010062 AFA El Vendrell

43004736 CEIP Els Secallets (A)

43006988 CEE Garbí (A)

43004815 CEIP Pau Casals (A)

Zona educativa: 438856 Vila-Rodona.

Municipi: 43001 Aiguamúrcia.

Centres:

43009138 ZER La Parellada (A)

43006174 CEIP Les Moreres - ZER La Parellada (A)

43000020 CEIP Sant Miquel - ZER La Parellada (A)

Municipi: 43079 Masllorenç.

Centres:

43005421 CEIP Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43132 Rodonyà.

Centres:

43005571 CEIP Les Comes - ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43170 Vila-rodona.

Centres:

43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER El Montmell (A)

43009382 ZER El Montmell (A2)

Zona educativa: 438881 Vila-Seca i Salou.

Municipi: 43905 Salou.

Centres:

43009451 CEIP de Salou (A)

43011200 EOI de Salou

43010347 IES de Salou

43010153 CEIP de Salou II (CRF)

43006393 CEIP Europa (A2)

43007543 IES Jaume I (A)

43004931 CEIP Santa Maria del Mar (A2)

Municipi: 43171 Vila-seca.

Centres:

43005947 CEIP Cal·lípolis (A2)

43010530 CEIP de Vila-seca (CRF)

43006241 CEIP La Plana (CAEP) (A2)

43006332 CEIP Mestral (A2)

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (A)

43005005 CEIP Sant Bernat Calvó (A2)

43004979 CEIP Torroja i Miret (A2)

43008523 IES Vila-seca (A)

43010086 AFA Vilaseca

Zona educativa: 438893 Vilabella.

Municipi: 43010 Alió.

Centres:

43000226 CEIP La Barquera - ZER Atzavara (A)

Municipi: 43034 Bràfim.

Centres:

43000652 CEIP Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (CAEP) (A)

Municipi: 43098 Nulles.

Centres:

43001796 CEIP Sant Sebastià - ZER Atzavara (A)

Municipi: 43119 Puigpelat.

Centres:

43009035 ZER Atzavara (A2)

43002171 CEIP Joan Plana - ZER Atzavara (A2)

Municipi: 43165 Vilabella.

Centres:

43005637 CEIP Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (A2)

serveis territorials a terres de l'ebre

Zona educativa: 430213 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar.

Centres:

43000081 CEIP Joan Baptista Serra (A)

43005698 CEIP Marjal - ZER Mediterrània

43009308 ZER Mediterrània

43007087 IES Sòl de Riu (A)

Zona educativa: 430262 l'Aldea.

Municipi: 43904 l'Aldea.

Centres:

43004037 CEIP Maria García i Cabanes (A)

43004050 CEIP 21 d'Abril

Municipi: 43903 Camarles.

Centres:

43008419 IES Camarles (A)

43004116 CEIP del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (A)

43003975 CEIP Sant Àngel

Zona educativa: 430501 l'Ametlla de Mar.

Municipi: 43013 l'Ametlla de Mar.

Centres:

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera (A)

43000263 CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 43906 l'Ampolla.

Centres:

43005194 CEIP Mediterrani (A)

Municipi: 43104 el Perelló.

Centres:

43007211 IES Blanca d'Anjou (A2)

43001929 CEIP Jaume II (A)

Zona educativa: 430523 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta.

Centres:

43910006 Creda Amposta

43010773 CEIP d'Amposta (CRF)

43009217 CEIP del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània

43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà

43000275 CEIP Miquel Granell (A)

43006101 IES Montsià (A)

43000329 IES Ramon Berenguer IV (A)

43008754 CFA Sebastià Joan Arbó

43006186 CEIP Soriano Montagut

Zona educativa: 430730 Ascó.

Municipi: 43019 Ascó.

Centres:

43000433 CEIP Sant Miquel

Municipi: 43152 la Torre de l'Espanyol.

Centres:

43005601 CEIP El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43177 Vinebre.

Centres:

43005108 CEIP Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Zona educativa: 430951 Batea.

Municipi: 43022 Batea.

Centres:

43000482 CEIP Mare de Déu del Portal

Municipi: 43041 Caseres.

Centres:

43000809 CEIP La Gessera - ZER Ports-Algars

Municipi: 43110 la Pobla de Massaluca.

Centres:

43002016 CEIP L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.

Centres:

43005650 CEIP El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

43009370 ZER Terra Alta Nord

Zona educativa: 432593 Deltebre.

Municipi: 43901 Deltebre.

Centres:

43006964 IES de Deltebre (A)

43004074 CEIP L'Assumpció

43006873 CEIP Riumar (A)

43004013 CEIP Sant Miquel

Zona educativa: 432880 Flix.

Municipi: 43060 Flix.

Centres:

43007233 IES de Flix (A)

43001127 CEIP Enric Grau i Fontserè (A)

Municipi: 43125 Riba-roja d'Ebre.

Centres:

43011029 ZER Ebre

43002661 CEIP Sant Agustí - ZER Ebre

Zona educativa: 433123 Gandesa.

Municipi: 43032 Bot.

Centres:

43000639 CEIP Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43048 Corbera d'Ebre.

Centres:

43000950 CEIP Doctor Ferran - ZER Terra Alta - Centre

Municipi: 43056 la Fatarella.

Centres:

43001097 CEIP Los Castellets - ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43064 Gandesa.

Centres:

43910008 Creda Gandesa

43001231 CEIP Puig Cavaller (A)

43006642 IES Terra Alta (A)

Municipi: 43106 el Pinell de Brai.

Centres:

43001942 CEIP Cèsar Martinell - ZER Terra Alta - Centre

43009461 ZER Terra Alta-Centre

Zona educativa: 433500 Horta de Sant Joan.

Municipi: 43018 Arnes.

Centres:

43000421 CEIP La Miranda - ZER Ports-Algars

Municipi: 43071 Horta de Sant Joan.

Centres:

43001346 CEIP Montsagre - ZER Ports-Algars

43009229 ZER Ports-Algars

Municipi: 43117 Prat de Comte.

Centres:

43002144 CEIP Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars

Zona educativa: 434670 Móra d'Ebre.

Municipi: 43026 Benissanet.

Centres:

43000561 CEIP Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

43009606 ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43084 Miravet.

Centres:

43005443 CEIP El Ballestar - ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43093 Móra d'Ebre.

Centres:

43910007 Creda Móra d'Ebre

43007129 IES Julio Antonio (A)

43001681 CEIP Lluís Viñas i Viñoles

43010311 AFA Ribera d'Ebre

Zona educativa: 434681 Móra la Nova.

Municipi: 43065 Garcia.

Centres:

43005406 CEIP El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43067 Ginestar.

Centres:

43009394 ZER La Font de l'Aiguadí

43001280 CEIP Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (A)

Municipi: 43094 Móra la Nova.

Centres:

43001723 CEIP 3 d'Abril

Municipi: 43121 Rasquera.

Centres:

43005534 CEIP de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí

Municipi: 43150 Tivissa.

Centres:

43003835 CEIP Josep Riba - ZER Les Vinyes

43003847 CEIP Marcel·lí Domingo

Zona educativa: 436290 Roquetes.

Municipi: 43008 Alfara de Carles.

Centres:

43005315 CEIP d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro

Municipi: 43133 Roquetes.

Centres:

43002831 CEIP Mestre Marcel·lí Domingo (A)

43009311 ZER Mont Caro

43005674 CEIP Raval de Cristo - ZER Mont Caro

43008420 IES Roquetes (A)

Zona educativa: 436574 Sant Carles de la Rà-pita.

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita.

Centres:

43002892 CEIP Carles III

43007221 IES Els Alfacs (A)

43006551 CEIP Horta Vella

Zona educativa: 436823 Sant Jaume d'Enveja.

Municipi: 43902 Sant Jaume d'Enveja.

Centres:

43004189 CEIP Sant Jaume

43005613 CEIP Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Zona educativa: 437311 Santa Bàrbara.

Municipi: 43063 la Galera.

Centres:

43005391 CEIP Sant Llorenç - ZER Montsià (A)

Municipi: 43068 Godall.

Centres:

43005418 CEIP Sant Salvador - ZER Montsià

Municipi: 43077 Mas de Barberans.

Centres:

43001395 CEIP Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (A)

Municipi: 43078 Masdenverge.

Centres:

43009084 ZER Montsià

43001437 CEIP Rosa Gisbert - ZER Montsià

Municipi: 43138 Santa Bàrbara.

Centres:

43003008 CEIP Jaume Balmes

43008456 IES Les Planes (A)

Zona educativa: 438145 Tivenys.

Municipi: 43025 Benifallet.

Centres:

43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra

43009321 ZER Riu i Serra

Municipi: 43149 Tivenys.

Centres:

43003801 CEIP La Pineda - ZER Riu Avall (A)

43009011 ZER Riu Avall

Zona educativa: 438420 Tortosa.

Municipi: 43155 Tortosa.

Centres:

43003951 CEIP Bítem - ZER Riu Avall (A2)

43008912 CEIP Cinta Curto

43910003 Creda Tortosa (A)

43003914 CEIP Daniel Mangrané i Escardó (A)

43004441 IES de l'Ebre (A)

43006046 CEIP Divina Pastora - ZER Mestral

43004244 CEIP El Temple

43004256 CEIP Ferreries (A)

43004438 IES Joaquin Bau (A)

43004232 CEIP La Mercè (CAEP) (A)

43009618 ZER Mestral

43003987 CEIP Port rodó - ZER Mestral

43004268 CEIP Remolins (CAEP)

43005625 CEIP Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro

43009771 AFA Tortosa

Zona educativa: 438492 Ulldecona.

Municipi: 43062 Freginals.

Centres:

43005388 CEIP Joan Martí i Miralles - ZER Montsià (A)

Municipi: 43044 la Sénia.

Centres:

43006681 IES de La Sénia (A)

43000871 CEIP Jaume I (A)

Municipi: 43156 Ulldecona.

Centres:

43006496 IES Manuel Sales i Ferré (A) (C)

43004463 CEIP Ramón y Cajal

Zona educativa: 439393 Xerta.

Municipi: 43006 Aldover.

Centres:

43005303 CEIP Sant Jordi - ZER Riu i Serra

Municipi: 43102 Paüls.

Centres:

43001851 CEIP Sant Roc - ZER Riu i Serra (A)

Municipi: 43052 Xerta.

Centres:

43001000 CEIP de Xerta

Annex 4

Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris

(CNC) Centre de recent posada en funcionament

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent

(C) Centre amb Programa d'acompanyament escolar a secundària o Projecte educatiu de Sant Cosme

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

Centres:

08013172 IES Ausiàs March (1)

Adreça: av. d'Esplugues, 38 (C.P.08034)

08061725 EOI Barcelona III (3)

Adreça: c. Copèrnic, 84 (C.P.08006)

08062195 EOI Barcelona IV (1)

Adreça: c. Empordà, s/n (C.P.08020)

08062201 EOI Barcelona V (1)

Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (C.P.08014)

08035167 IES Barcelona-Congrés (3)

Adreça: c. Baró d'Esponellà, 1-15 (C.P.08031)

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Adreça: av. del Jordà, 18 (C.P.08035)

08061907 AFA Barceloneta

Adreça: pg. Joan Salvat Papasseit, s/n (C.P.08003)

08013470 IES Barri Besòs (CAEP)

Adreça: c. Pujadas, 397 (C.P.08019)

08055002 CFA Barri Gòtic

Adreça: c. Rull, 4-6, baixos (C.P.08002)

08013184 IES Bernat Metge (1)

Adreça: c. Menorca, 55 (C.P.08020)

08061932 AFA Bon Pastor

Adreça: c. Mollerussa, s/n (C.P.08030)

08055063 CFA Canyelles

Adreça: rda. Guineueta Vella, 22 baixos (C.P.08042)

08062109 AFA Ciutat Meridiana

Adreça: c. Perafita, 1-3 (C.P.08033)

08034588 IES Collserola

Adreça: ctra. Alta Roquetes, 70 (C.P.08035)

08062353 AFA Consell de Cent

Adreça: pg. de l'Exposició, 10 (C.P.08004)

08052839 IES Consell de Cent (1)

Adreça: c. Carrera, 25 (C.P.08004)

08046578 IES Costa i Llobera

Adreça: Camí de la Capella de Can Caralleu, s/n (C.P.08017)

08901335 CREDAC Pere Barnils

Adreça: Av. dels Tres Pins, 28 (C.P.08038)

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

Adreça: c. Mollerussa, s/n (C.P.08030)

08038570 EOI de Barcelona (3)

Adreça: av. de les Drassanes, s/n (C.P.08001)

08044156 EASD Deià

Adreça: c. Deià, 28-38 (C.P.08016)

08044922 IES Dr. Puigvert (1)

Adreça: pg. de Santa Coloma, 46-54 (C.P.08030)

08900243 EAP B-01 Nou Barris (3)

Adreça: Juan Ramon Jimenez, 4-6 Edif. Pau Casals (C.P.08033)

08900244 EAP B-02 Sant Andreu

Adreça: Bascònia, 17 (C.P.08030)

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (3)

Adreça: Pg. Zona Franca, 56 (C.P.08038)

08900247 EAP B-20 Ciutat vella

Adreça: Pg. de Gutenberg, s/n (C.P.08001)

08900248 EAP B-21 St.Marti-Verneda

Adreça: Clot,228 (Torre del Fang) (C.P.08027)

08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

Adreça: Topazi,29 (C.P.08012)

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó

Adreça: Farnés, 60-72 (CEIP Teixonera) (C.P.08032)

08900405 EAP B-41 Sarrià-St.Gervasi (2)

Adreça: Cornet i Mas, 46 baixos (C.P.08017)

08900406 EAP B-42 les Corts (2)

Adreça: Travessera de les Corts, 252 (C.P.08014)

08900415 EAP B-47 Eixample

Adreça: Mallorca,115-123 (Galeries Urgell 10bis) (C.P.08036)

08900246 EAP Deficients Visuals (1)

Adreça: Crta. d'Esplugues 102-106 (C.P.08034)

08062249 CFA El Carmel

Adreça: c. Farnés, 54 (C.P.08032)

08060228 AFA El Clot

Adreça: c. Bilbao, 214/ c. Concili de Trento (C.P.08018)

08013147 IES Emperador Carles (1)

Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (C.P.08014)

08043462 IES Ernest Lluch (1)

Adreça: c. Diputació, 15 (C.P.08015)

08013275 IES Escola del Treball

Adreça: c. Comte d'Urgell, 187 (C.P.08036)

08045513 IES Flos i Calcat (1)

Adreça: av. Rio de Janeiro, 92 (C.P.08016)

08040849 IES Fort Pius (1)

Adreça: c. Ausias March, 78 (C.P.08013)

08052724 IES Francisco de Goya (3)

Adreça: c. Garriga i Roca, 21 (C.P.08041)

08044120 CFA Freire

Adreça: c. Marin, 55/Via Favència, 254 (C.P.08042)

08058775 IES Front Marítim

Adreça: c. Espronceda, 18-34 (C.P.08005)

08046591 IES Gal·la Placídia (3)

Adreça: av. Príncep d'Astúries, 23-27 (C.P.08012)

08044065 IES Galileo Galilei (2)

Adreça: c. Molí, 57 (C.P.08016)

08040141 IES Icària (2)

Adreça: c. Doctor Trueta, 81 (C.P.08005)

08013159 IES Infanta Isabel d'Aragó (3)

Adreça: c. Concili de Trento, 160 (C.P.08020)

08013111 IES Jaume Balmes (1)

Adreça: c. Pau Claris, 121 (C.P.08009)

08013123 IES Joan Boscà (1)

Adreça: av. d'Esplugues, 40 (C.P.08034)

08057540 IES Joan Brossa (1)

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-84 (C.P.08024)

08033882 IES Joan Coromines (C)

Adreça: ctra. de la Bordeta, 39-41 (C.P.08014)

08013101 IES Joan d'Àustria (3)

Adreça: c. Selva de Mar, 211 (C.P.08020)

08054228 IES Joan Fuster (1)

Adreça: pl. Ferran Reyes, 2-3 (C.P.08027)

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)

Adreça: pg. Salvat Papasseit, s/n (C.P.08003)

08052761 SES Josep Comas i Solà (C)

Adreça: Via Barcino, s/n (C.P.08033)

08044958 IES Josep Pla (1)

Adreça: c. Vall d'Ordesa, 24-34 (C.P.08031)

08039057 IES L'Alzina (1)

Adreça: ptge. Salvador Riera, s/n (C.P.08027)

08034205 IES La Guineueta

Adreça: c. Artesania, 53-55 (C.P.08042)

08040138 IES La Sedeta (1)

Adreça: c. Indústria, 67-73 (C.P.08025)

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

Adreça: c. Selva de Mar, 215 5è (C.P.08020)

08061968 AFA Les Corts

Adreça: c. Dolors Masferrer, 33-35 (C.P.08028)

08034564 IES Les Corts (3)

Adreça: Travessera de les Corts, 131-159 (C.P.08028)

08013329 EASD Llotja (3)

Adreça: c. Ciutat de Balaguer, 17 (C.P.08022)

08052827 IES LLuís Domènech i Montaner (1)

Adreça: c. Alumini, 48-82/cantonada c. Coure (C.P.08038)

08046581 IES Lluís Vives

Adreça: c. Canalejas, 107 (C.P.08028)

08061944 AFA Madrid

Adreça: c. Peñalara, s/n (C.P.08031)

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera (3)

Adreça: c. Santa Fe, 2 (C.P.08031)

08055683 CFA Manuel Sacristán

Adreça: Via Laietana, 16, baixos (C.P.08003)

08013160 IES Maragall (1)

Adreça: c. Provença, 187 (C.P.08036)

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)

Adreça: c. Motors, 122-130 (C.P.08040)

08061701 CFA Maria Rubies

Adreça: Via Laietana, 18 8a (C.P.08003)

08062262 AFA Martinet de Nit

Adreça: rbla. Prim, 87-89 (C.P.08019)

08013226 IES Menéndez y Pelayo (3)

Adreça: Via Augusta, 140 (C.P.08006)

08044934 IES Meridiana (1)

Adreça: c. Pintor Alsamora, 3-5 (C.P.08016)

08013196 IES Milà i Fontanals (1)

Adreça: pl. Josep Ma. Folch i Torres, s/n (C.P.08001)

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)

Adreça: c. dels Àngels, 1 bis (C.P.08001)

08013093 IES Montjuïc (3) (C)

Adreça: c. Cisell, 19 (C.P.08038)

08013202 IES Montserrat (3)

Adreça: c. Copèrnic, 84 (C.P.08006)

08013214 IES Narcís Monturiol

Adreça: c. Harmonia, s/n (C.P.08035)

08053571 CEPA Oriol Martorell (1)

Adreça: c. Artesania, 39-41 (C.P.08042)

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP) (C)

Adreça: c. Sant Feliu de Codines, 1 (C.P.08033)

08061683 CFA Palau de Mar

Adreça: c. Calàbria, 169, baixos (C.P.08015)

08052608 IES Pau Claris (1)

Adreça: pg. Lluís Companys, 18 (C.P.08018)

08060231 AFA Pegaso

Adreça: c. Segadors, 2, 2n (C.P.08030)

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera

Adreça: c. Torrent del Remei, s/n (C.P.08023)

08062331 AFA Pere Calders

Adreça: c. Calàbria, 25 (C.P.08015)

08034138 IES Poblenou (3)

Adreça: c. Doctor Josep Trueta, 206 (C.P.08005)

08033894 IES Príncep de Girona (3)

Adreça: Travessera de Gràcia, 357 (C.P.08025)

08046608 IES Príncep de Viana (1)

Adreça: c. Torroella de Montgrí, 6-18 (C.P.08027)

08061956 AFA Prosperitat

Adreça: c. Baltasar Gracián, 24-26 (C.P.08016)

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)

Adreça: c. Cristòbal de Moura, 223 (C.P.08019)

08061919 AFA Rius i Taulet

Adreça: pl. Lesseps, 19 (C.P.08023)

08052748 IES Roger de Flor (1)

Adreça: c. Pedrosa, 2 (C.P.08033)

08052797 IES Salvador Espriu (1)

Adreça: pl. de les Glòries Catalanes, 20 (C.P.08018)

08044053 IES Salvador Seguí (1)

Adreça: c. Santander, 7-9 (C.P.08020)

08013366 IES Sant Andreu (1)

Adreça: c. Badosa, 10-14 (C.P.08016)

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (1) (C)

Adreça: c. Sant Quintí, 32-50 (C.P.08041)

08052803 IES Sant Martí de Provençals (1)

Adreça: c. Pont del Treball, 15 (C.P.08020)

08062365 AFA Sant Raimon de Penyafort

Adreça: pg. de la Zona Franca, 56 (C.P.08038)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Adreça: pg. Zona Franca, 56, 2n (C.P.08038)

08047421 IES Secretari Coloma (1)

Adreça: c. Secretari Coloma, 25 (C.P.08025)

08062250 AFA Torrent d'en Melis

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78 (C.P.08024)

08057667 CFA Trinitat Vella

Adreça: c. de la Madriguera, 38-42 (C.P.08033)

08052700 IES Vall d'Hebron

Adreça: pg. de la Vall d'Hebron, 93-95 (C.P.08035)

08031812 IES Valldemossa (1)

Adreça: c. Pintor Alsamora, 7-9 (C.P.08016)

08013238 IES Verdaguer

Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n (C.P.08003)

08045483 IES Vila de Gràcia (1)

Adreça: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 (C.P.08006)

08047431 IES XXV Olimpíada (3)

Adreça: c. Dàlia, s/n (C.P.08004)

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 08015 Badalona

Centres:

08053029 EOI Badalona

Adreça: av. Marquès de Montroig, 237 (C.P.08918)

08045008 IES Badalona IX (1) (C)

Adreça: c. Guifré, 760-786 (C.P.08918)

08042019 IES Badalona VII (1)

Adreça: c. Ausiàs March, 86 (C.P.08912)

08044995 IES Barres i Ones (1)

Adreça: ctra. Antiga de València, 95 (C.P.08913)

08061579 AFA Bufalà

Adreça: ptge. Soler i Biosca, 14 2n (C.P.08915)

08910008 Creda Badalona

Adreça: Av. Marquès de Montroig, 58 (C.P.08912)

08057746 SES de Badalona

Adreça: av. Marquès de Sant Mori, 251 (C.P.08914)

08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A)

Adreça: Av. Maresme, 192 (IES Eugeni d'Ors) (C.P.08918)

08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B)

Adreça: Av. Maresme, 192 (IES Eugeni d'Ors) (C.P.08918)

08045604 IES Enric Borràs (1)

Adreça: ptge. Encants, s/n (C.P.08914)

08001443 IES Eugeni d'Ors (2) (C)

Adreça: av. Maresme, 192-212 (C.P.08918)

08060204 AFA Gran Sol

Adreça: c. Berlín, s/n (C.P.08913)

08001431 IES Isaac Albéniz (1)

Adreça: parc Serentill, s/n (C.P.08915)

08052888 IES Júlia Minguell (1)

Adreça: c. Niça, 4 (apartat 544) (C.P.08913)

08040527 IES La Llauna (2)

Adreça: c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) (C.P.08912)

08001421 IES La Pineda (1)

Adreça: torrent la Batlloria, s/n (C.P.08917)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

Adreça: c. Figueres, 2 A (C.P.08917)

08060216 AFA Morera Pomar

Adreça: c. Ferrer i Bassa, 11-25 (C.P.08915)

08033869 IES Pau Casals (1)

Adreça: av. Lloreda, 16-32 (C.P.08917)

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

Adreça: parc Serentill, s/n (C.P.08915)

08045471 IES Pompeu Fabra (1)

Adreça: c. Molí de la Torre, 34-58 (C.P.08915)

08055403 CFA Sant Roc

Adreça: av. Maresme, 182 (C.P.08913)

08046751 IES Ventura Gassol (2)

Adreça: av. Mónaco, 36-50 (C.P.08917)

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres:

08925251 Creda Sant Adrià de Besòs (2)

Adreça: Onze de Setembre s/n (C.P.08930)

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (2)

Adreça: Onze Setembre,s/n (Cantonada S.Catalina) (C.P.08930)

08040151 IES Fòrum 2004 (CAEP) (1)

Adreça: c. Ponent, s/n (C.P.08930)

08060125 CFA Manuel Fernández

Adreça: c. Frederica Montseny, 1 (C.P.08930)

08042101 IES Manuel Vázquez Montalbán (1)

Adreça: c. Carme, 126 (C.P.08930)

08062134 AFA Pla de Besòs

Adreça: c. Pi i Gibert, s/n, 1a. planta (C.P.08930)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08059329 IES Can Peixauet (1)

Adreça: c. Mossèn Jacint Verdaguer, 10-14 (C.P.08923)

08910011 Creda Santa Coloma de Gramanet

Adreça: Av. Anselm de Rius, 125 (C.P.08924)

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

Adreça: Av. Anselm de Rius,125 (C.P.08924)

08060289 CFA Fondo

Adreça: c. Irlanda, 39 (C.P.08921)

08037176 IES La Bastida (2)

Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (C.P.08921)

08034643 IES Les Vinyes (1)

Adreça: c. Amèrica, 53 (C.P.08924)

08053078 IES Numància (2)

Adreça: c. Prat de la Riba, 118 (C.P.08921)

08028047 IES Puig Castellar (1)

Adreça: c. Anselm Rius, s/n (C.P.08924)

08056985 IES Ramon Berenguer IV (2)

Adreça: c. Ramon Berenguer, 157 (C.P.08924)

08053443 EOI Santa Coloma (2)

Adreça: c. Víctor Hugo, 54 (C.P.08924)

08060290 CFA Singuerlín

Adreça: c. Almogàvers, 28 (C.P.08924)

08034001 IES Terra Roja (2)

Adreça: Circumval·lació, 45-57 (C.P.08923)

08035325 IES Torrent de les Bruixes (2)

Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (C.P.08924)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 08016 Bagà

Centres:

08052891 IES L'Alt Berguedà (1)

Adreça: av. Salarich, 29 (C.P.08695)

Municipi: 08022 Berga

Centres:

08061971 AFA Berga

Adreça: pg. de la Pau, 45 ent. 1a (C.P.08600)

08910002 Creda Berga

Adreça: Pl. Dr. Saló, 1 (C.P.08600)

08064830 SES de Berga (CNC)

Adreça: c. de Pla de l'Alemany, 15, local 8 (C.P.08600)

08065664 EOI del Berguedà (CNC)

Adreça: Camí del Pedret, 2 (C.P.08600)

08900259 EAP B-18 Berguedà (3)

Adreça: Pl. del Països Catalans,4, 1r.7è (C.P.08600)

08014693 IES Guillem de Berguedà (1)

Adreça: Camí de Pedret, 2 (C.P.08600)

Municipi: 08092 Gironella

Centres:

08044971 IES Pere Fontdevila (1)

Adreça: Pont de les Eres, 4 (C.P.08680)

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres:

08052207 IES de Puig-reig (1)

Adreça: pg. Riera de la Sala, 3 (C.P.08692)

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 08005 L'Ametlla del Vallès

Centres:

08054241 IES Eugeni Xammar (1)

Adreça: Antic Camí de Bigues, s/n (C.P.08480)

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Centres:

08910005 Creda Bigues i Riells

Adreça: Escola Antiga de Bigues i Riells (C.P.08410)

08060915 IES de Bigues i Riells (2)

Adreça: av. de Catalunya, s/n (C.P.08415)

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (2)

Adreça: Av. Catalunya s/n (Antiga escola) (C.P.08415)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres:

08043486 IES Manolo Hugué (1)

Adreça: c. Josep Germà, 2 (C.P.08140)

Municipi: 08041 Canovelles

Centres:

08046864 IES Bellulla (1)

Adreça: pl. de l'Ajuntament, s/n (C.P.08420)

08055041 CFA Canovelles

Adreça: pl. Pau Casals, s/n (C.P.08420)

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

Centres:

08062468 AFA Bellavista

Adreça: c. Rosselló, s/n (C.P.08520)

08052906 IES Lauro (1)

Adreça: c. Astúries, 3 (C.P.08520)

Municipi: 08088 La Garriga

Centres:

08035222 IES Manuel Blancafort (2)

Adreça: av. 11 de Setembre, s/n (C.P.08530)

08035234 IES Vil·la Romana (1)

Adreça: c. Santa Maria del Camí, s/n (C.P.08530)

Municipi: 08096 Granollers

Centres:

08017931 IES Antoni Cumella (1)

Adreça: c. Roger de Flor, s/n (C.P.08401)

08043644 IES Carles Vallbona (1)

Adreça: Camp de les Moreres, 14 (C.P.08401)

08045628 IES Celestí Bellera (1)

Adreça: c. Esteve Terrades, s/n (C.P.08402)

08910003 Creda Granollers

Adreça: Manuel Masjuan, sn (C.P.08400)

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)

Adreça: Manuel Masjuan, 1 - Serveis educatius (C.P.08400)

08061221 CFA Vallès

Adreça: c. Puig de les Forques, 2-4 (C.P.08400)

08062213 EOI Vallès Oriental (2)

Adreça: c. Roger de Flor, s/n (C.P.08401)

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

Centres:

08052955 IES de Lliçà (CAEP) (1)

Adreça: av. dels Països Catalans, 26 (C.P.08186)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

Centres:

08058969 SES El Vern (CNC)

Adreça: c. Montsià, 46 (C.P.08185)

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

Centres:

08053030 IES de la Roca del Vallès (2)

Adreça: pl. Sant Jordi, s/n (C.P.08430)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Centres:

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Adreça: c. Consell de Cent, s/n (C.P.08182)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

Centres:

08061038 IES de Vilanova del Vallès (CNC)

Adreça: c. Camí de Vilassar/ c. El Terral (C.P.08410)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08035258 IES Apel·les Mestres (1)

Adreça: c. Zuloaga, s/n (C.P.08906)

08057953 CFA Bellvitge

Adreça: c. Ermita, 40, 1a. planta (C.P.08907)

08019411 IES Bellvitge (1)

Adreça: av. Amèrica, 99 (C.P.08907)

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)

Adreça: c. Aprestadora, 49 (C.P.08902)

08057965 CFA Can Serra

Adreça: c. Andorra, 12-14 (C.P.08906)

08056109 IES Can Vilumara

Adreça: av. de Josep Tarradellas i Joan, 153 (C.P.08901)

08910013 Creda Hospitalet de Llobregat

Adreça: Crta. Esplugues, 12-14 (C.P.08906)

08044582 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

Adreça: c. Oriental, 21 (Can Serra) (C.P.08906)

08900258 EAP B-17 L'Hospitalet de Llobregat (Sector A)

Adreça: C / Miquel Peiró, 43 (C.P.08906)

08900276 EAP B-33 L'Hospitalet de Llobregat (Sector B)

Adreça: Miquel Peiró, 43 (C.P.08906)

08051264 IES Eduard Fontserè (1) (C)

Adreça: c. Mimoses, 26 (C.P.08905)

08057679 CFA El Gornal

Adreça: rbla. Carmen Amaya, s/n (C.P.08902)

08052921 IES Eugeni d'Ors (1)

Adreça: c. Vallparda, 32-42 (C.P.08904)

08045070 IES Joan Miró (1)

Adreça: av. Europa, 153 (C.P.08907)

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

Adreça: c. Jerusalem, 2B (C.P.08902)

08062006 AFA La Florida

Adreça: pl. Llibertat, 5, baixos (C.P.08905)

08019371 IES Llobregat

Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 11-17 (C.P.08901)

08039069 IES Margarida Xirgu (2) (C)

Adreça: Trav. de Collblanch, 56 (C.P.08904)

08033912 IES Mercè Rodoreda (1)

Adreça: c. Cobalt, 139 (C.P.08907)

08019319 IES Pedraforca (1)

Adreça: c. Enginyer Moncunill, 2 (C.P.08905)

08019401 IES Provençana (2)

Adreça: c. de Sant Pius X, 8 (C.P.08901)

08055944 IES Rubió i Ors

Adreça: c. Molí, 24 (C.P.08906)

08062110 AFA Sanfeliu

Adreça: c. Sanfeliu, 12-14 (C.P.08906)

08062481 CFA Sant Josep

Adreça: c. Mare de Déu de la Mercè, 20 (C.P.08901)

08062493 AFA Sant Ramon

Adreça: ptge. Amat, 5-7 (C.P.08904)

08057874 CFA Santa Eulàlia

Adreça: c. Transversal, 2-4 (C.P.08902)

08019307 IES Santa Eulàlia

Adreça: pl. Pius XII, s/n (C.P.08902)

08019320 IES Torras i Bages (1)

Adreça: av. Can Serra, 101 (C.P.08906)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 08010 Artés

Centres:

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (1)

Adreça: c. Arquitecte Gaudí, 2-4 (C.P.08271)

Municipi: 08047 Cardona

Centres:

08042330 IES Sant Ramon

Adreça: pl. Compte i Viladomat, 2 (C.P.08261)

Municipi: 08113 Manresa

Centres:

08910001 Creda Manresa (3)

Adreça: De La Canal, 6 (C.P.08240)

08059551 EOI de Manresa (2)

Adreça: Barriada Cots, s/n (C.P.08243)

08900251 EAP B-06 Bages (3)

Adreça: de la Canal, 6 (Mercat Puigmercadal) (C.P.08240)

08046761 IES Guillem Catà (2)

Adreça: c. Font dels Capellans, s/n (C.P.08240)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Adreça: pl. Cots, 5-7 (C.P.08240)

08020462 IES Lacetània (1)

Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59 (C.P.08240)

08020474 IES Lluís de Peguera (1)

Adreça: pl. Espanya, 2 (C.P.08240)

08033924 IES Pius Font i Quer (1)

Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (C.P.08240)

Municipi: 08138 Moià

Centres:

08044600 IES Moianès (1)

Adreça: c. de l'Institut, 2 (C.P.08180)

Municipi: 08140 Navarcles

Centres:

08059524 SES de Navarcles (1)

Adreça: camí de l'Angle, 8 (C.P.08270)

Municipi: 08191 Sallent

Centres:

08047376 IES Llobregat (1)

Adreça: c. Estació, 11-21 (C.P.08650)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

Centres:

08053054 IES Gerbert d'Aurillac (1)

Adreça: av. Lluís Companys, s/n (C.P.08272)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08035313 IES Quercus (1)

Adreça: av. Montserrat, 95 (C.P.08250)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres:

08046840 IES Castellet (1)

Adreça: c. Bisbe Perelló, s/n (C.P.08295)

Municipi: 08192 Santpedor

Centres:

08053111 IES d'Auro (1)

Adreça: c. del Convent, 20 (C.P.08251)

Municipi: 08274 Súria

Centres:

08042044 IES Mig-Món (1)

Adreça: c. Ramon i Cajal, 9-11 (C.P.08260)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 08003 Alella

Centres:

08046785 IES d'Alella (1)

Adreça: av. del Bosquet, 7 (C.P.08328)

Municipi: 08009 Argentona

Centres:

08052876 IES d'Argentona (1)

Adreça: c. Peons Caminers, 25 (C.P.08310)

Municipi: 08075 Dosrius

Centres:

08062730 SES de Dosrius (CNC)

Adreça: c. del Dr. Joan Cardona, s/n (C.P.08319)

Municipi: 08118 El Masnou

Centres:

08910014 Creda El Masnou

Adreça: Lluís Millet, 14 (C.P.08320)

08900307 EAP B-23 Baix Maresme (2)

Adreça: Lluís Millet, 14 (C.P.08320)

08020826 IES Maremar (1)

Adreça: av. Cusí Fortunet, 52 (C.P.08320)

08020838 IES Mediterrània (2)

Adreça: c. Rosa Sensat, s/n (C.P.08320)

Municipi: 08121 Mataró

Centres:

08062511 AFA Alarona

Adreça: c. Lluís Companys, 13, baixos (C.P.08302)

08021260 IES Alexandre Satorras (2)

Adreça: av. Velòdrom, s/n (C.P.08304)

08060253 AFA Can Marfà

Adreça: c. Jordi Joan, 5 (C.P.08301)

08910010 Creda Mataró

Adreça: Barcelona, 53, 2n. (C.P.08301)

08021302 IES Damià Campeny (1)

Adreça: pl. dels Bous, 5 (C.P.08301)

08052931 EOI del Maresme (1)

Adreça: c. Onofre Arnau, 32 (C.P.08301)

08900253 EAP B-09 Mataró

Adreça: Ciutat de Freta, 31 1r. (C.P.08302)

08042858 CFA Els Tarongers

Adreça: Mare de Déu de la Cisa, 80-92 (C.P.08303)

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch (1)

Adreça: c. Sant Josep de Calassanç, 16 (C.P.08303)

08046797 IES Pla d'en Boet (1)

Adreça: c. Ciutat Freta, 26 (C.P.08302)

08046748 IES Thos i Codina (2) (C)

Adreça: riera de Cirera, 57 (C.P.08304)

Municipi: 08126 Montgat

Centres:

08045677 IES Thalassa (1)

Adreça: av. de la Unió , s/n (C.P.08390)

Municipi: 08230 Premià de Dalt

Centres:

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)

Adreça: pg. de Can Balet, s/n (C.P.08338)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres:

08031848 IES Cristòfol Ferrer

Adreça: c. Rafael Casanova, s/n (C.P.08330)

08060265 AFA Premià de Mar

Adreça: c. Torres i Bages, 16 (C.P.08330)

08043711 IES Serra de Marina (1)

Adreça: c. Rafael Casanova (C.P.08330)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres:

08046852 IES Llavaneres (1)

Adreça: pg. del Perelló, 2 (C.P.08392)

Municipi: 08281 Teià

Centres:

08061117 IES de Teià (CNC)

Adreça: c. Charles Darwin /c. Jacques Cousteau (C.P.08329)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Centres:

08040564 IES Jaume Almera (1)

Adreça: c. Rafart, 5 (C.P.08339)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres:

08057254 IES Vilassar de Mar (2)

Adreça: c. Santa Eugènia, 62-72 (C.P.08340)

08046803 IES Vilatzara (1)

Adreça: av. Arquitecte Eduard Farrés, 101 (C.P.08340)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 08105 La Llagosta

Centres:

08059044 CFA La Llagosta

Adreça: c. Nicolás Longarón, s/n (C.P.08120)

08043656 IES Marina (1)

Adreça: c. Estació, s/n (C.P.08120)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres:

08910004 Creda Mollet del Vallès

Adreça: Batlle Tura, 2, 1r.3a. (C.P.08100)

08066851 EOI de Mollet del Vallès

Adreça: rbla. Pompeu Fabra, 1 (C.P.08100)

08021594 IES de Mollet del Vallès (2)

Adreça: av. Burgos, 96 (C.P.08100)

08054034 IES Gallecs (1)

Adreça: pg. Cesc Bas, 3 (C.P.08100)

08055385 CFA Mollet del Vallès

Adreça: c. Roger de Llúria, 47 (C.P.08100)

08021600 IES Vicenç Plantada (1)

Adreça: c. Palau de Plegamans, 8 (C.P.08100)

Municipi: 08135 Montmeló

Centres:

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B)

Adreça: C/ Nou, 34 1r. (C.P.08160)

08052980 IES Montmeló (1)

Adreça: av. Mil·lenari, 19 (C.P.08160)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres:

08065421 IES de Montornès del Vallès

Adreça: Can Sala, s/n (C.P.08170)

08062523 AFA Marinada

Adreça: av. Llibertat, s/n (C.P.08170)

08042093 IES Vinyes Velles (1)

Adreça: av. de Barcelona, 2 (C.P.08170)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres:

08044612 IES de Parets del Vallès (1)

Adreça: av. Espanya, 116 (C.P.08150)

08062043 AFA Parets del Vallès

Adreça: c. Dr. Trueta, s/n (C.P.08150)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres:

08047479 IES Alba del Vallès (1)

Adreça: av. Buxó Baliarda, 3 (C.P.08105)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Centres:

08035155 IES Els Tres Turons (1)

Adreça: av. Fondo de les Creus, s/n (C.P.08350)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres:

08034187 IES Domènec Perramon (1)

Adreça: paratge Torrent d'en Terra, s/n (C.P.08358)

Municipi: 08035 Calella

Centres:

08015171 IES Bisbe Sivilla

Adreça: c. Valldebanador, 39 (C.P.08370)

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres:

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

Adreça: c. Francesc Cambó, 2 (C.P.08360)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres:

08045665 IES Ramon Turró i Darder (1)

Adreça: av. Tarragona, 4-12 (C.P.08380)

Municipi: 08155 Palafolls

Centres:

08061099 SES de Palafolls (CNC)

Adreça: c. Saló de Mas Pedrer, s/n (C.P.08389)

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres:

08910015 Creda Pineda de Mar

Adreça: Lluís Vives, s/n (C.P.08397)

08065366 IES de Pineda de Mar (CNC)

Adreça: c. de Santiago Rusiñol, 93-99 (C.P.08397)

08900254 EAP B-24 Alt Maresme (2)

Adreça: Extremadura, 27 (C.P.08397)

08052992 IES Euclides (1)

Adreça: c. Passeig d'Europa, 65 (C.P.08397)

08047832 IES Joan Coromines (1)

Adreça: c. Extremadura, 27 (C.P.08397)

Municipi: 08284 Tordera

Centres:

08044983 IES Lluís Companys (2)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (C.P.08490)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres:

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/n (C.P.08440)

08062729 SES de Cardedeu (CNC)

Adreça: pl. de la Pubilla de Catalunya, s/n (C.P.08440)

08054401 IES El Sui (1)

Adreça: c. Penyafort, s/n (C.P.08440)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres:

08044594 IES Giola (1)

Adreça: c. Tulipa, s/n (C.P.08450)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres:

08034606 IES Baix Montseny (1)

Adreça: ctra. de Campins, s/n (C.P.08470)

08910006 Creda Sant Celoni

Adreça: Grup Escolar, 6 (C.P.08470)

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (Sector D)

Adreça: Grup Escolar, 6 (C.P.08470)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

Centres:

08065469 SES de Sant Esteve de Palautordera (CNC)

Adreça: c. Zona equipaments sector .Can Record. (C.P.08461)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

Centres:

08062791 IES de Sant Pere de Vilamajor (CNC)

Adreça: c. de Can Llobera, s/n (C.P.08458)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres:

08053108 IES Reguissol (1)

Adreça: pg. Reguissol, s/n (C.P.08460)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 08037 Calldetenes

Centres:

08063837 SES de Calldetenes (CNC)

Adreça: pg. Canigó, 27 (C.P.08506)

Municipi: 08067 Centelles

Centres:

08044569 IES Pere Barnils (1)

Adreça: av. Pere Barnils, s/n (C.P.08540)

Municipi: 08112 Manlleu

Centres:

08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)

Adreça: av. Roma, 260 (C.P.08560)

08063621 AFA Martí i Pol

Adreça: c. Pintor Guàrdia, s/n (C.P.08560)

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

Centres:

08060976 IES del Voltreganès (1)

Adreça: av. Despujol, 7-9 (C.P.08508)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres:

08053005 IES Castell del Quer (1)

Adreça: c. Mateu Garreta, s/n (C.P.08513)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres:

08053042 IES Miquel Martí i Pol (1)

Adreça: av. Miquel Martí i Pol, 1-3 (C.P.08510)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres:

08058428 SES Bisaura (2)

Adreça: c. Mestre Quer, 13 (C.P.08580)

Municipi: 08278 Taradell

Centres:

08053121 IES Taradell (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, 12 (C.P.08552)

Municipi: 08283 Tona

Centres:

08054277 SES de Tona (2)

Adreça: c. Andreu Molera, 5 (C.P.08551)

Municipi: 08285 Torelló

Centres:

08058404 IES Cirviànum de Torelló (1)

Adreça: c. Ausiàs March-Molina A. correus 69 (C.P.08570)

08063643 AFA La Cooperativa

Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 17 (C.P.08570)

Municipi: 08298 Vic

Centres:

08924081 Creda Vic (3)

Adreça: Anselm Clavé, 4 (C.P.08500)

08035003 EASD de Vic (1)

Adreça: rbla Sant Domènec, 24 (C.P.08500)

08031022 IES de Vic (2)

Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (C.P.08500)

08900306 EAP B-10 Osona (3)

Adreça: Pl. de l'Estudiant s/n 3r (Palau Bujons) (C.P.08500)

08031034 IES Jaume Callís (1)

Adreça: av. Olímpia, 2 (C.P.08500)

08062870 IES La Plana (CNC)

Adreça: c. Complex Edifici El Sucre (C.P.08500)

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

Adreça: Parc Balmes, s/n, Hotel d'Entitats (C.P.08500)

08062183 EOI Osona (1)

Adreça: c. Pla de Balenyà, 30-32 (C.P.08500)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 08074 Cubelles

Centres:

08057230 IES Cubelles (1) (CNC)

Adreça: c. Josep Pla, s/n (C.P.08880)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

Centres:

08065329 SES de Sant Martí Sarroca (CNC)

Adreça: av. Verge de Montserrat, 14 (C.P.08731)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres:

08047467 IES Alexandre Galí (1)

Adreça: c. Miquel Servet, s/n (C.P.08812)

08042056 IES Can Puig (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (C.P.08810)

08063904 IES Ribes II (CNC)

Adreça: c. Mestres / c. Carç (Costat poliesport) (C.P.08810)

08061233 AFA Sant Pere de Ribes

Adreça: av. Catalunya, 5 (C.P.08812)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08064702 IES de Sant Sadurní d'Anoia (CNC)

Adreça: c. de Gelida, s/n (C.P.08770)

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Adreça: camí de les Casetes, 5 (C.P.08770)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres:

08053091 IES El Foix (1)

Adreça: c. Maria Aurèlia Capmany, s/n (C.P.08730)

Municipi: 08270 Sitges

Centres:

08061014 IES de Sitges (2)

Adreça: c. de Josep Irla, s/n (Can Pei) (C.P.08870)

08043981 IES Joan Ramon Benaprès (2)

Adreça: Camí de la Fita, s/n (C.P.08870)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres:

08035362 IES Alt Penedès (1)

Adreça: av. de Tarragona, s/n (C.P.08720)

08910012 Creda Vilafranca

Adreça: Pl. del Penedès, 3 3r. (C.P.08720)

08065652 EOI de l'Alt Penedès (CNC)

Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (C.P.08720)

08900256 EAP B-15 Alt Penedès (3)

Adreça: Pl. del Penedès, 3,3r. (C.P.08720)

08031459 IES Eugeni d'Ors (1)

Adreça: av. Tarragona, s/n (C.P.08720)

08046736 IES Milà i Fontanals (1) (C)

Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (C.P.08720)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès

Adreça: av. de Tarragona, s/n (IES Eugeni d'Ors) (C.P.08720)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (2)

Adreça: c/ de l'Aigua, 202 (C.P.08800)

08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros (1)

Adreça: c. Dr. Zamenhof, 57 (C.P.08800)

08900252 EAP B-08 Garraf (2)

Adreça: de l'Aigua, 202 (C.P.08800)

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

Adreça: c. Doctor Zamenhof, 30 (C.P.08800)

08062225 EOI Garraf

Adreça: ctra. Vilafranca, s/n (C.P.08800)

08043693 IES Joaquim Mir (1)

Adreça: av. Vilafranca, s/n (C.P.08800)

08031711 IES Manuel de Cabanyes

Adreça: av. Francesc Macià, 110-114 (C.P.08800)

08057163 CFA Teresa Ma|é

Adreça: c. Unió, 81-83 baixos (C.P.08800)

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres:

08061981 AFA Abat Oliba

Adreça: c. Sorral del Riu, s/n (C.P.08940)

08910017 Creda Cornellà

Adreça: Almogàvers, s/n (C.P.08940)

08900264 EAP B-07 Cornellà

Adreça: Almogàvers s/n. Edifici Roger de Llúria (C.P.08940)

08016781 IES Esteve Terradas i Illa (2)

Adreça: c. Bonavista, s/n (C.P.08940)

08042846 CFA Flora Tristán

Adreça: pl. Almogàvers, s/n (C.P.08940)

08016793 IES Francesc Macià (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (C.P.08940)

08033900 IES Joan Miró (2)

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/n (C.P.08940)

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (1) (C)

Adreça: c. Garrofer, s/n (C.P.08940)

08035143 IES Miquel Martí i Pol (3)

Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n (C.P.08940)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres:

08910024 Creda Esplugues

Adreça: Àngel Guimerà, 106-108 (C.P.08950)

08900303 EAP B-40 Esplugues de Llobregat

Adreça: Cedres, 38 (C.P.08950)

08054344 EOI Esplugues (3)

Adreça: c. de Laureà Miró, 63 (Parc Can Vidalet) (C.P.08950)

08061993 AFA Eugeni d'Ors

Adreça: c. Cedres, 38 (C.P.08950)

08017153 IES Joanot Martorell (2)

Adreça: c. Sant Mateu, 21 (C.P.08950)

08046657 IES Joaquim Blume (1)

Adreça: c. Sant Mateu, s/n (C.P.08950)

08041374 IES La Mallola (1)

Adreça: c. Andreu Amat, s/n (C.P.08950)

08017131 IES Severo Ochoa (1)

Adreça: c. Severo Ochoa, 1-13 (C.P.08950)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres:

08025605 IES Camps Blancs (1)

Adreça: av. Aragó, 40 (C.P.08830)

08910021 Creda Sant Boi

Adreça: Rubió i Ors, 83-85 (C.P.08830)

08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat

Adreça: Rubió i Ors,97-99 (CEIP Rafael Casanova) (C.P.08830)

08047509 IES Ítaca (1)

Adreça: c. Bonaventura Calopa, s/n (C.P.08830)

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors

Adreça: c. Pau Claris, 4 (C.P.08830)

08058209 CFA Lluís Castells

Adreça: c. Frederic Mistral, 2-4 (C.P.08830)

08043681 IES Marianao (1)

Adreça: pg. de les Mimoses, s/n (C.P.08830)

08033961 IES Rafael Casanova

Adreça: c. Frederic Mompou, 61 (C.P.08830)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat

Adreça: Pl. Ferrer i Guàrdia, 1-3 (C.P.08980)

08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat

Adreça: Pl. Ferrer i Guardia,1-3 (CEIP Montmany) (C.P.08980)

08041519 IES Martí Dot (1)

Adreça: c. Josep Teixidor, 2-12 (C.P.08980)

08055439 CFA Mestre Esteve

Adreça: pl. Francesc Ferrer i Guàrdia, 1-3 (C.P.08980)

08026397 IES Olorda (1)

Adreça: c. Carles Buigas, s/n (C.P.08980)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres:

08059731 CFA Arquitecte Jujol

Adreça: c. Timbaler del Bruc, 2 (C.P.08970)

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

Adreça: av. de la Generalitat, 30 (C.P.08970)

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol

Adreça: c. Sant Martí de l'Erm, 4 (C.P.08970)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres:

08062055 AFA Can Ginestar

Adreça: c. La Creu, 73 (C.P.08960)

08033985 IES de Sant Just Desvern (3)

Adreça: pg. de la Muntanya, s/n (C.P.08960)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 08031 Calaf

Centres:

08043395 IES Alexandre de Riquer (1)

Adreça: c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8 (C.P.08280)

Municipi: 08044 Capellades

Centres:

08046645 IES Molí de la Vila (1)

Adreça: c. Dr. Fleming, 24 (C.P.08786)

Municipi: 08102 Igualada

Centres:

08910022 Creda Igualada

Adreça: Trinitat, 31 1.3. (C.P.08700)

08062171 EOI d'Igualada (2)

Adreça: av. Barcelona, 105 (C.P.08700)

08900301 EAP B-38 Anoia

Adreça: Crta. de Manresa, 65, 2n (C.P.08700)

08047364 IES Joan Mercader (2)

Adreça: c. Sant Vicenç, 27 (C.P.08700)

08019654 IES Milà i Fontanals (1)

Adreça: av. Emili Vallès, 4 (C.P.08700)

08019630 IES Pere Vives i Vich (1)

Adreça: av. Emili Vallès, 17 (C.P.08700)

08062018 AFA Verge de Montserrat

Adreça: av. Montserrat, 38-40 (C.P.08700)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres:

08053352 IES Montbui (CAEP) (1) (C)

Adreça: c. de la Mercè, 9 (C.P.08710)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres:

08044168 IES Pla de les Moreres (1)

Adreça: c. Cristòfor Colom, s/n (C.P.08788)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 08001 Abrera

Centres:

08045689 IES Voltrera (1)

Adreça: pg. de l'Estació, 18 (C.P.08630)

Municipi: 08069 Collbató

Centres:

08063801 SES de Collbató (CNC)

Adreça: pg. de la Fumada, 6-8 (C.P.08293)

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres:

08040540 IES El Cairat (1)

Adreça: c. Gorgonçana, 1 (C.P.08292)

08053285 IES El Castell (1)

Adreça: av. de Barcelona, s/n (C.P.08292)

08063618 AFA Esparreguera

Adreça: c. Hospital, 39 bxs. (C.P.08292)

Municipi: 08091 Gelida

Centres:

08035246 IES Gelida (1)

Adreça: c. de Joan Pascual i Batlle, 1-15 (C.P.08790)

Municipi: 08114 Martorell

Centres:

08910019 Creda Martorell

Adreça: Torrents Rosanes, 1 a-2n (C.P.08760)

08062158 EOI de Martorell

Adreça: c. Francesc Santacana, 13 (C.P.08760)

08900266 EAP B-26 Martorell

Adreça: Josep Tarradellas, 11 (C.P.08760)

08037152 IES Joan Oró (1)

Adreça: c. Feliu Duran i Canyameres, 7 (C.P.08760)

08062122 CFA Martorell

Adreça: c. Josep Tarradelles, 11, baixos (C.P.08760)

08020620 IES Pompeu Fabra (1)

Adreça: c. Fèlix Duran i Canyameres, 3 (C.P.08760)

Municipi: 08119 Masquefa

Centres:

08060514 SES de Masquefa (2)

Adreça: av. Línia, s/n (C.P.08783)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres:

08063813 IES d'Olesa de Montserrat

Adreça: av. de Francesc Macià, s/n (C.P.08640)

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)

Adreça: c. Vall d'Aran, s/n (C.P.08640)

08062031 AFA Ntra. Sra. de Montserrat

Adreça: c. Anselm Clave, 191 1r (C.P.08640)

Municipi: 08161 Piera

Centres:

08047820 IES Guinovarda (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, 17 (C.P.08784)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres:

08043671 IES El Palau (1)

Adreça: c. Empordà, 7-13 (C.P.08740)

08053315 IES Montserrat Roig (1)

Adreça: pg. Rafael Casanova, 2-12 (C.P.08740)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08061129 IES de Sant Esteve de Sesrovires (CNC)

Adreça: av. de Josep Llobet/ Camí de Ca n'Amat (C.P.08635)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 08068 Cervelló

Centres:

08067144 SES de Cervelló (CNC)

Adreça: c. Joan Torruella i Urpina, s/n (C.P.08758)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres:

08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)

Adreça: c. Andròmeda, 24 (C.P.08757)

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres:

08034217 IES Bernat el Ferrer (1)

Adreça: c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34 (C.P.08750)

08021430 IES Lluís de Requesens (1)

Adreça: av. de Vallvidrera, s/n (C.P.08750)

08055695 CFA Rafael Farré

Adreça: c. Canal de la Infanta, 23-25 (C.P.08750)

Municipi: 08157 Pallejà

Centres:

08053297 IES de Pallejà (1)

Adreça: Camí de Can Coll, s/n (C.P.08780)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08910023 Creda Sant Vicenç dels Horts

Adreça: Paseig Pau Vila s/n (C.P.08620)

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

Adreça: Mestre Ramon Camps, 17 (C.P.08620)

08034011 IES Frederic Mompou (1)

Adreça: av. Mas Picó, 65-69 (C.P.08620)

08053340 IES Gabriela Mistral (1)

Adreça: c. Osca, 95-105 (C.P.08620)

08055440 CFA Garrosa

Adreça: ptg. Pau Vila, 7 (C.P.08620)

Municipi: 08295 Vallirana

Centres:

08044570 IES Vall d'Arús (1)

Adreça: c. Mestres Esqué i Artó, s/n (C.P.08759)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres:

08905454 EAP-19 (ext.) Castelldefels

Adreça: Pl. Cultura, s/n (C.P.08860)

08055051 CFA Jacint Verdaguer

Adreça: c. Muralla, s/n, planta baixa (C.P.08860)

08045537 IES Josep Lluís Sert (1)

Adreça: Camí Reial de València, s/n (C.P.08860)

08040539 IES Les Marines (2)

Adreça: Camí Reial de València, s/n (C.P.08860)

08047480 IES Mediterrània (1)

Adreça: ctra. de la Sentiu, s/n (C.P.08860)

Municipi: 08089 Gavà

Centres:

08017530 IES de Bruguers (1)

Adreça: c. Jaume I, 4 (C.P.08850)

08900265 EAP B-19 Viladecans

Adreça: Pompeu Fabra s/n (CEIP Joan Salamero) (C.P.08850)

08041866 IES El Calamot (1)

Adreça: av. Joan Carles I, 62 (C.P.08850)

08062471 AFA Eramprunyà

Adreça: rbla. Vayreda, 68 (Patronat Municipal) (C.P.08850)

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

Centres:

08023131 IES Baldiri Guilera (1)

Adreça: c. Mestre Vigo Garreta, 1 (C.P.08820)

08910020 Creda El Prat de Llobregat

Adreça: Ribes de Freser, 18-20 (C.P.08820)

08060538 EOI del Prat (1)

Adreça: c. Lo Gaiter de Llobregat, 140-144 (C.P.08820)

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1) (C)

Adreça: av. 11 de setembre, s/n (C.P.08820)

08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat

Adreça: Ribes de Fresser, 18-20 (CEIP Can Rigol) (C.P.08820)

08054198 IES Estany de la Ricarda (2)

Adreça: c. Salvador Espriu, 1-3 (C.P.08820)

08031836 IES Illa dels Banyols (1)

Adreça: c. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123 (C.P.08820)

08047492 IES Ribera Baixa (1)

Adreça: c. de l'Aneto, 2-4 (C.P.08820)

08043589 IES Salvador Dalí (1)

Adreça: av. Pare Andreu de Palma de Mallorca,1-3 (C.P.08820)

08062559 AFA Sant Cosme (C)

Adreça: C. Riu Llobregat, 94. Hotel d'Entitats (C.P.08820)

08056572 CFA Terra Baixa

Adreça: pl. Pirineus, 1 (C.P.08820)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres:

08910018 Creda Viladecans

Adreça: Av.Gavà,90 (C.P.08840)

08034621 IES de Sales

Adreça: c. Antonio Machado, s/n (C.P.08840)

08066887 EOI de Viladecans

Adreça: av. Segle XXI, 19/ pg. de la Marina (C.P.08840)

08060137 CFA Edèlia Hernández

Adreça: Bertran i Musitu, 31 (C.P.08840)

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)

Adreça: c. Ferran i Clua, 19 (C.P.08840)

08045860 IES Miramar (1)

Adreça: av. Miramar, s/n (C.P.08840)

08031228 IES Torre Roja (1)

Adreça: av. dels Jocs Olímpics, 8 (C.P.08840)

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres:

08058210 AFA Badia del Vallès

Adreça: av. Costa Blava - edifici El Molí (C.P.08214)

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Adreça: Moianès s/n (C.P.08214)

08042342 IES de Badia del Vallès (1) (C)

Adreça: c. Mallorca, s/n (C.P.08214)

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

Adreça: Moianès s/n (C.P.08214)

08034035 IES Federica Montseny (3) (C)

Adreça: c. Oporto, s/n (C.P.08214)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres:

08056560 CFA Barberà

Adreça: c. Nemesi Valls, 35 (C.P.08210)

08045562 IES Can Planas (2)

Adreça: c. Folch i Torras, 1 (C.P.08210)

08035349 IES La Romànica (1)

Adreça: rda. de Santa Maria, 310 (C.P.08210)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres:

08045549 IES Banús (1)

Adreça: c. Sant Casimir, 16 (C.P.08290)

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (1)

Adreça: Indústria 38-40 (C.P.08290)

08900409 EAP B-44 Cerdanyola del Vallès (1)

Adreça: C/Escoles, 5-7 (C.P.08290)

08031757 IES Forat del Vent

Adreça: Pizarro, 35 (C.P.08290)

08053157 IES Gorgs (1)

Adreça: c. de l'Àliga, 65 (C.P.08290)

08044715 IES Jaume Mimó (2)

Adreça: c. Serra dels Galliners, s/n (C.P.08290)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

Adreça: c. Romaní, 5 (C.P.08290)

08043504 IES Pere Calders (3)

Adreça: Campus U.A.B. (C.P.08193)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres:

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Adreça: Baix de Sant Pere, s/n (C.P.08110)

08900271 EAP B-16 Montcada-Ripollet-Sta.Perpetua

Adreça: Baixa Sant Pere s/n, 1r (C.P.08110)

08044533 IES La Ferreria (3)

Adreça: c. del Progrés, 3 (C.P.08110)

08054174 IES La Ribera (1)

Adreça: c. Larramendi, s/n (C.P.08110)

08062021 CFA Montcada i Reixac

Adreça: Reixagó, 5 (C.P.08110)

08021788 IES Montserrat Miró i Vila

Adreça: c. Carrerada, s/n (C.P.08110)

Municipi: 08180 Ripollet

Centres:

08054186 IES Can Mas (1)

Adreça: c. Pau Casals, 102-104 (C.P.08291)

08055397 CFA Jaume Tuset

Adreça: rbla Pinetons, 1 (C.P.08291)

08037206 IES Lluís Companys (3)

Adreça: ctra. de l'Estació, s/n (C.P.08291)

08035295 IES Palau Ausit (1)

Adreça: ctra. de Santiga, s/n (C.P.08291)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08061555 AFA Can Folguera

Adreça: camí de la Granja, s/n. Ap. Correus 210 (C.P.08130)

08045021 IES Estela Ibèrica (3)

Adreça: c. Passatge de mas Granollacs, s/n (C.P.08130)

08053236 IES Rovira-Forns (1)

Adreça: c. Tierno Galvan, 77 (C.P.08130)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres:

08053145 IES Castellbisbal (3)

Adreça: Plaça Lluís Companys, 7 (C.P.08755)

Municipi: 08184 Rubí

Centres:

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Adreça: 25 de setembre s/n (C.P.08191)

08035301 IES Duc de Montblanc (1)

Adreça: av. Can Fatjó, s/n (C.P.08191)

08900410 EAP B-45 Rubí

Adreça: 25 Setembre, s/n (CEIP Grup 25 Setembre) (C.P.08191)

08036330 IES J.V. Foix

Adreça: Can Sempere, s/n (C.P.08191)

08043668 IES L'Estatut (1)

Adreça: c. Flammarion, 1 (C.P.08191)

08053182 IES La Serreta (1)

Adreça: c. Lepant, 1 (C.P.08191)

08060277 AFA Pau Casals

Adreça: c. Terrassa, 11-13 (C.P.08191)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)

Adreça: c. Granollers, 43 (C.P.08190)

08031873 IES Arnau Cadell (3)

Adreça: av. Villadelprat, 91-93 (C.P.08190)

08046694 IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

Adreça: av. Alcalde Barnils, s/n (C.P.08174)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

Adreça: av. Ragull, 39 (C.P.08172)

08900419 EAP B-48 Sant Cugat (3)

Adreça: Castellví s/n (C.P.08190)

08054873 IES Joaquima Pla i Farreras (1)

Adreça: av. Ragull, 45-49 (C.P.08190)

08031861 IES Leonardo da Vinci

Adreça: ctra. de Sant Cugat a Rubí, s/n (C.P.08190)

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Adreça: c. Castellví, s/n. Casa de Cultura. (C.P.08190)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres:

08047583 IES Sant Quirze del Vallès (3)

Adreça: c. Bages, 21 (C.P.08192)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres:

08046682 IES de Castellar (3)

Adreça: c. Carrasco i Formiguera, 6 (C.P.08211)

08900420 EAP B-50 Castellar del Vallès

Adreça: Major, 74 (C.P.08211)

08058520 IES Puig de la Creu (1) (CNC)

Adreça: c. Alemanya, 34 (C.P.08211)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres:

08910031 Creda Palau de Plegamans

Adreça: Anselm Clavé, 11 (C.P.08184)

08045306 IES Ramon Casas i Carbó (1)

Adreça: c. Lluis Companys, 2 (C.P.08184)

Municipi: 08167 Polinyà

Centres:

08053170 IES Polinyà (1)

Adreça: av. Sabadell, 1-3 (C.P.08213)

Municipi: 08187 Sabadell

Centres:

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (1)

Adreça: c. Vallmanyà, 13-15 (C.P.08207)

08024765 IES Arraona (1)

Adreça: c. Príncep de Viana, s/n (C.P.08207)

08057011 CFA Can Rull

Adreça: c. Gustavo Adolfo Bécquer, 24 (C.P.08206)

08024893 IES Castellarnau (1)

Adreça: Carretera N-150, Km. 15 (C.P.08206)

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (3)

Adreça: Francesc Izard, 15 (C.P.08208)

08044636 EOI de Sabadell (3)

Adreça: c. Pelai Briz, s/n (C.P.08202)

08044624 IES de Sabadell (2)

Adreça: c. Juvenal, 1 (C.P.08206)

08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (3)

Adreça: Sant Pau, 34 (C.P.08201)

08900277 EAP B-34 Sabadell (Sector B) (3)

Adreça: Sant Pau, 34 (C.P.08201)

08024741 IES Escola Industrial

Adreça: c. Calderón, 56 (C.P.08201)

08024881 IES Ferran Casablancas (1)

Adreça: c. Mare de les Aigües, 2 (C.P.08206)

08034591 IES Joan Oliver (1)

Adreça: c. Armand Obiols, 2-30 (C.P.08207)

08053212 IES Jonqueres (CAEP) (C)

Adreça: c. Magnòlies, 151 (C.P.08207)

08056997 CFA La Concòrdia

Adreça: c. Solidaritat, 21 (C.P.08206)

08057001 CFA La Creu de Barberà

Adreça: c. Carders, 24 (C.P.08204)

08053224 IES Les Termes (1)

Adreça: c. Illa Bella, 20 (C.P.08204)

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)

Adreça: c. Fuerteventura, 51-71 (C.P.08205)

08024871 IES Pau Vila

Adreça: c. Viladomat, 118 (C.P.08205)

08046669 IES Ribot i Serra (1)

Adreça: c. Concha Espina, 33 (C.P.08204)

08063631 AFA Sabadell

Adreça: av. de Barberà, 175, 1r. (C.P.08203)

08055075 CFA Torre Romeu

Adreça: c. Anoia, 18, 1a. Planta (C.P.08202)

08042020 IES Vallès (1)

Adreça: c. Valentí Almirall, s/n (C.P.08206)

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres:

08053248 IES de Sentmenat (1)

Adreça: c. Poca Farina, s/n (C.P.08181)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 08120 Matadepera

Centres:

08053169 IES Matadepera (1)

Adreça: av. del Mas Sot, 4- 10 (C.P.08230)

Municipi: 08279 Terrassa

Centres:

08059691 CFA Anna Murià

Adreça: c. Terque, 76 (C.P.08225)

08031770 IES Can Jofresa

Adreça: av. Can Jofresa, 9 (C.P.08223)

08053251 IES Cavall Bernat (1)

Adreça: c. la Castellassa, s/n (C.P.08227)

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Adreça: Cisterna, 39 2.2. (C.P.08221)

08053194 EOI de Terrassa (3)

Adreça: c. Vic, 3 (C.P.08223)

08030339 IES de Terrassa (1)

Adreça: rbla. d'Egara, 331 (C.P.08224)

08900269 EAP B-13 Terrassa

Adreça: Consell de Cent, 146, 1r. (C.P.08226)

08062080 CFA Ègara

Adreça: pl. Immaculada, 4 (C.P.08226)

08024777 IES Egara (1)

Adreça: c. América, 55(Can Parellada) (C.P.08228)

08030340 IES Investigador Blanxart

Adreça: c. Granada, 3 (C.P.08226)

08046724 IES Montserrat Roig (1)

Adreça: c. Cervantes, 46 (C.P.08221)

08034059 IES Nicolau Copèrnic (3) (C)

Adreça: Can Boada, s/n (C.P.08225)

08062079 CFA Ramon Llull

Adreça: c. Atenes, 59 (C.P.08224)

08059706 CFA Salvador Espriu

Adreça: c. Vic, 3 (C.P.08223)

08043516 IES Santa Eulàlia

Adreça: av. Santa Eulàlia, 72 (C.P.08223)

08045011 IES Torre del Palau

Adreça: Can Boada del Pi, s/n (C.P.08225)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres:

08053261 IES de Viladecavalls (3)

Adreça: c. Vial de Sant Jordi, s/n (C.P.08232)

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 17023 Blanes

Centres:

17910004 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Camí Vell de Lloret s/N (C.P.17300)

17008122 EOI de Blanes

Adreça: c. Jaume Arcelós, 7 (C.P.17300)

17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A)

Adreça: Joan Benejam, 5 (CPEE Ventijol) (C.P.17300)

17007129 CFA Es Piteus

Adreça: c. les Alberes, 7 (C.P.17300)

17005731 IES S'Agulla (2)

Adreça: ctra. de Malgrat, 13 (C.P.17300)

17000551 IES Sa Palomera

Adreça: c. Vilar Petit, s/n (C.P.17300)

17005662 IES Serrallarga

Adreça: c. Joan Benejam, 1 (C.P.17300)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres:

17007014 AFA Lloret de Mar

Adreça: Felicià Serra i Mont,13 (C.P.17310)

17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1)

Adreça: c. Senyora de Rossell, 28-30 (C.P.17310)

17006770 IES Rocagrossa (1)

Adreça: c. Rosa Sensat, 1-11 (C.P.17310)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres:

17006812 IES de Tossa de Mar (2)

Adreça: av. Catalunya, s/n (C.P.17320)

Municipi: 17213 Vidreres

Centres:

17006824 IES de Vidreres (2)

Adreça: c. de l'Institut, s/n (C.P.17411)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres:

17006678 SES Cap de Creus (2)

Adreça: Quatre Camins (Ctra. Cap de Creus) (C.P.17488)

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

Centres:

17006083 IES Castelló d'Empúries (1)

Adreça: c. Santa Clara, 55 (C.P.17486)

Municipi: 17066 Figueres

Centres:

17004438 IES Alexandre Deulofeu

Adreça: rda. Rector Arolas, s/n (C.P.17600)

17005649 IES Cendrassos (1)

Adreça: c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 (C.P.17600)

17910001 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Av. President Kennedy s/n (C.P.17600)

17008134 EOI de Figueres

Adreça: c. Nou, 53 (C.P.17600)

17905262 EAP G-01 Alt Empordà

Adreça: Av. President Kennedy s/n (C.P.17600)

17007178 CFA Maria Verdaguer

Adreça: c. Avinyonet, 38 (C.P.17600)

17001221 IES Narcís Monturiol (1) (C)

Adreça: c. Compositor Joaquim Serra, 30 (C.P.17600)

17007609 IES Olivar Gran (2)

Adreça: av. Maria Àngels Anglada, 11 (C.P.17600)

17001218 IES Ramon Muntaner (1)

Adreça: c. Sant Pau, s/n (C.P.17600)

Municipi: 17086 La Jonquera

Centres:

17006745 IES de La Jonquera (2)

Adreça: c. de Lluís Companys, s/n (C.P.17700)

Municipi: 17092 Llançà

Centres:

17006769 IES de Llançà (2)

Adreça: c. Vuit de març, s/n (C.P.17490)

Municipi: 17152 Roses

Centres:

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)

Adreça: c. Ponent, s/n (C.P.17480)

17006851 IES Illa de Rodes (1)

Adreça: ctra. de les Arenes, s/n (C.P.17480)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 17007 Amer

Centres:

17004578 IES Castell d'Estela

Adreça: pujada de l'Estació, 4 (C.P.17170)

Municipi: 17008 Anglès

Centres:

17004487 IES Rafael de Campalans (1)

Adreça: pl. del Remei, s/n (C.P.17160)

Municipi: 17015 Banyoles

Centres:

17008821 EOI de Banyoles

Adreça: c. de la Llibertat, 155, 2n E (C.P.17820)

17905271 EAP G-08 Pla de l'Estany (3)

Adreça: Alfons XII, 159, 2n A (C.P.17820)

17000330 IES Josep Brugulat

Adreça: ctra. de Figueroles, s/n (C.P.17820)

17000305 IES Pere Alsius i Torrent

Adreça: c. Sardana, 17 (C.P.17820)

17008365 AFA Pla de l'Estany

Adreça: pg. de la Indústria, 19 (C.P.17820)

17006666 IES Pla de l'Estany (1)

Adreça: c. Josep Ponsatí, 33 (C.P.17820)

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres:

17005650 IES de Cassà de la Selva (2)

Adreça: c. Josep Pla, s/n (C.P.17244)

Municipi: 17049 Celrà

Centres:

17006708 IES de Celrà (1)

Adreça: c. Països Catalans, s/n (C.P.17460)

Municipi: 17079 Girona

Centres:

17005042 IES Carles Rahola i Llorens

Adreça: c. Joan Miró i Ferrà, 10 (C.P.17007)

17004852 EOI de Girona (1)

Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16 (C.P.17001)

17905266 EAP G-03 Gironès Est (2)

Adreça: Andreu Tuyet i Santamaria, 35, 1r. (C.P.17003)

17905265 EAP G-06 Gironès Oest (2)

Adreça: Andreu Tuyet i Santamaria, 35, 1r. (C.P.17003)

17001759 IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís (3)

Adreça: c. Josep Viader Moliner, 11 (C.P.17001)

17007181 CFA Girona

Adreça: Travessia de la Creu, 1-3 (C.P.17002)

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1)

Adreça: c. Ferràndiz i de Bellés, s/n (C.P.17004)

17001735 IES Montilivi (3)

Adreça: av. Montilivi, 125 (C.P.17003)

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (1)

Adreça: c. Àngel Marsà i Beca, 4 (C.P.17007)

17006939 IES Santa Eugènia (1)

Adreça: c. Enric Marquès i Ribalta, 3 (C.P.17006)

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Adreça: c. Joan Reglà, 2-4 (C.P.17003)

Municipi: 17155 Salt

Centres:

17900035 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Av. Folch i Torres 6 (C.P.17190)

17008407 SES de Salt (C)

Adreça: c. de Miquel Martí i Pol, s/n (C.P.17190)

17005339 CFA Les Bernardes

Adreça: c. Sant Dionís, 42 (C.P.17190)

17003203 IES Salvador Espriu (3) (C)

Adreça: av. Folch i Torres, 4 (C.P.17190)

17005388 IES Vallvera (C)

Adreça: c. Dr.Ferran, s/n (C.P.17190)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 17039 Camprodon

Centres:

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

Adreça: ctra. de Molló, s/n (C.P.17867)

Municipi: 17114 Olot

Centres:

17005893 IES Bosc de la Coma (2)

Adreça: c. Toledo, s/n (C.P.17800)

17910006 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Crta. de la canya s/n (C.P.17800)

17005340 EASD d'Olot

Adreça: c. Pare Antoni Soler, 1-3 (C.P.17800)

17007981 EOI d'Olot

Adreça: av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22 (C.P.17800)

17905274 EAP G-07 La Garrotxa

Adreça: Crta. de la Canya,s/n-Vivendes Esc. Llar (C.P.17800)

17007671 CFA La Garrotxa

Adreça: Av. de l'Estació, 13 (C.P.17800)

17002399 IES La Garrotxa (1)

Adreça: ctra. de Riudaura, 110 (C.P.17800)

17002387 IES Montsacopa (1)

Adreça: av. Joan de Cabirol, s/n (C.P.17800)

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres:

17006794 SES Joan Triadú (2)

Adreça: pg. Àngel Guimerà, 2-3 (C.P.17534)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres:

17005704 IES Abat Oliba (3)

Adreça: ctra. Barcelona, 57 (C.P.17500)

17910003 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Pla de Sant Pere s/n (C.P.17500)

17008833 EOI de Ripoll

Adreça: ctra. de Barcelona, 57 (C.P.17500)

17905267 EAP G-04 Ripollès

Adreça: Pla de St. Pere,s/n -CPEE Ramon Suri|ach (C.P.17500)

17008377 AFA Ripollès

Adreça: c. Progrés, 22 (C.P.17500)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

Centres:

17905263 EAP G-02 Baix Empordà

Adreça: Carrer del Morró, 37 (C.P.17100)

17007300 IES La Bisbal (2)

Adreça: c. Eusebi Díaz Costa, 16-38 (C.P.17100)

Municipi: 17062 L'Escala

Centres:

17005251 IES El Pedró (1)

Adreça: c. Mirador del Pedró, 1-3 (C.P.17130)

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres:

17002557 IES Baix Empordà

Adreça: av. de les Corts Catalanes, s/n (C.P.17200)

17002545 IES Frederic Martí i Carreras

Adreça: c. Frederic Martí Carreras, 13 (C.P.17200)

17008146 CFA Palafrugell

Adreça: av. Garcia Lorca, 11-15 (C.P.17200)

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres:

17005923 IES Montgrí (1)

Adreça: c. Santa Caterina, s/n (C.P.17257)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17034 Calonge

Centres:

17000706 IES Puig Cargol

Adreça: Pla de Calonge, s/n (C.P.17251)

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

Centres:

17006691 IES Ridaura (2)

Adreça: c. Amadeu Vives, 42 (C.P.17249)

Municipi: 17089 Llagostera

Centres:

17006757 IES de Llagostera (3)

Adreça: av. del Gironès, 51 (C.P.17240)

Municipi: 17118 Palamós

Centres:

17910002 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Almogàvers s/n (C.P.17230)

17005352 IES de Palamós (1)

Adreça: c. Nàpols, 22 (C.P.17230)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

Adreça: c. del Canigó, 41 (C.P.17220)

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1)

Adreça: c. Canigó, 41 (C.P.17220)

17003306 IES Sant Elm (1)

Adreça: c. Abat Sunyer, s/n (C.P.17220)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Adreça: pl.Salvador Espriu (C.cívic Vilatargues) (C.P.17220)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 17009 Arbúcies

Centres:

17006605 IES Montsoriu (1)

Adreça: av. Dr. Carulla, s/n (C.P.17401)

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Centres:

17008651 SES de Caldes de Malavella (CNC)

Adreça: av. dels Països Catalans, s/n (C.P.17455)

Municipi: 17083 Hostalric

Centres:

17006733 IES Vescomtat de Cabrera (2)

Adreça: pl. Catalunya, 1 (C.P.17850)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres:

17004517 IES Anton Busquets i Punset (2)

Adreça: c. de Joan Serras, 21 (C.P.17403)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres:

17910011 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Clavell 16 (C.P.17430)

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (1)

Adreça: av. Salvador Espriu, s/n (C.P.17430)

17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (2)

Adreça: Av. Salvador Espriu s/n (C.P.17430)

17008389 AFA La Selva

Adreça: c. Sant Sebastià, 91 (C.P.17430)

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres:

25005429 IES Els Planells (2)

Adreça: ctra. Montsonis, s/n (C.P.25730)

Municipi: 25172 Ponts

Centres:

25006574 IES de Ponts (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, 35 (C.P.25740)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 25040 Balaguer

Centres:

25005727 IES Almatà

Adreça: parc públic el Reial (C.P.25600)

25008561 AFA Balaguer

Adreça: c. Urgell, 94(IES Ciutat de Balaguer) (C.P.25600)

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1)

Adreça: c. Urgell, 94 (C.P.25600)

25910003 Creda Balaguer

Adreça: Pg. Guimerà s/n (C.P.25600)

25900748 EAP L-05 La Noguera

Adreça: Pg. Angel Guimerà s/n (C.P.25600)

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

Centres:

25007700 IES Ermengol IV (1)

Adreça: c. Enric Servet, s/n (C.P.25337)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres:

25007153 IES d'Alcarràs (3)

Adreça: pl. de l'Arquitecte Ignasi Miquel, 1 (C.P.25180)

Municipi: 25019 Almacelles

Centres:

25006483 IES Canigó (1)

Adreça: c. Canigó, s/n (C.P.25100)

Municipi: 25021 Almenar

Centres:

25006227 IES d'Almenar (1)

Adreça: c. Espadós, 75 (C.P.25126)

Municipi: 25120 Lleida

Centres:

25002799 IES Caparrella (1)

Adreça: Partida Caparrella, 98 (C.P.25192)

25900022 Creda Lleida

Adreça: Cardenal Cisneros, 11 (C.P.25003)

25006720 IES d'Hoteleria i Turisme (2)

Adreça: Partida Caparrella, s/n (C.P.25192)

25006252 EOI de Lleida (1)

Adreça: c. Corregidor Escofet, 53 (C.P.25005)

25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A)

Adreça: Cardenal Cisneros, 11 (C.P.25003)

25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B)

Adreça: Cardenal Cisneros, 11 (C.P.25003)

25005442 IES Escola del Treball (1)

Adreça: c. Pi i Margall, 49 (C.P.25004)

25002726 IES Guindàvols (1)

Adreça: c. Eugeni d'Ors, s/n (C.P.25196)

25007611 CFA Joan Carles I

Adreça: c. de la Mercè, s/n (C.P.25003)

25002787 IES Joan Oró (1)

Adreça: ctra. de Saragossa km. 464,2 (C.P.25194)

25006495 IES Josep Lladonosa (1) (C)

Adreça: c. Jeroni Pujades, 16 (C.P.25005)

25006513 IES Manuel de Montsuar

Adreça: Partida de Montcada, 22 (C.P.25196)

25007189 IES Maria Rúbies (3)

Adreça: c. Boqué/av. Pla d'Urgell, s/n (C.P.25001)

25002696 IES Marius Torres

Adreça: c. Narcís Monturiol, 2 (C.P.25002)

25006771 IES Ronda (3)

Adreça: c. Henri Dunant, 3 (C.P.25003)

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)

Adreça: c. Ton Sirera, s/n (C.P.25002)

25006410 CFA Segrià

Adreça: Santa Cecília, 1 (C.P.25001)

25006732 IES Torrevicens (1)

Adreça: av. Torre Vicens, 3 (C.P.25005)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

Centres:

25910006 Creda Les Borges Blanques (2)

Adreça: Dr. Trueta s/n (C.P.25400)

25900763 EAP L-08 Les Garrigues (2)

Adreça: Dr. Trueta, s/n (C.P.25400)

25006525 IES Josep Vallverdú (1)

Adreça: c. Dr. Josep Trueta, s/n (C.P.25400)

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres:

25910005 Creda Mollerussa

Adreça: Arbeca, 34 (C.P.25230)

25900761 EAP L-07 Pla d'Urgell

Adreça: Arbeca, 34 (C.P.25230)

25007517 IES La Serra (1)

Adreça: ctra. Torregrossa, Km 1,9 (C.P.25230)

25008625 AFA Mollerussa

Adreça: c. Arbeca, 34 (Edifici Escola de Música) (C.P.25230)

25003202 IES Mollerussa

Adreça: ctra. Torregrossa km. 1,9 (C.P.25230)

25005582 IES Terres de Ponent

Adreça: ctra. de Torregrossa, s/n (C.P.25230)

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 25173 El Pont de Suert

Centres:

25006240 IES El Pont de Suert

Adreça: Barri Aragó, s/n (C.P.25520)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 25101 La Granadella

Centres:

25007499 IES l'Olivera

Adreça: pl. Escoles, 3 (C.P.25177)

Municipi: 25204 Seròs

Centres:

25007529 IES Seròs (3)

Adreça: pl. de les Escoles, s/n (C.P.25183)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres:

17910005 Creda Narcís Masó (Girona)

Adreça: Escoles Pies, 57 (C.P.17520)

17905273 EAP G-09 La Cerdanya

Adreça: Escoles Pies, 57 (C.P.17520)

17005741 IES Pere Borrell (1)

Adreça: c. Escoles Pies, 46 (C.P.17520)

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

Centres:

25910001 Creda La Seu d'Urgell

Adreça: Segre s/n (C.P.25700)

25008558 EOI de La Seu d'Urgell

Adreça: c. Dr. Bisbe Iglesias Navarri, 27 (C.P.25700)

25900747 EAP L-03 Alt Urgell

Adreça: Segre, s/n (Escola Llar) (C.P.25700)

25004188 IES Joan Brudieu (1)

Adreça: c. Dr. Iglesias Navarri, 27 (C.P.25700)

25008583 AFA La Seu d'Urgell

Adreça: av. Garriga i Massó, 22-24 (C.P.25700)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 25149 Oliana

Centres:

25006471 IES Aubenç (1)

Adreça: c. Germà Frederic, s/n (C.P.25790)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres:

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

Adreça: c. de la Creueta, s/n (C.P.25282)

Municipi: 25207 Solsona

Centres:

25910008 Creda Solsona (2)

Adreça: Crta. Sanahuja (C.P.25280)

25900767 EAP L-10 Solsonès (2)

Adreça: Av. Francesc Ribalta, 5 (C.P.25280)

25005454 IES Francesc Ribalta

Adreça: c. Francesc (C.P.25280)

25008753 CFA Solsonès

Adreça: c. Dominics, 14 (C.P.25280)

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

Centres:

25007025 SES Morelló (1)

Adreça: pl. la Closa, 7 (C.P.25580)

Municipi: 25209 Sort

Centres:

25006291 IES Hug Roger III (1)

Adreça: c. Joaquim Sostres, s/n (C.P.25560)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 25003 Agramunt

Centres:

25005260 IES Ribera del Sió (1)

Adreça: c. Petronel·la, 1 (C.P.25310)

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres:

25006598 IES Lo Pla d'Urgell (1)

Adreça: av. d'Urgell, 26 (C.P.25250)

Municipi: 25072 Cervera

Centres:

25001311 IES Antoni Torroja (1)

Adreça: pl. Universitat, s/n (C.P.25200)

25008571 AFA Cervera

Adreça: Manel Ibarra, 2 (Edifici Universitat) (C.P.25200)

25910007 Creda Cervera

Adreça: Manuel Ibarra, 2 (C.P.25200)

25900765 EAP L-09 Segarra

Adreça: Manuel Ibarra, 2 (C.P.25200)

25005685 IES La Segarra

Adreça: c. President Macià, s/n (C.P.25200)

Municipi: 25110 Guissona

Centres:

25007505 IES de Guissona (2)

Adreça: c. Castanyers, 13 (C.P.25210)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres:

25006781 IES Alfons Costafreda

Adreça: ctra. de Tarragona, s/n (C.P.25300)

25910004 Creda Tàrrega

Adreça: Pl. Major, 1 (C.P.25300)

25008546 EOI de Tàrrega

Adreça: c. Comabruna, 9(edifici el Carmel) (C.P.25300)

25900749 EAP L-06 Urgell

Adreça: Indústria, 3 (C.P.25300)

25004498 IES Manuel de Pedrolo

Adreça: av. Tarragona, 2 (C.P.25300)

25004528 EASD Ondara (1)

Adreça: pl. Centenari, s/n (C.P.25300)

25008595 AFA Tàrrega

Adreça: c. Comabruna, 9 (C.P.25300)

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

Centres:

25008352 IES de La Pobla de Segur (1)

Adreça: av. Catalunya, 22 (C.P.25500)

Municipi: 25234 Tremp

Centres:

25910002 Creda Tremp

Adreça: Bisbe Iglésies, 5 (C.P.25620)

25006288 IES de Tremp

Adreça: c. Bisbe Iglesias, 5 (C.P.25620)

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà

Adreça: Av. Bisbe Iglesias, 5,1r (C.P.25620)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 25121 Les

Centres:

25006148 IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Adreça: c. dels Banys, s/n (C.P.25540)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres:

25910009 Creda LLeida (2)

Adreça: Pas d'Arro, 35 (C.P.25530)

25006239 IES d'Aran

Adreça: Ctra. de Betren, s/n (C.P.25530)

25900769 EAP L-11 Val d'Aran - Alta Ribagorça (2)

Adreça: Pas d'Arro, 35 (CEIP Garona) (C.P.25530)

25008741 AFA Val d'Aran

Adreça: c. Sant Sebastián, 37 (C.P.25539)

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 43038 Cambrils

Centres:

43006654 IES Cambrils (1)

Adreça: pl. Ajuntament, 7 (C.P.43850)

43010335 IES Cambrils II (CNC)

Adreça: Vial del Cadet, s/n (C.P.43850)

43910017 Creda Tarragona

Adreça: Colom, 22 baixos (C.P.43850)

43907119 EAP T-02 Baix Camp

Adreça: Av. Vidal i Barraquer, 14 2b (C.P.43850)

43007038 IES Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

Adreça: c. Estel (Pg. Marítim) (C.P.43850)

43000779 IES Ramon Berenguer IV (1)

Adreça: c. Bertran de Cambrils, s/n (C.P.43850)

Municipi: 43905 Salou

Centres:

43011200 EOI de Salou (CNC)

Adreça: c. Baix Llobregat, 1-3 (C.P.43840)

43010347 IES de Salou

Adreça: c. Domènech Sugra|es i Gras, s/n (C.P.43840)

43007543 IES Jaume I (1)

Adreça: c. Advocat Gallego, s/n (C.P.43840)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres:

43007208 IES Berenguer d'Entença (1)

Adreça: c. Ramon Berenguer IV, 7 (C.P.43890)

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres:

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)

Adreça: av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n (C.P.43480)

43008523 IES Vila-seca (1)

Adreça: av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n (C.P.43480)

43010086 AFA Vilaseca

Adreça: c. Hospital, 1 (C.P.43480)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres:

43008699 SES Montsant (1)

Adreça: c. Comte de Rius, s/n (C.P.43360)

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Centres:

43008638 IES Antoni Ballester (1)

Adreça: Camí de les Arenes, 5 (C.P.43300)

Municipi: 43123 Reus

Centres:

43002594 IES Baix Camp (1)

Adreça: c. Jacint Barrau, 1 (C.P.43201)

43910002 Creda Reus

Adreça: Figueres s/n (C.P.43202)

43007385 IES d'Horticultura i Jardineria (1)

Adreça: Autovia de Bellisens, s/n (C.P.43204)

43009710 EOI de Reus

Adreça: pg. de la Boca de la Mina, 35(Ap.C 1050) (C.P.43206)

43907126 EAP T-09 Reus

Adreça: Figueres,s/n (Barri Gaudí) (C.P.43202)

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)

Adreça: ctra. de Montblanc, 5-9 (C.P.43206)

43002570 IES Gaudí (1)

Adreça: ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) (C.P.43202)

43008444 IES Josep Tapiró (1)

Adreça: c. Astorga, 37-39 (C.P.43205)

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

Adreça: c. Maspujol, 21-23 (C.P.43206)

43008857 CFA Mas Pellicer

Adreça: pl. Mas Pellicer, 34, bloc 55, baixos (C.P.43204)

43002582 IES Salvador Vilaseca (1)

Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis (C.P.43205)

Municipi: 43129 Riudoms

Centres:

43010578 IES Baix Camp Nord

Adreça: c. Baltasar de Toda i de Tàpies, s/n (C.P.43330)

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1)

Adreça: c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n (C.P.43330)

Municipi: 43145 La Selva del Camp

Centres:

43008511 IES Joan Puig i Ferreter (1)

Adreça: c. Abel Ferrater, s/n (C.P.43470)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 43047 Constantí

Centres:

43007646 IES de Constantí (CAEP) (1)

Adreça: c. Onze de Setembre, s/n (C.P.43120)

Municipi: 43095 El Morell

Centres:

43008407 IES El Morell (1)

Adreça: c. César Martinell, 1 (C.P.43760)

Municipi: 43148 Tarragona

Centres:

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès (1)

Adreça: c. Enric d'Ossó, 3 (C.P.43005)

43009722 IES Cal·lípolis (1)

Adreça: Autovia de Salou, s/n (C.P.43006)

43006125 IES Campclar (1)

Adreça: c. Riu Segre, 66 (C.P.43006)

43008481 IES Collblanc (2) (C)

Adreça: c. Carrasco i Formiguera, 12 (C.P.43110)

43003653 IES Comte de Rius (1)

Adreça: ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) (C.P.43007)

43925251 Creda Tarragona

Adreça: Crta. de Valls, 45 (C.P.43007)

43006940 EOI de Tarragona (3)

Adreça: rbla. Nova, 105 (C.P.43001)

43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (1)

Adreça: Crta. de Valls, 45 (Serveis educatius) (C.P.43007)

43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (1)

Adreça: Carrasco i Formiguera,s/n (La Canonja) (C.P.43110)

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1) (C)

Adreça: av. Lluís Companys, 1 (C.P.43005)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

Adreça: c. Fra Antoni Cardona i Grau, s/n (C.P.43002)

43006630 IES Pere Martell (2)

Adreça: Autovia de Salou, s/n (C.P.43006)

43003732 IES Pons d'Icart (1)

Adreça: c. Assalt, 4 (C.P.43003)

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (1)

Adreça: c. de l'Institut, s/n (C.P.43007)

43008501 SES Sant Salvador (1)

Adreça: av. de Sant Salvador, 13 (C.P.43130)

43008729 CFA Tarragona

Adreça: Perllongació carrer B, Barri Riu Clar (C.P.43006)

43008390 IES Torreforta (1) (C)

Adreça: c. Móra d'Ebre, s/n (C.P.43006)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 43005 Alcover

Centres:

43009497 IES Fonts de la Glorieta (1)

Adreça: av. de Martí i Pol, 2 (C.P.43460)

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

Centres:

43006617 IES Joan Amigó i Callau (2)

Adreça: av. Països Catalans, 4 (C.P.43440)

Municipi: 43086 Montblanc

Centres:

43910005 Creda Montblanc

Adreça: Muralla santa Tecla, 24 A (C.P.43400)

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

Adreça: Ctra. d'Artesa, 4 (C.P.43400)

43009187 IES Martí l'Humà (1)

Adreça: av. Dr. Folch, s/n (C.P.43400)

43010323 AFA Montblanc

Adreça: Muralla de Sta. Tecla, 24 (C.P.43400)

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres:

43006708 IES Joan Segura i Valls (2)

Adreça: c. Progrès, 7 (C.P.43420)

Municipi: 43161 Valls

Centres:

43910001 Creda Valls

Adreça: Ptge. de l'Estació, 41 (C.P.43800)

43010670 EOI de Valls

Adreça: pl. del Blat, s/n (C.P.43800)

43010608 IES de Valls (CNC)

Adreça: ctra. del Pla, 145 (C.P.43800)

43907118 EAP T-01 Alt Camp

Adreça: Pg. dels Caputxins, 16 (C.P.43800)

43004611 IES Jaume Huguet (1)

Adreça: c. Creu de Cames, s/n (C.P.43800)

43004608 IES Narcís Oller (1)

Adreça: c. Francesc Gumà Ferran, 1 (C.P.43800)

43010074 AFA Valls

Adreça: ctra. del Pla, 37-A (Casa Caritat) (C.P.43800)

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 43012 Altafulla

Centres:

43009977 IES d'Altafulla (CNC)

Adreça: c. Camí Olivarot, s/n (C.P.43893)

Municipi: 43016 L'Arboç

Centres:

43007580 IES de L'Arboç (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n (C.P.43720)

Municipi: 43028 La Bisbal del Penedès

Centres:

43010414 IES Baix Penedès Nord (CNC)

Adreça: av. de la Diputació, s/n (C.P.43717)

Municipi: 43037 Calafell

Centres:

43007257 IES Camí de Mar (1) (C)

Adreça: c. Jaume Pallarès, s/n (C.P.43820)

43010372 IES de Segur de Calafell

Adreça: c. Repòs, s/n (C.P.43882)

Municipi: 43051 Cunit

Centres:

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (2)

Adreça: c. Conca de Barberà, 10 (C.P.43881)

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres:

43007661 IES Ramon de la Torre (1)

Adreça: c. Camí del Moro, 28-40 (C.P.43830)

43006952 IES Torredembarra (1)

Adreça: av. de Sant Jordi, 62-64 (C.P.43830)

Municipi: 43163 El Vendrell

Centres:

43004803 IES Andreu Nin (1)

Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 18 (C.P.43700)

43004797 IES Baix Penedès (1)

Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (C.P.43700)

43910004 Creda El Vendrell

Adreça: Palau Rabassó s/n (C.P.43700)

43010037 EOI del Vendrell (1)

Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (C.P.43700)

43010189 IES del Vendrell (CNC)

Adreça: c. Isidre Nonell, s/n (Urb. Oasis) (C.P.43700)

43907123 EAP T-06 Baix Penedès

Adreça: Palau Rabassó s/n (CEIP El Garbí) (C.P.43700)

43010062 AFA El Vendrell

Adreça: c. General Prim, 14 Casal Cívic (C.P.43700)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 43004 Alcanar

Centres:

43007087 IES Sòl de Riu (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (C.P.43530)

Municipi: 43044 La Sénia

Centres:

43006681 IES de La Sénia (1)

Adreça: c. Domenges, s/n (C.P.43560)

Municipi: 43156 Ulldecona

Centres:

43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1) (C)

Adreça: av. de les Escoles, 6 (C.P.43550)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 43014 Amposta

Centres:

43910006 Creda Amposta

Adreça: Castell, 17 (C.P.43870)

43010669 EOI d'Amposta (CNC)

Adreça: av. Mestre J. Su|er, 1-37 (C.P.43870)

43907125 EAP T-08 Montsià

Adreça: Castell, 21 1r. (C.P.43870)

43006101 IES Montsià (1)

Adreça: c. Madrid, 35-49 (C.P.43870)

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)

Adreça: av. Mestre J. Su|er, 1-37 (C.P.43870)

43008754 CFA Sebastià Joan Arbó

Adreça: c. Europa, 29 baixos (C.P.43870)

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres:

43007221 IES Els Alfacs (1)

Adreça: c. Dr. Torné, s/n (C.P.43540)

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres:

43008456 IES Les Planes (1)

Adreça: pl. Catalunya, 1 (C.P.43570)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 43055 Falset

Centres:

43910009 Creda Tarragona

Adreça: Crta. de Porrera s/n (C.P.43730)

43900133 EAP T-12 Priorat

Adreça: Carretera de Porrera,s/n (IES Falset) (C.P.43730)

43006691 IES Priorat (1)

Adreça: ctra. de Porrera, s/n (C.P.43730)

Municipi: 43060 Flix

Centres:

43007233 IES de Flix (1)

Adreça: c. Salvador Espriu, 1 (C.P.43750)

Municipi: 43064 Gandesa

Centres:

43910008 Creda Gandesa

Adreça: Germandat, 16 (C.P.43780)

43900131 EAP T-10 Terra Alta (1)

Adreça: Germandat, 16 (C.P.43780)

43006642 IES Terra Alta (1)

Adreça: ctra. de Vilalba, 30 (C.P.43780)

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

Centres:

43910007 Creda Móra d'Ebre

Adreça: Bonaire, 80 2n (bulevard) (C.P.43740)

43907122 EAP T-05 Ribera d'Ebre (2)

Adreça: Carrer dels Mestres, 5 (C.P.43740)

43007129 IES Julio Antonio (1)

Adreça: c. Comarques Catalanes, 103 (C.P.43740)

43010311 AFA Ribera d'Ebre

Adreça: p. Sant Roc, s/n (C.P.43740)

43010980 EOI Ribera d'Ebre

Adreça: c. de les Comarques Catalanes, 103 (C.P.43740)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 43013 L'Ametlla de Mar

Centres:

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera (1)

Adreça: av. l'Ensenyament, s/n (C.P.43860)

Municipi: 43903 Camarles

Centres:

43008419 IES Camarles (1)

Adreça: c. de la Granadella, s/n (C.P.43894)

Municipi: 43901 Deltebre

Centres:

43006964 IES de Deltebre (1)

Adreça: av. de Catalunya, s/n (C.P.43580)

Municipi: 43104 El Perelló

Centres:

43007211 IES Blanca d'Anjou (2)

Adreça: Pla de la Fira, s/n (C.P.43519)

Municipi: 43133 Roquetes

Centres:

43008420 IES Roquetes (1)

Adreça: c. Anselm Clavé, 8 (C.P.43520)

Municipi: 43155 Tortosa

Centres:

43910003 Creda Tortosa (1)

Adreça: Providència, 5-9, 1r (C.P.43500)

43004441 IES de l'Ebre (1)

Adreça: av. Colom, 34-42 (C.P.43500)

43009862 EOI de Tortosa

Adreça: c. Sant Domènec, 14 (C.P.43500)

43907120 EAP T-03 Baix Ebre (1)

Adreça: Providència, 5-7 (C.P.43500)

43004438 IES Joaquin Bau (1)

Adreça: av. Estadi, 14 (C.P.43500)

43009771 AFA Tortosa

Adreça: c. Providència, 5-9 (CEIP La Mercè) (C.P.43500)

Annex 5

Codis de comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

Annex 6

Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles

Criteris generals

D'acord amb el que preveu el Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol, el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació, i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals previstos en aquestes instruccions, tret que hagi obtingut una nova destinació amb efectes d'1 de setembre de 2007 mitjançant concurs general de trasllats en altra comunitat autònoma, concurs específic de mèrits de llocs de pla estratègic o concurs de mèrits per a la provisió de llocs als serveis educatius, o que hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública.

1. Criteris dels desplaçaments forçosos per pèrdua de la destinació

El procediment per a la determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva és el que segueix:

El professorat afectat per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2007-2008 o pel tancament del centre passarà a la situació de professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva.

La Direcció General de Recursos de Sistema Educatiu establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2007-2008 i per a la modificació de llocs de treball que afecten a professors amb destinació definitiva. Les direccions dels centres facilitaran aquesta informació al professorat del centre.

Comunicació de la direcció dels serveis territorials al director del centre.

La direcció dels serveis territorials enviarà a la direcció dels centres afectats per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2007-2008 la documentació següent:

a) Plantilla prevista per al curs 2007-2008, distribuïda per especialitats.

b) Llocs de treball afectats per transformació i/o supressió, ocupats per professorat amb destinació definitiva.

c) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre. A més, els serveis territorials exposaran als taulers d'anuncis, per centres i municipis, les vacants per especialitats del seu àmbit territorial.

2. Determinació del/de la professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva.

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials referent al desplaçament forçós d'algun dels seus professors, la direcció del centre convocarà una reunió amb tots els professors amb destinació definitiva al lloc afectat per la modificació, juntament amb el secretari del centre, el qual estendrà acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació a què fa esment el subapartat 1 anterior.

En l'acta constarà la signatura del/de la director/a, del/de la secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials corresponents i en lliurarà una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els criteris que recull el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla:

Cos de mestres

1. Menor antiguitat ininterrompuda, com a definitiu/iva, en el centre.

2. Menor temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Cossos de professors d'ensenyaments secundaris

1. Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanyi cada funcionari.

2. Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No estar en possessió de la condició de catedràtic.

5. Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Tot això sens perjudici dels drets que corresponguin als funcionaris catedràtics en el supòsit que haguessin accedit a la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.

3. Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor major de 60 anys, aquest podrà optar per no ser desplaçat i ho comunicarà a la direcció del centre. Aquest donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/ada podrà romandre en el centre de destinació definitiva, amb el benentès que se li haurà d'assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2007-2008 i només la podrà realitzar el professorat que reuneixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2007.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2007-2008, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre. Així mateix, si en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals es produís una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/ada, sempre que reuneixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

L'opció voluntària per al desplaçament que preveu el Reial decret 2112/1998 suposa l'acceptació voluntària d'aquest desplaçament. L'interessat no podrà presentar el desistiment a aquesta opció.

Fins que no siguin aprovades pel conseller d'Educació les plantilles dels centres públics, la comunicació dels serveis territorials referent als desplaçaments forçosos tindrà un caràcter provisional, pendent de l'efectiva modificació de la plantilla i de la publicació de la resolució corresponent al DOGC. En conseqüència, el desplaçament provocat per una previsió de plantilla del curs 2007-08, si no és confirmat a la resolució que aprovi les plantilles, serà anul·lat i la persona afectada mantindrà la seva destinació definitiva.

Si un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals, un professor afectat per desplaçament recuperés la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2007 per incorporar-s'hi o bé per romandre el curs 2007-2008 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. En aquest cas, el lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

4. D'acord amb el que preveuen el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, i el Decret 214/2001, de 24 de juliol, de modificació del Decret 67/1996, de 20 de febrer, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on va perdre la destinació definitiva.

(07.131.021)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal