Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4899 - 07/06/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/180/2007, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades, i es convoquen els ajuts per al curs 2006-2007. (Pàg. 19362)


ORDRE

EDU/180/2007, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades, i es convoquen els ajuts per al curs 2006-2007.

L'ordenació actual del sistema educatiu a Catalunya planteja l'educació artística com a part de l'educació a assolir per tots els infants i joves en els ensenyaments de règim general, i com a finalitat específica en els ensenyaments artístics.

El Departament d'Educació vol potenciar totes les actuacions que incideixen favorablement en l'extensió de l'educació musical i de la dansa, per la qual cosa ha considerat convenient atorgar ajuts per a la participació de grups escolars de música o dansa en intercanvis o trobades.

Per això, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases reguladores que consten en l'annex d'aquesta Ordre, per a la concessió d'ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya, que comptin amb grups escolars de música o dansa i que organitzin viatges de l'alumnat d'aquests grups per participar en intercanvis o trobades.

Article 2

S'obre la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts per als intercanvis o trobades que es realitzin durant el curs 2006-2007, que es regeix per les bases que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Import i partida pressupostària

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 93.000,00 euros.

Els ajuts seran a càrrec de la partida pressupostària D/480000100/4250 del centre gestor EN05 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2006, prorrogat per a l'any 2007.

Article 4

Imports i destinació dels ajuts

4.1 Es concediran ajuts pels imports que a continuació s'indiquen, en funció de l'àmbit territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: fins a 600,00 euros.

Dins el territori espanyol: fins a 1.200,00 euros.

Dins el territori europeu: fins a 2.400,00 euros.

4.2 Els ajuts aniran destinats únicament a cobrir part de les despeses de transport.

4.3 Els desplaçaments s'hauran d'ajustar a les condicions següents:

a) Tenir una durada variable no superior a una setmana.

b) Cada grup d'alumnes estarà acompanyat durant el viatge i l'estada per professorat del centre o escola sol·licitant, i/o pel/per la director/a de la formació beneficiària de l'ajut.

c) Els intercanvis de durada no superior a un dia es consideraran com a trobades.

4.4 Es limita a un, el nombre d'ajuts concedits a un centre o escola per a una activitat en el territori europeu i en el territori espanyol, i a dos, en el territori de Catalunya. Així mateix, l'import total concedit a un centre o escola tindrà un límit de 3.000,00 euros.

Article 5

Les sol·licituds s'adreçaran al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats i es presentaran d'acord amb el model que es pot trobar a l'adreça electrònica: http://www.gencat.cat/educacio, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 6

Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la resolució de la convocatòria i l'autorització de la despesa corresponent, a proposta d'una comissió avaluadora, formada per les persones següents:

La subdirectora general d'Ensenyaments Artístics o persona en qui delegui, que actuarà com a presidenta.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa o persona en qui delegui.

Un representant de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM).

Un representant de l'Associació d'Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya (EMIPAC).

Un representant de l'Associació de les Escoles de Dansa autoritzades.

Un representant del Consell Català de la Música de Catalunya.

Un tècnic/a de la Subdirecció General d'Ensenyaments Artístics, que actuarà com a secretari/ària.

Article 7

Justificació de la subvenció

Els centres i escoles beneficiàries hauran d'acreditar davant la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del 16 d'octubre de 2007, que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determina la resolució de concessió, i que l'import de l'ajut s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit, durant el curs 2006-2007.

Article 8

Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de maig de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte i finalitat

L'objecte dels ajuts és promoure la participació de l'alumnat de grups escolars de música o dansa de centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya, en intercanvis o trobades amb formacions similars d'altres centres i escoles de Catalunya, o de fora de Catalunya, per tal d'afavorir l'extensió de l'educació musical i de la dansa, i proporcionar oportunitats per a una formació artística de qualitat.

.2 Beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquests ajuts els centres i escoles públics, privats concertats i privats autoritzats, o en tràmit d'autorització (sempre que compleixin el requisit d'estar legalment autoritzats en el moment de resoldre la convocatòria), d'ensenyament no universitari de Catalunya, que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2.2 Els centres i escoles privades hauran de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

El compliment d'aquests requisits s'acreditarà mitjançant l'aportació de la documentació prevista a la base 3.3, on s'especifica la documentació que haurà d'aportar cada centre segons la seva naturalesa.

.3 Sol·licituds i documentació

3.1 Les sol·licituds, subscrites pel/per la director/a de cada centre o escola, s'adreçaran a l'òrgan que estableix la convocatòria, i es presentaran al Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds es podran presentar també a les oficines de correus en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

3.2 La sol·licitud també haurà d'incloure les declaracions següents:

Declaració jurada de la persona que exerceix la direcció del centre o escola, en la qual consti que abans del viatge es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi el desplaçament i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant a l'estranger.

Declaració responsable conformement l'entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de l'ajut.

3.3 A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del NIF del centre o escola.

b) Pressupost de despeses del transport a la localitat i/o el país que es visita. Cal adjuntar pressupost de l'empresa de transport o de l'agència de viatges, o document similar.

c) Proposta d'activitats. Cal especificar, de cada activitat, els aspectes següents:

Descripció de l'activitat (intercanvi/trobada).

Nombre d'alumnat que hi participarà i característiques dels grups.

Modalitat d'allotjament.

Mitjà de transport que s'utilitzarà.

Despesa total del transport previst, segons el pressupost adjunt.

Calendari del viatge: data de sortida i data d'arribada.

Professor/a responsable.

Professorat acompanyant.

En el cas dels intercanvis:

Nom del centre d'acolliment.

Adreça.

Població.

País.

Telèfon.

Modalitat d'acolliment.

Data, nom i signatura del/de la director/a del centre o escola.

d) En el cas dels centres d'ensenyament primari i secundari, còpia compulsada de l'acta de la sessió del consell escolar en què el centre hagi pres el compromís de dur a terme l'intercanvi o la trobada, o bé certificat del/de la secretari/ària del centre que ho acrediti.

e) En el cas dels centres i escoles que tenen com a titular una corporació local, a la sol·licitud cal fer constar el vistiplau del representant de la corporació.

f) En el cas dels centres i escoles privades hauran d'aportar, també, la documentació següent:

Dades d'autorització del centre o escola, o bé la còpia de la sol·licitud d'autorització en el cas d'aquells que es troben en tràmit d'autorització.

Declaració responsable conforme l'entitat està al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

.4 Criteris de valoració de les sol·licituds

Per valorar les sol·licituds es tindran en compte els punts següents:

a) L'interès de la proposta d'activitats i la seva relació amb els objectius curriculars de la música i la dansa, amb priorització dels intercanvis per davant de les trobades.

b) L'acolliment familiar com a modalitat d'allotjament.

c) No haver obtingut cap ajut en convocatòries anteriors.

d) La tipologia escolar dels centres i les escoles sol·licitants.

e) Característiques i estabilitat del grup escolar de música o dansa.

.5 Resolució de la convocatòria

La resolució de la convocatòria la farà l'òrgan que es determini a la convocatòria anual, a proposta de la comissió de selecció que s'hi estableixi. Els membres de la comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La comissió podrà demanar als centres i les escoles la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns. La manca de presentació de la documentació requerida serà motiu d'exclusió de la convocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

.6 Notificació i publicació dels ajuts

La resolució de concessió es notificarà als interessats amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es poden interposar, i dels terminis per interposar-los. A més a més, la resolució de concessió es farà pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, i als taulers dels serveis territorials corresponents.

.7 Justificació dels ajuts i pagament

7.1 El pagament es realitzarà un cop s'hagi justificat l'ajut, amb la presentació prèvia de la documentació justificativa de les despeses efectuades, d'acord amb el punt 7.4 d'aquestes bases.

7.2 La justificació cal presentar-la dins del termini previst a la convocatòria. Si per motius excepcionals no es pot fer dins d'aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini.

A la vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

7.3 Es considera despesa justificativa la despesa realitzada i pagada abans de la finalització del termini de justificació establert.

7.4 La justificació haurà de contenir la documentació següent:

a) En el cas dels centres públics del Departament d'Educació:

Còpia compulsada de l'acta de la sessió del consell escolar en la qual s'hagin aprovat els comptes derivats de la realització de l'intercanvi o trobada, o bé certificat que així ho acrediti, emès i signat pel/per la secretari/ària del consell escolar, amb el vistiplau del/de la president/a. L'aprovació de comptes s'ha de fer en data posterior a la realització de l'intercanvi o trobada.

Relació detallada de les factures i dels documents de pagament corresponents a les despeses de transport produïdes en la realització de l'intercanvi o la trobada, en què s'indiqui: la data i el número de la factura, el NIF i el nom de l'emissor, el concepte i l'import. Aquesta llista haurà d'anar signada pel/per la secretari/ària del consell escolar, amb el vistiplau del/de la president/a. Les factures i els documents de pagament romandran al centre i constituiran la justificació del viatge.

Certificat del secretari/ària on consti que tant els ingressos com les despeses corresponents a la realització de l'intercanvi o trobada s'han inclòs en la comptabilitat del centre.

b) En el cas dels centres i escoles els titulars dels quals siguin corporacions locals:

Certificat emès i firmat per l'interventor/a o pel/per la secretari/ària interventor/a, on es faci constar que l'ajut concedit s'ha destinat a la realització de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, amb indicació expressa de l'import corresponent a les despeses de transport i de la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'ha contret l'obligació.

c) En el cas dels centres privats concertats i dels centres i escoles privats autoritzats o en tràmit d'autorització:

Informe del/de la director/a del centre o l'escola perceptors de l'ajut, conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, és a dir, a les despeses corresponents a transport.

Relació detallada de les factures i dels documents de pagament corresponents a les despeses de transport produïdes en la realització de l'intercanvi o la trobada, en la qual s'indiqui: la data, el nom de l'emissor, el concepte i l'import.

Certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social en els termes previstos a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Pel que fa a les obligacions tributàries, l'entitat pot autoritzar el Departament d'Educació per obtenir aquesta informació de l'autoritat tributària corresponent.

En lloc de les factures i comprovants de pagament, l'òrgan concedent comprova l'aplicació correcta de la subvenció sol·licitant a un 10% dels beneficiaris determinats justificants mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

Cas que es justifiqui un import inferior a la quantitat atorgada, l'import de la subvenció es reduirà per l'import no justificat correctament.

Igualment, es podrà reduir la subvenció concedida per l'obtenció concurrent d'altres ajuts, tenint en compte que l'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

7.5 La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà demanar tots els documents justificatius que calgui per comprovar l'aplicació dels ajuts.

.8 Obligacions dels beneficiaris

a) Dur a terme l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovacions que corresponguin al Departament d'Educació, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, amb l'aportació de tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al Departament d'Educació l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació.

d) Proposar al Departament d'Educació qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com els estats comptables dels quals es desprenguin les actuacions objecte de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Fer pública la col·laboració del Departament d'Educació en la documentació que generin les activitats subvencionades.

h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en la legislació.

.9 Causes i procediment de revocació

Són causes de revocació que poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció i, si s'escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l'interès de demora corresponent, les que preveuen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

(07.144.117)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal