Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4900 - 08/06/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/186/2007, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2007-2008. (Pàg. 19552)


ORDRE

EDU/186/2007, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2007-2008.

L'article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix com un dels principis del sistema educatiu la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies

L'article 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en els mateixos termes que l'article 27 de la Constitució, l'obligatorietat i gratuïtat de l'ensenyament bàsic. En el mateix sentit, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, estableix a l'article 1 que tothom té dret a una educació bàsica que permeti el desenvolupament de la personalitat i la realització d'una activitat útil a la societat. També estableix que aquesta educació bàsica ha de ser obligatòria i gratuïta. Així mateix, a l'article 27 de la Llei esmentada es determina que els poders públics garantiran l'exercici efectiu del dret a l'educació.

En els darrers anys, un nombre creixent de centres educatius de Catalunya, a través de les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), dels claustres de professors i professores i dels consells escolars, han posat en marxa iniciatives concretes en relació amb l'adquisició i préstec a l'alumnat dels llibres de text. Aquestes actuacions s'han dut a terme mitjançant fórmules diverses, tenint en comú l'objectiu d'avançar en l'efectiva gratuïtat de l'educació obligatòria.

Un dels objectius del Departament d'Educació és impulsar la cohesió social mitjançant polítiques d'equitat que garanteixin la igualtat d'oportunitats en el marc d'un sistema educatiu de qualitat. Sens dubte, les actuacions dels centres educatius adreçades a impulsar l'ús compartit i la reutilització dels llibres de text contribueixen al foment de l'equitat i fan vius, entre l'alumnat i les seves famílies, valors com ara la corresponsabilitat i la solidaritat. A més, la cura dels llibres i del material didàctic d'ús comú i la seva conservació per a una reutilització posterior suposa un estalvi econòmic per a les famílies i aprofundeix en la idea de sostenibilitat, un dels preceptes més abastament acceptats dels postulats mediambientals.

En sintonia amb aquest objectiu , entre els compromisos previstos al Pacte Nacional per a l'Educació, en l'àmbit de famílies i educació, s'inclou la voluntat de generalitzar el Programa cooperatiu per a la reutilització de llibres de text.

Mitjançant aquesta convocatòria es pretén concloure la fase experimental del Programa, iniciat el curs 2005-2006, i encetar la fase de generalització, amb una implantació progressiva. S'estenen les mesures del Programa al conjunt de centres educatius sostinguts amb fons públics que s'hi vulguin incorporar, en termes de corresponsabilitat entre les famílies, l'Administració educativa i els centres educatius. Es tracta, doncs, d'una mesura que, en el marc d'una política d'equitat educativa, avança en la gratuïtat real de l'educació obligatòria.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quant a la participació dels centres educatius sostinguts amb fons públics que no siguin de titularitat del Departament d'Educació, i a proposta de la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases reguladores del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari en els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

S'obre convocatòria pública corresponent al curs escolar 2007-2008 per a l'atorgament de dotacions del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari en els centres educatius de Catalunya sufragats amb fons públics que imparteixen educació primària i/o educació secundària obligatòria, que es regeix per les bases reguladores a què fa referència l'article anterior.

Article 3

Es destina a la concessió de les dotacions previstes en aquesta convocatòria un import total màxim de 6.228.000,00 euros, dels quals 5.356.000,00 aniran a càrrec del crèdit EN04 D/226000800/4250, 810.000,00 a càrrec del crèdit EN04 D/480000100/4250 i 62.000,00 a càrrec del crèdit ENO4 D/460000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006, prorrogats per l'any 2007, depenent si els destinataris de l'ajut són centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, o bé de titularitat privada o municipal, respectivament.

La distribució a què fa referència el paràgraf anterior podrà ser modificada en funció de la proporció entre les sol·licituds estimades, corresponents a centres públics de titularitat de Departament d'Educació i les corresponents a la resta de centres educatius.

Article 4

El termini de presentació de les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria és de 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Els centres educatius interessats a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model disponible a l'adreça http://www.gencat.net/educacio, adreçada a la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa, juntament amb la documentació prevista a la base 4, a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti en una oficina de correus, es farà en sobre obert, per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Article 5

Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria, així com la de dictar les instruccions necessàries per al bon funcionament d'aquest Programa.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les dotacions destinades al Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari en els centres educatius sufragats amb fons públics que imparteixen educació primària i/o educació secundària obligatòria.

.2 Finalitat

La finalitat d'aquest Programa és fomentar l'ús racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i altre material didàctic complementari mitjançant el sistema de préstec, a partir de la participació de les famílies, l'alumnat i el professorat dels centres educatius.

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per llibre de text:

a) El material imprès, de caràcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir, i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i criteris d'avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.

b) Aquell altre material didàctic complementari no fungible que contribueixi a desenvolupar els continguts establerts als currículums, inclòs aquell material d'elaboració pròpia dels centres educatius, sempre que també tingui un caràcter durador i sigui per a la utilització per part de l'alumnat.

.3 Beneficiaris i compromís de participació

3.1 Són susceptibles de ser beneficiaris del Programa els centres educatius de Catalunya sufragats amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació primària i/o educació secundària obligatòria.

3.2 La participació en aquest Programa haurà de comptar, per aquells centres que en vulguin iniciar la seva implantació, amb el compromís explícit del consell escolar del centre de participar-hi per un període mínim de tres cursos escolars en el cas de l'educació primària, i de quatre cursos en l'educació secundària obligatòria.

3.3 La participació en aquest Programa haurà de suposar un estalvi en el cost per aquest concepte per a les famílies.

.4 Documentació de la sol·licitud

4.1 En el cas dels centres que ja tenen implantat el Programa de reutilització de llibres i que durant cursos anteriors han rebut una dotació econòmica del Departament d'Educació amb aquesta finalitat, cal que adjuntin a la sol·licitud:

a) Memòria del Consell Escolar valorativa de l'experiència del curs vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

b) Relació dels integrants de la Comissió de Seguiment (d'acord amb el que estableix la base 7).

4.2 En el cas dels centres que vulguin iniciar la implantació del Programa, cal que adjuntin a la sol·licitud:

a) Compromís del Consell Escolar previst a la base anterior.

b) Projecte en el qual faran constar els objectius, procediments, nivells educatius i nombre total de l'alumnat que hi participarà.

c) Relació de llibres i material didàctic complementari.

d) Pressupost aproximat de la despesa prevista, així com la corresponent aportació de les famílies per a aquesta finalitat.

e) La relació dels integrants de la Comissió de Seguiment (d'acord amb el que estableix la base 7).

4.3 Els centres educatius municipals i els privats sufragats amb fons procedents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya hauran de presentar juntament amb la sol·licitud una declaració responsable conforme no es troben en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de les subvencions.

4.4 En el cas dels centres privats sostinguts amb fons públics caldrà aportar també certificat acreditatiu d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

.5 Import dels ajuts

La selecció o la continuïtat d'un programa comportarà, per al centre que el dugui a terme, una dotació genèrica de 1.875,00 euros al centre educatiu per a cada línia autoritzada d'educació primària, i de 3.000,00 euros per a cada línia autoritzada d'educació secundària obligatòria. Als centres que no tinguin alguna línia completa, se'ls atorgarà la part proporcional corresponent.

.6 Comissió central de llibres de text

6.1 Composició.

En el Departament d'Educació es constituirà una comissió central de llibres de text, que estarà formada pels membres següents:

a) La directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa, o la persona en qui delegui, qui actuarà com a president.

b) El director general d'Innovació, o la persona en qui delegui.

c) Un director o una directora d'un centre d'educació primària i un director o una directora d'un centre d'educació secundària, nomenats per la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

d) Dos representants de les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius públics.

e) Dos representants de federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres privats concertats.

f) La subdirectora general d'Inspecció Educativa, o la persona en qui delegui.

g) La subdirectora general d'Escolarització i de Gestió dels Serveis a l'Alumnat o la persona en qui delegui, qui actuarà com a secretari/ària.

6.2 Als membres de la comissió els serà d'aplicació el que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a les causes d'abstenció i recusació.

6.3 Funcions.

Els membres d'aquesta comissió s'encarregaran d'avaluar les sol·licituds presentades, proposar els centres beneficiaris en ordre de prelació, i elevar una proposta de resolució a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa.

Així mateix, aquesta comissió podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

La comissió valorarà la memòria presentada pels centres que ja tenen implantat el Programa i en proposarà, si s'escau, la seva continuïtat.

Per a la valoració dels projectes dels centres que es presenten per primera vegada es tindran en compte els criteris següents:

a) Que estiguin ubicats en entorns especialment desfavorits.

b) Que estiguin participant en el projecte d'autonomia de centres impulsat pel Departament d'Educació.

c) La qualitat del projecte.

6.4 La resolució de concessió de les dotacions, així com la desestimació de les sol·licituds es farà pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, i als taulers dels serveis territorials corresponents.

Així mateix, quan l'import de la dotació sigui igual o superior a 3.000,00 euros, la Resolució de concessió es publicarà al DOGC.

En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds de dotacions no resoltes dins el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

.7 Comissió de seguiment i gestió de llibres de text

A cada centre educatiu, i en el si del consell escolar, es constituirà una comissió de seguiment i gestió de llibres de text que s'encarregarà de la gestió i supervisió del Programa.

Aquesta comissió estarà integrada, com a mínim, pels membres següents:

a) President/a del consell escolar, o persona en qui delegui, qui actuarà com a president/a.

b) Un/a professor/a.

c) Dos pares o mares d'alumnes, dels quals com a mínim un/a serà membre de l'associació de mares i pares d'alumnes.

d) Un/a alumne/a, en el cas dels centres que imparteixin l'educació secundària obligatòria.

e) El/La secretari/ària del centre educatiu, qui actuarà com a secretari/ària.

.8 Adquisició i vigència del material

Els centres educatius podran adquirir els llibres de text en els proveïdors que lliurement hagin triat. Un cop adquirits, els centres educatius donaran d'alta aquests llibres en l'inventari del centre i duran a terme el préstec, que es farà de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text consideri més adient per al bon funcionament del Programa, d'acord amb les directrius del consell escolar.

Els llibres de text adquirits amb càrrec als fons públics seran propietat del centre educatiu corresponent. L'alumnat restarà obligat al bon ús i conservació dels llibres de text lliurats i a reintegrar-los al centre en finalitzar el curs, perquè siguin revisats per determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en cursos següents.

Els llibres de text tindran una vigència d'utilització mínima de quatre cursos escolars.

.9 Conservació i reposició

En el supòsit que s'incompleixi l'obligació de conservació, la comissió de seguiment i gestió adoptarà les mesures oportunes per exigir la restitució dels llibres de text deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui. En cas contrari, suposarà la renúncia de l'alumne/a a participar en el Programa per al curs següent, i s'exigirà el reintegrament del cost d'aquest material als pares, mares o tutors/es legals.

.10 Abonament de les dotacions

El Departament d'Educació tramitarà abans de l'inici del curs escolar corresponent a cada convocatòria el pagament de la dotació econòmica que correspongui a cada centre, que serà abonada en un sol lliurament.

Pel que fa als centres educatius la gestió dels quals té encomanada el Departament d'Educació, les quantitats corresponents s'ingressaran al compte corrent pel qual cada centre percep les dotacions econòmiques per a despeses de funcionament. Aquesta assignació de fons als centres està sotmesa al que estableix l'Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació.

.11 Justificació

Els centres educatius públics i els privats sostinguts amb fons públics del Departament d'Educació hauran de justificar la despesa realitzada en l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari, a proposta de la comissió de seguiment i gestió de llibres de text, per la qual cosa hauran de presentar als serveis territorials del Departament d'Educació que els corresponguin, abans de l'1 de novembre de l'any d'inici del curs corresponent a cada convocatòria, la documentació següent:

11.1 Per als centres educatius públics: certificació del/de la president/a del consell escolar conforme es va aprovar la despesa, amb detall de les factures o comprovants conformats i acreditació que els ingressos i despeses derivades de l'activitat estan reflectits en la comptabilitat pressupostària del centre.

11.2 Per als centres educatius públics de titularitat municipal: presentació de les factures que acreditin l'aplicació dels fons a la finalitat prevista i els corresponents justificants de pagament o bé la certificació del secretari interventor de l'Ajuntament.

11.3 Per als centres educatius privats sufragats amb fons procedents del Departament d'Educació: certificació de l'acord del consell escolar on s'aprovin els comptes respecte de la quantitat percebuda de l'Administració per aquest concepte. També han de presentar les factures i els rebuts originals de les despeses ocasionades, que han de complir els requisits legals establerts i han d'anar a nom del centre.

.12 Complementarietat de les dotacions

Els centres beneficiaris de les dotacions d'aquest Programa, així com el seu alumnat, podran participar en les convocatòries d'ajuts que, amb la mateixa finalitat (adquisició de llibres de text), convoquin altres administracions públiques o ens públics o privats.

.13 Els beneficiaris estan obligats a aportar tota la documentació que els requereixin el Departament d'Educació i els òrgans de control de l'Administració.

.14 Revocació

L'incompliment per part dels beneficiaris d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de les dotacions podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut, el reintegrament de les quantitats rebudes indegudament, amb els corresponents interessos de demora, o les sancions que preveuen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, si escau, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(07.141.132)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal