Meet Secundària: xerrades extraordinàries per a afiliats sobre el concurs de mèrits del procés d'estabilització

Propers nomenaments telemàtics (juliol)


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4900 - 08/06/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1642/2007, d'1 de juny, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 19590)


RESOLUCIÓ

EDU/1642/2007, d'1 de juny, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents.

D'acord amb el que estableix base 5 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març (DOGC núm. 4850, de 27.3.2007), per la qual es convoca el procediment selectiu per a la provisió de places de funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari,

Resolc:

.1 Nomenar els tribunals que, de conformitat amb el que estableix la base 5 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, han de jutjar els procediments d'ingrés i d'accés als cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari, convocats per la Resolució esmentada.

Quan la designació dels vocals ha estat per sorteig públic, la composició dels tribunals que han de jutjar els procediments d'ingrés i d'accés es detalla per cossos i especialitats a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Quan la designació dels vocals no s'ha pogut fer per sorteig al haver-hi un nombre insuficient de funcionaris de carrera en determinada especialitat que complissin els requisits per a ser sortejats, s'ha fet la designació excepcional de vocals, tal com estableix la base 5.3.7 de la Resolució de convocatòria esmentada. En aquests casos, la composició dels tribunals es detalla per cos i especialitat a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.2 Els membres dels tribunals tindran dret a percebre les dietes i despeses de desplaçament pertinents.

.3 D'acord amb el que estableix la base 5.16 de la Resolució de la convocatòria esmentada, els tribunals nomenats per jutjar el procediment selectiu corresponent al cos de mestres estaran inclosos dins la categoria segona, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya i de revisió d'imports de determinades indemnitzacions.

Els tribunals nomenats per jutjar el procediment selectiu corresponent al cos de professors d'ensenyament secundari estaran inclosos dins la categoria primera als efectes que s'esmenten al paràgraf anterior.

.4 Els membres dels tribunals estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.5 Nomenar les comissions de selecció de les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal. La seva composició es detalla per cossos i especialitats a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

.6 Les comissions de selecció tindran cinc membres en totes les especialitats excepte en educació infantil i en educació primària del cos de mestres en què tindran nou membres, els quals actuaran en subcomissions d'àmbit territorial, i en geografia i història i psicologia i pedagogia del cos professors d'ensenyament secundari, en què tindran set membres.

.7 Els membres de les comissions de selecció tindran dret a percebre les dietes i despeses de desplaçament pertinents.

.8 D'acord amb el que estableix la base 5.16 de la Resolució de convocatòria esmentada, les comissions de selecció nomenades en els procediments selectius estaran incloses dins la categoria primera o segona, tenint en compte allò que s'especifica al punt 3 d'aquesta Resolució.

Barcelona, 1 de juny de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

Annex 1

Cos: Mestres

Especialitat: Audició i llenguatge

Tribunal titular número 01

President: Ramon Castello Culell

Vocal 1: Laura López Especié

Vocal 2: M. Angeles Alvarez Martinez

Vocal 3: M. Carme Quintana Roca

Vocal 4: Carles Bonet Torner

Tribunal suplent número 01

President: M. Pilar Arxe Galvez

Vocal 1: Elisenda Campos Pino

Vocal 2: Maria Teresa Torrents Lombarte

Vocal 3: Dolors Iglesias Juanati

Vocal 4: Eugenia Artigas Agusti

Tribunal titular número 02

President: Angel Crespo Llamazares

Vocal 1: M. Teresa Casasnovas Manau

Vocal 2: Isabel Escudero Bat

Vocal 3: Maria Angeles Mayordomo Heras

Vocal 4: Gemma Martin Monegal

Tribunal suplent número 02

President: Anna Lario Saperas

Vocal 1: Elisabet Barnils Castany

Vocal 2: Montserrat Quijo Cortada

Vocal 3: M. Teresa Piqueras Martín

Vocal 4: Judit Tirado Godas

Especialitat: Educació especial: pedagogia terapèutica

Tribunal titular número 01

President: Jaume Ayats Arcusa

Vocal 1: Maria Muñoz Cudi

Vocal 2: Anna Espinalt Lluch

Vocal 3: Silvia Vendrell Sumell

Vocal 4: Oscar Morales Diaz

Tribunal suplent número 01

President: Juana Ana Cabot Mir

Vocal 1: Joaquim Preixens Ferrando

Vocal 2: Marta Hereu Boher

Vocal 3: M. Carmen Forcada Picolo

Vocal 4: Nuria Fontbona Gil

Tribunal titular número 02

President: Carmen Romero Malpica

Vocal 1: Inmaculada Martinez Garcia

Vocal 2: Maria Luisa Saura Perez

Vocal 3: Carmen Maria Barrientos Rossell

Vocal 4: Oliverio Font Perez

Tribunal suplent número 02

President: Juan Gine Carrio

Vocal 1: Manuel Perez Jimenez

Vocal 2: M. Clara Plana Cobeta

Vocal 3: Carmen Cheliz Bardaji

Vocal 4: Ascension Saez Golderos

Tribunal titular número 03

President: M. Isabel Esteller Bel

Vocal 1: Meritxell Jounou Ferrer

Vocal 2: M. Eugenia Janz Picart

Vocal 3: M. Teresa Daussa Lapuerta

Vocal 4: Jorge Casas Abollo

Tribunal suplent número 03

President: Josepa Peiro Coca

Vocal 1: Juan Murillo De Tena

Vocal 2: M. Pilar Cela Pereda

Vocal 3: Carmen Farre Murgadella

Vocal 4: M. Concepcion Manrique Isla

Tribunal titular número 04

President: Angels Vinyals Canals

Vocal 1: Francisco del Barrio Valer

Vocal 2: M. Roser Blesa Garriga

Vocal 3: Felicidad Manzaneda Vivo

Vocal 4: Marta Bleda Demicheli

Tribunal suplent número 04

President: M. Dolors Comerma Masramon

Vocal 1: Rosa Maria Caballero Muñoz

Vocal 2: Laura Pujol Bonastre

Vocal 3: Felisa Marco Escolano

Vocal 4: Joaquin Laporta Matute

Tribunal titular número 05

President: M. Montserrat Alsina Moya

Vocal 1: Laura Cavaye Reyes

Vocal 2: M. Victoria Riaño Loma-Osorio

Vocal 3: Maria Carmen Varet Maestre

Vocal 4: Ismael Castellote Gonzalez

Tribunal suplent número 05

President: Noemi Mila Carbonell

Vocal 1: Rosa Maria Gamez Castilla

Vocal 2: Iolanda Martinez Lopez

Vocal 3: M. Rosario Baston Gala

Vocal 4: Benito Peña Bazaga

Tribunal titular número 06

President: Simona Barber Carbonell

Vocal 1: Encarnacion Diaz Sanchez

Vocal 2: M. Yolanda Vaquerizo Gonzalez

Vocal 3: Violeta Ibañez Royo

Vocal 4: Jose Martinez Mateos

Tribunal suplent número 06

President: Aracely Carbo Navarro

Vocal 1: Josefa Prat Gonfaus

Vocal 2: M. Rosa Cuxart Taltavull

Vocal 3: Carlos Baroja Allo

Vocal 4: Joana Costa Cagigal

Tribunal titular número 07

President: Victòria Garcia Diaz

Vocal 1: Magdalena Esteso Garcia

Vocal 2: M. Angels Catala Escursell

Vocal 3: Joaquina Gonzalez Bermudez

Vocal 4: Juan Carlos Rubio Labrador

Tribunal suplent número 07

President: Ana Casas Bartra

Vocal 1: Montserrat Royo Castillon

Vocal 2: Manuela Cordero Sanchez

Vocal 3: Judith Alcolea Pares

Vocal 4: Fco. Javier Simarro Montane

Tribunal titular número 08

President: Dolors Oliver Agüera

Vocal 1: Anna-M. Torrents Montmany

Vocal 2: Maria Cinta Balaguer Selga

Vocal 3: Manuel Pastor Muñoz

Vocal 4: Maria Teresa Ibañez Catalan

Tribunal suplent número 08

President: Antoni Igual Fornas

Vocal 1: Montserrat Subils Rubinat

Vocal 2: Petra Poza Gomez

Vocal 3: Elvira Brull Fontsere

Vocal 4: Jose Suarez Cabeza

Tribunal titular número 09

President: Angel Guirado Serrat

Vocal 1: Merce Canada Vidal

Vocal 2: Trinitat Ayala Martinez

Vocal 3: Encarnacio Dilme Romagos

Vocal 4: Pere Bassach Perez

Tribunal suplent número 09

President: Maria Noguera Serra

Vocal 1: Marius Salort Font

Vocal 2: Merce Garcia Marin

Vocal 3: Nuria Castells Busquets

Vocal 4: Margarida Roca Condom

Tribunal titular número 10

President: Ramon Valles Puig

Vocal 1: Núria Salvia Solsona

Vocal 2: Marina Puyol Fornés

Vocal 3: Carlos Gil Cuartero

Vocal 4: Francesca Serramona Farreny

Tribunal suplent número 10

President: M. Carme Agustí Agustí

Vocal 1: Margarida Palou Tugues

Vocal 2: M. Ascensió García Visier

Vocal 3: Montserrat Vendrell Prats

Vocal 4: Ramon Conejo Just

Tribunal titular número 11

President: Vicente Villena Serrano

Vocal 1: Maria Gloria Canosa Ribalta

Vocal 2: Margarita Almenara Serrano

Vocal 3: Lidya Sanchis Llado

Vocal 4: Jose Hernando Sanchez

Tribunal suplent número 11

President: Lorena Holm Aranda

Vocal 1: M. Pilar Martinez Cano

Vocal 2: Concepcion Perez Simo

Vocal 3: Carmen Hernandez Escudero

Vocal 4: Salvador Sole Figuerola

Especialitat: Educació infantil

Tribunal titular número 01

President: Ana M. Pous Grebol

Vocal 1: Francoise Ferrenbach Genty

Vocal 2: Carmen Esteban Frias

Vocal 3: Ramona Riart Giribet

Vocal 4: M. Lourdes Ferrando Olivan

Tribunal suplent número 01

President: Georgina Llinares Escofet

Vocal 1: Montserrat Lopez Molina

Vocal 2: Nieves Roige Vila

Vocal 3: M. Dolores Garcia Aubia

Vocal 4: Natalia Sauri Torras

Tribunal titular número 02

President: Magdalena Blanes Orts

Vocal 1: Emma Marti Roig

Vocal 2: M. Agustina Ferrer Tomas

Vocal 3: Maria Saldaña Morgades

Vocal 4: Silvia Gomez Guillen

Tribunal suplent número 02

President: Belen Sala Torres

Vocal 1: Remei Marrahi Mellado

Vocal 2: Olga Valero Acin

Vocal 3: Esther Lopez Lopez

Vocal 4: Rosa M. Asensio Coves

Tribunal titular número 03

President: Carme Rosell Noguera

Vocal 1: Begoña Sanabria Baños

Vocal 2: Elionor Gangonells Gener

Vocal 3: Cristina Suñe Barreras

Vocal 4: Isabel Victoria Lasuncion Ascanio

Tribunal suplent número 03

President: Gloria Saltiveri Campos

Vocal 1: Laura Marco Gil

Vocal 2: Maria Pilar Ballart Farre

Vocal 3: Montserrat Pages Farre

Vocal 4: Marina Estebanez Punsola

Tribunal titular número 04

President: Nuria Martin Guillaumes

Vocal 1: Aurora Prades Barrau

Vocal 2: Anna Garrit Valero

Vocal 3: Inmaculada C. Verdejo Amado

Vocal 4: Carmen Minguillon Royo

Tribunal suplent número 04

President: Mercedes Briongos Rica

Vocal 1: Esther Pavia Barcelo

Vocal 2: Josefa Collazos Martinez

Vocal 3: Teresa Sala Savall

Vocal 4: Laura Jareño Cerulla

Tribunal titular número 05

President: Lourdes Botifoll Julia

Vocal 1: Maria del Mar Ruiz Hernandez

Vocal 2: Maria Gomez Del Moral Massip

Vocal 3: Manuel Alvarez Pasaron

Vocal 4: Joana Pedros Puigarnau

Tribunal suplent número 05

President: M. Teresa Escobedo Cervilla

Vocal 1: Esperança Miñarro Miro

Vocal 2: Maria Carme Garcia Lafuente

Vocal 3: M. Teresa Zaragoza Caldera

Vocal 4: M Angeles Palomino Esgueva

Tribunal titular número 06

President: Montserrat Casas Bul

Vocal 1: M. Eugenia Rodriguez Bello

Vocal 2: M. Jose Güell Roca

Vocal 3: M. Carme Biel Ferrer

Vocal 4: Miguel Rodas Martín

Tribunal suplent número 06

President: Merce Llado Abizanda

Vocal 1: Anna Maria Serra Salvat

Vocal 2: Cristina de Lara Cidoncha

Vocal 3: Soledad Casal Sabarich

Vocal 4: Rosa Sierra Benedi

Tribunal titular número 07

President: M. Concepcion Carreño Serraima

Vocal 1: M. Isabel Jimenez Sanchez

Vocal 2: Montserrat Janer Fornells

Vocal 3: Silvia Casals Lloria

Vocal 4: Gloria Soriano Garcia

Tribunal suplent número 07

President: Anna Isabel Boada Gutierrez

Vocal 1: Carmen Peñin Hidalgo

Vocal 2: M. Josefa Mota Piqueras

Vocal 3: Montserrat Garolera Sayos

Vocal 4: Merce Bautista Cofreces

Tribunal titular número 08

President: David Beltran Dumont

Vocal 1: Marta Punsoda Buxo

Vocal 2: Nuria Lopez Pascual

Vocal 3: Montserrat Escoda Pujol

Vocal 4: Nieves Zapirain Zulaica

Tribunal suplent número 08

President: Raquel Espinosa Navarro

Vocal 1: Sonia Maldonado Pascual

Vocal 2: Montserrat Recasens Ariza

Vocal 3: M. Luisa Marti Gasulla

Vocal 4: M. Carmen Font Riopedre

Tribunal titular número 09

President: Maria Carmen Martinez Hoyos

Vocal 1: Xenia Pujol Punsola

Vocal 2: M. Del Carmen Martin Alba

Vocal 3: Cristina Funes Sánchez

Vocal 4: Rosa Blasi Sanquirgo

Tribunal suplent número 09

President: Rosa Julia Guiu Piñol

Vocal 1: Maria Blanca Arias Gomez

Vocal 2: Isabel Tendero Algora

Vocal 3: Maria Pilar Plana Pradas

Vocal 4: Leonor de Manuel Arazo

Tribunal titular número 10

President: Angels Boada Narbona

Vocal 1: Ramon Moreno Pineda

Vocal 2: M. Eugenia Mendoza Ruiz

Vocal 3: Esther Gomez Vives

Vocal 4: Marta Costals Lopez

Tribunal suplent número 10

President: Maria Lobato Pardo

Vocal 1: Tanit Solana Esteban

Vocal 2: Maria Soledad Arevalo Menendez

Vocal 3: Josepa Sorolla Ayza

Vocal 4: Silvia Puig Pages

Tribunal titular número 11

President: Margarida Muset Adel

Vocal 1: Antonia Natalia Franch Raurell

Vocal 2: Miriam Morales Jimenez

Vocal 3: Mercedes Jimenez Lopez

Vocal 4: Javier Manuel Gimenez Bueno

Tribunal suplent número 11

President: Carolina Nicolau Zugasti

Vocal 1: Margarita Fernandez Burgos

Vocal 2: M. Amparo Enciso Vellosillo

Vocal 3: Antònia Botargues Vila

Vocal 4: Jaume Centelles Pastor

Tribunal titular número 12

President: M. Dolors Dueñas Perez

Vocal 1: Angeles Ridao Rodriguez

Vocal 2: Francisca Olid Sagra

Vocal 3: Isabel Martinez Estefano

Vocal 4: Manuel Liebanas Damas

Tribunal suplent número 12

President: Susana Romero Nieto

Vocal 1: Maria Pilar Peralta Camps

Vocal 2: M. Montserrat Gonzalez Cuesta

Vocal 3: Anna Forcada Pascual

Vocal 4: Antoni Domenech Alberich

Tribunal titular número 13

President: Maria Neus Marques Soler

Vocal 1: Claudia Perez Bisay

Vocal 2: Nuria Bachs Giralt

Vocal 3: Marta Juanola Codina

Vocal 4: Alberto Bou Vizcarra

Tribunal suplent número 13

President: M. del Carmen Canovas Peral

Vocal 1: Maria Lluisa Tesan Perello

Vocal 2: Gemma Perez Simo

Vocal 3: Jesus Gonzalez Notario

Vocal 4: Olga Chinchilla Chinchilla

Tribunal titular número 14

President: Dolors Arteaga Pinadell

Vocal 1: Marta Camprodon Meseguer

Vocal 2: Carlos del Olmo Arranz

Vocal 3: Lidia M. Palacin Peiret

Vocal 4: Anna Robuste Colomer

Tribunal suplent número 14

President: Stella Maris Pujol Verdaguer

Vocal 1: Antonia Tello Martínez

Vocal 2: Maria Creu Aguilo Garcia

Vocal 3: Merce Fugasot Vidal

Vocal 4: Santiago de Dios Sanchez

Tribunal titular número 15

President: Olivia Tella Ruz

Vocal 1: Anna M. Barrera Puig

Vocal 2: Pilar Ferrer Geli

Vocal 3: Nuria Natalia Vidal Viltro

Vocal 4: Josep Gàmez Navarrete

Tribunal suplent número 15

President: Monica Castillo Garces

Vocal 1: Maria del Mar Pijuan Ruiz

Vocal 2: M. Merce Corbella Puiggros

Vocal 3: M. Dolores Criado Moreno

Vocal 4: Joan Juncà Mir

Tribunal titular número 16

President: Prudencia Sanchez Roman

Vocal 1: M. Montserrat Lopez Castro

Vocal 2: Carmen Pedro Toldra

Vocal 3: Ester Muñoz Lahoz

Vocal 4: Joaquin Mir Talavera

Tribunal suplent número 16

President: Maria Lourdes García Punsola

Vocal 1: Virtudes Luque Pachon

Vocal 2: Lucia Marsa Cano

Vocal 3: Rosalia Leon Roman

Vocal 4: Ramon Josep Prim Mauri

Tribunal titular número 17

President: Gloria Galofre Arcas

Vocal 1: Maria Mercedes Miño del Molino

Vocal 2: Laura Guilera Rico

Vocal 3: Elisabet Cusco Valles

Vocal 4: Jose Benach Cabases

Tribunal suplent número 17

President: Miriam Escude Dueñas

Vocal 1: Núria Freixas Clavell

Vocal 2: M. Angeles Padro Andres

Vocal 3: M. Concepcion Genoves Calvet

Vocal 4: Jose Antonio Dominguez Martinez

Tribunal titular número 18

President: Carlos Enrique Garcia Perez

Vocal 1: Ana M. Fernandez Grima

Vocal 2: M. Luisa Puyal Peralta

Vocal 3: M. Carme Resina Cruz

Vocal 4: Francisco Rosa Gomez

Tribunal suplent número 18

President: Rosa Arús Escayol

Vocal 1: Isabel Aparici Palomares

Vocal 2: Inmaculada Sorribes Negre

Vocal 3: Anna Zamora Jiménez

Vocal 4: F. Xavier Bosque Casas

Tribunal titular número 19

President: Inmaculada Colom Prio

Vocal 1: M. Teresa Miro Cubias

Vocal 2: Miriam Soler Vilageliu

Vocal 3: Serafina Babot Gaspa

Vocal 4: Nicolas Dominguez Muñoz

Tribunal suplent número 19

President: Sonia Blasco Romeo

Vocal 1: Maria Huertas Sanchez Mellado

Vocal 2: M. Felisa Ibañez Avila

Vocal 3: Clara Maria Navarro Soto

Vocal 4: Joan Caminal Corominas

Tribunal titular número 20

President: Jorge de Diego Navalon

Vocal 1: Rafaela Bautista Chanes

Vocal 2: Nuria Arus Grau

Vocal 3: M. Angela Garcia Alvarez

Vocal 4: Juan Rafael Pacheco Madueño

Tribunal suplent número 20

President: Francesca Aranda Costas

Vocal 1: Esther Fernandez Valle

Vocal 2: Isabel Arjona Alcala

Vocal 3: Maria Angeles Gotor Escribano

Vocal 4: Jose Luis Gil Ruiz

Tribunal titular número 21

President: Catalina Martinez Gil

Vocal 1: Carina Pasqual Miquel

Vocal 2: M. Dolors Castellano Bonich

Vocal 3: M. Teresa Molins Monclus

Vocal 4: Miquel Angel Mateo Gimenez

Tribunal suplent número 21

President: Isabel Marquet Paterna

Vocal 1: Janett Roman Nogales

Vocal 2: Immaculada Angulo Maestro

Vocal 3: M. Carmen Martin Melgar

Vocal 4: Jesus Plaza Riberola

Tribunal titular número 22

President: Jaume Subirachs Miret

Vocal 1: Montserrat Lopez Ruiz

Vocal 2: Vanessa Gil Sala

Vocal 3: Montserrat Almolda Cardona

Vocal 4: Alicia Muñoz Santiago

Tribunal suplent número 22

President: Esther Coll Vierge

Vocal 1: Silvia Llongueras Pares

Vocal 2: Antonia Fuentes Bocanegra

Vocal 3: Ana Cristina Aguilera Gomez

Vocal 4: Raquel Ortega Rufián

Tribunal titular número 23

President: Carmen Garcia Carrasco

Vocal 1: Montserrat Burdoy Oset

Vocal 2: Silvia Jovells Ballesteros

Vocal 3: Elena Cobo Casado

Vocal 4: Isabel Cvetka Trias Vilalta

Tribunal suplent número 23

President: M. Dolors Duran Lopera

Vocal 1: M. Neus Font Garriga

Vocal 2: Maria Carmen Oya Alvarez

Vocal 3: Maria Esperanza Jimenez Saez

Vocal 4: Neus Eroles Emilio

Tribunal titular número 24

President: Maria Carmen Lacasa Ruiz

Vocal 1: Marcel Barbens Calvo

Vocal 2: Mercedes Martin Lopez

Vocal 3: Roser Gomez Font

Vocal 4: Maria Angeles Costa Zuluaga

Tribunal suplent número 24

President: Isabel Martinez López

Vocal 1: M. Consol Rodriguez Lopez

Vocal 2: Encarnacion Berenguer Ramirez

Vocal 3: Olga Uño Rius

Vocal 4: Maria Isabel Ruiz Novella

Tribunal titular número 25

President: Antonia Comas Planas

Vocal 1: Maria Angeles Perez Uroz

Vocal 2: Dolores Nicolas Martinez

Vocal 3: Ana Maria Martinez Ruiz

Vocal 4: Josefina Gloria Lopez Rubio

Tribunal suplent número 25

President: Francisca Royo Vila

Vocal 1: Eva Roca Peredo

Vocal 2: Gemma Junque Hernandez

Vocal 3: Mercedes Elvira Herrerias Rubio

Vocal 4: Maria Luisa Gutierrez Granados

Tribunal titular número 26

President: Montserrat Guillen Julivert

Vocal 1: Nadine Muste Kleque

Vocal 2: Maria Carmen Rabella Quintana

Vocal 3: Maria Dolores Ribas Centelles

Vocal 4: M. Ascension Rubio Bonilla

Tribunal suplent número 26

President: Brigida Melero Maillo

Vocal 1: Raquel Perez Canovas

Vocal 2: Maria Teresa Serra Mayoral

Vocal 3: Esther Valle Oliva

Vocal 4: Roser Badia Claret

Tribunal titular número 27

President: Ana Guillamon Camañes

Vocal 1: Xavier Corbera Gaju

Vocal 2: Maria Pilar Segura Vaquero

Vocal 3: Maria Farnes Albo Vila

Vocal 4: Carme Canudas Llordes

Tribunal suplent número 27

President: Nuria Ortiz Vazquez

Vocal 1: Dolores Gracia Celma

Vocal 2: Sandra Ferrero Alegre

Vocal 3: M. Montserrat Juve Jane

Vocal 4: Susana Nuñez Montoya

Tribunal titular número 28

President: Dolors Serra Rigau

Vocal 1: Maria Remei Pages Vidal

Vocal 2: Aida Melendez Arenales

Vocal 3: Montserrat Julia Garriga

Vocal 4: Matilde Julia Bohils

Tribunal suplent número 28

President: Eva Brugues Triola

Vocal 1: M. Angels Pruenca Reixach

Vocal 2: Carmen Maurell Marti

Vocal 3: Rosa Quintana Quintana

Vocal 4: Anna Bago Rovira

Tribunal titular número 29

President: Gemma Feliu Padin

Vocal 1: Carolina Jimenez Fernandez

Vocal 2: Anna Brugue Jorda

Vocal 3: M. Merce Oliva Llausas

Vocal 4: Anna Casacuberta Guillamet

Tribunal suplent número 29

President: Nuria Ribas Carcamo

Vocal 1: Cristina Ferrarons Baño

Vocal 2: Emilia Tejera Oliver

Vocal 3: Concepcion Poch Martos

Vocal 4: Assumpció Muni Serra

Tribunal titular número 30

President: Ana M. Nadal Farreras

Vocal 1: Ana Prat Largo

Vocal 2: M. Estrella Requena Trave

Vocal 3: M. Merce Serra Ferres

Vocal 4: Judit Borrell Garrigo

Tribunal suplent número 30

President: Gemma Vilar Coromina

Vocal 1: M. Jesus Vallmajor Collado

Vocal 2: Natalia Guillen Gubau

Vocal 3: M. Merce Serra Farro

Vocal 4: Dolors Guardiola Massalle

Tribunal titular número 31

President: Elisabet Coloma Costa

Vocal 1: Vanessa Planas Iglesias

Vocal 2: Amparo Granados Coloma

Vocal 3: M. Dolors Carandell Rodriguez

Vocal 4: Marta Borrell Puig

Tribunal suplent número 31

President: M. Angeles Aymerich Illamola

Vocal 1: Lourdes Tibau Bos

Vocal 2: Joaquima Bosch Rodriguez

Vocal 3: Maria Gloria Castañer Rius

Vocal 4: Ana Lopez Dominguez

Tribunal titular número 32

President: Cristina Fuster Jaap

Vocal 1: M. Carmen Ternero Laborda

Vocal 2: Montserrat Bosch Valenti

Vocal 3: Enriqueta Nogue Font

Vocal 4: Josefina Casellas Vall-Llosera

Tribunal suplent número 32

President: Mireia Busquets Carreras

Vocal 1: Ana Isabel Santos Anton

Vocal 2: Carme Vicens Batllori

Vocal 3: Margarita Sanchez Saiz

Vocal 4: Cristina Sanchez Guitart

Tribunal titular número 33

President: Montserrat Serret Palau

Vocal 1: Anna Pi Sala

Vocal 2: Elisa Navarro Mateus

Vocal 3: Cecília Perera Tugues

Vocal 4: Rosaura Tomàs Castellà

Tribunal suplent número 33

President: Eva-M. Cardet Dueñas

Vocal 1: M. Isabel Farré Josa

Vocal 2: Francesca González Navarro

Vocal 3: M. Lourdes Aran Masip

Vocal 4: M. Carme Sert Bielsa

Tribunal titular número 34

President: Concepció Martín Ribera

Vocal 1: Eva Avilés Solís

Vocal 2: Anna-M. Roca Guerrero

Vocal 3: M. Pilar Ballesté Giró

Vocal 4: Anna-M. Monseny Vilarasau

Tribunal suplent número 34

President: M. Teresa Falip Solé

Vocal 1: M. Àngels Saldaña Benedí

Vocal 2: Mercè Farré Sáez

Vocal 3: Trinitat Companys Sanfeliu

Vocal 4: Antònia Guillaumet Mayench

Tribunal titular número 35

President: Josepa Jové Charles

Vocal 1: Montserrat Villagrasa Masot

Vocal 2: M. Victòria Bifet Sanz

Vocal 3: M. Dolors Raidó Mangues

Vocal 4: Manola Mor Camí

Tribunal suplent número 35

President: Maria Lores Rebull

Vocal 1: M. Dolors Piqué Vilalta

Vocal 2: Amàlia Pons Fité

Vocal 3: M. Dolors Abadal Salvia

Vocal 4: Trinidad Moran Roig

Tribunal titular número 36

President: Enric Queralt Cata

Vocal 1: Josefa Cuenca Sancho

Vocal 2: Montserrat Huguet Llaurado

Vocal 3: Joana Gilavert Chorto

Vocal 4: Susana Monje Margeli

Tribunal suplent número 36

President: Eva Marce Batet

Vocal 1: Anna Domenech Fernandez

Vocal 2: Rosa Triquell Rey

Vocal 3: Montserrat Monne Marti

Vocal 4: Maria Remei Girona Tell

Tribunal titular número 37

President: Pilar Ruibal de Flores Calero

Vocal 1: Jordi Cid Ruperez

Vocal 2: Josefa Ruiz Ratia

Vocal 3: Anna Maria Borras Vidal

Vocal 4: Ester Reig Bonet

Tribunal suplent número 37

President: Agnes Sole Porta

Vocal 1: Judit Porcel Gil

Vocal 2: Ana Cristina Muñoz Lobaco

Vocal 3: Natividad Pallise Rovira

Vocal 4: Teresa M. Anguera Alsina

Tribunal titular número 38

President: M. del Mar Catala Mila

Vocal 1: Veronica Vecino Lazaro

Vocal 2: M. Angels Oyon Olloqui

Vocal 3: M. Teresa Rovira Bru

Vocal 4: Maria Trinitat Bofarull Brullas

Tribunal suplent número 38

President: Vanessa Catala Chafer

Vocal 1: Ana Isabel Lopez Pavon

Vocal 2: Rafaela Martinez Nin

Vocal 3: Caridad Estal Temprano

Vocal 4: Roser Caldero Companys

Tribunal titular número 39

President: M. Dolores Colilles Sole

Vocal 1: Anna M. Altadill Casas

Vocal 2: Francisca Ros Rahola

Vocal 3: Tània Almenara Paniagua

Vocal 4: Herminia Lodeiro Paz

Tribunal suplent número 39

President: Silvia Blanch Garriga

Vocal 1: Montserrat Montañola Palau

Vocal 2: Pineda Carrete Anguiano

Vocal 3: Susana Adam Aguilar

Vocal 4: Beatriz de Blas Lop

Tribunal titular número 40

President: Maria Lourdes Ambros Ortiz

Vocal 1: Piedad Trinidad Guarch Roig

Vocal 2: M. Assumpcio Domenech Vaque

Vocal 3: M. Jose Cervello Perez

Vocal 4: Magdalena Pilar Guiu Masot

Tribunal suplent número 40

President: Susana Cecilia Gallego

Vocal 1: M. Nuria Rebled Corsellas

Vocal 2: Maria Masip Masip

Vocal 3: Francisca Mañe Pasanau

Vocal 4: Consuelo Garciapons Poblado

Tribunal titular número 41

President: Ana Ginata Granja

Vocal 1: M. Jose Garcia Estelle

Vocal 2: M. Cinta Valldeperez Espinach

Vocal 3: Isabel Agustin Talayero

Vocal 4: Maria Jesus Salvador Solano

Tribunal suplent número 41

President: Maria Cinta Rima Gilabert

Vocal 1: Jordi Lleixa Moline

Vocal 2: Maria Alejandra Navarro Cid

Vocal 3: Montserrat Serra Roge

Vocal 4: Montserrat Cedo Benet

Especialitat: Educació primària, anglès

Tribunal titular número 01

President: Francesca Muñoz Campos

Vocal 1: Ana Clariana Ortoll

Vocal 2: Ana Isabel Fernández León

Vocal 3: Jordi Sastre Marzal

Vocal 4: Trinidad Montoya Soler

Tribunal suplent número 01

President: Ana M. Cristina Colome

Vocal 1: Carme Aracil Ventura

Vocal 2: Elisabet Gonzalez Pagespetit

Vocal 3: M. Marta Franco Cirera

Vocal 4: Enrique Figuerola Giralt

Tribunal titular número 02

President: Margarida Jordan Gala

Vocal 1: Rosa Maria Calvo Calvo

Vocal 2: Isabel Safont Mosquera

Vocal 3: Ana M. Asensio Marti

Vocal 4: Antonio Fuster Castello

Tribunal suplent número 02

President: Sonia Plaza Sanchez

Vocal 1: M. Angeles Rodriguez Robert

Vocal 2: Maria Jesus Perez Cardos

Vocal 3: M. Luz Checa Benito

Vocal 4: Antonio Rodriguez Cuevas

Tribunal titular número 03

President: M. Rosario de Antonio Garcia

Vocal 1: Lidia Blanch Girones

Vocal 2: Manuela Hidalga Bravo

Vocal 3: Olga Diez Crespo

Vocal 4: Rafael Carracedo Carracedo

Tribunal suplent número 03

President: Josefina Bel Pallares

Vocal 1: Sonia Castillo Martin

Vocal 2: Maria Carmen Carretero Gil

Vocal 3: Ana M. Fernandez Martinez

Vocal 4: Alejandro Martin Nuez

Tribunal titular número 04

President: Jordi Gonzalez Ramirez

Vocal 1: Carlos Arveras García

Vocal 2: Claudia Simon Monerris

Vocal 3: Manuela Gomez Estevez

Vocal 4: Mónica Chica de la Torre

Tribunal suplent número 04

President: Marta Garcia Llado

Vocal 1: Irene Torres Mérida

Vocal 2: Concepcion Garcia Perez

Vocal 3: Miguel Sedano Martinez

Vocal 4: Laura Rodriguez Marti

Tribunal titular número 05

President: Joan Lluis Forcada Mateo

Vocal 1: Anna Massafrets Xandri

Vocal 2: Montserrat Valle Corral

Vocal 3: Ainhoa Ibañez Anguera

Vocal 4: Salvador Galofre Monleon

Tribunal suplent número 05

President: Meritxell Sole Miro

Vocal 1: Elena Esteras Blasco

Vocal 2: Judit Javega Meneses

Vocal 3: Montserrat Valles Bargallo

Vocal 4: Oscar Rosa Medina

Tribunal titular número 06

President: Maria Carme Dilme Burjats

Vocal 1: Otilia Corona Bonet

Vocal 2: Anna M. Pujolar Borrell

Vocal 3: Jordi Pujol Costal

Vocal 4: Montserrat Asencio Duran

Tribunal suplent número 06

President: Maria Belen Gaston Puyo

Vocal 1: Anna Trull Marti

Vocal 2: Alexandre Bonany Capdeferro

Vocal 3: Belen Aranzazu Salces Solanas

Vocal 4: Rosa Maidagan Guixeras

Tribunal titular número 07

President: Núria Calvís Palau

Vocal 1: Marcel Pané Fàbregas

Vocal 2: Rosa Calderó Oró

Vocal 3: M. Montserrat Oncins Pujol

Vocal 4: M. Lluïsa Ferrando Eroles

Tribunal suplent número 07

President: Miriam Utgés Amigó

Vocal 1: Noemí Montull Segarra

Vocal 2: Josep-M. Espinet Domingo

Vocal 3: M. Matilde Sanz Baldellou

Vocal 4: M. Carme Cases Castelló

Especialitat: Educació primària, educació física

Tribunal titular número 01

President: Juan-Andres Cambeiro Martinez

Vocal 1: M. Pilar Torrente Viladot

Vocal 2: Enric Bertran Gonzalez

Vocal 3: Isabel Hernaez Hervias

Vocal 4: Alberto Roman Villarroya Ibañez

Tribunal suplent número 01

President: Maria Teresa Sabadell Serra

Vocal 1: Gemma Palou More

Vocal 2: Ana Belen Morales Contreras

Vocal 3: Xavier Gutierrez Vidal

Vocal 4: Rafael Gonzalez Fernandez

Tribunal titular número 02

President: Vicente Ruiz Quesada

Vocal 1: Merce Teixido Amoros

Vocal 2: Elena Sanchez Sanchez

Vocal 3: Francisco Jav. Cabrera Cepas

Vocal 4: Fernando Iglesias Rio

Tribunal suplent número 02

President: Rita Maria Bagur Marques

Vocal 1: Isabel Lazaro Lamana

Vocal 2: Joaquin Vitoria Vizcaino

Vocal 3: Pilar Moreno Medrano

Vocal 4: Jesus Manuel Hernandez Garcia

Tribunal titular número 03

President: Agusti Farre Gasia

Vocal 1: Isabel Silva Corchuelo

Vocal 2: Jordi Marco Ruiz

Vocal 3: Elisabeth Sierra Mimbrero

Vocal 4: Alicia Vila Medina

Tribunal suplent número 03

President: Francisco Caravaca Bernado

Vocal 1: Aurora Hernandez Martinez

Vocal 2: Eva Ordoñez Canals

Vocal 3: Sandra Gibanel Salvador

Vocal 4: Estel Ramentol Peradejordi

Tribunal titular número 04

President: Joan Rosell Noguera

Vocal 1: Vanessa Lozano Portero

Vocal 2: Feliciano Garcia Gonzalez

Vocal 3: Luis Robas Molera

Vocal 4: Maria Marquez Gonzalez

Tribunal suplent número 04

President: Joan Manuel Cubilla Vila

Vocal 1: Silvia Cerro Cerro

Vocal 2: Alba Martinez Gil

Vocal 3: Francisco Cardenas Lopez

Vocal 4: Jose Antonio Bueno Lopez

Tribunal titular número 05

President: Maria Victoria Gimenez Romero

Vocal 1: Emma Lari Sanchez

Vocal 2: Laura Lago Gomez

Vocal 3: Carmina Vinyals Canalias

Vocal 4: Antonia Ibañez Martin

Tribunal suplent número 05

President: Margarita Mussons Ayala

Vocal 1: Montserrat Corominas Griera

Vocal 2: Isaac Carreño Del Moral

Vocal 3: Teresa Bravo Garcia

Vocal 4: Jose Maria Martin Sanchez

Tribunal titular número 06

President: Maria Mercè Colom Ordoñez

Vocal 1: Sergi Serra Pinós

Vocal 2: Elisenda Poch Balart

Vocal 3: Marcos Coca Gonzalez

Vocal 4: Concepcion Acedo Martinez

Tribunal suplent número 06

President: Marta Queralt Forn

Vocal 1: Nuria Bautista Chanes

Vocal 2: Miguel Cascales Serrano

Vocal 3: David Parron Garcia

Vocal 4: Maria Teresa Peñalver de los Santos

Tribunal titular número 07

President: Maria Dolors Ribalta Alcalde

Vocal 1: Ernesto Fernandez Garrido

Vocal 2: Manuel Monterrubio Perez

Vocal 3: Eva Quiñonero Romero

Vocal 4: Silvia Garcia Regidor

Tribunal suplent número 07

President: Maria Orta Trepat

Vocal 1: Manuel P. Diaz Fernandez

Vocal 2: Pablo Dominguez Sanchez

Vocal 3: Isabel Lopez de Campo

Vocal 4: Nuria Berney Busquets

Tribunal titular número 08

President: Josep Bofill Deu

Vocal 1: Xavier Combis Colomer

Vocal 2: Irene Poch Artigas

Vocal 3: Pablo Javier Hidalgo Costa

Vocal 4: Mercè Serra Gelis

Tribunal suplent número 08

President: M. Cristina Simo Alcaraz

Vocal 1: Jordi Pibernat Casas

Vocal 2: Miguel Garcia Fernandez

Vocal 3: Francesc Soler Sureda

Vocal 4: Raul Sola Capdevila

Tribunal titular número 09

President: Josep Moret Massaguer

Vocal 1: Vicente Terradez Terradez

Vocal 2: Josep Crous Grande

Vocal 3: Carme Nicolas Abellan

Vocal 4: Raul Torres Cobos

Tribunal suplent número 09

President: Montserrat Gutierrez Garcia Moreno

Vocal 1: Jordi Mayola Collell

Vocal 2: Enric Peralta Aparicio

Vocal 3: Josep Maria Verdaguer Font

Vocal 4: Ana Homs Martinez

Tribunal titular número 10

President: Marta González Messegué

Vocal 1: M. Àngels Vila Sancliments

Vocal 2: Tomàs Labrador Vallverdú

Vocal 3: Gabriel Gracia Patiño

Vocal 4: M. Lluïsa Abert Pelegrí

Tribunal suplent número 10

President: Sònia Fernández Pena

Vocal 1: Joan Segura Torres

Vocal 2: Eva Dolcet Postigo

Vocal 3: M. Isabel Panadés Cervera

Vocal 4: Xavier Marí Villagrasa

Tribunal titular número 11

President: Ignasi Duch Gavalda

Vocal 1: Jordi Besora Domenech

Vocal 2: Victor Pomerol Español

Vocal 3: M. Olvido García Sanchís

Vocal 4: Rodolf Pascual Ricart

Tribunal suplent número 11

President: Montserrat Olle Miro

Vocal 1: Ruben Vilches Burgos

Vocal 2: Montserrat Bel Romero

Vocal 3: Jose Eusebio Piñol Miralles

Vocal 4: Jessica Boluda Martinez

Tribunal titular número 12

President: Fco. Javier Hernandez Alcoceba

Vocal 1: Francesc Seritjol Marimon

Vocal 2: Gemma Benito Juncosa

Vocal 3: Consol Piñol Bonfill

Vocal 4: Jesus Calvo Amo

Tribunal suplent número 12

President: Rosa M. Sebastian Hernandez

Vocal 1: Aurora Ventosa Calbet

Vocal 2: M. Cristina Ximenis Morato

Vocal 3: M. del Carme Madico Figueras

Vocal 4: Edward Alvar Lockhart Domeño

Tribunal titular número 13

President: Gabriel Pubill Soler

Vocal 1: Emilio Betoret Turon

Vocal 2: Vanesa Querol Ariño

Vocal 3: Roberto Benavent Fonollosa

Vocal 4: M. Cinta Coma Beneito

Tribunal suplent número 13

President: Rosa Maria Montseny Baulenas

Vocal 1: Josep Manuel Obiol Cabrera

Vocal 2: Ferran Albiac Viñolas

Vocal 3: Diana Lopez Damas

Vocal 4: M. Isabel Arasa Fava

Especialitat: Educació primària, francès

Tribunal titular número 01

President: Pilar Sancho Espigule

Vocal 1: Narcis Selles Janer

Vocal 2: Anna-M. Català Criado

Vocal 3: M. Soledad Bonavila Huguet

Vocal 4: Merce Lleixa Suñer

Tribunal suplent número 01

President: Joan Gumbert Ribot

Vocal 1: Manuel Sanchez Torreblanca

Vocal 2: Riansares Martinez Garcia

Vocal 3: M. Dolors Escale Parramon

Vocal 4: Rosalía Beltrán Julián

Especialitat: Educació primària, música

Tribunal titular número 01

President: Joan Lluís Ceprià Honorato

Vocal 1: Meritxell Aran Gibert

Vocal 2: Jose Gausachs Roig

Vocal 3: M. Nieves Escuza Zarraga

Vocal 4: Margarita Lafuente Tort

Tribunal suplent número 01

President: Sila Fuentes Cuadros

Vocal 1: M. Julia Osanz Simon

Vocal 2: Teresa Maria Vadillo Gonzalo

Vocal 3: Delfina Reguera Garcia

Vocal 4: Alberto Torres Rocagine

Tribunal titular número 02

President: Victor Damian Verdu Soler

Vocal 1: Merce Sancho Tuset

Vocal 2: Montserrat Fauli Oller

Vocal 3: Susana Berenguer Viñas

Vocal 4: Jaime Ferrer Piñol

Tribunal suplent número 02

President: Rosa Elena Borras Beltran

Vocal 1: Bernadette Buil Tuca

Vocal 2: M. Carme Rodríguez Mir

Vocal 3: Maria Sargar Palanques Puig

Vocal 4: Sergi Valls Jové

Tribunal titular número 03

President: Elisabet Dalmau Figuerola

Vocal 1: Paloma Serrera Guiote

Vocal 2: Anna Grandia Puig

Vocal 3: Teresa Graell Vazquez

Vocal 4: Salvador Sanchez Gomez

Tribunal suplent número 03

President: Aina Mas Armengol

Vocal 1: Jose Manuel Reinoso Cano

Vocal 2: Alicia Nieto Sancho

Vocal 3: Pilar Romanos Margeli

Vocal 4: M. Carmen Jimenez Solano

Tribunal titular número 04

President: Josep Roda Batlle

Vocal 1: Ana Nicolas Espinosa

Vocal 2: Nuria Viñals Artigas

Vocal 3: Gumersindo del Rey Torres

Vocal 4: Pablo Carrera Badia

Tribunal suplent número 04

President: Tatiana Roman Martinez

Vocal 1: Sergi Martin Ferrer

Vocal 2: Montserrat Castells Parellada

Vocal 3: Sara Maria Vallmajo Gomez

Vocal 4: Jaume Miranda Prats

Tribunal titular número 05

President: Josep Ramon Vidal Cosialls

Vocal 1: Monica Casasampere Farrera

Vocal 2: Albert Pol Reixach

Vocal 3: Monica Alarcon Jimenez

Vocal 4: Rebeca Rodriguez Leonardo

Tribunal suplent número 05

President: Patricia Bello Gomez

Vocal 1: Montserrat Lopez Simo

Vocal 2: Meritxell Ainsua Enrich

Vocal 3: M. Montserrat Ribera Micola

Vocal 4: Albert Marcos Aldea

Tribunal titular número 06

President: Carme Cornella Canals

Vocal 1: Judit Albert Planas

Vocal 2: Maria Puig Baguer

Vocal 3: Gerard Ros Sala

Vocal 4: Marta Ribera Torres

Tribunal suplent número 06

President: Maite Ortiz Rodriguez

Vocal 1: Josep-Vicenç Gomez Ponseti

Vocal 2: Olga Amiel Escura

Vocal 3: Montserrat Girbal Pujadas

Vocal 4: Maria Esther Garmon Roura

Tribunal titular número 07

President: Cristina Reñé Huguet

Vocal 1: Sara Alàs Baiges

Vocal 2: Montserrat Pueyo Vigatà

Vocal 3: Anna-M. Romeu Rebull

Vocal 4: Anna-M. Andorrà Egea

Tribunal suplent número 07

President: Núria Capell Masip

Vocal 1: Anna Tomàs Buera

Vocal 2: Josep-L. Villanova Vila

Vocal 3: Àngels Romeu Rebull

Vocal 4: Elvira Camí Aresté

Tribunal titular número 08

President: Marta Badia Sole

Vocal 1: Nuria Badenas Guinjoan

Vocal 2: Consol Vericat Castell

Vocal 3: Sara Igual Herrero

Vocal 4: Jordi Vives Conesa

Tribunal suplent número 08

President: Xavier Idiarte Balada

Vocal 1: Adelaida Viladegut Ribes

Vocal 2: Graciela Leonor Martinez Garcia

Vocal 3: Marina Castellarnau Llados

Vocal 4: Jordi Suñe Morales

Tribunal titular número 09

President: Jose-Ignacio Medina Candel

Vocal 1: Judith Jovani Sancho

Vocal 2: Dolors Queralt Moreso

Vocal 3: M. Jose Valldeperez Garcia

Vocal 4: M. Lluisa Valls Montesó

Tribunal suplent número 09

President: Maria Antonia Lopez Llaurado

Vocal 1: Rene Gonel Arasa

Vocal 2: M. Cinta Rollan Besalduch

Vocal 3: Miriam Guillan Ferra

Vocal 4: Gemma del Salvador Corbera

Especialitat: Educació primària

Tribunal titular número 01

President: Luis I. Garcia-Alzorriz Pardo

Vocal 1: Ana Maria Sistach Anguera

Vocal 2: M. Teresa Rexach Trias

Vocal 3: M. Jesus Rodriguez Alvarez

Vocal 4: Alberto L. Sanagustin Escario

Tribunal suplent número 01

President: Isabel Costa Renart

Vocal 1: Raul Medina Rada

Vocal 2: Pilar Segon Guardia

Vocal 3: Mercedes Soriano Romero

Vocal 4: Natividad Urgel Ballonga

Tribunal titular número 02

President: Maria Angeles Cadena Bordoll

Vocal 1: Maria del Carme Arques Grau

Vocal 2: Isaac Rodriguez Rodriguez

Vocal 3: Montserrat Salo Fontdevila

Vocal 4: Carmen Simon Moñux

Tribunal suplent número 02

President: Josefina Guiu Segura

Vocal 1: M. Assumpcio Marce Ventura

Vocal 2: Eva Valbuena Heredia

Vocal 3: Agustin Alcalde San Martin

Vocal 4: Maria Inmaculad Balbas de la Cal

Tribunal titular número 03

President: Marta Sanchez Clavero

Vocal 1: Natalia Alonso Saltor

Vocal 2: Elisabeth Rueda Gine

Vocal 3: Roser Sola Bartina

Vocal 4: Francisco Villalba Palma

Tribunal suplent número 03

President: Nuria Lacasa Plana

Vocal 1: Susana Piernau Paya

Vocal 2: Angeles Aznar Palacin

Vocal 3: M. Pilar Cano Guarch

Vocal 4: Antonio Diaz Barba

Tribunal titular número 04

President: Astrid Ruiz Rodon

Vocal 1: Andreu Isern Gausi

Vocal 2: Carmen Sanchez Cintas

Vocal 3: Marta Valls Casas

Vocal 4: Covadonga Astudillo Gonzalez

Tribunal suplent número 04

President: Lorenzo Guasch Terre

Vocal 1: Laura Outumuro Castro

Vocal 2: Antonio Carrillo Sanchez

Vocal 3: M. Angeles Estany Rubio

Vocal 4: M. Isabel Gil Tomey

Tribunal titular número 05

President: Montserrat Marquet Garcia

Vocal 1: Lourdes Alocen Tomico

Vocal 2: Montserrat Serra Capmany

Vocal 3: Concepcion Alejo Sanz

Vocal 4: Luis Candela Zamora

Tribunal suplent número 05

President: Lourdes Gaspar Martinez

Vocal 1: Eva Alejandra Delgado Sanchez

Vocal 2: M. Carmen Esteban Matute

Vocal 3: Inmaculada Gonzalez Iglesias

Vocal 4: Jaime Martin Burgos

Tribunal titular número 06

President: Jose Ricardo Ortega Abarca

Vocal 1: Teresa Alcaine Hernandez

Vocal 2: Angels Suarez Sanz

Vocal 3: Dolores Baeza Marco

Vocal 4: Francesc Crespo Sabadell

Tribunal suplent número 06

President: Juan Jose Hoyos Garcia

Vocal 1: Montserrat Saldoni Garcia

Vocal 2: M. Mercedes Gaudes Orejon

Vocal 3: M. Inmaculada Marimon Busque

Vocal 4: Damià Perpiña Boluña

Tribunal titular número 07

President: M. Teresa Ruedas Rovira

Vocal 1: M. Dolores Palacin Caballero

Vocal 2: Dulce M. Ubeda Arbesuk

Vocal 3: Maria Teresa Brunet Seris

Vocal 4: Francisco Fernandez Sanchez

Tribunal suplent número 07

President: Jordi Jubany Vila

Vocal 1: Dolors Lopez Santamaria

Vocal 2: Amparo Juseu Navarro

Vocal 3: Mireia Pérez Cubero

Vocal 4: Ramon Serrano Viturin

Tribunal titular número 08

President: Maria Mercè Berengueras Pont

Vocal 1: Jose Vicente Lopez Mico

Vocal 2: M. del Carmen Vence Baliñas

Vocal 3: Rosa Maria Castaño Falcon

Vocal 4: Isabel Gimenez Berman

Tribunal suplent número 08

President: Rosa Maria Bruna Rosich

Vocal 1: Olga Gil Casalduc

Vocal 2: Pilar Mestre Nogués

Vocal 3: M. Asuncion Ros Vidal

Vocal 4: Joaquin Audina Perez

Tribunal titular número 09

President: Gloria Gimenez Ubach

Vocal 1: Antonia Marsol Ballara

Vocal 2: Roser Cabaces Aloma

Vocal 3: M. Carmen Matias Mateos

Vocal 4: Joan Anton Lopez

Tribunal suplent número 09

President: Montserrat Genesca Conangla

Vocal 1: Montserrat Fuster Quintana

Vocal 2: Montserrat Miret Abadal

Vocal 3: Jordi Castello Vidart

Vocal 4: Raquel Rodriguez Broseta

Tribunal titular número 10

President: Ramon Ignacio Zaballa Serra

Vocal 1: Pere Prat Teixidor

Vocal 2: Josefa Martin Diaz

Vocal 3: Muriel Villanueva Perarnau

Vocal 4: Angels Figuera Albet

Tribunal suplent número 10

President: Juliana Martin Ramos

Vocal 1: Natalia Salvat Sanchez

Vocal 2: Isabel Madrid Fernandez

Vocal 3: Lourdes Lluch Calomarde

Vocal 4: Agapito Garcia Agun

Tribunal titular número 11

President: Margarida Sant Argila

Vocal 1: Anna Segura Sole

Vocal 2: Manuel Jimenez Palacio

Vocal 3: Cristina Carreras Font

Vocal 4: M. Rosa Subira Esteve

Tribunal suplent número 11

President: Eva Casals Viñas

Vocal 1: Victoria Torres Poch

Vocal 2: Pilar Recuenco Martinez

Vocal 3: Montserrat Oliver Costa

Vocal 4: Jose Luis Mediavilla Alonso

Tribunal titular número 12

President: Casto Garcia Herrero

Vocal 1: Ana Maria Benedicto Badias

Vocal 2: Montserrat Cercos Mestre

Vocal 3: Aurora Perea Borras

Vocal 4: Ignacio Comelles Grau

Tribunal suplent número 12

President: M. Carme Vilanova Espejo

Vocal 1: Jaume Santaularia Mestres

Vocal 2: M. Carme Roma Vila

Vocal 3: Mireia Illa Pons

Vocal 4: M. Jose Calatrava Candial

Tribunal titular número 13

President: Miguel Angel Parra Lopez

Vocal 1: Mercedes Marsal Ruiz

Vocal 2: Abelardo Lopez Muñoz

Vocal 3: Angelita del Egido Franco

Vocal 4: Eva Bonilla Gracia

Tribunal suplent número 13

President: Joan Vila Salvans

Vocal 1: Lluisa Abella Llobet

Vocal 2: Ana Torregrosa Junyent

Vocal 3: Josep Sivilla Bosch

Vocal 4: Emma Valero Mari

Tribunal titular número 14

President: Alfred Paredes Poy

Vocal 1: Josefina Ardanuy Lanau

Vocal 2: Gloria Llesuy Font

Vocal 3: Maria del Mar Corbero Pascual

Vocal 4: Anselmo de la Torre Fernandez

Tribunal suplent número 14

President: Eulalia Agusti Coll

Vocal 1: Jose Enr. Dominguez Dominguez

Vocal 2: Eva Nuñez De Arenas Arribas

Vocal 3: Montserrat Jane Vidal

Vocal 4: M. Pilar Cortes Jimenez

Tribunal titular número 15

President: Concepcion Salinas Pueyo

Vocal 1: M. Lourdes Casanovas Masferrer

Vocal 2: Rosa M. Marsa Manresa

Vocal 3: Amparo Garcia Castellanos

Vocal 4: Jose Campanario Pineda

Tribunal suplent número 15

President: M. Antonia Sala Rostes

Vocal 1: Angels Chaves Lopez

Vocal 2: Maria Isabel Valverde Ferreiro

Vocal 3: Pilar Reig Calpe

Vocal 4: Lluís Miranda Espejo

Tribunal titular número 16

President: Lourdes Boladeras Fernandez

Vocal 1: M. Carme Bernado Subira

Vocal 2: Inmaculada Meseguer Guallar

Vocal 3: Ester Llurba Naval

Vocal 4: Inocencio Gascon Gascon

Tribunal suplent número 16

President: Cristina Requena Lopez

Vocal 1: Daniel Rodriguez Poveda

Vocal 2: Sandra Escudero Martinez

Vocal 3: Roser Carrobe Eroles

Vocal 4: Montserrat Armengou Sala

Tribunal titular número 17

President: Enrique Pedreño Camacho

Vocal 1: M. Magdalena Ortiz Margalef

Vocal 2: Maria Teresa Bros Candaliga

Vocal 3: Carmen Lombardia Gonzalez

Vocal 4: Angel Sanchez Iruzubieta

Tribunal suplent número 17

President: Maria Jose Escolano Miron

Vocal 1: Isabel Aguilera Espinar

Vocal 2: Carlos Dominguez Sanchez

Vocal 3: Maria Dolores Nogales Quintana

Vocal 4: Margarita Arellano Sanz

Tribunal titular número 18

President: Francisca Moncusi Cunillera

Vocal 1: Miriam Galceran Templado

Vocal 2: M. Montserrat Casamitjana Sabater

Vocal 3: Maria Soledat Morell Marti

Vocal 4: Fco.Victorino Ascaso Claver

Tribunal suplent número 18

President: Rosa Arcarons Vila

Vocal 1: Eduard Marques Sala

Vocal 2: M. Luisa Mañes Pertegaz

Vocal 3: Isabel Villar Camps

Vocal 4: Ana Isabel Jimenez Gomez

Tribunal titular número 19

President: Maria Pane Flor

Vocal 1: M. Carmen Martinez Diez

Vocal 2: Luisa Duran Iserte

Vocal 3: Esther Porta Sabi

Vocal 4: Juan Jose Enrique Mendo

Tribunal suplent número 19

President: Eva Rueda Perez

Vocal 1: M. Luisa Llorente Angulo

Vocal 2: Ana Reche Alonso

Vocal 3: Isabel Flix Montanyola

Vocal 4: Josep Sanchez Cano

Tribunal titular número 20

President: Amparo Garcia Lopez

Vocal 1: Dolores Marquez Rodriguez

Vocal 2: Norbert Froufe Gonzalez

Vocal 3: Margarita Seoane Vale

Vocal 4: Lidia Laborda Martinez

Tribunal suplent número 20

President: Miriam Ferrer Martin

Vocal 1: Mireia Estrenjer Monfort

Vocal 2: Julian Arauz Gardel

Vocal 3: Anna Nuñez Tudela

Vocal 4: M. Dolores Elizaurdia Picavea

Tribunal titular número 21

President: Josep Gifre Ribas

Vocal 1: Rosa Boix Pons

Vocal 2: Maria Teresa Sabater Roura

Vocal 3: Marta Vila Mato

Vocal 4: Ferran Jimenez Simon

Tribunal suplent número 21

President: Maria Merce Cordonets Galdon

Vocal 1: Isabel M. Cortada Soler

Vocal 2: M. Teresa Tomas Pavon

Vocal 3: Jordi Oliveras Ferrer

Vocal 4: M. Dolors Guell Alsina

Tribunal titular número 22

President: Jordi Campeny Puig

Vocal 1: M. del Carmen Aranda Reyes

Vocal 2: Clara Perxachs Juandó

Vocal 3: Maria Roura Orri

Vocal 4: Josep M. Audivert Camos

Tribunal suplent número 22

President: Assumpta Valls Carreras

Vocal 1: Francisco Valenzuela Ruz

Vocal 2: M. Jesus Marcos Villarin

Vocal 3: Celia Barnadas Valenti

Vocal 4: Gracia Sanchez Anglada

Tribunal titular número 23

President: Cristobal Sanchez Torreblanca

Vocal 1: Immaculada Jimenez Jimenez

Vocal 2: Salvador Pares Vila

Vocal 3: Teresa Puigdellosas Congost

Vocal 4: Isabel Vela Rosa

Tribunal suplent número 23

President: Juana Guevara Perez

Vocal 1: M. Carmen Sala Grau

Vocal 2: M. Jose Gayan Marruedo

Vocal 3: M. Carme Vela Rosa

Vocal 4: Ricard Ros Font

Tribunal titular número 24

President: Lourdes Guitart Romans

Vocal 1: Maria Grimau Vilaro

Vocal 2: Josefina Perez Carnicero

Vocal 3: Dolors Roura Orri

Vocal 4: Josep Bru Carreres

Tribunal suplent número 24

President: Carme Padros Cases

Vocal 1: Ignacia Manzanera Sanchez

Vocal 2: Angels Moreno Soriano

Vocal 3: M. Rosa Felipe Cuyas

Vocal 4: Carles Callis Franco

Tribunal titular número 25

President: Jose Serentill Rubio

Vocal 1: Eva Montull Piqué

Vocal 2: Patrícia Elvira Terés

Vocal 3: Carles Vidal Moles

Vocal 4: Francisco-M. Pon Botarda

Tribunal suplent número 25

President: Maria Dalmau Cornadó

Vocal 1: Concepció Solé Orpella

Vocal 2: M.Jesús Marín Santos

Vocal 3: Ferran González Aixalà

Vocal 4: Carles Gómez Bartra

Tribunal titular número 26

President: Consol Badia Lloreta

Vocal 1: César Burgués Llurda

Vocal 2: Montserrat Rosell Figuera

Vocal 3: M. Pilar Arderiu Forcada

Vocal 4: Oriol Folgado Miguel

Tribunal suplent número 26

President: Bárbara Torres Pérez

Vocal 1: Josep-M. Allué Almenara

Vocal 2: M. Mercè Prats Ganau

Vocal 3: Miguel-Á. Clavería Abizanda

Vocal 4: Montserrat Rodríguez Puyuelo

Tribunal titular número 27

President: Jose Ramon Tarrago Casanova

Vocal 1: Yolanda Garcia Duro

Vocal 2: Maria del Remei Mont Sauri

Vocal 3: Misericordia Pamies Veciana

Vocal 4: Jordi Virgili Llebaria

Tribunal suplent número 27

President: M.Carme Pallarés Roqué

Vocal 1: M. Concepcio Espinosa Sola

Vocal 2: Monica Jansa Benavent

Vocal 3: Josep Maria Coll Cabre

Vocal 4: Josefina Borras Sancho

Tribunal titular número 28

President: Pedro Jose Bosque Ripolles

Vocal 1: M. Josefa Figueras Serrano

Vocal 2: Eva Suances Allende

Vocal 3: Magdalena Figueras Montala

Vocal 4: Jose Allueva Latorre

Tribunal suplent número 28

President: Laura Sanchez Chacon

Vocal 1: Jorge Descarrega Anton

Vocal 2: Maria de la O. Segura Graus

Vocal 3: M. Teresa Vidal Rodriguez

Vocal 4: Montserrat Fonayet Grau

Tribunal titular número 29

President: Jaume Miralles Amades

Vocal 1: Antonio L. Perez Ramirez

Vocal 2: M. Jesus de Noguera Arnal

Vocal 3: Maria Carmen Palau Catala

Vocal 4: Merce Romera Fernandez

Tribunal suplent número 29

President: Nuria Carazo Torres

Vocal 1: Maria Eugenia Bove Domingo

Vocal 2: M. Carme Albareda Gasso

Vocal 3: M. Carmen Fortuny Palau

Vocal 4: Francesc Xavier Rion Robert

Tribunal titular número 30

President: Lourdes Perolada Boronat

Vocal 1: M. Isabel Bullon Rigal

Vocal 2: Joaquin Arasa Cid

Vocal 3: Abel Vazquez Targa

Vocal 4: Cristina Fornet Ausina

Tribunal suplent número 30

President: Nuria Arques Garcin

Vocal 1: M. Pilar Beltran Miralles

Vocal 2: M. Carme Garcia Vidal

Vocal 3: Jose Carlos Arasa Balaguer

Vocal 4: Jose Cugat Ginovart

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Anglès

Tribunal titular número 01

President: Marta Suñer Marine

Vocal 1: Alberto Benito San Andres

Vocal 2: Piedad Reglero Chillon

Vocal 3: Carmina Liñan Papaseit

Vocal 4: Gloria Maria Escriba Martinez

Tribunal suplent número 01

President: M. Mercedes Martinez Terencia

Vocal 1: Antonio Torres Moncho

Vocal 2: Consolacion Cortes Chacon

Vocal 3: Montserrat Casaponsa Farran

Vocal 4: M. Jose Castillo Sauras

Tribunal titular número 02

President: Roberto Pastor Prieto

Vocal 1: Brigid Rubio Roig

Vocal 2: Blanca Urriza Castellvi

Vocal 3: Merce Saperas Plana

Vocal 4: Terence John Carty

Tribunal suplent número 02

President: Alejandra Cortes Lopez

Vocal 1: Luisa Torres Aramendia

Vocal 2: Maria Ludevid Anglada

Vocal 3: Jose Velasco Rojo

Vocal 4: M. Angeles Lopez Rodriguez

Tribunal titular número 03

President: Gloria Manau Santacana

Vocal 1: Alejandro Roman Garcia

Vocal 2: Laura Martorell Guaita

Vocal 3: Luisa Jimenez Morata

Vocal 4: Consuelo Correal Ahumada

Tribunal suplent número 03

President: Visitacion Alaminos Cobos

Vocal 1: Adoracion Borja Gomez

Vocal 2: Teresa Gracia Martin

Vocal 3: Eva Brun Lain

Vocal 4: Antoni Font Pero

Tribunal titular número 04

President: Cristina Holm Sova

Vocal 1: Rafael-Jose Les Manso

Vocal 2: Maria-Francisca Dominguez Claver

Vocal 3: M. Teresa Andres Teixido

Vocal 4: Mercedes Gonzalez Velasco

Tribunal suplent número 04

President: Cesar Amigo Castello

Vocal 1: M. Reyes Sarmiento Cabero

Vocal 2: Conrado Parra Martinez

Vocal 3: Isabel Martinez Gimenez

Vocal 4: Maria Pilar Espadaler Parcerisas

Tribunal titular número 05

President: Jose-Miguel Lucea Galicia

Vocal 1: Carmen Sanz Vilanova

Vocal 2: Jaume Bosch Minguella

Vocal 3: Ana Carbonell Mañe

Vocal 4: Maria Carme Segura Balcells

Tribunal suplent número 05

President: Judit Herrera Saavedra

Vocal 1: Marcos Piñeiro Perez

Vocal 2: David Corominas Puig

Vocal 3: M. Esperanza Guardia Alavedra

Vocal 4: Gillian Mary Connor

Tribunal titular número 06

President: Juan Parcerisa Fontanet

Vocal 1: Jose Salinas Segura

Vocal 2: Rosa Descarga Font

Vocal 3: Susanna Viladrich Pons

Vocal 4: Montserrat Guitart Batllia

Tribunal suplent número 06

President: Maria Rosa Haro Aliaga

Vocal 1: Vicente Cabedo Carretero

Vocal 2: M. Assumpta Giralt Prat

Vocal 3: Francesca Luna Aguilera

Vocal 4: Maria-Alba Muntaner Spagnolo

Tribunal titular número 07

President: Francesca Trave Sabido

Vocal 1: Maria Carmen Mas Sastre

Vocal 2: Maria del Pilar Iribarren Delgado

Vocal 3: M.Carmen Querol Rosell

Vocal 4: Juan Pedro Diaz Martinez

Tribunal suplent número 07

President: M. Carmen Garcia Ciruela

Vocal 1: Eva Maria Lahoz Ezquerra

Vocal 2: Ana-Maria Torra Buron

Vocal 3: Maria Belen Abril Barranco

Vocal 4: Alexandre Fernandez Nerin

Tribunal titular número 08

President: Jordi Serarols Boada

Vocal 1: Juan Maria Colldeforns Sol

Vocal 2: Magi Casañas Valles

Vocal 3: M. Elvira Deitg Ferrer

Vocal 4: Montserrat Andreu Marin

Tribunal suplent número 08

President: Sonia Turmo Peruga

Vocal 1: Isabel Breda Isabal

Vocal 2: Manuel Gonzalez Barja

Vocal 3: Jorge Cusco Donadeu

Vocal 4: M. Cecilia Querol Rosell

Tribunal titular número 09

President: Montserrat Rissech Casellas

Vocal 1: Eulalia Nadal Segala

Vocal 2: Montserrat Huguet Pinos

Vocal 3: Gemma Feliu Oliu

Vocal 4: Santiago Vizcaino Quintana

Tribunal suplent número 09

President: M. Isabel Vilanova Garcia

Vocal 1: Immaculada Julia Ausas

Vocal 2: Josep Gascon Fernandez

Vocal 3: Irene Oliveras Palahi

Vocal 4: Marta Masergas Caballeria

Tribunal titular número 10

President: M. Inmaculada Rodriguez Rosario

Vocal 1: Teresa Capdevila Bellmunt

Vocal 2: Pilar Perez Casaus

Vocal 3: Oscar Izcara Cami

Vocal 4: Ester Jove Vidal

Tribunal suplent número 10

President: Dolores Garcia Bosch

Vocal 1: M. Pilar Pirla Lasheras

Vocal 2: Inmaculada Urrecha Castro

Vocal 3: Teresa Talens Jorge

Vocal 4: Juan Antonio Sotoca Lorenzo

Tribunal titular número 11

President: Ana María Rodriguez Gonzalez

Vocal 1: Maria Lourde Portella Aguilar

Vocal 2: M. Teresa Vives Conesa

Vocal 3: Elisenda Fenes Folch

Vocal 4: Jordi Pinyol Corbella

Tribunal suplent número 11

President: Rosa Maria Monne Gispert

Vocal 1: Yolanda Pascasio Gonzalo

Vocal 2: Maria Carmen Serrano Gonzalez

Vocal 3: Montserrat Fontanals Mitjans

Vocal 4: Jesus Clemente Magan

Tribunal titular número 12

President: Jose-Carlos Soler Soler

Vocal 1: Julia Aguero Manzanas

Vocal 2: Fernando del Aguila De Torres

Vocal 3: Enrique G. Querol Coll

Vocal 4: Manuel Carlos Alonso Molins

Tribunal suplent número 12

President: Olga Masip Domingo

Vocal 1: Noelia Miravet Calpe

Vocal 2: Maria Teresa Blanco Valle

Vocal 3: M. Jesus Sanchez Moya

Vocal 4: M. Asuncion Martorell Rubio

Especialitat: Biologia i geologia

Tribunal titular número 01

President: Adelardo Sanz de Siria Catalan

Vocal 1: Elvira Fernandez Vila

Vocal 2: Carlos-Domingo Picado Pumariño

Vocal 3: Antonia Castro Degara

Vocal 4: Manuel Suarez Garcia

Tribunal suplent número 01

President: Anna Pellice Fabra

Vocal 1: Lidia Delgado Garcia

Vocal 2: Maria-Teresa Sole Oliveres

Vocal 3: Salvador Valiente Malmagro

Vocal 4: Enric Custodio Fito

Tribunal titular número 02

President: Eulalia Picas Riera

Vocal 1: Roser Selvas Pla

Vocal 2: Eduardo Cabal Garcia

Vocal 3: Montserrat Mongay Fernandez

Vocal 4: Joan Ranea Ortega

Tribunal suplent número 02

President: Julio Martinez Vidal

Vocal 1: Diana Ochando Forner

Vocal 2: M. Luz Romero Suarez

Vocal 3: Teresa Solsona Canals

Vocal 4: Gabriel Riba Viñas

Tribunal titular número 03

President: Juana Melero Palomares

Vocal 1: Josep Escuder Fernandez

Vocal 2: Antonio Parra Silvestre

Vocal 3: M. Isabel Farres Ferrer

Vocal 4: Rosa Santo Fabregat

Tribunal suplent número 03

President: Jose Francisco Carrasco Corpas

Vocal 1: Teresa Castells Cuch

Vocal 2: Maria-Rosa Brunet Carreras

Vocal 3: Fernando Carceller Ruiz

Vocal 4: Avel·li Oliva Sanahuja

Tribunal titular número 04

President: Angel Domingo Villarreal

Vocal 1: Frederic Lloret Iniesta

Vocal 2: Pilar Amengual Soria

Vocal 3: Ignacio Pujals Latorre

Vocal 4: M. Isabel Gimenez Ruiz

Tribunal suplent número 04

President: Antonio Gomez Garrido

Vocal 1: Montserrat Haro Santalo

Vocal 2: Antonio Jimeno Fernandez

Vocal 3: Esther Nolla Bargallo

Vocal 4: Fernando de Murga Larena

Tribunal titular número 05

President: Rosa-Maria Prellezo Garcia

Vocal 1: Sergio Manuel Hernandez Gonzalez

Vocal 2: Josep Alsina Calves

Vocal 3: Sandra Maria Merino Rubio

Vocal 4: Roser Canet Pladevall

Tribunal suplent número 05

President: Carme Cornet Turro

Vocal 1: Jorge Roldan Muñoz

Vocal 2: Carlos Peris Comas

Vocal 3: Esmeralda Gonzalez Gonzalez

Vocal 4: Magdalena Mateo Soria

Tribunal titular número 06

President: Lluís Baulenas Cases

Vocal 1: Enrique Sanchez-Ballestero Rodriguez

Vocal 2: Asuncion Forcada Florensa

Vocal 3: Rosario Franco Aledo

Vocal 4: Francesc Xavier Juan Pons

Tribunal suplent número 06

President: Rosa-Maria Hermida Alvarez

Vocal 1: Jesus Egea Ramiro

Vocal 2: Montserrat Camerino Llull

Vocal 3: Albert Garriga Pujol

Vocal 4: M.Desamparados Solanes Segura

Tribunal titular número 07

President: Joaquin Ruhi Brunso

Vocal 1: Maria Teresa Cels Felip

Vocal 2: Maria del Carme Escatllar Sagrera

Vocal 3: Francesc-Xavier Viñas Teixidor

Vocal 4: Inmaculada Arango Fernandez

Tribunal suplent número 07

President: Carmen Puig Bassas

Vocal 1: Josepa Vert Ros

Vocal 2: Pilar Suris Pavon

Vocal 3: Carme Sallo Collell

Vocal 4: Felip Geli Sitja

Tribunal titular número 08

President: Pilar Prat Alsina

Vocal 1: Elisabet Pous Benesey

Vocal 2: Fernando Trepat Ribe

Vocal 3: Octavi Pujol Sarroca

Vocal 4: Cristina Tarrega Nogues

Tribunal suplent número 08

President: Maria-Teresa Jauset Berrocal

Vocal 1: Rosa Macaya Miguel

Vocal 2: Maria del Pilar Franco Dinares

Vocal 3: Miguel Bertran Roca

Vocal 4: Esther Ros Fuixench

Tribunal titular número 09

President: Antoni Perera Sans

Vocal 1: Xavier Cubells Martinez

Vocal 2: Vicente Escandell Ribas

Vocal 3: Maria-Francesca Ferran I Mercade

Vocal 4: Gloria Fuste Constanti

Tribunal suplent número 09

President: Vicente Cabre Brugulat

Vocal 1: Jordi-Eleatzar Abela Miguel

Vocal 2: Misericordia Soronellas Biarnes

Vocal 3: Maria Agustina Mendoza Mayordomo

Vocal 4: Paloma Belenguer Domenech

Especialitat: Dibuix

Tribunal titular número 01

President: Jose-Maria Padrol Vallverdu

Vocal 1: Celso Pereira Garcia

Vocal 2: Enrique Devenat Ferreter

Vocal 3: Marta Rull Bargallo

Vocal 4: Montserrat Fando Mestre

Tribunal suplent número 01

President: Carmen Ferre Miranda

Vocal 1: Trinidad Castillo Sanchez

Vocal 2: Maite Soldevila Trescasas

Vocal 3: Alejandro Lucas Martin

Vocal 4: Joan Freixa March

Tribunal titular número 02

President: Josep Ignasi Almirall Bolibar

Vocal 1: Carles Bigas Saladrigas

Vocal 2: Juana-Maria Amengual Soria

Vocal 3: Ana Rodon Alonso

Vocal 4: Angels Bertran Fontelles

Tribunal suplent número 02

President: Josep Gaspar Garcia Tato

Vocal 1: Carles Joaquim Puchades Batlle

Vocal 2: Neus Aller Lanza

Vocal 3: Juan-Antonio Bazuelo Anguis

Vocal 4: Josefa Sanchez Lopez

Tribunal titular número 03

President: Miquel Romagosa Soler

Vocal 1: Gloria M. Martin Azcona

Vocal 2: Esteban Terrades Moragues

Vocal 3: Ferran Cardenyes Pares

Vocal 4: M. Cristina de Balanzo de Orovio

Tribunal suplent número 03

President: José Antonio López Juan

Vocal 1: Ester Grosche Sirarols

Vocal 2: Maria-Asumpta Solsona Sancho

Vocal 3: David Laporta Cabes

Vocal 4: Javier Carbonell Diaz

Tribunal titular número 04

President: Antonio Aguirre Pacheco

Vocal 1: Francisco Rico Soriano

Vocal 2: Josep Ramon Leon del Rio

Vocal 3: Montserrat Pages Moratona

Vocal 4: Cristina Nuria Calderon Puig

Tribunal suplent número 04

President: Pere Planells Bonet

Vocal 1: Teresa Fuertes Daries

Vocal 2: M. del Carmen Berger Calvo

Vocal 3: Josep M. Busquets Balsells

Vocal 4: Jose Perez Gonzalez

Tribunal titular número 05

President: Marius Domingo Urbaneja

Vocal 1: Jose Luis Alzamora Julbe

Vocal 2: Magdalena Murillo Clavé

Vocal 3: Jose Crespin Cid

Vocal 4: Antoni Pinyol Fontova

Tribunal suplent número 05

President: Adolfo Quetcuti Carceller

Vocal 1: Rosa Muncunill Casafont

Vocal 2: Rosalia Anglada Guajardo

Vocal 3: Nuria Alasa Roque

Vocal 4: Maria-Natividad Bruned Gil

Especialitat: Economia

Tribunal titular número 01

President: Jose Antonio Chumilla Morote

Vocal 1: Berta Borras Riba

Vocal 2: Jeremies Prieto Vives

Vocal 3: Sebastian Palomino Nieves

Vocal 4: Juan Carlos Bernal Olmo

Tribunal suplent número 01

President: Ramon Nadal Mas

Vocal 1: Trinidad Paricio Garcia

Vocal 2: Rosa Domingo Calpe

Vocal 3: Valenti Rodriguez Vea

Vocal 4: Montserrat Marcer Vila

Tribunal titular número 02

President: Maria Teresa Jimenez Contreras

Vocal 1: Anna Bordes Mir

Vocal 2: Esther Fernandez Codina

Vocal 3: Manuel Martinez Jimenez

Vocal 4: Laura Llobet Torne

Tribunal suplent número 02

President: Antonio de P. Pique Schultes

Vocal 1: Rosa Maria Serentill Aubets

Vocal 2: M. Jose Moncada Collado

Vocal 3: M. Isabel Martinez Peñarroja

Vocal 4: Anna Vidal Pampols

Tribunal titular número 03

President: Josep Lluis Torres Messeguer

Vocal 1: Elena Soberanas Boada

Vocal 2: Teresa M. Perello Aragones

Vocal 3: Jose M. Vila Corcoles

Vocal 4: Ines Socias Salvat

Tribunal suplent número 03

President: Antoni Vila Figueroa

Vocal 1: Ismael Fernandez Ramos

Vocal 2: Anna M. Chimenos Solsona

Vocal 3: Jordi Jordana Español

Vocal 4: Ana Belen Jimenez Orrios

Especialitat: Educació física

Tribunal titular número 01

President: Immaculada Trullas Simo

Vocal 1: Antoni Beltrol Azara

Vocal 2: Joaquin Garcia Torrente

Vocal 3: Gloria Diaz Sanchez

Vocal 4: Cristina Gonzalez de Prado

Tribunal suplent número 01

President: Joan Ruaix Bombardo

Vocal 1: Josue Llamas Toledano

Vocal 2: Rafael Quesada Sueza

Vocal 3: Antonia de Febrer de los Rios

Vocal 4: Alejandra Bazin Rivero

Tribunal titular número 02

President: Carles Torres Candela

Vocal 1: Cristina Curto Luque

Vocal 2: Jose Antonio Ignacio Herrera

Vocal 3: Jaume Guinovart Garriga

Vocal 4: Laura Alier Portella

Tribunal suplent número 02

President: Agustin Forne Gil

Vocal 1: Pere Serveto Olive

Vocal 2: Miryam Fons Vidal

Vocal 3: Alicia Muniente Portella

Vocal 4: Pedro Garcia Ramirez

Tribunal titular número 03

President: Jordi Batlle Rigau

Vocal 1: Marta Dispes Roig

Vocal 2: Ricard Bordas Pons

Vocal 3: Alberto Manuel Garcia Gonzalez

Vocal 4: Maria Neus Baches Minoves

Tribunal suplent número 03

President: Bernat Llobet Marti

Vocal 1: M. Angels Busquets Negre

Vocal 2: Joan-Pere Carreras Carbonell

Vocal 3: Maria dels Ànge Cargol Saus

Vocal 4: David Fajula Rebollo

Tribunal titular número 04

President: Maria Rexach Lamolla

Vocal 1: Jose Salsas Moreno

Vocal 2: Patrick Ossman Larrea

Vocal 3: Montserrat Tamarit Morales

Vocal 4: Vidal Agné Montull

Tribunal suplent número 04

President: Pere Raïch Camps

Vocal 1: Cira Menen Balaguero

Vocal 2: Divina Urbiola Cortasa

Vocal 3: Fernando Santilari Garray

Vocal 4: Jordina Dalmau Valero

Tribunal titular número 05

President: Jose M. Olave Lumbreras

Vocal 1: M. Dolores Francisco Palomares

Vocal 2: Alejandro Hernandez Brull

Vocal 3: Eva Maria Badia Diaz

Vocal 4: M. Rosario Ayuso Benavent

Tribunal suplent número 05

President: Cristina Claramunt Fabra

Vocal 1: Lluis Catala Duran

Vocal 2: Juan Diaz Muñoz

Vocal 3: Albert Coscollola Feixa

Vocal 4: Concepcion de Castro Galea

Especialitat: Filosofia

Tribunal titular número 01

President: Maria-Teresa Garcia Fochs

Vocal 1: Eulalia Pons Gomila

Vocal 2: Josep Pipo Comorera

Vocal 3: Wenceslao Carrillo Navarrete

Vocal 4: Merce Sole Ferrater

Tribunal suplent número 01

President: Joan Ferrer Gracia

Vocal 1: Montserrat Palou Diez

Vocal 2: Salvador Codina Illamola

Vocal 3: Agueda Cardona Segui

Vocal 4: Juan Santolaria Arrontes

Tribunal titular número 02

President: Ignacio Guallar Canovas

Vocal 1: Alberto Revenga Ortega

Vocal 2: Joan Garcia Del Muro Solans

Vocal 3: Rosa-Maria Gurrera Martinez

Vocal 4: Montserrat Chico De Maya

Tribunal suplent número 02

President: Maria Angela Guix Guitart

Vocal 1: Jose Antonio Ortiz Murcia

Vocal 2: Carmen Bas Perez

Vocal 3: Carme Pallisera Diaz

Vocal 4: Miquel Gil Sola

Tribunal titular número 03

President: Jordi Girbau Lopez

Vocal 1: Emili Carmona Mateu

Vocal 2: Maria-Gracia Vilavella Gasull

Vocal 3: M. Roser Atmetlla Andreu

Vocal 4: Joan Paredes Baulida

Tribunal suplent número 03

President: Antonio Jimenez Guerrero

Vocal 1: Fernando Teixidor Valle

Vocal 2: Llorenç Vallmajo Riera

Vocal 3: M. Rosario Gonzalez Prada

Vocal 4: Joan Pipo Comorera

Tribunal titular número 04

President: Pedro Alvarez Puyol

Vocal 1: Cristina Criado Alberich

Vocal 2: Antonio Buisan Bastaros

Vocal 3: Soledad Perez Garcia

Vocal 4: Albert Avila Gonzalez

Tribunal suplent número 04

President: Manuel Pla Farnos

Vocal 1: Miguel Bertran Poblet

Vocal 2: Juan Jose Perez Somoza

Vocal 3: Joan Angles Roig

Vocal 4: Maria Remei Torrents Alberich

Especialitat: Física i química

Tribunal titular número 01

President: Ramon Sanclimens Piñol

Vocal 1: Consuelo Batalla Garcia

Vocal 2: Nuria Juarez Diez

Vocal 3: Jose Cosials Ortuño

Vocal 4: Jose M. Casares Castaño

Tribunal suplent número 01

President: David Tramuns Monterde

Vocal 1: Josep Garrido Ventura

Vocal 2: Maria-Esther Elizari Sanz

Vocal 3: Joan Agustin Arjona Fuentes

Vocal 4: Silvia Alvarez Santos

Tribunal titular número 02

President: Miguel Fornells Gallart

Vocal 1: Juan Jose Cambres Hernandez

Vocal 2: Ignacio M. Pozo Remirez

Vocal 3: Maria Josefa Serratosa Belles

Vocal 4: María Gloria Borras Perello

Tribunal suplent número 02

President: Emma Wunsch Royo

Vocal 1: Evaristo Peñalba Marina

Vocal 2: Ramon Segura Miro

Vocal 3: Florencia Perez Trancon

Vocal 4: Consol Casals Genover

Tribunal titular número 03

President: Pedro Luis Ibañez Fernandez

Vocal 1: Maria-Luz de Casas Fernandez

Vocal 2: Angels Navarro Aguilera

Vocal 3: Miquel Vailles Fondevila

Vocal 4: Roc Riu Canela

Tribunal suplent número 03

President: M. Isabel Worner Diz

Vocal 1: Jaume Borbon Parera

Vocal 2: Emilia Bernal Pascual

Vocal 3: Maria dels Ange Benavent Jarque

Vocal 4: Pedro Rufach Freixes

Tribunal titular número 04

President: Angel Minguez Anton

Vocal 1: Ana Verde Lopez

Vocal 2: Emilio Llorente Perez

Vocal 3: Carmen Mateos Bueno

Vocal 4: Jordi del Barrio Domenech

Tribunal suplent número 04

President: Mario Berga Piñol

Vocal 1: Antoni Sala Bernat

Vocal 2: Adolfo Cortel Ortuño

Vocal 3: Martirio Espin Almazan

Vocal 4: Rosa Bello Miro

Tribunal titular número 05

President: Eduard Galceran Canals

Vocal 1: Irene Ribas Gutierrez

Vocal 2: Emilio-Moises Lostao Oliveros

Vocal 3: Victor Villaronga Marin

Vocal 4: Ines Ramos Perez

Tribunal suplent número 05

President: Maria Neus Trepat Civis

Vocal 1: Juan Ramon Ramirez Serrano

Vocal 2: Jordi Aramon Stein

Vocal 3: Immaculada Adsuar Marsiñach

Vocal 4: M. Teresa Pujol Bosch

Tribunal titular número 06

President: Jose L. Diez Baldero

Vocal 1: Jordi Rull Mercade

Vocal 2: Octavi Casellas Gispert

Vocal 3: Antoni Raich Trilla

Vocal 4: Clemente Queipo Gonzalez

Tribunal suplent número 06

President: Jorge Tarradellas Bellapart

Vocal 1: M. Farnes Brugues Masso

Vocal 2: Dolores Rodriguez Martinez

Vocal 3: M. Dolors Calsina Ballesta

Vocal 4: Laura Vallejo Domingo

Tribunal titular número 07

President: Josep Esplugas Grau

Vocal 1: Salvador Pujol Hugué

Vocal 2: M. del Carmen Fonoll Farre

Vocal 3: Miquel Capdevila Miralles

Vocal 4: Susana del Amo Recuero

Tribunal suplent número 07

President: M. Luisa Barrueso Martinez

Vocal 1: Susana Mallafre Cagigao

Vocal 2: Jose-Maria Casas Murtro

Vocal 3: M. Josefa de Maria Sierra

Vocal 4: Ramon Cuadrat Ricart

Especialitat: Francès

Tribunal titular número 01

President: Rosa Moneny Guarro

Vocal 1: Julio Almendariz Echarri

Vocal 2: Elena Lago Baylin

Vocal 3: Carmen Fernandez-Mera Caceres

Vocal 4: Emilia Amat Mestre

Tribunal suplent número 01

President: Laura Roca Codina

Vocal 1: M. Benigna Margallo Montaña

Vocal 2: Concepcion Castroviejo Bolivar

Vocal 3: Maria Nuria Carol Crusells

Vocal 4: Maria-Teresa Sarroca Valls

Tribunal titular número 02

President: Nuria Blaje Ribas

Vocal 1: Eulalia Petit Vila

Vocal 2: Maria-Dolors Porte Sansbelló

Vocal 3: Isabel Tarre Aspa

Vocal 4: Nuria Valls Rovira

Tribunal suplent número 02

President: Maria-Cinta Arasa Fava

Vocal 1: Jose Vicente Valles Nouselles

Vocal 2: M. del Carmen Arranz Griñan

Vocal 3: Guillermo Ruiz Gomar

Vocal 4: Llorenç Rafel Bujosa Mir

Especialitat: Geografia i història

Tribunal titular número 01

President: Jose Minguell Garcia

Vocal 1: Vicente Atanes Morcuende

Vocal 2: Francisco Jose Perez Garcia

Vocal 3: Dolors Rotllant Galindo

Vocal 4: Placida Ares Campos

Tribunal suplent número 01

President: M. Montserrat Ros Montfort

Vocal 1: Francisco Oya Camara

Vocal 2: Emilio Manso Diez

Vocal 3: M. D. Camino Lanero Fernandez

Vocal 4: Miren Arantzazu Avalos Rodriguez

Tribunal titular número 02

President: Josep M. Fernandez Corominas

Vocal 1: Anna Maria Abarca Salat

Vocal 2: Jose Antonio Jimenez Cuevas

Vocal 3: Lidia Garcia Triadu

Vocal 4: Eugenio Lafuerza Royo

Tribunal suplent número 02

President: Margarita Bartoli Escusol

Vocal 1: Pere Ciudad Palanques

Vocal 2: Pilar-Adoracion Gimeno Barona

Vocal 3: Gloria Repolles Allueva

Vocal 4: Marta Bort Rambla

Tribunal titular número 03

President: Victor Cantos Bove

Vocal 1: Maria-Dolors Paris Batet

Vocal 2: Pilar Gascon Frago

Vocal 3: Carles Enrech Molina

Vocal 4: Angel Aroca Arguelles

Tribunal suplent número 03

President: Marta Perucho Pla

Vocal 1: Anna Maria Albet Aluja

Vocal 2: Magdalena Andreu Vidiella

Vocal 3: Josep Binefa Palou

Vocal 4: Antonio Leganes Pareja

Tribunal titular número 04

President: Juan-Ramon Varela Puig

Vocal 1: Joan Carrio Arumi

Vocal 2: Adela Gil Garcia

Vocal 3: Ceila Maria Carretero Ferrandiz

Vocal 4: Enrique Serrano Rubio

Tribunal suplent número 04

President: Nuria Valls Ramon

Vocal 1: Cristina Rodon Zilmann

Vocal 2: Celia Cañellas Julia

Vocal 3: Ernesto Sanchez Fontal

Vocal 4: David Ballester Muñoz

Tribunal titular número 05

President: David Ribes Perez

Vocal 1: Carmen Carral Olondris

Vocal 2: M. José Cabanillas Moreno

Vocal 3: Alberto Sasot Mateus

Vocal 4: Raul Redondo Puertolas

Tribunal suplent número 05

President: Lluis Puy Sorribas

Vocal 1: M. Pilar Sabio Esquiroz

Vocal 2: Fernando Molina Imbernon

Vocal 3: Lucas Baque Manzano

Vocal 4: Maria Teresa Mirri Larrubia

Tribunal titular número 06

President: Josep Escaramis Ferres

Vocal 1: Cristobal Bussion Martos

Vocal 2: Anna Pujol Puigvehi

Vocal 3: Julia Hidalgo Tome

Vocal 4: Florencio Guillen Lopez

Tribunal suplent número 06

President: Jaume Serra Carne

Vocal 1: Manuel Maso Ponz

Vocal 2: Robert Usach Muñoz

Vocal 3: Maria-Adoracion Vazquez Huidobro

Vocal 4: Maria Josefa Miguel Perez

Tribunal titular número 07

President: Nuria Carles Sidera

Vocal 1: Lidia Gonzalez Bello

Vocal 2: Juana Bellon Ramirez

Vocal 3: Josep-Maria Mola Poveda

Vocal 4: Marcelino Pedros Puigarnau

Tribunal suplent número 07

President: Daniel Diaz Esculies

Vocal 1: Juan Carlos Losada Malvarez

Vocal 2: Nuria Alba Roma

Vocal 3: Maria Jesus Monter Domec

Vocal 4: Bernardino Hernandez Asensio

Tribunal titular número 08

President: Neus Olle Comas

Vocal 1: Francesc Garcia Palli

Vocal 2: Josefina Ferrando Miralles

Vocal 3: Enric Codina Sanchis

Vocal 4: Guadalupe Prades Fonts

Tribunal suplent número 08

President: Pere Ribas Garriga

Vocal 1: Rafael Llamas Goñi

Vocal 2: Montserrat Escapa Fallola

Vocal 3: Enrique Alegre Valls

Vocal 4: Anna Bachs Boluda

Tribunal titular número 09

President: Miguel Ruiz Martinez

Vocal 1: Josep Polo Linares

Vocal 2: M. Dolors Freixenet Mas

Vocal 3: M. Blanca Mampel Ayuso

Vocal 4: Valenti Maestre Maestre

Tribunal suplent número 09

President: Luisa Escuer Vinue

Vocal 1: Antoni Meri Requena

Vocal 2: Jordi Cañameras Gaya

Vocal 3: M. Teresa Querol Carapuig

Vocal 4: Montserrat Gaya Sanchez

Tribunal titular número 10

President: Jordi Blanch Huguet

Vocal 1: Sergi Cervantes Furio

Vocal 2: Maria-Rosa Pous Fabregas

Vocal 3: Maria-Cristina Esteve Vilanova

Vocal 4: Enric Cama Colomes

Tribunal suplent número 10

President: Jose Luis Perez Granados

Vocal 1: Maria Jose Lucena Ramirez

Vocal 2: Jordi Calvet Puig

Vocal 3: Oriol Clot Gali

Vocal 4: Maria Dolors Massana Marine

Tribunal titular número 11

President: Enric Campos Dominguis

Vocal 1: Fco. Javier Arrimada Garcia

Vocal 2: Maria Teresa Torrella Martin-Pintado

Vocal 3: M. Elena Gallart Batalla

Vocal 4: Antonio Castells Perez

Tribunal suplent número 11

President: Jordi Vidal Marin

Vocal 1: Juan Jose Jociles Berjano

Vocal 2: Joaquim Millan Cascallo

Vocal 3: Francisca Gonzalez Argenta

Vocal 4: Maria Cruz Santos Santos

Tribunal titular número 12

President: Jose Maria Gallego Reina

Vocal 1: Jose Luis Negreira Verjillos

Vocal 2: Silvia Gonzalez Carbonell

Vocal 3: Isidre Hernandez Cortes

Vocal 4: Elisa Iglesias Lopez

Tribunal suplent número 12

President: Andreu Verdu Ramo

Vocal 1: Jose Luis Piñeiro Gomez

Vocal 2: Miguel Sanchez Herrero

Vocal 3: M. Elena Riera Grau

Vocal 4: Isabel Fuente Castello

Tribunal titular número 13

President: Esteve Dalmases Mancebo

Vocal 1: Miquel Boada Masoliver

Vocal 2: M. Angeles Zaragoza Gras

Vocal 3: M. Dolores Peña Manzano

Vocal 4: Teresa Romani Girona

Tribunal suplent número 13

President: Luis Monjas Manso

Vocal 1: Albert Riera Pairo

Vocal 2: Carmen Sanz Oliveras

Vocal 3: Isabel Salvo Roda

Vocal 4: Josep M. Sabadi Hereu

Tribunal titular número 14

President: Josep-Francesc Felis Solano

Vocal 1: Jaume Cortada Cortada

Vocal 2: Maria del Pilar Domenech Tudela

Vocal 3: Ricardo Garcia Prats

Vocal 4: M. Carme Saltiveri Masso

Tribunal suplent número 14

President: Jordi Boix Pociello

Vocal 1: M Mar Miquel Argiles

Vocal 2: Mercè Ciutat Valero

Vocal 3: Josep Rubió Sobrepere

Vocal 4: Josep-M. Iglesias Panés

Tribunal titular número 15

President: Antonio Barrado Garcia

Vocal 1: Carlos Blanco Fernandez

Vocal 2: Maria-Dolors Capdevila Boque

Vocal 3: Nuria Garcia Bou

Vocal 4: Silvia Pons Molina

Tribunal suplent número 15

President: Joan-Maria Vidal Lanzas

Vocal 1: Jose Antonio Molet Sancho

Vocal 2: Esther Zubiria Alonso

Vocal 3: Ana-Maria Magdalena Lope

Vocal 4: Joan Madurell Figuerola

Tribunal titular número 16

President: Rafael Muñoz Melgar

Vocal 1: Joaquin Biendicho Vidal

Vocal 2: Luis Catala Massot

Vocal 3: Humberto Gonzalo Rodriguez

Vocal 4: M. Carme Pedrol Quilez

Tribunal suplent número 16

President: Roberto del Amo Benito

Vocal 1: Feliciana Lucena Ramirez

Vocal 2: M. Carmen Gomez Cruz

Vocal 3: Josep Bergada Angles

Vocal 4: Josep M. Queralt Montserrat

Tribunal titular número 17

President: Joan Salvador Ventura Benaiges

Vocal 1: Ramon Teixido Pla

Vocal 2: Luis Margarit Fabregat

Vocal 3: Maria Masse Langa

Vocal 4: Salome Carles Hierro

Tribunal suplent número 17

President: Angela Sagrera Perpiña

Vocal 1: Maria-Teresa Monclus Espuny

Vocal 2: Maria del Pilar Losantos Buil

Vocal 3: M. Teresa Anglada Anglada

Vocal 4: Maria-Praxedes Villalobos Jarque

Especialitat: Grec

Tribunal titular número 01

President: Angela Carramiñana Perez

Vocal 1: Ramon Torne Teixido

Vocal 2: Jose Simon Palmer

Vocal 3: Mercedes Polo Gomez

Vocal 4: M. Cristina Serna Alonso

Tribunal suplent número 01

President: Adoracio Estrada Blanch

Vocal 1: Pilar Torres Carmona

Vocal 2: Magdalena Ramos Rioja

Vocal 3: Merce Valls Bosch

Vocal 4: Dolors Vilarrasa Rifa

Especialitat: Llatí

Tribunal titular número 01

President: Jordi Saura Cabezas

Vocal 1: Ines Creixell Vidal-Quadras

Vocal 2: Carmen Campaña Berenguer

Vocal 3: M. Montserrat Guardia Rubies

Vocal 4: Montserrat Albiol Fraile

Tribunal suplent número 01

President: Silvia Royo Brumos

Vocal 1: Isabel Garcia Ruiz

Vocal 2: Josefa Rico Agullo

Vocal 3: Margarita Vera Gimeno

Vocal 4: Gema Calvo Villalba

Especialitat: Llengua catalana i literatura

Tribunal titular número 01

President: Carme Pampalona Ramon

Vocal 1: Isabel Griño Llado

Vocal 2: Francesc Danes Andreu

Vocal 3: Ernest Jornet Borras

Vocal 4: M. dels Angels Escola Riera

Tribunal suplent número 01

President: Carme Vila Comajoan

Vocal 1: Teresa Casas Tort

Vocal 2: Albert Monclus Farre

Vocal 3: Nuria Castany Tallant

Vocal 4: Jordi Ferrer Gracia

Tribunal titular número 02

President: Ricard Serrano Ciuraneta

Vocal 1: Maria-Lluïsa Aleu Cortasa

Vocal 2: Carme Alcoverro Pedrola

Vocal 3: Enric Galofre Sarda

Vocal 4: Xavier Senent Domingo

Tribunal suplent número 02

President: Nuria Requena Cerda

Vocal 1: Pere Guarch Tarrida

Vocal 2: Salvador Sala Schilling

Vocal 3: Margarida Bartolome Vidal

Vocal 4: Maria Rosa Servat Salinas

Tribunal titular número 03

President: Isabel Casanellas Bassols

Vocal 1: Joana Novau Armengol

Vocal 2: Josep Alcalde Pena

Vocal 3: Felicitat Odina Torrecillas

Vocal 4: David Serra Cardo

Tribunal suplent número 03

President: Montserrat Cotet Masia

Vocal 1: Zulema Mercè Borras Barber

Vocal 2: Josefina Figuerola Garreta

Vocal 3: Marc Manel Jove Morreres

Vocal 4: Manuel Viladot Vilalta

Tribunal titular número 04

President: Montserrat Llobet Bach

Vocal 1: Joan Ferran Cami Latorre

Vocal 2: Ferran Gadea Gambus

Vocal 3: Meritxell Guimet Pereña

Vocal 4: Asuncion Cardona Iglesias

Tribunal suplent número 04

President: Georgina Jordana Carreres

Vocal 1: Ariadna Suñer Marine

Vocal 2: Montserrat Serra March

Vocal 3: Ramon Anglada Bau

Vocal 4: Jordi del Arco Ortiz

Tribunal titular número 05

President: Miquel Lopez Molina

Vocal 1: Jorge Piany Vidal

Vocal 2: Santiago Campo Haro

Vocal 3: Magda Aymamí Masip

Vocal 4: Montserrat Sarda Torras

Tribunal suplent número 05

President: Miquel Colomer Tomas

Vocal 1: Helena Padrosa Culla

Vocal 2: Sebastià Bech Camps

Vocal 3: Susana Capdevila Fridrin

Vocal 4: Antoni Taltavull Bosch

Tribunal titular número 06

President: Montserrat Corrius Coll

Vocal 1: Francesc Pina Lopez

Vocal 2: Antoni Maria Carbonell Ferrando

Vocal 3: Rosa Maria Bruguera Rifa

Vocal 4: Montserrat Soldevila Sala

Tribunal suplent número 06

President: Miquel Estevez Torrent

Vocal 1: Angel Fernandez Martinez

Vocal 2: Ferran Marcos Moral

Vocal 3: Teresa M Boada Flotats

Vocal 4: Marta Puig Ribera

Tribunal titular número 07

President: Anna Garcia Monell

Vocal 1: Valeriano Labara Ballestar

Vocal 2: Maria-Teresa Muñoz Lloret

Vocal 3: Rosa M. Ramos Palau

Vocal 4: Antoni Dalmases Pardo

Tribunal suplent número 07

President: Jordi Colell Ortega

Vocal 1: Gemma Cardellach Gimenez

Vocal 2: Marta Ibañez Fuentes

Vocal 3: Manuel Borras Mestre

Vocal 4: Pere-Josep Manau I Saumell

Tribunal titular número 08

President: Josep Comas Caussa

Vocal 1: Maria Carme Barcelo Blanch

Vocal 2: Estanislau Puig Artigas

Vocal 3: Helena Carreras Grabalosa

Vocal 4: Josep Puig Puig

Tribunal suplent número 08

President: Xavier Lluna Ferrer

Vocal 1: Xavier Otero Triola

Vocal 2: Rafael Mas Juli

Vocal 3: Maria Carme Costa Vila

Vocal 4: Isabel Cros Riera

Tribunal titular número 09

President: Jordi Dolç Cartanyà

Vocal 1: Carme Casanova Dols

Vocal 2: Josep Cots Pau

Vocal 3: Montserrat Roca Balsells

Vocal 4: M. Carmen Carrera Marsa

Tribunal suplent número 09

President: Jordi Melich Martra

Vocal 1: Montserrat Bove Montcusi

Vocal 2: Joan Masdeu Aymamí

Vocal 3: Nuria Caminal Janot

Vocal 4: M. Isabel Sentis Sedo

Tribunal titular número 10

President: Josefa Vilurbina Font

Vocal 1: Oleguer Arques Bo

Vocal 2: Manuel Olle Albiol

Vocal 3: Carme Maigi Canalda

Vocal 4: Maria Josep Altadill Ardit

Tribunal suplent número 10

President: Nuria Ventura Marce

Vocal 1: Maria Teresa Izquierdo Salom

Vocal 2: Maria-Josep Margalef Sagrista

Vocal 3: Josep Lluis Agudo Juan

Vocal 4: Concepcio Blanch Escurriola

Especialitat: Llengua castellana i literatura

Tribunal titular número 01

President: Carles Bastons Vivanco

Vocal 1: Azahara Maria Ciudad Rodriguez

Vocal 2: Concepcion Fernandez Loureiro

Vocal 3: Joaquim Parellada Casas

Vocal 4: Ramiro Ropero Pulido

Tribunal suplent número 01

President: Carmen Gasulla Blanco

Vocal 1: Juan Antonio Zabal Garcia

Vocal 2: Enrique Moreno Castillo

Vocal 3: Isabel Biosca Adzet

Vocal 4: Magdalena Maurici Frades

Tribunal titular número 02

President: M. Jose Sada Castillo

Vocal 1: Maria Ordoñez Llanos

Vocal 2: Aurelio Hernandez Caballero

Vocal 3: Angeles Fernandez Fernandez

Vocal 4: Juan Gazquez Navarro

Tribunal suplent número 02

President: Carlos Ruiz Garcia

Vocal 1: M. Jesus Perez Solas

Vocal 2: Juan Varias Garcia

Vocal 3: Rafael Molina Alba

Vocal 4: Maria Cristina Bauret Ciutad

Tribunal titular número 03

President: Delmiro Antas Garcia

Vocal 1: Maria Pilar Medrano Sanchez

Vocal 2: Maria-Antonia Prats Sobrepere

Vocal 3: Jose Javier Huerto Castello

Vocal 4: Luis Fernandez Nuñez

Tribunal suplent número 03

President: Roser Ferran Poveda

Vocal 1: Marta Gomez Roig

Vocal 2: Maria-Guadalupe Nieto Yuste

Vocal 3: Roberto Navarro Gomez

Vocal 4: Josep Pasqual Bru Agullo

Tribunal titular número 04

President: Isabel Gimeno Terraza

Vocal 1: Rosa Maria Font Regi

Vocal 2: Rosa Martin Casamitjana

Vocal 3: Antonio Justo Sierra

Vocal 4: Ignacio Gonzalez-Quiñones Pozuelo

Tribunal suplent número 04

President: Mercedes Gascon Bernal

Vocal 1: Benito Martinez Bosch

Vocal 2: Maria-Dolors Esteva de Llobet

Vocal 3: Elena Vera Gimeno

Vocal 4: Gustavo Adolfo Martinez Lopez

Tribunal titular número 05

President: Angel Diez Baldero

Vocal 1: Isidora Rivas Turrado

Vocal 2: Josefa Ruiz Lavid

Vocal 3: Pedro Alonso Alvarez

Vocal 4: Marcel Mañosa Llopart

Tribunal suplent número 05

President: Jaume Vives Martinez

Vocal 1: Lluisa Parra Noguero

Vocal 2: M. Trinidad Castillo Lara

Vocal 3: Juli Ruiz Melero

Vocal 4: Sergio Perez Macias

Tribunal titular número 06

President: Jeronimo Miguel Briongos

Vocal 1: M. Pilar Peña Hernandez

Vocal 2: Maria-Rosa Orriols Foradada

Vocal 3: Juan Jose Gago Gonzalez

Vocal 4: Alejandro Chico Morales

Tribunal suplent número 06

President: Carmen Gonzalez Guerrero

Vocal 1: Isabel Jimenez Araque

Vocal 2: M. del Carmen Valbuena Berenguer

Vocal 3: Juan Carlos Garcia Piedra

Vocal 4: Fernando Rubio Garcia

Tribunal titular número 07

President: Fernando Garcia Ortiz

Vocal 1: Jose Angel Cilleruelo Garcia

Vocal 2: Pilar Sanagustin Viu

Vocal 3: Jose Antonio Saez Caceres

Vocal 4: Maria Rosa Farran Huguet

Tribunal suplent número 07

President: Antonio Rodriguez Gimenez

Vocal 1: Maria Jose Borja Rodriguez

Vocal 2: Salvador Rebes Molina

Vocal 3: Mercedes Romero Barranco

Vocal 4: Miguel Puigpelat Valls

Tribunal titular número 08

President: Josep Rodriguez Molar

Vocal 1: Juan Miguel Contreras Heras

Vocal 2: Montserrat Follia Alsina

Vocal 3: Maria-Lluisa Dalmases Serras

Vocal 4: Encarnacion Bujer Cardenas

Tribunal suplent número 08

President: Joaquin Genover Huguet

Vocal 1: Montserrat Castells i Danes

Vocal 2: Alfons Geis Llonch

Vocal 3: Pilar Lorente Hernandez

Vocal 4: Neus Masergas Caballeria

Tribunal titular número 09

President: Maria-Isabel Baro Ania

Vocal 1: Miguel Armengol Balcells

Vocal 2: Candida Mir Cortada

Vocal 3: M. Montserrat Calero Fernandez

Vocal 4: Josep Lara Sanandres

Tribunal suplent número 09

President: Juan Garcia Zamarron

Vocal 1: Eduard J. Lopez Truco

Vocal 2: Maria del Pilar Sainz Samitier

Vocal 3: Jesus Ruben Fernandez Cubero

Vocal 4: Francesca Muñoz Lopez

Tribunal titular número 10

President: Narciso Almena Zarcero

Vocal 1: Moises Selfa Sastre

Vocal 2: Ines Leis Casanova

Vocal 3: Montserrat Antich Salvado

Vocal 4: Gustavo Hernandez Becerra

Tribunal suplent número 10

President: M. Teresa Gonzalez Ayestaran

Vocal 1: Montserrat Muntane Barcelo

Vocal 2: Josefa Fanlo Cerezo

Vocal 3: Juan Carlos Elijas Escorihuela

Vocal 4: Jaime Pedrol Gimenez

Especialitat: Matemàtiques

Tribunal titular número 01

President: Jose-Maria Figuera Garreta

Vocal 1: Jaume Vilar Graupera

Vocal 2: Neus Salvia Costafreda

Vocal 3: Ramon Segarra Morros

Vocal 4: Marta Canals Giraut

Tribunal suplent número 01

President: Cristina Steegmann Pascual

Vocal 1: Paloma Martinez Marina

Vocal 2: Rosa Sadurni Camps

Vocal 3: Ferran Pastor Alemany

Vocal 4: Santiago Garcia-Carpintero Sanchez-Miguel

Tribunal titular número 02

President: Jose-Rafael Alsina Dalmau

Vocal 1: M. Angeles Subias Arilla

Vocal 2: Maria-Elena Muro Figueres

Vocal 3: Sergio Muria Maldonado

Vocal 4: Jose Vicente Pepiol Picot

Tribunal suplent número 02

President: Josep Vilaseca Masramon

Vocal 1: Montserrat Fargas Tatje

Vocal 2: Jesus Vega Yll

Vocal 3: Oscar Javier Gomez Del Pino

Vocal 4: Rosa Aregall Cebrian

Tribunal titular número 03

President: Manuel Sola Montserrat

Vocal 1: Montserrat Cullell Sala

Vocal 2: Eladio-Miguel Temiño Fernandez

Vocal 3: Alberto Hernando Garcia

Vocal 4: M. Jesus Jimenez Jimenez

Tribunal suplent número 03

President: Ramon Miralles Rafart

Vocal 1: Carolina Sintes Coll

Vocal 2: Pedro Reverter Calpe

Vocal 3: Angel Also Aleixendri

Vocal 4: M. Luisa Abad Perdiguero

Tribunal titular número 04

President: Francesc Vicens Alemany

Vocal 1: Josep Maria Closa Dominguez

Vocal 2: Josefa Panades Ratera

Vocal 3: Eloy Cabezas Cardenas

Vocal 4: Regina Valls Sangabriel

Tribunal suplent número 04

President: Diana Ruiz Rodriguez

Vocal 1: Fco. Javier Perez Fernandez

Vocal 2: Nicolas Sanz Martin

Vocal 3: Maria-Antonia Bosch Mallada

Vocal 4: Merce Pena Tubella

Tribunal titular número 05

President: Manuel Udina Abello

Vocal 1: Guillem Canals Sole

Vocal 2: Mercedes Viedma Martinez

Vocal 3: Carles Olmedo Escuin

Vocal 4: Maria Jesus Perez Martin

Tribunal suplent número 05

President: Baldiri Fite Nadal

Vocal 1: Lucia Bayo Delgado

Vocal 2: Antonio Lopez Lopez

Vocal 3: Antonio Zurdo Sanchez

Vocal 4: M. Teresa Pariente Aylagas

Tribunal titular número 06

President: Maite Gorriz Farre

Vocal 1: Jordi Llaurado Grau

Vocal 2: Pere Gras Reverte

Vocal 3: Maria Dolores Llinares Llorens

Vocal 4: Gemma Soler Castellnou

Tribunal suplent número 06

President: Joaquin Chust Rambla

Vocal 1: M. Carmen Garcia Montañola

Vocal 2: Josep M. Espasa Martorell

Vocal 3: M. Lourdes Plaza Ortega

Vocal 4: Diego Manuel Lopez Flores

Especialitat: Música

Tribunal titular número 01

President: Rosa Maria Girbau Vila

Vocal 1: Maria-Esperança Farre Morancho

Vocal 2: Mercè Domeque Buisan

Vocal 3: Francisco Llinares Heredia

Vocal 4: Gabriel Pujadas Ferrer

Tribunal suplent número 01

President: Marta Calafell Soldevila

Vocal 1: Eulalia Lagarriga Tetas

Vocal 2: Jose Luis Sarrato Torres

Vocal 3: M. Angels Tell Polls

Vocal 4: Jose Manuel Pagan Perez de Lema

Tribunal titular número 02

President: Manuel Domingo Valls

Vocal 1: Isabel Espona Dones

Vocal 2: Josep Anton Rodriguez Collado

Vocal 3: Carmen Diez Menendez

Vocal 4: Ana Maria Sanchez Rovira

Tribunal suplent número 02

President: Josep Sala Colom

Vocal 1: Francisco Marin Ferre

Vocal 2: Angel Mestres Valero

Vocal 3: Sira Bayot Ortiz

Vocal 4: Antoni Azor Garcia

Tribunal titular número 03

President: Roberto Benito Bastardo

Vocal 1: M. Inmaculada Farre Morancho

Vocal 2: Josep Antoni Garcia Rami

Vocal 3: Armando Jose Treviño Paisant

Vocal 4: M. Lourdes Faro Turmo

Tribunal suplent número 03

President: Victor Ruset Diaz

Vocal 1: Josep M. Almacellas Diez

Vocal 2: Cristina Abello Barriuso

Vocal 3: Isabel Lopez Randua

Vocal 4: Teodor Roura Asensio

Tribunal titular número 04

President: Joan Gay Puigbert

Vocal 1: M. Inmaculada Trota Lozano

Vocal 2: Josefa Llaurado Plana

Vocal 3: Nuria Sabria Rovira

Vocal 4: Carme Font Font

Tribunal suplent número 04

President: Rosa Llauro Guell

Vocal 1: Marta Calm Mir

Vocal 2: Rosa Gali Brugada

Vocal 3: Jose Fuster Carreras

Vocal 4: Maria Teresa Mer Santamaria

Tribunal titular número 05

President: Remei Tell Rosich

Vocal 1: Teresa Estivill Ripoll

Vocal 2: Daniel Rovira Virgili

Vocal 3: Marian Marquez Ruiz De Gopegui

Vocal 4: Julio Garola Bartoli

Tribunal suplent número 05

President: Guillem Enri Hidalgo

Vocal 1: Carme Duran Salvado

Vocal 2: Antonia Massoni Guivernau

Vocal 3: Montserrat Esporrin Pons

Vocal 4: Cristina Duran Salvado

Especialitat: Psicologia i pedagogia

Tribunal titular número 01

President: Maria Reyes de Villalonga Flores

Vocal 1: Roser Domingo Morató

Vocal 2: Juan-Emilio Gonzalez Fernandez

Vocal 3: Carmen Cornet de la Salud

Vocal 4: Susana de la Torre Brualla

Tribunal suplent número 01

President: Elsa Rovira Blasi

Vocal 1: M. Isabel Pitarque Fernandez

Vocal 2: Maria Carmen Santamaria Millan

Vocal 3: Milagros Calvo Bueno

Vocal 4: Angel Mas Parera

Tribunal titular número 02

President: Albert Míguez Betriu

Vocal 1: M. Antonia Maldonado Pascual

Vocal 2: Montserrat Gurgui Carre

Vocal 3: Andres Gonzalez Bellido

Vocal 4: Maria Martin Garcia

Tribunal suplent número 02

President: Marina Batlle Ballana

Vocal 1: Montserrat Agell Pasola

Vocal 2: David Martin Perez

Vocal 3: Antonia Maria Gotzens Busquets

Vocal 4: Mirta Susana Lojo Suarez

Tribunal titular número 03

President: Margarita Plana Crosas

Vocal 1: M. Concepcion Costa Calvo

Vocal 2: Antonio Cabrera Pastor

Vocal 3: M. Soledad del Olmo Muñoz

Vocal 4: Rosa Jofre Tarda

Tribunal suplent número 03

President: M. Isabel Marsa Fauste

Vocal 1: Francesc Vicent Mena Berbegall

Vocal 2: Eva Maria Vivancos Chacori

Vocal 3: Montserrat Loren Lopez

Vocal 4: Begoña Gonzalez Benito

Tribunal titular número 04

President: M. Virtudes Castaño Reolid

Vocal 1: M. Pilar Vegas Masia

Vocal 2: M. Flora Ferrer Marcelles

Vocal 3: Anna M. Ballester Carreras

Vocal 4: Juan Carlos Barroso Sanchez

Tribunal suplent número 04

President: Montserrat Rebes Morato

Vocal 1: M. Rosa Font Sala

Vocal 2: Alejandro Vidal Garcia

Vocal 3: M. Jesus Ruiz Lezcano

Vocal 4: M. Elena Anton Calvo

Tribunal titular número 05

President: Carmen Riera Riba

Vocal 1: Maria Farran Roig

Vocal 2: Carmen Capdevila Batlles

Vocal 3: Basilia Dolores Dieste Aisa

Vocal 4: Marcel Sastre Corominas

Tribunal suplent número 05

President: Nuria Jordina Subira Ginesta

Vocal 1: Isabel Olive Marques

Vocal 2: M. Pilar Sanz Ferriz

Vocal 3: Rosario Frade Bello

Vocal 4: Juan Antonio Cordero Alonso

Tribunal titular número 06

President: Juan Pedro Arcos Escribano

Vocal 1: Rita Armejach Carreras

Vocal 2: Agusti Monne Lopez

Vocal 3: Rosa Moline Fusalba

Vocal 4: M. Felicidad Asensio Gallardo

Tribunal suplent número 06

President: Montserrat Pujol Homs

Vocal 1: Mireia Roig Navarro

Vocal 2: Carmen Almar Capdevila

Vocal 3: Domenec Luengo Ballester

Vocal 4: Cristina Martinez Aran

Tribunal titular número 07

President: M. Carmen Mancebo Fernandez

Vocal 1: Angela M. Garcia Escorihuela

Vocal 2: M. Angeles Continente Gonzalo

Vocal 3: Susana Carmona Gavalda

Vocal 4: Herminio Gonzalez Gonzalez

Tribunal suplent número 07

President: Rosalia Molina Puyalon

Vocal 1: Juan Garcia Gonzalez

Vocal 2: M. Teresa Cuella Cuella

Vocal 3: Carmen Herbera Codina

Vocal 4: Ines Farran Fuentes

Tribunal titular número 08

President: Llucia Hernandez Simancas

Vocal 1: Jaume Forn Rambla

Vocal 2: Elena Alonso Alins

Vocal 3: Teresa Pongiluppi Junca

Vocal 4: Ana M. Bacardi Tomas

Tribunal suplent número 08

President: Montserrat Forga Ulied

Vocal 1: Maria Carmen Osset Hernandez

Vocal 2: Francisca Rosa Vidal

Vocal 3: Angel M. Casajus Lacosta

Vocal 4: Maria del Mar Aldamiz-Echevarria Iraurgui

Tribunal titular número 09

President: Gemma Garcia Calatayud

Vocal 1: Maria Angeles Garcia Ibañez

Vocal 2: Teresa Crespo Castells

Vocal 3: M. Rosa Farre Llados

Vocal 4: Eusebio German Solano Saura

Tribunal suplent número 09

President: Inma. Rodriguez-Xuarez Doz

Vocal 1: Neus Gonzalez Estelle

Vocal 2: Africa Burbano Torres

Vocal 3: Luis M. Vega Fuente

Vocal 4: Remei Grau Pujol

Tribunal titular número 10

President: Carmen Maña Escarihuela

Vocal 1: Alicia Isabel Jimenez Gallardo

Vocal 2: Angel Moral Pacios

Vocal 3: Marta Guerrero Lluis

Vocal 4: M. Reyes Bosque Biarge

Tribunal suplent número 10

President: Montserrat Clusellas Casals

Vocal 1: Ana Beatriz Felez Rodriguez

Vocal 2: Agueda Redondo Vilagines

Vocal 3: Encarnacion Lumbreras Lumbreras

Vocal 4: Joaquin Cabra Soler

Tribunal titular número 11

President: Antonio Luis Corrales de la Cruz

Vocal 1: Anna Gatell Segura

Vocal 2: Marta Alarcon Esquius

Vocal 3: M. Concepcion Romera Cañadas

Vocal 4: Francisco Tomas Castello Guiu

Tribunal suplent número 11

President: Miguela Guallar Blasco

Vocal 1: M. Victoria Baixeras Fece

Vocal 2: Maria Angeles Martinez Lopez

Vocal 3: Mercè Masip Lopez

Vocal 4: Marti Costa Borras

Tribunal titular número 12

President: Angel M. Corredor de Leon

Vocal 1: Miriam Valls Guilera

Vocal 2: Isabel Salvador Resina

Vocal 3: Josepa Garcia Gabarra

Vocal 4: Jesus Martin Peris

Tribunal suplent número 12

President: Joan M. Girona Alaiza

Vocal 1: Rosa Ana Garcia Figueras

Vocal 2: Patricia Sanz Lopez

Vocal 3: Jordi Belda Molina

Vocal 4: Natalia Barrau Tarraguel

Tribunal titular número 13

President: Josep Mitja Figueras

Vocal 1: Maria del Tura Costa Juarez

Vocal 2: Montserrat Sampol Oliva

Vocal 3: Josep Tort Coma

Vocal 4: Marta Rifa Tenas

Tribunal suplent número 13

President: Merce Trabal Vilamaña

Vocal 1: Rosa Comas Planella

Vocal 2: Jordi Duch Despuig

Vocal 3: Encarnacion Ristol Espadaler

Vocal 4: Rufino Barrientos Sabido

Tribunal titular número 14

President: Antoni Capell Tehas

Vocal 1: Nuria Serra Solans

Vocal 2: Àngel Prats Ripoll

Vocal 3: Dolors-M. Paul Santamaría

Vocal 4: Roser Castelló Cano

Tribunal suplent número 14

President: Maria Herreros Angrill

Vocal 1: M. Carme Ribe Pallares

Vocal 2: Consol Feu Raventos

Vocal 3: M. Roser Vianya Estopà

Vocal 4: Rosa-M. Molet Torres

Tribunal titular número 15

President: M. Angels Gonzalez Estremad

Vocal 1: M. Teresa Bofarull Vidal

Vocal 2: Maria Pilar Noguera Vila

Vocal 3: Luis Bolivar Troya

Vocal 4: Fco. Javier Gamarra Sastre

Tribunal suplent número 15

President: Pilar Masdeu Sendra

Vocal 1: Patricia Terradellas Mare

Vocal 2: Teresa Benito Andreu

Vocal 3: Josep M. Salvador Porqueras

Vocal 4: Juan Gracia Osuna

Tribunal titular número 16

President: Francisco Ferrer Celma

Vocal 1: Antoni Perulles Rull

Vocal 2: Cristina Brunet Comes

Vocal 3: M. Pilar Carot Morro

Vocal 4: Francisca Serra Benedicto

Tribunal suplent número 16

President: M. Cinta Moriones Pellisa

Vocal 1: Matilde Gutierrez Vidal

Vocal 2: Maria Inmaculad Adell Meseguer

Vocal 3: Anna Fuste Mateu

Vocal 4: Maria Carmen Franch Salas

Especialitat: Tecnologia

Tribunal titular número 01

President: Miguel Pascual Cabo

Vocal 1: Jose Mezquita Benlloch

Vocal 2: Juan Lopez Ipiña

Vocal 3: Antonio Pinto Llona

Vocal 4: Nuria Galceran Selga

Tribunal suplent número 01

President: M. Eugenia Penella Lopez

Vocal 1: Salvador Comas Uriz

Vocal 2: Antoni Gimenez Colom

Vocal 3: Pere Rius Cardona

Vocal 4: Maria Esther Orduña Cardo

Tribunal titular número 02

President: Núria Francés Alamà

Vocal 1: Francesc Maldonado Benitez

Vocal 2: Cesar Caparros Lara

Vocal 3: Jose Antonio Toro Puerta

Vocal 4: Lourdes Costa Quera

Tribunal suplent número 02

President: Sergio Suitino Cordoba

Vocal 1: Guillem Enric Pintos Castello

Vocal 2: Pedro Pablo Trigueros Estrada

Vocal 3: Mireia Cebrian Guarch

Vocal 4: Josep Maria Soler Maylinch

Tribunal titular número 03

President: Roser Cusso Calabuig

Vocal 1: Ramon Maria Graells Cistero

Vocal 2: Nuria Beltran Serrano

Vocal 3: Fco. Jose Ruiz Lozano

Vocal 4: Dario Castro Gonzalez

Tribunal suplent número 03

President: Jesus Benito Pellicer

Vocal 1: Oscar Amoros Miro

Vocal 2: Ricardo Josa Torres

Vocal 3: Rafael M. Lamuedra Zafra

Vocal 4: Agueda Bosch Colmenero

Tribunal titular número 04

President: Eloi Vidal Balaña

Vocal 1: Angeles Guerrero Tristante

Vocal 2: Felix Barrio Cabrejas

Vocal 3: Ramon Simo Masana

Vocal 4: Alberto Granollers Palou

Tribunal suplent número 04

President: Josep Maria Sarda Caimel

Vocal 1: Josep Gimeno Rivero

Vocal 2: Andres Lopez Camenforte

Vocal 3: Jose Ramon Giraldo Vigil

Vocal 4: Maria Nuria Torra Gonzalez

Tribunal titular número 05

President: Josep Villacampa Bofill

Vocal 1: Raul Ventura Ortells

Vocal 2: Arantzazu Llopart Gonzalez Heredia

Vocal 3: Pilar Pose Ruso

Vocal 4: Daniel Laguna Estaun

Tribunal suplent número 05

President: Josep Ros Bove

Vocal 1: Sara Sánchez Camins

Vocal 2: Amadeu Vidal Casals

Vocal 3: Monica Zamora Sanchon

Vocal 4: Jose Antonio Paredes Navarro

Tribunal titular número 06

President: Antonio Sobrino Labajos

Vocal 1: Carles Garcia Mañero

Vocal 2: Marcos Busquets Sanz

Vocal 3: Patricia Galiana Pulido

Vocal 4: Gloria Garcia Garcia

Tribunal suplent número 06

President: Victòria Santaulària Carrasco

Vocal 1: Monica Fluixa Cloquell

Vocal 2: Jose Dalmau Rodriguez

Vocal 3: Ferran Valls Admetlla

Vocal 4: Antoni Parreño Lopez

Tribunal titular número 07

President: Neus Heras Navarro

Vocal 1: Carles Carre Rojo

Vocal 2: Antonio Serrano Trigo

Vocal 3: Marta Riera Fanlo

Vocal 4: Josep Poch Clara

Tribunal suplent número 07

President: Eduard de la Arada Janoher

Vocal 1: Antonio Cadenas Alabernia

Vocal 2: Anna Buixeda Roura

Vocal 3: Jordi Corrales i Esteve

Vocal 4: Jordi Vilajeliu Serra

Tribunal titular número 08

President: Joan J. Freixes Guardia

Vocal 1: Fco. Javier Carrique Reig

Vocal 2: Josep Antoni Eras Vila

Vocal 3: Montserrat Barta Ribau

Vocal 4: Sara Cabello Ochoa

Tribunal suplent número 08

President: Francisco Barrachina Vilaplana

Vocal 1: Josep Balcells Espasa

Vocal 2: Jorge Miret Alberich

Vocal 3: Ana Belen Perez Gonzalez

Vocal 4: M. Carmen Clua Mascarell

Tribunal titular número 09

President: Jordi Piñol Munte

Vocal 1: Santiago Ruiz Radigales

Vocal 2: Elena Palmero Blasco

Vocal 3: Montserrat Grau Vallverdú

Vocal 4: Abel Aparicio Lozano

Tribunal suplent número 09

President: Francisco Fernandez Borras

Vocal 1: Rafael Ortiz Herrero

Vocal 2: Josep Maria Guerrero Carrasco

Vocal 3: Margarita Costa Gilabert

Vocal 4: Elisabet Dalmau Lluis

Tribunal titular número 10

President: Manuel Pedro Homedes Fernandez

Vocal 1: José Joaquin Crisol Forcadell

Vocal 2: Diego Zaragoza Blasco

Vocal 3: Manuel Igelmo Ganzo

Vocal 4: Elena Carbonell Pedralva

Tribunal suplent número 10

President: Sergio Boix Jovani

Vocal 1: Andreu Bonet Beltran

Vocal 2: Celia Albiol Matamoros

Vocal 3: Andreu Granollers Palou

Vocal 4: José Enrique Rehues Fornos

Annex 2

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Alemany

Tribunal titular número 01

President: Laura-Ines Boyd Cahue

Vocal 1: Christian Jimenez Voll

Vocal 2: Armando Capel Novel

Vocal 3: Irene Palomas Mares

Vocal 4: Marta Pombo Salles

Annex 3

Cos: Mestres

Especialitat: Audició i llenguatge

Comissió de selecció

President Ramon Castello Culell

Vocal 1 Angel Crespo Llamazares

Vocal 2 Laura López Especié

Vocal 3 M. Teresa Casasnovas Manau

Vocal 4 M. Angeles Alvarez Martinez

Especialitat: Educació especial: pedagogia terapèutica

Comissió de selecció

President Jaume Ayats Arcusa

Vocal 1 Angel Guirado Serrat

Vocal 2 Angels Vinyals Canals

Vocal 3 Ramon Valles Puig

Vocal 4 Vicente Villena Serrano

Especialitat: Educació infantil

Comissió de selecció

President Carlos Enrique Garcia Perez

Vocal 1 Inmaculada Colom Prio

Vocal 2 Nuria Martin Guillaumes

Vocal 3 Margarida Muset Adel

Vocal 4 Jaume Subirachs Miret

Vocal 5 Dolors Serra Rigau

Vocal 6 Montserrat Serret Palau

Vocal 7 M. Dolores Colilles Sole

Vocal 8 Maria Lourdes Ambros Ortiz

Especialitat: Educació primària, anglès

Comissió de selecció

President Joan Lluis Forcada Mateo

Vocal 1 Francesca Muñoz Campos

Vocal 2 Margarida Jordan Gala

Vocal 3 M. Rosario de Antonio Garcia

Vocal 4 Jordi Gonzalez Ramirez

Especialitat: Educació primària, educació física

Comissió de selecció

President Juan-Andres Cambeiro Martinez

Vocal 1 Maria Mercè Colom Ordoñez

Vocal 2 Joan Rosell Noguera

Vocal 3 Josep Bofill Deu

Vocal 4 Ignasi Duch Gavalda

Especialitat: Educació primària, música

Comissió de selecció

President Josep Ramon Vidal Cosialls

Vocal 1 Marta Badia Sole

Vocal 2 Joan Lluís Ceprià Honorato

Vocal 3 Elisabet Dalmau Figuerola

Vocal 4 Jose-Ignacio Medina Candel

Especialitat: Educació primària

Comissió de selecció

President Jose Serentill Rubio

Vocal 1 Jose Ramon Tarrago Casanova

Vocal 2 Maria Angeles Cadena Bordoll

Vocal 3 Gloria Gimenez Ubach

Vocal 4 Alfred Paredes Poy

Vocal 5 Amparo Garcia Lopez

Vocal 6 Josep Gifre Ribas

Vocal 7 Consol Badia Lloreta

Vocal 8 Lourdes Perolada Boronat

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Anglès

Comissió de selecció

President Jose-Miguel Lucea Galicia

Vocal 1 Francesca Trave Sabido

Vocal 2 Jordi Serarols Boada

Vocal 3 Gloria Manau Santacana

Vocal 4 Juan Parcerisa Fontanet

Especialitat: Biologia i geologia

Comissió de selecció

President Angel Domingo Villarreal

Vocal 1 Eulalia Picas Riera

Vocal 2 Adelardo Sanz De Siria Catalan

Vocal 3 Lluís Baulenas Cases

Vocal 4 Pilar Prat Alsina

Especialitat: Dibuix

Comissió de selecció

President Jose-Maria Padrol Vallverdu

Vocal 1 Josep Ignasi Almirall Bolibar

Vocal 2 Miquel Romagosa Soler

Vocal 3 Antonio Aguirre Pacheco

Vocal 4 Marius Domingo Urbaneja

Especialitat: Economia

Comissió de selecció

President Josep Lluis Torres Messeguer

Vocal 1 Jose Antonio Chumilla Morote

Vocal 2 Maria Teresa Jimenez Contreras

Vocal 3 Berta Borras Riba

Vocal 4 Anna Bordes Mir

Especialitat: Educació física

Comissió de selecció

President Maria Rexach Lamolla

Vocal 1 Carles Torres Candela

Vocal 2 Immaculada Trullas Simo

Vocal 3 Jordi Batlle Rigau

Vocal 4 Jose M. Olave Lumbreras

Especialitat: Filosofia

Comissió de selecció

President Maria-Teresa Garcia Fochs

Vocal 1 Ignacio Guallar Canovas

Vocal 2 Jordi Girbau Lopez

Vocal 3 Pedro Alvarez Puyol

Vocal 4 Eulalia Pons Gomila

Especialitat: Física i química

Comissió de selecció

President Josep Esplugas Grau

Vocal 1 Eduard Galceran Canals

Vocal 2 Ramon Sanclimens Piñol

Vocal 3 Angel Minguez Anton

Vocal 4 Jose L. Diez Baldero

Especialitat: Francès

Comissió de selecció

President Rosa Moneny Guarro

Vocal 1 Nuria Blaje Ribas

Vocal 2 Julio Almendariz Echarri

Vocal 3 Eulalia Petit Vila

Vocal 4 Elena Lago Baylin

Especialitat: Geografia i història

Comissió de selecció

President Josep M. Fernandez Corominas

Vocal 1 Miguel Ruiz Martinez

Vocal 2 Juan-Ramon Varela Puig

Vocal 3 Neus Olle Comas

Vocal 4 Nuria Carles Sidera

Vocal 5 Jordi Blanch Huguet

Vocal 6 Rafael Muñoz Melgar

Especialitat: Llengua catalana i literatura

Comissió de selecció

President Josep Comas Caussa

Vocal 1 Montserrat Llobet Bach

Vocal 2 Montserrat Corrius Coll

Vocal 3 Jordi Dolç Cartanyà

Vocal 4 Josefa Vilurbina Font

Especialitat: Llengua castellana i literatura

Comissió de selecció

President Angel Diez Baldero

Vocal 1 Delmiro Antas Garcia

Vocal 2 M. Jose Sada Castillo

Vocal 3 Fernando Garcia Ortiz

Vocal 4 Josep Rodriguez Molar

Especialitat: Matemàtiques

Comissió de selecció

President Manuel Sola Montserrat

Vocal 1 Francesc Vicens Alemany

Vocal 2 Jose-Maria Figuera Garreta

Vocal 3 Jose-Rafael Alsina Dalmau

Vocal 4 Manuel Udina Abello

Especialitat: Música

Comissió de selecció

President Rosa Maria Girbau Vila

Vocal 1 Manuel Domingo Valls

Vocal 2 Roberto Benito Bastardo

Vocal 3 Joan Gay Puigbert

Vocal 4 Remei Tell Rosich

Especialitat: Psicologia i pedagogia

Comissió de selecció

President M. Angels Gonzalez Estremad

Vocal 1 M. Carmen Mancebo Fernandez

Vocal 2 M. Virtudes Castaño Reolid

Vocal 3 Llucia Hernandez Simancas

Vocal 4 Carmen Maña Escarihuela

Vocal 5 Josep Mitja Figueras

Vocal 6 Antoni Capell Tehas

Especialitat: Tecnologia

Comissió de selecció

President Eloi Vidal Balaña

Vocal 1 Josep Villacampa Bofill

Vocal 2 Núria Francés Alamà

Vocal 3 Antonio Sobrino Labajos

Vocal 4 Jordi Piñol Munte

(07.156.010)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal