Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4902 - 12/06/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1708/2007, de 6 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2006-2007, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 19777)


RESOLUCIÓ

EDU/1708/2007, de 6 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2006-2007, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents.

L'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, estableix el procediment per a la concessió dels premis extraordinaris del batxillerat.

L'Ordre esmentada preveu que la direcció general competent convocarà anualment els premis esmentats, elaborarà les proves i establirà el procediment, els terminis, el model d'inscripció i el lloc o llocs, i la data de la celebració de les proves.

Per tot això,

Resolc:

.1 S'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 2006-2007.

.2 D'acord amb l'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, podrà optar al premi l'alumnat que compleixi els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2006-2007.

c) Que la qualificació mitjana de tot el batxillerat sigui igual o superior a 8,75.

.3 La inscripció dels aspirants a la convocatòria del premi, que no està subjecta a cap taxa, es farà del 18 al 29 de juny de 2007 a la secretaria del centre en el qual l'aspirant hagi finalitzat el batxillerat, i haurà de contenir la informació que s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

.4 Cada centre lliurarà les inscripcions als serveis territorials corresponents al centre on l'alumne desitgi fer la prova, no més tard del 9 de juliol de 2007, adreçada al cap de la Inspecció.

.5 Les proves es realitzaran el dia 6 de setembre de 2007, a partir de les 9 hores, i tindran lloc simultàniament en els centres següents:

IES Montserrat, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat).

IES Pau Claris, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

IES Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental

IES Francesc Macià, de Cornellà de Llobregat, per als Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.

IES Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.

IES Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida

IES Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

.6 Les proves per optar als premis extraordinaris de batxillerat s'estructuraran de la manera següent:

Primer exercici, tindrà dues parts. Part a: redacció del comentari d'un text literari. Part b: redacció del comentari d'un text històric. Una de les parts caldrà respondre-la en català i l'altra en castellà. La durada total d'aquest primer exercici serà de 2 hores i mitja.

Segon exercici, tindrà dues parts. Part a: resposta a qüestions, de forma escrita, sobre la primera llengua estrangera cursada per l'alumne. Part b: resposta a les qüestions proposades d'una de les matèries de modalitat, triada per l'alumne d'entre les que ha cursat, que tinguin assignats 6 crèdits en la normativa que estableix el currículum del batxillerat. La durada total d'aquest segon exercici serà de 2 hores i mitja.

.7 Puntuació

Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualificaran d'1 a 10 punts.

.8 La puntuació mínima exigida per obtenir un premi extraordinari de batxillerat serà de 34 punts.

.9 Es constituirà un únic tribunal a Catalunya, format per un president, un secretari i cinc vocals designats per la secretària general del Departament d'Educació, a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació, entre funcionaris del Departament d'Educació que exerceixin la funció inspectora o docent, i que siguin especialistes en els respectius ensenyaments.

El president o presidenta del tribunal està facultat per resoldre sobre les incidències que puguin sorgir per l'aplicació d'aquesta Resolució.

El tribunal farà arribar, a tots els centres dels quals provinguin els alumnes que realitzen les proves, la relació de tots els que obtinguin el premi, indicant el centre respectiu, i fent avinent que han de fer l'anotació d'obtenció del premi a l'expedient, tal com estableix l'article 9 de l'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol.

.10 Un cop qualificades les proves i fets públics els resultats, el tribunal trametrà a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat l'acta que reculli les qualificacions obtingudes per l'alumnat que hagi realitzat les proves, i la còpia dels fulls d'inscripció de l'alumnat proposat per a l'obtenció del premi. La Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat trametrà la relació d'alumnat premiat per a la seva publicació al DOGC i comunicarà al Ministeri d'Educació i Ciència la relació d'alumnat que hagi obtingut premi extraordinari de batxillerat, per tal que puguin optar al premi nacional de batxillerat, d'acord amb la convocatòria general per a tot l'Estat.

Barcelona, 6 de juny de 2007

Montserrat Casas i Vilalta

Directora general de l'Educació Bàsica

i el Batxillerat

Annex

Informació que ha de contenir la inscripció al premi extraordinari de batxillerat

Sol·licitud d'inscripció.

1. Premi extraordinari de batxillerat

Convocatòria de 2007

2. Alumne/alumna: (nom i dos cognoms) amb DNI o passaport (núm.):

Data de naixement:

Lloc:

Província:

Domicili:

Localitat:

Carrer i pis:

Telèfon:

Correu electrònic:

Centre o centres on ha cursat el batxillerat:

Centre on desitja efectuar la prova:

Còpia adjunta del seu DNI o passaport.

La matèria de modalitat de la qual es desitja examinar és: (ha de ser una de les matèries cursades que tinguin assignats 6 crèdits).

Data

(signatura de l'alumne)

(A emplenar pel centre on ha finalitzat el batxillerat)

Centre: (nom, adreça i telèfon).

3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el batxillerat:

Qualificació final del batxillerat:

Idioma cursat:

Modalitat cursada:

Matèries de modalitat cursades per l'alumne o l'alumna que tenen assignats 6 crèdits en el Decret que estableix el currículum del batxillerat:

El secretari o secretària del centre (o qui en faci les funcions).

(07.157.033)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal