Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4907 - 19/06/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1785/2007, de 18 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 20505)


RESOLUCIÓ

EDU/1785/2007, de 18 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

En aplicació del que estableix l'apartat 2 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007, modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny (DOGC núm. 4905, de 15.6.2007);

De conformitat amb les mesures previstes en el punt 2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 15 de setembre de 2006 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrits pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IA, així com els criteris establerts en el punt 2 de l'Acord de la Mesa Sectorial, de 9 d'octubre de 2006 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrits pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO i FETE-UGT, aprovats per Acord del Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007);

D'acord amb el que preveuen els punts 6.2.7 i 6.2.8.c) de la Resolució EDU/1222/2007, de 23 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2007-2008,

Resolc:

.1 Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

.2 Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà des del dia 20 de juny fins al 10 de juliol de 2007, ambdós inclosos.

.3 Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de sol·licituds són les que es regulen a la Resolució EDU/2273/2006 de 27de juny,per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per la Resolució de 12 de juny de 2007.

.4 Els candidats a formar part de la borsa de treball hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en el registre del servei territorial de Departament d'Educació demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

.5 Convocar les especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació on manquen candidats. Aquestes especialitats són les que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.6 El candidat que té reconegudes i demanades les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música i educació física i dibuix, podrà demanar:

a) Les especialitats docents del cos de professors d'ensenyaments secundaris especificades anteriorment només per treballar en centres públics d'educació secundària.

b) Les especialitats docents del cos de professors d'ensenyaments secundaris especificades anteriorment per treballar en centres públics d'educació secundaria i manifestar de manera voluntària la seva disponibilitat per treballar en centres públics d'educació infantil i primària.

El candidat que manifesti la seva disponibilitat per treballar en centres públics d'educació infantil i primària haurà d'acceptar obligatòriament cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària en l'àmbit dels serveis territorials demanat com a preferent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de juny de 2007

P.D. (Resolució de 12.6.2007, DOGC de 15.6.2007)

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

Annex 1

Especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació infantil (INF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació especial (EES):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària (PRI):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, anglès (PAN):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, educació física (PEF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, francès (PFR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, música (PMU):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Anglès (AN):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Biologia i geologia (CN):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Dibuix (DI):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Economia (ECO):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació física (EF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Filosofia (FI):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Física i química (FQ):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Francès (FR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Geografia i Història (GE):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Grec (GR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Llatí (LA):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Llengua castellana i literatura (LE):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Matemàtiques (MA):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Música (MU):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Psicologia i pedagogia (PSI):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Tecnologia (TEC):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Administració d'empreses (501):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Anàlisi i química industrial (502):

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Lleida

Assessoria i processos d'imatge personal (503):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Construccions civils i edificació (504):

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

Formació i orientació laboral (505):

Barcelona II (comarques)

Hoteleria i turisme (506):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Terres de l'Ebre

Girona

Informàtica (507):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Intervenció sociocomunitària (508):

Barcelona II (comarques)

Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre

Organització i gestió comercial (510):

Barcelona II (comarques)

Organització i processos de manteniment de vehicles (511):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Organització i projectes de fabricació mecànica (512):

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Organització i projectes de sistemes energètics (513):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517):

Barcelona II (comarques)

Processos sanitaris (518):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Processos i mitjans de comunicació (519):

Barcelona II (comarques)

Processos i productes de vidre i ceràmica (521):

Barcelona II (comarques)

Processos i productes d'arts gràfiques (522):

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Sistemes electrònics (524):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Equips electrònics (602):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Estètica (603):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Laboratori (608):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Manteniment de vehicles (609):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Màquines, serveis i producció (610):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Mecanització i manteniment de màquines (611):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Oficina de projectes de construcció (612):

Barcelona II (comarques)

Girona

Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614):

Barcelona II (comarques)

Operacions de processos (615):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Patronatge i confecció (617):

Barcelona II (comarques)

Perruqueria (618):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619):

Barcelona II (comarques)

Procediments sanitaris i assistencials (620):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Processos comercials (621):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Processos de gestió administrativa (622):

Barcelona II (comarques)

Producció en arts gràfiques (623):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Tarragona

Serveis a la comunitat (625):

Barcelona II (comarques)

Serveis de restauració (626):

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Soldadures (628):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Terres de l'Ebre

Tècniques i procediments d'imatge i so (629):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Ceràmica (701):

Barcelona II (comarques)

Dibuix artístic i color (707):

Barcelona II (comarques)

Girona

Dibuix tècnic (708):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Girona

Disseny d'interiors (709):

Lleida

Girona

Disseny de moda (710):

Barcelona II (comarques)

Disseny gràfic (712):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Girona

Fotografia (715):

Barcelona II (comarques)

Girona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):

Barcelona II (comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):

Girona

Mitjans informàtics (722):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Girona

Vidre (724):

Barcelona II (comarques)

Volum (725):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Girona

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Brodats (802)

Lleida

Daurat i policromia (804):

Barcelona II (comarques)

Fotografia i processos de reproducció (808):

Girona

Motlles i maquetisme (809)

Barcelona I (ciutat)

Motlles i reproduccions (810):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Lleida

Musivària (811)

Barcelona I (ciutat)

Talla de pedra i fusta (812):

Barcelona II (comarques)

Tècniques ceràmiques (813)

Barcelona I (ciutat)

Lleida

Tècniques de patronatge i confecció (817):

Barcelona II (comarques)

Tècniques del metall (818):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Tècniques murals (819):

Girona

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany (133):

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Àrab (134):

Barcelona I (ciutat)

Girona

Lleida

Tarragona

Italià (135):

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Japonès (136)

Barcelona I (ciutat)

Rus (138):

Barcelona I (ciutat)

Girona

Xinès (139)

Barcelona I (ciutat)

Francès (192):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Anglès (193):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Català (195):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Èuscar (198):

Barcelona I (ciutat)

(07.163.090)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal