Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4968 - 14/09/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2737/2007, de 5 de setembre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents. (Pàg. 30382)


RESOLUCIÓ

EDU/2737/2007, de 5 de setembre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents.

D'acord amb el que estableix la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), per la qual es va obrir convocatòria per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, els aspirants han efectuat el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució EDU/2554/2006, de 26 de juliol (DOGC núm. 4687, de 31.7.2006).

Atès que l'esmentada Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, disposa a la base 11 que el Departament d'Educació procedirà a publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu en acabar la fase de pràctiques, cal fer les declaracions escaients, tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l'empara del que disposa la Resolució EDU/2554/2006, de 26 de juliol, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels que l'han efectuada durant el curs acadèmic 2006-2007.

Amb aquesta finalitat, d'acord amb la proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC núm. 4298, d'11.1.2005), els aspirants que figuren a l'annex 1, que van ser nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre (DOGC núm. 4487, d'11.10.2005), modificada per la Resolució EDC/1293/2006, de 27 d'abril (DOGC núm. 4628, de 8.5.2006 ) i per la Resolució EDU/2067/2006, de 12 de juny (DOGC núm. 4661, de 23.6.2006), i que no van poder ser avaluats amb la seva promoció atès que durant el curs acadèmic 2005-2006 van prestar serveis inferiors a sis mesos.

.2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC núm. 4298, d'11.1.2005), els aspirants que figuren a l'annex 2, que van ser nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre (DOGC núm. 4487, d'11.10.2005), modificada per la Resolució EDC/1293/2006, de 27 d'abril (DOGC núm.4628, de 8.5.2006), i per la Resolució EDU/2067/2006, de 12 de juny (DOGC núm. 4661, de 22.6.2006) que no van poder ser avaluats amb la seva promoció atès que tenien concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2005-2006.

.3 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocats per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC núm. 4298, d'11.1.2005), els aspirants que figuren a l'annex 3, nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre (DOGC núm. 4487, d'11.10.2005), modificada per la Resolució EDC/1293/2006, de 27 d'abril (DOGC núm. 4628, de 8.5.2006), que van ser declarats no aptes durant el curs acadèmic 2005-2006.

.4 Declarar aptes i aprovats en el procés selectiu corresponent, els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyament secundari per Resolució EDU/3211/2006, de 2 d'octubre (DOGC núm. 4737, de 10.10.2006), llevat dels casos que s'especifiquen en els punts següents.

.5 Els aspirants que es detallen a l'annex 4 no han estat avaluats del període de pràctiques per tenir concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2006-2007.

.6 Els aspirants que es detallen a l'annex 5 d'aquesta Resolució, que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, establert a la base 8 de la Resolució EDU/2554/2006, de 26 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques, que no han estat avaluats durant el curs acadèmic 2006-2007 per causes justificades, i, en conseqüència, hauran de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2007-2008.

.7 Declarar no aptes a la fase de pràctiques els aspirants que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució, els quals segons el que disposa la base 10.3 de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats de la següent promoció per repetir per una única vegada la fase de pràctiques.

.8 S'accepta la renúncia als drets que li puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de l'aspirant seleccionada que es detalla a l'annex 7 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Cos de mestres

Especialitat: educació infantil

N

NIF

Cognoms i nom

650

047711637T

Abellan Cavero, Sandra

558

038829520T

Bachs Andres, Lidia

334

034748749G

Fernández Marques, Meritxell

784

044197262W

Gomez Postigo, Eva Maria

186

077301107Q

Pages Lugo, Raquel

190

046739749T

Sastre Gonzalvez, Sandra

318

053061360S

Segues Garcia, Marina

338

040313576G

Turbau Bataller, Cristina

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

N

NIF

Cognoms i nom

20

046760698L

Garcia Salvador, Susana

21

053076275A

Gisbert Vico, Marta

62

079303995H

Gispert Bague, Carina

33

052421494D

Mayne Oteros, M. Carmen

45

040321574K

Majo Llopart, Maria Mercè

34

040977723A

Nicolàs Gracia, Eva

Especialitat: educació primària, educació física

N

NIF

Cognoms i nom

247

046790621L

Manzana Hidalgo, M. Amparo

Especialitat: audició i llenguatge

N

NIF

Cognoms i nom

20

046742800S

Nabais Simon, Natalia

26

046359738H

Rossignani de Stefani, Marina

Especialitat: educació primària, anglès

N

NIF

Cognoms i nom

134

077912431T

Fuste Roquet, Ester

72

038835886H

Lorenzo Ferreiro, Margarida

7

037332167Q

Martinez Merce, Mónica

Especialitat: educació primària, música

N

NIF

Cognoms i nom

34

043509647H

Varela Carballo, Maria Isabel

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: matemàtiques

N

NIF

Cognoms i nom

5

036984908B

Macian Villanueva, Carles Manuel

Especialitat: física i química

N

NIF

Cognoms i nom

74

033963443X

Cintora Yague, Maria A.

Especialitat: llengua catalana i literatura

N

NIF

Cognoms i nom

59

077990314M

Molins Rodriguez, Roser

Especialitat: llengua castellana i literatura

N

NIF

Cognoms i nom

139

077313643V

Adell Carbó, Montserrat

Especialitat: tecnologia

N

NIF

Cognoms i nom

48

046570352K

Comas Bach, Maria

Annex 2

Cos de Mestres

Especialitat: educació infantil

N

NIF

Cognoms i nom

892

077739119Q

Colell Reig, Olga

Especialitat: educació primària, música

N

NIF

Cognoms i nom

88

043695105G

Solana Perez, Ariadna

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: geografia i història

N

NIF

Cognoms i nom

188

039725914S

Pala Moncusi, Albert

Especialitat: llengua catalana i literatura

N

NIF

Cognoms i nom

175

045635003J

Gutiérrez García, Laura

Especialitat: grec

N

NIF

Cognoms i nom

8

044385773M

Ortiz Cano, Antonio Javier

Annex 3

Cos de Mestres

Especialitat: educació infantil

N

NIF

Cognoms i nom

717

046821547X

Escude Vellido, Esther

Especialitat: educació primària anglès

N

NIF

Cognoms i nom

208

047733721G

Laguna Corripio, Araceli-Diana

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: anglès

N

NIF

Cognoms i nom

39

034745739F

Simo Martínez, Manuela

Especialitat: música

N

NIF

Cognoms i nom

25

037276565M

Muñoz Ansuategui, Marta

Especialitat: matemàtiques

N

NIF

Cognoms i nom

17

039172603S

Farre Perez, David

Especialitat: llengua catalana i literatura

N

NIF

Cognoms i nom

95

044005008M

Ruiz Trillo, Daniel

Especialitat: llengua castellana i literatura

N

NIF

Cognoms i nom

92

038104022Z

Llagostera Yoldi, Mónica M.

168

046133487H

Salvador Lipperheide, Gerardo

Especialitat: psicologia i pedagogia

N

NIF

Cognoms i nom

179

046130485Y

Salvat Galobardes, Neus

Especialitat: tecnologia

N

NIF

Cognoms i nom

82

046649575D

Ramon Gimenez, Oliver

Annex 4

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: matemàtiques

N

NIF

Cognoms i nom

74

046402955H

Barbero Liñan, María

100

038083957M

Jimenez Jimenez, Maria Jose

Annex 5

Cos de Mestres

Especialitat: audició i llenguatge

N

NIF

Cognoms i nom

37

052626760T

Jimenez Alacio, Cristina

40

052179185M

Sanchez Bautista, Coral

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

N

NIF

Cognoms i nom

96

046711357J

Cervero Castella, Maria

44

046548994F

Diaz Marti, Laura

92

040317489F

Tarradas Riera, Concepció

Especialitat: educació infantil

N

NIF

Cognoms i nom

542

039717997X

Becerra Jimenez, Montserrat

311

040446966V

Caballero Martinez, Francisca

108

043422589S

Carro Torre, Esther

806

033941200P

Codina Sanglas, Montserrat

689

077318895W

Duran Solano, Anna

221

046680804G

Escamilla Garcia, Maria Dolores

694

052774133N

Galeote Marhuenda, Francisca

329

090002458P

Gamell Suriñach, Neus

633

045544735C

Herrer Pastor, Maria Pilar

873

040330335L

Jimenez Moreno, Elena

349

052439095S

Lozano Garcia, Olga

931

046736782T

Marin Pizarro, Esther

955

077605464Z

Moreno Recacha, Eva Maria

148

052420345X

Piñol Miro, Marta

197

043744679J

Rovira Abella, Anna

757

047675116A

Sabalete Toro, Jessica

884

038125267F

Sala Martí, Mireia

907

020041193M

Sanchis Tercero, Roser

Especialitat: educació primària, anglès

N

NIF

Cognoms i nom

15

043513568Y

Perez Roche, Elena

202

047604353B

Roig Bosch, Roser

Especialitat: educació primària, educació física

N

NIF

Cognoms i nom

66

040340684H

Colon Bosch, Emma

176

046707344W

Pedrosa Cebador, Rosa

27

038087445C

Ramirez Sanchez, Araceli

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Administració d'empreses

N

NIF

Cognoms i nom

18

052156167X

Bermudez Melgarejo, Maria Jesus

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Serveis a la comunitat

N

NIF

Cognoms i nom

15

047776692B

Piñeiro Lopez, Agustina Leandra

8

044991873D

Sanchez Moix, Anna

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Alemany

N

NIF

Cognoms i nom

12

X3408525 V

Dabrowska, Ewa Maria

Francès

 

 

N

NIF

Cognoms i nom

4

X2886713 Y

Guillelmi, Catherine Anne Lau

13

X2539969 X

Girard, Estelle Helene

Annex 6

Cos de Mestres

Especialitat: educació infantil

N

NIF

Cognoms i nom

711

034766029B

Rodriguez Segura, Marta

Especialitat: educació primària, música

N

NIF

Cognoms i nom

21

044999971B

Carbonell Bosch, Marta

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Especialitat: equips electrònics

N

NIF

Cognoms i nom

8

046801508G

Lopez Garcia, Oscar Manuel

Annex 7

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: anglès

N

NIF

Cognoms i nom

161

034759152B

Morilla Gines, Inés

(07.248.077)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal