Propers nomenaments telemàtics (juliol)

Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4996 - 26/10/2007

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008. (Pàg. 41032)


RESOLUCIÓ

EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

El títol VI del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix el procediment d'ingrés a que fa referència la disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, el qual s'aplicarà a les convocatòries d'ingrés als cossos docents que es convoquin durant els anys d'implantació de la Llei esmentada.

A l'article 61.2 B.2 de l'esmentat Reial decret, es preveu que les administracions educatives, en el cas del professorat interí que estigui en actiu, podran substituir una part de la prova del procediment d'ingrés, la que correspon a la preparació, exposició i defensa d'una unitat didàctica, per un informe que valori els coneixements dels aspirants relacionats amb la unitat didàctica.

Per tant, amb l'objectiu de facilitar i avançar l'elaboració dels informes per a la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Especialitats que és previst convocar l'any 2008.

D'acord amb la planificació de l'oferta pública docent durant el període 2008-2011, acordada en la Mesa sectorial de 25 de juny de 2007, en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008 es convocaran places dels cossos i especialitats docents següents:

Cos de mestres

Educació especial: pedagogia terapèutica

Educació infantil

Educació primària, anglès

Educació primària, educació física

Educació primària

Cos de professors d'ensenyament secundari

Administració d'empreses

Anàlisi i química industrial

Assessoria i processos d'imatge personal

Construccions civils i edificacions

Formació i orientació laboral

Hoteleria i turisme

Informàtica

Intervenció socio-comunitaria

Navegació i instal·lacions marines

Organització i gestió comercial

Organització i processos de manteniment de vehicles

Organització i projectes de fabricació mecànica

Organització i projectes de sistemes energètics

Processos de cultiu aqüícola

Processos de producció agrària

Processos indústria alimentaria

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

Processos sanitaris

Processos i mitjans de comunicació

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Processos i productes d'arts gràfiques

Processos i productes de fusta i mobles

Sistemes electrònics

Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria

Equips electrònics

Estètica

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

Instal·lacions electrotècniques

Instal·lació i equips criança i cultiu

Laboratori

Manteniment vehicles

Màquines, serveis i producció

Mecanització i manteniment de màquines

Oficina de projectes de construcció

Oficina de projectes de fabricació mecànica

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

Operacions de processos

Operacions i equips de producció agrària

Patronatge i confecció

Perruqueria

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

Procediments sanitaris i assistencials

Processos comercials

Processos de gestió administrativa

Producció en arts gràfiques

Serveis a la comunitat

Serveis de restauració

Sistemes i aplicacions informàtiques

Soldadures

Tècniques i procediments d'imatge i so

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany

Àrab

Italià

Rus

Xinès

Francès

Anglès

Neerlandès

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Conservació i restauració obra pictòrica

Conservació i restauració de document gràfic

Dibuix artístic i color

Dibuix tècnic

Disseny d'interiors

Disseny de producte

Disseny gràfic

Fotografia

Història de l'art

Materials i tecnologia: disseny

Mitjans audiovisuals

Mitjans informàtics

Organització industrial i legislació

Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Enquadernació artística

Fotografia i processos de reproducció

Modelisme i maquetisme

Motlles i reproduccions

Tècniques de gravat i estampació

Tècniques del metall

Tècniques murals

Tècniques tèxtils

.2 Opció per l'informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

La part B.2 de la prova, a què es refereix l'article 61.2 del Reial decret 276/2007, que correspon a la preparació, exposició oral i defensa d'una unitat didàctica davant el tribunal, podrà ser substituïda, a petició de l'aspirant, per un informe que valori els seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, que permetin comprovar l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent.

L'esmentat informe serà elaborat per una comissió de valoració, que farà constar detalladament cadascun dels elements i descriptors previstos a l'apartat 6 d'aquesta Resolució. La comissió elaborarà l'informe analitzant els informes de valoració dels membres de la comissió i aquella documentació del centre o servei educatiu relacionada amb la valoració de l'aspirant que consideri pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar personalment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent.

El tribunal, d'acord amb les funcions atribuïdes als òrgans de selecció en l'article 6 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, jutjarà, valorarà i qualificarà aquest informe que haurà de referir-se a la concreció dels objectius d'aprenentatge que s'han pretès assolir en les unitats didàctiques, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantegin a l'aula i els seus procediments d'avaluació. El tribunal qualificarà l'esmentat informe amb una puntuació de 0 a 10 punts, segons criteris objectius, donant el mateix pes que s'assigna a la part B.2 de la prova, a efectes de calcular la qualificació final de la fase d'oposició.

Per tal de garantir l'objectivitat i imparcialitat de l'avaluació, els criteris de la valoració i la forma de participació del professorat seran públics.

L'aspirant que desitgi participar en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008 pel procediment d'ingrés, que estigui en actiu com a professor interí el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds que s'obre en aquesta Resolució amb nomenament del Departament d'Educació per a tot el curs 2007-2008 i que opti per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica per substituir la part B.2 de la prova, haurà de presentar una sol·licitud al/ a la directora/a del seu centre docent o servei educatiu en què manifesti la seva opció.

A aquest efecte, s'entén que compleixen la condició de tenir nomenament per a tot el curs 2007-2008 aquells que tinguin nomenament en un mateix centre docent o servei educatiu per un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds obert en aquesta Resolució.

També podran optar per substituir la part B.2 de la prova per un informe sobre els coneixements de la unitat didàctica el professorat amb un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2007-2008, que estigui acollit a les garanties de continuïtat previstes als apartats 1 i 8 de la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), o que estigui nomenat per a cobrir substitucions de mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs escolar 2007-2008, a l'empara de l'Acord de Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007).

Els aspirants que optin per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica per substituir a la part B.2 de la prova també podran sol·licitar en el mateix termini obert en aquesta Resolució que en la convocatòria de l'any 2008 s'utilitzi l'informe que al mateix efecte se'ls va fer en la convocatòria de l'any 2007.

Els aspirants que compleixin les condicions per demanar substituir la part B.2 de la prova per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica no podran fer aquesta opció una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds obert en aquesta Resolució.

Els aspirants que durant el termini obert en aquesta Resolució no compleixin les condicions per substituir la part B.2 de la prova per un informe, podran fer l'opció per aquest, sempre i quan ja en compleixin les condicions, durant el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

Als interessats que hagin sol·licitat l'opció a què es refereix aquest apartat de la Resolució se'ls lliurarà una còpia del seu informe en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant del tribunal el dia que es determini a aquest efecte. En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe, podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran de realitzar la part B.2 de la prova.

.3 Sol·licitud

Els aspirants que optin per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica per substituir a la part B.2 de la prova de la convocatòria de l'any 2008 hauran d'imprimir la sol·licitud que hi ha a aquest efecte a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm. En aquesta sol·licitud podran fer l'opció, tant si demanen l'informe de valoració per primera vegada com si desitgen que s'utilitzi el de l'any 2007.

La sol·licitud s'haurà de lliurar al/a la directora/a del centre docent o servei educatiu dins del termini establert en aquesta resolució.

.4 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds davant del/de la directora/a del centre o servei educatiu serà de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El/la directora/a del centre o servei educatiu donarà d'alta les sol·licituds a l'aplicació informàtica corresponent.

.5 Llistes d'aspirants amb l'opció admesa o denegada

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini màxim d'un mes farà pública la llista dels aspirants als que s'ha admès l'opció per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica per substituir a la part B.2 de la prova de la convocatòria de l'any 2008. Així mateix, es farà pública la llista dels aspirants als que s'ha denegat la seva opció i el motiu de la denegació.

Aquestes llistes s'exposaran al públic a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm.

.6 Elaboració de l'informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica

Per tal d'elaborar l'informe sobre els coneixements de l'aspirant en relació amb la unitat didàctica, les comissions de valoració tindran en compte necessàriament els següents elements:

a) Objectius.

b) Continguts.

c) Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

d) Avaluació.

En el cas d'aspirants destinats en centres docents i en relació amb cadascun dels quatre elements esmentats, l'informe haurà de recollir informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personal de l'alumnat.

b) Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts als curs o nivell corresponent.

c) Activitats d'ensenyament i aprenentatge:

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment dels objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

d) Avaluació:

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

En el cas d'aspirants destinats en serveis educatius, i en relació amb cadascun dels quatre elements esmentats, l'informe haurà de recollir informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:

Concreció dels objectius seguint els criteris acordats pel servei educatiu

Adequació dels objectius a les característiques dels centres.

b) Continguts:

Previsió d'actuacions que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Rellevància de les actuacions planificades.

c) Activitats:

Compliment del pla anual d'actuació.

Suport als centres i al professorat.

Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.

d) Avaluació:

Previsió dels criteris d'avaluació del pla anual d'actuació.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

Per a l'elaboració dels informes es constituirà, si escau, una comissió de valoració en cada centre docent públic o servei educatiu en què estiguin destinats professors interins que hagin sol·licitat la substitució de la part B.2 de la prova per un informe. La comissió estarà formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició:

President/a: un inspector/a,

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a secretari/ària, i un professor/a del centre o servei educatiu a qui s'hagi assignat l'aspirant.

En els instituts, el professor que actuarà com a vocal serà el/la cap del departament on hagi estat assignat l'aspirant, sempre que el/la cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, el professor assignat serà, sempre que sigui possible, un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament a qui es pugui assignar com a vocal, el director del centre haurà de proposar un altre professor del centre del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior.

En els centres d'educació infantil i primària, el/la professor/a que actuarà com a vocal serà, preferentment, el coordinador del mateix cicle de l'aspirant o un mestre de la mateixa especialitat.

En els centres de formació de persones adultes, el/la professor/a que actuarà com a vocal serà, preferentment, el coordinador del mateix ensenyament o un professor destinat a la mateixa especialitat de l'aspirant.

En els serveis educatius el/la professor/a assignat a cada aspirant serà un funcionari de carrera del mateix cos o d'un cos de grup superior que l'aspirant, destinat, sempre que sigui possible, al mateix servei educatiu.

En el cas de centres que pertanyin a una zona escolar rural (ZER), si no es poden nomenar vocals d'entre els mestres del mateix centre on hagin estat destinats els interins, es nomenaran vocals d'entre els funcionaris de carrera del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior que estiguin destinats a qualsevol dels centres que formin part de la ZER.

En el cas que el director d'un centre que formi part d'una zona escolar rural (ZER), no pugui actuar com a vocal de la comissió qualificadora, podrà actuar com a secretari d'aquesta comissió, el director de la ZER o, si escau, un director d'un altre centre que formi part de la ZER.

Els directors dels centres docents i serveis educatius on estiguin destinats els aspirants nomenaran els mestres i/o professors que en cada cas se'ls assignarà com a vocals.

Se celebrarà com a mínim una sessió de valoració per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president, el director, que actuarà com a secretari, i el vocal corresponent, segons l'especialitat.

En cada centre es podrà constituir la comissió si el director i almenys un dels vocals de l'especialitat corresponent a un aspirant compleixen els requisits anteriors.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió per no haver-hi destinats al centre funcionaris de carrera que compleixin els criteris anteriors, l'informe corresponent serà elaborat directament per l'inspector, que inclourà els mateixos elements i descriptors que els que s'han mencionat en aquesta base.

En el cas que no sigui possible realitzar la sessió de valoració d'algun dels aspirants, per absència en el centre del vocal corresponent, segons l'especialitat, que compleixi els requisits, l'informe de l'aspirant també serà elaborat directament per l'inspector.

Les comissions de valoració aixecaran acta de la sessió de la valoració dels aspirants i emetran els corresponents informes, que inclouran la descripció de cadascun dels elements i descriptors previstos, que aniran informats amb un dels valors següents: molt, bastant, poc o gens, d'acord amb els models que apareixen als l'annexos d'aquesta resolució. Posteriorment es lliuraran els informes als interessats en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant del tribunal el dia que es determini a aquest efecte.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 d'octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 2

(Vegeu annex al document PDF)

(07.290.056)

 

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal