Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4966 - 12/09/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2716/2007, de 14 d'agost, per la qual es dóna publicitat als centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla estratègic per al desenvolupament de l'autonomia de centre, i es crea la comissió de seguiment dels plans estratègics. (Pàg. 29929)


RESOLUCIÓ

EDU/2716/2007, de 14 d'agost, per la qual es dóna publicitat als centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla estratègic per al desenvolupament de l'autonomia de centre, i es crea la comissió de seguiment dels plans estratègics.

El Consell de Direcció del Departament d'Educació va aprovar el 19 d'abril de 2007, en el marc del Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics, el projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics.

Les resolucions EDC/889/2006, de 5 d'abril; EDU/2392/2006, de 12 de juliol, i EDU/324/2007, de 7 de febrer, van convocar, autoritzar i donar publicitat als centres que van formalitzar documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla d'actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2006-2007, i van fixar el calendari per a la formalització documental d'un pla estratègic amb el Departament d'Educació, per al desenvolupament d'un pla de millora i autonomia del centre educatiu.

Alguns dels centres educatius a què fa referència la Resolució EDU/2392/2006, de 12 de juliol, esmentada, han estat prioritzats pel Departament d'Educació perquè formin part del .Programa de apoyo y refuerzo. (Pla PROA), en el marc del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i el Departament d'Educació, de data 12 de desembre de 2005. Aquest Programa s'inscriu en les actuacions del programa operatiu del Fons Social Europeu que el Ministeri d'Educació i Ciència desenvolupa.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de Catalunya i les diferents organitzacions del món de l'educació van signar el Pacte Nacional per a l'Educació. L'apartat VI del Pacte considera l'autonomia de centres com una estratègia per a la millora de la qualitat dels centres educatius, i en la seva memòria econòmica preveu destinar els recursos necessaris, durant el període 2006-2009, per al desenvolupament de l'autonomia en els centres del Departament d'Educació.

En el marc d'aquestes iniciatives, 118 centres han rebut formació i han treballat en xarxa, dins d'un pla d'acompanyament, per tal de dissenyar els seus plans estratègics. El Departament d'Educació i 117 dels centres anteriors han fet constar en un acord triennal l'aplicació del pla estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, que regula els plans estratègics, estableix en el seu article 4 que els plans estratègics hauran d'estar aprovats pel claustre de professors i el consell escolar, i que el Departament d'Educació resoldrà sobre la procedència o no de l'autorització, en farà pública la resolució i formalitzarà, juntament amb el centre, si escau, el document del pla estratègic d'acord amb el que estableix el seu article 5.

Per tot això,

Resolc:

.1 Donar publicitat a la relació de centres educatius del Departament d'Educació amb els quals s'ha formalitzat documentalment l'aplicació del pla estratègic, els quals consten a l'annex, i fixar el nombre màxim de coordinadors amb especial responsabilitat i dedicació per als cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010.

.2 Els serveis territorials del Departament d'Educació crearan les comissions corresponents per realitzar el seguiment dels acords triennals formalitzats en els plans estratègics dels centres relacionats a l'annex. Aquestes estaran constituïdes pel/per la director/a dels serveis territorials o la persona en qui delegui, l'/la inspector/a en cap o la persona en qui delegui, un/a director/a de CEIP i/o un/a d'IES de la junta de directors, i un/a representant de l'ajuntament on estigui ubicat el centre educatiu (en el cas de la ciutat de Barcelona, el/la representant municipal serà del Consorci de Barcelona).

Les comissions es reuniran almenys una vegada a l'any, i sempre que ho acordin les parts de l'acord. El centre educatiu haurà de certificar el valor assolit pels indicadors que estableix l'acord i aportar la documentació que li sigui requerida per la comissió de seguiment de l'acord.

Les comissions tindran les funcions següents:

Dur a terme el seguiment i l'avaluació de l'execució de l'acord a partir de la informació que subministraran el centre educatiu i l'inspector del centre amb aquesta finalitat.

Analitzar el grau d'assoliment dels objectius de millora establerts i el compliment de l'aplicació i qualitat de les estratègies i activitats a través dels indicadors d'aquestes.

Proposar la dotació de recursos per al curs següent d'acord amb els criteris establerts en els acords amb cadascun dels centres.

Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en els objectius i els acords entre les parts signatàries.

L'arbitratge en cas de dubtes en la interpretació de l'acord.

En l'exercici de les seves funcions, la comissió escoltarà la inspecció d'Educació i la direcció del centre.

A la reunió anual ordinària s'avaluarà l'evolució del pla estratègic i s'establirà la dotació de recursos per al curs següent, si escau.

.3 Deixar sense efecte el procés per a l'autorització del pla estratègic de l'IES Collserola (codi 08034588), atès que no s'ha formalitzat l'acord previst a la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d'agost de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

NCRA=Nombre màxim de coordinadors amb responsabilitats addicionals

 

Centre

Municipi

NCRA

25007797

ZER Baridà-Batllia

Martinet

0

17004736

CEE Els Àngels

Palamós

4

08044223

CEE L'Estel-Can Bori

L'Hospitalet de Llobregat

5

08040345

CEIP Mercè Rodoreda

Badalona

4

08002770

CEIP Agora

Barcelona

4

08017232

CEIP Agrupació Sant Jordi

Fonollosa

4

08043334

CEIP Alexandre Galí

Cornellà de Llobregat

4

08044314

CEIP Andreu Castells

Sabadell

5

08035519

CEIP Antoni Gaudí

Santa Coloma de Gramenet

4

43003884

CEIP Antoni Roig

Torredembarra

6

08043802

CEIP Costa i Llobera

Barcelona

5

08062742

CEIP Benviure

Castellbisbal

5

08001716

CEIP Dolors Monserdà

Barcelona

5

08044201

CEIP Dovella

Barcelona

4

08059883

CEIP El Martinet

Ripollet

4

08045057

CEIP El Sagrer

Barcelona

5

25001953

CEIP Enric Farreny

Lleida

4

08001807

CEIP Escola de la Concepció

Barcelona

4

08032634

CEIP Ferrer i Guardia

Barcelona

4

08020929

CEIP Germanes Bartomeu

Mataró

5

08043966

CEIP Heura

Barcelona

4

17001450

CEIP J. Bruguera

Girona

4

08039343

CEIP Josep Ferrà i Esteva

Olesa de Montserrat

5

43009242

CEIP L'Antina

Torredembarra

5

08025320

CEIP La Montjoia

Sant Bartomeu del Grau

4

08064179

CEIP Llacuna

Barcelona

4

17006711

CEIP M. Àngels Anglada

Figueres

4

08030832

CEIP Montseny

Vic

4

17003756

CEIP Montserrat

Sarrià de Ter

5

08043851

CEIP Nabí

Barcelona

4

25005533

CEIP Pau Claris

La Seu d'Urgell

4

17003689

CEIP Pedralta

Santa Cristina d'Aro

5

08043875

CEIP Pit Roig

Barcelona

4

25002672

CEIP Pràctiques I

Lleida

4

17003151

CEIP Silvestre Santaló

Salt

4

43007051

CFA Josepa Massanès i Dalmau

Tarragona

2

08044156

EA Deia

Barcelona

6

08039203

IES Agustí Serra i Fontanet (PROA 07)

Sabadell

7

25006781

IES Alfons Costafreda (PROA07)

Tàrrega

6

43004803

IES Andreu Nin (PROA07)

El Vendrell

7

43008638

IES Antoni Ballester

Mont-roig del Camp

6

08024765

IES Arraona (PROA06)

Sabadell

6

08045008

IES Badalona IX (PROA06)

Badalona

5

08044995

IES Barres i Ones (PROA2007)

Badalona

6

8013470

IES Barri Besòs (PROA07)

Barcelona

5

08052918

IES Bisbe Berenguer (PROA07)

L'Hospitalet de Llobregat

6

43006654

IES Cambrils

Cambrils

6

43006125

IES Campclar (PROA06)

Tarragona

7

08025605

IES Camps Blancs (PROA07)

Sant Boi de Llobregat

7

08024893

IES-SEP Castellarnau

Sabadell

7

17006083

IES Castelló d'Empúries (PROA07)

Castelló d'Empúries

7

08053251

IES Cavall Bernat (PROA07)

Terrassa

6

43003653

IES Comte de Rius

Tarragona

7

08046578

IES Costa i Llobera

Barcelona

6

43004441

IES de l'Ebre

Tortosa

7

08034621

IES de Sales (PROA07)

Viladecans

7

08041866

IES El Calamot (PROA07)

Gavà

7

08053285

IES El Castell

Esparreguera

6

17005251

IES El Pedró

L'Escala

6

43007221

IES Els Alfacs

Sant Carles de la Ràpita

7

08031459

IES Eugeni d'Ors

Vilafranca del Penedès

7

08040151

IES Fòrum 2004 (PROA06)

Sant Adrià de Besòs

6

08026683

IES Francesc Ferrer i Guàrdia

Sant Joan Despí

7

08053340

IES Gabriela Mistral (PROA07)

Sant Vicenç dels Horts

7

08054034

IES Gallecs

Mollet del Vallès

7

43002570

IES Gaudi (PROA06)

Reus

7

08044594

IES Giola

Llinars del Vallès

7

25002726

IES Guindàvols

Lleida

7

08047820

IES Guinovarda (PROA07)

Piera

6

08052979

IES J. Puig i Cadafalch

Mataró

6

17000330

IES J. Brugulat

Banyoles

7

08033882

IES Joan Coromines (PROA06)

Barcelona

6

08047832

IES Joan Coromines

Pineda de Mar

7

08037152

IES Joan Oró (PROA07)

Martorell

7

25002787

IES Joan Oró (PROA07)

Lleida

7

08034576

IES Joan Salvat i Papasseit (PROA07)

Barcelona

5

08025654

IES Joaquim Rubió i Ors

Sant Boi de Llobregat

7

08053364

IES Josep Mestres i Busquets (PROA07)

Viladecans

6

43008444

IES Josep Tapiró (PROA06)

Reus

6

08052888

IES Júlia Minguell (PROA07)

Badalona

6

43007129

IES Julio Antonio (PROA07)

Móra d'Ebre

7

17002399

IES La Garrotxa

Olot

7

08020462

IES Lacetània

Manresa

7

08053224

IES Les Termes (PROA06)

Sabadell

6

17006769

IES Llançà

Llançà

5

08044983

IES Lluís Companys

Tordera

6

08020826

IES Maremar

El Masnou

6

08043656

IES Marina

La Llagosta

7

25002696

IES Màrius Torres

Lleida

7

08047480

IES Mediterrània

Castelldefels

7

08046736

IES Milà i Fontanals (PROA06)

Vilafranca del Penedès

6

08013196

IES Milà i Fontanals (PROA07)

Barcelona

6

08044600

IES Moianès

Moià

6

17001735

IES Montilivi

Girona

7

08021788

IES Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

6

08053078

IES Numància

Santa Coloma de Gramenet

6

17005352

IES Palamós (PROA07)

Palamós

7

08052608

IES Pau Claris (PROA07)

Barcelona

5

08019319

IES Pedraforca (PROA07)

L'Hospitalet de Llobregat

7

08033894

IES Príncep de Girona

Barcelona

6

08013469

IES Rambla Prim (PROA07)

Barcelona

6

43000779

IES R. Berenguer IV

Cambrils

6

08047492

IES Ribera Baixa (PROA07)

El Prat de Llobregat

7

08046669

IES Ribot i Serra (PROA06)

Sabadell

6

08055944

IES Rubió i Ors

L'Hospitalet de Llobregat

6

17005731

IES S'Agulla (PROA07)

Blanes

6

08052797

IES Salvador Espriu

Barcelona

7

08044053

IES Salvador Seguí

Barcelona

7

08043516

IES Santa Eulàlia (PROA07)

Terrassa

7

08034001

IES Terra Roja (PROA07)

Santa Coloma de Gramenet

6

08031228

IES Torre Roja

Viladecans

7

43008390

IES Torreforta (PROA06)

Torreforta

6

08031812

IES Valldemosa

Barcelona

6

08042020

IES Vallès

Sabadell

6

43005704

IES Vidal i Barraquer (PROA06)

Tarragona

7

43008523

IES Vila-seca

Vila-seca

6

08047431

IES XXV Olimpíada (PROA07)

Barcelona

6

(07.218.023)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal