Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4998 - 30/10/2007

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent. (Pàg. 41873)


RESOLUCIÓ

EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent.

El Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, afegeix nous apartats a l'article 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, referent a la capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat.

L'apartat 3.4 especifica que durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.

Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars. Per tant, el personal que reuneixi aquesta experiència docent serà declarat exempt de la realització del curs d'iniciació, prèvia presentació d'una sol·licitud amb la documentació acreditativa d'aquesta experiència adreçada al director del servei territorial del Departament d'Educació al qual estigui adscrit.

L'apartat 3.6 estableix que al final d'aquest curs el personal interí i substitut podrà ser avaluat de la seva competència docent. Prèviament, el personal docent tindrà coneixement dels criteris que regiran en aquesta avaluació, en la qual participarà. En el cas que del resultat d'aquesta avaluació es dedueixi una notòria manca de capacitat per ocupar el lloc de treball docent, s'iniciarà el procediment establert a l'article 6.3, previ el tràmit d'audiència a la persona interessada.

Per tot això,

Resolc:

.1 Curs d'iniciació

Durant el primer curs en què hagi estat nomenat professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.

.2 La fase presencial del curs d'iniciació

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de participar en un curs de formació específic per aquest personal, organitzat per la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació. El calendari dels cursos es podrà consultar per Internet, http://www.xtec.net/formacio. La durada del curs serà de 45 hores.

.3 La fase de tutoria del curs d'iniciació

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, durant aquest primer curs serà guiat per un professor experimentat del centre on estigui destinat, durant el període de la fase de tutoria.

La fase de tutoria finalitzarà el dia 30 d'abril.

3.1 Nomenament dels tutors.

Els tutors seran nomenats entre els funcionaris docents de carrera del mateix cos que l'interí o d'un cos de grup superior, del centre o servei educatiu en què el professor interí o substitut hagi estat destinat per a tot un curs escolar i en un mateix centre docent.

En els instituts, la tutoria correspondrà al cap del departament on hagi estat assignat l'interí, sempre que el cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que aquest interí o d'un cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, la tutoria correspondrà, sempre que sigui possible, a un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'interí o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament a qui es pugui assignar la tutoria, el director del centre haurà de proposar un altre professor del centre del mateix cos que l'interí o d'un cos de grup superior.

En els centres d'educació infantil i primària es nomenarà tutor preferentment el coordinador del mateix cicle de l'interí o un mestre de la mateixa especialitat.

En els centres de formació de persones adultes el tutor serà preferentment el coordinador del mateix ensenyament o un professor destinat a la mateixa especialitat de l'interí.

En els serveis educatius els tutors seran nomenats entre els funcionaris de carrera del mateix cos o d'un cos de grup superior que el professor interí, destinats, sempre que sigui possible, al mateix servei educatiu.

Els directors dels centres docents i serveis educatius on hagin estat destinats els interins que han de realitzar la fase de tutoria nomenaran els mestres i/o professors que en cada cas se'ls assignarà com a tutors.

En el cas de centres que pertanyin a una zona escolar rural (ZER), si no es poden nomenar tutors d'entre els mestres del mateix centre on hagin estat destinats els interins, es nomenaran tutors d'entre els funcionaris de carrera del mateix cos que l'interí o d'un cos de grup superior que estiguin destinats a qualsevol dels centres que formin part de la ZER.

Els tutors podran participar en activitats de formació específiques per al professorat tutor, que a aquests efectes organitzi el Departament d'Educació.

La tasca dels tutors serà reconeguda mitjançant el certificat corresponent per part de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació.

3.2 Funcions dels tutors.

3.2.1 Corresponen al tutor les funcions següents en relació amb el professorat interí o substitut destinat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent:

Informar respecte de l'organització i el funcionament del centre i dels seus òrgans de govern i de participació, de la coordinació didàctica establerta pel centre, i del projecte educatiu.

Facilitar suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca professional amb plena satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.

Assessorar respecte de la planificació i programació de les tasques docents i tutorials, de la implementació de la programació didàctica, de l'adequació a les característiques de l'alumnat del centre i de l'avaluació de l'alumnat.

Dissenyar models, si escau, de la gestió de l'aula, treball en grup, resolució de conflictes, tutoria individual o de grup, relació amb les famílies, etc.

Avaluar la competència docent dels interins assignats, d'acord amb els criteris establerts en l'annex 1 d'aquesta Resolució, i complimentació de l'informe de valoració.

Per a la realització de les seves funcions el tutor podrà assistir a les classes que imparteixi el professor interí.

3.2.2 Corresponen al tutor les funcions següents en relació amb el professorat interí o substitut destinat per a tot un curs escolar en un mateix servei educatiu:

Informar respecte de l'organització del treball, el funcionament del servei educatiu i de la coordinació establerta.

Assessorar respecte de la planificació de les actuacions i de l'adequació a les característiques i necessitats dels centres.

Facilitar suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca professional amb plena satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.

Avaluar l'aptitud per a la docència dels interins assignats, d'acord amb els criteris establerts en l'annex 2 d'aquesta Resolució, i complimentació de l'informe de valoració.

.4 Procediment d'avaluació de la competència docent

4.1 Comissions qualificadores.

Per tal d'avaluar i qualificar la fase de tutoria del curs d'iniciació, a cada centre docent o servei educatiu on hi hagi destinat un professor interí o substitut per primera vegada durant tot el curs escolar es constituirà una comissió qualificadora formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició:

President: l'inspector del centre o del servei educatiu.

Vocals: el director, que actuarà com a secretari, i els tutors corresponents.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris de carrera que puguin constituir-se com a vocals, l'inspector del centre o servei educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la comissió qualificadora.

Les comissions qualificadores es constituiran durant el mes d'octubre i estendran actes de totes les seves reunions.

En el cas que el director d'un centre que formi part d'una zona escolar rural (ZER) no pugui actuar com a vocal de la comissió qualificadora, podrà actuar com a secretari d'aquesta comissió, el director de la ZER o, si s'escau, un director d'un altre centre que formi part de la ZER.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris de carrera que puguin actuar com a vocals, l'inspector del centre o servei educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la comissió qualificadora.

En qualsevol cas, si en un centre o servei educatiu no es pogués nomenar tutor d'un professor interí/substitut, perquè cap dels professors no reuneixi els requisits establerts en l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució, el director assignarà a un altre professor del centre o servei educatiu les funcions de tutoria de l'interí, a què es fa referència en l'apartat 2.2 d'aquesta Resolució, excepte la corresponent a l'avaluació de la competència o aptitud docent de l'interí assignat.

Finalitzada la fase de tutoria, els membres de la comissió elaboraran informes de valoració sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per l'interí en relació amb els criteris establerts a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Els informes de valoració del professorat interí/substitut destinat en un servei educatiu es faran en relació amb els criteris establerts a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

El personal interí serà escoltat per la comissió qualificadora abans de finalitzar les sessions i participarà en el procés d'avaluació aportant en un informe la seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors establerts en els annexos esmentats, així com la seva valoració sobre les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Finalitzada la fase de tutoria, la comissió qualificadora dedicarà com a mínim una sessió per cadascuna de les especialitats dels professors interins a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president, el secretari i el vocal corresponent segons l'especialitat.

La comissió qualificadora analitzarà els informes de valoració dels membres de la comissió i aquella documentació del centre o servei educatiu relacionada amb l'avaluació de l'interí que consideri pertinent.

Tal com preveu l'article 3 de l'esmentat Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, les comissions qualificadores avaluaran el professorat interí, atorgaran les puntuacions obtingudes en cadascun dels elements i descriptors establerts, i determinaran si correspon una avaluació positiva de la capacitat docent o una avaluació no positiva amb proposta d'iniciar, previ el tràmit d'audiència a la persona interessada, el procediment establert a l'article 6.3 del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005.

En l'avaluació del professorat interí també es tindrà en compte la realització de la fase presencial del curs d'iniciació esmentada al punt 2 d'aquesta Resolució.

Així mateix, s'aixecarà una acta d'avaluació final de tot el personal interí destinat en un centre docent o servei educatiu. Aquesta acta s'ha de lliurar a l'inspector en cap corresponent abans del 18 de maig, tot adjuntant els informes del tutor i del director i, si escau, de l'inspector i dels professors interins.

Els serveis territorials elaboraran una relació del professorat interí o substitut nomenat per primera vegada en un centre docent, amb la qualificació corresponent i la trametran conjuntament amb les actes a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Les persones que, per algun motiu justificat, no hagin pogut ser avaluades podran repetir la fase de tutoria una sola vegada durant el curs següent.

El professorat interí que hagi obtingut una avaluació no positiva rebrà informació d'aquest fet i el director dels serveis territorials proposarà al director general de Recursos del Sistema Educatiu la incoació d'un expedient contradictori. A aquesta proposta s'acompanyarà l'acta d'avaluació final i els informes del tutor i del director, el de l'inspector i el de l'interí.

Les propostes d'incoació d'expedient contradictori s'hauran de trametre a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu abans del 18 de maig.

4.2 Fonts d'informació.

El conjunt d'informació per a l'avaluació del professorat interí s'obtindrà a partir de l'anàlisi documental, de l'entrevista de l'interí amb els membres de la comissió qualificadora, i de l'observació d'aula.

Per a l'anàlisi documental es consultaran el següents documents:

Les programacions i unitats didàctiques dels professors interins i materials curriculars que utilitzen.

Els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament per a la programació i la concreció de les unitats didàctiques, l'avaluació, l'atenció a la diversitat.

El registre del seguiment dels alumnes de cadascun dels professors interins.

La informació procedent de l'observació d'aula és molt rellevant per a la valoració del professorat interí. Aquesta observació la pot realitzar qualsevol dels membres de la comissió.

4.3 Supervisió de l'avaluació.

L'inspector del centre o servei educatiu supervisa la planificació i desenvolupament de les actuacions previstes en relació amb l'avaluació de cada professor interí.

En cas que els tutors detectin una notòria manca d'aptitud de l'interí, tot i haver-li facilitat suport i estratègies per desenvolupar la seva tasca professional, caldrà que ho comuniquin al director del centre o servei educatiu, el qual haurà d'establir mesures de millora.

El director del centre docent o servei educatiu informarà a l'inspector del centre en cas de detectar una notòria manca d'aptitud del professor interí i no s'hagi observat millora en les actuacions de seguiment de les mesures establertes.

Quan s'hagi detectat una manca de capacitat en el professor interí i no s'hagi observat una millora en el seguiment de les mesures acordades pel centre o servei educatiu, l'inspector emetrà un informe addicional sobre el desenvolupament de les actuacions realitzades en el centre durant el període de la tutoria, amb una valoració detallada i raonada sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme pel professorat interí.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 25 d'octubre de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex 1

Elements i descriptors que regiran en l'avaluació de la competència docent del personal interí i substitut durant el primer curs que han estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre docent.

A. Planificació de l'activitat docent.

A.1. Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2. Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D. Gestió de l'aula.

Manteniment d'un clima de respecte a l'aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final d'allò realitzat.

Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Integració en el claustre, treball en equip, coordinació, participació en projectes de centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Informació periòdica i significativa amb les famílies, en relació amb el funcionament del centre i amb el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre.

Annex 2

Elements i descriptors que regiran en l'avaluació de la competència docent del personal interí i substitut durant el primer curs que han estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix servei educatiu.

A. Planificació de l'activitat.

A.1 Objectius

Concreció dels objectius seguint els criteris acordats pel servei educatiu.

Adequació dels objectius a les característiques dels centres.

A.2 Continguts

Previsió d'actuacions que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Rellevància de les actuacions planificades.

B. Desenvolupament del pla anual d'actuació.

Compliment del pla anual d'actuació.

Suport als centres i al professorat.

Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.

C. Seguiment del pla anual d'actuació i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació del pla anual d'actuació.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D. Participació en les activitats del servei educatiu. Relació i comunicació d'acord amb els criteris adoptats pel servei educatiu.

Integració en el servei educatiu, treball en equip, coordinació i participació en les activitats del pla d'actuació.

Capacitat de relació i comunicació amb els equips directius i el professorat dels centres.

Capacitat de relació i comunicació amb la comunitat educativa: alumnes, famílies, o d'altres serveis de l'entorn dels centres.

(07.297.184)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal