Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5016 - 26/11/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/427/2007, de 20 de novembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2006-2007. (Pàg. 49441)


ORDRE

EDU/427/2007, de 20 de novembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2006-2007.

En l'actual ordenació del sistema educatiu es reconeix la formació permanent com a una responsabilitat de les administracions educatives, les quals han d'establir els mitjans oportuns per tal d'afavorir la formació del professorat.

El Pla de formació permanent del Departament d'Educació inclou, entre els seus objectius, el de potenciar i incentivar la participació del professorat en les activitats de formació, i preveu per aquest motiu la concessió d'ajuts econòmics per a les despeses generades per l'assistència a les activitats de formació.

De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals per a la participació del professorat en activitats de formació permanent realitzades durant el curs 2006-2007.

Article 2

Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Destinar a la resolució d'aquest concurs la quantitat total màxima de 400.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/480000100/4260 del centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008. Aquesta despesa està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en la posició pressupostària esmentada.

Article 4

Els ajuts esmentats no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts individuals al professorat per a les despeses originades per la seva participació en les diferents activitats esmentades a continuació i segons els conceptes indicats:

Activitats

a) Estudis de 3r cicle (postgraus i màsters) realitzats a les següents universitats catalanes:

Universitat de Barcelona

1. Postgrau: Educació emocional (2005-2006). Facultat de Pedagogia.

2. Postgrau: Educació emocional (2006-2007). Facultat de Pedagogia.

3. Postgrau: Educació plurilingüe (quarta edició semipresencial). Institut de Ciències de l'Educació.

4. Postgrau: Aprofundiment en el 1r Cicle d'Educació Infantil. Institut de Ciències de l'Educació.

5. Postgrau: La tutoria i la seva pràctica. Institut de Ciències de l'Educació.

6. Postgrau: Trastorns de l'espectre autista: diagnòstic i intervenció. Institut de Ciències de l'Educació.

7. Màster Online: Estudis de gènere: dones, desenvolupament i cultures. Facultat de Filologia.

8. Postgrau: Expressió-comunicació, llenguatges i interculturalitat a la pràctica socioeducativa. Facultat de Filologia.

9. Màster Oficial: Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües. Facultat de Filologia.

10. Màster: Immigració i educació intercultural. Facultat de Filosofia.

11. Màster: Comunicació audiovisual interactiva. Facultat de Formació del Professorat.

12. Postgrau: Educació i conflicte. La mediació com a recurs. Facultat de Formació del Professorat.

13. Postgrau: Especialista en llenguatge de signes català. Professor i assessor de llenguatge de signes català. Nivell inicial. Facultat de Formació del Professorat.

14. Postgrau: Especialista en llenguatge de signes català. Professor i assessor de llenguatge de signes català. Perfeccionament. Facultat de Formació del Professorat.

15. Postgrau: Formació de professorat de català per a adults. Facultat de Formació del Professorat.

16. Postgrau: Psicomotricitat escolar. Facultat de Formació del Professorat.

17. Màster Oficial: Formació de professorat de català per a adults. Facultat de Formació del Professorat.

18. Màster Oficial: Recerca en didàctica de la llengua i la literatura. Facultat de Formació del Professorat.

19. Màster Oficial: Recerca en didàctiques específiques. Facultat de Formació del Professorat.

20. Màster Online: Estudis de la diferència sexual. Facultat de Geografia i Història.

21. Màster: Estudis de les dones. Facultat de Geografia i Història.

22. Màster: Direcció i gestió de centres educatius. Edició anual. Facultat de Pedagogia.

23. Màster: Direcció i gestió de centres educatius. Bianual. Facultat de Pedagogia.

24. Màster Oficial: Formació de persones adultes. Facultat de Pedagogia.

25. Màster: Psicologia dinàmica: Psicodiagnòstic, intervenció i investigació. Facultat de Psicologia.

26. Màster: Democràcia i educació en valors. Institut de Ciències de l'Educació.

27. Màster Oficial: Activitat física i esport. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

28. Màster: Gestió i resolució de conflictes: Mediació. Les Heures.

29. Màster: Animació telemàtica i formació en xarxa. Producció de material didàctic virtual. UB Virtual.

30. Màster: Aplicació de les noves tecnologies en l'educació. UB Virtual.

31. Màster: Direcció i gestió de centres educatius. UB Virtual.

32. Postgrau: Disseny i desenvolupament curricular de l'educació física. UB Virtual.

33. Postgrau: Intervenció en situacions de conflicte en la institució educativa. UB Virtual.

34. Postgrau: Producció de material didàctic virtual. UB Virtual.

35. Postgrau: Programes per a l'aprenentatge. UB Virtual.

Universitat Politècnica de Catalunya

1. Postgrau: Formació dels professors de tecnologia de secundària. Institut de Ciències de l'Educació.

Universitat Oberta de Catalunya

1. Màster Oficial: Educació i TIC (e-learning). Departament de Psicologia i Ciències de la Informació.

2. Màster Oficial: Programari lliure. Departament d'Informàtica.

3. Màster Oficial: Societat de la informació i el coneixement. IN3.

4. Màster: Direcció i gestió de la informació i el coneixement. Departament de Gestió Informació i Coneixement.

5. Postgrau: Gestió de la innovació i el coneixement en les organitzacions. Departament de Gestió Informació i Coneixement.

Universitat Autònoma de Barcelona

1. Postgrau: Atenció socioeducativa a l'alumnat d'origen immigrant i minoritari. Institut de Ciències de l'Educació.

2. Màster: Formació inicial del professorat de secundària. Facultat de Ciències de l'Educació.

3. Postgrau: Curs d'especialització en educació especial: Pedagogia terapèutica. Facultat de Ciències de l'Educació.

4. Postgrau: Mediació a l'àmbit socioeducatiu. Facultat de Ciències de l'Educació/Rosa Sensat.

Universitat de Girona

1. Màster Interuniversitari: Intervenció psicosocial. Facultat d'Educació i Psicologia.

2. Màster Interuniversitari: Psicologia de l'educació-MIPE. Facultat d'Educació i Psicologia.

Universitat de Lleida

1. Màster: Intervenció socioeducativa en contexts multiculturals. Departament de Geografia i Sociologia.

2. Postgrau: Intervenció socioeducativa amb immigrants i gitanos. Departament de Pedagogia i Psicologia.

3. Postgrau: Educació emocional. Departament de Pedagogia i Psicologia.

Universitat Pompeu Fabra

1. Màster: Ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera. Facultat d'Humanitats.

2. Postgrau: Matemàtiques per a la secundària. Escola d'Estudis Empresarials.

Universitat Ramon Llull

1. Postgrau: Direcció de centres. Primer i segon any (2005-2007).

2. Postgrau: Reflexió i acció educativa. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna en col·laboració amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

3. Postgrau: Formació d'especialistes en psicomotricitat. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

4. Postgrau: L'anglès com a llengua estrangera a l'etapa d'educació infantil. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

5. Postgrau: Formació d'especialistes en l'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

6. Postgrau: Mediació. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

7. Màster Oficial: Activitat física, salut i entrenament esportiu. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

8. Màster Oficial: Educació especial. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

9. Màster Oficial: Psicologia de l'educació. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

b) Estudis de 3r cicle (postgraus i màsters) realitzats a les universitats de la resta de l'Estat i de l'estranger i que versin sobre les temàtiques següents:

Escola inclusiva

Actualització didàctica o metodològica

Tecnologies de la informació i de la comunicació

Millora personal i professional

Gestió dels centres i serveis educatius

c) Activitats de formació realitzades dins del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d'Educació, pels diferents instituts de ciències de l'educació (ICE) de les universitats de Catalunya, pel Ministeri d'Educació i Ciència o per les diferents conselleries d'educació de la resta de comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

d) Llicències d'estudis retribuïdes segons Resolució EDU/2082/2006, de 14 de juny (DOGC núm. 4661, de 23.6.2006).

e) Cursos inclosos en l'ensenyament oficial d'idiomes i realitzats en les diferents escoles oficials d'idiomes (EOI).

Conceptes

1) Despeses de matrícula.

2) Despeses de desplaçaments.

3) Despeses de telèfon en el cas d'activitats no presencials.

4) Despeses d'allotjament.

Per a les activitats incloses en els apartats a) i b) es tindran en compte els conceptes 1), 2) i 3); per a les activitats incloses en l'apartat c) es tindran en compte els conceptes 2), 3) i 4), en el cas que l'activitat hagi comportat pernoctar fora del domicili; per a les activitats incloses en l'apartat d) només es tindrà en compte el concepte 2); i per a les activitats incloses en l'apartat e) es tindran en compte els apartats 1) i 2).

2. Destinataris

Pot sol·licitar un ajut

a) El professorat d'ensenyament no universitari en actiu amb destinació en centres educatius públics de Catalunya.

b) El professorat d'ensenyament no universitari en actiu de centres educatius privats concertats de Catalunya que estigui en nòmina de pagament delegat del Departament d'Educació.

c) Els professionals en actiu dels serveis educatius del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de la ciutat de Barcelona.

d) Els funcionaris en actiu del cos d'inspectors d'educació i del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa que exerceixen la funció inspectora en l'àmbit territorial de Catalunya.

3. Informació a Internet

La informació sobre aquesta convocatòria està disponible a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com dels diferents llistats i resolucions, no tindrà efectes pel que fa al còmput dels terminis.

4. Característiques i quantia dels ajuts

4.1 Els ajuts, que es faran efectius en un sol lliurament, es concediran per l'assistència a activitats de formació dutes a terme durant el curs 2006-2007 i directament relacionades amb el lloc de treball de la persona sol·licitant i que compleixin amb allò establert a la base 1 d'aquest annex. Les activitats han d'haver finalitzat abans de l'1 de setembre de 2007.

4.2 La quantia dels ajuts serà fixada individualment segons les prioritats establertes en la base 5, la tipologia del programa de l'activitat, la durada, les despeses de matrícula i el lloc on es realitzi.

4.3 Per a una activitat determinada no es podran concedir més de 600,00 euros en concepte de matrícula, ni més de 450,00 euros en concepte de desplaçaments i/o telèfon, ni més de 200,00 euros en concepte d'allotjament.

4.4 L'import total dels ajuts concedits a un mateix beneficiari no podrà superar els 1.400,00 euros.

4.5 No es concediran ajuts per a matrícula en les activitats en què l'import sigui inferior a 48,00 euros.

4.6 No es concediran ajuts per a desplaçaments quan:

El nombre total de quilòmetres recorreguts durant tota l'activitat sigui inferior a 400.

Els costos del transport públic siguin inferiors a 24,00 euros.

Els desplaçaments siguin dins la mateixa població del centre de treball o de residència de la persona sol·licitant.

4.7 No es concediran ajuts per a allotjament en què l'import sigui inferior a 30,00 euros.

4.8 No es concediran ajuts per a aquelles activitats per a les quals la persona sol·licitant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

5. Prioritats

Per a la concessió dels ajuts s'establiran les prioritats següents:

Prioritat 1: les activitats incloses en l'apartat a) i b) de la base 1 d'aquesta convocatòria.

Prioritat 2: les activitats incloses en l'apartat c) i d) de la base 1 d'aquesta convocatòria.

Prioritat 3: les activitats incloses en l'apartat e) de la base 1 d'aquesta convocatòria.

6. Presentació de sol·licituds, terminis i documentació a aportar

6.1 Per prendre part en aquesta convocatòria s'ha de presentar una sol·licitud, segons el model que es trobarà a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials, i també a Internet, a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio. La sol·licitud s'adreçarà al director general d'Innovació.

6.2 S'haurà d'emplenar una sol·licitud per a cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajut.

6.3 Les sol·licituds s'han de presentar a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

Qualsevol falsedat en les dades que es fan constar a la sol·licitud comportarà l'exclusió del sol·licitant.

6.4 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.5 La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del full d'inscripció o matrícula de l'activitat de formació en què s'especifiqui l'import de la despesa, així com justificació d'haver-se efectuat el pagament corresponent.

b) Fotocòpia compulsada del certificat d'assistència expedit per l'entitat organitzadora de l'activitat. No caldrà aquesta fotocòpia en el cas dels certificats emesos directament pel Departament d'Educació o pels diferents instituts de ciències de l'educació (ICE).

c) En el cas del professorat de centres municipals, certificat de la direcció del centre en què es faci constar que la persona sol·licitant ha estat treballant al centre durant el curs 2006-2007.

d) En el cas de desplaçaments en transport públic o en el cas d'allotjament, originals dels justificants de la despesa.

Aquesta documentació original podrà ser recollida durant el mes següent al dia de publicació de les llistes definitives a la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics (Via Augusta, 202-226 2B, 08021 Barcelona). Si no es retira la documentació en el termini establert, s'entendrà que les persones interessades renuncien a recuperar-la.

6.6 Als beneficiaris dels ajuts convocats per aquesta Ordre no se'ls aplicaran les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tractar-se de personal docent sostingut amb fons públics i tenint en compte la naturalesa dels ajuts.

7. Comissió de selecció

7.1 Una comissió que estarà constituïda pels membres següents, o persones en qui deleguin, farà la selecció de les persones participants:

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Programació i Avaluació de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Dos tècnics de la Direcció General d'Innovació, un dels quals actuarà com a secretari.

7.2 Els membres d'aquesta comissió estan afectats per les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8. Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en el director general d'Innovació la facultat de resoldre aquesta convocatòria.

8.2 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials la llista provisional de sol·licituds admeses, no admeses i excloses. En aquesta llista hi constaran el nom, els cognoms, el número de DNI i, si escau, les dades de l'ajut concedit o el motiu d'exclusió. Així mateix, es publicarà una llista de defectes en la documentació presentada per tal que puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista provisional davant la comissió de selecció, durant un termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació.

Durant aquest mateix termini, les persones interessades podran esmenar, si escau, els defectes en la documentació presentada.

8.3 Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució d'aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials. Després de la publicació de la resolució definitiva es procedirà a tramitar la corresponent ordre de pagament.

8.4 La resolució definitiva indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els possibles recursos que s'hi podran interposar, els òrgans davant dels quals es podran interposar i el termini per fer-ho.

8.5 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos comptat des de l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

9. L'aplicació dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada es justificarà mitjançant els documents esmentats a la base 6.5.

10. Les persones beneficiàries dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria estaran obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

(07.324.017)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal