Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5027 - 12/12/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 53273)


RESOLUCIÓ

EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

La disposició addicional 12, apartat 2, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, estableixen que el sistema selectiu d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes serà el de concurs.

L'article 3.1 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, convoquen les places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

El punt 3 de l'Acord de la mesa sectorial de 27 de setembre de 2006, sobre condicions laborals del professorat de secundària, aprovat pel Govern de la Generalitat (Acord GOV/233/2006, de 27 de desembre, publicat al DOGC núm. 4813, de 2.2.2007), preveu que el Departament d'Educació publicarà les corresponents convocatòries de concurs de mèrits que permetin assolir el nombre màxim de catedràtics previst a la LOE del 30% del total de funcionaris de cada cos d'origen, amb un total de 4.010 dotacions de catedràtics al llarg dels cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010.

D'acord amb el que disposa l'Acord GOV/143/2007, de 27 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2007 de 1.203 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, i per tal de proveir les places dels cossos de catedràtics a Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Obrir convocatòria de concurs per a l'accés a 1.203 places de funcionari docent dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes a Catalunya, d'acord amb les bases següents:

Índex

1. Normes generals.

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Data del compliment dels requisits.

2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.

3. Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Presentació de documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o a avisos.

3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés a un cos de catedràtics.

3.2.3 Renúncia a l'avaluació positiva de l'activitat docent.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

4. Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

5. Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

5.3.2 Tribunals suplents.

5.3.3 Participació voluntària.

5.3.4 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.6 Designació excepcional de vocals.

5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.8 Competència lingüística.

5.3.9 Secretari dels tribunals.

5.4 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

5.5 Abstenció i recusació.

5.6 Constitució dels tribunals.

5.7 Funcions dels tribunals.

5.8 Publicitat dels criteris de correcció.

5.9 Procediment d'actuació.

5.10 Nombre màxim de seleccionats.

5.11 Col·laboració d'altres òrgans.

5.12 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció.

6.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels aspirants.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.2 Prova de coneixements de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.2.1 Contingut de la prova de llengua catalana.

6.2.2 Qualificació de la prova de llengua catalana.

6.2.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.2.4 Publicació de les exempcions de la prova de llengua catalana en les llistes d'admesos i exclosos.

6.3 Avaluació positiva de l'activitat docent prevista al subapartat 1.2.6 del barem.

6.4 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

6.6 Concurs de mèrits.

6.6.1 Assignació automàtica de puntuació.

6.6.2 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.6.3 Qualificació de mèrits pels tribunals.

6.6.4 Puntuació de mèrits per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.6.5 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

7. Selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics.

7.1 Llista provisional de tots els aspirants amb tots els mèrits, llista provisional d'aspirants seleccionats i llista provisional d'aspirants no seleccionats.

7.1.1 Agregació de puntuacions i exposició de llistes

7.1.2 Criteris per resoldre els empats.

7.2 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats i d'aspirants no seleccionats.

8. Nomenament de funcionaris de carrera.

9. Recurs contra la resolució de convocatòria.

Annexos

Annex 1. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de catedràtics.

Annex 2. Pautes i criteris per a l'elaboració del projecte docent i criteris que han de tenir en compte els tribunals per a la seva valoració.

Procediment d'accés per concurs públic de mèrits

1. Normes generals

1.1 Places convocades.

Es convoca concurs de mèrits d'accés a 1.203 places dels cossos de catedràtics, segons la distribució per cossos que es detalla a continuació:

C=codi; N=nombre de places.

C

Cos

N

511

Catedràtics d'ensenyament secundari

1.150

512

Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes

33

513

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny

20

 

Total

1.203

1.2 Normativa aplicable.

En aquest procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics és d'aplicació la normativa següent:

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997).

La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002).

La Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007).

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener (DOGC núm. 4559, de 26.1.2006), per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents, modificada per l'Ordre EDU/458/2007, de 30 de novembre (DOGC núm. 5026, d'11.12.2007).

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2.3.2007), pel qual s'aprova el reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'Educació.

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007).

Altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableix en aquesta convocatòria.

2. Requisits dels aspirants

Per tal de ser admès al procediment selectiu, l'aspirant haurà de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament se n'hagi obtingut l'homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió de professor d'educació secundària, ambdós casos per part del Ministeri d'Educació i Ciència.

b) Per accedir al cos de catedràtics d'ensenyament secundari s'haurà de pertànyer al cos de professors d'ensenyament secundari; per accedir al cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny s'haurà de pertànyer al cos de professors d'arts plàstiques i disseny; i per accedir al cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes s'haurà de pertànyer al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

c) Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys, en el corresponent cos, com a funcionari de carrera.

d) Tenir destinació en un lloc de treball de Catalunya i estar subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referent al centre on van tenir l'última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

e) Acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de la llengua catalana.

f) No ser funcionari de carrera del mateix cos al qual vol accedir ni estar pendent del corresponent nomenament.

g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

h) No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

2.2 Data del compliment dels requisits.

Els requisits esmentats en la base 2.1 s'han de complir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera del cos de catedràtics corresponent.

2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.

Per tal que els mèrits al·legats siguin valorats només per un tribunal, d'acord amb l'atribució de valoració de determinats mèrits assignada als tribunals segons la base 5.7.a), els aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent en el cos d'origen, adquirida a través del procediment selectiu d'ingrés al cos o per adquisició de noves especialitats, hauran d'optar per una en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes que el projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports previst al subapartat 3.2.3 del barem estigui relacionat amb l'especialitat seleccionada i també que els mèrits al·legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent.

En el cas d'aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent de cossos diferents de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes o de catedràtics d'arts plàstiques i disseny hauran d'optar, en cada cos dels que vulguin participar, per una de les especialitats que tinguin.

En el moment de l'accés a un cos de catedràtics, els funcionaris que siguin titulars de més d'una especialitat docent, mantindran en el nou cos totes les especialitats de les quals siguin titulars en el cos d'origen, independentment de l'opció que hagin manifestat als efectes de la baremació del seus mèrits en el procediment de selecció.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu hauran d'adreçar una sol·licitud al director general de Recursos del Sistema Educatiu, que podrà presentar-se per mitjans telemàtics a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. Els que desitgin participar per més d'un cos de catedràtics, perquè compleixen els requisits per a cada d'un d'ells, hauran d'adreçar tantes sol·licituds com cossos als que vulguin presentar-se.

A través d'aquesta pàgina d'Internet els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud, la podran formalitzar, fer-ne la presentació telemàtica i, si ho desitgen, fer el pagament electrònic dels drets de participació.

L'aspirant, una vegada presentada telemàticament la sol·licitud, es podrà imprimir un document on constin, entre altres dades, el número de sol·licitud, la data i l'hora de presentació, el tipus de document i l'assumpte, la identificació del sol·licitant, la identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud i el número d'expedient de l'òrgan prestador, que és el número de referència que correspon a la seva sol·licitud. Així mateix, en aquest document hi constaran les dades relatives a la seva participació en el procés selectiu següents: cos, especialitat, indicació de si s'al·lega algun requisit per a l'exempció de català.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Presentació de documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o a avisos.

El document que l'aspirant es podrà imprimir com a resguard de la presentació telemàtica també li servirà per poder presentar documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o avisos que li hagin estat indicats al moment de fer la presentació telemàtica. Aquesta documentació justificativa s'haurà de presentar al servei territorial corresponent durant el termini de set dies naturals posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, en el cas que l'aspirant no hagi realitzat el pagament electrònic dels drets de participació, aquest document de resguard li servirà per realitzar el pagament presencial.

3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés a un cos de catedràtics.

Els aspirants hauran de declarar a la mateixa sol·licitud que compleixen les condicions exigides a la base 2.1 d'aquesta convocatòria. Els qui no reuneixin el requisit e) podran acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant una prova prèvia, de caràcter eliminatori.

Els aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent, hauran d'optar per una d'elles en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes que del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports previst al subapartat 3.2.3 del barem estigui relacionat amb l'especialitat seleccionada i també que els mèrits al·legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent, tal com preveu la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

3.2.3 Renúncia a l'avaluació positiva de l'activitat docent.

Els aspirants podran renunciar, voluntàriament, a l'avaluació positiva de l'activitat docent, prevista al subapartat 1.2.6 del barem, indicant aquesta circumstància a la casella corresponent de la seva sol·licitud. Així mateix, també podran renunciar-hi amb posterioritat davant la inspecció territorial o l'inspector/a d'educació a qui s'hagi assignat la seva avaluació.

Una vegada feta aquesta renúncia en cap altre moment del procés selectiu podran demanar els aspirants que se'ls faci l'avaluació positiva de l'activitat docent.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import de drets de participació.

Els drets de participació en el procediment seran de 49,30 euros, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997), de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció en la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb l'article 34 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007), de manera que els drets de participació seran de 39,44 euros.

Així mateix és d'aplicació una bonificació del 30% sobre la taxa per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general de manera que si es fa la tramesa telemàtica de la inscripció els drets de participació seran de 24,65 euros, i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, de manera que si es fa la tramesa telemàtica de la inscripció, els drets de participació seran de 14,79 euros.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets ha de fer-se durant el termini de presentació de sol·licituds, bé mitjançant transacció electrònica o de manera presencial.

En la presentació telemàtica de la sol·licitud podrà fer-se el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

També podrà fer-se el pagament dels drets de manera presencial utilitzant el document que l'aspirant es podrà imprimir com a resguard de la presentació telemàtica de la sol·licitud, en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa. mitjançant la transacció RIN, que validarà mecànicament el document de resguard de l'aspirant i s'estamparà el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament.

La manca de pagament o l'abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estaran exempts els aspirants que tinguin una discapacitat igual o superior al 33%. Només l'hauran d'acreditar documentalment si no la tenen informada al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini màxim d'un mes, farà pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Educació i en la seu de cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació:

http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. En la llista hauran de constar, almenys, el nom i cognoms, el número de DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de no tenir l'espanyola), el cos de catedràtics al qual pretén accedir l'aspirant, l'especialitat docent i, si escau, l'exempció de la prova de la llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos es considerarà feta la corresponent notificació als interessats, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular davant els serveis territorials corresponents i dirigides a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte que n'hagi motivat l'exclusió. En cas que l'interessat no esmeni el defecte que n'hagi motivat l'exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins el mateix termini, per tal d'esmenar-les.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al DOGC en el termini que preveu la base 6.1.1. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar als mateixos llocs on s'hagi publicat la llista provisional d'admesos i exclosos.

Contra la resolució esmentada, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció que intervendran en la resolució d'aquest procediment selectiu seran els tribunals, la Inspecció d'Educació i la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu. Els tribunals valoraran els mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem, la Inspecció d'Educació realitzarà l'avaluació positiva de l'activitat docent del subapartat 1.2.6 del barem i la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública l'assignació de puntuació de la resta d'apartats i subapartats de barem i farà la declaració dels seleccionats en cada cos de catedràtics.

5.1 Tribunals.

La valoració dels mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem de l'annex 1 serà realitzada pels tribunals que a tal efecte nomenarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

5.2 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu nomenarà els tribunals i se'n farà pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici del procediment selectiu.

Es podran nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat.

En el cas del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, així com en el cas de les especialitats de formació professional del cos de catedràtics d'ensenyament secundari es pot nomenar un únic tribunal per més d'una especialitat.

5.3 Composició dels tribunals:

5.3.1 Tribunals dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i catedràtics d'arts plàstics i disseny.

En el procediment d'accés als diferents cossos de catedràtics, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat lliurement per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu entre els funcionaris de carrera del cos d'inspectors d'educació o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació o del respectiu cos de catedràtics.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del respectiu cos de catedràtics de l'especialitat corresponent, en servei actiu. L'àmbit territorial del sorteig podrà ser el de tota Catalunya o el corresponent a un servei o diversos serveis territorials del Departament d'Educació, en funció del nombre de funcionaris sortejables que hi hagi en cada cas. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat de gènere, tal com es detalla a la base 5.3.4 d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.3.

5.3.2 Tribunals suplents.

Per a cada tribunal titular es designarà, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.3.3 Participació voluntària.

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals hauran de presentar una sol·licitud al registre del servei territorial del qual depenen adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu durant el termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria. El model de sol·licitud està a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d'Educació i a la pàgina d'internet: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. Quan hi hagi suficients peticions de participació voluntària es designaran entre aquestes persones fins a dos vocals titulars i fins a dos suplents per tribunal.

Si el nombre de persones voluntàries superés el nombre de vocals que s'han de nomenar, la designació es farà mitjançant sorteig entre elles.

5.3.4 Tendència a la paritat entre professors i professores.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre professors i professores llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent al següents criteris:

a) Si el percentatge de professors o de professores en l'àmbit territorial del sorteig és inferior al 75% es designaran dos vocals titulars i dos vocals suplents professors i els altres dos titulars i els dos suplents professores.

b) Si el percentatge de professors o de professores en l'àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75% es designaran 3 vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones no s'aplicaran els criteris dels dos apartats a) i b) anteriors.

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals tindrà lloc el dia 7 de març de 2008, a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

L'acte de sorteig de la resta de membres dels tribunals tindrà lloc el dia 26 de març de 2008, a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

5.3.6 Designació excepcional de vocals.

Quan d'alguna de les especialitats de la convocatòria no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu designarà els vocals.

5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals es garantirà el compliment del principi d'especialitat, segons el qual la totalitat dels seus membres hauran de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu completarà els tribunals amb funcionaris d'altres especialitats.

5.3.8 Competència lingüística.

En la designació dels tribunals s'haurà de garantir la competència lingüística oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.

5.3.9 Secretari dels tribunals.

Actuarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.4 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Seran dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervindran com a candidats en el segon acte de sorteig previst a la base 5.3.5, els funcionaris docents catedràtics següents: els que ocupin els càrrecs unipersonals de govern dels centre (director, secretari, cap d'estudis i coordinador pedagògic), els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació o en els seus serveis territorials, els que gaudeixin d'un permís de reducció d'un terç o de la meitat de la jornada i els que van ser designats per sorteig públic com a vocal dels tribunals en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2007 sempre que s'haguessin constituït com a membres d'aquells tribunals.

5.5 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies que assenyala l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest s'abstindrà d'actuar; altrament, podrà ser recusat pels aspirants en qualsevol moment, segons preveu l'article 29 de la Llei esmentada.

Així mateix, s'hauran d'abstenir d'actuar tots aquells membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no es troben afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l'abstenció serà de set dies naturals a partir del següent de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que hauran de valorar el procediment selectiu, mitjançant comunicació, amb la deguda justificació documental, a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, que resoldrà el que procedeixi. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se mitjançant la presentació de la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució, si escau, de nomenament de nous membres dels òrgans de selecció que hauran de substituir a aquells que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major.

5.6 Constitució de tribunals.

Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constituiran els tribunals amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals que seran els titulars o, si hi manquen aquests, els suplents.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspondrà a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, un cop constituïts els tribunals només podran actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi haurà prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritzarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, i la dels vocals titulars el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència haurà de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l'inici del procés de valoració dels mèrits algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tals efectes, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.7 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals:

a) La valoració dels mèrits de la fase de concurs corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem. A aquests efectes, a l'acte de presentació rebran dels aspirants la documentació justificativa dels mèrits al·legats i, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports. Els tribunals podran compulsar la documentació justificativa presentada i la custodiaran fins que hagi de ser valorada.

b) La valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent inclourà una entrevista amb cada aspirant durant un màxim de quinze minuts, amb la finalitat d'avaluar la idoneïtat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE, amb caràcter preferent, als funcionaris docents dels cossos de catedràtics.

c) En el cas que es nomeni més d'un tribunal en una mateixa especialitat, al president del tribunal número 1 li correspondrà la coordinació d'actuació dels tribunals i la determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent i dels mèrits a valorar pels tribunals.

5.8 Publicitat dels criteris de valoració.

Els tribunals faran públics els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent i dels mèrits que valorin els tribunals referents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem, en els taulers d'anuncis on es celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l'acte de presentació.

En aquests criteris s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb les quals els tribunals avaluaran el projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent i els mèrits a valorar pels tribunals. Els criteris d'avaluació seran comuns a tots els tribunals, segons els criteris que s'esmenten en l'annex 2 d'aquesta convocatòria, i s'orientaran a comprovar la idoneïtat dels aspirants en l'especialitat docent i la capacitat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE als cossos de catedràtics, i en especial, les següents:

a) L'exercici com a cap de departament didàctic, de formació professional o d'esports.

b) La direcció dels projectes d'innovació i investigació didàctica en la pròpia especialitat a desenvolupar en el centre educatiu.

c) La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament didàctic, de formació professional o d'esports.

5.9 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ajustarà a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.10 Nombre màxim de seleccionats.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu no podrà declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades.

Tal com preveu el punt 6.2.2 de la Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005) les ofertes d'ocupació obligatòriament inclouran la possibilitat que les convocatòries de processos selectius incrementin en un 10% addicional les places objecte de l'oferta. En aquest sentit, el Departament d'Educació podrà incrementar fins a un 10% el total de places corresponents a aquesta convocatòria, per tal de poder cobrir les vacants que es produeixin per jubilació o excedència fins al dia 31 d'agost de 2008 i per tal de resoldre els recursos de reposició contra la llista definitiva de seleccionats que puguin suposar incorporar-hi nous seleccionats per corregir errors materials i de fet.

5.11 Col·laboració d'altres òrgans.

Els tribunals estaran atesos per dos coordinadors en els Serveis Territorials a Barcelona-ciutat i Barcelona-comarques, per un coordinador en la resta de serveis territorials i per dos coordinadors d'àmbit de Catalunya adscrits a la Direcció General de Recursos dels Sistema Educatiu. El seu nomenament i les seves funcions de suport administratiu es determinaran per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

5.12 Indemnitzacions i dietes.

Els òrgans de selecció estaran inclosos dins la categoria primera, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels imports de determinades indemnitzacions.

Els coordinadors, quan s'incorporin com ajudants tècnics, percebran les indemnitzacions i dietes corresponents a la categoria primera.

6. Sistema de selecció

Segons estableix la disposició addicional 12, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el capítol II del títol IV del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes consistirà en un concurs en el qual es valoraran els mèrits relacionats amb l'actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l'avaluació positiva de l'activitat docent i, si escau, la trajectòria artística dels candidats, resultant seleccionats aquells aspirants que, ordenats segons la suma de puntuacions assignades, obtinguin un número d'ordre igual o inferior al nombre de vacants ofertades en cada cos.

6.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels aspirants.

El procediment selectiu començarà l'11 d'abril de 2008, en què es realitzarà la prova prèvia de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. El dia 12 d'abril de 2008, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals, durant el qual els aspirants, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.2.3 del barem, lliuraran, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent i els mèrits al·legats corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2, segons preveu el barem de mèrits de la convocatòria.

Amb anterioritat a l'11 d'abril de 2008 i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzarà la prova de coneixements de la llengua catalana, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada.

6.1.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convocats hauran de presentar-se davant el tribunal en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el document nacional d'identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on s'estigui duent a terme el procediment selectiu, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants, l'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra .D. de conformitat amb el que disposa la Resolució GAP/4250/2006, de 21 de desembre (DOGC núm. 4798, de 29.12.2006), per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es convoquin o realitzin durant l'any 2007, per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal podrà requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

6.2 Prova de coneixements de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.2.1 Contingut de la prova de coneixements de la llengua catalana.

D'acord amb el que estableix l'article 38.d) del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els participants en la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics hauran d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, mitjançant una prova prèvia de caràcter eliminatori.

Pel que fa a l'expressió escrita, la prova consistirà en una redacció, d'almenys dues-centes paraules, redactada en llengua catalana. El tribunal proposarà dos temes, bé d'actualitat, bé relacionats amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent. L'aspirant n'haurà de triar un per a la redacció. A més es formularan preguntes de llengua catalana amb la finalitat de comprovar la competència i el domini d'estructures morfosintàctiques i del lèxic per part dels aspirants.

Per a la valoració de l'expressió oral, els tribunals tindran en compte el nivell demostrat pels aspirants en la lectura de la redacció. Així mateix, els aspirants exposaran de manera breu una qüestió plantejada pel tribunal o hi conversaran. La part oral de la prova es durà a terme immediatament després de la part escrita de la mateixa prova.

Per a la realització de la prova, l'aspirant disposarà d'una hora pel que fa a l'expressió escrita i de trenta minuts per a l'expressió oral.

Les proves de llengua catalana seran lliurades als tribunals per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.2.2 Qualificació de la prova de la llengua catalana.

En la prova de coneixement de la llengua catalana cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació es farà pública abans de l'acte de presentació davant els tribunals.

6.2.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C) d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004), sobre els títols, diplomes i certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística i aquells que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació. A aquests efectes, els interessats que no tinguin enregistrat al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació aquesta acreditació presentaran al servei territorial on estiguin destinats una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent, durant el termini de presentació de sol·licituds. En aquest sentit els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, a partir de l'any 1991, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no caldrà que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

També quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana els aspirants que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, mitjançant una convocatòria específica de places a la Comunitat Autònoma de Catalunya realitzada a partir de l'any 1991.

6.2.4 Publicació de les exempcions de la prova de llengua catalana en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria es faran constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana a l'efecte de l'exempció de la prova prèvia prevista en aquesta base.

Igualment es farà constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es farà pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3 d'aquesta convocatòria, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposaran de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova de llengua catalana.

Els aspirants que estan exempts de la part oral i escrita de llengua catalana tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de la llengua catalana.

6.3 Avaluació positiva de l'activitat docent prevista al subapartat 1.2.6 del barem.

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents.

L'esmentada avaluació serà realitzada per la inspecció educativa, mitjançant la intervenció d'un inspector d'un perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent desenvolupada.

Els aspirants podran renunciar, voluntàriament, a ser avaluats pel subapartat 1.2.6 del barem de mèrits, fent-ho constar en la seva sol·licitud de participació o presentant per escrit la renúncia a aquesta valoració davant la inspecció territorial o l'inspector/a d'educació a qui s'hagi assignat la seva avaluació.

Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, l'inspector/a d'educació tindrà en compte necessàriament els següents elements:

A. Planificació de l'activitat docent. Objectius i continguts.

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

D. Gestió de l'aula.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

En relació amb cadascun dels cinc elements esmentats l'avaluació es realitzarà sobre els següents descriptors:

A. Planificació de l'activitat docent.

A.1. Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel departament i la normativa curricular corresponent.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2. Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D. Gestió de l'aula.

Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final d'allò realitzat.

Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes acadèmics del centre i en activitats del departament didàctic/seminari.

Orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes amb col·laboració, si escau, amb les famílies i els serveis o departaments especialitzats.

Per a l'avaluació de l'activitat docent de cada aspirant l'inspector/a podrà consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent; fer una observació directa de l'activitat docent, entrevistar l'aspirant i escoltar el director/a del centre i el cap del mateix departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'aspirant, sempre i quan aquests no participin en el mateix procediment d'accés als cossos de catedràtics.

Posteriorment la Inspecció d'Educació trametrà, a través de les corresponents inspeccions territorials, els informes de valoració i la puntuació final assolida per cada aspirant a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.4 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

Els aspirants que desitgin al·legar aquest mèrit, lliuraran al tribunal, durant l'acte de presentació previst a la base 6.1.1, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent.

Aquests aspirants seran convocats pel tribunal amb, almenys, catorze hores d'anticipació per a realitzar una entrevista, en sessió pública, en la qual el tribunal durant un temps màxim de quinze minuts podrà plantejar preguntes a l'aspirant sobre el contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent.

En el moment de l'entrevista l'aspirant podrà utilitzar un tercer exemplar del projecte aportat per ell mateix.

Els projectes vinculats al departament didàctic de les especialitats docents d'idiomes moderns és redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.

El projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent contindrà una de les quatre opcions següents, a elegir per l'aspirant:

1. Un projecte docent d'innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.

2. Un projecte de direcció de l'acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic, de formació professional o d'esports.

3. Un projecte de formació contínua del professorat de l'especialitat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic, de formació professional o d'esports.

4. Una presentació i justificació de la seva especialitat docent.

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i s'hi desenvoluparà una de les quatre opcions assenyalades a la base 6.4, seguint les pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 2.

6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

Tenint en compte els criteris públics de valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent, tal com s'ha assenyalat a la base 5.8, els tribunals qualificaran el projecte sobre l'especialitat docent de 0 a 1,5000 punts. Aquesta qualificació serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants hi hagi una diferència igual o superior a dos terços de la puntuació total fixada per al projecte al barem de mèrits en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclourà una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplicarà una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència igual o superior a dos terços en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

6.6 Concurs de mèrits.

6.6.1 Assignació automàtica de puntuació.

Una vegada publicada la llista definitiva d'admesos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública en la pàgina d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm la puntuació corresponent a aquells subapartats del barem que es puguin deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent:

Subapartat 1.1: antiguitat en el cos;

Subapartat 1.2 (excepte els subapartats 1.2.6, 1.2.7 i 1.2.12): ocupació de càrrecs directius i de coordinació i altres funcions específiques;

Subapartats 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4: titulacions acadèmiques universitàries de primer, segon o tercer cicle;

Subapartat 3.1.5: titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional (dansa, música, EOI i formació professional i d'esports).

Subapartat 3.1.6: mestre de català o nivell D de la Junta Permanent;

La informació corresponent a aquesta puntuació podrà ser consultada individualment pels aspirants admesos, mitjançant contrasenya.

S'obrirà un termini de set dies naturals a comptar des del dia següent en que es faci pública l'assignació automàtica de mèrits per tal que els interessats puguin acceptar expressament la puntuació atorgada per a aquests subapartats o manifestar el seu desacord total o parcial en cada subapartat. Aquesta acceptació o rebuig de la puntuació es farà telemàticament mitjançant el mateix procediment que els ha permès consultar aquesta informació del barem de mèrits. En el cas que manifestin el seu desacord, els caldrà al·legar els mèrits no puntuats que desitgen que els hi siguin baremats i hauran d'aportar la documentació justificativa als serveis territorials en el termini de quinze dies hàbils següents al tancament del període d'acceptació o rebuig de l'assignació automàtica de puntuació.

Pel que fa als subapartats 1.2.7 i 1.2.12 del barem, els aspirants hauran d'al·legar els mèrits que s'hagin de computar i aportaran la documentació justificativa per a que es faci l'assignació automàtica de puntuació als serveis territorials corresponents en aquest mateix termini de cinc dies hàbils esmentat al paràgraf anterior.

Una vegada revisada la documentació justificativa presentada pels aspirants la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública a la pàgina d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm la puntuació corresponent als subapartats 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 i 3.1 del barem, on ja constarà informada la que correspon a aquesta documentació justificativa presentada. Aquesta informació podrà ser consultada individualment pels aspirants, mitjançant contrasenya.

A partir del dia següent a aquesta publicació s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions contra la puntuació assignada als subapartats esmentats al paràgraf anterior. Aquestes reclamacions es podran formular davant els serveis territorials corresponents i aniran dirigides a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

L'estimació o desestimació d'aquestes reclamacions es podrà comprovar en les llistes dels aspirants amb tots els mèrits desglossats a que es refereix la base 7.1.

6.6.2 Al·legació dels mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 davant el tribunal.

Fent ús del full d'autobarem que estarà a disposició dels aspirants als serveis territorials i a la seu central del Departament d'Educació i que també es podrà imprimir a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm, els aspirants a accedir als cossos de catedràtics al·legaran en l'acte de presentació, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb l'apartat 2 i el subapartat 3.2 del barem que es publica a l'annex 1 d'aquesta convocatòria, i lliuraran al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat, i si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat, en el cas que desitgin al·legar aquest mèrit previst al subapartat 3.2.3 del barem. Només es podran puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals hauran de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en el barem.

6.6.3 Qualificació de mèrits pels tribunals.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en relació amb l'apartat 2 i al subapartat 3.2 de l'annex 1 es portarà a terme pels corresponents tribunals.

Després de les entrevistes als aspirants, els tribunals faran públics els resultats de la valoració dels mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i obriran un termini de quaranta vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en el full d'autobarem que s'esmenta a la base 6.6.2 d'aquesta convocatòria sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, i admesa o no la nova documentació justificativa aportada, els tribunals tornaran a fer públics els resultats de la valoració dels mèrits de tots els aspirants, de manera que aquests podran comprovar si se'ls ha tingut en compte les seves reclamacions i la nova documentació justificativa que hagin pogut aportar.

6.6.4 Puntuació de mèrits per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

La resta de subapartats del barem seran puntuats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, llevat de l'avaluació positiva de l'activitat docent prevista al subapartat 1.2.6 del barem que serà realitzada segons preveu la base 6.3 d'aquesta convocatòria.

6.6.5 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectuarà en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant; en aquest cas, els tribunals podran retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retornarà el full d'autobarem. Quan no hi hagi cap reclamació per part d'algun aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entendrà que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el propi tribunal com davant altres òrgans de l'Administració Educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no podran efectuar cap reclamació pel que fa a aquest aspecte.

7. Selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics.

7.1 Llista provisional de tots els aspirants amb el desglòs dels mèrits, llista provisional d'aspirants seleccionats i llista provisional d'aspirants no seleccionats.

7.1.1 Agregació de puntuacions i exposició de llistes.

Una vegada els tribunals hagin valorat els mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem i hagin fet pública per segon cop la valoració d'aquests mèrits trametran a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu la relació d'aspirants amb la puntuació que hagin obtingut en aquesta valoració.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu agregarà per a cada aspirant la puntuació feta pública pels tribunals, la dels subapartats corresponents a l'assignació automàtica i la puntuació de l'avaluació de l'activitat docent realitzada segons preveu la base 6.3.

Superaran el procediment selectiu els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de la llengua catalana, sens perjudici de les exempcions que preveu la base 6.2.3 d'aquesta convocatòria, i una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 39 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre total de places convocades en cadascun dels cossos de catedràtics.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu ordenarà per a cada cos de catedràtics tots els aspirants baremats segons les puntuacions globals obtingudes i declararà els aspirants que han superat el procediment de selecció.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública la resolució per la qual s'exposen per a cada cos de catedràtics les següents llistes provisionals:

Alfabètica on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots els mèrits desglossats en apartats i subapartats.

Aspirants seleccionats ordenats segons les puntuacions globals obtingudes, on també constaran les puntuacions de tots els mèrits desglossats en apartats i subapartats.

Aspirants no seleccionats amb la mateixa ordenació i contingut que l'anterior.

Aquestes llistes s'hauran d'exposar a la seu central del Departament d'Educació i en la seu de cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu obrirà un termini de set dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquestes llistes per a la presentació de reclamacions per a possibles errors davant de la mateixa Direcció General.

7.1.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu els resoldrà atenent successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en cadascun dels apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria. L'ordre d'aquest primer criteri de desempat és el següent: apartats 1, 2 i 3.

b) Puntuació més alta en la valoració dels subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria. L'ordre del segon criteri de desempat és el següent: subapartats 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.5, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.4, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.6, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 i 3.2.7.

c) En cas de continuar l'empat, tenint en compte els criteris a) i b) anteriors, es tindrà en compte el major nombre d'estadis de promoció docent reconeguts d'acord amb l'Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994), i en cas de continuar l'empat es tindrà en compte l'ordre d'ingrés al cos d'origen, segons la data de presa de possessió.

7.2 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats i d'aspirants no seleccionats.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions per a possibles errors la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu proposarà al conseller d'Educació la declaració dels aspirants que han estat seleccionats.

El Departament d'Educació publicarà al DOGC, la resolució que farà pública per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem, on també constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots els mèrits desglossats en apartats i subapartats, i la llista única d'aspirants no seleccionats amb la mateixa ordenació i contingut que l'anterior.

A efectes informatius, tant les llistes úniques d'aspirants seleccionats i d'aspirants no seleccionats com la llista definitiva alfabètica on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots els mèrits desglossats en apartats i subapartats, s'hauran d'exposar a la seu central del Departament d'Educació i en la seu de cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

Contra la resolució publicada al DOGC que fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats i la llista única d'aspirants no seleccionats, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

8. Nomenament de funcionaris de carrera

Una vegada publicada al DOGC la resolució per la qual es declarin seleccionats els aspirants a accedir als cossos de catedràtics, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Ciència nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents als aspirants que hagin superat el procediment selectiu. El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2008.

9. Recursos contra la resolució de convocatòria

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de desembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de catedràtics.

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

Únicament s'hauran de presentar els documents justificatius dels mèrits al·legats, quan no constin informats al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

En el còmput de l'antiguitat, una vegada hagin estat baremats els anys i mesos, els dies restants no es podran computar en cap subapartat i no es tindran en compte al aplicar el criteri per a resoldre els empats.

No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja hi constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics. Només caldrà lliurar amb la sol·licitud la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat.

1. Treball desenvolupat (màxim 5,5000 punts)

1.1 Antiguitat (màxim 4,0000 punts) .

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés, 0,5000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0416 punts.

Només es valoraran per aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira l'accés que sobrepassin els vuit exigits com a requisit.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic d'aquest no serà necessari presentar cap justificació. En d'altres casos full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, en el seu cas, avaluació positiva de la funció docent, segons s'estableix a la base 6.3 (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada any com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,4000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0333 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.

1.2.2 Per cada any com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,3000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0250 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.

1.2.3 Per cada any com a cap de departament o de seminari d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,2500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0208 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre o servei educatiu corresponent.

1.2.4 Per cada any en altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,2000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre o servei educatiu corresponent.

1.2.5 Per cada any com a tutor de l'ESO, del batxillerat, de cicles formatius, d'ensenyaments artístics i d'ensenyament d'esports, amb el corresponent complement específic, 0,1500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció educativa segons s'estableix a la base 6.3 (màxim 2,0000 punts).

1.2.7 Per cada curs escolar com a professor tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques): 0,2000 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

La durada de la tasca de tutor dins del curs escolar és irrellevant per al còmput d'aquest subapartat.

Document justificatiu: certificat del director del centre.

1.2.8 Per cada any portant a terme funcions corresponents a la Inspecció d'Educació, 0,4500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0375 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.9 Per cada any desenvolupant tasques en un lloc de treball de l'Administració educativa amb responsabilitats, com a cap de secció o superior, 0,4000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0333 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.10 Per cada any desenvolupant tasques com a assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d'Educació o en els ICE de les Universitats o amb responsabilitats educatives en altres institucions públiques educatives, 0,2000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.11 Per cada any dedicat a realitzar tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical amb temps total, 0,1500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat, 2.5000 punts.

1.2.12 Per cada any amb desenvolupament de tasques de representativitat com a membre del claustre al consell escolar dels centres docents públics, 0,1000.

Per cada mes se sumaran 0,0083 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació emesa pel secretari del consell escolar del centre docent públic.

2. Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts)

2.1 Per cursos superats de formació i perfeccionament superat, relacionats amb les especialitats de l'aspirant o amb l'organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives, per universitats o per col·legis professionals, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Educació o, si escau, pel Departament de Benestar Social, a partir del curs 1989-1990, o activitats reconegudes pel Departament d'Educació:

Per cada 10 hores de curs relacionat amb actualització científica o didàctica s'assignaran 0,1000 punts (fins un màxim de 3,0000 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10. Quan els cursos estiguin expressats en crèdits en lloc d'hores, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 3,0000 punts.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Exclusivament per a les especialitats pròpies de la formació professional, de les arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments d'esports, es valoraran també per aquest subapartat la formació realitzada per entitats relacionades amb el món productiu, sempre que estiguin directament relacionades amb les especialitats docents.

Als efectes d'aquest subapartat 2.1, es podran acumular els cursos no inferiors a quinze hores que compleixin els requisits que s'hi especifiquen.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement pel Departament d'Educació o, en el seu moment, pel Departament de Benestar Social.

En cap cas podran ser valorats per aquest subapartat 2.1 els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

2.2 Per la participació en grups de treball tutelats pels ICE, pel Departament d'Educació o altres administracions educatives (màxim 0,5000 per curs escolar).

Puntuació màxima per aquest subapartat: 3,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats on consti la resolució del seu reconeixement pel Departament d'Educació.

2.3 Per formació en llengües estrangeres diferents de l'especialitat a la que s'opta en blocs no inferiors a 120 hores: 0, 0400 punts per bloc.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 0,2500 punts.

A efectes d'aquest subapartat es podran acumular els cursos no inferiors a 40 hores.

En cap cas podran ser valorats per aquest subapartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic, inclòs el descrit en el subapartat 3.1.5.2.

Documents justificatius: certificació acreditativa del curs o cursos superats expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).

3.1.1 Per premi extraordinari de llicenciatura: 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés.

3.1.2 Per posseir el grau de llicenciatura, amb una nota igual o superior al notable en el grau (tesina) en la titulació al·legada per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir: 0,1250 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.3 Estudis de doctorat.

3.1.3.1 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.3.2 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

3.1.3.3 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), el Títol Oficial de Màster (Reial decret 56/2005, de 21 de gener), Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisit per a l'ingrés en la funció pública docent: 0,5000 punt.

En cap cas pot computar-se conjuntament amb el subapartat 3.1.3.4.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.3.4 Per la realització dels cursos o programes de doctorat: 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.4 Altres titulacions universitàries:

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir, com s'indica a continuació:

3.1.4.1 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris) per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant i que al·legui com a requisit.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.4.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,5000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.4.3 Màsters i postgraus.

Per cada màster o postgrau expedit per una universitat, 0,1250 punts.

Només es poden computar en aquest subapartat els diplomes i títols propis que s'emetin d'acord amb l'article 6 de la Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària.

En cap cas pot computar-se si ho ha estat pel subapartat 3.1.3.3.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.5 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional específica, sempre que no hagin estat al·legades com a requisit per a l'ingrés a la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir.

Es valoraran de la forma següent:

3.1.5.1 Per cada titulació professional de música o dansa, 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.5.2 Per cada certificat d'aptitud d'escoles oficials d'idiomes: 0,2500 punts.

Per cada titulació de les escoles oficials d'idiomes de cicle elemental, 0,1250 punts.

Per cada titulació de les escoles oficials d'idiomes de cicle superior, 0,1250 punts.

La possessió del certificat d'aptitud de l'escola oficial d'idiomes engloba els dos cicles.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.5.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o equivalent: 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.5.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent, d'acord amb l'Ordre de 21 de novembre de 1975 (BOE núm. 283 de 25.11.1975) i el Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998): 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.5.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.5.6 Per cada certificació d'idiomes de nivell igual o superior al Certificat d'Aptitud d'EOI no contemplats en els subapartats anteriors: 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.6 Pel diploma de mestre de català o pel certificat D de la Junta Permanent de Català o pel certificat d'aptitud de la llengua catalana de l'Escola Oficial d'Idiomes o per d'altres certificats, diplomes, acreditacions o títols declarats equivalents per la Direcció General de Política Lingüística, 0,2500 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del diploma, certificat o títol corresponent.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb les especialitats docents del cos de catedràtics al que es vol accedir o amb l'organització escolar (màxim 1,0000 punts).

En aquest subapartat estan incloses les publicacions videogràfiques, informàtiques, discos i similars i les manifestacions artístiques.

Documentació acreditativa: Els exemplars corresponents (dels llibres, capítols o articles de revista tècnica o científica), que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN o l'ISNN. Els exemplars també poden anar acompanyats d'un certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Educació.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest subapartat, on no hi figuri l'ISBN o l'ISNN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Educació. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

En el cas de les manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l'abast, com fulletons, programes o catàlegs.

3.2.2 Per participació en recerca educativa i activitats d'innovació en centres docents (màxim 0,7500 punts).

Per participació en recerca educativa coordinada des de les universitats o les administracions educatives i en activitats d'innovació, una vegada finalitzades, en centres docents o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l'administració educativa.

Per participació en projectes europeus de recerca educativa i activitats d'innovació.

Per participació en projectes de recerca educativa i activitats d'innovació sostinguts amb fons de la Unió Europea.

Documents justificatius: certificació de la universitat des d'on s'ha coordinat el grup o programa de recerca educativa o certificació de l'administració educativa que ha promogut o autoritzat l'activitat d'innovació. Les certificacions hauran d'explicitar l'objecte de la recerca o el caràcter de la innovació duta a terme i, en ambdós casos, la durada d'aquestes activitats.

3.2.3 Valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports, de l'especialitat (màxim 1,5000 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.4 Per participar en d'altres activitats de formació o perfeccionament no recollides en l'apartat 2 d'aquest barem.

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les Administracions educatives, així com per les Universitats. Per cada 10 hores impartides s'assignaran 0,1500 punts (màxim 1,0000 punts).

3.2.5 Per la tutorització de pràctiques en centres educatius i serveis educatius de l'alumnat en període de formació inicial o de l'alumnat de cursos d'especialització s'assignaran 0,1500 punts per cada període de pràctiques.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats, en els quals s'indiquin els períodes.

3.2.6 Mèrits artístics (màxim 1,0000 punts).

Per premis en exposicions o en concursos d'àmbit autonòmic, nacional o internacional per composicions estrenades com autor, publicacions, concerts com a solistes o enregistraments amb dipòsit legal; per premis en certàmens o en concursos d'àmbit autonòmic, nacional o internacional.

Documents justificatius: els programes, crítiques, els exemplars corresponents i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.7 Exclusivament per a l'especialitat d'educació física, per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell, d'acord amb el Reial decret 1856/1995, de 17 de novembre, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificat de l'organisme competent en què consti expressament la qualificació d'esportista d'alt nivell.

Annex 2

Pautes i criteris d'elaboració del projecte docent i criteris que han de tenir en compte els tribunals per a la seva valoració.

Cada aspirant desenvoluparà una de les quatre opcions següents:

1. Un projecte docent d'innovació i investigació didàctica a realitzar en un centre o servei educatiu, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.

2. Un projecte de direcció de l'acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic, de formació professional o d'esports, o en el servei educatiu.

3. Un projecte de formació contínua del professorat a desenvolupar dintre del departament didàctic, de formació professional o d'esports, o d'un servei educatiu.

4. Una presentació i justificació de la seva especialitat docent.

1. El projecte d'innovació i investigació didàctica estarà relacionat amb un centre o servei educatiu, i consistirà en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat, per dur a terme al llarg d'un mínim d'un any.

Per desenvolupar el contingut del projecte docent sobre l'especialitat s'haurà de tractar una de les temàtiques incloses en els àmbits següents: escola inclusiva (acollida de l'alumnat nouvingut, coeducació, mediació i convivència en els centres, alumnat amb risc de marginació social), currículum i innovacions (competències instrumentals i estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, recursos de l'entorn relacionats amb la matèria), tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (projectes col·laboratius utilitzant les TIC) utilització de recursos TIC per a l'àrea, gestió del departament didàctic, de formació professional o d'esports actualització tècnica, adequació del perfil professional a l'entorn, mesures flexibilitzadores de la formació professional.

Per les especialitats de formació professional el contingut del projecte docent sobre l'especialitat haurà de tractar: currículum i innovacions (actualització tècnica, globalització i interrelació de continguts per donar millor resposta al perfil professional, atenció a la diversitat d'alumnat, atenció a col·lectius específics, aplicació de mesures flexibilitzadores, competències professionals, estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en crèdits no lingüístics, orientació professional i itineraris formatius), i la gestió del departament de formació professional o d'ensenyaments d'esports.

2. El projecte de direcció de la formació en pràctiques inclourà un pla d'actuació d'un curs dirigit a la formació dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament didàctic, de formació professional o d'esports o servei educatiu, de formació professional o d'ensenyaments d'esports, diferenciant les activitats dirigides als funcionaris en pràctiques de les que s'adrecen als interins novells, i detallarà el següent: activitats formatives i de seguiment del tutor responsable del professor de nou ingrés, activitats de formació específiques del professorat amb poca experiència professional (avaluació dels alumnes, programació de les activitats de classe, definició dels objectius i continguts del currículum de l'especialitat), sessions i activitats del departament expressament dirigides a la formació del professorat novell i criteris per a l'avaluació de la formació.

3. El projecte de formació contínua del professorat de la mateixa especialitat estarà dissenyat de forma que es pugui desenvolupar dintre del departament didàctic, de formació professional o d'ensenyaments d'esports, o del servei educatiu al llarg de quatre cursos i estarà dirigit a tots els seus membres. En aquest sentit, el projecte de formació estarà relacionat amb el projecte educatiu del centre i amb el pla de formació de zona o la formació dirigida al professorat d'FP i el Pla Marc de Formació 2005-2010 del Departament d'Educació, o la formació específica de professorat dels serveis educatius haurà de preveure l'adequació dels coneixements i mètodes del professorat a l'evolució de les ciències, de la tecnologia i de les didàctiques específiques, la utilització de les TIC així com tots aquells altres aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització, dirigits a millorar la qualitat de l'ensenyament i el funcionament dels centres, i haurà de preveure criteris per a l'avaluació de la formació.

4. La presentació i justificació de la seva especialitat docent inclourà el següent, segons els diferents cossos:

Catedràtics d'ensenyament secundari.

En aquesta opció s'inclouran consideracions generals sobre una matèria de l'Educació Secundària Obligatòria, del batxillerat o un crèdit d'un cicle formatiu que correspongui a l'especialitat, amb una descripció de les darreres tendències científiques, didàctiques i si escau productives dels continguts assignats a l'especialitat. S'analitzaran els criteris metodològics generals aplicables en l'aprenentatge dels continguts de l'especialitat.

Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

En aquesta opció s'inclouran consideracions generals sobre els fonaments i les característiques del nou desenvolupament del disseny curricular de la LOE per la llengua que imparteix l'aspirant. S'analitzaran els criteris metodològics generals aplicables en l'ensenyament del idioma, tot detallant les tècniques, suports i sistemes complementaris adequats per a cada nivell.

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

En aquesta opció s'inclourà una consideració general sobre un mòdul, d'un cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny o sobre una assignatura, d'ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, en relació al amb el currículum global del cicle formatiu o de l'ensenyament superior del qual en formi part.

Inclourà una descripció i un anàlisi de les darreres tendències tecnològiques, artístiques, culturals i socials aplicades al currículum i a la didàctica d' aquest del mòdul o assignatura de què es tracti.

El mòdul, en els cas dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, l'assignatura comuna d'especialitat o optativa, en el cas dels ensenyaments superiors de disseny, o l' assignatura comuna o d'especialitat en el cas dels ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals s'ha de triar d'acord amb l'atribució docent de l'especialitat per la qual participa la persona aspirant.

Criteris que hauran de tenir en compte els tribunals per a la valoració dels projectes:

1. Criteris per qualificar la presentació i justificació de les opcions 1, 2 o 3 del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent:

a) Presència dels elements prescriptius del projecte docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

b) Fonamentació teòrica del projecte: en quins estudis, recerques o experiències es relaciona la proposta.

Contextualització del projecte docent dins del marc organitzatiu del centre o servei educatiu.

c) Disseny d'estratègies que facilitin la inserció del projecte docent en la dinàmica, (cultura o línia) pedagògica del centre o servei educatiu.

Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el seguiment del procés d'implementació i la incidència en la millora dels resultats del projecte docent.

2. Criteris per qualificar la presentació i justificació de l'especialitat docent (Opció 4 d'aquest annex):

a) Presència dels elements prescriptius en la presentació i justificació de l'especialitat docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

b) Fonamentació teòrica de la proposta didàctica: en quins estudis, recerques o innovacions es basa la proposta.

Contextualització de la proposta didàctica dins dels currículums oficials.

c) Disseny d'estratègies que facilitin l'adquisició de les competències corresponents a l'etapa en què s'inscriu la matèria, assignatura o crèdit.

Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum, la interdisciplinarietat, la globalització i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el desenvolupament de la proposta didàctica i la incidència en la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

(07.333.018)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal