Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5046 - 11/01/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent. (Pàg. 2349)


RESOLUCIÓ

EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent.

Mitjançant la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent.

En l'apartat 1 de la Resolució EDU/3219/2007, on es determina el personal interí docent que ha de realitzar el curs d'iniciació, es fa necessari afegir els requisits d'experiència docent prèvia que ha de tenir aquest personal per tal d'ésser declarats exempts de realitzar el curs i la documentació que cal aportar per tal d'obtenir aquesta exempció.

A l'apartat 4.1 de la Resolució esmentada en el paràgraf anterior, on s'estableix la composició i les funcions de les comissions qualificadores, es fa convenient ampliar el termini per a la constitució d'aquestes comissions. També, afegir el contingut de l'acta final del curs, fer l'especificació de què es tracta de la fase de tutoria quan el personal obté una avaluació no positiva, i finalment corregir els codis dels apartats als quals fa referència l'apartat 4.1.

Per tot això,

Resolc:

.1 Modificar l'apartat 1 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, que queda redactat en els termes següents:

.Curs d'iniciació

.Durant el primer curs en què hagi estat nomenat professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.

.El personal interí o substitut que tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars serà declarat exempt de la realització del curs d'iniciació, prèvia presentació d'una sol·licitud amb la documentació acreditativa d'aquesta experiència adreçada al/a la directora/a del servei territorial corresponent.

.No obstant això, en el cas que els serveis s'hagin prestat en centres docents públics dependents del Departament d'Educació, només s'hauran d'al·legar a la sol·licitud d'exempció atès que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

.Els serveis prestats en centres docents públics d'altres comunitats autònomes caldrà justificar-los amb la fotocòpia compulsada del nomenament i la diligència de cessament on es farà constar la data fi de la prestació del servei.

.Els serveis prestats en centres privats concertats o privats s'hauran de justificar amb la fotocòpia del contracte, o la certificació expedida pel director/a del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, o bé pel secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts amb la data fi de la prestació del servei mitjançant una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

.Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya..

.2 Modificar l'apartat 4.1 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

.4.1 Comissions qualificadores.

.Per tal d'avaluar i qualificar la fase de tutoria del curs d'iniciació, a cada centre docent o servei educatiu on hi hagi destinat un professor interí o substitut per primera vegada durant tot el curs escolar es constituirà una comissió qualificadora formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició:

.President: l'inspector del centre o del servei educatiu.

.Vocals: el director, que actuarà com a secretari, i els tutors corresponents.

.En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris de carrera que puguin constituir-se com a vocals, l'inspector del centre o servei educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la comissió qualificadora.

.Les comissions qualificadores es constituiran durant el primer trimestre del curs i estendran actes de totes les seves reunions.

.En el cas que el director d'un centre que formi part d'una zona escolar rural (ZER) no pugui actuar com a vocal de la comissió qualificadora, podrà actuar com a secretari d'aquesta comissió, el director de la ZER o, si s'escau, un director d'un altre centre que formi part de la ZER.

.En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris de carrera que puguin actuar com a vocals, l'inspector del centre o servei educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la comissió qualificadora.

.En qualsevol cas, si en un centre o servei educatiu no es pogués nomenar tutor d'un professor interí/substitut, perquè cap dels professors no reuneixi els requisits establerts en l'apartat 3.1 d'aquesta Resolució, el director assignarà a un altre professor del centre o servei educatiu les funcions de tutoria de l'interí, a què es fa referència en l'apartat 3.2 d'aquesta Resolució, excepte la corresponent a l'avaluació de la competència o aptitud docent de l'interí assignat.

.Finalitzada la fase de tutoria, els membres de la comissió elaboraran informes de valoració sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per l'interí en relació amb els criteris establerts a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.Els informes de valoració del professorat interí/substitut destinat en un servei educatiu es faran en relació amb els criteris establerts a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.El personal interí serà escoltat per la comissió qualificadora abans de finalitzar les sessions i participarà en el procés d'avaluació aportant en un informe la seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors establerts en els annexos esmentats, així com la seva valoració sobre les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

.Finalitzada la fase de tutoria, la comissió qualificadora dedicarà com a mínim una sessió per a cadascuna de les especialitats dels professors interins a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president, el secretari i el vocal corresponent segons l'especialitat.

.La comissió qualificadora analitzarà els informes de valoració dels membres de la comissió i aquella documentació del centre o servei educatiu relacionada amb l'avaluació de l'interí que consideri pertinent.

.Tal com preveu l'article 3 de l'esmentat Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, les comissions qualificadores avaluaran el professorat interí, atorgaran les puntuacions obtingudes en cadascun dels elements i descriptors establerts, i determinaran si correspon una avaluació positiva de la capacitat docent o una avaluació no positiva amb proposta d'iniciar, previ el tràmit d'audiència a la persona interessada, el procediment establert a l'article 6.3 del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005.

.En l'avaluació del professorat interí també es tindrà en compte la realització de la fase presencial del curs d'iniciació esmentada al punt 2 d'aquesta Resolució.

.Així mateix, s'aixecarà una acta d'avaluació final de tot el personal interí destinat en un centre docent o servei educatiu. En aquesta acta final constarà l'avaluació de la fase de tutoria, la realització de la fase presencial i l'avaluació final del curs d'iniciació que correspon a cada interí o substitut. Aquesta acta s'ha de lliurar a l'inspector en cap corresponent abans del 18 de maig, tot adjuntant els informes del tutor i del director i, si escau, de l'inspector i dels professors interins.

.Els serveis territorials elaboraran una relació del professorat interí o substitut nomenat per primera vegada en un centre docent, amb la qualificació corresponent i la trametran conjuntament amb les actes a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

.Les persones que, per algun motiu justificat, no hagin pogut ser avaluades podran repetir la fase de tutoria una sola vegada durant el curs següent.

.El professorat interí que hagi obtingut una avaluació no positiva en la fase de tutoria i de la qual es dedueixi una notòria manca de capacitat per ocupar el lloc de treball docent, rebrà informació d'aquest fet i el director dels serveis territorials proposarà al director general de Recursos del Sistema Educatiu la incoació d'un expedient contradictori. A aquesta proposta s'acompanyarà l'acta d'avaluació final i els informes del tutor i del director, el de l'inspector i el de l'interí.

.Les propostes d'incoació d'expedient contradictori s'hauran de trametre a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu abans del 18 de maig..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 21 de desembre de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(07.355.147)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal