Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 5048 - 15/01/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/7/2008, de 9 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2008 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (Pàg. 2958)


RESOLUCIÓ

EDU/7/2008, de 9 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2008 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

La disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que els funcionaris dels cossos docents a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei, així com els funcionaris dels cossos a extingir a què es refereix la disposició transitòria cinquena de la Llei 31/1991, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 1992, inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim de classes passives de l'Estat, que compleixin determinats requisits, poden optar a un règim de jubilació voluntària.

També estableix que els funcionaris que s'acullin a aquesta jubilació voluntària que tinguin acreditats un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat, poden percebre una gratificació extraordinària.

L'Acord del Consell de Ministres de 26 de gener de 2007 determina l'import de les gratificacions extraordinàries per als funcionaris docents no universitaris acollits al règim de classes passives.

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 23 de gener de 2001, fet públic per la Resolució de 15 de febrer de 2001 (DOGC núm. 3340, de 5.3.2001), estableix l'import de les gratificacions extraordinàries complementàries a què tenen dret els funcionaris docents no universitaris.

Aquesta gratificació extraordinària complementària ha estat incrementada en un 100% per l'Acord de 21 de novembre de 2001, sobre condicions de treball de professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001 (DOGC núm. 3644, de 28.5.2002).

El 22 de novembre de 2005 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'Acord de 17 de novembre de 2005, entre l'Administració i les organitzacions sindicals, pel qual s'incrementen les quantitats en un 100% respecte les fixades per l'Acord de 21 de novembre de 2001 i a partir de l'any 2007 s'incrementen anualment segons el percentatge de l'IPC (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006).

De conformitat amb l'Acord de 17 de novembre esmentat, les quantitats per aquest any 2008 s'incrementaran d'acord amb l'IPC.

Per últim, la Resolució EDU/4295/2006, de 28 de desembre, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General en diversos òrgans del Departament d'Educació i la Resolució EDU/26/2007, d'11 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General en diversos òrgans del Departament d'Educació, deleguen en el subdirector general de Gestió de Personal Docent i en els directors dels serveis territorials la gestió i concessió de jubilacions dels funcionaris docents.

D'acord amb el que s'ha exposat i en virtut de les competències que m'atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Poden sol·licitar la jubilació anticipada voluntària, amb efectes de 31 d'agost de 2008, els funcionaris docents inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim de classes passives de l'Estat que pertanyin a algun dels cossos següents:

Cos de Mestres.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari.

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional.

Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari.

Cos de Catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny.

Cos de Catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes.

Cos de Professors de Música i Arts Escèniques.

Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

Cos de Mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes.

Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la LOGSE.

.2 També poden sol·licitar la jubilació anticipada voluntària els funcionaris dels cossos d'inspectors d'educació, d'inspectors al servei de l'Administració educativa i de directors escolars d'ensenyament primari, així com els funcionaris docents adscrit a la funció inspectora.

Per poder-s'hi acollir han d'acomplir tots els requisits del punt tercer d'aquesta resolució, a excepció dels que fan referència a la permanència en plantilles de centres docents.

.3 Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Haver romàs en actiu ininterrompudament en els quinze anys anteriors a la presentació de la sol·licitud en llocs pertanyents a les corresponents plantilles de centres docents, o que durant una part d'aquest període hagin romàs en la situació de serveis especials o hagin ocupat un lloc de treball que depengui funcionalment o orgànicament de les administracions educatives, o bé els hagi estat concedida excedència per algun dels supòsits establerts en l'article 29, apartat 4 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, modificat per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, i per la Llei 51/2003, de 2 de novembre.

b) Tenir seixanta anys complerts el 31 d'agost del curs escolar en què se sol·licita la jubilació anticipada voluntària.

c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l'Estat el 31 d'agost de l'any que se sol·licita.

.4 Els funcionaris que es jubilin d'acord amb el que disposa la disposició transitòria segona de la LOE que tinguin acreditats en el moment de la jubilació un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat, percebran una gratificació extraordinària per una sola vegada, el càlcul de la qual es farà d'acord amb l'edat, cos de pertinença i anys de serveis a l'Estat de l'interessat.

Els funcionaris de carrera dels cossos docents a què es refereix aquesta norma, acollits a règims de Seguretat Social o de previsió diferents del de classes passives, sempre que acreditin tots els requisits establerts en l'apartat 1, podran optar al moment de la sol·licitud de la jubilació voluntària per incorporar-se al règim de classes passives de l'Estat, a efectes del dret als beneficis establerts en la disposició transitòria segona de la LOE, així com la seva integració en el règim especial de funcionaris civils de l'Estat.

Els funcionaris de carrera dels cossos docents als que es refereix l'apartat 1 de la LOE, acollits a règims de Seguretat Social o de previsió diferents del de classes passives, que no exercitin l'opció establerta en l'apartat anterior, podran igualment percebre les gratificacions extraordinàries que s'estableixin, d'acord amb el previst a l'apartat 4 de la disposició transitòria 2ª de la LOE, sempre que causin baixa definitiva en la seva prestació de serveis a l'Estat per jubilació voluntària o per renúncia a la seva condició de funcionari, i reuneixin els requisits exigits en els números 1 i 4 d'aquesta, excepte el de pertinença al Règim de classes passives de l'Estat. En aquest supòsit, la quantia de la gratificació extraordinària no podrà, en cap cas, ser superior a un import equivalent a 50 mensualitats de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

La jubilació o renúncia dels funcionaris a què es refereix el paràgraf anterior no implicarà cap modificació en les normes que els siguin d'aplicació, a efectes de prestacions, d'acord amb el règim en què estiguin compresos.

.5 La sol·licitud cal adreçar-la al servei territorial del qual depengui la persona interessada o, si escau, a la Subdirecció General de Gestió de Personal Docent, i es pot presentar als serveis territorials, a la seu central del Departament d'Educació o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú.

.6 Els serveis territorials del Departament d'Educació o, en el seu cas, la Subdirecció General de Gestió de Personal Docent, resoldran les sol·licituds presentades i, quan escaigui, dictaran les resolucions de jubilació anticipada voluntària i, quan correspongui, especificaran la quantia de la gratificació extraordinària que es percebrà amb la retribució ordinària de l'últim mes de servei actiu.

.7 Les sol·licituds es poden presentar durant els dos primers mesos de l'any. El model de sol·licitud es pot recollir en les seus dels serveis territorials del Departament d'Educació i a l'adreça d'Internet (http://www.gencat.net/educació) (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat de Professorat, dintre d'aquest cal anar a Jubilació voluntària anticipada prevista a la LOE, i finalment a l'apartat sol·licitud de jubilació voluntària) i s'hi haurà d'adjuntar la documentació justificativa que correspongui.

.8 Una vegada presentada la sol·licitud només s'acceptaran renúncies fins el 31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al DOGC, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar, potestativament, un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant la secretària general d'Educació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 9 de gener de 2008

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

(08.009.010)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal