Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5057 - 28/01/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/16/2008, de 17 de gener, per la qual es creen les juntes de directors i directores de centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 6634)


ORDRE

EDU/16/2008, de 17 de gener, per la qual es creen les juntes de directors i directores de centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació.

L'extensa xarxa de centres de formació de persones adultes que existeix arreu del país, fa convenient, per a la seva bona administració, articular mecanismes de coordinació, referits a aspectes específics d'ordenació educativa i de la seva organització i funcionament, de forma semblant a l'existent per a d'altres centres dependents del Departament d'Educació.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és la creació de les juntes de directors i directores de centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació.

Article 2

Naturalesa jurídica

Les juntes de directors i directores de centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació són uns òrgans consultius i d'assessorament del Departament d'Educació en aquells temes de caràcter general que incideixin en l'organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes.

Article 3

Tipus de juntes

1. S'han de constituir les juntes següents:

a) Les juntes territorials de directors i directores de centres de formació de persones adultes.

b) La junta central de directors i directores de centres de formació de persones adultes.

2. Es poden constituir juntes de zona d'acord amb el procediment previst a l'article 11 d'aquesta Ordre.

Article 4

Funcions de la junta central

La junta central té les funcions següents:

a) Servir de canal d'informació i proposta entre la conselleria i els centres de formació de persones adultes.

b) Elaborar estudis, informes i propostes relatius a la formació de persones adultes.

c) Tractar els temes d'organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes.

d) Aconsellar i assessorar els òrgans directius de la conselleria en els temes que aquests els presentin.

e) Elevar estudis i suggeriments sobre temes educatius que els siguin propis.

Article 5

Composició de la junta central

5.1 La junta central estarà integrada per:

Dos representants de cadascuna de les juntes territorials de Barcelona I (ciutat), Barcelona II (comarques), Maresme-Vallès Oriental, Baix Llobregat-Anoia i Vallès Occidental.

Un representant de cadascuna de les juntes territorials de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.

El director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la convocarà i presidirà.

5.2 El nomenament ho serà per un període de quatre anys, renovable per períodes d'igual durada. Cada dos anys es renovarà la meitat dels membres.

5.3 En funció dels temes a tractar, poden ser convidats a les sessions les persones pertinents del Departament d'Educació.

Article 6

Funcionament de la junta central

6.1 La junta central pot funcionar en ple i en comissions.

6.2 Les comissions i el seu sistema de funcionament els establirà la mateixa junta. El director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà designar un representant a cada comissió.

Article 7

Periodicitat de la junta central

La junta central es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades durant el curs escolar i de manera extraordinària sempre que ho consideri necessari el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, o ho demani un terç dels seus representants.

Article 8

Funcions de les juntes territorials

Les juntes territorials tenen les funcions següents:

a) Tractar els temes d'organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació.

b) Aconsellar i assessorar el director o directora dels serveis territorials en els temes que aquest o aquesta els presentin.

c) Elevar estudis i suggeriments sobre temes educatius que els siguin propis.

Article 9

Composició de les juntes territorials

9.1 En l'àmbit de cada servei territorial, el conjunt de representants dels directors i directores dels centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació constituiran les juntes territorials.

9.2 Cadascuna de les juntes territorials es compon:

a) Pels directors i directores, en nombre mínim de 2 i màxim de 4 representants de cada una de les juntes de zona i elegits per aquestes. El nombre dels representants de cada junta l'establirà el director o directora dels serveis territorials amb criteris de proporcionalitat.

De no estar constituïdes les juntes de zona, el director o directora dels serveis territorials convocarà l'elecció dels representants, per zones, i amb criteris de proporcionalitat, d'entre els directors i directores dels centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació.

b) El director o directora dels serveis territorials o persona en qui delegui, que la convocarà i presidirà.

c) L'inspector o la inspectora en cap, o persona en qui delegui.

d)També hi podran participar els inspectors i inspectores del servei territorial o altres persones que, pel seu càrrec i/o representativitat, es consideri necessari convocar en funció de les matèries a tractar.

Un dels directors o directores designats actuarà com a secretari o secretària.

Article 10

Periodicitat de les juntes territorials

La junta territorial es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada cada trimestre del curs escolar i, de manera extraordinària, sempre que ho consideri necessari el director o directora dels serveis territorials, o ho demani un terç dels seus representants.

Article 11

Constitució i distribució de les juntes de zona

11.1 Correspon al director o a la directora general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, autoritzar la constitució de les juntes de zona de directors i directores de centres de formació de persones adultes.

11.2 Correspon al director o a la directora de cadascun dels serveis territorials decidir el nombre de juntes de zona a constituir, en atenció a criteris geogràfics i demogràfics i segons els nombre i distribució dels centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació.

Article 12

Composició de les juntes de zona

Les juntes de zona estaran integrades per la totalitat dels directors i directores dels centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació de la zona respectiva.

Quan el director o la directora dels serveis territorials o bé un inspector o inspectora d'educació en representació seva, assisteixi a una sessió de la junta de zona, la presidirà.

Article 13

Funcions de les juntes de zona

13.1 Les juntes de zona tenen les següents funcions:

a) Elaborar estudis, informes i propostes sobre temes educatius específics dels centres de formació de persones adultes de la zona.

b) Servir de canal d'informació i proposta en relació a la junta territorial que li correspongui.

13.2 Les juntes de zona poden funcionar en ple i en comissions. El director o la directora dels serveis territorials pot designar un representant de l'Administració a cada comissió.

Article 14

Delegació en les juntes

Quan una persona membre de les juntes previstes en aquesta disposició no pugui assistir a una sessió a la qual hagi estat convocada, podrà delegar la seva representació en un altre director o directora que pertanyi a la mateixa junta.

Article 15

Òrgans col·legiats

Per als aspectes no considerats en aquesta Ordre, el funcionament de les juntes s'ajustarà a les previsions que per als òrgans col·legiats fa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Disposició addicional

Als únics efectes de possibilitar la participació prevista en aquesta Ordre i mentre restin aules no adscrites, aquestes s'entenen assimilades a un centre, i el o la responsable d'aula s'entén assimilat a director o directora.

Disposició transitòria

La primera renovació de la junta central es farà als dos anys de la seva constitució i afectarà als directors o directores que es determini mitjançant sorteig.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a què dicti les Resolucions necessàries per al desenvolupament i execució d'aquesta ordre.

Segona

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.017.043)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal