Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5057 - 28/01/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/95/2008, de 18 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 6749)


RESOLUCIÓ

EDU/95/2008, de 18 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) estableix al capítol IV del títol V el procediment per a la selecció dels/de les directors/es dels centres públics i el seu nomenament.

El Decret 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics (DOGC núm.4842 de 15.3.2007), estableix a l'article 7 que el Departament d'Educació convoca cada curs escolar el concurs de mèrits per a la selecció dels/de les directors/es dels centres docents en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en els que hagi de quedar vacant aquest càrrec. La llista dels centres apareix com a annex 2 d'aquesta Resolució.

.2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.3 La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera que imparteixi alguns dels ensenyaments encomanats al centre al qual s'opta. La selecció es regeix pels principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

.4 Delegar la competència per fer pública la llista de candidats seleccionats en la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases

1. Centres en què queda vacant el càrrec de director/a.

Els centres docents en què a partir de l'1 de juliol de 2008 queda vacant el càrrec de director/a es relacionen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

2. Requisits de participació

2.1 Poden prendre part en aquest concurs de mèrits, el professorat funcionari de carrera que imparteixi algun dels ensenyaments encomanats als centres als quals opten i que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa a l'aula com a funcionari/ària de carrera, durant un període d'igual durada, en algun dels ensenyaments que ofereixen els centres als quals s'opta.

c) Estar prestant serveis en un centre docent públic del Departament d'Educació en algun dels ensenyaments dels centres als quals s'opta, amb una antiguitat d'almenys un curs acadèmic complet, en el moment de publicació de la convocatòria.

També es requerirà que en la plantilla dels centres als quals s'opta consti un lloc de treball d'una de les especialitats de la qual n'és titular per oposició, o bé hi pugui accedir per disposar de capacitació, habilitació extraordinària o especial, el professor candidat a director./a

Els requisits a), b) i c) s'han de tenir complerts en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

No són exigibles els requisits a) i b) a les persones candidates a director/a, de centres específics d'educació infantil, incomplets d'educació primària, d'educació secundària amb menys de 8 unitats, de les escoles d'art i superiors de disseny, de l'escola superior de conservació i restauració, de les escoles oficials d'idiomes, dels centres específics d'ensenyaments esportius i dels de formació d'adults amb menys de 8 professors.

d) Tenir coneixement del català, i de l'aranès a era Val d'Aran, acreditat amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

Els aspirants que no puguin acreditar coneixements de català, i d'aranès si és el cas, corresponents al nivell C o superior, o no puguin acreditar la idoneïtat, hauran de superar una prova prèvia de coneixements de català, i d'aranès si el centre és a era Val d'Aran, d'acord amb l'article 7.1 del Decret 161/2002, de 12 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Així mateix, serà d'aplicació el règim d'exempcions previst a l'article 8 del Decret esmentat.

e) Presentar un projecte de direcció que inclogui, entre d'altres, els objectius, les línies d'actuació i la seva avaluació.

2.2 Prova de català:

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

El director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació designarà en l'àmbit territorial de la seva competència tants òrgans qualificadors com siguin necessaris per tal d'avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d'educació que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de mestres. A era Val d'Aran el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència en català i aranès.

El director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació farà pública al tauler d'anuncis dels serveis territorials, no més tard del dia 20 de febrer de 2008, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la seva competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc de realització de les proves. Aquestes proves es realitzaran abans del 26 de febrer de 2008.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova constarà de dues parts:

Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l'activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l'activitat professional: carta, informe, etc. (30 punts).

Correcció d'un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

3. Sol·licituds de participació i termini

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es podran obtenir als serveis territorials del Departament d'Educació o a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/educacio. En tot cas, les sol·licituds es poden presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

Cada aspirant podrà presentar-se com a candidat a un únic centre docent, excepció feta de les zones escolars rurals, on l'aspirant podrà optar a la direcció de la Zona EscolarRural, a la direcció d'un dels centres que la composen o a totes dues, si està vacant. Un aspirant podrà ser seleccionat per ocupar la direcció d'una Zona Escolar Rural i la direcció d'un dels centres que en formen part.

En el cas que l'aspirant demani més d'un centre, excepte en el supòsit esmentat per a les Zones Escolars Rurals, s'exclourà de la participació en el concurs de mèrits.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus interessos i els seus drets han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de la participació, la qual cosa comportarà que s'anul·li la petició si no correspon a cap dels centres publicats a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

Els participants hauran de sol·licitar els centres fent constar els codis detallats a l'annex 2.

Per a l'elaboració del projecte específic de direcció, els/les aspirants a director/a podran consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten, en les dependències de la inspecció dels serveis territorials que corresponguin.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 4 fins el 15 de febrer de 2008, ambdós inclosos.

La sol·licitud s'adreçarà a la direcció dels serveis territorials a què correspongui el centre sol·licitat i s'adjuntarà la declaració de mèrits amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació al barem de la base 5, inclòs el projecte específic que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre a la direcció del qual opta.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats de què hi hagi constància al registre informàtic de personal del Departament d'Educació. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds, ni aquells que no es justifiquin de la manera indicada a la base 5.

4. Comissió de selecció

La selecció entre els aspirants a director o directora la realitza la comissió de selecció que es constitueix en cada centre i/o Zona Escolar Rural amb aquesta finalitat.

4.1 La comissió estarà formada per:

Un inspector o inspectora d'educació, que la presideix i el director o la directora d'un centre públic que imparteixi alguns ensenyaments encomanats al centre on s'hagi de proveir la direcció, proposat pel president de la comissió, com a representants de l'administració educativa.

Tres representants del claustre de professorat elegits entre els seus membres i tres representants del consell escolar, elegits entre els membres d'aquest que no són professors. Actua com a secretari de la comissió el director o la directora que forma part de la comissió com a representant de l'administració educativa. Els tres representants del claustre de professors seran designats per votació secreta. Cada professor podrà votar a dos representants i se seleccionaran els tres més votats. En cas d'empat de vots, es designarà el de més edat.

Els directors o les directores que es presentin al concurs de mèrits per a la selecció d'aspirants a la direcció del centre en el qual estan exercint la direcció, no podran formar part de la comissió de selecció ni dur a terme les funcions que en el procés de selecció estan assignades al director o directora del centre. Aquestes funcions seran exercides pel cap d'estudis, en el cas que no sigui candidat o, consecutivament, pel coordinador pedagògic o pel secretari del centre, si no tenen motiu d'abstenció. En el cas que en tinguin el/la director/a dels serveis territorials corresponent designarà el professor del centre que ha d'exercir les funcions assignades al director del centre en aquest procés de selecció.

El/la director/a del centre que es presenti a candidat/a manté el seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del consell escolar on s'han d'escollir els representants de la comissió de selecció que seran presidides pel cap d'estudis.

En cap cas els aspirants poden formar part de la comissió de selecció.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Designació de representants del claustre de professorat i del consell escolar en la comissió de selecció.

El director o la directora del centre trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, còpia de l'acta de la sessió de cadascun dels òrgans de participació esmentats que han estat convocats amb la finalitat de designar els representants de la comissió de selecció.

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà els membres de la comissió amb anterioritat al dia 27 de març de 2008.

5. Fases del concurs

El concurs constarà de dues fases.

5.1 En la primera fase el servei de personal dels serveis territorials, comprova per cada candidat/a el compliment dels requisits exigits a l'article 2 de les bases d'aquesta convocatòria i procedeix a comptabilitzar els mèrits especificats al barem que es detalla a continuació, per tal de facilitar a la comissió de selecció la relació dels mèrits per a la valoració de la primera fase del concurs.

La valoració dels mèrits que hagin estat acreditats pels aspirants es fa d'acord amb el barem següent:

A) Per l'exercici del càrrec de director/a, amb valoració positiva:

1,50 punts per cada any.

B) Per l'exercici del càrrec de cap d'estudis, de coordinador pedagògic, de secretari, coordinador d'una aula de formació d'adults o anàleg, amb valoració positiva:

0,75 punts per cada any.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Pels apartats A) i B) fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2007-2008, o bé, certificat del secretari o cap del servei de personal dels serveis territorials corresponents.

C) Per cada any de servei com a coordinador de cicle en l'educació infantil, en l'educació primària o en l'educació secundària obligatòria, coordinador d'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de formació professional, coordinador d'ensenyaments inicials, bàsics, per a proves d'accés, d'ensenyament de competències per a la societat de la informació, coordinador de riscos laborals, coordinador d'informàtica, coordinador de llengua i cohesió social, cap de departament didàctic, cap de seminari o anàlegs, amb valoració positiva:

0,25 punts per cada any.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real del càrrec o certificació del secretari del centre amb el vistiplau del /de la director/a.

D) Per cada any de servei en llocs de treball de l'administració educativa de nivell 26 o superior: 0,75 punts.

Documents justificatius:

Certificació del/de la directora/a de serveis.

E) Per pertànyer al cos de catedràtics d'ensenyaments secundaris en els concursos de mèrits per a director o directora d'un institut d'educació secundària; al cos de catedràtics d'escola oficial d'idiomes, en el concurs de mèrits per a director o directora d'una escola oficial d'idiomes; al cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, en el concurs de mèrits per a director o directora d'escola d'art i superior de disseny o de l'escola superior de conservació i restauració de béns culturals: 2 punts.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti o se li reconegui la condició de catedràtic.

F) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc exigits com a requisit, amb valoració positiva de la tasca docent realitzada:

1 punt per cada any.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del secretari o del cap de servei de personal dels serveis territorials corresponents i/o certificat del secretari del centre amb el vistiplau del/de la director/a. En el cas d'experiència docent en centres privats caldrà aportar certificat del/de la director/a amb el vistiplau de la inspecció.

G) Per cada any d'experiència com a representant del claustre al consell escolar: 0, 2 punts.

Documents justificatius:

Certificació del secretari del centre amb el vistiplau del/de la directora/a.

Els punts pels anys d'experiència previstos en l'apartat A), i B), es calcularan dividint per dotze el nombre de mesos acumulats fins al 30 de juny de 2008, i fins al 31 d'agost de 2008 els apartats C), D), F) i G), que es calcularan multiplicant el resultat pels punts anuals assignats a cada any d'exercici en el càrrec i servei, d'experiència docent o com a representant del claustre en el consell escolar.

Un cop acumulats els mesos, no es tindran en compte les fraccions inferiors al mes. En el resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per punts, es tindran en compte dos decimals.

H) Per cada titulació universitària diferent a l'exigida per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa:

1 punt per cada títol de doctor, de llicenciat, d'arquitecte o d'enginyer.

0,5 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del títol de doctor. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. Fotocòpia compulsada del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents o, certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

I) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

Documents justificatius:

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent. Per la recerca i les publicacions: els exemplars que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN. No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Educació.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Educació. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

La puntuació mínima requerida en la primera fase és de 10 punts i la màxima de 20. Els aspirants que obtinguin la puntuació mínima passaran a la fase següent.

5.2 En la segona fase es considera el projecte de direcció que recull la proposta directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre i la seva adequació a l'entorn del centre.

El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, format DIN A4, a doble espai.

Els aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant la comissió de selecció.

Abans de valorar-los, la comissió de selecció podrà demanar el parer del consell escolar sobre els projectes de direcció dels aspirants presentats. A aquest efecte, els membres del consell escolar podran consultar aquests projectes en la forma que determini la comissió de selecció.

La valoració de la segona fase es farà d'acord amb el següent barem:

La comissió de selecció tindrà en compte la coherència dels projectes per a la direcció d'un centre que forma part d'una Zona Escolar Rural i el de la direcció de la Zona Escolar Rural.

El projecte de direcció serà global i inclourà, almenys, els continguts següents:

a) Valoració del funcionament actual del centre docent en relació al seu projecte educatiu, tant des del punt de vista pedagògic com de gestió, i de la incidència de l'entorn sobre el centre.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar el coneixement del centre i la coherència del projecte específic amb l'avaluació interna i externa del centre i amb altres fonts d'informació disponibles. També ha de valorar el coneixement de l'entorn i de la seva incidència en el centre.

b) Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l'organització i el funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. En particular, el projecte concretarà els objectius directament relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes, i l'impuls de projectes coeducatius a totes les activitats del centre adreçats a la consecució de l'eradicació de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe entre l'alumnat, així com l'afavoriment de la prevenció de les violències contra les alumnes, mitjançant l'impuls de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre l'alumnat.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la relació del projecte de direcció amb els objectius del Departament d'Educació i amb el projecte educatiu del centre.

c) Descripció de les grans línies d'actuació previstes per a assolir els objectius fixats a l'apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. En particular, s'ha d'especificar l'estratègia per a aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en l'aplicació del projecte de direcció.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la coherència de les estratègies amb els objectius, les previsions de treball en equip i, si s'escau, la proposta d'equip de govern que s'hi incorpora a la proposta de direcció, l'optimització dels recursos disponibles, el realisme sobre els recursos a obtenir i les possibilitats d'assolir els objectius amb els recursos previstos.

d) Exposició del procés d'avaluació del desenvolupament del projecte de direcció i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de govern i de coordinació.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La puntuació mínima que s'ha d'obtenir a la segona fase per ser seleccionat és de 10 punts i la màxima de 20 punts.

La comissió de selecció ha de valorar el rigor i la simplicitat del procés per fer el seguiment i valorar l'aplicació del projecte de direcció, per prendre decisions a partir dels resultats obtinguts i per fer efectiva la transparència informativa.

La comissió de selecció ha de fer una valoració global del projecte específic presentat i exposat per cada aspirant, a partir de les valoracions dels diferents continguts parcials esmentats. Cada membre de la comissió de selecció valorarà el projecte específic de 0 a 20 punts. Quan hi hagi una diferència de quatre o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres de la comissió, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima només s'exclourà una d'aquestes valoracions.

6. Acreditació de l'avaluació dels mèrits al·legats a la primera fase del concurs

D'acord amb el que preveu el barem de l'annex del Decret 56/2007, de 13 de març pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics , per cadascun dels apartats es determina el següent:

En relació amb l'apartat A:

A les persones sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a des de l'1 de juliol de 2003 fins al 30 de juny de 2004, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament previst a la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2003.

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a entre l'1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2004.

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a entre l'1 de juliol de 2006 i el 30 de juny de 2007, com a conseqüència de la pròrroga de nomenament prevista a l'apartat 2 de la disposició transitòria sisena de la LOE, se'ls considerarà avaluats positivament fins al 30 de juny de 2006.

La Inspecció d'Educació realitzarà l'avaluació de l'exercici del càrrec de director/a a les persones aspirants que l'han exercit amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, sempre i quan correspongui a períodes no inclosos en els tres apartats anteriors d'aquesta base sisena.

En relació amb els apartats B, C i F:

La Inspecció d'Educació també realitzarà l'avaluació dels mèrits dels apartats B, C i F a partir del 13 de gener de 2003, data d'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Els sol·licitants que ja varen participar en alguna de les dues convocatòries de concurs de mèrits realitzades a l'empara del Decret 317/2004, de 22 de juny i els que van participar a la convocatòria realitzada per la Resolució EDU/716/2007, de 15 de març, se'ls considera avaluats als efectes d'acreditació dels mèrits dels apartats A, B, C i F.

7. Procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials, comprovarà el compliment dels requisits esmentats a la base 2 i comptabilitzarà els mèrits especificats al barem de la base 5.1. A continuació, el director o la directora dels serveis territorials resoldrà sobre l'admissió i la desestimació de les sol·licituds presentades. La manca de compliment dels requisits comportarà la desestimació de la sol·licitud.

Aquesta resolució, que també especificarà si la persona candidata a director/a té o no destinació al centre en l'actual curs escolar, es farà pública a l'adreça d'internet http://www.gencat.net/educacio i al tauler d'anuncis dels serveis territorials abans del 28 de febrer de 2008 i es notificarà al director o a la directora del centre on es convoqui el càrrec de director/a perquè la faci pública al tauler d'anuncis del centre.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant la direcció del serveis territorials del Departament d'Educació en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució.

La comissió de selecció es constitueix quan es declaren admeses una o més d'una candidatura a la direcció del centre on hi ha una plaça de director/a vacant.

El procediment de nomenament de la Comissió així com el termini establert per a la seva constitució són els establerts als apartats 4.1 i 4.2 d'aquesta Resolució.

El director o la directora dels serveis territorials lliurarà a la presidència de cada comissió, abans del dia 29 de març de 2008, la comptabilització dels mèrits corresponents a la primera fase del concurs, així com també, el projecte de direcció que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre que ha presentat cadascun dels aspirants.

El president de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte específic de cada aspirant a cada membre de la comissió de selecció.

Un cop valorada la primera fase del concurs per la comissió de selecció, i no més tard del dia 4 d'abril de 2008, s'exposarà en el centre la puntuació obtinguda per les persones candidates. Contra la decisió de la comissió es podrà presentar reclamació en el termini de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes. Aquestes reclamacions es presentaran al centre i s'adreçaran al president o presidenta de la comissió de selecció. Durant aquest termini també es podran presentar en els centres corresponents, desistiments totals o parcials a la participació.

Un cop finalitzat el termini de reclamacions, la comissió de selecció farà pública la resolució de les reclamacions presentades, anunciarà la data d'exposició del projecte corresponent a la segona fase del concurs i exposarà la llista d'aspirants convocats a aquesta segona fase.

La comissió de selecció, en la segona fase del concurs de mèrits, valorarà, en primer lloc, el projecte de direcció del professorat aspirant que té destinació definitiva o provisional al centre en el curs 2007-08, d'acord amb els criteris previstos a la segona fase del barem que consta a l'apartat 5.2 de les bases d'aquesta convocatòria.

En absència d'aquest, la comissió de selecció valorarà, si s'han presentat, els projectes de les candidatures de professorat amb destinació a altres centres al curs 2007-08.

En l'anunci de les dates de defensa del projecte de direcció corresponent a la segona fase del concurs, la comissió haurà de tenir en compte les consideracions següents:

a) Les dates de la convocatòria s'han de realitzar amb un mínim de 48 hores d'antelació.

b) La comissió ha de preveure dues dates amb una diferència de set dies si s'ha presentat professorat aspirant a la direcció del centre que hi té destinació i professorat que no té destinació al centre.

c) La defensa del projecte s'ha d'exposar davant la comissió de selecció abans del dia 16 d'abril de 2008 si tots els candidats tenen destinació al centre o si cap d'ells en té i en primera convocatòria si hi ha candidats que compleixin ambdós supòsits.

La preferència entre candidats pel que fa referència a les direccions d'una ZER o d'un centre que en forma part, s'aplicarà d'acord amb els criteris següents:

1. Per accedir a la direcció vacant d'una ZER tindrà preferència tot el professorat amb destinació definitiva o provisional en algun dels centres que en formen part, així com el professorat destinat específicament a la ZER com a itinerant.

2. Per accedir a la direcció vacant d'un centre que formi part d'una ZER tindrà preferència tant el professorat destinat al centre de referència, com el professorat itinerant destinat a la ZER de la qual forma part.

La comissió, d'entre les candidatures de professorat amb destinació al centre, si n'hi ha, seleccionarà l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre aquells que hagin superat les puntuacions mínimes establertes, tot prenent en consideració que la ponderació de les puntuacions de la primera i de la segona fase del concurs per tal de formar la puntuació global serà del 30% per a la primera fase i del 70% per a la segona fase. En cas que no hi hagi candidats amb destinació al centre que superin les puntuacions mínimes, s'efectuarà el mateix procediment per als candidats que no tinguin destinació al centre.

El projecte de direcció d'un candidat només pot ésser valorat un cop per la comissió de selecció.

En cas d'empat en la puntuació total obtinguda, un cop aplicada la ponderació abans esmentada entre diversos aspirants, se selecciona el que hagi obtingut major puntuació total en la segona fase. Si persisteix l'empat, se selecciona el que hagi obtingut major puntuació total en la primera fase, si encara persisteix l'empat se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l'apartat A) de la primera fase; a continuació se seleccionaria el que hagués obtingut major puntuació en l'apartat B) i així successivament en la resta d'apartats del barem fins l'apartat I). Si finalment persisteix l'empat s'efectuarà un sorteig davant els aspirants empatats.

Un cop exposats i valorats els projectes de direcció, les comissions faran pública, als taulers d'anuncis del centre, l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, que correspondran a cadascuna de les convocatòries que hagi calgut dur a terme.

En el cas que de la valoració dels projectes es pugui concloure el candidat o candidata seleccionat, o bé, la seva absència, es farà constar en la corresponent acta de puntuacions que serà signada per tots els membres de la comissió i es trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, qui n'ordenarà la seva publicació al tauler d'anuncis.

Les persones interessades podran presentar reclamació, en el termini de tres dies hàbils, davant la comissió de selecció contra l'acta o les actes de referència.

Un cop revisades les reclamacions que correspongui, el secretari de la comissió estén l'acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant, i hi fa constar la persona seleccionada. L'acta és signada per tots els membres de la comissió.

El president de la comissió farà pública l'acta, abans del 5 de maig de 2008, al tauler d'anuncis del centre i la trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, qui n'ordenarà la seva publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials. Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

El/la director/a dels serveis territorials dictarà i farà pública, no més tard del 9 del maig de 2008, la resolució d'aspirants seleccionats.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Finalitzat el procediment, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista d'aspirants seleccionats, d'acord amb les resolucions emeses pels directors o directores dels serveis territorials corresponents.

8. Nomenament del/de la director/a.

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà director o directora del centre l'aspirant seleccionat, des de l'1 de juliol de 2008 fins al 30 de juny de 2012, sempre i quan l'aspirant seleccionat acrediti un mínim de dos anys en l'exercici de la funció directiva, o disposi de l'acreditació per a l'exercici de la direcció dels centres docents públics.

En cas contrari, l'aspirant seleccionat haurà de superar el programa de formació inicial previst a l'article 13.1 del Decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.

L'aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no superi el programa de formació inicial no serà nomenat/ada director/a.

9. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director/a, durant el mes d'octubre d'enguany, els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials. Podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l'interessat o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant decau en el dret a fer-ho.

Annex 2

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

   

08002629

CEIP Acàcies

Barcelona

08002174

CEIP Baldiri Reixac

Barcelona

08043814

CEIP Carlit

Barcelona

08002952

CEIP Enric Granados

Barcelona

08046281

CEIP Estel-Guinardó

Barcelona

08052669

CEIP Ferran Sunyer

Barcelona

08002460

CEIP Gaudí

Barcelona

08002654

CEIP General Prim

Barcelona

08043966

CEIP Heura

Barcelona

08043474

CEIP L'Estel

Barcelona

08064179

CEIP La Llacuna del Poblenou

Barcelona

08033523

CEIP La Muntanyeta

Barcelona

08002575

CEIP La Pau

Barcelona

08043841

CEIP Lavínia

Barcelona

08002010

CEIP Lluís Vives

Barcelona

08001947

CEIP Mallorca

Barcelona

08002186

CEIP Mare de Déu de Montserrat

Barcelona

08002897

CEIP Mestre Morera

Barcelona

08002034

CEIP Miquel Bleach

Barcelona

08002733

CEIP Miralletes

Barcelona

08002204

CEIP Montseny

Barcelona

08002058

CEIP N-II de Pràctiques

Barcelona

08002988

CEIP Pare Poveda

Barcelona

08052621

CEIP Pau Romeva

Barcelona

08013457

CEIP Pegaso

Barcelona

08001790

CEIP Pere Vila

Barcelona

08002903

CEE Sant Joan de la Creu

Barcelona

08002289

CEIP Sant Jordi

Barcelona

08002307

CEIP Sant Josep Oriol

Barcelona

08035477

CEIP Santiago Rusi|ol

Barcelona

08037863

CEIP Seat

Barcelona

08043292

CEIP Tabor

Barcelona

08002368

CEIP Timbaler del Bruc

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

   

08013329

EASD Llotja

Barcelona

08013172

IES Ausiàs March

Barcelona

08034588

IES Collserola

Barcelona

08013147

IES Emperador Carles

Barcelona

08043462

IES Ernest Lluch

Barcelona

08040849

IES Fort Pius

Barcelona

08044065

IES Galileo Galilei

Barcelona

08013111

IES Jaume Balmes

Barcelona

08034576

IES Joan Salvat i Papasseit

Barcelona

08044958

IES Josep Pla

Barcelona

08034205

IES La Guineueta

Barcelona

08052827

IES LLuís Domènech i Montaner

Barcelona

08046581

IES Lluís Vives

Barcelona

08035209

IES Pablo R. Picasso

Barcelona

08034138

IES Poblenou

Barcelona

08052748

IES Roger de Flor

Barcelona

08013238

IES Verdaguer

Barcelona

08045483

IES Vila de Gràcia

Barcelona

08047431

IES XXV Olimpíada

Barcelona

Centres de formació de persones adultes

   

08044120

CFA Freire

Barcelona

08055683

CFA Manuel Sacristán

Barcelona

08061683

CFA Palau de Mar

Barcelona

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

   

08000086

CEIP d'Alpens - ZER Alt Lluçanès

Alpens

08055890

CEIP Sobirans

Arenys de Munt

08000189

CEIP Bernat de Riudemeia

Argentona

08060319

CEIP Les Fonts

Argentona

08039598

CEIP Sant Miquel del Cros

Argentona

08000244

CEIP Doctor Ferrer

Artés

08000271

CEIP Santa Maria d'Avià

Avià

08000323

CEIP Barnola

Avinyó

08001509

CEIP Antoni Botey

Badalona

08041571

CEIP Artur Martorell

Badalona

08037887

CEIP Baldiri Reixac

Badalona

08033857

CEIP Baldomer Solà

Badalona

08044508

CEIP Ítaca

Badalona

08036135

CEIP Joan Coret

Badalona

08036342

CEIP Joan Llongueras

Badalona

08041167

CEIP Josep Carner

Badalona

08034953

CEIP Llibertat

Badalona

08040345

CEIP Mercè Rodoreda

Badalona

08035398

CEIP Miguel Hernández

Badalona

08035878

CEIP Pere de Tera

Badalona

08001391

CEIP Planas i Casals

Badalona

08039422

CEIP Rafael Alberti

Badalona

08037875

CEIP Rafael Casanova

Badalona

08000372

CEIP Sant Jordi

Badalona

08001522

CEIP Galceran de Pinós

Bagà

08001583

CEIP Guillem de Balsareny

Balsareny

08014668

CEIP de la Valldan - ZER Berguedà Centre

Berga

08014620

CEIP Sant Joan

Berga

08014681

CEIP Santa Eulàlia

Berga

08058088

ZER Berguedà Centre

Berga

08060903

CEIP El Colomer

Bigues i Riells

08014796

CEIP de Borredà - ZER Berguedà Centre

Borredà

08015107

CEIP Anton Busquets i Punset- ZER El Moianès

Calders

08056729

ZER El Moianès

Calders

08015004

CEIP Sagrada Família

Caldes d'Estrac

08015144

CEIP Doctor Carles Salicrú

Calella

08015193

CEIP Sant Marc

Calldetenes

08015247

CEIP Joventut

Callús

08039677

CEIP Congost

Canovelles

08015454

CEIP Ramon Macip - Dolors Granés

Cardedeu

08015612

CEIP Joan de Palà - ZER El Cardener

Cardona

08015651

CEIP Princesa Làscaris

Casserres

08015806

CEIP Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

08016033

CEIP Montanyans

Castellet i la Gornal

08016069

CEIP Coll de Gossem - ZER Bages

Castellfollit del Boix

08016070

CEIP de Maians - ZER Bages

Castellfollit del Boix

08016094

CEIP Sant Miquel

Castellgalí

08016161

CEIP El Castellot

Castellví de la Marca

08016185

CEIP Ildefons Cerdà

Centelles

08029015

CEIP Sant Salvador

Cercs

08016835

CEIP del Pi

Dosrius

08039604

CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia

El Masnou

08043930

CEIP Marinada

El Masnou

08020723

CEIP Ocata

El Masnou

08022847

CEIP Sants Abdó i Senén - ZER La Ginesta

El Pla del Penedès

08058064

ZER La Ginesta

El Pla del Penedès

08023657

CEIP Pompeu Fabra

El Pont de Vilomara i Rocafort

08022008

CEIP Montmany

Figaró-Montmany

08063931

CEIP de Fogars de la Selva

Fogars de la Selva

08017232

CEIP Agrupació Sant Jordi

Fonollosa

08062754

CEIP Les Fonts

Gelida

08017645

CEIP de Gironella

Gironella

08017633

CEIP Sant Marc - ZER Baix Berguedà

Gironella

08058091

ZER Baix Berguedà

Gironella

25001709

CEIP Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Gósol

08017712

CEIP Ferrer i Guàrdia

Granollers

08017918

CEIP Granullarius

Granollers

08036068

CEIP Pau Vila

Granollers

08017694

CEIP Pereanton

Granollers

08018005

CEIP Sant Llorenç

Guardiola de Berguedà

08057266

CEIP Els Cingles

L'Ametlla del Vallès

08034862

CEIP Ausiàs March

L'Hospitalet de Llobregat

08019149

CEIP Bernat Metge

L'Hospitalet de Llobregat

08019216

CEIP Busquets i Punset

L'Hospitalet de Llobregat

08019241

CEIP Frederic Mistral

L'Hospitalet de Llobregat

08047674

CEIP Gornal

L'Hospitalet de Llobregat

08034266

CEIP Joan Maragall

L'Hospitalet de Llobregat

08035945

CEIP La Carpa

L'Hospitalet de Llobregat

08036366

CEIP Lola Anglada

L'Hospitalet de Llobregat

08018078

CEIP Mare de Déu de Bellvitge

L'Hospitalet de Llobregat

08019231

CEIP Milagros Consarnau

L'Hospitalet de Llobregat

08034850

CEIP Pau Casals

L'Hospitalet de Llobregat

08039574

CEIP Pau Sans

L'Hospitalet de Llobregat

08018145

CEIP Pau Vila

L'Hospitalet de Llobregat

08018091

CEIP Pep Ventura

L'Hospitalet de Llobregat

08019368

CEIP Pere Lliscart

L'Hospitalet de Llobregat

08019198

CEIP Pompeu Fabra

L'Hospitalet de Llobregat

08042883

CEIP Sant Josep - El Pi

L'Hospitalet de Llobregat

08058441

CEIP Giroi

La Garriga

08017311

CEIP Puiggraciós

La Garriga

08039719

CEIP Les Planes

La Llagosta

08019711

CEIP Sagrada Família

La Llagosta

08023591

CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

08020701

CEIP Comtes de Lacambra - ZER Els Castells

Les Masies de Voltregà

08058076

ZER Els Castells

Les Masies de Voltregà

08042792

CEIP Damià Mateu

Llinars del Vallès

08019861

CEIP Gafarró - ZER Alt Lluçanès

Lluçà

08020127

CEIP Bages

Manresa

08063898

CEIP La Sèquia

Manresa

08020097

CEIP Pare Algué

Manresa

08039318

CEIP Puigberenguer

Manresa

08064741

CEIP Sagrada Família

Manresa

08054113

CEIP Anxaneta

Mataró

08056614

CEIP Cirera

Mataró

08063874

CEIP de Mataró

Mataró

08034333

CEIP La LLàntia

Mataró

08034746

CEIP Rocafonda

Mataró

08039288

CEIP Renaixença - ZER Serra d'Ancosa

Mediona

08022094

CEIP Josep Orriols i Roca

Moià

08021466

CEIP Col·legis Nous

Mollet del Vallès

08021582

CEIP Joan Salvat Papasseit

Mollet del Vallès

08021934

CEIP L'Esqueix - ZER El Moianès

Monistrol de Calders

08021892

CEIP Sant Pere

Monistrol de Montserrat

08021961

CEIP El Rocal - ZER Els Castells

Montesquiu

08061087

CEIP Escola Marina

Montgat

08059792

CEIP Mogent

Montornès del Vallès

08022057

CEIP Sant Sadurní

Montornès del Vallès

08022082

CEIP Puig Drau - ZER Baix Montseny

Montseny

08061521

CEIP de Mura - ZER El Moianès

Mura

08022264

CEIP Sant Jordi

Navàs

08022343

CEIP Circell

Olèrdola

08022331

CEIP d'Olvan - ZER Baix Berguedà

Olvan

08022549

CEIP Llevant - ZER Gavarresa

Oristà

08022586

CEIP El Drac - ZER Cep de Sis

Pacs del Penedès

08057281

ZER Cep de Sis

Pacs del Penedès

08022690

CEIP Lluís Piquer

Parets del Vallès

08022707

CEIP Pompeu Fabra

Parets del Vallès

08034795

CEIP Heurom - ZER Alt Lluçanès

Perafita

08022835

CEIP Jaume I

Pineda de Mar

08045045

CEIP Mediterrània

Pineda de Mar

08053431

CEIP Pontons

Pontons

08035684

CEIP Marià Manent

Premià de Dalt

08043905

CEIP El Dofí

Premià de Mar

08023232

CEIP Sant Cristòfol

Premià de Mar

08023359

CEIP Virolai - ZER Cep de Sis

Puigdàlber

08039631

CEIP L'Agullola

Rupit i Pruit

08024947

CEIP Pedraforca - ZER Alt Berguedà

Saldes

08039306

CEIP Els Pins - ZER Bages

Sallent

08024972

CEIP Torres Amat

Sallent

08056730

ZER Bages

Sallent

08002991

CEIP Cascavell

Sant Adrià de Besòs

08034989

CEIP Catalunya

Sant Adrià de Besòs

08045501

CEIP Mediterrània

Sant Adrià de Besòs

08025083

CEIP Pompeu Fabra

Sant Adrià de Besòs

08025289

CEIP Sant Andreu de Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres

08025319

CEIP Joan Casas

Sant Antoni de Vilamajor

08025666

CEIP Aurora - ZER Alt Lluçanès

Sant Boi de Lluçanès

08037504

CEIP Montnegre

Sant Celoni

08026415

CEIP Els Roures - ZER Gavarresa

Sant Feliu Sasserra

08056857

ZER Gavarresa

Sant Feliu Sasserra

08059809

CEIP El Roure

Sant Fost de Campsentelles

08026464

CEIP Monsenyor Gibert

Sant Fruitós de Bages

08026521

CEIP Abat Oliba

Sant Hipòlit de Voltregà

08025071

CEIP Vallalta

Sant Iscle de Vallalta

08026725

CEIP Joncadella

Sant Joan de Vilatorrada

08018017

CEIP L'Albiol - ZER Alt Berguedà

Sant Julià de Cerdanyola

08027018

CEIP Jaume Balmes

Sant Martí Sarroca

08027110

CEIP El Pi

Sant Pere de Ribes

08061002

CEIP Les Parellades

Sant Pere de Ribes

08027134

CEIP Les Roquetes

Sant Pere de Ribes

08062781

CEIP Mediterrània

Sant Pere de Ribes

08034448

CEIP Santa Eulàlia

Sant Pere de Ribes

08027146

CEIP Sant Jeroni

Sant Pere de Riudebitlles

08027171

CEIP Josep Maria Xandri

Sant Pere de Torelló

08063849

CEIP Vilamagore

Sant Pere de Vilamajor

08027225

CEIP Sant Pau

Sant Pol de Mar

08064982

CEIP de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès

Sant Quirze Safaja

08059998

CEIP La Pau

Sant Sadurní d'Anoia

08032592

CEIP Sant Jordi

Sant Vicenç de Montalt

08061105

CEIP Sot del Camp

Sant Vicenç de Montalt

08028035

CEIP Ausiàs March

Santa Coloma de Gramenet

08032300

CEIP Fray Luis de León

Santa Coloma de Gramenet

08027985

CEIP Jaume Salvatella

Santa Coloma de Gramenet

08027870

CEIP Les Palmeres

Santa Coloma de Gramenet

08027936

CEIP Lluís Millet

Santa Coloma de Gramenet

08027468

CEIP Pallaresa

Santa Coloma de Gramenet

08036101

CEIP Sagrada Família

Santa Coloma de Gramenet

08027432

CEIP Wagner

Santa Coloma de Gramenet

08028072

CEIP El Roure Gros

Santa Eulàlia de Riuprimer

08028102

CEIP Ronçana

Santa Eulàlia de Ronçana

08028382

CEIP Sesmon d'Oló - ZER Gavarressa

Santa Maria d'Oló

08038201

CEIP de S. Maria de Besora - ZER Els Castells

Santa Maria de Besora

08028333

CEIP El Cabrerès

Santa Maria de Corcó

08058945

CEIP La Tordera

Santa Maria de Palautordera

08028515

CEIP Santa Susanna

Santa Susanna

08041714

CEIP Les Basseroles - ZER Guilleries

Seva

08062833

CEIP de Sitges 2

Sitges

08029192

CEIP Sant Jordi - ZER Subirats

Subirats

08056766

ZER Subirats

Subirats

08029209

CEIP Mare de Déu de Montserrat

Súria

08029301

CEIP Les Pinediques

Taradell

08059093

CEIP d'Hortsavinyà

Tordera

08064222

CEIP La Roureda

Tordera

08030510

CEIP Doctor Fortià i Solà

Torelló

08030522

CEIP Vall del Ges

Torelló

08030637

CEIP Guerau de Peguera

Torrelles de Foix

08030728

CEIP Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08056811

ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08030807

CEIP Els Tres Pins

Vallromanes

08031009

CEIP Doctor Joaquim Salarich

Vic

08057096

CEIP Guillem de Montrodon-S. Miquel dels Sants

Vic

17004062

CEIP Santa Bàrbara - ZER Els Castells

Vidrà

08031046

CEIP Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Vilada

17004189

CEIP Els Castanyers - ZER Guilleries

Viladrau

08031320

CEIP Estalella i Graells

Vilafranca del Penedès

08031666

CEIP Canigó

Vilanova i la Geltrú

08043917

CEIP Cossetània

Vilanova i la Geltrú

08040412

CEIP El Margalló

Vilanova i la Geltrú

08061051

CEIP Ítaca

Vilanova i la Geltrú

08043929

CEIP Llebetx

Vilanova i la Geltrú

08026476

CEIP Francesc Macià

Vilassar de Dalt

08026749

CEIP Pérez Sala

Vilassar de Mar

08041696

CEIP Vaixell Burriac

Vilassar de Mar

08031319

CEIP Llebeig

Vilobí del Penedès

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08035155

IES Els Tres Turons

Arenys de Mar

08034187

IES Domènec Perramon

Arenys de Munt

08046876

IES Miquel Bosch i Jover

Artés

08001480

EASD Pau Gargallo

Badalona

08042019

IES Badalona VII

Badalona

08001443

IES Eugeni d'Ors

Badalona

08001431

IES Isaac Albéniz

Badalona

08052888

IES Júlia Minguell

Badalona

08040527

IES La Llauna

Badalona

08001421

IES La Pineda

Badalona

08033869

IES Pau Casals

Badalona

08045471

IES Pompeu Fabra

Badalona

08057746

SES de Badalona

Badalona

08052891

IES L'Alt Berguedà

Bagà

08065664

EOI del Berguedà

Berga

08043486

IES Manolo Hugué

Caldes de Montbui

08054401

IES El Sui

Cardedeu

08044569

IES Pere Barnils

Centelles

08057230

IES Cubelles

Cubelles

08020838

IES Mediterrània

El Masnou

08035246

IES Gelida

Gelida

08062213

EOI Vallès Oriental

Granollers

08043644

IES Carles Vallbona

Granollers

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08056109

IES Can Vilumara

L'Hospitalet de Llobregat

08019319

IES Pedraforca

L'Hospitalet de Llobregat

08055944

IES Rubió i Ors

L'Hospitalet de Llobregat

08058969

SES El Vern

Lliçà de Vall

08040552

IES Antoni Pous i Argila

Manlleu

08046761

IES Guillem Catà

Manresa

08021302

IES Damià Campeny

Mataró

08052979

IES Josep Puig i Cadafalch

Mataró

08021600

IES Vicenç Plantada

Mollet del Vallès

08042093

IES Vinyes Velles

Montornès del Vallès

08059524

SES de Navarcles

Navarcles

08061099

SES de Palafolls

Palafolls

08031848

IES Cristòfol Ferrer

Premià de Mar

08052207

IES de Puig-reig

Puig-reig

08034606

IES Baix Montseny

Sant Celoni

08035313

IES Quercus

Sant Joan de Vilatorrada

08064702

IES de Sant Sadurní d'Anoia

Sant Sadurní d'Anoia

08059329

IES Can Peixauet

Santa Coloma de Gramenet

08037176

IES La Bastida

Santa Coloma de Gramenet

08034643

IES Les Vinyes

Santa Coloma de Gramenet

08053078

IES Numància

Santa Coloma de Gramenet

08056985

IES Ramon Berenguer IV

Santa Coloma de Gramenet

08034001

IES Terra Roja

Santa Coloma de Gramenet

08035325

IES Torrent de les Bruixes

Santa Coloma de Gramenet

08053091

IES El Foix

Santa Margarida i els Monjos

08043981

IES Joan Ramon Benaprès

Sitges

08061014

IES Vinyet

Sitges

08044983

IES Lluís Companys

Tordera

08035003

EASD de Vic

Vic

08031022

IES de Vic

Vic

08031034

IES Jaume Callís

Vic

08062870

IES La Plana

Vic

08045653

IES Dolors Mallafrè i Ros

Vilanova i la Geltrú

08031681

IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Vilanova i la Geltrú

Centres de formació de persones adultes

08055403

CFA Sant Roc

Badalona

08055041

CFA Canovelles

Canovelles

08061221

CFA Vallès

Granollers

08062493

CFA Sant Ramon

L'Hospitalet de Llobregat

08060253

CFA Can Marfà

Mataró

08055385

CFA Mollet del Vallès

Mollet del Vallès

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia&

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08059822

CEIP Ernest Lluch

Abrera

08000013

CEIP Francesc Platón i Sartí

Abrera

08014589

CEIP Sant Cristòfor

Begues

08014929

CEIP Alta Segarra

Calaf

08015430

CEIP Marquès de la Pobla

Capellades

08058817

ZER Tres Branques

Carme

08015855

CEIP Els Pins

Castelldefels

08062924

CEIP Josep Guinovart

Castelldefels

08015843

CEIP Lluís Vives

Castelldefels

08037930

CEIP Margalló

Castelldefels

08037929

CEIP Torre Barona

Castelldefels

08016082

CEIP Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Castellfollit de Riubregós

08016136

CEIP Les Passeres - Zer Tres Branques

Castellolí

08016173

CEIP Mare de Déu de Montserrat

Castellví de Rosanes

08053510

CEIP Puig d'Agulles

Corbera de Llobregat

08016422

CEIP Abat Oliba

Cornellà de Llobregat

08016771

CEIP Els Pins

Cornellà de Llobregat

08016392

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Cornellà de Llobregat

08016410

CEIP Sant Ildefons

Cornellà de Llobregat

08054058

CEIP Torre de la Miranda

Cornellà de Llobregat

08022689

CEIP Pau Vila

El Papiol

08022926

CEE Can Rigol

El Prat de Llobregat

08022914

CEIP Jaume Balmes

El Prat de Llobregat

08023074

CEIP Sant Cosme i Sant Damià

El Prat de Llobregat

08022793

CEIP Renaixença

Els Hostalets de Pierola

08016872

CEIP Mare de Déu de la Muntanya

Esparreguera

08036044

CEIP Pau Vila

Esparreguera

08016938

CEIP Taquígraf Garriga

Esparreguera

08040618

CEIP Can Vidalet

Esplugues de Llobregat

08017359

CEIP Salvador Lluch

Gavà

08019459

CEIP Gabriel Castella i Raich

Igualada

08019435

CEIP García i Fossas

Igualada

08019691

CEIP Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa

La Llacuna

08016264

CEIP El Solell

La Palma de Cervelló

08022859

CEIP Maria Borés

La Pobla de Claramunt

08030583

CEIP La Torre

La Torre de Claramunt

08030595

CEIP Torrescasana

La Torre de Claramunt

08020516

CEE Mare de Déu del Pontarró

Martorell

08020619

CEIP José Echegaray

Martorell

08034278

CEIP Vicente Aleixandre

Martorell

08020841

CEIP El Turó

Masquefa

08021351

CEIP Alfonso XIII

Molins de Rei

08044247

CEIP Estel

Molins de Rei

08034102

CEIP Ferran Agulló

Molins de Rei

08041660

CEIP Pont de la Cadena

Molins de Rei

08063734

CEIP d'Olesa de Montserrat

Olesa de Montserrat

08022380

CEIP Mare de Déu de Montserrat

Olesa de Montserrat

08044430

CEIP La Garalda

Pallejà

08022768

CEIP Herois del Bruc

Piera

08025241

CEIP Joan Maragall

Sant Andreu de la Barca

08025344

CEIP Amat i Verdú

Sant Boi de Llobregat

08038259

CEIP Antoni Tàpies

Sant Boi de Llobregat

08038223

CEIP Benviure

Sant Boi de Llobregat

08025642

CEIP Josep Maria Ciurana

Sant Boi de Llobregat

08025587

CEIP Maria Fernández de Lara

Sant Boi de Llobregat

08025599

CEIP Marianao

Sant Boi de Llobregat

08034990

CEIP Parellada

Sant Boi de Llobregat

08026130

CEIP La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

08059810

CEIP Vinya del Sastret

Sant Esteve Sesrovires

08026385

CEIP Arquitecte Gaudí

Sant Feliu de Llobregat

08026221

CEIP Falguera

Sant Feliu de Llobregat

08026373

CEIP Josep Monmany Amat

Sant Feliu de Llobregat

08036007

CEIP Pau Vila

Sant Feliu de Llobregat

08026579

CEIP Pascual Ca|is

Sant Joan Despí

08026567

CEIP Sant Francesc d'Assís

Sant Joan Despí

08026956

CEIP Cérvola Blanca - ZER El Ventall

Sant Martí de Tous

08056845

ZER El Ventall

Sant Martí de Tous

08038284

CEIP La Guàrdia

Sant Vicenç dels Horts

08036381

CEIP Mare de Déu del Rocío

Sant Vicenç dels Horts

08041131

CEIP Sant Antoni

Sant Vicenç dels Horts

08028588

CEIP Sant Jordi

Sant Vicenç dels Horts

08035350

CEIP Sant Josep

Sant Vicenç dels Horts

08027407

CEIP Montpedrós

Santa Coloma de Cervelló

08038272

CEIP García Lorca

Santa Margarida de Montbui

08030649

CEIP Sant Martí

Torrelles de Llobregat

08030789

CEIP Pompeu Fabra

Vallirana

08063795

CEIP Marta Mata

Vilanova del Camí

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08043395

IES Alexandre de Riquer

Calaf

08046645

IES Molí de la Vila

Capellades

08045537

IES Josep Lluís Sert

Castelldefels

08040539

IES Les Marines

Castelldefels

08045859

IES de Corbera de Llobregat

Corbera de Llobregat

08033900

IES Joan Miró

Cornellà de Llobregat

08035143

IES Miquel Martí i Pol

Cornellà de Llobregat

08023131

IES Baldiri Guilera

El Prat de Llobregat

08053285

IES El Castell

Esparreguera

08017530

IES de Bruguers

Gavà

08062171

EOI d'Igualada

Igualada

08047364

IES Joan Mercader

Igualada

08037152

IES Joan Oró

Martorell

08020620

IES Pompeu Fabra

Martorell

08060514

SES de Masquefa

Masquefa

08021430

IES Lluís de Requesens

Molins de Rei

08043978

IES Daniel Blanxart i Pedrals

Olesa de Montserrat

08047820

IES Guinovarda

Piera

08025605

IES Camps Blancs

Sant Boi de Llobregat

08047509

IES Ítaca

Sant Boi de Llobregat

08025654

IES Joaquim Rubió i Ors

Sant Boi de Llobregat

08041519

IES Martí Dot

Sant Feliu de Llobregat

08026683

IES Francesc Ferrer i Guàrdia

Sant Joan Despí

08053340

IES Gabriela Mistral

Sant Vicenç dels Horts

08044570

IES Vall d'Arús

Vallirana

08053364

IES Josep Mestres i Busquets

Viladecans

08031228

IES Torre Roja

Viladecans

Centres de formació de persones adultes

08062122

CFA Martorell

Martorell

Serveis territorials al Vallès Occidental

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028931

CEIP La Mu|eira

Badia del Vallès

08028941

CEIP La Sardana

Badia del Vallès

08028916

CEIP Las Seguidillas

Badia del Vallès

08028254

CEIP Can Llobet

Barberà del Vallès

08041210

CEIP del Bosc

Barberà del Vallès

08061142

CEIP Miquel Martí i Pol

Barberà del Vallès

08062742

CEIP Benviure

Castellbisbal

08057229

CEIP Els Arenys

Castellbisbal

08062626

CEIP Collserola

Cerdanyola del Vallès

08036411

CEIP Saltells

Cerdanyola del Vallès

08034783

CEIP Elvira Cuyàs

Montcada i Reixac

08021685

CEIP Font Freda

Montcada i Reixac

08035283

CEIP Reixac

Montcada i Reixac

08041222

CEIP Can Cladellas

Palau-solità i Plegamans

08038156

CEIP Escursell i Bartalot

Ripollet

08023554

CEIP Josep Maria Ginesta

Ripollet

08061154

CEIP Ca n'Alzamora

Rubí

08023852

CEIP Joan Maragall

Rubí

08034060

CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

Rubí

08032351

CEIP Pau Casals

Rubí

08024704

CEE de Reeducació Auditiva

Sabadell

08024789

CEE Francesc Bellapart

Sabadell

08024807

CEIP Agnès Armengol

Sabadell

08035957

CEIP Can Deu

Sabadell

08061166

CEIP de Can Llong

Sabadell

08023943

CEIP Gaudí

Sabadell

08041611

CEIP Joanot Alisanda

Sabadell

08035969

CEIP Joaquim Blume

Sabadell

08024017

CEIP Miquel Carreras

Sabadell

08043954

CEIP Ribatallada

Sabadell

08024790

CEIP Roureda

Sabadell

08024844

CEIP Torreguitart

Sabadell

08062641

CEIP L'Olivera

Sant Cugat del Vallès

08025824

CEIP La Floresta

Sant Cugat del Vallès

08026919

CEIP Josep Gras

Sant Llorenç Savall

08044454

CEIP Pilarín Bayés

Sant Quirze del Vallès

08060484

CEIP Taula Rodona

Sant Quirze del Vallès

08058465

CEIP Enxaneta

Terrassa

08029350

CEIP França

Terrassa

08030212

CEIP Josep Ventalló i Vintró

Terrassa

08039665

CEIP Lanaspa-Giralt

Terrassa

08061774

CEIP Les Arenes

Terrassa

08038314

CEIP Mare de Déu de Montserrat

Terrassa

08030248

CEIP Pau Vila i Dinarès

Terrassa

08030194

CEIP Pere Viver i Aymerich

Terrassa

08029386

CEIP Ramón y Cajal

Terrassa

08051318

CEIP Sant Llorenç del Munt

Terrassa

08067235

CEIP Velázquez

Terrassa

08061191

CEIP Font de l'Orpina

Vacarisses

08041726

CEIP Roc Blanc

Viladecavalls

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08042342

IES de Badia del Vallès

Badia del Vallès

08034035

IES Federica Montseny

Badia del Vallès

08035349

IES La Romànica

Barberà del Vallès

08046682

IES de Castellar

Castellar del Vallès

08053145

IES Castellbisbal

Castellbisbal

08053169

IES Matadepera

Matadepera

08044533

IES La Ferreria

Montcada i Reixac

08054174

IES La Ribera

Montcada i Reixac

08054186

IES Can Mas

Ripollet

08037206

IES Lluís Companys

Ripollet

08036330

IES J.V. Foix

Rubí

08043668

IES L'Estatut

Rubí

08044636

EOI de Sabadell

Sabadell

08039203

IES Agustí Serra i Fontanet

Sabadell

08024741

IES Escola Industrial

Sabadell

08024871

IES Pau Vila

Sabadell

08046669

IES Ribot i Serra

Sabadell

08047583

IES Sant Quirze del Vallès

Sant Quirze del Vallès

08053251

IES Cavall Bernat

Terrassa

08030340

IES Investigador Blanxart

Terrassa

08034059

IES Nicolau Copèrnic

Terrassa

Centres de formació de persones adultes

08055397

CFA Jaume Tuset

Ripollet

08056997

CFA La Concòrdia

Sabadell

08057001

CFA La Creu de Barberà

Sabadell

Serveis territorials a Girona

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17000019

CEIP Lluís Marià Vidal-ZER Les Salines

Agullana

17007518

ZER Les Salines

Agullana

17000032

CEIP Vilademany

Aiguaviva

17000056

CEIP la Branca - ZER Montgrí

Albons

17000135

CEIP Pompeu Fabra

Anglès

17007521

ZER La Garriga

Avinyonet de Puigventós

17000342

CEIP Baldiri Reixac

Banyoles

17005182

CEIP Can Puig

Banyoles

17000329

CEIP Pla de l'Ametller

Banyoles

17000354

CEIP Joan Reglà

Bàscara

17000263

CEIP Doctor Arruga

Begur

17000381

CEIP El Rajaret - ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17007531

ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17000391

CEIP Salvador Vilarrasa

Besalú

17006940

CEIP de Lliurona

Beuda

17004293

CEIP Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines

Biure

17000469

CEIP Joaquim Ruyra

Blanes

17005017

CEIP Quatre Vents

Blanes

17008274

CEIP Sa Forcanera

Blanes

17000603

CEIP Santa Cecília - ZER Les Salines

Boadella i les Escaules

17004888

CEIP Santa Cecília - ZER Cerdanya

Bolvir

17000561

CEIP de Bordils

Bordils

17000573

CEIP de Borrasà - ZER Canigonenca

Borrassà

17000585

CEIP Montseny

Breda

17008641

CEIP de Cabanes-ZER Canigó

Cabanes

17000627

CEIP Caritat Serinyana

Cadaqués

17000822

CEIP Els Dòlmens - ZER Requesens

Capmany

17007488

ZER Requesens

Capmany

17000883

CEIP Vall d'Aro

Castell-Platja d'Aro

17000861

CEIP Castellroc - ZER Els Volcans

Castellfollit de la Roca

17007907

CEIP Joana d'Empúries

Castelló d'Empúries

17000913

CEIP L'Aulet

Celrà

17007555

ZER Baix Ter

Cervià de Ter

17000937

CEIP Mossèn J. Maria Albert-ZER La Garriga

Cistella

17000950

CEIP Puig d'Esquers

Colera

17003631

CEIP La Pedra Dreta-ZER Les Gavarres

Cruïlles,Monells i S. Sadurní Heura

17001036

CEIP Mont-roig - ZER Requesens

Darnius

17000068

CEIP del Far d'Empordà - ZER Canigó

El Far d'Empordà

17002879

CEIP Les Clisques

El Port de la Selva

17001085

CEIP Antoni Balmanya - ZER Requesens

Espolla

17008808

CEIP Carme Guasch i Darné

Figueres

17001115

CEIP Josep Pous i Pagès

Figueres

17001103

CEIP Salvador Dalí

Figueres

17004827

CEIP Alzina Reclamadora

Fontcoberta

17008997

CEIP de Forallac

Forallac

17001346

CEIP Forn d'Anells

Fornells de la Selva

17001361

CEIP Teresa de Pallejà - ZER Empordà

Fortià

17007695

ZER Empordà

Fortià

17001371

CEIP de Garrigàs - ZER Empordà

Garrigàs

17001383

CEIP Joaquim Gifre

Garriguella

17001887

CEIP Carme Auguet

Girona

17008286

CEIP Domeny

Girona

17001425

CEIP Eiximenis

Girona

17004347

CEIP Font de la Pólvora

Girona

17001930

CEIP Josep Dalmau i Carles

Girona

17001838

CEIP Mare de Déu del Mont

Girona

17001486

CEIP Montjuïc

Girona

17008675

CEIP Pericot

Girona

17004335

CEIP Santa Eugènia

Girona

17001981

CEIP Mare de Déu dels Socors

Hostalric

17000241

CEIP Fluvianets - ZER Empordà

L'Armentera

17003781

CEIP Juncadella

La Cellera de Ter

17002004

CEIP Josep Pe|uelas del Rio

La Jonquera

17007294

CEIP Castell Cabrera - ZER Les Salines

La Vajol

17004001

CEIP Verntallat

La Vall d'en Bas

17002752

CEIP Sant Cristòfol

Les Planes d'Hostoles

17004657

CEIP Esteve Carles

Lloret de Mar

17004955

CEIP Pompeu Fabra

Lloret de Mar

17002201

CEIP Finestres - ZER Els Volcans

Mieres

17002247

CEIP Mont Cós - ZER El Llierca

Montagut i Oix

17002260

CEIP Joaquim Vallmajó

Navata

17005029

CEIP L'Esquirol - ZER Vall de Ter

Ogassa

17002302

CEIP Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí

Olot

17002429

CEIP Sant Roc

Olot

17002430

CEIP Marinada - ZER Canigonenca

Ordis

17002442

CEIP La Vall

Osor

17004736

CEE Els Àngels

Palamós

17002569

CEIP Ruiz Giménez

Palamós

17002612

CEIP Vila-romà

Palamós

17002764

CEIP Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Planoles

17002776

CEIP Tramuntana - ZER Empordà

Pont de Molins

17002818

CEIP Frigolet - ZER Les Goges

Porqueres

17008419

CEIP de Puigcerdà

Puigcerdà

17003070

CEIP Josep Boada

Riudarenes

17003094

CEIP de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17008237

CEIP Montserrat Vayreda

Roses

17003136

CEIP Narcís Monturiol

Roses

17004360

CEE La Masana

Salt

17008298

CEIP El Gegant del Rec

Salt

17004864

CEIP El Pla

Salt

17007919

CEIP Mas Masó

Salt

17003227

CEIP Sant Sebastià - ZER Requesens

Sant Climent Sescebes

17008018

CEIP Ardenya

Sant Feliu de Guíxols

17003343

CEIP Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17003392

CEIP Agustí Gifre

Sant Gregori

17003461

CEIP Les Escomes - ZER El Llierca

Sant Jaume de Llierca

17007452

ZER El Llierca

Sant Jaume de Llierca

17003483

CEIP Mestre Andreu

Sant Joan de les Abadesses

17003471

CEIP Sant Jordi - ZER Baix Ter

Sant Jordi Desvalls

17002193

CEIP Santa Fe - ZER Baix Ter

Sant Julià de Ramis

17000123

CEIP Sant Jordi

Sant Julià del Llor Bonmatí

17003586

CEIP Roqueta - ZER Les Goges

Sant Miquel de Campmajor

17003598

CEIP Vallgarriga

Sant Miquel de Fluvià

17007440

ZER Vall de Ter

Sant Pau de Segúries

17008249

CEIP Castell de Farners

Santa Coloma de Farners

17003641

CEIP Sant Salvador d'Horta

Santa Coloma de Farners

17003689

CEIP Pedralta

Santa Cristina d'Aro

17003690

CEIP Àlguema - ZER Empordà

Santa Llogaia d'Àlguema

17003719

CEIP Joan Maragall - ZER Els Volcans

Santa Pau

17007506

ZER Els Volcans

Santa Pau

17003768

CEIP Els Terraprims - ZER Tramuntana

Saus, Camallera i Llampaies

17007427

ZER Tramuntana

Saus, Camallera i Llampaies

17003801

CEIP Bora Gran - ZER Les Goges

Serinyà

17003823

CEIP Verdaguer

Sils

17003872

CEIP Guillem de Montgrí

Torroella de Montgrí

17003860

CEIP Portitxol

Torroella de Montgrí

17003926

CEIP Ignasi Melé i Farré

Tossa de Mar

17003938

CEIP Puig Rodó - ZER Montgrí

Ullà

17008493

CEIP Vall-llobrega

Vall-llobrega

17003537

CEIP de Vallfogona de Ripollès- ZER C. Arnau

Vallfogona de Ripollès

17004906

CEIP Salvador Espriu

Vidreres

17004074

CEIP Sant Iscle

Vidreres

17004098

CEIP Torre d'en Reig - ZER Canigó

Vilabertran

17004116

CEIP Madrenc

Vilablareix

17004153

CEIP de Sant Esteve de Guialbes

Vilademuls

17004748

CEE Mare de Déu del Mont

Vilafant

17004219

CEIP La Daina - ZER Vall de Ter

Vilallonga de Ter

17004220

CEIP Els Valentins - ZER Tramuntana

Vilamacolum

17004232

CEIP Josep de Ribot i Olivas - ZER Canigó

Vilamalla

17004244

CEIP Tramuntana - ZER La Garriga

Vilanant

17004281

CEIP Josep Madrenys

Vilobí d'Onyar

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17004487

IES Rafael de Campalans

Anglès

17008821

EOI de Banyoles

Banyoles

17000305

IES Pere Alsius i Torrent

Banyoles

17005662

IES Serrallarga

Blanes

17006678

SES Cap de Creus

Cadaqués

17008651

SES de Caldes de Malavella

Caldes de Malavella

17005650

IES de Cassà de la Selva

Cassà de la Selva

17007609

IES Olivar Gran

Figueres

17001759

IES Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Girona

17001723

IES Jaume Vicens Vives

Girona

17004499

IES Narcís Xifra i Masmitjà

Girona

17006939

IES Santa Eugènia

Girona

17006733

IES Vescomtat de Cabrera

Hostalric

17005251

IES El Pedró

L'Escala

17006757

IES de Llagostera

Llagostera

17005340

EASD d'Olot

Olot

17005893

IES Bosc de la Coma

Olot

17002387

IES Montsacopa

Olot

17002557

IES Baix Empordà

Palafrugell

17002545

IES Frederic Martí i Carreras

Palafrugell

17005741

IES Pere Borrell

Puigcerdà

17008833

EOI de Ripoll

Ripoll

17005364

IES Cap Norfeu

Roses

17003203

IES Salvador Espriu

Salt

17003318

IES de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

17004517

IES Anton Busquets i Punset

Sant Hilari Sacalm

17005923

IES Montgrí

Torroella de Montgrí

Centres de formació de persones adultes

   

17007178

CFA Maria Verdaguer

Figueres

17007671

CFA La Garrotxa

Olot

17008146

CFA Palafrugell

Palafrugell

Serveis territorials a Lleida

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000021

CEIP de Bóixols - ZER Pallars Jussà

Abella de la Conca

25000031

CEIP Andreu Farran - ZER Montsec

Àger

25000109

CEIP de Montclar - ZER El Sió

Agramunt

25000122

CEIP Sant Esteve - ZER Urgellet

Alàs i Cerc

25000183

CEIP d'Alcanó - ZER L'Eral

Alcanó

25000286

CEIP Sant Blai - ZER Serra Llarga

Algerri

25007906

ZER Serra Llarga

Algerri

25000316

CEIP d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Alins

25000407

CEIP Sant Miquel - ZER L'Oliver

Almatret

25000781

CEIP Àngel Guimerà

Balaguer

25000857

CEIP La Noguera

Balaguer

25005843

CEIP d'Ogern - ZER El Solsonès

Bassella

25000985

CEIP Ramon Farrerons

Bell-lloc d'Urgell

25003676

CEIP Els Set Focs - ZER Elaia

Bellaguarda

25000961

CEIP Bonavista

Bellcaire d'Urgell

25001001

CEIP Sant Bartomeu - ZER Espernallac

Bellmunt d'Urgell

25001011

CEIP Valeri Serra

Bellpuig

25001059

CEIP Mare de Déu de Talló

Bellver de Cerdanya

25001072

CEIP Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Bellvís

25001096

CEIP Sant Joan

Benavent de Segrià

25001102

CEIP Sants Abdó i Senén - ZER La Segarra

Biosca

25001126

CEIP Vallmajor - ZER Elaia

Bovera

25001229

CEIP de Camarasa - ZER El Jonc

Camarasa

25001254

CEIP Timorell - ZER Vall de l'Aranyó

Castelldans

25001278

CEIP Santa Maria - ZER Serra Llarga

Castelló de Farfanya

25001291

CEIP Jaume Balmes

Cervera

25009095

CEIP Les Savines

Cervera

25001333

CEIP El Cérvol - ZER Riu Set

Cervià de les Garrigues

25001357

CEIP de Ciutadilla - ZER Guicivervi

Ciutadilla

25001400

CEIP Sant Climent - ZER Narieda

Coll de Nargó

25006501

CEIP Escola Alba

Corbins

25008224

ZER Argelaga

Corbins

25001394

CEIP Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

El Cogul

25003755

CEIP Ribagorçana

El Pont de Suert

25000110

CEIP Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Els Alamús

25003445

CEIP Josep Güell - ZER Pedrera

Els Omellons

25005909

CEIP Mossèn R. Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003500

CEIP de les Pallargues - ZER La Segarra

Els Plans de Sió

25004619

CEIP Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes

Els Torms

25001539

CEIP La Closa

Esterri d'Àneu

25001758

CEIP de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25001761

CEIP Ramon Faus i Esteve

Guissona

25007839

ZER Pallars Jussà

Isona i Conca Dellà

25001801

CEIP Mare de Déu de l'Horta

Ivars d'Urgell

25001795

CEIP Sant Sebastià - ZER Serra Llarga

Ivars de Noguera

25004826

CEIP de Tuixent - ZER El Solsonès

Josa i Tuixén

25001916

CEIP L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25000146

CEIP M.de Déu de Montserrat- ZER Vall de l'Aranyó

L'Albagés

25001473

CEIP Porcel de Cervera - ZER Pedrera

L'Espluga Calba

25008236

ZER Pedrera

L'Espluga Calba

25003536

CEIP de la Coma - ZER El Solsonès

La Coma i la Pedra

25001710

CEIP de la Granadella - ZER Elaia

La Granadella

25007815

ZER Elaia

La Granadella

25001722

CEIP Sant Jaume - ZER Baix Segrià

La Granja d'Escarp

25003664

CEIP Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25003688

CEIP Els Raiers

La Pobla de Segur

25003792

CEIP Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

La Portella

25000675

CEIP M.de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

La Sentiu de Sió

25008765

CEIP La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà

La Torre de Cabdella

25008534

CEIP de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25002957

CEIP Estudi Alejandro Casona

Les

25000717

CEIP de Tartareu - ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25007840

ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25001141

CEIP Joan XXIII

Les Borges Blanques

25002982

CEIP de Lladurs - ZER El Solsonès

Lladurs

25003032

CEIP de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Llavorsí

25007803

ZER Alt Pallars Sobirà

Llavorsí

25001990

CEIP Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002052

CEIP Balàfia

Lleida

25002064

CEIP Camps Elisis

Lleida

25002131

CEIP Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25001953

CEIP Enric Farreny

Lleida

25006264

CEIP Escola Espiga

Lleida

25002143

CEIP Ginesta

Lleida

25002091

CEIP Magí Morera i Galícia

Lleida

25008777

CEIP Parc de l'Aigua

Lleida

25002167

CEIP R. Berenguer IV-ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002088

CEIP Riu Segre

Lleida

25002003

CEIP Santa Maria de Gardeny

Lleida

25003056

CEIP Portella Blanca - ZER Baridà - Batllia

Lles de Cerdanya

25003093

CEIP de Llobera - ZER El Solsonès

Llobera

25003123

CEIP Otogesa - ZER L'Oliver

Maials

25005892

CEIP de Maldà - ZER Riu Corb

Maldà

25003111

CEIP de Massalcoreig - ZER Baix Segrià

Massalcoreig

25003135

CEIP Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Menàrguens

25003263

CEIP Pere Sarret - ZER Baridà - Batllia

Montellà i Martinet

25003275

CEIP Ridolaina - ZER Baridà - Batllia

Montellà i Martinet

25003299

CEIP Els Agols - ZER Urgellet

Montferrer i Castellbò

25003241

CEIP Colomina - ZER El Romaní

Montgai

25003305

CEIP Sant Isidre - ZER La Coma

Montoliu de Lleida

25000560

CEIP Ruda - ZER Val d'Aran

Naut Aran

25000559

CEIP Sant Martí - ZER Val d'Aran

Naut Aran

25003330

CEIP Aiguadora - ZER El Solsonès

Navès

25003469

CEIP Miret i Sans - ZER Narieda

Organyà

25007827

ZER Narieda

Organyà

25003482

CEIP Leandre Cristòfol - ZER Montsec

Os de Balaguer

25003585

CEIP Sant Miquel - ZER Narieda

Peramola

25003627

CEIP de Sant Climent - ZER El Solsonès

Pinell de Solsonès

25006069

CEIP d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Pinós

25003718

CEIP de Ponts

Ponts

25005983

CEIP Sant Serni - ZER Baridà - Batllia

Prats i Sansor

25003809

CEIP Montalbà - ZER Riu Corb

Preixana

25003846

CEIP El Puig - ZER Baridà - Batllia

Prullans

25005910

CEIP Abat Ruera - ZER Pedrera

Puiggròs

25003858

CEIP de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

Puigverd d'Agramunt

25003871

CEIP Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà

Rialp

25007773

ZER La Segarra

Ribera d'Ondara

25003974

CEIP de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès

Riner

25004103

CEIP El Tallat - ZER Riu Corb

Sant Martí de Riucorb

25004073

CEIP Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra

Sant Ramon

25004115

CEIP La Roca - ZER L'Eral

Sarroca de Lleida

25004221

CEIP El Timó - ZER Plaurcén

Sidamon

25009009

ZER El Solsonès

Solsona

25004395

CEIP Jaume Miret

Soses

25008111

ZER La Coma

Sudanell

25004413

CEIP de Sunyer - ZER L'Eral

Sunyer

25008790

CEIP Maria-Mercè Marçal

Tàrrega

25004577

CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tírvia

25008157

ZER Riu Ondara

Tornabous

25004759

CEIP El Roser - ZER Alt Segrià

Torre-serona

25004723

CEIP La Bassa

Torregrossa

25006549

CEIP d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25003895

CEIP Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà

Vall de Cardós

25008935

CEIP La Ràpita-ZER El Jonc

Vallfogona de Balaguer

25004851

CEIP Salvador Espriu - ZER El Jonc

Vallfogona de Balaguer

25008081

ZER El Jonc

Vallfogona de Balaguer

25004863

CEIP Jardí - ZER Guicivervi

Verdú

25005077

CEIP Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè

Vila-sana

25004966

CEIP Ramon Perelló - ZER Guicivervi

Vilagrassa

25007761

ZER Guicivervi

Vilagrassa

25004981

CEIP Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Vilaller

25007891

ZER Alta Ribagorça

Vilaller

25005090

CEIP Mestral - ZER Argelaga

Vilanova de la Barca

25005107

CEIP Sant Bonifaci - ZER Riu Set

Vinaixa

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25001311

IES Antoni Torroja

Cervera

25005685

IES La Segarra

Cervera

25006240

IES El Pont de Suert

El Pont de Suert

25007025

SES Morelló

Esterri d'Àneu

25007505

IES de Guissona

Guissona

25008558

EOI de La Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell

25006148

IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran

Les

25002696

IES Marius Torres

Lleida

25005582

IES Terres de Ponent

Mollerussa

25008248

SES de Sant Llorenç de Morunys

Sant Llorenç de Morunys

25007529

IES Seròs

Seròs

25006291

IES Hug Roger III

Sort

25006239

IES d'Aran

Vielha e Mijaran

Centres de formació de persones adultes

   

25007611

CFA Joan Carles I

Lleida

25008625

CFA Mollerussa

Mollerussa

25008753

CFA Solsonès

Solsona

Serveis territorials a Tarragona

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43000020

CEIP Sant Miquel - ZER La Parellada

Aiguamúrcia

43005297

CEIP Joan Perucho

Albinyana

43000135

CEIP Mare de Déu del Remei

Alcover

43000251

CEIP La Portalada

Altafulla

43000512

CEIP El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43000615

CEIP L'Estel - ZER Els Ceps

Bonastre

43009096

ZER Els Ceps

Bonastre

43000640

CEIP M.de Déu de la Candela- ER Baix Camp Sud

Botarell

43000688

CEIP de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Cabra del Camp

43010141

CEIP Guillem Fortuny

Cambrils

43006356

CEIP Marinada

Cambrils

43000792

CEIP Sant Isidre - ZER Les Vinyes

Capçanes

43005893

CEIP Centcelles

Constantí

43000895

CEIP Mossèn Ramon Bergadà

Constantí

43000962

CEIP Dr.Piñol i Aguadé-ZER Montsant- S. de Prades

Cornudella de Montsant

43009001

ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43008535

CEIP Solcunit

Cunit

43005376

CEIP Puigmarí - ZER Baix Camp Sud

Duesaigües

43001498

CEIP Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43001504

CEIP Bisbe Martí - ZER El Francolí

El Milà

43001656

CEIP T. Godes i Domènech-ZER El Montmell

El Montmell

43005492

CEIP Santa Magdalena - ZER La Parellada

El Pont d'Armentera

43006988

CEE Garbí

El Vendrell

43006587

CEIP Àngels Garriga

El Vendrell

43010177

CEIP Coma-ruga

El Vendrell

43004736

CEIP Els Secallets

El Vendrell

43004815

CEIP Pau Casals

El Vendrell

43001334

CEIP Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Els Guiamets

43001826

CEIP Sant Sebastià

Els Pallaresos

43001051

CEIP Antoni Vilanova

Falset

43001115

CEIP M. de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43009023

ZER L'Aglà

Gratallops

43009059

ZER Baix Camp Nord

L'Aleixar

43001462

CEIP Els Til·lers - ZER El Francolí

La Masó

43005467

CEIP Les Codinetes - ZER Baix Gaià

La Nou de Gaià

43005546

CEIP de La Riba

La Riba

43003082

CEIP Guillem de Claramunt

La Secuita

43000627

CEIP Rocabruna

Les Borges del Camp

43001383

CEIP Anicet Villar - ZER Les Vinyes

Marçà

43010554

ZER Les Vinyes

Marçà

43005421

CEIP Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps

Masllorenç

43001796

CEIP Sant Sebastià - ZER Atzavara

Nulles

43009886

CEIP Perafort

Perafort

43002053

CEIP Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43005510

CEIP S. de Prades-ZER Montsant- Serra de Prades

Prades

43009035

ZER Atzavara

Puigpelat

43010505

CEIP La Vitxeta

Reus

43002235

CEIP Pompeu Fabra

Reus

43006228

CEIP Rosa Sensat

Reus

43006371

CEIP Sant Roc - ZER Conca de Barberà

Rocafort de Queralt

43005571

CEIP Les Comes - ZER El Montmell

Rodonyà

43005662

CEIP Josep Nin - ZER Baix Gaià

Salomó

43009451

CEIP de Salou

Salou

43006393

CEIP Europa

Salou

43004931

CEIP Santa Maria del Mar

Salou

43009400

ZER La Talaia

Sant Jaume dels Domenys

43003124

CEIP Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà

Solivella

43003136

CEIP Bonavista

Tarragona

43005911

CEIP Campclar

Tarragona

43003690

CEIP de Pràctiques

Tarragona

43003720

CEIP Mare de Déu del Miracle

Tarragona

43006381

CEIP Mediterrani

Tarragona

43010827

CEIP de Torredembarra

Torredembarra

43004487

CEIP Montsant-ZER Montsant- Serra de Prades

Ulldemolins

43009114

ZER El Francolí

Vallmoll

43004633

CEIP Eugeni d'Ors

Valls

43004517

CEIP Rocabruna - ZER El Francolí

Valls

43009333

ZER Vandellòs- Pratdip

Vandellòs i l'Hospitalet d'Infant

43004921

CEIP Bernardí Tolrà - ZER El Montmell

Vila-rodona

43009382

ZER El Montmell

Vila-rodona

43006241

CEIP La Plana

Vila-seca

43005637

CEIP Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara

Vilabella

43004888

CEIP Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud

Vilanova d'Escornalbou

43010621

CEIP Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord

Vilaplana

43005017

CEIP del Montgoi - ZER Poblet

Vilaverd

43009141

ZER Poblet

Vimbodí i Poblet

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43006654

IES Cambrils

Cambrils

43010335

IES La Mar de la Frau

Cambrils

43007646

IES de Constantí

Constantí

43004803

IES Andreu Nin

El Vendrell

43007580

IES de L'Arboç

L'Arboç

43010414

IES Baix Penedès Nord

La Bisbal del Penedès

43002570

IES Gaudí

Reus

43009722

IES Cal·lípolis

Tarragona

43006125

IES Campclar

Tarragona

43008481

IES Collblanc

Tarragona

43003653

IES Comte de Rius

Tarragona

43005704

IES Francesc Vidal i Barraquer

Tarragona

43006630

IES Pere Martell

Tarragona

43003732

IES Pons d'Icart

Tarragona

43006952

IES Torredembarra

Torredembarra

43010670

EOI de Valls

Valls

43007208

IES Berenguer d'Entença

Vandellòs i l'Hospitalet d'Infant

43008523

IES Vila-seca

Vila-seca

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Codi

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43005698

CEIP Marjal - ZER Mediterrània

Alcanar

43009308

ZER Mediterrània

Alcanar

43009217

CEIP del Poble Nou del Delta- ZER Mediterrània

Amposta

43005224

CEIP Mestre Agustí Barberà

Amposta

43000482

CEIP Mare de Déu del Portal

Batea

43004074

CEIP L'Assumpció

Deltebre

43009461

ZER Terra Alta-Centre

El Pinell de Brai

43005388

CEIP Joan Martí i Miralles - ZER Montsià

Freginals

43005406

CEIP El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Garcia

43009345

ZER Ribera d'Ebre Nord

Garcia

43005418

CEIP Sant Salvador - ZER Montsià

Godall

43001097

CEIP Los Castellets - ZER Terra Alta Nord

La Fatarella

43005479

CEIP 1 d'Abril - ZER Ebre

La Palma d'Ebre

43005601

CEIP El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

La Torre de l'Espanyol

43001437

CEIP Rosa Gisbert - ZER Montsià

Masdenverge

43001681

CEIP Lluís Vi|as i Vi|oles

Móra d'Ebre

43001723

CEIP 3 d'Abril

Móra la Nova

43002144

CEIP M. de Déu de la Fontcalda- ZER Ports-Algars

Prat de Comte

43004189

CEIP Sant Jaume

Sant Jaume d'Enveja

43005613

CEIP Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Sant Jaume d'Enveja

43003008

CEIP Jaume Balmes

Santa Bàrbara

43003835

CEIP Josep Riba - ZER Les Vinyes

Tivissa

43008912

CEIP Cinta Curto

Tortosa

43003987

CEIP Port rodó - ZER Mestral

Tortosa

43009370

ZER Terra Alta Nord

Vilalba dels Arcs

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43006101

IES Montsià

Amposta

43006642

IES Terra Alta

Gandesa

43009862

EOI de Tortosa

Tortosa

(08.018.040)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal