Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5072 - 18/02/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/354/2008, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments de règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2008. (Pàg. 12576)


RESOLUCIÓ

EDU/354/2008, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments de règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2008.

El Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, preveu que per accedir a la formació professional de grau mitjà caldrà estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, i del títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior, d'acord amb el que preveu l'article 41.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de 28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000, de 3 d'abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000), preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada i convocada anualment pel Departament d'Educació, d'acord amb els requisits que s'hi estableixen.

D'altra banda, el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments d'esport de règim especial, preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada pel Departament d'Educació, d'acord amb els requisits que s'hi estableixen.

Així mateix, el Decret 169/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport, preveu a l'article 10 l'accés sense titulació a aquests ensenyaments sempre que se superi una prova de caràcter general, i es compleixin la resta de requisits. Aquest mateix article preveu també que aquestes proves d'accés puguin coincidir en contingut i en calendari amb les proves d'accés als cicles formatius.

El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, estableix noves exempcions en la part específica de la prova d'accés a grau superior de la família d'Activitats Físiques i Esportives de la formació professional.

L'actual convocatòria conté, respecte a l'anterior, les modificacions necessàries per adaptar les proves al Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre. En aquest sentit es regulen les parts de la prova d'accés de grau mitjà i l'exempció d'una part de les parts per aquelles persones que acreditin una determinada experiència laboral, esportiva o de voluntariat d'almenys un any.

D'altra banda, cal adaptar les proves d'accés als ensenyaments d'esports al Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre. En aquest sentit en la prova d'accés als ensenyaments d'esports de grau superior s'elimina la part específica segons el que disposa l'article 31 de l'esmentat Reial decret.

Així mateix, s'han modificat algunes matèries de l'accés al grau superior per tal de donar resposta a les necessitats de formació bàsica requerida per cursar els ensenyaments de formació professional.

Pel que fa a la inscripció a les proves, es dóna compliment al que preveu l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, que aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Educació.

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'anomenen proves d'accés a grau mitjà, les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports de règim especial i a les formacions esportives de nivell 1 i s'anomenen proves d'accés a grau superior, les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional, les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports de règim especial i a les formacions esportives de nivell 3, llevat en els casos en que la pròpia Resolució n'estableixi la diferència.

Així mateix, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments d'esports tant els ensenyaments d'esports de règim especial, com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això,

Resolc:

.1 Convocar, per a l'any 2008, les proves d'accés a grau mitjà i a grau superior que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Objectiu de les proves d'accés

2.1 L'objectiu de la prova d'accés a grau mitjà és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

2.2 L'objectiu de la prova d'accés a grau superior és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

.3 Estructura de les proves d'accés

3.1 Prova d'accés a grau mitjà de formació professional i d'ensenyaments d'esports.

Part sociolingüística

Comprèn les matèries: llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i llengua estrangera (anglès o francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica

Comprèn l'àmbit matemàtic (matèria: matemàtiques) i l'àmbit científic-tecnològic (matèries: tecnologia, ciències naturals i educació visual i plàstica).

3.2 Prova d'accés a grau superior de formació professional

Part comuna

Comprèn les matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

Part específica

Comprèn diverses matèries relacionades amb els camps professionals, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta resolució.

3.3 Prova d'accés a grau superior d'ensenyaments d'esports

Comprèn únicament les matèries comunes, que són: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

3.4 Calendari de realització de les proves d'accés

La prova d'accés a grau mitjà es farà el dia 7 de maig de 2008 i la prova d'accés a grau superior els dies 15 i 16 de maig de 2008.

.4 Inscripció a les proves d'accés

4.1 Període i procediment d'inscripció.

La inscripció a les proves d'accés, tant a grau mitjà com a grau superior, es farà del 28 de febrer al 14 de març de 2008. La sol·licitud es presentarà per via telemàtica mitjançant l'aplicació disponible a la pàgina web: http://www.gencat.cat/educacio, i es podrà tramitar des de qualsevol terminal de què disposin les persones interessades. També es podrà presentar per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització al Departament d'Educació per obtenir, mitjançant les seves bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant, i per obtenir les dades que acreditin la pertinència a una família nombrosa, si és el cas, de les bases de dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

La persona que estigui cursant qualsevol ensenyament o el curs de preparació de la prova d'accés en un institut d'educació secundària dependent del Departament d'Educació no podrà inscriure's a fer la prova d'accés en el mateix IES on cursa aquests ensenyaments, a excepció d'aquelles comarques on hi hagi una sola comissió avaluadora.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats assignarà, d'ofici, una altra comissió avaluadora en cas que s'incompleixi aquest requisit, o criteris de distribució territorial de les persones aspirants així ho aconsellin. El dia 10 d'abril de 2008 les persones inscrites podran consultar telemàticament a la página web del Departament d'Educació www.gencat.cat/educacio la comissió avaluadora assignada definitivament per a realitzar la prova d'accés.

El pagament de les taxes corresponents es farà pels mitjans següents: mitjançant pagament telemàtic amb targeta bancària o bé imprimint la carta de pagament d'Internet, i amb la qual s'anirà a pagar presencialment a les oficines de .la Caixa., o bé per ServiCaixa, en el termini indicat en aquesta carta de pagament.

En qualsevol cas, les persones aspirants hauran de presentar al centre assignat per fer la prova d'accés, la documentació que es relaciona al punt 12.4 per a la prova d'accés a grau mitjà, i al punt 13.4 per a la prova d'accés a grau superior, en els terminis indicats.

4.2 Per a la prova d'accés a grau mitjà.

Cal indicar la llengua estrangera triada en la sol·licitud d'inscripció.

4.3 Per a la prova d'accés a grau superior.

S'haurà d'indicar:

a) El títol de tècnic/a de grau mitjà que posseeix, si és el cas.

b) El nom del cicle formatiu o ensenyaments d'esports per al qual se sol·licita la realització de la prova d'accés.

c) En la part comuna de la prova d'accés de formació professional, i en la prova d'accés d'ensenyaments d'esports, la llengua estrangera triada: anglès, francès o alemany.

d) En la part específica de la prova d'accés de formació professional, el nom de les matèries triades, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta Resolució. En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera la persona aspirant podrà triar entre anglès i francès, però en cap cas no es podrà examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.

En el cicle formatiu d'Animació d'activitats físiques i esportives, la matèria Educació física serà obligatòria, i caldrà triar una segona matèria d'acord amb l'annex 3.

La persona aspirant no podrà modificar els ensenyaments per als quals s'ha inscrit, ni l'elecció de les matèries triades passat el termini de presentació de documentació al centre.

4.4 Taxes.

Les taxes d'inscripció són les que estableix la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i els imports seran els legalment establerts en el moment de la inscripció a les proves d'accés. La manca de pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

.5 Persones aspirants amb necessitats específiques

5.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, podran sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés.

5.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d'acord amb el model que es detalla a l'annex 4 d'aquesta Resolució, adreçada a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 3 de març de 2008.

A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, cal adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: certificat del CAD (Centre d'Atenció al Disminuït) del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que informi del grau de discapacitat reconeguda o document equivalent. Caldrà aportar també, si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, juntament amb la proposta dels recursos addicionals que es considerin adequats.

c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Educació, que la persona aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

5.3 La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informarà la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

.6 Informació i orientació a les persones aspirants

Tots els instituts d'educació secundària dependents del Departament d'Educació que imparteixen ensenyaments de formació professional i d'esport de règim especial, i els centres o aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació que en fan la preparació, han d'oferir informació i orientació sobre els ensenyaments professionals i esportius a les persones interessades i sobre el procediment d'inscripció i funcionament de les proves d'accés. La direcció del centre ha de designar el personal adient per dur-les a terme.

.7 Efectes de la superació de les proves d'accés

7.1 Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l'Estat espanyol.

7.2 Haver superat les proves d'accés faculta les persones que no tenen la titulació exigida a matricular-se als ensenyaments per als quals hagi superat l'accés. Tot i això, la superació de la prova d'accés no garanteix una plaça escolar.

Les persones que havent superat aquestes proves d'accés, vulguin matricular-se a un cicle formatiu de formació professional, o als ensenyaments d'esports hauran de sol·licitar la preinscripció, en el termini que s'estableixi, al centre on el vulguin cursar. Els centres docents sostinguts amb fons públics, efectuaran la preinscripció corresponent, d'acord amb la normativa d'admissió d'alumnat.

7.3 Haver superat la prova d'accés a grau mitjà permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

7.4 Haver superat la prova d'accés a grau mitjà permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments d'esport de règim especial i de les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.5 Haver superat la prova d'accés a grau mitjà substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada.

7.6 Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

7.7 Haver superat la prova d'accés a grau superior permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments d'esport de règim especial i a les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.8 Haver superat la prova d'accés a grau superior substitueix la part comuna de la prova d'accés, a grau mitjà i a grau superior, d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada.

7.9 Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional permet l'accés a qualsevol cicle de la seva opció segons l'establert en l'annex 3, llevat que la persona aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica per experiència laboral, esportiva o de voluntariat, perquè en aquest cas l'accés estarà limitat als cicles pels quals té l'exempció reconeguda, i també permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau superior dels ensenyaments d'esport de règim especial i a les formacions esportives de nivell 3, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.10 Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau superior dels ensenyaments d'esport de règim especial i a les formacions esportives de nivell 3, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

7.11 Haver superat la prova d'accés a grau superior als ensenyaments d'esports, permet l'accés a aquests ensenyaments sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés, i substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau superior de cicles formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada.

.8 Elaboració de les proves

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats elaborarà les proves i les farà arribar a les comissions avaluadores.

.9 Comissió avaluadora

9.1 Nomenament.

Els/les directors/es dels serveis territorials nomenaran les persones membres de les comissions avaluadores de les proves d'accés convocades per aquesta Resolució i faran arribar una còpia a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 10 d'abril de 2008.

Les comissions avaluadores es constituiran en els centres designats per realitzar les proves d'accés, d'acord amb els criteris de racionalització de capacitat del centre i el nombre de persones aspirants per comissió.

Els/les directors/es dels serveis territorials nomenaran les comissions avaluadores que atendran la convocatòria d'incidències d'entre les comissions avaluadores que estan nomenades per a la convocatòria ordinària, i faran arribar una còpia a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del dia 10 d'abril de 2008.

9.2 Composició de les comissions.

9.2.1 A cada centre es podran constituir dues comissions avaluadores, una per a la prova d'accés a grau mitjà i una altra per a la prova d'accés a grau superior.

9.2.2 La comissió avaluadora per a la prova d'accés a grau mitjà estarà constituïda pels membres següents: el/la president/a, el/la secretari/a i nou o dotze vocals en funció del nombre de persones aspirants que hagi d'atendre la comissió.

A cada comissió es podrà designar com a vocal algun/a professor/a dels centres o aules de formació de persones adultes, o que imparteixi programes de garantia social, de centres dependents del Departament d'Educació, que haurà de tenir atribució docent en educació secundària per a les matèries corresponents en les especialitats indicades en l'annex 16 d'aquesta Resolució, tenint en compte que les persones que hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau mitjà o al grau superior d'aquesta convocatòria, no poden formar part de cap comissió avaluadora de proves d'accés del mateix grau per al qual han preparat.

Excepcionalment, prèvia autorització de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, poden formar-ne part si no hi ha altre professorat de la seva especialitat en el centre. El professorat dels centres que seran seus de comissions avaluadores en comarques on hi haurà més d'una comissió avaluadora, i hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau mitjà o al grau superior d'aquesta convocatòria, poden formar part de la comissió avaluadora únicament en el seu centre.

9.2.3 La comissió avaluadora per a la prova d'accés a grau superior estarà constituïda pels membres següents: el/la president/a, el/la secretari/a i tretze o disset vocals en funció del nombre de persones aspirants que hagi d'atendre la comissió.

A cada comissió es podrà designar com a vocal algun/a professor/a dels centres o aules de formació de persones adultes o del professorat que imparteixi programes de garantia social, de centres dependents del Departament d'Educació.

Les persones nomenades com a vocals de les comissions hauran de tenir atribució docent en educació secundària en les matèries de la part comuna i per les matèries de la part específica de grau superior en les especialitats indicades en l'annex 16 d'aquesta Resolució, tenint en compte que les persones que hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés al grau mitjà o al grau superior d'aquesta convocatòria no poden formar part de cap comissió avaluadora de proves d'accés del mateix grau per al qual han preparat.

9.2.4 El/La president/a i el/la secretari/ària de les comissions avaluadores ho seran d'ambdues comissions. Les persones nomenades com a vocals podran coincidir en ambdues comissions.

9.3 La relació de membres de cada comissió avaluadora es publicarà al tauler d'anuncis del centre docent on es realitzi la prova d'accés, no més tard del dia 11 d'abril de 2008.

9.4 Els/les membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.5 Les comissions estaran incloses dins la categoria tercera, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i d'actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels imports de determinades indemnitzacions.

9.6 Funcions de les comissions avaluadores.

La comissió:

a) Atendrà les consultes de les persones aspirants.

b) Comprovarà la documentació i els requisits de les persones aspirants.

c) Puntuarà el currículum presentat.

d) Organitzarà les proves d'accés en el centre i vetllarà pel desenvolupament correcte.

e) Corregirà i qualificarà les proves.

f) Publicarà les llistes i els resultats en els terminis i forma establerts.

g) Resoldrà les reclamacions, d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

9.7 En qualsevol moment de la realització de les proves d'accés o del procés, la comissió avaluadora podrà comprovar la identitat de les persones aspirants i, en cas de detectar l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

.10 Documentació i organització de les proves d'accés

10.1 Conservació de la documentació.

Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores conservaran tota la documentació generada durant els tres mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que les actes de les proves d'accés i una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova d'accés s'hauran de conservar de forma permanent. En cas de reclamacions, caldrà conservar la documentació fins a la resolució del procés.

10.2 Organització de la prova d'accés.

Els/Les directors/es dels serveis territorials vetllaran i prendran les mesures adequades per a l'execució correcta d'aquesta Resolució, i nomenaran un/a inspector/a d'Educació, preferentment de l'àrea de formació professional, per coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament del procés, i la correcta interpretació de la normativa.

El/la coordinador/a de formació professional de cada servei territorial col·laborarà amb el/la inspector/a d'educació, impulsarà la difusió d'aquesta convocatòria entre els agents socials, les empreses i les entitats del territori, donarà suport als centres en l'organització del procés i durà a terme les actuacions que la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats li encarregui.

La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats emetrà les instruccions necessàries per aplicar aquesta Resolució.

.11 Validesa d'altres proves d'accés

11.1 Validesa de les proves d'accés als mòduls professionals.

11.1.1 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 2 permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, de grau mitjà dels ensenyaments d'esports, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.1.2 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 3 permet sol·licitar la matriculació als cicles formatius de grau superior de formació professional afins, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener, per la qual es convoca la realització de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica per a l'any 2002 (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

11.1.3 Haver superat les proves d'accés als mòduls professionals 3 permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, de grau mitjà dels ensenyaments d'esports, i de grau mitjà dels ensenyaments artístics, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.2 Validesa de les proves d'accés als cicles formatius d'ensenyaments artístics.

11.2.1 Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional i, també al grau mitjà dels ensenyaments d'esports, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.2.2 Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny permet sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional i, també al grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esports, sempre i que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11.2.3. Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, permet matricular-se als ensenyaments d'esports sempre i que es compleixin la resta de requisits d'accés per a aquests ensenyaments, i dóna l'exempció de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

.12 Prova d'accés a grau mitjà

12.1 Calendari de realització de la prova d'accés.

12.1.1 Convocatòria ordinària.

Es farà el dia 7 de maig de 2008.

12.1.2 Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes alienes a la seva voluntat, i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d'incidències que es farà el dia 15 de maig de 2008 en els centres que es determinin.

La sol·licitud per ser admès/a a la convocatòria d'incidències s'ha de presentar al centre on ha estat admès/a inicialment no més tard del dia 8 de maig de 2008.

La comissió avaluadora del centre on està inscrita la persona aspirant examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l'absència justificada i, no més tard del dia 14 de maig de 2008, publicarà al tauler d'anuncis del centre la relació de persones aspirants admeses i excloses indicant el centre assignat on haurà d'anar a fer la prova d'accés. Aquesta relació també es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La comissió avaluadora del centre on inicialment s'ha inscrit la persona aspirant farà arribar el seu expedient original a la comissió avaluadora del centre d'incidències assignada no més tard del dia 15 de maig de 2008. A partir d'aquest moment i prèvia notificació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la persona aspirant passarà a estar inscrita a tots els efectes en la comissió avaluadora d'incidències.

12.2 Requisits per accedir a la prova d'accés.

Per inscriure's a les proves d'accés a grau mitjà caldrà tenir complerts 17 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2008.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional o als ensenyaments de grau mitjà d'esports no es poden presentar a la prova d'accés.

12.3 Exempcions de la prova d'accés.

12.3.1 Exempció de la matèria de llengua catalana. La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova d'accés i no han estudiat català en la seva escolaritat. Cal fer la sol·licitud al Servei d'Ensenyament del Català de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació fins al dia 3 de març de 2008.

12.3.2 Exempció d'una part de la prova d'accés.

12.3.2.1. Exempció de l'àmbit científic-tecnològic.

12.3.2.1.1 La poden sol·licitar les persones amb experiència laboral en qualsevol àmbit professional, que acreditin com a mínim un any d'experiència laboral a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

El document acreditatiu és l'original de l'Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social on figuri la persona interessada en situació d'alta en el Sistema de la Seguretat Social amb un total de temps efectiu igual o superior a un any.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova d'accés, del 14 al 21 d'abril del 2008, mitjançant el model que es detalla en l'annex 6 d'aquesta resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

12.3.2.1.2 La poden sol·licitar les persones amb experiència en tasques de voluntariat, experiència esportiva o que acreditin la condició d'esportistes d'alt nivell o alt rendiment.

a) S'entén per experiència en tasques de voluntariat aquelles realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure. Cal acreditar una experiència mínima d'un any en tasques de voluntariat, amb una dedicació equivalent a un any laboral a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

b) S'entén per experiència esportiva aquella que consisteix en una experiència mínima d'un any en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

c) S'entén per esportistes d'alt nivell o alt rendiment el que estableix el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, (BOE núm. 177, 25 de juliol de 2007).

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, abans del dia 3 de març de 2008, per tal que tingui efectes en la present convocatòria, mitjançant el model que es detalla a l'annex 6 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

12.3.2.1.3 Per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència.

Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o bé haver superat tots els crèdits associats a una unitat de competència del cicle formatiu de grau mitjà que es vol cursar, mitjançant la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova d'accés, del 14 al 21 d'abril del 2008, mitjançant el model que es detalla en l'annex 7 d'aquesta resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

12.3.3 Exempció total de la prova d'accés.

Les persones que hagin superat totalment les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys queden exemptes de realitzar la prova d'accés, i caldrà portar el document justificatiu al centre on hagi de cursar el cicle formatiu.

12.4 Presentació de la documentació al centre on es farà la prova d'accés, i comprovació de les dades d'inscripció.

Les persones aspirants hauran de presentar la documentació del 14 al 21 d'abril de 2008, al centre on faran la prova d'accés.

Totes les persones aspirants:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova d'accés.

Segons les condicions de la persona aspirant:

c) Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.

d) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova d'accés:

e.1) Document d'exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Ensenyament del Català de la Direcció General d'Innovació.

e.2) Sol·licitud d'exempció de l'àmbit científic-tecnològic per experiència laboral, adjuntant la documentació corresponent.

e.3) Document d'exempció de l'àmbit científic-tecnològic per experiència en voluntariat, experiència esportiva o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

e.4) Sol·licitud d'exempció de l'àmbit científic-tecnològic per haver acreditat una unitat de competència o haver superat tots els crèdits associats a una unitat de competència, adjuntant la documentació corresponent.

En el moment de la rebuda de documentació, el centre haurà de comprovar totes les dades d'inscripció dels aspirants, i confirmar la llengua estrangera elegida. En cas que es detecti alguna errada, es procedirà a l'esmena corresponent.

El centre lliurarà a la persona aspirant un full informatiu amb el calendari detallat que ha de seguir a partir d'aquell moment i la relació de material específic que haurà de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

El mateix dia de la prova d'accés, 7 de maig de 2008, hauran de presentar, si cal, la certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/1871/2007, de 15 de juny, segons el model dels annexos 5 i 6 de l'esmentada Resolució.

Tota la documentació formarà part de l'expedient de la persona aspirant, estarà a disposició de la comissió avaluadora i es conservarà al centre, d'acord amb el que estableix el punt 10.1 d'aquesta Resolució, sens perjudici del que estableix l'apartat 12.1.2 La comissió avaluadora farà pública, no més tard del dia 24 d'abril de 2008, la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, al tauler d'anuncis del centre on es faci la prova d'accés. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. A partir d'aquesta data, les persones aspirants podran presentar la documentació o aportar les dades que hi manquin no més tard del dia 25 d'abril de 2008. En cas que no ho facin, s'entendrà que renuncien a presentar-se a la prova d'accés o a l'exempció sol·licitada.

La comissió avaluadora es reunirà per examinar la documentació nova presentada, i publicarà, al tauler d'anuncis del centre, la relació definitiva de persones admeses i excloses, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, no més tard del dia 29 d'abril de 2008. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

12.5 Prova d'accés i qualificacions.

12.5.1 Lloc on es realitzarà la prova d'accés.

La prova d'accés es realitzarà als centres docents públics que determinin els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d'Educació. La relació de centres s'exposarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials i a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio, abans del dia 28 de febrer de 2008.

12.5.2 Desenvolupament de la prova d'accés.

12.5.2.1 Objectius de la prova d'accés.

Prenent com a referència els objectius de l'ensenyament secundari obligatori, s'estableixen per a la prova d'accés els objectius següents:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i millora, com a element determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant-ne les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.

c) Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.

d) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, castellana i, si escau, aranesa i, almenys, en una llengua estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de manera organitzada, autònoma i crítica.

12.5.2.2 Els temaris i els criteris d'avaluació.

Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova d'accés de grau mitjà són els que consten a l'annex 15 de la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener (DOGC 4808, de 26.1.2007).

12.5.2.3 Tipus de prova d'accés.

La prova d'accés a grau mitjà serà la mateixa per a tots els cicles o ensenyaments i es desenvoluparà en dues parts:

Part sociolingüística: comprèn les àrees de llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i llengua estrangera (anglès o francès).

Part científica, tecnològica i matemàtica: es subdivideix en dos àmbits: l'àmbit matemàtic, amb les matemàtiques com a única àrea i l'àmbit científic tecnològic, que comprèn les tres àrees: ciències naturals, tecnologia, i educació visual i plàstica.

12.5.2.4 Horari de realització de la prova d'accés.

La prova d'accés començarà a les 16 hores del dia 7 de maig de 2008. Pel que fa a la convocatòria d'incidències començarà a les 9.30 hores del dia 15 de maig de 2008 en el centre assignat. Les persones aspirants s'hauran de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova d'accés.

El temps de realització serà de quatre hores, que es distribuirà en dos blocs temporals de dues hores cadascun. En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part sociolingüística; la persona aspirant disposarà de totes les proves que lliurarà al final del bloc. Entre el primer i el segon bloc hi haurà un descans de 30 minuts. En el segon bloc es realitzaran els exercicis de la part científica, tecnològica i matemàtica. A la primera hora del segon bloc es farà la prova de l'àmbit matemàtic, i es lliurarà a la comissió avaluadora en acabar el temps. A la segona hora del segon bloc es farà la prova de l'àmbit científic-tecnològic, que comprèn les àrees de ciències naturals, tecnologia, i educació visual i plàstica; les proves es lliuraran totes en acabar el temps.

12.5.3 Documentació i material a portar en el moment de la prova d'accés.

a) Documentació.

El dia de la prova d'accés les persones aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que permeti a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat.

Si la comissió avaluadora detecta, en qualsevol moment del procés, l'incompliment de qualsevol dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

b) Material.

A partir del dia 14 d'abril de 2008, les persones aspirants hauran de consultar al tauler d'anuncis del centre on faran la prova d'accés el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

12.5.4 Qualificació de la prova d'accés i currículum.

12.5.4.1 Prova d'accés.

La qualificació de la prova d'accés estarà compresa entre 0 i 10 i la comissió avaluadora la calcularà aplicant el barem següent a la qualificació de cada àrea: llengua catalana, 15%; llengua castellana, 15%; ciències socials, 10%; llengua estrangera, 10%; matemàtiques, 25%; tecnologia, 8'33%; ciències de la naturalesa, 8,33%; i educació visual i plàstica, 8,34%.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació. A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà aplicar la qualificació de la formació per a la preparació i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau.

Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

Per a les persones aspirants que estiguin exemptes d'algun àmbit o àrea de la prova d'accés, la qualificació global es calcularà sobre 10 punts, en base a la resta d'àrees.

12.5.4.2 Currículum.

La persona aspirant podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i d'experiència, al qual haurà d'adjuntar els documents justificatius de tot allò que hi al·legui. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d'un punt. Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova d'accés, i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa aportada d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts):

a.1) 0,6 punts per haver cursat o estar cursant un programa de garantia social amb certificat d'aprofitament o certificat d'assistència.

Document justificatiu: certificat amb el registre o vist-i-plau del Departament d'Educació.

a.2) 0,3 punts per un mínim de 100 hores de pràctiques a l'empresa, corresponents a un programa de garantia social, degudament certificat.

Document justificatiu: certificat del centre que imparteix el programa de garantia social que acrediti la realització de les pràctiques a l'empresa on consti la durada total en hores d'aquestes pràctiques, o fotocòpia del conveni de pràctiques on consti la durada total en hores.

a.3) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts).

b.1) Per experiència professional en qualsevol àmbit:

0,30 punts per cada 30 dies treballats a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

12.5.5 Efectes de la formació de preparació per a les proves d'accés al grau mitjà.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés tal com indica l'apartat 12.5.4.1 d'aquesta Resolució, i presenti el certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà autoritzada pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006), es tindrà en compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que sigui superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons el que estableix l'esmentada Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006).

12.6 Publicació de resultats de la prova d'accés.

La comissió avaluadora farà públiques les actes de qualificació al tauler d'anuncis del centre, no més tard del dia 16 de maig de 2008. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La comissió avaluadora fixarà un horari per atendre les consultes de les persones aspirants sobre les qualificacions obtingudes.

12.7 Reclamacions.

La persona aspirant podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes a la prova d'accés i la valoració del currículum, si escau, adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat no més tard del dia 19 de maig de 2008.

La comissió avaluadora, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més tard del 21 de maig de 2008 en publicarà el resultat.

Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La persona aspirant podrà presentar una reclamació contra el procés. Aquesta segona reclamació s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat no més tard del dia 29 de maig de 2008. El centre enviarà als serveis territorials corresponents aquesta segona reclamació, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la reclamació i farà la proposta que correspongui. Tota aquesta documentació s'haurà de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i n'informarà la persona interessada i el centre que ha estat seu de la comissió avaluadora.

12.8 Certificacions.

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda amb dos decimals. En cap cas es faran certificats parcials, ni certificats de qualificacions de les diferents matèries de la prova d'accés.

.13 Prova d'accés a grau superior

13.1 Calendari de realització de la prova d'accés.

13.1.1 Convocatòria ordinària.

Es farà els dies 15 i 16 de maig de maig de 2008.

13.1.2 Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes alienes a la seva voluntat i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d'incidències que es farà el dia 26 de maig de 2008 en els centres que es determinin.

La sol·licitud per ser admès/a a la convocatòria d'incidències s'ha de presentar al centre on s'ha inscrit, no més tard del dia 19 de maig de 2008.

La comissió avaluadora del centre on està inscrita la persona aspirant examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l'absència justificada i no més tard del dia 21 de maig de 2008, publicarà, al tauler d'anuncis del centre, la relació de persones aspirants admeses i excloses indicant el centre assignat on hauran d'anar a fer la prova d'accés. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. La comissió avaluadora on inicialment s'ha inscrit la persona farà arribar, a la comissió avaluadora del centre d'incidències assignada, l'expedient original de les persones aspirants no més tard del dia 23 de maig de 2008. A partir d'aquest moment i prèvia notificació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la persona aspirant passarà a estar inscrita a tots els efectes en aquesta comissió avaluadora.

13.2 Requisits per accedir a la prova d'accés.

Per inscriure's a les proves d'accés a grau superior caldrà trobar-se en una de les situacions següents:

13.2.1 Tenir complerts 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2008.

13.2.2 Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2008 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o ensenyaments d'esports de grau mitjà, del mateix grup d'itineraris, segons s'indica a l'annex 2. El document justificatiu és el títol, resguard de sol·licitud del títol o una certificació d'estudis complets del cicle formatiu de grau mitjà o dels ensenyaments d'esports de grau mitjà.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau superior de formació professional o als ensenyaments d'esports de grau superior no es poden presentar a la prova d'accés.

13.3 Exempcions de la prova d'accés

13.3.1 Exempcions de la prova d'accés a grau superior de formació professional.

13.3.1.1 Exempció de la matèria de llengua catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins el dia de realització de la prova d'accés i no han estudiat català en la seva escolarització.

Cal fer la sol·licitud al Servei d'Ensenyament del Català de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació fins el dia 3 de març de 2008.

13.3.1.2 Exempció de la part comuna de la prova d'accés.

Es pot sol·licitar per:

a) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

b) Haver superat amb anterioritat les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports de grau superior.

c) Haver superat les proves d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments del règim especial d'arts plàstiques i disseny.

d) Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu de grau superior diferent del cicle a què es vol accedir.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova d'accés, del 14 al 21 d'abril de 2008 mitjançant el model que es detalla a l'annex 8 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.1.3 Exempció de la matèria específica Química.

Les persones aspirants que tinguin el títol de tècnic/a, poden sol·licitar l'exempció de Química si ha superat un dels cinc cicles formatius de grau mitjà següents:

a) Cicle formatiu de grau mitjà de Laboratori.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de fabricació de productes farmacèutics.

c) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de procés de pasta i paper.

d) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de procés en planta química.

e) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions d'ennobliment tèxtil.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova d'accés, del 14 al 21 d'abril de 2008 mitjançant el model que es detalla a l'annex 9 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.1.4 Exempció de la part específica de la prova d'accés.

13.3.1.4.1 Per disposar del títol de tècnic/a.

Poden sol·licitar l'exempció de la part específica les persones aspirants que tinguin un títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir, segons l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova d'accés, del 14 al 21 d'abril de 2008 mitjançant el model que es detalla a l'annex 10 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.1.4.2 Per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionats amb el cicle formatiu a què es vol accedir.

a) Per experiència laboral que es correspongui amb el cicle formatiu que es vulgui cursar.

Es pot sol·licitar si a més a més de reunir el requisit d'edat establert a l'apartat 13.2.1 es demostra un dels requisits següents:

1. Com a mínim un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona), reconeguda oficialment (grup de cotització).

2. Com a mínim tres anys d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

3. Experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors.

b) Per al cicle formatiu d'Animació d'activitats físiques i esportives, experiència esportiva:

Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica de la prova d'accés acreditant una experiència d'almenys un any en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades de nivell equivalent, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

c) Per als cicles formatius de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat, experiència en tasques de voluntariat de nivell i tipus relacionades amb el cicle formatiu respecte del qual es demana l'exempció, i realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure. Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica de la prova d'accés acreditant una experiència d'almenys un any en tasques de voluntariat, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral a jornada completa.

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, com a molt tard el 3 de març de 2008, mitjançant el model que es detalla a l'annex 11 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.1.4.3 Per al cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques i esportives, la poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin la condició d'esportistes d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol, (BOE núm. 177, 25 de juliol de 2007).

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, abans del dia 3 de març de 2008, per tal que tingui efectes en la present convocatòria, mitjançant el model que es detalla a l'annex 12 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.1.4.4 Per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència.

Les persones aspirants poden sol·licitar l'exempció de la part específica per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o bé haver superat tots els crèdits associats a una unitat de competència del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar, mitjançant la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova d'accés, del 14 al 21 d'abril de 2008 mitjançant el model que es detalla a l'annex 13 d'aquesta Resolució aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.1.5 Exempció total de la prova d'accés.

13.3.1.5.1. Les persones que hagin superat totalment les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys queden exemptes de realitzar la prova d'accés, i caldrà portar el document justificatiu al centre on hagi de cursar el cicle formatiu.

13.3.1.5.2 Es pot sol·licitar si compleix alguna de les causes d'exempció de la part comuna indicades a l'apartat 13.3.1.2 i alguna de les causes de la part específica indicades a l'apartat 13.3.1.4 d'aquesta Resolució.

Caldrà presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant el model que es detalla a l'annex 14 d'aquesta Resolució, aportant els documents justificatius corresponents.

13.3.2 Exempcions de la prova d'accés d'ensenyaments d'esport de règim especial i formacions esportives de nivell 3.

13.3.2.1 Exempció de la matèria de llengua catalana.

La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins el dia de realització de la prova d'accés i no han estudiat català en la seva escolarització.

Cal fer la sol·licitud al Servei d'Ensenyament del Català de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació fins el dia 3 de març de 2008.

13.3.2.2 Exempció total de la prova d'accés

a) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

b) Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés de formació professional de grau superior.

c) Haver superat totalment les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

13.4 Presentació de la documentació al centre on es farà la prova d'accés i comprovació de les dades d'inscripció. Les persones aspirants hauran de presentar la documentació del 14 al 21 d'abril de 2008, al centre on faran la prova d'accés:

Totes les persones aspirants:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia del resguard d'inscripció a la prova d'accés.

Segons les condicions de la persona aspirant:

c) Document justificatiu de la bonificació o de l'exempció de la taxa.

d) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova d'accés:

e.1) Document de l'exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Ensenyament del Català.

e.2) Sol·licitud d'exempció de la part comuna, d'acord amb l'apartat 13.3.1.2 d'aquesta Resolució, adjuntant la documentació corresponent.

e.3) Sol·licitud d'exempció de la matèria específica de Química, d'acord amb l'apartat 13.3.1.3 d'aquesta Resolució, adjuntant la documentació corresponent.

e.4) Sol·licitud d'exempció de la part específica per disposar del títol de tècnic/a, d'acord amb l'apartat 13.3.1.4.1 d'aquesta Resolució, adjuntant la documentació corresponent.

e.5) Document d'exempció de la part específica de la prova d'accés reconeguda per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Educació.

e.6) Per al cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques i esportives, el document d'exempció de la part específica per acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

e.7) Sol·licitud d'exempció de la part específica per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència, d'acord amb l'apartat 13.3.1.4.4 d'aquesta Resolució, adjuntant la documentació corresponent.

En el moment de la rebuda d'aquesta documentació, el centre haurà de comprovar totes les dades d'inscripció de les persones aspirants, i confirmar les opcions elegides del cicle formatiu de grau superior, d'idioma estranger i de matèries específiques. En cas que es detecti alguna errada, es procedirà a l'esmena corresponent.

El centre lliurarà a la persona aspirant un full informatiu amb el calendari detallat que ha de seguir a partir d'aquell moment i la relació de material específic que haurà de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

El mateix dia de la prova d'accés, els dies 15 o 16 de maig de 2008, hauran de presentar, si escau, la documentació següent:

a) La certificació de la superació del curs de preparació de la prova d'accés en un dels centres que consten en la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny.

b) La certificació de superació del curs de preparació de la prova d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/1025/2007, de 3 d'abril, modificada per les resolucions EDU/2124/2007, de 3 de juliol, EDU/2094/2007 de 25 de setembre i EDU/2905/2007, de 25 de setembre, segons el model de l'annex 15 d'aquesta Resolució.

c) La certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució EDU/1871/2007, de 15 de juny, segons el model dels seus annexos 5 i 6.

Tota la documentació formarà part de l'expedient de la persona aspirant, estarà a disposició de la comissió avaluadora i es conservarà al centre, segons el que estableix el punt 10.1 d'aquesta Resolució, sens perjudici del que estableix l'apartat 13.1.2.

La comissió avaluadora farà pública, no més tard del dia 24 d'abril de 2008, la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, amb indicació del motiu d'exclusió, al tauler d'anuncis del centre on es faci la prova d'accés. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. A partir d'aquesta data, les persones aspirants podran presentar la documentació i aportar les dades que hi manquin no més tard del dia 25 d'abril de 2008. En cas que no ho facin, s'entendrà que renuncien a presentar-se a la prova d'accés o a l'exempció sol·licitada. La comissió avaluadora es reunirà per examinar la documentació nova presentada, i publicarà, al tauler d'anuncis del centre, la relació definitiva de persones admeses i excloses, així com la relació d'exempcions atorgades per la pròpia comissió, no més tard del dia 29 d'abril de 2008. Aquesta relació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

13.5 Prova d'accés i qualificacions.

13.5.1 Lloc on es realitzarà la prova d'accés.

La prova d'accés es realitzarà als centres docents públics que determinin els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d'Educació. La relació de centres s'exposarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials i a la pàgina web del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio abans del dia 28 de febrer de 2008.

13.5.2 Desenvolupament de la prova d'accés.

13.5.2.1 Objectius de la prova d'accés.

D'acord amb el Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 2181, de 13.3.1996), es consideraran els objectius següents:

a) Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, si escau, aranesa, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, científic i icònic, adequats al tipus de missatge de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d'almenys una llengua estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent i aplicar-los a l'explicació o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals propis per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.

e) Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència i contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.

13.5.2.2 Temaris i criteris d'avaluació.

Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova d'accés a grau superior són els que consten a l'annex 16 de la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener (DOGC núm. 4808, de 26.01.2007).

13.5.2.3 Tipus de prova d'accés.

13.5.2.3.1 Prova d'accés a grau superior de formació professional

La prova d'accés constarà de dues parts:

Part comuna. Agrupa les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

Part específica. Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu i que, per a aquesta convocatòria s'indiquen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

La persona aspirant triarà, en el moment de realitzar la inscripció, dues matèries d'entre les indicades; en el cas de la família professional d'Activitats físiques i esportives, on la matèria Educació Física és obligatòria, cal triar únicament una matèria.

Per als cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, la persona aspirant podrà triar entre anglès i francès, però en cap cas no es podrà examinar del mateix idioma estranger pel qual ha optat en la part comuna.

13.5.2.3.2 Prova d'accés de grau superior a ensenyaments d'esports:

La prova d'accés consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany ) i matemàtiques.

13.5.2.4 Horari de realització de la prova d'accés.

La part comuna de la prova d'accés de formació professional i la prova d'accés d'ensenyaments d'esports, començarà a les 16 hores del dia 15 de maig de 2008, i la part específica de la prova d'accés de formació professional, a les 16 hores del dia 16 de maig de 2008. Pel que fa a la convocatòria d'incidències, la part comuna de la prova d'accés de formació professional i la prova d'accés d'ensenyaments d'esports començarà a les 9.30 hores del dia 26 de maig de 2008, i la part específica de la prova d'accés de formació professional, a les 16 hores del mateix dia.

Les persones aspirants s'hauran de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici de la prova d'accés.

El temps de realització serà de 4 hores per a la part comuna de la prova d'accés de formació professional i la prova d'accés d'ensenyaments d'esports i de 3 hores per a la part específica de la prova d'accés de formació professional.

La part comuna de la prova d'accés a grau superior es desenvoluparà en dos blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun. En el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon bloc els corresponents a llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques. Entre ambdós hi haurà un descans de 30 minuts.

La part específica de la prova d'accés de formació professional es desenvoluparà en un únic bloc temporal.

13.5.3 Documentació i material a portar en el moment de la prova d'accés.

a) Documentació.

El dia de la prova d'accés les persones aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que permeti comprovar-ne la identitat als membres de la comissió avaluadora.

Si la comissió avaluadora detecta, en qualsevol moment del procés, l'incompliment d'algun dels requisits, la persona aspirant en quedarà exclosa.

b) Material.

A partir del dia 14 d'abril de 2008 les persones aspirants hauran de consultar al tauler d'anuncis del centre on faran la prova d'accés el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova d'accés.

13.5.4 Qualificació de la prova d'accés i currículum.

13.5.4.1 Prova d'accés de formació professional.

La qualificació estarà compresa entre 0 i 10, i la comissió avaluadora calcularà la qualificació de la part comuna i la de la part específica per separat. La de la part comuna s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries d'aquesta part. La de la part específica serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries d'aquesta part. La puntuació global es calcularà aplicant el barem següent: part comuna: 50% i part específica: 50%.

Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les parts es declararan no aptes.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 en la puntuació global es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se'ls podrà aplicar la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per la preparació de la prova d'accés i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau. Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

Per a les persones aspirants que estiguin exemptes d'una de les parts de la prova d'accés, comuna o específica, la qualificació obtinguda en la part no exempta computarà a tots els efectes com a qualificació global.

13.5.4.2 Prova d'accés d'ensenyaments d'esports.

La qualificació estarà compresa entre 0 i 10. La qualificació de la prova d'accés s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà sumar la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per la preparació de la prova d'accés i el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau. Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

13.5.4.3 Currículum.

La persona aspirant podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i d'experiència, al qual haurà d'adjuntar els documents justificatius de tot allò que al·legui. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d'un punt. Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova d'accés, i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa que aporti, d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts).

a.1) 0,6 punts pel títol de tècnic/a, tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent.

Document justificatiu: fotocòpia del títol, resguard de sol·licitud del títol o certificació d'estudis complets.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on constin el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts):

b.1) Per experiència professional:

0,30 punts per cada 30 dies treballats a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,30 punts per l'equivalent a 30 dies treballats a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

13.5.5 Efectes dels cursos i formacions de preparació per a la prova d'accés de grau superior.

13.5.5.1 Efectes del curs de preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i ensenyaments d'esports de grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d'accés, i hagi superat el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior segons s'estableix en la Resolució EDU/1025/2007, de 3 d'abril, i la resta de resolucions d'autorització de centres, es tindrà en compte la qualificació d'aquest curs.

La qualificació del curs de preparació, sempre que sigui superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda a la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació del curs de preparació per a les proves d'accés a grau superior segons l'annex 15 d'aquesta Resolució. El certificat haurà d'estar expedit per un centre degudament autoritzat pel Departament d'Educació.

13.5.5.2 Efectes de la formació de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i ensenyaments d'esports de grau superior.

En el cas que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d'accés, i hagi superat la formació per a les proves d'accés a grau superior segons s'estableix en la Resolució EDU/1871/2007, de 15 de juny, es tindrà en compte aquesta formació.

La qualificació de la formació, sempre que sigui superior a 5, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés de grau superior expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació. El certificat haurà d'estar expedit per un centre autoritzat pel Departament d'Educació segons el que s'estableix als annexos 5 i 6 de la Resolució EDU/1871/2007, de 15 de juny.

13.6 Publicació de resultats.

La comissió avaluadora farà públiques les actes de qualificació al tauler d'anuncis del centre, no més tard del dia 28 de maig de 2008. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La comissió avaluadora fixarà un horari per atendre les consultes de les persones aspirants sobre les qualificacions obtingudes.

13.7 Reclamacions.

La persona aspirant podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes a la prova d'accés i la valoració del currículum, si escau, adreçada a la comissió avaluadora, per mitjà d'un escrit que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat no més tard del dia 29 de maig de 2008.

La comissió avaluadora, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més tard del 2 de juny de 2008 en publicarà el resultat. Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

La persona aspirant podrà presentar una segona reclamació. Aquesta segona reclamació s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, per mitjà d'un escrit que haurà de presentar al registre del centre on s'hagi examinat, no més tard del dia 10 de juny de 2008. El centre enviarà als serveis territorials corresponents aquesta reclamació, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la reclamació i farà la proposta que correspongui. Tota aquesta documentació s'haurà de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que la resoldrà i n'informarà la persona interessada i el centre que hagi estat seu de la comissió avaluadora.

13.8 Certificacions.

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda amb dos decimals, i el nom del cicle o cicles formatius de grau superior o ensenyaments d'esports a què pot accedir.

La comissió avaluadora expedirà també certificats de superació d'una part de la prova d'accés.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de febrer de 2008

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals,

Artístics i Especialitzats

Annex 1

Relació dels cicles formatius de formació professional per famílies professionals

Família professional: activitats agràries

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Explotacions agrícoles intensives.

CFGM Explotacions agràries extensives.

CFGM Treballs forestals i de conservació del medi natural.

CFGM Explotacions ramaderes.

CFGM Jardineria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries.

CFGS Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.

Família professional: activitats físiques i esportives

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives.

Família professional: activitats maritimopesqueres

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Pesca i transport marítim.

CFGM Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.

CFGM Operacions de cultiu aqüícola.

CFGM Busseig a profunditat mitjana.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Navegació, pesca i transport marítim.

CFGS Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.

CFGS Producció aqüícola.

Família professional: administració

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Gestió administrativa.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Secretariat.

CFGS Administració i finances.

Família professional: arts gràfiques

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Preimpressió en arts gràfiques.

CFGM Impressió en arts gràfiques.

CFGM Enquadernació i manipulació de paper i cartró.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Disseny i producció editorial.

CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques.

Família professional: comerç i màrqueting

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Comerç.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Gestió comercial i màrqueting.

CFGS Serveis al consumidor.

CFGS Comerç internacional.

CFGS Gestió del transport.

Família professional: comunicació, imatge i so

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Laboratori d'imatge.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Imatge.

CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles.

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles.

CFGS So.

Família professional: edificació i obra civil

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions i manteniment de maquinària de construcció.

CFGM Obres de formigó.

CFGM Obres de la construcció.

CFGM Acabats de construcció.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.

CFGS Realització i plans d'obres.

Família professional: electricitat i electrònica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Equips i instal·lacions electrotècniques.

CFGM Equips electrònics de consum.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics.

CFGS Desenvolupament de productes electrònics.

CFGS Instal·lacions electrotècniques.

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics.

Família professional: fabricació mecànica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Mecanització.

CFGM Tractaments superficials i tèrmics.

CFGM Fosa.

CFGM Soldadura i caldereria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Construccions metàl·liques.

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics.

CFGS Producció per mecanització.

CFGS Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.

CFGS Òptica d'ullera.

Família professional: fusta i moble

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Transformació de fusta i suro.

CFGM Fabricació industrial de fusteria i moble.

CFGM Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de productes en fusteria i moble.

CFGS Producció de fusta i moble.

Família professional: hoteleria i turisme

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Cuina.

CFGM Pastisseria i forneria.

CFGM Serveis de restaurant i bar.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Restauració.

CFGS Allotjament.

CFGS Agències de viatges.

CFGS Informació i comercialització turístiques.

CFGS Animació turística.

Família professional: imatge personal

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Estètica personal decorativa.

CFGM Perruqueria.

CFGM Caracterització.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Estètica.

CFGS Assessoria d'imatge personal.

Família professional: indústries alimentàries

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Escorxador i carnisseria-xarcuteria.

CFGM Conservació vegetal, càrnia i de peix.

CFGM Elaboració d'olis i sucs.

CFGM Elaboració de productes làctics.

CFGM Elaboració de vins i altres begudes.

CFGM Molineria i indústries cerealistes.

CFGM Panificació i rebosteria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Indústria alimentària.

Família professional: informàtica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Explotació de sistemes informàtics.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Administració de sistemes informàtics.

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Família professional: manteniment de vehicles autopropulsats

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Electromecànica de vehicles.

CFGM Carrosseria.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Automoció.

CFGS Manteniment aeromecànic.

CFGS Manteniment d'aviònica.

Família professional: manteniment i serveis a la producció

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

CFGM Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

CFGM Manteniment ferroviari.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.

CFGS Manteniment: equips industrials.

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Família professional: química

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions de procés en planta química.

CFGM Operacions de procés de pasta i paper.

CFGM Operacions de fabricació de productes farmacèutics.

CFGM Laboratori.

CFGM Operacions de transformació de plàstics i cautxú.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Indústries de procés químic.

CFGS Indústries de procés de pasta i paper.

CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins.

CFGS Anàlisi i control.

CFGS Química ambiental.

CFGS Plàstics i cautxú.

Família professional: sanitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

CFGM Farmàcia.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Dietètica.

CFGS Higiene bucodental.

CFGS Anatomia patològica i citologia.

CFGS Laboratori de diagnòstic clínic.

CFGS Salut ambiental.

CFGS Pròtesis dentals.

CFGS Ortesis i pròtesis.

CFGS Documentació sanitària.

CFGS Radioteràpia.

CFGS Imatge per al diagnòstic.

CFGS Audiopròtesis.

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Atenció sociosanitària.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Animació sociocultural.

CFGS Educació infantil.

CFGS Interpretació de la llengua de signes.

CFGS Integració social.

Família professional: tèxtil, confecció i pell

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Producció de filatura i teixidura de calada.

CFGM Producció de teixits de punt.

CFGM Operacions d'ennobliment tèxtil.

CFGM Calçat i marroquineria.

CFGM Confecció.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada.

CFGS Processos tèxtils de teixidura de punt.

CFGS Processos d'ennobliment tèxtil.

CFGS Adobs.

CFGS Processos de confecció industrial.

CFGS Patronatge.

Família professional: vidre i ceràmica

a) Cicles formatius de grau mitjà:

CFGM Operacions de fabricació de productes ceràmics.

CFGM Operacions de fabricació de vidre i transformats.

b) Cicles formatius de grau superior:

CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.

CFGS Fabricació i transformació de productes de vidre.

Relació de títols de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments d'esports per modalitats esportives.

Modalitat d'atletisme

a) Grau mitjà:

GM d'atletisme

b) Grau superior:

GS d'atletisme

Modalitat de bàsquet

a) Grau mitjà:

GM de bàsquet

b) Grau superior:

GS de bàsquet

Modalitat d'esports d'hivern

a) Grau mitjà:

GM d'esquí alpí

GM d'esquí de fons

GM de surf de neu

b) Grau superior:

GS d'esquí alpí

GS d'esquí de fons

GS de surf de neu

Modalitat de futbol i futbol sala

a) Grau mitjà:

GM de futbol

GM de futbol sala

b) Grau superior:

GS de futbol

GS de futbol sala

Modalitat d'handbol

a) Grau mitjà:

GM d'handbol

b) Grau superior:

GS d'handbol

Modalitat de muntanya i escalada

a) Grau mitjà:

GM d'alta muntanya

GM d'escalada

GM de muntanya mitjana

GM de descens de barrancs

b) Grau superior:

GS d'escalada

GS d'alta muntanya

GS d'esquí de muntanya

Annex 2

Grups d'itineraris de les diferents famílies professionals i cicles formatius de la formació professional a efectes d'exempció de la part específica per tenir el títol de tècnic.

Grup 1

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Activitats maritimopesqueres.

FP Arts gràfiques.

FP Comunicació, imatge i so.

FP Edificació i obra civil.

FP Electricitat i electrònica.

FP Fabricació mecànica.

FP Fusta i moble.

FP Informàtica.

FP Manteniment de vehicles autopropulsats.

FP Manteniment i serveis a la producció.

FP Tèxtil, confecció i pell.

Grup 2

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Activitats agràries.

FP Activitats físiques i esportives.

FP Imatge personal.

FP Indústries alimentàries.

FP Química.

FP Sanitat.

FP Serveis socioculturals i a la comunitat.

FP Vidre i ceràmica.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Grup 3

Famílies professionals i cicles formatius:

FP Administració.

FP Comerç i màrqueting.

FP Hoteleria i turisme.

FP Informàtica.

FP Serveis socioculturals i a la comunitat.

CFGS Prevenció de riscos professionals.

Grup 4

Família professional

FP Activitats físiques i esportives

Ensenyaments d'esports

Annex 3

Agrupació de famílies professionals, cicles formatius i matèries de referència de la part específica de la prova d'accés de grau superior.

Opció A

Matèries de l'opció A

a) Economia i organització d'empreses

b) Geografia social i econòmica

c) Psicologia

d) Segona llengua estrangera

Famílies professionals i cicles formatius de l'opció A

a) FP Administració

CFGS Secretariat

CFGS Administració i finances

b) FP Comerç i màrqueting

CFGS Gestió comercial i màrqueting

CFGS Serveis al consumidor

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió del transport

c) FP Comunicació, imatge i so

CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles

d) FP Hoteleria i turisme

CFGS Restauració

CFGS Allotjament

CFGS Agències de viatges

CFGS Informació i comercialització turístiques

CFGS Animació turística

e) FP Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural

CFGS Educació infantil

CFGS Interpretació de la llengua de signes

CFGS Integració social

Opció B

Matèries de l'opció B

a) Dibuix tècnic

b) Física

c) Tecnologia industrial

Famílies professionals i cicles formatius de l'opció B

a) FP Activitats maritimopesqueres

CFGS Navegació, pesca i transport marítim

CFGS Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell

b) FP Arts gràfiques

CFGS Disseny i produccio editorial

CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques

c) FP Comunicació, imatge i so

CFGS Imatge

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles

CFGS So

d) FP Edificació i obra civil

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

CFGS Realització i plans d'obres

e) FP Electricitat i electrònica

CFGS Desenvolupament de productes electrònics

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics

CFGS Instal·lacions electrotècniques

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics

f) FP Fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics

CFGS Producció per mecanització

CFGS Producció per fosa i pulvimetal·lúrgia

CFGS Òptica d'ullera

g) FP Fusta i moble

CFGS Desenvolupament de productes en fusteria i moble

CFGS Producció de fusta i moble

h) FP Informàtica

CFGS Administració de sistemes informàtics

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

i) FP Manteniment de vehicles autopropulsats

CFGS Automoció

CFGS Manteniment aeromecànic

CFGS Manteniment d'aviònica

j) FP Manteniment i serveis a la producció

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció

CFGS Manteniment d'equips industrials

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés

CFGS Prevenció de riscos professionals

k) FP Tèxtil, confecció i pell

CFGS Adobs

CFGS Patronatge

CFGS Processos de confecció industrial

CFGS Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada

CFGS Processos tèxtils de teixidura de punt

l) FP Vidre i ceràmica

CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics

CFGS Fabricació i transformació de productes de vidre

Opció C

Matèries de l'opció C

a) Biologia

b) Ciències de la terra i el medi ambient

c) Química

d) Educació física (únicament per al CFGS Animació d'activitats físiques i esportives, i és obligatòria per a aquest cicle)

Famílies professionals i cicles formatius de l'opció C

a) FP Activitats agràries

CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries

CFGS Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics

b) FP Activitats físiques i esportives

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

c) FP Activitats maritimopesqueres

CFGS Producció aqüícola

d) FP Imatge personal

CFGS Estètica

CFGS Assessoria d'imatge personal

e) FP Indústries alimentàries

CFGS Indústria alimentària

f) FP Química

CFGS Indústries de procés químic

CFGS Indústries de procés de pasta i paper

CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins

CFGS Anàlisi i control

CFGS Química ambiental

CFGS Plàstics i cautxú

g) FP Sanitat

CFGS Dietètica

CFGS Higiene bucodental

CFGS Anatomia patològica i citologia

CFGS Laboratori de diagnòstic clínic

CFGS Salut ambiental

CFGS Pròtesis dentals

CFGS Ortesis i pròtesis

CFGS Documentació sanitària

CFGS Radioteràpia

CFGS Imatge per al diagnòstic

CFGS Audiopròtesis

h) FP Tèxtil, confecció i pell

CFGS Processos d'ennobliment tèxtil

Annex 4

Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a efectes de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional o de les proves d'accés a ensenyaments d'esports de règim especial i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a la prova d'accés als ensenyaments (indiqueu el nom del cicle formatiu de grau mitjà o ensenyament d'esports o formacions esportives, o el nom del cicle formatiu de grau superior o ensenyament d'esports o formacions esportives).

2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat del Centre d'Atenció a Persones amb Disminució del Departament d'Acció Social i Ciutadania i, si escau, certificat d'un organisme acreditat descriptiu de la disminució o trastorn.

c) Documentació justificativa de les modificacions i adaptacions curriculars en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

Per això,

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en compte a l'hora de fer la prova d'accés.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 3 de març de 2008.

Annex 5

Sol·licitud d'exempció de l'àmbit científic-tecnològic de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i ensenyaments d'esports de grau mitjà de règim especial per tenir experiència laboral.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral mínima d'un any a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

Que, per tal d'acreditar aquesta experiència, adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Original de l'Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social on figuri la persona interessada en situació d'alta en el Sistema de la Seguretat Social un total de temps efectiu igual o superior a un any.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de l'àmbit científic-tecnològic de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau mitjà de formació professional i ensenyaments d'esports de grau mitjà de règim especial.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 6

Sol·licitud d'exempció de l'àmbit científico-tecnològic de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i ensenyaments d'esports de grau mitjà de règim especial per experiència en voluntariat, experiència esportiva o per acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència reconeguda en tasques de voluntariat o experiència esportiva o

que tinc reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Real Decret 971/2007 de 13 de juliol, (BOE núm. 177, 25 de juliol de 2007).

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b1) Certificat de l'entitat amb finalitats d'activitats socioculturals, socioeducatives o del lleure on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació, que justifiqui un mínim equivalent a un any a jornada completa en tasques de voluntariat o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

b2) Certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació, que justifiquin un mínim equivalent a un any de jornada completa en l'entrenament o direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades (tasques complementàries com les competicions, planificació i programació) o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

b3) Certificat acreditatiu de la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment (certificat original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de l'àmbit científico-tecnològic de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i ensenyaments d'esports de grau mitjà de règim especial.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 3 de març de 2008.

Annex 7

Sol·licitud d'exempció de l'àmbit científico-tecnològic de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o tots els crèdits associats a una unitat de competència en les proves d'obtenció del títol de tècnic/a de formació professional específica.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que en la convocatòria de l'any (indicar l'any) vaig presentar-me a les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a del cicle (nom del cicle) a l'IES (nom de l'IES) del municipi (nom del municipi), i he acreditat una o més unitat/s de competència o tots els crèdits associats a una unitat de competència d'aquest cicle formatiu.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat de superació de crèdits o certificat d'acreditació de la/les unitat/s de competència/es corresponents, expedit per la comissió avaluadora de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a (document original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de l'àmbit científico-tecnològic de la prova d'accés, al/s cicle/s formatiu/s de grau mitjà de formació professional específica.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 8

Sol·licitud d'exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he superat (marqueu el que calgui):

a) La prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica per un altre cicle formatiu diferent del cicle que vull cursar.

b) La prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial d'esports de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3.

c) La prova d'accés de caràcter general als cicles formatius de grau superior d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny.

d) Els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle que vull cursar.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat acreditatiu d'haver superat la prova d'accés corresponent (certificat original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 9

Sol·licitud d'exempció de la matèria específica Química de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica per a qui té el títol de tècnic/a de determinats cicles formatius

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc el títol de tècnic/a en (marqueu el que calgui):

a) Cicle formatiu de grau mitjà de Laboratori.

b) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de fabricació de productes farmacèutics

c) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de procés de pasta i paper.

d) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de procés en planta química.

e) Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions d'ennobliment tèxtil.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Fotocòpia del títol, resguard o certificació acadèmica dels estudis complets.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la matèria de la part específica: Química.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 10

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional per tenir el títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris establert en la Resolució que convoca aquestes proves d'accés.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que tinc el títol de tècnic/a (indicar el nom del títol).

2. Que em presento a la prova d'accés pels ensenyaments de (nom del cicle formatiu) del mateix grup d'itineraris que el títol de tècnic/a indicat a l'apartat 1 d'aquest document.

3. Que adjunto a la sol·licitud algun dels documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Fotocòpia del títol, resguard o certificació acadèmica dels estudis complets.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de formació professional específica (indiqueu el nom del cicle formatiu).

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 11

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional per tenir experiència laboral, experiència esportiva o de voluntariat.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

1. Que tinc experiència laboral que es correspon amb el cicle formatiu que vull cursar:

a) Mínim d'un any d'experiència laboral, a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la qual correspon al cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera i de segona), reconeguda oficialment (grup de cotització).

b) Mínim de tres anys d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

c) Experiència laboral en diverses categories professionals equivalent a les dues anteriors (tingueu en compte que tres dies de la categoria inferior equivalen a un dia de la categoria superior).

2. Que tinc experiència relacionada amb el cicle d'Animació d'activitats físiques i esportives que vull cursar, en l'àmbit de les activitats físiques i esportives.

Mínim d'un any d'experiència esportiva en l'entrenament o la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades de nivell equivalent (tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, planificació i programació).

3. Que tinc experiència en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu de la família de Serveis socioculturals i a la comunitat que vull cursar.

Mínim d'un any en tasques de voluntariat realitzades en entitats socioculturals, socioeducatives o del lleure.

Que, per tal d'acreditar aquesta experiència, adjunto a la sol·licitud els documents següents:

Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

1. Si es demana l'exempció per experiència laboral cal presentar:

a) Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Mutualitat Laboral, o full de serveis o certificat de l'administració corresponent (en el cas de persones funcionàries).

b) Certificat d'empresa o empreses, on consta, de forma detallada, les tasques o activitats que he fet, relacionades amb el/s cicle/s formatiu/s o ensenyaments d'esports pels quals demano l'exempció.

2. Si es demana l'exempció, per experiència esportiva, per a l'accés al cicle formatiu d'Animació d'activitats físiques i esportives cal presentar:

Certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació, que justifiquin un mínim equivalent a un any a jornada completa en l'entrenament o direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades (tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, planificació i programació).

3. Si es demana l'exempció, per voluntariat, per a l'accés al/s cicle/s formatiu/s de la família de Serveis socioculturals i a la comunitat cal presentar:

Certificat de l'entitat amb finalitats d'activitats socioculturals, socioeducatives o del lleure on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació, que justifiqui un mínim equivalent a un any a jornada completa en tasques de voluntariat i les tasques complementàries tals com la formació prèvia relacionades amb el cicle formatiu respecte pel qual es demana l'exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés, al/s cicle/s formatiu/s de grau superior següent/s:(indiqueu el nom del/s cicle/s pel/s qual/s us presentareu a la prova d'accés)

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud finalitzarà el dia 3 de març de 2008.

Annex 12

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de formació professional específica Animació d'activitats físiques i esportives per acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.).

Exposo:

Que tinc reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol, (BOE núm. 177, 25 de juliol de 2007).

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat acreditatiu de la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment (certificat original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de formació professional específica Animació d'activitats físiques i esportives per acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del dia 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 13

Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional específica de grau superior per haver acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o tots els crèdits associats a una unitat de competència en les proves d'obtenció del títol de tècnic/a superior de formació professional específica

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que en la convocatòria de l'any (indicar l'any) vaig presentar-me a les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior del cicle (nom del cicle) a l'IES (nom de l'IES) del municipi (nom del municipi), i he acreditat una o més unitats de competència o tots els crèdits associats a una unitat de competència d'aquest cicle formatiu.

2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o document d'identificació equivalent.

b) Certificat de superació de crèdits o certificat d'acreditació de les unitats de competència corresponents, expedit per la comissió avaluadora de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a superior (document original o fotocòpia compulsada).

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la part específica de la prova d'accés, al/s cicle/s formatiu/s de grau superior (nom del cicle).

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

(Centre on es farà la prova d'accés)

(Adreça)

(Codi) (Població)

Nota:

Per aquesta convocatòria, el termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà del 14 al 21 d'abril de 2008 en el centre on es realitzarà la prova d'accés.

Annex 14

Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional per complir simultàniament algun requisit d'exempció de la part comuna i algun de la part específica

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que acredito algun d'aquests requisits d'exempció de la part comuna (indiqueu el que calgui). Cal presentar document original o fotocòpia compulsada.

a) He superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional específica i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

b) He superat amb anterioritat les proves d'accés, de caràcter general, als ensenyaments del règim especial d'esports de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3 i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

c) He superat proves d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent.

d) He superat els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle al qual vull accedir i presento el certificat acreditatiu expedit pel centre docent corresponent.

2. Que acredito algun d'aquests requisits d'exempció de la part específica (indiqueu el que calgui). Cal presentar document original o fotocòpia compulsada.

a) Disposo del títol de tècnic/a del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior o d'ensenyaments d'esports de grau superior al qual vull accedir i presento el document acreditatiu corresponent. (Fotocòpia del títol, del resguard o certificat d'estudis complets del cicle).

b) Tinc experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu, o els ensenyaments d'esports a què vull accedir i presento la documentació (vegeu imprès de sol·licitud d'exempció de la part específica per experiència professional esportiva o de voluntariat).

c) Tinc acreditada una o més unitats de competència o he superat tots els crèdits associats a una unitat de competència en les proves d'obtenció de títol de tècnic/a superior i presento el certificat acreditatiu expedit per la comissió avaluadora corresponent. (Document original o fotocòpia compulsada).

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document d'identificació equivalent.

b) Certificat que acrediti els requisits de l'exempció.

Per això,

Demano:

Quedar exempt/a de la prova d'accés al/s cicle/s formatiu/s de grau superior (Indiqueu el nom del cicle formatiu).

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

Annex 15

Identificació del centre

Certificació del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Curs 2007-2008

Número de certificat:

(Nom i cognoms), com a secretari/ària del centre segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms)

Amb NIF/NIE/passaport

Amb data de naixement

Va superar el cicle formatiu de grau mitjà (nom del cicle).

Les matèries que ha preparat en aquest curs són: llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa.

Ha superat el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior aprovat per les resolucions EDU/1025/2007 de 3 d'abril (DOGC núm. 4862, de 16.4.2007), Resolució EDU/2124/2007, de 3 de juliol (DOGC núm. 4923, de 11.7.2007), i la resta de resolucions d'autorització de centres.

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals).

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vist i plau del/de la director/a del centre

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

Segell del centre

Annex 16

Especialitat docent de les persones que actuen com a vocals en les comissions avaluadores

Especialitats dels vocals de la comissió avaluadora de les proves d'accés de grau mitjà

a) Llengua catalana

Especialitat de llengua catalana

b) Llengua castellana

Especialitat de llengua castellana

c) Llengua estrangera (anglès)

Especialitat d'anglès

d) Llengua estrangera (francès)

Especialitat de francès

e) Ciències socials

Especialitat de geografia e història

f) Matemàtiques

Especialitat de matemàtiques

g) Ciències naturals

Especialitat de biologia i geologia

h) Tecnologia

Especialitat de tecnologia

i) Educació visual i plàstica

Especialitat de dibuix

Especialitats dels vocals de les matèries comunes de la comissió avaluadora de les proves d'accés de grau superior

a) Llengua catalana

Especialitat de llengua catalana

b) Llengua castellana

Especialitat de llengua castellana

c) Llengua estrangera (anglès)

Especialitat d'anglès

d) Llengua estrangera (francès)

Especialitat de francès

e) Matemàtiques

Especialitat de matemàtiques

Especialitats dels vocals de les matèries específiques de la comissió de les proves d'accés de grau superior

a) Biologia

Especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal

Especialitat de biologia i geologia

Especialitat de processos de cultiu aqüícola

Especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics

Especialitat de processos sanitaris

b) Ciències de la terra i el medi ambient

Especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal

Especialitat de biologia i geologia

Especialitat de processos de cultiu aqüícola

Especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics

Especialitat de processos sanitaris

c) Física

Especialitat d'anàlisi i química industrial

Especialitat de física i química

d) Química

Especialitat d'anàlisi i química industrial

Especialitat de física i química

e) Dibuix tècnic

Especialitat de construccions civils i edificacions

Especialitat de dibuix

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat de processos i productes en fusta i moble

f) Tecnologia industrial

Especialitat d'organització i processos de manteniment de vehicles

Especialitat d'organització i projectes de fabricació mecànica

Especialitat d'organització i projectes de sistemes energètics

Especialitat de sistemes electrotècnics i automàtics

Especialitat de sistemes electrònics

Especialitat de tecnologia

g) Economia i organització d'empreses

Especialitat d'economia

Especialitat d'administració d'empreses

Especialitat de formació i orientació laboral

Especialitat d'organització i gestió comercial

h) Psicologia

Especialitat d'intervenció sociocomunitària

Especialitat de psicologia i pedagogia

i) Educació física

Especialitat d'educació física

j) Segona llengua estrangera (anglès)

Especialitat d'anglès

k)Segona llengua estrangera (francès)

Especialitat de francès

l) Geografia econòmica i social

Especialitat de geografia i història

(08.039.018)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal