Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5075 - 21/02/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/415/2008, de 13 de febrer, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2007-2008, per a l'obtenció del certificat d'aptitud. (Pàg. 13983)


RESOLUCIÓ

EDU/415/2008, de 13 de febrer, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2007-2008, per a l'obtenció del certificat d'aptitud.

L'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per a l'obtenció del certificat elemental i del certificat d'aptitud (DOGC núm. 3755, de 6.11.2002), preveu a l'article 2 que la convocatòria ordinària es durà a terme anualment.

Per això, atès que cal fer la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a l'any 2008, i a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

Convocar les proves ordinàries corresponents al curs 2007-2008, del certificat d'aptitud dels idiomes que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Resolució, en els terminis i llocs que s'hi preveuen, i amb el calendari i en els centres examinadors que s'hi estableixen.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de febrer de 2008

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals,

Artístics i Especialitzats

Annex

Calendari del mes de juny de 2008 - Convocatòria ordinària

Certificat d'aptitud

.1 Preinscripció (només l'alumnat lliure)

Preinscripció. Dates: del 7 al 13 de març de 2008. El dia 13 de març la preinscripció es tancarà a les 22.00 hores.

Per internet: www.gencat.net/educacio.

.2 Calendari i horari (alumnat lliure i alumnat oficial)

El calendari i els horaris de proves de certificació per a la convocatòria ordinària són els següents:

2.1 Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany: 16 de juny a la tarda.

Anglès: 13 de juny a la tarda.

Àrab: 18 de juny a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 16 de juny al matí.

Francès: 17 de juny a la tarda.

Italià: 17 de juny al matí.

Rus: 18 de juny al matí.

2.2 Certificat d'aptitud (només alumnat oficial) de català per a no catalanoparlants.

Certificat d'aptitud: 16 de juny a la tarda.

2.3 Horari de les proves

Convocatòria de matí: 9.30 h, començament de la prova: 10 h.

Convocatòria de tarda: 15.30 h, començament de la prova: 16 h.

2.4 Publicació de resultats: 26 de juny a les 12 hores.

2.5 Reclamacions: des de la publicació de resultats fins el 30 de juny a les 12 hores.

.3 Centres examinadors i distribució

Als efectes d'assegurar una distribució raonable de la matrícula entre els diferents centres, les escoles oficials d'idiomes admetran matrícula lliure d'acord amb la distribució següent, segons la procedència de l'alumnat, entesa com el municipi o la comarca de residència o de treball de la persona sol·licitant:

Escola Oficial d'Idiomes de Badalona

1) Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes

1) Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: totes les comarques de Barcelona.

Espanyol per a estrangers i rus. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Italià. Procedència de l'alumnat: totes les comarques de Barcelona i de Tarragona.

2) Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Àrab, èuscar, grec, japonès, neerlandès, portuguès i xinès. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Preinscripció. Dates: del 10 al 13 de març de 2008.

Presencialment a l'EOI Barcelona-Drassanes.

Calendari. El calendari i els horaris de proves es poden consultar a partir del 6 de maig 2008 al tauler d'anuncis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Vall d'Hebron

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Anoia i Osona.

Espanyol per a estrangers. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona III-Sant Gervasi

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona IV-La Pau

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona V-Sants

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes d'Esplugues de Llobregat

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes del Prat de Llobregat

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes de Martorell

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

Escola Oficial d'Idiomes del Maresme

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Maresme.

Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat del Vallès

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Vallès Oriental.

Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Anoia.

Escola Oficial d'Idiomes de Manresa

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes d'Osona

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Osona.

Escola Oficial d'Idiomes Garraf

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Garraf i Alt Penedès.

Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, espanyol per a estrangers i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Reus

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès, espanyol per a estrangers, italià i rus. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes d'Olot

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Blanes

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de Tàrrega

Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

.4 Disponibilitat de places

La preinscripció es cobrirà d'acord amb l'ordre de demanda i es tancarà en el moment que s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

.5 Redistribució

Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fes aconsellable, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà ordenar la seva redistribució.

(08.044.028)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal