Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5075 - 21/02/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/410/2008, de 13 de febrer, de convocatòria de concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a la Gran Bretanya, durant el curs 2008-2009. (Pàg. 14110)


RESOLUCIÓ

EDU/410/2008, de 13 de febrer, de convocatòria de concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a la Gran Bretanya, durant el curs 2008-2009.

El Departament d'Educació vol destacar la importància que el coneixement de les llengües estrangeres té per a l'alumnat de Catalunya. Una de les maneres d'afavorir aquest coneixement és la docència de continguts curriculars en una llengua estrangera. Per poder dur a terme aquests ensenyaments cal disposar tant de professorat format com de materials específics. És per això, i d'acord amb el que preveu el Pla de formació permanent, que es vol donar suport a aquests ensenyaments per mitjà de l'atorgament d'ajuts de tipologia diversa, entre els quals hi ha la concessió de llicències retribuïdes per realitzar estades per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya.

D'altra banda, l'article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), regula la concessió de llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball i estableix que el personal funcionari té dret a percebre totes les retribucions quan la llicència és per interès de l'Administració mateixa.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Resolc:

.1 Objecte

Convocar concurs públic de mèrits per a la concessió de 64 llicències retribuïdes per dur a terme estudis a la Gran Bretanya sobre la docència de continguts curriculars en anglès, adreçat al professorat no universitari.

Aquestes llicències retribuïdes es distribueixen de la manera següent:

1. Llicències retribuïdes d'un curs escolar (modalitat C):

a) Funcionaris del cos de mestres: 8 places.

b) Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres amb plaça definitiva en un centre d'educació secundària: 12 places.

La distribució de les llicències de modalitat C es podrà modificar en el cas que quedin llicències per concedir dins dels cossos.

2. Llicències retribuïdes de 10 setmanes de durada (modalitat D):

a) Funcionaris del cos de mestres: 20 places.

b) Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres amb plaça definitiva en un centre d'educació secundària: 24 places.

.2 Requisits de participació

2.1 Llicències retribuïdes d'un curs escolar (modalitat C):

Poden participar en aquesta modalitat les persones funcionàries de carrera en servei actiu que pertanyin als cossos de mestres i de professorat d'ensenyament secundari, i que reuneixin les condicions següents:

a) Haver estat en servei actiu o en serveis especials amb docència en el cos com a funcionari/ària de carrera els dos últims cursos escolars.

b) No estar sotmès o sotmesa a cap sanció administrativa.

c) No haver tingut cap llicència d'estudis retribuïda concedida pel Departament d'Educació ni pel d'Acció Social i Ciutadania.

d) No haver participat en les estades de 10 setmanes a la Gran Bretanya per formació en metodologia AICLE, organitzades pel Departament d'Educació.

e) Estar exercint la docència el curs 2007-2008 en un centre d'educació infantil i primària o de secundària on hi hagi un projecte lingüístic singular que prevegi la impartició de matèries o continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en anglès, o que participi en un pla experimental de llengües estrangeres.

f) Tenir un nivell mínim de coneixements d'anglès equivalent al quart curs d'escola oficial d'idiomes o B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

g) No tenir nomenament d'especialista de llengua catalana o castellana.

2.2 Llicències retribuïdes de 10 setmanes per formació en metodologia AICLE (modalitat D):

Poden participar en aquesta modalitat les persones funcionàries de carrera en servei actiu que pertanyin als cossos de mestres i de professorat d'ensenyament secundari, i que reuneixin les condicions següents:

a) No haver gaudit d'una llicència retribuïda d'estudis de la modalitat C.

b) No estar sotmès/sotmesa a cap sanció administrativa.

c) Estar impartint docència en metodologia AICLE en un centre d'educació primària o de secundària on hi hagi un projecte lingüístic singular que prevegi la impartició de matèries o continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en anglès, o que participi en un pla experimental de llengües estrangeres.

d) Tenir un nivell mínim de coneixements d'anglès equivalent al cinquè curs d'escola oficial d'idiomes o nivell equivalent en el Marc Europeu Comú de Referència.

e) No tenir nomenament d'especialista de llengua catalana o castellana.

.3 Característiques de les llicències

3.1 La durada del període de les llicències retribuïdes de modalitat C és d'un curs escolar, per bé que la durada de l'estada a la Gran Bretanya (Anglaterra o Escòcia) serà de 8 mesos, de l'1 d'octubre de 2008 al 31 de maig de 2009, amb els períodes de vacances que pertoquin.

El temps restant es dedicarà a l'elaboració de la memòria i organització dels materials procedents del treball, que hauran de ser d'aplicació a la tasca docent del professorat a partir del curs 2009-2010.

El professorat haurà d'observar l'organització de les classes en els centres de destinació amb la finalitat d'analitzar la metodologia, materials i recursos específics emprats en la docència de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en llengua anglesa. Com a resultat, s'elaborarà una programació de continguts que cobreixi una docència mínima de 35 hores.

Durant els 8 mesos a la Gran Bretanya, el professorat haurà d'exercir l'assessorament de conversa de llengua castellana durant dos terços de l'horari laboral del professorat d'educació primària i secundària a Anglaterra i a Escòcia. Aquest horari laboral es podrà repartir en més d'un centre educatiu, d'educació primària i secundària propers, dins la mateixa localitat.

En el cas d'Anglaterra, les escoles on s'haurà d'exercir la tasca d'assessorament de conversa estaran ubicades en poblacions grans, però no a Londres.

3.2 Les llicències retribuïdes de la modalitat D tenen una durada de 10 setmanes i consisteixen en unes estades de formació a Anglaterra durant el primer o segon trimestre del curs 2008-2009.

L'estada es basarà en la participació en un curs de 10 setmanes i té com a objectius principals conèixer i analitzar la metodologia, materials i recursos específics emprats en la docència de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en llengua anglesa (AICLE). Aquesta formació es durà a terme en universitats o centres, seleccionats pel Departament d'Educació, amb qui s'hagi acordat un curs especialitzat en metodologia AICLE.

.4 Presentació de sol·licituds, terminis i informació de la convocatòria

4.1 Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud degudament emplenada d'acord amb el model oficial, que estarà a la seva disposició a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio.

4.2 Les sol·licituds s'adreçaran al director general d'Innovació i es podran formalitzar per via telemàtica o bé en paper.

4.2.1 Sol·licitud telemàtica.

L'aplicació informàtica per poder fer la sol·licitud telemàtica estarà a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet esmentada al punt anterior.

Una vegada emplenat i comprovat el contingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà per mitjans telemàtics, dins el termini establert, per a la qual cosa se seguiran les instruccions que proporcionarà la mateixa aplicació.

Caldrà imprimir aquesta sol·licitud formalitzada per via telemàtica i lliurar-la conjuntament amb la documentació a què fa referència el punt 4.3, a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

En el cas que no s'estigui d'acord amb els mèrits que surten reflectits a la sol·licitud telemàtica o voler afegir-ne d'altres, les persones participants hauran d'especificar-ho en l'espai previst amb aquesta finalitat, imprimir la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada, segons el cas), dins el termini establert i a qualsevol dels llocs especificats més amunt per a la presentació de sol·licituds.

4.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport paper.

Les persones participants que així ho desitgin, podran presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació a què es fa referència en el punt 4.3, a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

4.3 Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) Un certificat de la direcció del centre de destinació actual on consti que l'estudi que es vol dur a terme a la Gran Bretanya forma part del projecte lingüístic singular del centre o del pla experimental de llengües estrangeres.

b) En cas que no consti als arxius informàtics del Departament d'Educació, les persones sol·licitants hauran de presentar un certificat que acrediti el nivell de coneixements d'anglès indicat al punt 2.

c) La documentació justificativa dels mèrits al·legats que no consten als arxius informàtics del Departament d'Educació, o bé que, tot i constar-hi, no s'hi estigui d'acord, acompanyada d'una relació numerada, datada i signada (seguint l'ordre del barem de l'annex 1 d'aquesta Resolució).

d) En el cas que se sol·liciti una llicència retribuïda d'un curs escolar (modalitat C), cal presentar un projecte del treball que s'ha de realitzar durant el període de llicència, d'acord amb les característiques que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4.4 La informació d'aquesta convocatòria està disponible a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com dels diferents llistats i resolucions no tindrà efectes pel que fa als còmputs dels terminis.

.5 Criteris de valoració

5.1 Llicències retribuïdes d'un curs escolar (modalitat C):

Per poder ser seleccionat/ada caldrà obtenir almenys 10 punts del projecte de treball (apartat 5 del barem de mèrits).

En la valoració del projecte, es prioritzaran els estudis sobre els continguts curriculars següents:

Educació primària: coneixement del medi social i cultural, coneixement del medi natural, matemàtiques, eixos transversals.

Educació secundària: àrees científiques i tecnològiques, geografia i història.

Així mateix, es tindrà en compte la incidència en la millora de la qualitat de l'ensenyament, la concreció, la coherència, el caràcter innovador, l'existència d'un treball personal previ en relació amb el projecte que es presenta, la participació en projectes d'innovació en relació amb la impartició de continguts d'àrees no lingüístiques en anglès i la pertinença a un grup de recerca d'una universitat lligat al projecte.

5.1.1 Per a la selecció de les persones participants es tindran en compte les prioritats següents:

1. No tenir nomenament d'especialista de llengua estrangera en el cas de professorat d'educació secundària.

2. La puntuació obtinguda de l'aplicació del barem de mèrits que consta com a annex 1 d'aquesta convocatòria (només es tindran en compte els mèrits al·legats a la sol·licitud).

3. Estar exercint la docència en un centre que tingui concedit un pla experimental de llengües estrangeres per al període 2007-2010 o anteriors, en la modalitat d'ensenyament i aprenentatge en llengua estrangera de continguts d'una àrea no lingüística del currículum.

5.1.2 En cas d'empat en la valoració dels mèrits, s'aplicaran successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 5 del barem.

b) Puntuació més alta en la suma dels apartats 1, 2, 3 i 4 del barem.

c) Puntuació més alta en la suma dels apartats 6 i 7 del barem.

5.2 Llicències retribuïdes de 10 setmanes per formació en metodologia AICLE (modalitat D):

5.2.1 Per a la selecció de les persones participants en aquesta modalitat es tindran en compte les prioritats següents:

1. No tenir nomenament d'especialista de llengua estrangera, en el cas del professorat d'educació secundària.

2. Estar exercint la docència en un centre que tingui concedit un pla experimental de llengües estrangeres per al període 2007-2010 o anteriors en la modalitat d'ensenyament i aprenentatge en llengua estrangera de continguts d'una àrea no lingüística del currículum.

3. Haver participat com a docent en un projecte d'innovació dins del programa Orator en la modalitat d'impartició de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera.

4. Tenir la destinació definitiva en un centre educatiu que tingui un pla experimental de llengües estrangeres.

5. La puntuació obtinguda de l'aplicació del barem de mèrits que consta com a annex 1 d'aquesta convocatòria (només es tindran en compte els mèrits al·legats a la sol·licitud).

5.2.2 En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre que s'establirà atindrà a la puntuació més alta esmentada als apartats 1, 2, 3 i 4, del barem que consta a l'annex 1 d'aquesta convocatòria, successivament.

.6 Resolució

6.1 Es delega en el director general d'Innovació la facultat de resoldre aquesta convocatòria.

6.2 Es constituirà una comissió per a la selecció de les sol·licituds, que estarà formada pels membres següents o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació Permanent i Desenvolupament del Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, que actuarà com a president.

El subdirector general de la Inspecció d'Educació, de la Secretaria de Polítiques Educatives.

La cap del Servei de Formació del Personal Docent, de la Subdirecció General de Formació Permanent i Desenvolupament del Personal Docent.

Dues persones tècniques del Servei de Formació del Personal Docent, de la Subdirecció General de Formació Permanent i Desenvolupament del Personal Docent, una de les quals actuarà com a secretari/ària.

La comissió, si ho creu convenient, podrà sol·licitar informes sobre el projecte a la Inspecció d'Educació o a altres persones expertes en la matèria. Igualment, podrà convocar les persones candidates per a una entrevista.

Les persones membres d'aquesta comissió i les expertes que aquesta pugui requerir estaran afectades per les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.3 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció, d'acord amb els criteris de participació i la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació del barem de mèrits, farà pública la llista provisional de les sol·licituds preseleccionades, no preseleccionades i excloses als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i en l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio. En aquestes llistes, hi haurà de constar el nom, els cognoms, el DNI o passaport i la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en la llista de les persones no preseleccionades, en què es farà constar el genèric .no apte., i en la llista de persones excloses, en què es farà constar el motiu de l'exclusió.

6.4 En el cas de les llicències de la modalitat C, les sol·licituds preseleccionades seran les que obtinguin almenys 10 punts per l'apartat 5 de l'annex 1 d'aquesta Resolució, corresponent al projecte de treball.

6.5 Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció durant un termini de 5 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva publicació als taulers d'anuncis esmentats. Transcorregut aquest termini i un cop estudiades les reclamacions presentades, la comissió farà pública la proposta de resolució de les llistes definitives de les sol·licituds seleccionades, no seleccionades i excloses als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio.

6.6 Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució del director general d'Innovació que aprovi la llista definitiva de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que es farà pública al DOGC.

Així mateix, la Resolució indicarà els recursos que s'hi poden interposar, el termini per interposar-los i l'òrgan davant del qual es podrà recórrer.

6.7 Si es produeix alguna renúncia, la llicència que quedi vacant serà concedida a la persona no seleccionada següent de la llista prioritzada.

.7 Formació prèvia i seguiment del treball de les llicències retribuïdes

7.1 En el cas de les llicències retribuïdes d'un curs escolar (modalitat C) i amb la finalitat de poder dur a terme el treball amb l'orientació pedagògica i metodologia adequades, les persones seleccionades hauran de fer un curs de formació de 30 hores de metodologia d'ensenyament de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en anglès (AICLE), organitzat pel Departament d'Educació el mes de juliol de 2008. Quedaran exemptes de fer aquesta formació aquelles persones seleccionades que acreditin haver realitzat anteriorment un curs amb els mateixos continguts.

El Departament d'Educació farà un seguiment dels treballs que s'estiguin realitzant durant el període de gaudiment de la llicència, per la qual cosa les persones en llicència d'estudis d'un curs escolar hauran de proporcionar tota la informació relativa al desenvolupament del treball que el Departament d'Educació els sol·liciti.

Quan acabi el període de la llicència i abans de l'1 d'octubre de 2009 s'haurà de presentar la memòria final completa del treball o de l'estudi realitzat (en suport paper i magnètic), un resum en anglès i en català del seu contingut i un informe de valoració de la tasca duta a terme, emès per la direcció dels centres de la Gran Bretanya on hagin desenvolupat el seu estudi.

7.2 En el cas de les llicències retribuïdes de la modalitat D hi haurà una reunió informativa obligatòria abans de marxar a la Gran Bretanya.

Quan acabi l'estada de formació el professorat disposarà d'un mes per lliurar en suport magnètic el treball elaborat en referència a la seva estada, d'acord amb les instruccions que rebran en el seu moment.

7.3 Difusió dels treballs

És voluntat del Departament d'Educació donar la màxima difusió als treballs realitzats durant el període de gaudiment de la llicència. És per això que es procurarà la difusió dels seus resultats en diverses activitats formatives, que es faran a Catalunya.

Els treballs duts a terme durant aquest període seran propietat del Departament d'Educació, el qual en donarà difusió pels canals habituals, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Els autors o les autores, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar el seu treball sempre que es faci menció expressa que per realitzar-lo s'ha comptat amb llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació. Aquesta menció haurà d'aparèixer igualment en qualsevol altra publicació total o parcial del treball.

.8 Situació del personal funcionari durant el període de llicència retribuïda i altres compromisos

8.1 La concessió d'una llicència C o D no modifica la condició de servei actiu del personal funcionari, que continua subjecte als deures i a les responsabilitats pròpies de la seva situació, a més dels que es derivin de la realització de l'estudi objecte de la llicència.

L'incompliment dels deures i les responsabilitats esmentats pot donar lloc a responsabilitats disciplinàries, d'acord amb el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 243/1995, de 27 de juny, d'aprovació del Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2100, de 13.9.1995).

8.2 Les retribucions que es percebran durant el període de llicència d'un curs escolar (modalitat C) seran les mateixes que corresponguin a la persona funcionària que en gaudeixi. A més, durant la seva estada a la Gran Bretanya el professorat rebrà un complement per part de les administracions educatives britàniques en reconeixement per la seva tasca d'assessorament de conversa de llengua castellana.

Les despeses d'allotjament i manutenció, així com d'altres despeses produïdes durant les estades a Anglaterra i a Escòcia amb motiu de la realització de l'estudi, seran a càrrec del professorat. La despesa ocasionada pels desplaçaments de Catalunya a la Gran Bretanya serà subvencionada pel Departament d'Educació a través de la convocatòria d'ajuts individuals per participar en activitats de formació permanent, en la quantitat que s'hi assenyali.

La concessió de la llicència no suposa per al Departament d'Educació cap obligació d'assumir cap despesa derivada dels estudis o de l'elaboració del treball.

El gaudiment d'una llicència de modalitat C comporta el compromís d'impartir docència en llengua anglesa a partir del curs 2009-2010, d'acord amb el projecte lingüístic del centre on la persona funcionària presti serveis.

8.3 Les retribucions que es percebran durant el període de llicència de 10 setmanes (modalitat D) seran les mateixes que corresponguin al professorat que en gaudeixi.

Les despeses d'allotjament i manutenció seran a càrrec del Departament d'Educació. La despesa ocasionada pels desplaçaments de Catalunya a la Gran Bretanya serà subvencionada pel Departament d'Educació a través de la corresponent convocatòria d'ajuts individuals per participar en activitats de formació permanent, en la quantitat que s'hi assenyali.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general d'Innovació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Barem de mèrits i documentació acreditativa

Criteri general

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més d'un apartat dels que s'estableixen en aquest annex.

1. Activitats de formació permanent relacionades amb la docència AICLE, les llengües estrangeres o l'especialitat de la persona sol·licitant, convocades per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per les universitats, i reconegudes pel Departament d'Educació o pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, fins a un màxim de 4 punts.

1.1 Per l'assistència a cursos o activitats similars de 15 hores o més: 0,01 punts per cada hora de formació.

1.2 Per impartir cursos o activitats similars: 0,0175 punts per hora impartida.

1.3 Per la participació en grups de treball o similars, màxim 0,5 punts per curs escolar.

Documentació justificativa: fotocòpies compulsades dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats en les quals s'indiqui el nombre d'hores.

2. Per la participació en investigacions educatives i participació en programes d'innovació o d'introducció de noves tecnologies, dutes a terme en els centres educatius i promogudes o autoritzades per l'administració educativa competent, un institut de ciències de l'educació o un departament universitari, fins a un màxim de 4 punts.

Si el treball d'investigació i/o el programa d'innovació implica una intervenció amb alumnat, màxim 1 punt per treball, en funció de la seva durada i la seva complexitat. Si no implica una intervenció amb alumnat, màxim 0,5 punts per treball.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del certificat de l'entitat que ha promogut o autoritzat la investigació o el programa. En el cas que aquest certificat no especifiqui les tasques realitzades i la seva durada, caldrà adjuntar-hi un certificat de la direcció del centre en el qual consti aquesta informació.

3. Per publicacions (incloses les videogràfiques, informàtiques, discs i similars) o material inèdit que acrediti una aportació personal a la pràctica docent AICLE, fins a un màxim de 3 punts.

Documentació justificativa: els originals publicats o inèdits. L'autoria d'aquests darrers s'haurà d'acreditar amb un certificat de l'organisme corresponent.

No es valoraran les publicacions al·legades per aquest apartat en les quals no consti l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre.

4. Titulacions acadèmiques diferents a les al·legades per a l'ingrés al cos i relacionades amb l'especialitat o el contingut del seu projecte AICLE, fins a un màxim de 2 punts, tenint en compte el barem següent:

Titulacions universitàries de tercer cicle: fins a 0,75 punts. Per superar el programa de doctorat: 0,35 punts; per l'obtenció del títol de doctor/a: 0,40 punts.

Titulacions universitàries de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5 punts.

Titulacions universitàries de primer cicle: per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,25 punts. No es considerarà titulació de primer cicle la superació d'un curs d'adaptació. En cas que s'al·legui la superació dels estudis corresponents al primer cicle, caldrà presentar la certificació acadèmica respectiva en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a aquest cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Certificat d'aptitud d'anglès de l'EOI o equivalents: per cada certificat, 0,10 punts.

Màsters i postgraus: per cada màster o postgrau, 0,20 punts.

Documentació justificativa:

Fotocòpia compulsada del títol pel qual s'ha ingressat al cos.

Fotocòpia compulsada dels títols que s'al·leguen.

Certificació acadèmica d'haver superat el programa de doctorat.

En el cas de les llicències C, s'apliquen també els apartats 5, 6 i 7.

5. Projecte de treball

Pel projecte de treball: fins a un màxim de 20 punts.

La valoració del projecte es farà segons els criteris establerts al punt 5.1 d'aquesta Resolució.

6. Antiguitat i permanència en el lloc de treball.

6.1 Antiguitat (fins a un màxim de 4 punts).

a) Per cada any acadèmic a partir del segon any com a funcionari o funcionària de carrera dels cossos a què fa referència el punt 1 d'aquesta Resolució, o amb contracte laboral ocupant un lloc de treball de psicòleg/a, pedagog/a o logopeda en un CREDA o EAP del Departament d'Educació amb anterioritat al 15 de setembre de 1995: 0,5 punts per any.

b) Per cada any de pertinença al cos de catedràtics: 0,25 punts.

6.2 Per estar en actiu com a funcionari/ària de carrera durant els cursos 2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008 i prestar serveis:

En un centre educatiu o un lloc de treball de la Inspecció d'Educació: 1 punt per curs.

En un servei educatiu o en altres llocs de treball: 0,5 punts per curs.

Documentació justificativa: full de serveis degudament certificat pels serveis territorials o fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal, tancats a 31 d'agost de 2007.

7. Per pertànyer al cos de catedràtics: 0,75 punts.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on se li reconegui la pertinença al cos.

Annex 2

Llicències C

Estructura del projecte de treball

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines (aproximadament 450 paraules per pàgina), amb l'estructura següent:

1. Portada.

1.1 Títol del projecte.

1.2 Nom i cognoms del autor/a.

1.3 Curs escolar per al qual se sol·licita la llicència.

1.4 Centre de treball i especialitat o àrea.

2. Introducció

2.1 Objectius que es pretenen assolir i la seva implicació amb el projecte educatiu del seu centre.

2.2 Explicació del treball previ realitzat en el centre.

3. Matèries, continguts curriculars en els quals es basarà l'estudi

3.1 Concreció i planificació de les unitats didàctiques a desenvolupar.

4. Pautes d'observació didàctica i de recopilació de materials que poden ser objecte d'estudi per a la seva aplicació posterior.

5. Aplicació posterior prevista dels resultats del seu treball a la Gran Bretanya a la seva tasca docent ordinària.

6. Altres consideracions particulars.

7. Bibliografia.

(08.042.119)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal