Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5077 - 25/02/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/65/2008, de 14 de febrer, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2007-2008 per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi. (Pàg. 14614)


ORDRE

EDU/65/2008, de 14 de febrer, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2007-2008 per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi.

El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix en el seu article 4, que les administracions educatives han de convocar anualment proves per atorgar el certificat de nivell intermedi.

D'altra banda, d'acord amb el calendari d'aplicació del Reial decret 1629/2006, cal convocar les proves esmentades per al curs 2007-2008.

Les proves que regula aquesta ordre permeten tant l'obtenció de la certificació en règim lliure, com en règim oficial.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article 1

Finalitat

Es regula la convocatòria de les proves corresponents al curs 2007-2008 per a l'obtenció del certificat del nivell intermedi dels idiomes que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre, en els terminis i llocs que s'hi preveuen, i amb el calendari i els centres examinadors que s'hi estableixen.

Les proves s'adrecen tant a l'alumnat de règim lliure com a l'alumnat de règim oficial.

Article 2

Requisits d'accés

Per poder presentar-se a les proves, per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi d'escola oficial d'idiomes, tant en règim oficial com en règim lliure, serà requisit tenir setze anys complerts l'any 2008. També s'hi poden presentar, els majors de catorze anys, per a seguir ensenyaments d'un idioma diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria.

Article 3

Inscripció de l'alumnat oficial

L'alumnat en règim oficial de tercer curs, tant de la modalitat presencial com de la modalitat a distància, queda inscrit automàticament a les proves per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi en la mateixa escola oficial d'idiomes on cursa els ensenyaments.

Article 4

Inscripció de l'alumnat lliure

4.1 Amb caràcter general, l'alumnat de règim lliure haurà de formalitzar la inscripció en l'escola oficial d'idiomes i per a l'idioma que pertoqui, d'acord amb el que preveu l'annex d'aquesta Ordre.

4.2 Per formalitzar la inscripció l'alumnat lliure ha de presentar abans del dia de la prova i en el termini establert, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, del passaport o del NIE.

4.3 Per poder realitzar les proves, l'alumnat lliure ha de presentar-se amb el Document Nacional d'Identitat, el passaport o NIE original.

4.4 L'alumnat que en el moment de la realització de la prova no hagi aportat al centre examinador la documentació prevista en l'apartat anterior quedarà exclòs de la prova.

Article 5

Elaboració de les proves

Les proves s'elaboraran d'acord amb les prescripcions de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Article 6

Contingut de les proves

Objectius de les proves del certificat de nivell intermedi

Les proves tenen com a referència els objectius i continguts descrits en el Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre.

Article 7

Components i puntuació de les proves

7.1 Les proves estaran constituïdes per tasques de comprensió oral, comprensió escrita, ús de la llengua, expressió escrita i expressió oral.

7.2 Les proves corresponents a la comprensió oral, comprensió escrita i ús de la llengua tindran una ponderació del 60 % sobre el total de la puntuació de la prova, i les de l'expressió oral i escrita del 20% cadascuna.

7.3 El Departament d'Educació farà pública per internet, a la pàgina web www.gencat.net/educacio, la descripció de les proves de certificació de nivell intermedi per tal de garantir-ne la seva difusió entre els possibles candidats.

Article 8

Pautes d'administració de les proves

8.1 El/La director/a de cada centre vetllarà pel procés d'administració i correcció de les proves.

8.2 Els exàmens de certificació d'EOI seran administrats i corregits pel professorat de cada departament, que actuarà com a examinador. Tots els examinadors i examinadores hauran de seguir sessions d'unificació de criteris per a l'administració i correcció de les proves de comprensió oral, comprensió escrita i ús de la llengua, i per a l'administració i avaluació de les proves d'expressió escrita i expressió oral. Les sessions d'unificació de criteris per als professors responsables dels certificats de cada centre seran fixades per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

8.3 Les proves d'expressió oral es duran a terme davant de dos examinadors o examinadores. Les proves d'expressió escrita les corregiran dos examinadors o examinadores.

8.4 Finalitzada l'administració dels exàmens, s'efectuarà la correcció, l'estudi de resultats i l'avaluació de tots els candidats.

8.5 Al final d'aquest procés de correcció i avaluació dels candidats, les qualificacions es publicaran en la data fixada, indicant el procediment de reclamació. La presentació de les reclamacions i la seva resolució es farà d'acord amb l'establert a l'article 14 d'aquesta Ordre.

8.6 En qualsevol moment el professorat responsable de l'administració de les proves podrà verificar la identitat de l'alumnat.

Article 9

Pautes de qualificació de les proves

La puntuació global per a obtenir el certificat del nivell intermedi ha de ser igual o superior al 65% de la puntuació total possible.

Per tenir dret a l'obtenció de la qualificació global final cal haver dut a terme totes les parts de la prova.

Article 10

Actes de qualificació

10.1 A les actes de qualificació hi constarà, per a cada candidat/a, el nom i dos cognoms, la puntuació numèrica de cada part i la puntuació global final. En tot cas, la qualificació final de l'examen serà global i s'hi posarà .apte/a. o .no apte/a., segons correspongui.

10.2 En cas que no s'hagi dut a terme alguna part de la prova es posarà .no presentat/ada., en la part corresponent i es farà constar .no qualificat/ada. en la puntuació global final i en la qualificació final.

Article 11

Publicació de resultats

Els resultats de les proves es faran públics en el lloc de realització. Al peu de la llista de publicació de resultats, s'indicarà el termini i l'òrgan davant el qual es podrà presentar reclamació.

Article 12

Expedició de certificacions

12.1 Correspon a les escoles oficials d'idiomes emetre els certificats de nivell intermedi.

12.2 Les escoles oficials d'idiomes lliuraran a les persones interessades que ho demanin certificacions individuals amb esment de les qualificacions parcials.

Article 13

Conservació de documentació i tramesa de dades

La direcció del centre on es facin les proves conservarà durant el període d'un any la documentació generada durant la seva execució, llevat de la documentació sobre qualificacions objecte de reclamació la qual es conservarà fins que finalitzi la seva tramitació.

Els centres trametran a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats el resum de les dades de les proves (de cada idioma i certificat, el nombre de persones inscrites, presentades i aptes).

Article 14

Reclamacions i recursos

Les reclamacions, quan s'escaigui, es presentaran per escrit.

a) El/La director/a traslladarà la reclamació al departament corresponent per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha fet d'acord amb els criteris d'avaluació establerts pel departament. Si aquest consta només d'un o dos membres, s'ampliarà, en aquest cas, fins a tres, amb els professors que el/la director/a designi. Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar al llibre d'actes del departament.

b) El/La director/a del centre, a la vista de la proposta del departament, resoldrà la reclamació que serà notificada a la persona interessada. En el cas que sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel/per la director/a, l'acta d'avaluació corresponent.

c) La resolució que el centre doni a la reclamació es podrà recórrer davant la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en escrit del/de la recurrent presentat al servei territorial corresponent a través de la direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s'haurà de fer constar en la notificació de la resolució del centre a la persona interessada. Podran recórrer tant l'alumne/a (o els seus representants legals, si és menor d'edat) com el/la professor/a responsable de la qualificació impugnada.

d) El/La director/a trametrà al servei territorial els recursos que rebi, juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l'acta de la reunió en la qual s'hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, consideri pertinent d'adjuntar-hi.

e) Un cop informats per la Inspecció, el servei territorial trametrà els recursos a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, abans de 10 dies, amb tota la documentació i l'informe de la inspecció. Aquest informe contindrà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Si de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats encarregarà aquesta tasca a una comissió formada per un/a professor/a del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel/per la director/a, un/a professor/a d'un altre centre i un/a inspector/a, proposats per la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació. D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, la Direcció General resoldrà definitivament, abans de 10 dies, amb notificació a la persona interessada i, si escau, amb els efectes previstos en el punt b) anterior.

Per tal que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que el/la professor/a mantingui un registre de tots els elements que ha emprat per qualificar, i cal que conservi en el centre, o que hagi retornat a l'alumnat, tots els elements escrits.

Article 15

Opcions i incompatibilitats

15.1 No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial i d'alumne/a lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial igual o inferior nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

15.2 El personal de l'escola oficial d'idiomes, ja sigui docent o no docent, no pot presentar-se a les proves lliures en la mateixa escola on presti els seus serveis, exceptuant els casos de llengües que s'imparteixin en una sola escola oficial de idiomes de Catalunya.

15.3 El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix en els ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Article 16

Informació

Al tauler d'anuncis de totes les escoles oficials d'idiomes, es faran públics els avisos referents a l'horari de les diferents parts de la prova i, si escau, de la prova oral.

També s'hi exposaran els resultats i el termini de presentació de reclamacions.

Disposició addicional

Es fixarà la quantitat de places máximes ofertades d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada escola oficial d'idiomes.

Disposició derogatòria

Es deixa sense efecte l'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per a l'obtenció del certificat de cicle elemental i del certificat d'aptitud, en allò que conté la regulació del certificat del cicle elemental.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Calendari del mes de juny de 2008 - Convocatòria ordinària

Certificat de nivell intermedi

1.1 Preinscripció (només alumnat lliure)

Preinscripció. Dates: del 7 al 13 de març de 2008. El dia 13 de març la preinscripció es tancarà a les 22.00 hores.

Per Internet: www.gencat.net/educacio

1.2 Calendari i horari (alumnat lliure i oficial)

El calendari i els horaris de proves de certificació per a la convocatòria ordinària són els següents:

1.2.1 Certificat de nivell intermedi

Alemany: 5 de juny a la tarda.

Anglès: 30 de maig tarda, 5 de juny al matí.

Àrab: 9 de juny a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 4 de juny al matí.

Francès: 4 de juny a la tarda.

Italià: 6 de juny a la tarda.

Rus: 9 de juny al matí.

1.2.2 Certificat de nivell intermedi (només alumnat oficial) de català per a no catalanoparlants

Certificat de nivell intermedi: 6 de juny al matí.

1.2.3 Horari de les proves

Convocatòria de matí: 9:30 h, començament de la prova: 10 h.

Convocatòria de tarda: 15:30 h, començament de la prova: 16 h.

1.2.4 Publicació de resultats: 26 de juny a les 12 hores.

1.2.5 Reclamacions: des de la publicació de resultats fins el 30 de juny a les 12 hores.

1.3 Centres examinadors i distribució

Als efectes d'assegurar una raonable distribució de la matrícula entre els diferents centres, les escoles oficials d'idiomes admetran matrícula lliure d'acord amb la distribució següent, segons la procedència de l'alumnat, entesa com el municipi o la comarca de residència o de treball de la persona sol·licitant.

Escola Oficial d'Idiomes de Badalona

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes

1) Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Espanyol per a estrangers i rus. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Italià. Procedència de l'alumnat: totes les comarques de Barcelona i de Tarragona.

2) Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

arab, èuscar, grec, japonès, neerlandès, portuguès i xinès. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Preinscripció. Dates: del 10 al 13 de març de 2008.

Presencialment a l'EOI Barcelona-Drassanes.

Calendari. El calendari i els horaris de proves es poden consultar a partir del 6 de maig de 2008 al tauler d'anuncis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Vall d'Hebron

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Anoia i Osona.

Espanyol per a estrangers. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona III-Sant Gervasi

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona IV-La Pau

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona V-Sants

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes d'Esplugues de Llobregat

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes del Prat de Llobregat

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes de Martorell

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

Escola Oficial d'Idiomes del Maresme

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Maresme.

Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat del Vallès

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Vallès Oriental.

Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Anoia.

Escola Oficial d'Idiomes de Manresa

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes d'Osona

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Osona.

Escola Oficial d'Idiomes del Garraf

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Garraf i Alt Penedès.

Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i rus. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Reus

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes d'Olot

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Blanes

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de Tàrrega

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Valls

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Berga

Certificat de nivell intermedi dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Barcelona.

1.4 Disponibilitat de places

La preinscripció es cobrirà d'acord amb l'ordre de demanda i es tancarà en el moment que s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

1.5 Redistribució

Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fes aconsellable, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà ordenar la seva redistribució.

(08.044.026)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal