Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5081 - 29/02/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/553/2008, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/350/2008, d'11 de febrer, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 16527)


RESOLUCIÓ

EDU/553/2008, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/350/2008, d'11 de febrer, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la Resolució EDU/350/2008, d'11 de febrer, el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria és des del dia 19 fins al 26 de febrer de 2008, ambdós inclosos.

A la vista del volum de sol·licituds presentades i per a una millor gestió de la seva tramitació es fa aconsellable l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds.

Per això,

Resolc:

Modificar l'apartat 2 de la Resolució EDU/350/2008, d'11 de febrer, en el sentit de prorrogar el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria fins el 4 de març inclòs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2008

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(08.057.001)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal