Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5087 - 10/03/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/652/2008, de 27 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2008-2009, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecció. (Pàg. 19214)


RESOLUCIÓ

EDU/652/2008, de 27 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2008-2009, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecció.

El Departament d'Educació vol destacar la importància que la recerca educativa té per a la millora del sistema educatiu de Catalunya. De manera especial, es vol ressaltar el fet que el professorat i la inspecció d'educació participin directament en treballs i estudis de recerca educativa. Per això es vol donar suport a aquestes activitats per mitjà de l'atorgament d'ajuts de tipologia diversa, entre els quals hi ha la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i desenvolupament de projectes directament relacionats amb el lloc de treball.

D'altra banda, l'article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), regula la concessió de llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball i estableix que el personal funcionari té dret a percebre totes les retribucions quan la llicència és per interès de la mateixa Administració.

Aquestes llicències tenen la finalitat d'afavorir l'aportació de plantejaments i estudis sobre els aspectes més significatius del sistema educatiu o l'elaboració de materials d'utilitat educativa.

Per això, són d'especial interès els projectes que comptin amb l'aval directe de grups de recerca universitaris o dels centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE). En aquest cas, la persona sol·licitant col·laborarà amb el grup o amb el centre en les línies d'actuació relacionades amb el seu projecte d'investigació.

Així mateix, es consideren rellevants els projectes que comptin amb el suport de la direcció del centre o del servei educatiu de la persona sol·licitant per estar contextualitzats en el projecte de centre o en el pla de treball del servei educatiu. En aquest cas, el suport es traduirà en un compromís de col·laboració en la possible aplicació i difusió dels resultats.

La convocatòria s'adreça a tots els àmbits del sistema educatiu formal amb intenció d'incidir també en aquelles realitats singulars que reben actualment atenció especial del Departament d'Educació.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Resolc:

.1 Objecte

1.1 Convocar concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per fer estudis i treballs de recerca directament relacionats amb els llocs de treball, adreçat al funcionariat de carrera en servei actiu que ocupi llocs de treball dels cossos docents i dels cossos d'inspecció dependents del Departament d'Educació.

1.2 En la valoració dels projectes presentats es prioritzaran els plantejaments que fomentin o es centrin en:

1. L'escola inclusiva.

2. Els processos d'ensenyament i aprenentatge per a l'adquisició i millora de les competències de l'alumnat, especialment en comprensió lectora i en llengua estrangera.

3. El tractament integrat i creatiu de diverses àrees i matèries del currículum, i també el seu aprofundiment conceptual, metodològic i didàctic.

4. La presència habitual de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) en el context educatiu.

5. La inserció professional del professorat de nova incorporació.

6. La salut laboral i la formació del professorat.

7. Els processos de millora en la gestió organitzativa i curricular dels centres educatius.

8. La gestió d'una zona educativa, en especial en l'àmbit rural.

9. El desenvolupament d'estratègies de millora de la relació entre centres, empreses i administracions locals per a l'impuls de les diferents opcions de formació professionalitzadora.

Aquests plantejaments fan referència a tots els ensenyaments reglats no universitaris.

1.3 Per al curs 2008-2009 es concediran dos tipus de llicència en funció de les característiques dels treballs o estudis a desenvolupar. Aquests dos tipus seran: modalitat A, per a treballs de recerca educativa o desenvolupament d'estudis, i modalitat B, exclusivament per a elaboració de materials educatius.

1.4 Per al curs 2008-2009 es concedeixen 110 llicències amb una durada d'un curs escolar (modalitat A) i 50 llicències amb una durada de cinc mesos o mitja jornada durant un curs escolar (modalitat B).

Aquestes llicències es destinaran: 108 de modalitat A i 50 de modalitat B, al personal funcionari del cos de mestres i al dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial, indistintament; 2 de modalitat A, al personal funcionari dels cossos d'inspecció.

En la modalitat B, es podrà optar entre el període d'1.9.2008 a 31.1.2009 (modalitat B1), el període d'1.2.2009 a 30.6.2009 (modalitat B2) o dedicació compartida, al 50%, entre el lloc de treball i la llicència d'estudi, al llarg de tot el curs escolar (modalitat B3).

.2 Requisits de participació

2.1 Poden participar en aquest concurs les persones funcionàries de carrera en servei actiu que pertanyin als cossos esmentats a l'apartat 1.1 i que reuneixin les condicions següents:

a) Haver estat en servei actiu en un cos docent o d'inspecció com a funcionari/ària de carrera els tres últims cursos escolars. No es considerarà motiu d'exclusió d'aquesta convocatòria l'excedència per cura d'infant o equivalent a servei actiu durant aquest període.

b) No estar sotmès o sotmesa a cap sanció administrativa.

c) No haver tingut cap llicència retribuïda per fer estudis concedida pel Departament d'Educació ni pel d'Acció Social i Ciutadania.

2.2 En el cas que el projecte es plantegi com una tasca d'equip, cada sol·licitant haurà de presentar la seva pròpia sol·licitud i tota la documentació corresponent. Al projecte haurà de quedar clara la part comuna i aquella que desenvoluparà cada membre del grup. La concessió de les llicències és individual, de manera que els projectes hauran de ser complementaris però autònoms, ja que s'han de poder realitzar en cas que no totes les persones de l'equip accedeixin a la llicència.

.3 Presentació de sol·licituds, terminis i informació de la convocatòria

3.1 Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud adreçada al director general d'Innovació, que podran formalitzar accedint a l'aplicació informàtica disponible a l'adreça d'Internet http://www.xtec.cat/sire, seguint les instruccions que proporciona l'aplicació mateixa i dins dels terminis establerts.

Caldrà imprimir aquesta sol·licitud formalitzada per via telemàtica i lliurar-la conjuntament amb els documents a què fa referència l'apartat 3.2 d'aquesta convocatòria a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas de desacord amb els mèrits que surten reflectits a la sol·licitud telemàtica o si se'n volen afegir d'altres, s'hauran d'especificar en l'espai previst amb aquesta finalitat i se n'haurà de presentar la documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada, segons el cas), dins el termini establert a l'apartat 6.1 d'aquesta convocatòria i a qualsevol dels llocs especificats anteriorment per a la presentació de sol·licituds.

El termini per presentar la sol·licitud és des del dia 13 de març de 2008 fins al dia 1 d'abril de 2008.

3.2 Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) Un projecte del treball que s'ha de realitzar durant el període de llicència, segons les característiques que s'expliciten als annexos 2 o 3, segons correspongui, d'aquesta Resolució.

b) Un certificat de la persona que supervisarà el treball en què es faci constar: nom i cognoms, DNI, lloc concret de treball i càrrec (especialitat o àrea, departament, facultat i universitat) i l'acceptació expressa de la tasca de supervisió.

La persona supervisora ha de formar part del professorat universitari o d'un ICE.

Aquest certificat ha de ser un document original, signat i amb la capçalera i el segell de la universitat on treballa la persona supervisora.

En acabar el període de llicència d'estudi, la persona supervisora emetrà un informe final sobre el treball realitzat. La Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent li farà arribar un certificat de la seva supervisió.

c) En cas que el projecte comporti alguna actuació en centres educatius o en altres institucions públiques o privades, un certificat de conformitat de la direcció dels centres amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació o, si és el cas, una autorització de les persones responsables de les institucions privades.

d) En cas que la persona sol·licitant sigui membre d'un grup de recerca d'una universitat del qual el projecte formi part, un certificat que acrediti aquesta pertinença.

e) En cas que el projecte participi d'alguna de les línies prioritàries d'actuació d'algun centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE), un document acreditatiu expedit per la persona responsable de l'esmentat centre

f) En cas que el projecte vingui avalat com a projecte contextualitzat en el projecte de centre o del pla de treball del servei educatiu de la persona sol·licitant, un document acreditatiu de la direcció on es descrigui la implicació dels diferents estaments en la possible aplicació i difusió del treball.

La no-presentació dels documents explicitats en els apartats a), b) i c) dins del termini establert en l'apartat 3.1 d'aquesta Resolució, implica l'exclusió definitiva del present concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes. I únicament es podrà esmenar, per defecte de forma, la documentació lliurada dins del termini establert que faci referència als apartats b), c), d), e) i f), durant el període previst en el punt 5.3 d'aquesta Resolució.

4.Selecció de participants

4.1 Per a la selecció de les persones participants es tindrà en compte el que estipula l'apartat 1.4 d'aquesta convocatòria, així com l'aplicació del barem de mèrits que consta com a annex 1 d'aquesta convocatòria, i caldrà obtenir almenys 10 punts pel projecte de treball (apartat 6 del barem de mèrits).

4.2 En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 6 del barem de mèrits esmentat.

b) Puntuació més alta en la suma dels apartats 2, 3, 4 i 5 del barem de mèrits.

c) Puntuació més alta en l'apartat 1.1 del barem de mèrits esmentat.

4.3 Es constituirà una comissió per a la selecció de les persones participants, que estarà formada pels membres següents o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, que actuarà com a president.

La subdirectora general de la Inspecció d'Educació, de la Secretaria de Polítiques Educatives.

El subdirector general d'Ordenació Curricular, de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.

El subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

El subdirector general de Programes i Recursos, de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

El cap del Servei d'Innovació i Recerca Educativa, de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent.

Dues persones tècniques del Servei d'Innovació i Recerca Educativa, de la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, de les quals una actuarà com a secretari/ària.

4.4 La comissió, si ho creu convenient, podrà sol·licitar informes sobre el projecte a la Inspecció d'Educació o a altres persones expertes en la matèria. Igualment, podrà convocar les persones candidates per a una entrevista.

4.5 Les persones membres d'aquesta comissió i les expertes que aquesta pugui requerir estaran afectades per les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.5 Llistes provisionals i definitives

5.1 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció, d'acord amb la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants i en aplicació del barem de mèrits que s'especifica a l'annex 1 d'aquesta Resolució, farà pública la llista provisional de les persones preseleccionades, no preseleccionades i excloses, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i en l'adreça d'Internet http://www.xtec.cat/sire. En aquestes llistes, hi haurà de constar el nom, els cognoms, el DNI o passaport i la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en la llista de les persones no preseleccionades, en què es farà constar el genèric .no apte., i en la llista de les persones excloses, en què es farà constar el motiu de l'exclusió.

5.2 Les persones preseleccionades seran les que obtinguin almenys 10 punts per l'apartat 6 de l'annex 1 d'aquesta Resolució, corresponent al projecte de treball.

5.3 Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció durant un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva publicació als taulers d'anuncis esmentats. Amb la reclamació, s'haurà de presentar la documentació acreditativa a què fa referència l'apartat 6. Transcorregut aquest termini i, un cop estudiades les reclamacions presentades, la comissió farà pública la proposta de resolució de les llistes definitives de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.xtec.cat/sire.

5.4 Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució que aprovi la llista definitiva de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que es farà pública al DOGC.

Contra la resolució definitiva de persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general d'Innovació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

5.5 Les possibles renúncies s'han de produir dins el període de reclamació contra les llistes provisonals, esmentat a l'apartat 5.3 d'aquesta Resolució. Si se'n produeix cap, la llicència que quedi vacant serà concedida a la persona que ocupi la primera posició de la llista de persones preseleccionades de la modalitat corresponent sense llicència concedida.

.6 Documentació acreditativa dels mèrits al·legats

6.1 Un cop s'hagi fet pública la llista provisional de persones preseleccionades, no preseleccionades i excloses a què fa referència l'apartat 5.1 d'aquesta convocatòria, les persones preseleccionades caldrà que presentin només la documentació justificativa dels mèrits al·legats que no constin als arxius informàtics del Departament d'Educació, o bé que, tot i constar-hi, no hi estiguin d'acord.

Per a la presentació d'aquesta documentació, les persones interessades disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la llista provisional a què fa referència l'apartat 5.1.

A aquesta documentació, s'hi ha d'adjuntar el full de sol·licitud telemàtica on consten tots els mèrits al·legats.

Només es tindran en compte els mèrits que s'hagin al·legat en la sol·licitud.

6.2 Les persones sol·licitants podran recollir, durant el mes d'octubre de 2008, la documentació acreditativa dels mèrits acadèmics i professionals als serveis territorials que els correspongui, d'acord amb el seu lloc de treball el curs 2007-2008.

Una vegada transcorregut aquest termini, s'entendrà que renuncien a recuperar-la.

No es retornarà el projecte de treball que es vol dur a terme, lliurat juntament amb la sol·licitud, ni cap dels certificats adjunts al projecte.

.7 Seguiment del treball

El Departament d'Educació farà un seguiment dels treballs que s'estiguin realitzant, per la qual cosa les persones en llicència d'estudi hauran de proporcionar tota la informació relativa al desenvolupament del treball que el Departament d'Educació els sol·liciti. Aquest seguiment podrà comptar amb l'assessorament d'instàncies universitàries.

Quan acabi el període de la llicència i abans de l'1 d'octubre de 2009, en les modalitats A, B2 i B3, i de l'1 d'abril de 2009, en la modalitat B1, s'haurà de presentar la memòria final completa del treball realitzat (en suport paper i digital), un resum del seu contingut i una valoració personal, així com l'informe final de la persona supervisora sobre el treball realitzat.

La documentació generada per aquesta convocatòria atendrà les recomanacions del Departament de Política Lingüística i l'Institut Català de les Dones en relació amb l'ús no sexista de la llengua i estarà redactada en català, excepte el material de llengües diferents de la catalana directament destinat a l'alumnat.

En l'elaboració d'aquesta documentació, les persones en llicència hauran de seguir les indicacions del Departament d'Educació en relació a la correcció lingüística i el format digital.

.8 Difusió dels treballs

És voluntat del Departament d'Educació donar la màxima difusió als treballs realitzats durant el període de llicències d'estudi. Per això, es procurarà que el professorat que ha gaudit d'una llicència d'estudi difongui els resultats d'aquesta llicència en presentacions incloses en activitats formatives de format divers. Aquestes presentacions es duran a terme tant a l'àmbit geogràfic més proper com en actuacions generals adreçades al professorat de la matèria o nivell educatiu corresponent o a d'altres agents del sistema educatiu.

Els treballs duts a terme seran propietat del Departament d'Educació, el qual en farà difusió pels canals habituals, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Els autors o autores, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar el seu treball sempre que es faci menció expressa que per realitzar-lo s'ha comptat amb una llicència retribuïda del Departament d'Educació. Aquesta menció haurà d'aparèixer igualment en qualsevol altra publicació total o parcial del treball objecte de la llicència.

.9 Situació del personal funcionari durant el període de llicència retribuïda i altres compromisos

9.1 La llicència d'estudis retribuïda no modifica la condició de servei actiu del personal funcionari, que continua subjecte als deures i a les responsabilitats pròpies de la seva situació, a més dels que es derivin de la realització del treball objecte de la llicència.

Les reduccions de jornada que tinguin les persones en accedir a la llicència d'estudis retribuïda quedaran interrompudes durant el període que duri l'esmentada llicència.

L'incompliment dels deures i les responsabilitats esmentats pot donar lloc a responsabilitats disciplinàries, d'acord amb el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 243/1995, de 27 de juny, d'aprovació del Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2100, de 13.9.1995).

9.2 Les retribucions que es percebran durant el període de llicència seran les mateixes que corresponguin a la persona funcionària que en gaudeixi.

La concessió de la llicència no suposa per al Departament d'Educació cap obligació d'assumir cap despesa derivada dels estudis o de l'elaboració del treball.

9.3 En la modalitat B3, de dedicació compartida, en el cas del personal funcionari que presta serveis en un centre educatiu, la distribució de l'horari corresponent a la tasca desenvolupada al lloc de treball es farà proporcionalment en els diferents tipus d'activitats inclosos en l'horari laboral del professorat. Així mateix, es procurarà que, d'acord amb les necessitats de funcionament del centre, sigui el més compacta possible.

.10 Es delega en el director general d'Innovació la facultat de resoldre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Barem de mèrits i documentació acreditativa

Només caldrà presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la sol·licitud que no estiguin reflectits als arxius informàtics del Departament d'Educació o bé que, tot i constar-hi, no s'hi estigui d'acord.

Les persones interessades podran accedir a consultar la informació que consta als arxius informàtics del Departament d'Educació mitjançant l'aplicació d'entrada de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria, disponible a l'adreça electrònica http://www.xtec.cat/sire.

Criteri general

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més d'un apartat dels que s'estableixen en aquest annex.

1. Antiguitat i permanència en el lloc de treball

1.1 Antiguitat (fins a un màxim de 4 punts).

a) Per cada any a partir del quart any com a funcionari o funcionària de carrera dels cossos a què fa referència l'apartat 1 d'aquesta Resolució, o amb contracte laboral ocupant un lloc de treball de psicòleg/a, pedagog/a o logopeda en un CREDA o EAP del Departament d'Educació amb anterioritat al 15 de setembre de 1995: 0,5 punts per any. A aquest efecte, cal recordar que el període de pràctiques no puntua.

b) Per cada any de pertinença al cos de catedràtics: 0,25 punts.

1.2 Per estar en actiu com a funcionari/ària de carrera durant els cursos 2005-2006, 2006-2007 i 2007/2008 i prestar serveis:

En un centre educatiu: 1 punt per curs.

En altres llocs de treball del Departament d'Educació: 0,5 punts per curs.

Documentació justificativa: full de serveis degudament certificat pels serveis territorials o fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

2. Activitats de formació permanent relacionades amb la docència o l'especialitat, convocades per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per les universitats, i activitats incloses en el Pla de formació permanent o reconegudes pel Departament d'Educació o pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, fins a un màxim de 4 punts.

2.1 Per l'assistència a cursos o activitats similars de 15 hores o més: 0,01 punts per cada hora de formació. Si l'assistència és a cursos de programes en la pràctica reflexiva: 0,0175 punts per cada hora de formació.

2.2 Per impartir cursos o activitats similars: 0,0175 punts per hora impartida. Si la impartició és en cursos de programes en la pràctica reflexiva: 0,02 punts per hora impartida.

2.3 Per la participació en grups de treball o similars, màxim 0,5 punts per curs escolar.

2.4 Per la tutorització de pràctiques en centres educatius i serveis educatius de l'alumnat en període de formació inicial o de l'alumnat de cursos d'especialització: 0,15 punts per cada període de pràctiques.

No es comptabilitzaran en aquest apartat els estudis necessaris per a l'obtenció dels títols detallats en l'apartat 5 d'aquest annex.

Documentació justificativa: fotocòpies compulsades dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats en les quals s'indiqui el nombre d'hores o períodes, en el cas de les pràctiques.

3. Per la participació en programes educatius o activitats docents de caràcter experimental i activitats de gestió o administració de centres o responsabilitats en la Inspecció d'Educació, o pel fet d'estar en possessió d'altres mèrits docents, fins a un màxim de 4 punts:

3.1 Investigacions educatives i participació en programes de renovació pedagògica o d'introducció de noves tecnologies, dutes a terme en els centres educatius i promogudes o autoritzades per l'administració educativa competent, un institut de ciències de l'educació o un departament universitari. Si el treball d'investigació implica una intervenció amb alumnat, màxim 1 punt per treball, en funció de la seva durada i la seva complexitat. Si no implica una intervenció amb alumnat, màxim 0,5 punts per treball.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del certificat de l'entitat que ha promogut o autoritzat la investigació o el programa. En cas que aquest certificat no especifiqui les tasques realitzades i la seva durada, caldrà adjuntar-hi un certificat de la direcció del centre en el qual consti aquesta informació.

3.2 Activitats de gestió o administració de centres o responsabilitats en la Inspecció d'Educació, fins a un màxim de 2,5 punts.

Direcció de centres d'ensenyament públic o direcció de serveis educatius o càrrecs de comandament en la Inspecció d'Educació: 0,30 punts per any.

Per altres nomenaments de càrrecs unipersonals de govern dels centres educatius o de càrrecs de comandament de l'administració educativa o càrrecs de coordinació en la Inspecció d'Educació: 0,20 punts per any.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del nomenament, amb expressió de la durada del càrrec.

3.3 Per pertànyer al cos de catedràtics: 0,75 punts.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos.

4. Per publicacions (incloses les videogràfiques, informàtiques, discos i similars), material inèdit que acrediti una aportació personal a la pràctica docent o inspectora, o manifestacions artístiques: fins a un màxim de 3 punts.

Documentació justificativa: els originals publicats o inèdits. L'autoria d'aquests darrers s'haurà d'acreditar amb un certificat de l'organisme corresponent. En el cas de les manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l'abast, com fulletons, programes o catàlegs.

No es valoraran les publicacions al·legades per aquest apartat en les quals no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre.

5. Titulacions acadèmiques diferents de les al·legades per a l'ingrés al cos, fins a un màxim de 2 punts, tenint en compte el barem següent:

Titulacions universitàries de tercer cicle: fins a 0,75 punts. Per superar el programa de doctorat: 0,35 punts; per l'obtenció del títol de doctor/a: 0,40 punts.

Titulacions universitàries de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5 punts. En el cas del funcionariat de cossos docents del grup A, no es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que presenti el participant. A fi que es valorin els estudis de segon cicle s'ha de presentar una fotocòpia compulsada del títol o el resguard corresponent a la llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols declarats equivalents. La presentació d'aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acreditin implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat.

Titulacions universitàries de primer cicle: per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,25 punts. No es considerarà titulació de primer cicle la superació d'un curs d'adaptació. En cap cas no es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant. En cas d'al·legar la superació dels estudis corresponents al primer cicle, caldrà presentar la certificació acadèmica respectiva en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a aquest cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Diploma de mestre de català, nivell D de la Junta Permanent de Català o certificat d'aptitud de la llengua catalana de l'Escola Oficial d'Idiomes: 0,20 punts.

Certificats d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalent: per cada certificat, 0,20 punts.

Màsters i postgraus: per cada màster o postgrau, 0,20 punts.

Certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català, primer cicle de reciclatge de català, capacitació en llengua catalana (mòdul II) o diploma de capacitació d'aranès: 0,10 punts.

Certificats elementals de l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalent: per cada certificat, 0,10 punts.

En el cas que s'al·legui més d'una titulació de català o d'un mateix idioma d'Escola Oficial d'Idiomes, només es tindrà en compte la titulació de nivell superior.

Documentació justificativa:

Fotocòpia compulsada del títol pel qual s'ha ingressat al cos.

Fotocòpia compulsada dels títols que s'al·leguen.

Certificació acadèmica d'haver superat el programa de doctorat.

6. Projecte de treball

Pel projecte de treball: fins a un màxim de 20 punts.

Per a la valoració del projecte es tindrà en compte l'adequació als plantejaments esmentats al punt 1.2 d'aquesta Resolució, la incidència en la millora de la qualitat de l'ensenyament, la concreció, la coherència, el caràcter innovador, l'existència d'un treball personal previ en relació amb el projecte que es presenta, la idoneïtat de la persona o entitat que l'avala, la pertinença a un grup de recerca d'una universitat lligat al projecte; la possibilitat de col·laboració en línies d'actuació d'algun dels centres específics de suport a la innovació i recerca educativa, el plantejament en equip d'una recerca i l'aval de la direcció del centre o servei educatiu i el compromís de difusió en el claustre de professorat.

També es tindrà en compte que els treballs proposats tinguin relació amb els treballs elaborats amb llicències d'estudi retribuïdes anteriors, evitin repeticions dels ja realitzats i fomentin el treball en línies d'investigació obertes.

Annex 2

Estructura del projecte de treball (modalitat A)

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 15 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i s'ha d'estructurar de la manera següent:

1. Portada (màxim 1 pàgina).

1.1 Títol del projecte.

1.2 Modalitat.

1.3 Nom i cognoms de l'autor/a.

1.4 Curs escolar per al qual se sol·licita la llicència.

1.5 Centre de treball i especialitat o àrea.

2. Índex amb la indicació de les pàgines on comencen els diferents apartats del projecte (màxim 1 pàgina).

3. Resum del projecte (màxim 1 pàgina).

3.1 Aspectes més rellevants.

3.2 Objectiu general.

4. Introducció (màxim 2 pàgines).

4.1 Finalitat del projecte.

4.2 Antecedents i estat actual dels coneixements cientificotècnics.

4.3 Explicació del treball previ personal, en cas que n'hi hagi.

4.4 Explicació del lligam entre el treball proposat i d'altres desenvolupats amb anteriors llicències d'estudi retribuïdes, en cas que n'hi hagi.

4.5 Bibliografia més rellevant.

5. Objectius (màxim 3 pàgines).

5.1 Raons per plantejar la recerca.

5.2 Hipòtesis o preguntes que respondrà la recerca.

5.3 Antecedents i resultats previs que avalin la validesa de la hipòtesi de partida.

5.4 Objectius concrets del projecte.

6. Metodologia i pla de treball (màxim 3 pàgines).

6.1 Descripció i justificació de la metodologia triada.

6.2 Instruments de recollida de dades.

6.3 Criteris per a la selecció de les fonts de dades.

6.4 Anàlisi i interpretació de dades.

6.5 Planificació temporal de les activitats amb la previsió de calendari.

6.6 Desglossament de les tasques del pla de treball.

7. Aplicacions del projecte en el sistema educatiu (màxim 2 pàgines).

7.1 Contribucions esperades.

7.2 Pla de difusió i explotació dels resultats del projecte.

8. Altres consideracions particulars, com la pertinença a un grup de recerca de la universitat del qual el projecte formi part, o la vinculació del projecte al pla de treball d'un CESIRE o del centre o servei educatiu de l'aspirant (màxim 1 pàgina).

9. Bibliografia bàsica utilitzada en la redacció del projecte (màxim 1 pàgina).

Annex 3

Estructura del projecte de treball (modalitat B)

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 15 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i s'ha d'estructurar de la manera següent:

1. Portada (1 pàgina).

1.1 Títol del projecte.

1.2 Modalitat

1.3 Nom i cognoms de l'autor/a.

1.4 Curs escolar per al qual se sol·licita la llicència.

1.5 Centre de treball i especialitat o àrea.

2. Índex amb la indicació de les pàgines on comencen els diferents apartats del projecte (1 pàgina).

3. Resum del projecte (1 pàgina).

3.1 Aspectes més rellevants.

3.2 Objectiu proposat.

4. Introducció (2 pàgines).

4.1 Finalitat del projecte.

4.2 Explicació del treball previ personal, en cas que n'hi hagi.

4.3 Explicació del lligam entre el treball proposat i d'altres desenvolupats amb anteriors llicències d'estudi retribuïdes, en cas que n'hi hagi.

4.4 Bibliografia més rellevant.

5. Objectius (màxim 3 pàgines).

5.1 Justificació de la necessitat del material.

5.2 Objectius concrets del projecte.

6. Metodologia i pla de treball (màxim 3 pàgines).

6.1 Planificació temporal de les activitats amb la previsió de calendari.

6.2 Desglossament de les tasques del pla de treball.

7. Aplicacions del projecte en el sistema educatiu (màxim 2 pàgines).

7.1 Especificació de les aplicacions que el material tindrà en el sistema educatiu.

7.2 Pla de difusió i explotació dels resultats del projecte.

8. Altres consideracions particulars, com la pertinença a un grup de recerca de la universitat del qual el projecte formi part o la vinculació del projecte al pla de treball d'un CESIRE o del centre o servei educatiu de l'aspirant (màxim 1 pàgina).

9. Bibliografia bàsica utilitzada en la redacció del projecte (màxim 1 pàgina).

(08.058.044)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal