Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5088 - 11/03/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/657/2008, de 14 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2007-2008. (Pàg. 19436)


RESOLUCIÓ

EDU/657/2008, de 14 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2007-2008.

El Departament d'Educació per tal d'impulsar decididament la millora de l'ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres en l'ensenyament de règim general, vol potenciar totes les actuacions que afavoreixin l'ús d'estratègies comunicatives, per la qual cosa considera convenient afavorir l'aprenentatge actiu en els països respectius dels idiomes estrangers que s'imparteixen als centres educatius.

Les accions educatives d'impuls a l'ús dels idiomes en context real són bones pràctiques vers un plurilingüisme efectiu, que cal estimular dins del Projecte lingüístic del centre. Els projectes transversals, els intercanvis escolars i les activitats complementàries faciliten l'ús significatiu de les llengües i permeten impartir continguts no lingüístics en alguna llengua estrangera, amb metodologies específiques d'aprenentatge integrat de continguts i llengua, AICLE/CLIL/EMILE. La finalitat de millorar el domini, per part de l'alumnat, de la llengua anglesa, francesa, alemanya i italiana, així com d'altres possibles llengües curriculars en el futur, ha de presidir els objectius de l'aprenentatge actiu d'idiomes als centres escolars.

D'altra banda, mitjançant l'Ordre EDC/58/2006, de 24 de febrer, es van aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes (DOGC núm. 4585, de 3.3.2006).

Per tant, de conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d'Innovació,

Resolc:

.1 Objecte

S'obre la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2007-2008.

.2 Bases

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre EDC/58/2006, de 24 de febrer i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

.3 Import i partida pressupostària

Els ajuts als centres, per un import total màxim de 550.000,00 euros, es concretaran segons la quantitat assignada per alumne en concepte de borsa, i es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària D/480000100/4250, de l'òrgan gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2008.

La quantitat assignada en concepte de borsa per alumne oscil·larà entre els 450,00 euros i els 1.500,00 euros, segons la qualitat del projecte presentat i la tipologia del centre.

.4 Sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

4.2 El formulari de sol·licitud es trobarà a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio, a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials.

4.3 Els centres privats concertats hauran d'acreditar el requisit d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social mitjançant la declaració responsable que consta en el formulari de sol·licitud.

La signatura de la sol·licitud de la subvenció per part del beneficiari implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació de les dades corresponents a les obligacions tributàries.

4.4 Les sol·licituds que no reuneixin les condicions assenyalades en el punt 4 de les bases reguladores aprovades per l'Ordre EDC/58/2006, de 24 de febrer, o que siguin presentades fora de termini seran excloses de la convocatòria.

.5 Període dels viatges

Els viatges s'hauran de realitzar dintre del termini comprès entre el 14 de juny i el 30 de setembre de 2008.

.6 Justificació

6.1 La justificació de la destinació dels ajuts a les actuacions per a les quals s'han concedit i del compliment dels requisits es podrà realitzar davant la Direcció General d'Innovació fins al 16 d'octubre de 2008.

6.2 La memòria pedagògica prevista a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EDC/58/2006, de 24 de febrer, s'haurà de presentar entre els dies 3 i 14 de març de 2009. Aquesta memòria s'haurà de presentar a la Subdirecció General de Llengües i Entorn (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). Juntament amb la memòria, s'haurà de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat.

El Departament d'Educació es reserva el dret a difondre i/o publicar els treballs realitzats prenent en consideració la seva qualitat i originalitat.

6.3 Els centres privats concertats hauran d'aportar també el certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

.7 Custòdia dels projectes i de les memòries

7.1 Els projectes presentats pels centres que no hagin estat seleccionats seran retornats als centres.

7.2 Els projectes i treballs presentats pels centres que hagin estat seleccionats romandran en dipòsit a la Subdirecció General de Llengües i Entorn fins al juny de l'any següent de gaudiment de la borsa. A partir d'aquella data i abans del 30 de setembre, hauran de ser retirats, excepte aquells que la Subdirecció General de Llengües i Entorn seleccioni per integrar-los al seu fons documental, tenint en compte la seva qualitat i originalitat. El Departament d'Educació no es farà càrrec de la custòdia dels projectes i treballs que no hagin estat recollits en la data esmentada.

.8 Criteris de valoració de les sol·licituds

8.1 Es prioritzaran aquells centres que no hagin gaudit mai d'aquest ajut. Els centres que hagin estat seleccionats en convocatòries anteriors es tindran en compte sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, després d'haver procedit a la selecció dels centres considerats prioritaris.

8.2 En l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els aspectes següents:

a) La qualitat del projecte: fins a 30 punts.

b) La relació i la continuïtat del treball a l'aula amb el projecte i el programa que es vol desenvolupar en el país d'acollida: fins a 25 punts.

c) La implicació d'un o més centres educatius en el país de destinació, vinculats al projecte presentat i a les accions d'aprenentatge actiu de l'idioma realitzades per l'alumnat: fins a 20 punts.

d) L'aportació curricular d'altres àrees, la metodologia intercurricular, transversal o integrada d'aprenentatges de continguts i llengua, amb incorporació de propostes AICLE/CLIL/EMILE: fins a 15 punts.

e) La tipologia escolar dels centres sol·licitants: fins a 10 punts.

.9 Resolució

9.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió avaluadora, que està formada per:

El subdirector general de Llengües i Entorn, o la persona en qui delegui, que en té la presidència.

Un/a tècnic/a docent dels serveis educatius, relacionat amb llengües estrangeres.

Un/a tècnic/a de la Subdirecció General de Formació, relacionat amb llengües estrangeres.

Dos/dues tècnics/ques de la Subdirecció General de Llengües i Entorn un/a dels/de les quals actuarà com a secretari/ària.

9.2 A l'hora de valorar els projectes, la comissió avaluadora actuarà d'acord amb els aspectes exposats al punt 8 d'aquesta resolució i ordenarà les sol·licituds segons la puntuació obtinguda, fins arribar al límit de la dotació pressupostària destinada a la concessió dels ajuts.

9.3 La comissió elevarà la proposta de resolució que aprova la llista provisional al director general d'Innovació en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

9.4 La resolució es notificarà als interessats amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es poden interposar i del termini per recórrer.

Així mateix, es publicarà al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i als serveis territorials corresponents.

.10 Activitat d'innovació educativa

Aquesta activitat tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa, i la Direcció General d'Innovació emetrà el certificat d'innovació educativa de participant al professorat acompanyant, i de coordinador al professor responsable de coordinar el projecte, un cop s'hagi presentat la memòria i el director del centre n'hagi emès el certificat de participació corresponent.

.11 Els ajuts esmentats no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat al que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.045.078)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal