Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5099 - 28/03/2008

DEPARTAMENT DE TREBALL

RESOLUCIÓ TRE/856/2008, de 31 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l'Acord de 27.9.2006 (codi de conveni núm. 7902650). (Pàg. 24305)


RESOLUCIÓ

TRE/856/2008, de 31 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l'Acord de 27.9.2006 (codi de conveni núm. 7902650).

Vist l'Acord de la Mesa sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l'Acord de 27.9.2006, subscrit pels representants del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i pels representants de les organitzacions sindicals CCOO, UGT i ASPEPC-SPS, el 31 d'octubre de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 38.6 i 8 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007); l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació;

Vista l'aprovació expressa de 27 de desembre de 2006 per l'òrgan de govern competent, segons el que disposa l'article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Mesa Sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l'Acord de 27.9.2006 (codi de conveni núm. 7902650), al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que l'acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb compliment el previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a les parts negociadores.

Barcelona, 31 de gener de 2008

Salvador Álvarez Vega

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la Mesa sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l'Acord de 27 de setembre de 2006.

Per acord de la mesa sectorial de 27 de setembre de 2006 el Departament d'Educació i Universitats i les organitzacions sindicals FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC (aprovat pel Govern en data 27 de desembre de 2006, i publicat al DOGC núm. 4813, de 2.2.2007) s'ha fixat un calendari de convocatòries de concurs de mèrits per a accedir als cossos de catedràtics durant els anys 2007, 2008 i 2009, amb un total de 4.010 places.

El punt 3.1 de l'esmentat Acord recull el compromís del Departament d'Educació i Universitats de publicar les corresponents convocatòries de concurs de mèrits al llarg d'aquest període que permetin assolir el nombre màxim de catedràtics previst a la LOE del 30% del total de funcionaris de cada cos d'origen.

En aplicació del previst a l'article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i per tal de garantir el compliment de les ofertes d'ocupació compromeses i acordar les condicions, procediment i criteris de baremació dels mèrits del concurs d'accés als cossos de catedràtics que es convocaran al llarg dels anys 2007-2008-2009, el Departament d'Educació i les organitzacions sindicals FE CCOO, ASPEPC-SPS i FETE-UGT han arribat en la mesa sectorial de 10 d'octubre de 2007 al següent

Pacte de mesa sectorial:

1. Criteris generals del concurs de mèrits per accedir als cossos de catedràtics.

Segons estableix la disposició addicional 12, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, de 3 de maig, i el capítol II del títol IV del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes consistirà en un concurs en el qual es valoraran els mèrits relacionats amb l'actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l'avaluació positiva de l'activitat docent i, si escau, la trajectòria artística dels candidats, resultant seleccionats aquells aspirants que, ordenats segons la suma de puntuacions assignades, obtinguin un número d'ordre igual o inferior al número de vacants ofertes en cada cos.

Els criteris d'avaluació seran comuns a tots els tribunals, segons els criteris que s'esmenten en l'annex 2 de la convocatòria i s'orientaran a comprovar la idoneïtat dels aspirants en l'especialitat docent i la seva capacitat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE als cossos de catedràtics, en especial, les següents:

a. L'exercici com a cap de departament didàctic, de formació professional o d'esports.

b. La direcció dels projectes d'innovació i investigació didàctica en la pròpia especialitat a desenvolupar en el centre educatiu.

c. La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament didàctic, de formació professional o d'esports.

Superaran el procediment selectiu els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de la llengua catalana, i una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 39 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre total de places convocades en cadascun dels cossos de catedràtics.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a. Puntuació més alta en cadascun dels apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria. L'ordre d'aquest primer criteri de desempat és el següent: apartats 1, 2 i 3.

b. Puntuació més alta en la valoració dels subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria. L'ordre del segon criteri de desempat és el següent: subapartats 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.4, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 i 3.2.7.

c. En cas de continuar l'empat, tenint en compte els criteris a) i b) anteriors, es tindrà en compte el major nombre d'estadis de promoció docent reconeguts d'acord amb l'Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994), i en cas de continuar l'empat es tindrà en compte l'ordre d'ingrés al cos d'origen, segons la data de presa de possessió.

2. Contingut del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent.

Els aspirants que desitgin al·legar aquest mèrit, lliuraran al tribunal, durant l'acte de presentació previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent.

Aquests aspirants seran convocats pel tribunal amb, almenys, catorze hores d'anticipació per realitzar una entrevista, en sessió pública, en la qual el tribunal durant un temps màxim de quinze minuts podrà plantejar preguntes a l'aspirant sobre el contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent.

En el moment de l'entrevista l'aspirant podrà utilitzar un tercer exemplar del projecte aportat per ell mateix.

Els projectes vinculats al departament didàctic de les especialitats docents d'idiomes moderns és redactaran, íntegrament, en l'idioma corresponent.

El projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent contindrà una de les quatre opcions següents, a elegir per l'aspirant:

1. Un projecte docent d'innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.

2. Un projecte de direcció de l'acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic, de formació professional o d'esports.

3. Un projecte de formació contínua del professorat de l'especialitat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic, de formació professional o d'esports.

4. Una presentació i justificació de la seva especialitat docent.

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i s'hi desenvoluparà una de les quatre opcions assenyalades a la base 6.3 de la convocatòria, seguint les pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 2 de la mateixa.

Tenint en compte els criteris públics de valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent, tal com s'assenyala a la base 5.8 de la convocatòria, els tribunals qualificaran el projecte sobre l'especialitat docent de 0 a 1,5000 punts. Aquesta qualificació serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants hi hagi una diferència igual o superior a dos terços de la puntuació total fixada per al projecte al barem de mèrits en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions, en el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclourà una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplicarà una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència igual o superior a dos terços en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

3. Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals es garantirà el compliment del principi d'especialitat, segons el qual la totalitat dels seus membres hauran de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, els tribunals es podran completar amb funcionaris d'altres especialitats.

4. Avaluació positiva de l'activitat docent.

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents.

L'esmentada avaluació serà realitzada per la inspecció educativa, mitjançant la intervenció d'un inspector d'un perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent desenvolupada.

Els aspirants podran renunciar, voluntàriament, a ser avaluats pel subapartat 1.2.6 del barem de mèrits, fent-ho constar en la seva sol·licitud de participació o presentant per escrit la renúncia a aquesta valoració davant la inspecció territorial o l'inspector/a d'educació a qui s'hagi assignat la seva avaluació.

Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, l'inspector/a d'educació tindrà en compte necessàriament els següents elements:

a. Planificació de l'activitat docent. Objectius i Continguts.

b. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

c. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

d. Gestió de l'aula.

e. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

En relació amb cadascun dels cinc elements esmentats l'avaluació es realitzarà sobre els següents descriptors:

a. Planificació de l'activitat docent.

a.1. Objectius:

- Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel departament i la normativa curricular corresponent.

- Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

- Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

a.2. Continguts:

- Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

- Rellevància dels continguts seleccionats.

- Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

b. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

- Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

- Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

- Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

c. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

- Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

- Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

- Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

d. Gestió de l'aula.

- Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final d'allò realitzat.

- Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

e. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

- Treball en equip, coordinació, participació en projectes acadèmics del centre i en activitats del departament didàctic/seminari.

- Orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes amb col·laboració, si escau, amb les famílies i els serveis o departaments especialitzats.

Per a l'avaluació de l'activitat docent de cada aspirant l'inspector/a podrà consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent; fer una observació directa de l'activitat docent, entrevistar l'aspirant i escoltar el director/a del centre i el cap del mateix departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'aspirant, sempre i quan aquests no participin en el mateix procediment d'accés als cossos de catedràtics.

Posteriorment la Inspecció d'Educació trametrà, a través de les corresponents inspeccions territorials, els informes de valoració i la puntuació final assolida per cada aspirant a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

5. Ofertes d'ocupació públiques dels cossos de catedràtics durant el període 2007-2009.

Tal com preveu el punt 6.2.2 de la Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005) les ofertes d'ocupació obligatòriament inclouran la possibilitat que les convocatòries de processos selectius incrementin en un 10% addicional les places objecte de l'oferta. En aquest sentit, el Departament d'Educació podrà incrementar fins un 10% el total de places corresponents a aquesta convocatòria, per tal de poder cobrir les vacants que es produeixin per jubilació o excedència i per tal de resoldre els recursos de reposició contra la llista definitiva de seleccionats que puguin suposar incorporar-hi nous seleccionats per corregir errors materials i de fet.

6. Revisió de les dotacions vacants dels cossos de catedràtics per a l'oferta d'ocupació del 2010.

Una vegada resoltes definitivament les convocatòries d'accés als cossos de catedràtics corresponents als cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010, es revisaran els resultats obtinguts en el processos de selecció ja finalitzats mitjançant concurs de mèrits i es negociarà en el si de la mesa sectorial l'oferta pública d'ocupació de l'any 2010 d'aquests cossos de catedràtics, amb l'objectiu d'incloure les vacants que s'hagin produït per jubilació i excedència durant el període 2007-2010, així com el percentatge legal del 30% que correspongui a l'increment de la plantilla dels cossos de professors d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny.

7. Nomenament de funcionaris de carrera.

Una vegada publicades al DOGC durant aquest període 2007-2010 les resolucions per les quals es declarin seleccionats els aspirants a accedir als cossos de catedràtics, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Ciència nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents als aspirants que hagin superat el procediment selectiu. Els nomenaments tindran efectes des del dia 1 de setembre de 2008, 2009 i 2010, respectivament.

8. Procediment telemàtic d'inscripció en la convocatòria.

L'admissió a la convocatòria es farà mitjançant el procediment telemàtic d'inscripció a la pàgina d'internet del Departament d'Educació, amb una bonificació del 20% de les taxes.

Totes les gestions de la tramitació del procediment es realitzaran mitjançant la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, els resultats dels tres àmbits de baremació, o sigui per part de l'Administració, de la inspecció educativa, es comunicaran als interessats, individualment i col·lectiva, mitjançant la pàgina d'Internet abans esmentada.

9. Requisits per a participar en el procediment de concurs de mèrits.

Els requisits que hauran d'acreditar els aspirants són:

a. Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament se n'hagi obtingut l'homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió de professor d'educació secundària, ambdós casos per part del Ministeri d'Educació i Ciència.

b. Per accedir al cos de catedràtics d'ensenyament secundari s'haurà de pertànyer al cos de professors d'ensenyament secundari; per accedir al cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny s'haurà de pertànyer al cos de professors d'arts plàstiques i disseny; i per accedir al cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes s'haurà de pertànyer al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

c. Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys, en el corresponent cos, com a funcionari de carrera.

d. Tenir destinació en un lloc de treball de Catalunya i estar subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referent al centre on van tenir l'última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

e. Acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de la llengua catalana.

f. No ser funcionari de carrera del mateix cos al qual vol accedir ni estar pendent del corresponent nomenament.

g. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

h. No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

10. Tràmit d'al·legació formal de mèrits.

Una vegada publicada la llista definitiva d'admesos, es publicarà en la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, per ser consultada individualment mitjançant contrasenya pels aspirants admesos, la puntuació corresponent a aquells apartats del barem que es puguin deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre de personal docent del Departament d'Educació:

- antiguitat en el cos;

- ocupació de càrrecs directius i de coordinació;

- titulacions acadèmiques universitàries de primer, segon o tercer cicle;

- mestre de català o nivell D de la Junta Permanent;

- titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional;

- altres mèrits enregistrats en la base de dades del personal docent.

S'obrirà un termini de set dies naturals per tal que els interessats puguin acceptar expressament la puntuació atorgada per a aquests apartats o manifestar el seu desacord total o parcial en cada apartat. Aquesta acceptació o rebuig de la puntuació es farà telemàticament mitjançant el mateix procediment que els ha permès consultar aquesta informació del barem de mèrits. En el cas que manifestin el seu desacord, els caldrà aportar la documentació justificativa als serveis territorials, en el termini de cinc dies hàbils següents al tancament del període d'acceptació o rebuig de l'assignació automàtica de puntuació.

11. Participació en el procediment del concurs només per una especialitat docent.

Per tal que els mèrits al·legats siguin valorats només per un tribunal, d'acord amb l'atribució de valoració de determinats mèrits assignada als tribunals, els aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent d'un mateix cos, hauran d'optar per una d'elles en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.7 del barem de la convocatòria i també que els mèrits al·legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent.

En el moment de l'ingrés a un cos de catedràtics, els funcionaris que siguin titulars de més d'una especialitat docent, mantindran en el nou cos totes les especialitats de les quals siguin titulars, independentment de l'opció que hagin manifestat als efectes de la baremació del seus mèrits en el procediment de selecció.

12. Valoració de mèrits pels tribunals, i entrevista per qualificar el projecte.

Els aspirants seran convocats pels tribunals a un acte de presentació, en què lliuraran els mèrits que han de ser valorats pels tribunals.

Els tribunals qualificadors de la mateixa especialitat que els aspirants, valoraran els mèrits específics relacionats amb l'especialitat docent:

- cursos de formació directament relacionats amb l'actualització científica o didàctica de l'especialitat;

- publicacions relacionades amb l'especialitat o participació en projectes educatius;

- un projecte vinculat amb el departament didàctic de l'especialitat docent.

Per valorar aquest projecte, els tribunals s'entrevistaran amb cada aspirant, en sessió pública, durant un màxim de quinze minuts.

Els tribunals faran públiques les puntuacions corresponents als mèrits valorats mitjançant llistes provisionals i definitives, publicades en el centre on actuen i en la pàgina d'Internet del Departament d'Educació.

13. Manteniment de la valoració dels mèrits reconeguts en la resolució definitiva del 2007-2008 en les dues convocatòries següents.

Els aspirants que no siguin seleccionats en aquesta primera convocatòria del curs 2007-2008, podran sol·licitar, en el cas de participar en els següents concursos d'accés, el manteniment de la puntuació de tots els apartats del barem obtinguda en la resolució definitiva del concurs de mèrits.

Els interessats podran sol·licitar que s'afegeixin els mèrits posteriors a la data de tancament de la convocatòria d'enguany.

14. Barem de mèrits de cada una de les tres convocatòries.

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

Únicament s'hauran de presentar els documents justificatius dels mèrits al·legats, quan no constin informats al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja hi constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics. Només caldrà lliurar amb la sol·licitud la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat/

1. Treball desenvolupat (màxim 5,5000 punts).

1.1 Antiguitat (màxim 4,0000 punts).

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés, 0,5000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0416 punts.

Només es valoraran per aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira l'accés que sobrepassin els vuit exigits com a requisit.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic d'aquest no serà necessari presentar cap justificació. En d'altres casos full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

1.1 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, en el seu cas, avaluació positiva de la funció docent, segons s'estableix a la base 6.4 (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada any com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,4000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0333 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.

1.2.2 Per cada any com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,3000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0250 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.

1.2.3 Per cada any com a cap de departament o de seminari d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,2500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0208 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre o servei educatiu corresponent.

1.2.4 Per cada any en altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,2000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre o servei educatiu corresponent.

1.2.5 Per cada any com a tutor de l'ESO, del batxillerat, de cicles formatius, d'ensenyaments artístics i d'ensenyament d'esports, amb el corresponent complement específic, 0,1500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció educativa segons s'estableix a la base 6.4 (màxim 2,0000 punts).

1.2.7 Per cada curs escolar com a professor tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques): 0,2000 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

La durada de la tasca de tutor dins del curs escolar és irrellevant per al còmput d'aquest subapartat.

Document justificatiu: certificat del director del centre.

1.2.8 Per cada any portant a terme funcions corresponents a la Inspecció d'Educació, 0,4500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0375 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.9 Per cada any desenvolupant tasques en un lloc de treball de l'Administració educativa amb responsabilitats, com a cap de secció o superior: 0,4000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0333 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.10 Per cada any desenvolupant tasques com a assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d'Educació o en els ICE de les Universitats o amb responsabilitats educatives en altres institucions públiques educatives, 0,2000 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.11 Per cada any dedicat a realitzar tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical amb temps total, 0,1500 punts.

Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

1.2.12 Per cada any amb desenvolupament de tasques de representativitat com a membre del claustre al consell escolar dels centres docents públics, 0,1000.

Per cada mes se sumaran 0,0083 punts.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Documents justificatius: certificació emesa pel secretari del consell escolar del centre docent públic.

2. Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts).

2.1 Per cursos superats de formació i perfeccionament superat, relacionats amb les especialitats de l'aspirant o amb l'organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives, per universitats o per col·legis professionals, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Educació o, si escau, pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, a partir del curs 1989-1990, o activitats reconegudes pel Departament d'Educació:

Per cada 10 hores de curs relacionat amb actualització científica o didàctica s'assignaran 0,1000 punts (fins un màxim de 3,0000 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10. Quan els cursos estiguin expressats en crèdits en lloc d'hores, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 3,0000 punts.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Exclusivament per a les especialitats pròpies de la formació professional, de les arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments d'esports, es valoraran també per aquest subapartat la formació realitzada per entitats relacionades amb el món productiu, sempre que estiguin directament relacionades amb les especialitats docents.

Als efectes d'aquest subapartat 2.1, es podran acumular els cursos no inferiors a quinze hores que compleixin els requisits que s'hi especifiquen.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement pel Departament d'Educació o, en el seu moment, pel Departament d'Acció Social i Ciutadania.

En cap cas podran ser valorats per aquest subapartat 2.1 els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

2.2 Per la participació en grups de treball tutelats pels ICE, pel Departament d'Educació o altres administracions educatives (màxim 0,5000 per curs escolar).

Puntuació màxima per aquest subapartat: 3,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats on consti la resolució del seu reconeixement pel Departament d'Educació.

2.3 Per formació en llengües estrangeres diferents de l'especialitat a la que s'opta en blocs no inferiors a 120 hores: 0,0400 punts per bloc.

Puntuació màxima per aquest subapartat: 0,2500 punts.

A efectes d'aquest subapartat es podran acumular els cursos no inferiors a 40 hores.

En cap cas podran ser valorats per aquest subapartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic, inclòs el descrit en el subapartat 3.1.5.2.

Documents justificatius: certificació acreditativa del curs o cursos superats expedits per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts).

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).

3.1.1 Per premi extraordinari de llicenciatura: 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés.

3.1.2 Per posseir el grau de llicenciatura, amb una nota igual o superior al notable en el grau (tesina)en la titulació al·legada per a l'accés l'ingrés al cos de catedràtics al que es vol accedir: 0,1250 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.3 Estudis de doctorat.

3.1.3.1 Per posseir el títol de doctor: 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.3.2 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

3.1.3.3 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), el Títol Oficial de Màster (Reial decret 56/2005, de 21 de gener), Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisit per a l'ingrés en la funció pública docent: 0,5000 punt.

En cap cas pot computar-se conjuntament amb el subapartat 3.1.3.4.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.3.4 Per la realització dels cursos o programes de doctorat: 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.4 Altres titulacions universitàries:

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'accés l'ingrés al cos de catedràtics al que es vol accedir, com s'indica a continuació:

3.1.4.1 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris) per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant i que al·legui com a requisit.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'accés l'ingrés al cos de catedràtics al que es vol accedir i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.4.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,5000 punts.

No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos de catedràtics al que es vol accedir i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.4.3 Màsters i postgraus.

Per cada màster o postgrau expedit per una Universitat, 0,1250 punts.

Només es poden computar en aquest subapartat els diplomes i títols propis que s'emetin d'acord amb l'article 6 de la Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària.

En cap cas pot computar-se si ho ha estat pel subapartat 3.1.3.3.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.5 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional específica, sempre que no hagin estat al·legades com a requisit per a l'ingrés a la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat per a l'accés al cos de catedràtics al que es vol accedir.

Es valoraran de la forma següent:

3.1.5.1 Per cada titulació professional de música o dansa, 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'accés l'ingrés al cos de catedràtics al que es vol accedir i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.5.2 Per cada certificat d'aptitud d'escoles oficials d'idiomes: 0,2500 punts.

Per cada titulació de les escoles oficials d'idiomes de cicle elemental, 0,1250 punts.

Per cada titulació de les escoles oficials d'idiomes de cicle superior, 0,1250 punts.

La possessió del certificat d'aptitud de l'escola oficial d'idiomes engloba els dos cicles.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

3.1.5.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o equivalent: 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.5.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent, d'acord amb l'Ordre de 21 de novembre de 1975 (BOE núm. 283 de 25.11.1975) i el Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998): 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.5.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.5.6 Per cada certificació d'idiomes de nivell igual o superior al Certificat d'Aptitud d'EOI no contemplats en els subapartats anteriors: 0,2500 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1.6 Pel diploma de mestre de català o pel certificat D de la Junta Permanent de Català o pel certificat d'aptitud de la llengua catalana de l'Escola Oficial d'Idiomes o per d'altres certificats, diplomes, acreditacions o títols declarats equivalents per la Direcció General de Política Lingüística, 0,2500 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del diploma, certificat o títol corresponent.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb les especialitats docents del cos de catedràtics al que es vol accedir a què opta o amb l'organització escolar (màxim 1,0000 punts).

En aquest subapartat estan incloses les publicacions videogràfiques, informàtiques, discos i similars i les manifestacions artístiques.

Documentació acreditativa: Els exemplars corresponents (dels llibres, capítols o articles de revista tècnica o científica), que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de l'autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN o l'ISNN. Els exemplars també poden anar acompanyats d'un certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Educació.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest subapartat, on no hi figuri l'ISBN o l'ISNN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Educació. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

En el cas de les manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l'abast, com fulletons, programes o catàlegs.

3.2.2 Per participació en recerca educativa i activitats d'innovació en centres docents (màxim 0,7500 punts).

Per participació en recerca educativa coordinada des de les universitats o les administracions educatives i en activitats d'innovació, una vegada finalitzades, en centres docents o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l'administració educativa.

Per participació en projectes europeus de recerca educativa i activitats d'innovació.

Per participació en projectes de recerca educativa i activitats d'innovació sostinguts amb fons de la Unió Europea.

Documents justificatius: certificació de la universitat des d'on s'ha coordinat el grup o programa de recerca educativa o certificació de l'administració educativa que ha promogut o autoritzat l'activitat d'innovació. Les certificacions hauran d'explicitar l'objecte de la recerca o el caràcter de la innovació duta a terme i, en ambdós casos, la durada d'aquestes activitats.

3.2.3 Valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports, de l'especialitat (màxim 1,5000 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.4 Per participar en d'altres activitats de formació o perfeccionament no recollides en l'apartat 2 d'aquest barem.

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les Administracions educatives, així com per les Universitats. Per cada 10 hores impartides s'assignaran 0,1500 punts (màxim 1,0000).

3.2.5 Per la tutorització de pràctiques en centres educatius i serveis educatius de l'alumnat en període de formació inicial o de l'alumnat de cursos d'especialització s'assignaran 0,1500 punts per cada període de pràctiques.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats, en els quals s'indiquin els períodes.

3.2.6 Mèrits artístics (màxim 1,0000 punts).

Per premis en exposicions o en concursos d'àmbit autonòmic, nacional o internacional per composicions estrenades com autor, publicacions, concerts com a solistes o enregistraments amb dipòsit legal; per premis en certàmens o en concursos d'àmbit autonòmic, nacional o internacional.

Documents justificatius: els programes, crítiques, els exemplars corresponents i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.7 Exclusivament per a l'especialitat d'educació física, per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell, d'acord amb el Reial decret 1856/1995, de 17 de novembre, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificat de l'organisme competent en què consti expressament la qualificació d'esportista d'alt nivell.

15. Comissió de seguiment.

Les parts signants constituiran una comissió de seguiment de l'aplicació del present Pacte, que restarà sotmès, en el cas que sigui necessari, a la mediació corresponent segons el previst en els pactes de la Mesa general de la funció pública.

La comissió es reunirà com a mínim un cop l'any.

Aquesta comissió de seguiment és un instrument primordial per efectuar l'anàlisi, l'avaluació i l'impuls de l'aplicació del Pacte, i per harmonitzar les interpretacions i la casuística que pugui sorgir en el seu desenvolupament.

Correspon també a la comissió vigilar el compliment dels continguts del Pacte i fer el seguiment i el control dels resultats de la seva aplicació.

16. Vigència.

Aquest Pacte entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels aspectes per als quals s'estableix una altra data, i tindrà vigència fins el 31 d'agost de 2010.

(08.056.013)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal