Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5135 - 21/05/2008

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/77/2008, de 29 d'abril, en relació amb les condicions laborals del personal interí docent acordades a la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 39138)


ACORD

GOV/77/2008, de 29 d'abril, en relació amb les condicions laborals del personal interí docent acordades a la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

Atès el que disposa la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, publicada al BOE núm. 89, de 13.4.2007;

Atès el fort increment de la plantilla docent dels cursos 2005-2006 i 2006-2007, així com les vacants produïdes per jubilacions i les previstes per als propers anys, convé ampliar el període de la planificació de l'oferta d'ocupació pública docent fins al 2011, per fer-lo coincidir amb el període d'implantació de la nova Llei orgànica d'educació (LOE). Aquesta ampliació del període planificat permetrà donar compliment als objectius que preveu la disposició transitòria 17.1 de la LOE, en el sentit d'adoptar les mesures que permetin la reducció del percentatge de professors interins en els centres educatius, de manera que en el termini de quatre anys des de l'aprovació de la LOE no se sobrepassin els límits màxims establerts de forma general per a la funció pública.

Per tal de disposar de prou aspirants disponibles per cobrir les substitucions sol·licitades pels directors dels centres en les diferents especialitats del cos de mestres, durant el curs 2007-2008 convé mantenir les mesures transitòries i excepcionals que preveuen els acords de la Mesa sectorial de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, tot adequant el procediment d'urgència que s'hi preveu a les innovacions requerides per l'experiència de la seva aplicació al llarg d'aquest curs 2006-2007.

A la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari, l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals USTEC-STEs.IAC, FE CCOO, ASPEPC-SPS i FETE-UGT han arribat a un acord, de data 25 de juny de 2007, pel qual s'afegeixen mesures complementàries a acords anteriors, totes referides a les condicions laborals del personal interí docent. En concret, s'ha acordat un desplegament del punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 de novembre de 2005 (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), sobre les condicions laborals i retributives del professorat interí i substitut, i una pròrroga per al curs 2007-2008 i la modificació parcial dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, aprovats pel Govern de la Generalitat el 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007), sobre les mesures excepcionals en la gestió de la borsa de primària.

Atès el que disposa l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aproven les directrius per a la publicitat d'acords del Govern;

A proposta del conseller d'Educació i del conseller d'Economia i Finances, el Govern

Acorda:

.1 Aprovar, de conformitat amb el que estableixen la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Text refós de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya sobre el personal interí docent, de data 25 de juny de 2007, que s'adjunta com a annex.

.2 Autoritzar els departaments d'Educació i d'Economia i Finances per donar les instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

.3 Donar publicitat a aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d'abril de 2008

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

ACORD

de la Mesa sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sobre el personal interí docent

A. Desplegament del punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005, en relació amb les condicions laborals i retributives del professorat interí i substitut

El punt 5 de l'Acord de 17 de novembre de 2005 de la Mesa sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 de novembre de 2005 (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), recull un pla plurianual d'actuacions amb la finalitat d'aconseguir integrar en la funció pública docent el major nombre possible del personal interí docent.

Atès el fort increment de la plantilla docent dels cursos 2005-2006 i 2006-2007, així com les vacants produïdes per jubilacions i les previstes per als propers anys, convé ampliar el període de la planificació de l'oferta d'ocupació pública docent fins al 2011, per fer-lo coincidir amb el període d'implantació de la nova Llei orgànica d'educació (LOE). Aquesta ampliació del període planificat permetrà donar compliment als objectius que preveu la disposició transitòria 17.1 de la LOE, en el sentit d'adoptar les mesures que permetin la reducció del percentatge de professors interins en els centres educatius, de manera que en el termini de quatre anys des de l'aprovació de la LOE no se sobrepassin els límits màxims establerts de forma general per a la funció pública.

En aquest mateix punt 5 de l'Acord esmentat es preveu en diferents ocasions que s'analitzaran els resultats assolits amb les mesures previstes i que es revisaran les condicions laborals pactades amb la voluntat clara de continuar millorant-les mitjançant la negociació en el si de la Mesa sectorial. En aquest sentit, convé adaptar la temporalitat i les condicions per acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí que preveu el punt 5.2 de l'Acord esmentat, per tal que la seva aplicació coincideixi amb el període d'implantació de la LOE.

1. Oferta d'ocupació pública docent durant el període d'implantació de la LOE (2008-2011)

1.1 Distribució de l'oferta pública docent durant el període 2008-2011.

Segons el que preveu el punt 5.1 de l'Acord esmentat i amb la finalitat prioritària d'incloure la majoria dels actuals llocs ocupats per interins en les ofertes d'ocupació pública, la qual cosa haurà de permetre el seu ingrés en els cossos docents de funcionaris, el Departament d'Educació ha convocat en les tres darreres convocatòries, corresponents als anys 2005, 2006 i 2007, un total de 13.101 places.

Durant el període d'implantació de la LOE (fins al curs 2010-2011), que coincideix amb l'adopció de mesures que permetin la reducció del percentatge de professorat interí als centres docents públics, d'acord amb la disposició transitòria 17.1 de la LOE, així com també amb el procediment selectiu d'accés a la funció pública docent que preveu el punt 2 de la mateixa disposició transitòria, el Departament d'Educació inclourà dintre de les ofertes d'ocupació docent dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011 un nombre suficient de vacants que permeti integrar en els cossos docents, mitjançant les convocatòries públiques de selecció de personal docent funcionari, el major nombre possible d'interins docents.

La distribució total de places per cossos i anys és la següent:

Cossos docents

2008

2009

2010

2011

Total

Mestres

3.700

4.070

2.700

1.550

12.020

Prof. d'ensenyament secundari (ESO i batxillerat)

0

1.990

1.810

2.220

6.020

Prof. d'ensenyament secundari (formació professional)

375

0

298

0

673

Professors tècnics de formació professional

336

0

258

0

594

Professors d'escoles oficials d'idiomes

62

0

60

0

122

Professors d'arts plàstiques i disseny

75

0

50

0

125

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

15

0

0

0

15

Total places d'oferta d'ocupació pública

4.563

6.060

5.176

3.770

19.569

La distribució detallada per especialitats docents i cossos s'adjunta a l'annex 1 d'aquest Acord.

1.2 Criteris per a la revisió anual de les dades que preveuen les ofertes d'ocupació pública docent.

En la previsió de places per a les ofertes dels anys 2008, 2009 i 2010 s'ha inclòs la planificació d'increments aproximats de plantilla per als propers cursos, segons la informació que es disposa actualment, així com una estimació de les vacants que poden produir-se per jubilacions per edat. Per tant, cada any a l'inici del curs escolar es revisaran les dades previstes en aquesta planificació de l'oferta, de manera que es comprovi que les places que s'hi inclouen estan dotades pressupostàriament i que les places que s'inclouran en l'oferta d'ocupació pública de l'any següent no estan cobertes per funcionaris docents.

La previsió de les ofertes d'ocupació d'aquest període d'implantació de la LOE s'adequarà també, cada any, a la incidència que puguin tenir els nous currículums de desplegament de la Lei orgànica en la distribució de les places de les plantilles docents segons les diferents especialitats.

En especial, caldrà revisar les places a incloure en les darreres convocatòries corresponents als anys 2010 i 2011, després d'analitzar en la comissió de seguiment el resultat de les oposicions realitzades el 2007, 2008, 2009 i 2010, en relació amb el nombre de professors interins que s'hagin integrat en els cossos docents, així com l'impacte que hagi pogut tenir el creixement previst per a l'educació secundària obligatòria els propers cursos.

1.3 Planificació de les actuacions administratives prèvies a les convocatòries d'oposicions dels cossos de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Durant el curs 2007-2008, i abans de l'inici de les oposicions corresponents a l'oferta d'ocupació de l'any 2008, el Departament d'Educació presentarà a la Mesa sectorial una proposta de negociació de les actuacions administratives prèvies (definició de les plantilles docents dels centres públics d'arts plàstiques i disseny, d'acord amb el mapa dels ensenyaments artístics i les especialitats docents, i aquelles altres actuacions que siguin necessàries).

2. Modificació del període temporal i dels requisits per acollir-se a les garanties de continuïtat com a interí docent, previstes al punt 5.2 de l'Acord de 17 de novembre de 2005

2.1 Ampliació del termini previst per a l'aplicació de les garanties de continuïtat com a interí docent fins al 31 d'agost de 2011.

A partir del dia 1 de setembre de 2008 i fins al 31 d'agost de 2011 s'amplia el període d'aplicació de nomenament anual com a interí o substitut al professorat acollit a les garanties de continuïtat per reunir les condicions que preveuen els punts 5.2.1 i 5.2.9 de l'Acord esmentat.

2.2 Incorporació de nous interins docents a les garanties de continuïtat.

Aquell professorat interí o substitut que hagi prestat tres anys o més de serveis a 31 d'agost de 2007 i que estigui treballant durant el curs 2006-2007 o que hagi estat autoritzat pel Departament d'Educació a no prestar serveis docents durant aquest curs, podrà sol·licitar acollir-se a les garanties de continuïtat com a interí que preveu el punt 5.2 de l'Acord de 17 de novembre de 2005, amb efectes del dia 1 de setembre de 2008.

2.3 Modificació d'algunes de les previsions contingudes en el punt 5 de l'Acord de 17 de novembre de 2005, en relació amb la gestió de la borsa de treball.

2.3.1 En el cas que no sigui possible adjudicar destinació als interins acollits a les garanties que preveu el punt 5.2 de l'Acord dintre de l'àmbit geogràfic mínim de quatre comarques demanades, el Departament d'Educació els destinarà d'ofici com a interins per a tot el curs escolar dintre de les dues primeres peticions de serveis territorials de les demanades per cobrir substitucions, en el cas d'optar a fer substitucions a les comarques de Barcelona, els dos serveis territorials de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i el servei territorial corresponent a les comarques de Girona o de Lleida.

2.3.2 Als efectes d'obtenir destinació com a interí en els processos d'adjudicacions mecanitzades o de cobrir substitucions en el cas de no ser nomenat interí en les adjudicacions esmentades, el personal interí o substitut que no formi part de l'Acord i que hagi treballat durant el curs anterior haurà de complir les condicions següents:

En la borsa de treball hauran de demanar almenys dos serveis territorials, en el cas d'optar a fer substitucions a les comarques de Barcelona, els dos serveis territorials de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i el servei territorial corresponent a les comarques de Girona o de Lleida.

Hauran de participar obligatòriament en els processos d'adjudicació de destinacions per a cada curs següent, i sol·licitar en les seves instàncies, com a mínim, les comarques corresponents als serveis territorials demanats a la borsa de treball, segons especifica el paràgraf anterior. El Departament d'Educació destinarà d'ofici, dintre d'aquest àmbit geogràfic mínim de la borsa de treball, els interins que no hagin sol·licitat en les seves instàncies totes les comarques corresponents.

Una vegada l'any, coincidint amb el termini de presentació de reclamacions contra la llista provisional d'ordenació de la borsa de treball, les persones interessades podran modificar les peticions d'àmbits territorials i d'especialitats per a les quals estiguin capacitades.

2.4 Substitucions de les baixes de professorat que imparteix formació professional específica de grau mitjà.

Les baixes del professorat que imparteix formació professional específica de grau mitjà es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en què aquestes siguin de set o més dies de durada, circumstància que s'haurà de preveure en l'organització del centre.

3. Modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent

Per tal d'adequar el procediment de gestió de la borsa de treball a les necessitats actuals del sistema educatiu, i amb la finalitat d'agilitar el procés d'assignació de substitucions mitjançant un aplicatiu telemàtic, previst al punt 5.2.8 de l'Acord de 17 de novembre de 2005, el Departament d'Educació proposarà al Govern la modificació del Decret 133/2001, en els aspectes següents:

Regular el procediment d'urgència per accedir a la borsa de treball, tal com s'ha implantat aquest curs 2006-2007, amb un termini obert de presentació d'instàncies al llarg del curs, sense llistats provisionals ni definitius d'admissió d'aspirants a la borsa, gestió simultània dels aspirants que accepten nomenaments a secundària i a primària.

Agilitar i simplificar la tramitació administrativa de tots els elements que intervenen en els nomenaments dels substituts dels centres docents, mitjançant procediments telemàtics que descentralitzin la gestió en els centres docents i facilitin la comunicació entre els substituts i els serveis territorials.

Actualitzar les regles i els criteris que ordenen la borsa de substituts segons la distribució territorial i funcional, d'acord amb els requisits d'especialitats.

Regular les condicions laborals dels substituts adscrits a una comarca, establint el procediment de major eficiència en el cobriment de les substitucions.

Incorporar els nous col·lectius incorporats a les garanties de continuïtat fins al 2011.

Afegir als requisits de reconeixement de l'especialitat docent el fet de superar la prova de les oposicions, sense haver estat proposat com a seleccionat dintre del nombre de places convocades.

Connectar el procediment d'oposicions al de l'accés a la borsa de treball, per a aquells opositors que superin la fase d'oposició sense passar a formar part de la llista de seleccionats.

El Departament d'Educació, en el si de la Mesa sectorial, negociarà a partir del primer trimestre del curs escolar 2007-2008 les modificacions necessàries quant als procediments de confirmació i/o proposta de les direccions en relació amb el col·lectiu de professorat interí docent. Així mateix, s'analitzaran els procediments d'avaluació dels interins novells i també l'avaluació del professorat interí en relació amb els informes que aquest professorat pot sol·licitar per tal de substituir una part de les proves d'ingrés als cossos docents.

4. Procediment per a l'aplicació del reconeixement dels triennis al personal interí docent, d'acord amb l'article 25.2 de la Llei 7/2002, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007)

L'article 25.2 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic preveu el reconeixement al personal interí dels triennis corresponents als serveis prestats abans de l'entrada en vigor de l'Estatut esmentat, amb efectes retributius únicament a partir del 13 de maig de 2007.

Als efectes d'incloure en la nòmina els imports corresponents als triennis que es reconeguin al personal interí docent amb nomenament en vigor el dia 13 de maig de 2007, el Departament d'Educació publicarà al DOGC una resolució per dictar instruccions referides al procediment de reconeixement, que inclourà els criteris següents:

1. La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública una relació del personal interí docent al qual es reconeixen els triennis corresponents als serveis prestats abans del dia 13 de maig de 2007, amb indicació del nombre de triennis reconeguts, del grup i del còmput de temps de serveis prestats restant en aquesta data, a efectes del venciment del proper trienni.

2. Els drets econòmics d'aquest reconeixement massiu de triennis seran del dia 1 de juny de 2007. En el cas que les persones interessades no estiguin d'acord amb el còmput de triennis podran presentar una reclamació contra la resolució esmentada, adjuntant la documentació justificativa que considerin oportuna.

3. Els triennis que es perfeccionin a partir del 13 de maig de 2007 es reconeixeran mitjançant resolució individual i amb efectes econòmics del primer dia del mes següent al seu reconeixement.

4. Aquell personal interí que tingui reconeguts triennis corresponents a serveis prestats com a funcionari de carrera d'un cos de la Generalitat o de qualsevol altra administració pública o com a personal laboral acumularà aquests serveis als que li corresponguin com a personal interí docent.

5. Regulació dels estadis docents del personal interí

5.1 Procediment de reconeixement del primer i segon estadis docents al personal interí docent.

El Departament d'Educació regularà el procediment de reconeixement del primer i segon estadis docents a partir del dia 1 de setembre de 2007, d'acord amb els criteris següents:

A partir de l'1 de setembre de 2007, els interins docents que tinguin reconeguts 6 o 12 anys de serveis prestats a l'ensenyament públic, com a interins o substituts docents, hauran d'acreditar els nou crèdits necessaris per a l'assoliment del primer o del segon estadi, de la manera que estableixen els articles 3 i 4 de l'Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994).

El procediment de reconeixement dels estadis docents dels interins docents serà el que preveu l'article 6 de l'Ordre esmentada.

5.2 Reconeixement del tercer estadi dels interins i substituts docents.

A partir de l'1 de setembre de 2008, als interins docents que tinguin reconeguts 18 anys de serveis prestats a l'ensenyament públic, com a interins o substituts, se'ls reconeixerà el tercer estadi docent sempre que acreditin els nou crèdits necessaris per al seu assoliment de la mateixa manera que en el punt anterior s'ha especificat per al reconeixement del primer i segon estadis.

Finalitzada la vigència d'aquest Acord, i en el marc de l'aplicació i el desplegament de la Llei 7/2007, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en el si de la Mesa sectorial s'analitzarà la possibilitat d'afegir al complement específic dels interins i substituts el quart estadi docent.

B. Pròrroga per al curs 2007-2008 i modificació parcial dels acords de la Mesa sectorial de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, sobre les mesures excepcionals en la gestió de la borsa de primària

Per tal de disposar de prou aspirants disponibles per cobrir les substitucions sol·licitades pels directors dels centres en les diferents especialitats del cos de mestres, durant el curs 2007-2008 convé mantenir les mesures transitòries i excepcionals que preveuen els acords de la Mesa sectorial de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, tot adequant el procediment d'urgència que s'hi preveu a les innovacions requerides per l'experiència de la seva aplicació al llarg d'aquest curs 2006-2007.

En aquest sentit, convé introduir millores i innovacions en el procediment de gestió de la borsa de primària esmentada que permetin garantir la prestació del servei públic de l'educació i la qualitat de l'ensenyament públic.

6. Nomenaments anuals per cobrir substitucions en un àmbit comarcal

Per al curs 2007-2008 es mantenen els nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal, tal com detallen els punts 1 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006.

La previsió de dotacions previstes de substitucions d'àmbit comarcal es detalla a l'annex 2 d'aquest Acord, amb especificació de les diferents especialitats, en el cas d'educació infantil i anglès, a les quals s'afegeix com a novetat l'especialitat d'educació primària.

7. Procediment d'urgència

En la mesura en què no es disposi de prou mestres disponibles per cobrir les substitucions de les especialitats d'educació infantil i primària, durant el curs 2007-2008 es mantindrà el procediment d'urgència que preveuen els punts 2 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, oferint només les substitucions que es produeixin a primària, i que no puguin ser cobertes amb mestres, al professorat disponible de la borsa de secundària, amb una única modalitat de nomenament a totes les especialitats de primària, com a funcionaris interins del cos de mestres i coincidint amb la durada de la substitució.

Atès que per al proper curs no està previst que el professorat de la borsa de secundària cobreixi amb un mateix nomenament les substitucions de curta durada que es produeixin tant a secundària com a primària, se suprimeix la modalitat A de nomenament anual i comarcal del professorat d'anglès del punt 1 de l'Acord de 15 de setembre de 2006, així com la modalitat C de nomenaments trimestrals de substituts de comarca del punt 2.3 de l'Acord de 9 d'octubre de 2006.

Es manté la vigència dels apartats 2.1, 2.2.a), 2.3 (excepte la modalitat C de nomenaments trimestrals), 2.4, 2.5 i 2.6 de l'Acord de 9 d'octubre de 2006.

En els actes presencials setmanals, a partir de finals del mes d'agost, el professorat de la borsa de secundària que hagi manifestat disponibilitat per treballar en un centre d'educació infantil i primària podrà sol·licitar ocupar vacants de substitució temporal o d'interinatge, una vegada finalitzats els nomenaments dels mestres convocats per aquell acte d'adjudicació de destinacions. El professorat de secundària esmentat podrà ocupar les quotes comarcals que preveu el punt 6 anterior, i que detalla l'annex 2 d'aquest Acord.

8. Activitats de formació i assessorament

El Departament d'Educació intensificarà, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals representatives, al llarg del curs 2007-2008, les activitats de formació i assessorament en relació amb la docència de l'educació primària per als llicenciats que han estat nomenats en llocs de treball de mestres en centres d'educació infantil i primària, d'acord amb el punt 2.4 de l'Acord de 9 d'octubre de 2006.

9. Comissió de seguiment

Les parts signants constituiran una comissió de seguiment de l'aplicació d'aquest Acord, que estarà sotmès, en el cas que sigui necessari, a la mediació corresponent segons el que preveuen els pactes de la Mesa general de la funció pública.

La comissió es reunirà com a mínim un cop l'any.

Aquesta comissió de seguiment és un instrument primordial per efectuar l'anàlisi, l'avaluació i l'impuls de l'aplicació de l'Acord, i per harmonitzar les interpretacions i la casuística que pugui sorgir en el seu desplegament.

Correspon també a la comissió vigilar el compliment dels continguts de l'Acord i fer el seguiment i el control dels resultats de la seva aplicació.

Anualment, a partir de setembre del 2008, la comissió de seguiment acordarà l'actualització del total d'interins i substituts als quals cada curs s'aplicaran les garanties que preveu aquest Acord. En cap cas la revisió comportarà que cap interí acollit a les garanties de continuïtat deixi d'estar-ho, i s'haurà de tenir en compte el resultat de les oposicions de cada estiu, així com el fet que al final d'aquest període només hi podrà haver un màxim d'un 8%, aproximadament, de places vacants ocupades per personal interí docent, no subjectes a reserva de personal funcionari, amb l'objectiu que l'índex d'estabilitat de la plantilla docent sigui, aproximadament, del 92% una vegada realitzades les ofertes d'ocupació fins a l'any 2011 que preveu el punt 1.1 d'aquest Acord.

10. Vigència

Aquest Acord entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels aspectes per als quals s'estableix una altra data, i tindrà vigència fins al 31 d'agost de 2011.

L'eficàcia d'aquest Acord resta subordinada a la seva aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 2007

Per l'Administració:

Ernest Maragall i Mira

Per les organitzacions:

USTEC-STEs.IAC

FE CCOO

ASPEPC-SPS

FETE-UGT

Annex 1

Distribució prevista de les ofertes d'ocupació pública des del 2008 fins al 2011, per cossos i especialitats docents

COS DE MESTRES

 

2008

2009

2010

2011

Total

AUDICIÓ I LLENGUATGE

 

70

 

50

120

EDUCACIÓ ESPECIAL

200

300

200

100

800

EDUCACIÓ INFANTIL

1.000

1.000

1.000

500

3.500

ED. PRI. ANGLÈS

300

300

300

200

1.100

ED. PRI. EDUCACIÓ FÍSICA

200

200

200

100

700

ED. PRI. FRANCÈS

     

0

0

ED. PRI. MÚSICA

 

200

 

100

300

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2.000

2.000

1.000

500

5.500

TOTAL

3.700

4.070

2.700

1.550

12.020

COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

ESO i batxillerat

2008

2009

2010

2011

Total

ALEMANY

       

0

ARANÈS

       

0

ANGLÈS

 

150

200

250

600

BIOLOGIA I GEOLOGIA

 

150

150

175

475

FÍSICA I QUÍMICA

 

150

150

175

475

LLATÍ

 

20

20

20

60

GREC

 

20

20

20

60

DIBUIX

 

50

50

50

150

ECONOMIA

 

30

10

30

70

EDUCACIÓ FÍSICA

 

50

50

50

150

FILOSOFIA

 

60

60

50

170

FRANCÈS

 

70

60

10

140

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 

200

200

250

650

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

 

250

250

300

800

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

 

200

200

250

650

MATEMÀTIQUES

 

200

200

200

600

MÚSICA

 

40

40

40

120

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

 

200

150

200

550

TECNOLOGIA

 

150

0

150

300

TOTAL

0

1.990

1.810

2.220

6.020

Formació professional

2008

2009

2010

2011

Total

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

40

 

30

 

70

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

16

 

16

 

32

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

10

 

10

 

20

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

7

 

5

 

12

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

50

 

50

 

100

HOTELERIA I TURISME

10

 

6

 

16

INFORMÀTICA

50

 

40

 

90

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

30

 

20

 

50

NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

5

 

0

 

5

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

11

 

9

 

20

ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES

13

 

12

 

25

ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIÓ MECÀNICA

20

 

20

 

40

ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

4

 

0

 

4

PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA

2

 

0

 

2

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

6

 

0

 

6

PROCESSOS INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

2

 

0

 

2

PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT.

8

 

7

 

15

PROCESSOS SANITARIS

10

 

10

 

20

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

6

 

6

 

12

PROC. I PROD. DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

2

 

0

 

2

PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES

4

 

4

 

8

PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES

4

 

3

 

7

SISTEMES ELECTRÒNICS

25

 

20

 

45

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

40

 

30

 

70

TOTAL

375

0

298

 

673

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

2008

2009

2010

2011

Total

CUINA I PASTISSERIA

14

 

14

 

28

EQUIPS ELECTRÒNICS

10

 

10

 

20

ESTÈTICA

10

 

10

 

20

FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES

6

 

4

 

10

INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU.

4

 

0

 

4

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

30

 

30

 

60

INSTAL·LACIÓ I EQUIPS CRIANÇA I CULTIU

1

     

1

LABORATORI

6

 

4

 

10

MANTENIMENT VEHICLES

25

 

25

 

50

MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

3

 

0

 

3

MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES

18

 

10

 

28

OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

5

 

0

 

5

OFICINA DE PROJECTES DE FABRIC. MECÀNICA

1

 

0

 

1

OP. EQUIPS ELAB. PRODUC. ALIMENTARIS

4

 

0

 

4

OPERACIONS DE PROCESSOS

7

 

0

 

7

OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA

6

 

0

 

6

PATRONATGE I CONFECCIÓ

2

 

0

 

2

PERRUQUERIA

10

 

5

 

15

PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS

12

 

10

 

22

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

24

 

24

 

48

PROCESSOS COMERCIALS

6

 

6

 

12

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

35

 

30

 

65

PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES

5

 

0

 

5

SERVEIS A LA COMUNITAT

27

 

20

 

47

SERVEIS DE RESTAURACIÓ

5

 

0

 

5

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

50

 

50

 

100

SOLDADURES

4

 

0

 

4

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

6

 

6

 

12

TOTAL

336

0

258

 

594

COS DE PROFESSORS D'EOI

 

2008

2009

2010

2011

Total

ALEMANY EOI

8

 

8

 

16

ÀRAB

3

 

3

 

6

ITALIÀ EOI

4

 

0

 

4

JAPONÈS

0

 

1

 

1

PORTUGUÈS

0

 

0

 

0

RUS

3

 

0

 

3

XINÈS

2

 

0

 

2

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

0

 

4

 

4

GREC MODERN

0

 

0

 

0

FRANCÈS EOI

15

 

15

 

30

ANGLÈS EOI

25

 

25

 

50

CATALÀ EOI

0

 

4

 

4

NEERLANDÈS

2

 

0

 

2

LLENGUA BASCA

0

 

0

 

0

TOTAL

62

0

60

 

122

COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

2008

2009

2010

2011

Total

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ OBRA PICTÒRICA

3

 

0

 

3

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DOC. GRÀFIC

3

 

3

 

6

DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

8

 

6

 

14

DIBUIX TÈCNIC

7

 

4

 

11

DISSENY D'INTERIORS

5

 

4

 

9

DISSENY DE PRODUCTE

2

 

0

 

2

DISSENY GRÀFIC

15

 

14

 

29

EDICIÓ D'ART

0

 

0

 

0

FOTOGRAFIA

7

 

6

 

13

HISTÒRIA DE L'ART

4

 

4

 

8

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

4

 

0

 

4

MITJANS AUDIOVISUALS

5

 

5

 

10

MITJANS INFORMÀTICS

4

 

4

 

8

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

5

 

0

 

5

VOLUM

3

 

0

 

3

TOTAL

75

0

50

 

125

COS DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

2008

2009

2010

2011

Total

BRODATS I PUNTES

       

0

DECORACIÓ

       

0

DELINEACIÓ

       

0

DIBUIX PUBLICITARI (B)

       

0

DAURAT I POLICROMIA

       

0

ENQUADERNACIÓ ARTÍSTICA

1

     

1

FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

3

     

3

MODELISME I MAQUETISME

3

     

3

MOTLLES I REPRODUCCIONS

1

     

1

TALLA DE PEDRA I FUSTA

       

0

TÈCNIQUES CERÀMIQUES

       

0

TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ

3

     

3

TÈCNIQUES DE JOIERIA, BIJUTERIA

       

0

TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ

       

0

TÈCNIQUES DEL METALL

1

     

1

TÈCNIQUES MURALS

1

     

1

TÈCNIQUES TÈXTILS

2

     

2

TOTAL

15

0

0

0

15

Annex 2

Contingents previstos de nomenaments anuals de mestres substituts d'àmbit comarcal. Curs 2007-2008

S=Serveis territorials; C=Comarques; A=Anglès; P=Educ. primària; I=Educ. infantil; T=Total

S

C

A

P

I

T

Barcelona ciutat

Barcelonès

20

0

0

20

Barcelona comarques

Alt Penedès

4

18

11

33

 

Bages

2

19

11

32

 

Barcelonès

10

16

20

46

 

Berguedà

1

6

4

11

 

Garraf

2

6

8

16

 

Maresme

6

14

20

40

 

Osona

2

23

14

39

 

Vallès Oriental

8

14

20

42

Baix Llobr. i Anoia

Anoia

2

19

11

32

 

Baix Llobregat

20

24

30

74

Vallès Occ.

Vallès Occidental

20

18

24

62

Girona

Alt Empordà

4

25

14

43

 

Baix Empordà

3

15

8

26

 

Cerdanya

0

2

3

5

 

Garrotxa

1

7

4

12

 

Gironès

3

0

0

3

 

Pla de l'Estany

0

0

0

0

 

Ripollès

1

4

2

7

 

Selva

6

0

0

6

Lleida

Alt Urgell-Cerdanya

1

5

3

9

 

Alta Ribagorça-Val d'Aran

1

5

2

8

 

Garrigues

1

4

2

7

 

Noguera

1

8

4

13

 

Pallars Jussà-Pallars Sobirà

1

8

4

13

 

Pla d'Urgell-Segrià

6

23

12

41

 

Segarra-Urgell

2

10

5

17

 

Solsonès

1

4

2

7

Tarragona

Alt Camp

1

8

4

13

 

Baix Camp

1

17

11

29

 

Baix Penedès

2

13

8

23

 

Conca de Barberà

0

4

2

6

 

Priorat

0

3

2

5

 

Tarragonès

7

0

0

7

Terres de l'Ebre

Baix Ebre

1

11

7

19

 

Montsià

2

11

7

20

 

Ribera d'Ebre

0

4

2

6

 

Terra Alta

0

2

1

3

 

TOTAL

143

370

282

795

(08.134.032)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal