Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5136 - 22/05/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1480/2008, de 22 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009. (Pàg. 39524)


RESOLUCIÓ

EDU/1480/2008, de 22 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009.

Mitjançant el Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), s'estableix la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

D'acord amb la normativa esmentada i per tal de regular el procediment de gestió de la borsa de treball del personal interí/substitut per cobrir llocs de treball de cossos docents per al curs 2008-2009, realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Resolc:

La gestió de la borsa de treball del personal interí i substitut per cobrir llocs de treball de cossos docents per al curs 2008-2009 i la compactació de les vacants i substitucions de mitja dedicació s'ajustarà a aquestes instruccions, que s'articulen d'acord amb els epígrafs següents:

Índex

1. Borsa de treball dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics docents per al curs 2008-2009

1.1 Confecció d'una llista única a Catalunya.

1.2 Publicació de la llista.

1.3 Distribució territorial de la borsa de treball.

1.4 Assignació d'àmbit territorial d'adscripció preferent al professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

2. Manteniment i baixa de la borsa de treball

2.1 Excedències.

2.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.

2.3 Realització d'estudis.

2.4 Causes greus degudament justificades.

2.5 Programes d'actuació a l'estranger.

2.6 Cura de persones discapacitades o de familiars.

2.7 Baixa de la borsa de treball.

3. Durada dels nomenaments

4. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o substitució

4.1 Cicles formatius de formació professional.

4.2 Escoles oficials d'idiomes.

4.3 Escoles d'arts i superiors de disseny.

5. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà un substitut en els centres públics docents

5.1 Educació infantil i primària i educació secundària obligatòria.

5.2 Formació professional específica de grau mitjà.

5.3 Batxillerat, formació professional específica de grau superior, i ensenyaments de règim especial.

5.4 Centres i aules de formació de persones adultes.

6. Gestió de la borsa de treball del personal interí/substitut per a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions durant el curs 2008-2009

6.1 Procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

6.2 Procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions.

6.2.1 Prioritat en les adjudicacions de les interinitats i substitucions.

6.2.2 Procediment d'urgència.

6.2.3 Ordre d'adjudicació de les especialitats dels llocs de treball en els centres d'educació infantil i primària.

6.2.4 Nomenaments anuals per cobrir substitucions en centres d'educació infantil i primària a un àmbit comarcal.

7. Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d'acumular-se més d'una reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb un interí o substitut

7.1 En un mateix centre públic d'educació infantil i primària.

7.2 En un mateix centre públic d'educació secundària.

1. Borsa de treball dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics docents per al curs 2008-2009

1.1 Confecció d'una llista única a Catalunya.

1.1.1 D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), i tenint en compte el que preveu la base 9.1 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5088, d'11.3.2008), el Departament d'Educació confeccionarà per al curs 2008-2009 una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics docents de titularitat del Departament.

Aquesta llista estarà formada, per ordre de prelació, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s'ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comportin docència o atenció directa a l'alumnat en el context de les activitats pròpies de l'aula, en centres públics no universitaris de titularitat del Departament d'Educació, del d'Acció Social i Ciutadania, del de Justícia i d'altres administracions amb plenes competències educatives.

Els serveis prestats es computaran fins al 31 d'agost de 2008.

En el cas d'haver causat baixa de la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent, s'hi haurà d'haver ingressat novament mitjançant convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.

A continuació del personal que hagi prestat serveis el curs 2007-2008 tal com s'especifica en els paràgrafs anteriors, s'afegiran les persones que havent-se presentat a les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, hagin superat la fase d'oposició però no hagin estat finalment seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí i substitut docent.

Dintre d'aquest personal, als que ja formen part de la borsa se'ls incorporarà l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició si no la tenien informada a l'esmentada borsa de treball.

Les persones que encara no formen part de la borsa, entraran amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició esmentada. En el cas que algun interessat vulgui renunciar a la incorporació en la borsa de treball, caldrà que ho demani expressament, mitjançant sol·licitud adreçada al director del Servei Territorial que té informat com a preferent en la borsa de treball. Aquells que vulguin fer qualsevol modificació d'especialitats o de serveis territorials hauran de demanar-ho al director del Servei Territorial demanat com a preferent.

El col·lectiu a què fa referència el paràgraf anterior s'ordenarà en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu.

b) Les persones que formen part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d'Educació des del mes de setembre de 1996 per formar part de la llista de candidats per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions, i que no han estat nomenades com a personal interí docent, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes de candidats.

Aquestes persones s'ordenaran segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat d'acord amb el barem establert en cada convocatòria.

S'hi afegiran les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que es puguin fer per al curs 2008-2009, ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

1.1.2 Les persones que hagin causat baixa de la borsa de treball no hi podran tornar a ingressar durant el mateix curs escolar.

1.2 Publicació de la llista.

1.2.1 El 22 de maig de 2008, s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i a l'adreça d'Internet: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'interins i, finalment, apartat Llista per número d'ordre) la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2008-2009 ordenada alfabèticament i per barem, d'acord amb l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució.

A la llista esmentada hi figurarà el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre que correspon a cada candidat. També s'hi recollirà si el professorat s'ha acollit a les garanties de continuïtat previstes a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007. En el cas que hi hagi algun interessat del darrer col·lectiu de professorat que vulgui renunciar a les garanties de continuïtat esmentades anteriorment, caldrà que ho sol·liciti expressament durant el període establert de les reclamacions.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del dia 23 al 30 de maig, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a l'adreça d'Internet esmentada anteriorment.

1.2.2 Durant la primera quinzena de juliol s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'interins i, finalment, apartat Llista per número d'ordre), la llista definitiva a què fa referència el punt 1.1 d'aquesta Resolució, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional esmentada en el punt 1.2.1 anterior.

1.2.3 Una vegada finalitzat el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5088, d'11.3.2008), s'incorporaran a la llista esmentada a l'apartat anterior, a continuació dels candidats amb serveis prestats el curs 2007-2008, les persones que hagin superat la fase d'oposició del procés i que no han resultat seleccionades, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 1.1 d'aquesta Resolució.

Durant la segona quinzena d'agost es publicarà la relació d'aquest personal amb indicació del número d'ordre que tindrà a la borsa de treball, a l'adreça d'Internet esmentada al punt 1.2.2.

S'obrirà un termini per presentar les renúncies i les modificacions establertes en el punt 1.1.1.

1.2.4 Si durant el curs 2008-2009 hi ha algunes especialitats de les quals no es disposa de prou personal per cobrir les necessitats previstes per a la resta del curs, s'obrirà, per a aquestes especialitats, una convocatòria excepcional de concurs públic per formar part de la borsa de treball per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions, i completar així la borsa esmentada amb nous candidats.

En aquest cas, per tal de facilitar la incorporació immediata a la borsa dels candidats d'aquestes especialitats al llarg del curs, s'establirà un termini de presentació de sol·licituds que restarà obert fins que per resolució es determini el seu tancament. Al personal que s'incorpori a la borsa per aquest procediment només se li oferirà substitucions de l'especialitat convocada per la convocatòria excepcional, malgrat disposi de la capacitació per impartir altres especialitats no convocades en aquella.

1.3 Distribució territorial de la borsa de treball.

Una vegada realitzada, a finals de juliol, l'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d'interinitat, per tal de possibilitar la gestió simultània d'aquesta borsa per part dels serveis territorials del Departament d'Educació i per evitar que un mateix candidat sigui proposat per a dos llocs de treball el mateix dia, la llista se subdividirà funcionalment segons els serveis territorials sol·licitats com a preferents.

1.4 Assignació d'àmbit territorial d'adscripció preferent al professorat interí o substitut acollit a les mesures previstes a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 aprovat per Acord de Govern de 22 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007 aprovat per Acord de Govern de 29 d'abril de 2008.

1.4.1 Als efectes de participar en els procediments d'adjudicació d'interinitats i substitucions convocats per cadascun dels serveis territorials durant la segona quinzena d'agost de 2008 la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu assignarà un únic àmbit territorial d'adscripció preferent, tenint en compte els serveis territorials demanats pels interessats a efectes de cobrir substitucions, el servei territorial on va prestar serveis el curs 2007-2008 i les disponibilitats de llocs de treball vacants i substitucions previstes en el moment de l'assignació.

1.4.2 L'esmentada distribució territorial inicial del personal interí o substitut acollit a les garanties previstes a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007, es publicarà en els taulers d'anuncis de cadascun dels serveis territorials i a l'adreça d'Internet: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'interins i, finalment, apartat interins acollits a les garanties de continuïtat), almenys amb una setmana d'antelació als procediments d'adjudicació de vacants i substitucions.

1.4.3 Els serveis territorials podran modificar d'ofici, entre els demanats, l'àmbit territorial d'adscripció preferent durant el curs 2008-2009, en cas que no hi hagi vacants ni substitucions que l'interessat pugui ocupar d'acord amb les especialitats demanades.

2. Manteniment i baixa de la borsa de treball

2.1 Excedències.

2.1.1 D'acord amb els articles 4, 5 i 6 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13.7.2006), el personal interí té dret a l'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere, amb els requisits i la durada que figuren als articles esmentats.

Durant el període d'excedència el personal docent amb nomenament d'interí tindrà dret a la reserva del lloc de treball pel qual havia estat nomenat.

Podrà gaudir d'aquest dret tot el personal interí o substitut docent, tant si tenen un nomenament per tot un curs escolar com si el tenen de durada inferior, amb el benentès que el dret a reserva de lloc de treball finalitza en el moment en què hauria finalitzat el nomenament d'interí o substitut, independentment dels supòsits que amb caràcter general posen fi al període d'excedència.

2.1.2 La vacant generada pel personal interí o substitut en situació d'excedència voluntària per algun dels supòsits esmentats en l'apartat anterior es cobrirà amb un substitut.

2.1.3 En el supòsit que, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeixi el cessament d'un interí o substitut que es trobi en alguna de les situacions d'excedència previstes a l'apartat 2.1.1, se li notificarà amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l'Administració.

2.1.4 El temps de permanència en la situació d'excedència per cura de fill computa a efectes del sistema de previsió social, a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d'ordre en la borsa de treball docent.

2.1.5 Abans de la finalització del període d'excedència per tenir cura d'un fill, el personal interí en aquesta situació haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s'entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.

2.1.6 En el cas que la persona no hagi complert el període del primer any d'excedència per qualsevol dels motius previstos a l'apartat 2.1.1 el dia 31 d'agost de 2008, i no tingui nomenament l'1 de setembre de 2008, podrà sol·licitar no ser nomenada durant el curs 2008-2009 durant un període que no podrà superar el temps de durada màxima de l'excedència, mantenint el número d'ordre de la borsa que li correspongui, sense computar-li aquest període a cap efecte.

2.1.7 Així mateix, quan una persona que hagués tingut el dret a sol·licitar una excedència per qualsevol dels motius previstos a l'apartat 2.1.1, no l'hagués exercit i l'1 de setembre de 2008 no tingui nomenament, també podrà sol·licitar no ser nomenada durant un període que no podrà excedir del temps de durada màxima de l'excedència corresponent.

2.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.

2.2.1 Quan alguna persona es trobi en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia a començament del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre que té assignat en la borsa de treball. El lloc de treball serà cobert, mentre l'interí nomenat romangui en la situació esmentada, per una persona substituta.

A partir de la data d'inici del nomenament, l'interí gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, l'interí s'incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat inicialment, en el cas que aquest estigui ocupat per un substitut. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d'ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

2.2.2 En el cas de maternitat d'una substituta amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2009, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció del número d'ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per període d'infantament, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny de 2009.

Aquesta situació també es contemplarà en el cas d'una candidata a substitucions, sense nomenament, a la qual s'ofereixi una substitució que no ultrapassi el 30 de juny de 2009 mentre es trobi en període d'infantament, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció de número d'ordre en la borsa, el temps que resta des del moment de l'oferiment fins a la finalització del període d'infantament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny de 2009.

2.2.3 En el cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d'agost de 2009 tingui un permís de maternitat, adopció o paternitat durant el mes d'agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en cas de tenir un nou nomenament per un curs sencer, als dies del mes d'agost durant els quals va gaudir del permís d'infantament.

2.2.4 En el cas que un/a interí/interina amb nomenament fins a 31 d'agost de 2009 gaudeixi de la llicència de compactació durant el mes d'agost, el còmput del període de llicència quedaria interromput fins a l'acabament del període de vacances.

Acabat el període de vacances podrà gaudir del temps de llicència restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

2.2.5 Les persones de la borsa de treball que causen baixa per incapacitat temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament amb l'Administració, podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el motiu de la baixa, per tal de no ser cridades a cobrir cap substitució.

2.3 Realització d'estudis.

Quan una persona de la borsa de treball realitzi estudis adreçats a l'obtenció d'una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball i justifiqui documentalment aquesta situació, podrà sol·licitar cada curs, prèviament al nomenament, no ser nomenada durant el període d'aquests estudis, mantenint el número d'ordre de la borsa de treball, sense que computi aquest període com a serveis. No obstant això, amb caràcter excepcional es podrà demanar la interrupció del nomenament vigent i, després d'analitzada i valorada positivament aquesta petició per part dels serveis territorials, es mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps se li computi com a serveis prestats.

2.4 Causes greus degudament justificades.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que duri aquesta situació per causes greus degudament justificades. Una vegada analitzades les qüestions plantejades i en cas de resposta afirmativa per part dels serveis territorials, se'ls mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense computar aquest temps com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per causes greus degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al paràgraf anterior.

2.5 Programes d'actuació a l'estranger.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que duri la col·laboració amb una ONG a l'estranger o en d'altres programes d'actuació a l'estranger.

Aquesta col·laboració s'ha de justificar degudament. Una vegada analitzada cada sol·licitud i en cas de resposta afirmativa per part dels serveis territorials, se'ls mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense computar aquest temps com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquesta causa degudament justificada, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al paràgraf anterior.

2.6 Cura de persones discapacitades o de familiars.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades durant un curs per tenir cura directa de persones discapacitades que no desenvolupin cap activitat retribuïda, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que pateixi malaltia greu continuada i convisqui amb l'interessat.

Aquesta situació s'ha de justificar degudament. Una vegada analitzada cada sol·licitud i en cas de resposta afirmativa per part dels serveis territorials, se'ls mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense computar aquest temps com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquestes causes, degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al paràgraf anterior.

2.7 Baixa de la borsa de treball.

És motiu de baixa de la borsa de treball:

a) La renúncia, així com no acceptar la destinació adjudicada, o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat en el termini màxim de 24 hores sense causa justificada.

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert pels serveis territorials que constin com a preferent sempre i quan no es tracti d'un nomenament a mitja jornada ni corresponent als llocs de treball i als centres especificats en el subapartat 6.1.2.4, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.

c) El fet de no participar en els processos de nomenaments sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

d) La renúncia a un nomenament vigent. El personal interí/substitut amb un nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball ho ha de comunicar als serveis territorials amb 3 dies d'antelació.

e) També es produirà la baixa de la borsa de treball en els supòsits que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

3. Durada dels nomenaments

3.1 Els nomenaments d'una durada inferior al curs escolar, per a substitucions temporals, no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que la baixa del titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. El cessament del personal substitut es farà efectiu quan es produeixi la reincorporació al seu lloc de treball del funcionari després de finalitzar la baixa o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2009.

3.2 Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran inicialment com a data de finalització el dia 30 de juny sempre que el titular no s'incorpori amb anterioritat, la qual cosa suposarà el cessament del personal substitut. Si a partir del 30 de juny la llicència del titular continua, es prorrogarà el nomenament de l'esmentat personal fins al 31 d'agost de 2009.

3.3 El personal acollit al que preveu la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007, en el cas de no obtenir un nomenament com a personal interí mitjançant el procediment esmentat en l'apartat 6 d'aquella disposició transitòria, el Departament d'Educació el nomenarà com a substitut per a tot el curs escolar, d'1 de setembre de 2008 a 31 d'agost de 2009, i se li aplicarà el criteri de preferència que es preveu a la mateixa disposició transitòria.

3.4 El professorat no inclòs en les mesures esmentades a l'apartat anterior, i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, i que hagi prestat 6 o més mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins al 30 de juny de 2009) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Educació o del Departament de Justícia rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagi treballat a final de curs (durant el tercer trimestre del curs, és a dir, els mesos d'abril, maig i juny) com a substitut, la qual cosa comportarà que haurà de participar en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participi en les oposicions. Durant la segona quinzena dels mes de juny, mitjançant l'adreça d'Internet del Departament d'Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'interins i, finalment a l'apartat Pròrroga nomenament juliol), es farà pública la llista definitiva del personal que rebrà l'esmentat nomenament.

El nomenament que rebrà el personal a què es refereix el paràgraf anterior per al mes de juliol serà a dedicació completa tant si els serveis que ha prestat en els llocs de treball han estat a dedicació completa o a mitja dedicació. En finalitzar el període de substitució durant el curs (inclòs també el mes de juliol) rebran la liquidació corresponent al període de vacances (d'agost), proporcional al temps efectivament treballat.

3.5 Per tal d'evitar solapaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d'agost, tots els nomenaments d'interins docents (a vacant o per substitució) posteriors a l'1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.

4. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o substitució

D'acord amb el que preveu l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, i per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, el Departament d'Educació pot establir la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats corresponents.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en llocs de treball del cos i/o en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de 6 mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no hauran de realitzar aquesta prova.

Les persones que no superin la prova per impartir una determinada especialitat no seran admeses en la borsa de treball per a aquesta especialitat. Sempre que tingui la capacitació per impartir altres especialitats, romandran a la borsa de treball de personal interí docent per aquestes altres especialitats.

4.1 Cicles formatius de formació professional.

Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional, caldrà superar una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris

503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

615 Operacions de processos

618 Perruqueria

623 Producció en arts gràfiques

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova tindrà com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'Internet http://www.xtec.es/fp (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat de cicles formatius i dintre d'aquest anar a currículum).

La durada aproximada de la prova serà de 4 hores i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació de l'àrea de formació professional i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

4.2 Escoles oficials d'idiomes (EOI).

El Departament d'Educació pot establir la superació d'una prova per ocupar vacants i substitucions en escoles oficials d'idiomes.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Educació no hauran de realitzar aquesta prova.

La prova consistirà en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació o director d'EOI i dos professors de cada especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

4.3 Escoles d'arts i superiors de disseny (EASD).

El Departament d'Educació podrà establir la superació d'una prova per ocupar vacants i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny de les especialitats següents:

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

713 Disseny tèxtil

717 Joieria i orfebreria

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

720 Materials i tecnologia: disseny

722 Mitjans informàtics

724 Vidre

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 enquadernació artística

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria, bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

Les persones que acreditin experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Educació no hauran de fer la prova d'idoneïtat.

Aquesta prova la farà una comissió avaluadora formada per un inspector d'Educació de l'àrea d'educació artística i dos professors funcionaris de l'especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre per escrit preguntes obertes sobre continguts procedimentals i conceptuals implicats en els mòduls dels cicles formatius i en les assignatures dels ensenyaments superiors de disseny assignats a l'especialitat docent corresponent, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic sobre tasques i processos implicats en la docència i gestió d'aula dels currículums esmentats. El material i utillatges necessaris els haurà d'aportar el participant i es comunicaran prèviament.

La durada aproximada de la prova serà de tres hores i l'entrevista, si escau, no excedirà dels 10 minuts.

5. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà un substitut en els centres públics docents

5.1 Es cobriran amb personal substitut des del primer dia les baixes per llicència per malaltia, així com les altres llicències o permisos de 4 o més dies de durada corresponent al professorat que imparteix l'educació infantil i primària o educació secundària obligatòria. Els altres permisos i llicències de curta durada i les baixes en tant no s'hagi incorporat el personal substitut hauran de ser atesos amb el professorat de la plantilla mateixa i així s'haurà de preveure en l'organització horària dels centres.

Les substitucions dels mestres adscrits al primer cicle de l'ESO es cobriran amb professorat interí del cos de professors d'ensenyaments secundaris.

5.2 Les baixes del professorat que imparteix formació professional específica de grau mitjà es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en què aquestes siguin de 7 o més dies de durada, circumstància que s'haurà de preveure en l'organització del centre.

5.3 Les baixes del professorat que imparteix batxillerat, formació professional específica de grau superior, ensenyaments d'arts i superiors de disseny i ensenyaments oficials d'idiomes es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos de baixes de 14 o més dies. En el cas que les baixes siguin inferiors a l'esmentat període seran ateses amb el professorat de la plantilla del centre.

5.4 Les baixes de professorat que presta serveis en centres i aules de formació de persones adultes es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en què aquestes siguin de 7 o més dies i, si són inferiors a aquest període, seran ateses per al professorat de la plantilla del centre.

6. Gestió de la borsa de treball del personal interí/substitut per a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions durant el curs 2008-2009

6.1 Procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

6.1.1 Des del dia 23 al 30 de maig de 2008, ambdós inclosos, el personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l'aplicació que tindrà a la seva disposició en la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'interins i, finalment anar a l'apartat Consulta i Actualització), podrà consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els serveis territorials, la disponibilitat per treballar a mitja jornada, així com la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials.

En acabar aquest termini, totes les dades de la borsa, a excepció de les personals, no podran ser modificades fins que s'obri un nou termini de modificació.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o altra causa greu que s'haurà de justificar documentalment, es podrà modificar el servei territorial demanat com a preferent, mitjançant sol·licitud dirigida al director dels serveis territorials corresponents.

6.1.2 Els criteris d'actualització de les dades referents a les especialitats variaran en funció del tipus de personal interí, és a dir, segons que formin part del col·lectiu del personal interí/substitut acollit a les garanties de continuïtat o no en formin part, tal com s'estableix tot seguit:

a) El professorat acollit a les garanties només podrà ampliar les especialitats demanades a la borsa de treball.

b) La resta del personal interí/substitut podrà ampliar o reduir les especialitats reconegudes a la borsa de treball.

6.1.3 Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal interí/substitut podrà actualitzar-les, tenint en compte que s'hauran de sol·licitar, almenys dos serveis territorials, en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona (inclòs el Servei Territorial demanat com a preferent), els dos Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, indicant quin d'aquells és el sol·licitat com a preferent, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i un únic Servei Territorial en cas d'escollir substitucions corresponents a les comarques de Girona o de Lleida.

Les peticions d'aquests àmbits territorials es faran mitjançant els apartats a), b) i c).

En l'apartat a) els interessats hauran de sol·licitar el Servei Territorial demanat com a preferent i podran demanar, per ordre de preferència, peticions de districtes municipals (Barcelona-ciutat), municipis i comarques del servei territorial demanat com a preferent i hauran de sol·licitar com a mínim un districte municipal (Barcelona-ciutat) o un municipi per a la resta de serveis territorials.

A l'apartat b) hauran de demanar, per ordre de preferència, totes les comarques incloses en l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent.

En l'apartat c) el personal interí/substitut haurà de sol·licitar el segon Servei Territorial, si escau, així com podrà manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques d'altres serveis territorials diferents del servei territorial demanat com a preferent.

Si no ho fa així, els serveis territorials podran, per necessitats de provisió, modificar el servei territorial preferent d'un candidat disponible, per tal d'oferir-li una substitució o vacant no coberta, amb les següents limitacions: els que hagin sol·licitat com a servei territorial preferent un servei corresponent a les comarques de Barcelona podran ser adscrits a altre Servei Territorial de les comarques de Barcelona, malgrat el fet que no l'hagi demanat; els candidats dels Serveis Territorials a Tarragona o de les Terres de l'Ebre podran ser adscrits, d'ofici, a qualsevol d'aquests dos serveis territorials. Els que hagin sol·licitat, com a preferent, els serveis territorials de Girona o Lleida no seran adscrits, d'ofici, a cap altre servei territorial diferent, si no l'han demanat explícitament.

6.1.4 El personal interí/substitut que hagi prestat serveis haurà de participar obligatòriament en els processos d'adjudicació de destinacions d'estiu per obtenir un lloc de treball per al curs 2008-2009, demanant, com a mínim, les comarques corresponents als serveis territorials, d'acord amb el que s'especifica en els dos paràgrafs anteriors. En cas de no sol·licitar-les, el Departament d'Educació, els destinarà d'ofici dintre d'aquest àmbit geogràfic esmentat anteriorment.

6.1.5 Només podrà sol·licitar que es tingui en compte la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària, el professorat interí o substitut que està inscrit en la borsa de treball docent i té reconegudes una o més de les especialitats de secundària següents: anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física i dibuix.

6.1.6 També es podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials que a continuació es detallen:

Llocs de treballs específics.

Aula d'acollida.

Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.

Aula hospitalària.

Atenció domiciliària.

Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.

Centres amb característiques especials.

Centres de recursos per a deficients auditius.

Centres de recursos per a deficients visuals.

Equips d'assessorament psicopedagògic.

Centres penitenciaris del Departament de Justícia.

Centres de protecció de menors.

Centres i aules de formació de persones adultes.

Per tal de garantir una formació adequada a les característiques de les persones adultes i també amb la finalitat de tenir en compte l'especialitat del professorat que imparteixi ensenyaments que condueixin a l'obtenció d'una titulació acadèmica o professional, el professorat que manifesti la seva voluntat per ser destinat als centres i a les aules de formació de persones adultes haurà de tenir els següents requisits i condicions preferents, a més dels requisits generals i específics previstos als articles 2 i 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, i allò que s'estableix en l'Acord de Govern GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007), per a cada cos docent:

Cos de mestres:

A més de la titulació de mestre, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar, de forma preferent, algun dels següents requisits:

Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.

Haver realitzat el practicum en un centre o aula d'educació de persones adultes dependent del Departament.

Postgrau de formació d'adults.

Postgrau en formació de professors de català per a adults.

Diplomatura d'educació social.

Esgotada la llista dels mestres que reuneixin algun d'aquests requisits, es nomenaran altres mestres que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments.

Cos de professors d'ensenyament secundari:

A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar, de forma preferent, algun dels requisits següents:

Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.

Haver realitzat les pràctiques del CAP/CQP en un centre o aula d'educació de persones adultes dependent del Departament;

Postgrau de formació d'adults.

Postgrau en formació de professors de català per a adults.

Diplomatura d'educació social.

Experiència, al menys, d'un curs en una escola oficial d'idiomes.

Esgotada la llista del professorat que reuneixi algun d'aquests requisits, es nomenaran altres professors que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments de secundària.

Per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar les titulacions idònies corresponents, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 Taula de titulacions de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), i que són les següents:

Àmbit de la comunicació: tenir la titulació idònia per impartir l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

El professorat candidat a ocupar llocs de treball l'àmbit de la comunicació que no tingui la titulació idònia per impartir l'especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d'acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

El professorat candidat a ocupar llocs de treball en l'àmbit de la comunicació que no tingui la titulació idònia per impartir l'especialitat d'anglès, haurà d'acreditar coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat d'anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la participació: tenir la titulació idònia per impartir l'especialitat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: tenir la titulació idònia per impartir l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

El professorat destinat a centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

6.2 Procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions.

6.2.1 Abans de l'1 de setembre de 2008, els serveis territorials del Departament d'Educació destinaran el professorat interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol a llocs de treball vacants en règim d'interinitat, amb ocasió del llocs de treball vacants i substitucions que s'hagin produït amb posterioritat a l'esmentada adjudicació.

Almenys amb una setmana d'antelació es publicarà a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'interins i, finalment a l'apartat Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts) el dia, l'hora d'actuació i el lloc on es realitzaran els actes d'adjudicacions de finals del mes d'agost, que no es faran abans del dia 29 d'agost.

6.2.2 Finalitzat el període esmentat en el punt 6.2.1 i, al llarg de tot el curs escolar 2008-2009, les adjudicacions a llocs de treballs vacants i substitucions es duran a terme seguint els criteris següents:

a) Per al personal interí i substitut que sol·liciti cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres docents públics d'educació infantil i primària, les adjudicacions es realitzaran en actes de provisió setmanals, a excepció que l'oferta dels llocs no ho justifiqui, normalment dues vegades per setmana, en cadascun dels serveis territorials, amb anunci previ del personal convocat a l'acte d'adjudicació al tauler d'anuncis de cada servei territorial i a l'adreça d'Internet http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir cal anar a Directe a: Serveis Territorials).

b) Per al personal interí i substitut que sol·liciti cobrir interinitats i substitucions en centres d'ensenyaments secundaris, un cop realitzats els nomenaments presencials esmentats en el punt 6.2.1, el personal de la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials es posarà en contacte per qualsevol mitjà de telecomunicació amb les persones que pertoquin d'aquest col·lectiu en el moment en què es produeixi la substitució o interinitat.

6.2.2.1 Excepcionalment, per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de característiques especials i, després de constatada la dificultat de la seva cobertura per la no-acceptació per part d'un nombre superior a 10 candidats, els serveis territorials procediran a:

a) Donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de l'especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que el lloc s'hagi mostrat com de difícil cobertura. La publicitat esmentada es farà amb una nota al tauler d'anuncis dels serveis territorials, i a través de la seva web.

b) Obrir un termini perquè els possibles interessats es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal del servei territorial, encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de candidats que reuneixin els requisits genèrics i específics, es nomenarà aquell que tingui prioritat d'acord amb el número d'ordre de la borsa de treball docent.

6.2.3 El personal acollit a les garanties de continuïtat que no ha estat nomenat interí en les adjudicacions de destinacions provisionals realitzades durant l'estiu, tindrà un nomenament d'1 de setembre de 2008 a 31 d'agost de 2009 com a substitut.

Les condicions inicials d'aquest nomenament, en quant al cos docent, nivell educatiu i jornada, no es podran modificar al llarg del curs escolar a petició de l'interessat. Per necessitats d'organització i cobertura de les substitucions disponibles, el personal de la Secció de Gestió de Personal dels Serveis Territorials encarregat dels processos d'adjudicacions de les substitucions podrà oferir la modificació d'alguna de les condicions esmentades amb la conformitat dels interessats.

Perquè cada servei territorial pugui adscriure individualment les persones d'aquest col·lectiu de professorat, en el moment en què es prevegi que finalitzaran la substitució assignada, s'hauran d'aplicar els següents criteris:

a) Dins de l'àmbit geogràfic de la primera comarca demanada en la seva sol·licitud d'adjudicacions de destinacions provisionals, els serveis territorials destinaran d'ofici a cada substitut acollit a les garanties de continuïtat, i aplicant el principi d'eficiència més gran, els assignaran les substitucions de més durada prevista, dintre de les disponibles en cada moment.

b) Quan no hi hagi cap vacant ni substitució en el servei territorial al qual està adscrit de manera preferent, es modificarà d'ofici aquest àmbit, tenint en compte l'ordre de serveis territorials fins llavors demanats.

La comunicació de l'assignació de les diferents substitucions es portarà a terme, per correu electrònic, a l'interessat i als directors dels dos centres, en què cessa i a què s'incorpora, mitjançant els procediments que els serveis territorials considerin oportuns.

En cas de no rebre una nova adjudicació mitjançant correu electrònic, els substituts amb nomenament anual han de posar-se en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials on estan prestant serveis, l'endemà de finalitzar una substitució, per tal d'obtenir una nova destinació, seguint el procediment i els criteris assenyalats en aquest apartat.

6.2.4 Quan un lloc de treball vacant s'adjudiqui per error, els serveis territorials pal·liaran l'error oferint a l'afectat una vacant de característiques similars, al més aviat possible, tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.

6.2.5 El professorat interí i substitut que es trobava inclòs en la borsa de treball en el curs 2004-2005 amb temps de serveis prestats anteriorment i, amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista en formació professional no reconeguda com equivalent a diplomat a efectes de docència en la normativa vigent, podrà continuar prestant serveis en l'especialitat corresponent a la seva titulació, sempre que hagi prestat un mínim de 4 anys de serveis a l'entrada en vigor del Decret 172/2005, de 23 d'agost.

6.2.6 Prioritat en les adjudicacions de les interinitats i substitucions.

L'ordre de preferència en les adjudicacions està determinada pel tipus de col·lectiu al qual pertany el personal interí i substitut docent. Per tant, l'ordre de prelació serà:

a) El professorat interí i substitut acollit a les garanties de continuïtat tindrà preferència per obtenir un lloc de treball vacant o una substitució per davant d'aquells que, malgrat tenir el mínim d'anys de serveis exigits, no han acceptar les condicions previstes o no van demanar acollir-se a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost , recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007, i també per davant d'aquells que no han pogut acollir-s'hi, per no reunir les condicions exigides.

b) La resta del personal interí i substitut tindrà com a criteri de priorització en l'adjudicació, el número d'ordre més baix per l'especialitat del lloc de treball ofert en l'acte de provisió.

6.2.7 Procediment d'urgència.

En el cas que no es disposi de prou mestres per cobrir les substitucions de les especialitats d'educació infantil i primària, es mantindrà durant el curs 2008-2009 el procediment d'urgència previst als punts 2 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, i en el punt 7 de l'acord de 25 de juny de 2007 i es nomenarà el professorat disponible de la borsa de secundària que hagi manifestat la seva disponibilitat per treballar en aquests centres, amb una única modalitat de nomenament en totes les especialitats pròpies d'educació infantil i primària, com a interins del cos de mestres i coincidint amb la durada de la substitució.

6.2.8 Ordre d'adjudicació de les especialitats dels llocs de treball en els centres d'educació infantil i primària.

Les adjudicacions dels llocs d'aquestes especialitats es faran en tres fases. En les dues primeres fases, s'oferiran només al personal interí i substitut del cos de mestres i en la tercera al professorat interí i substitut del cos d'ensenyament secundari que hagi manifestat la seva disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària.

a) Primera fase: S'hi oferiran les vacants de plantilla i substitucions de les especialitats seguint aquest ordre:

Anglès

Música

Audició i llenguatge

Educació especial, pedagogia terapèutica

Educació infantil

Francès

Educació física

Dintre de cada especialitat els candidats s'ordenaran pel seu número d'ordre de la borsa de treball. Quan un mateix mestre disposi de la capacitació en més d'una especialitat, haurà d'escollir una vacant o substitució de la primera especialitat a la qual sigui convocat.

Un participant cridat per la taula de l'acte presencial només podrà reservar-se per a qualsevol altra especialitat reconeguda que s'oferirà amb posterioritat, o per a la segona fase, en el cas que la substitució que s'hagi ofert de la primera especialitat sigui d'una durada prevista inferior a 30 dies o sigui de mitja dedicació.

b) Segona fase: s'oferiran els llocs de treball vacants i substitucions de l'especialitat d'educació primària i els llocs de treball vacants i substitucions d'altres especialitats que no s'hagin cobert en la primera passada de les places d'especialistes.

c) Tercera fase: es nomenaran professors interins/substituts inscrits en la borsa de treball docent que hagin manifestat la seva disponibilitat per treballar en centres educació infantil i primària, i tinguin reconegudes algunes de les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física i dibuix, d'acord amb els criteris i l'ordre de preferència que s'especifiquen a continuació:

Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació especial (pedagogia terapèutica i audició i llenguatge). S'oferiran a aquells que siguin llicenciats en pedagogia, psicopedagogia i psicologia i tinguin demanada l'especialitat de psicologia i pedagogia. Les substitucions d'audició i llenguatge s'oferiran als que hagin acreditat, a més, una titulació de logopèdia.

Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació infantil. S'oferirà al professorat que tingui la titulació de pedagogia, psicopedagogia i psicologia i hagi demanat l'especialitat de psicologia i pedagogia.

Substitucions en llocs de les especialitats d'anglès, música i educació física. S'oferirà al professorat que tingui reconeguda i demanada l'especialitat corresponent a música, educació física i anglès respectivament.

Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació primària. S'oferiran al personal interí i substitut docent que tingui reconeguda i demanada alguna de les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física i dibuix.

L'ordre de preferència en aquesta fase serà per a cada especialitat:

1) El professorat disponible en la borsa que ja hagi prestat serveis en els centres d'educació infantil i primària.

2) El professorat disponible en la borsa que encara no ha prestat serveis en centres d'educació infantil i primària.

Dintre de cadascun d'aquests dos blocs, el personal s'ordenarà segons el seu número d'ordre de la borsa de treball.

Les persones que hagin manifestat l'esmentada disponibilitat tindran l'obligatorietat d'acceptar cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària en l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent.

6.2.9 Nomenaments anuals per cobrir substitucions en centres d'educació infantil i primària a un àmbit comarcal.

6.2.9.1 Es mantenen per al curs 2008-2009 els nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal, tal com es detalla als punts 1 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006 i al punt 6 de l'acord de 25 de juny de 2007.

Per tal de garantir la cobertura de les substitucions de mestres en les diferents comarques de Catalunya, els serveis territorials del Departament d'Educació oferiran en els actes de provisió de nomenaments de substituts del cos de mestres un nombre de nomenaments anuals per cobrir les substitucions de curta durada (no superior a un mes) que es produeixin en l'àmbit d'una comarca o de dues comarques properes.

6.2.9.2 La durada d'aquesta modalitat de nomenaments per a substitucions serà de tot el curs escolar 2008-2009 fins al 31 d'agost de 2009 (12 mesos).

Atesa la seva mobilitat al llarg del curs, amb un únic nomenament de substitut, percebran el complement específic corresponent al professorat itinerant.

6.2.9.3 En funció de les necessitats del servei i la durada prevista de la substitució, els serveis territorials destinaran d'ofici a cada substitut acollit a aquestes modalitats de nomenament anual al llarg del curs, dins de l'àmbit geogràfic de la/les comarca/ques assignada/des, i aplicant el principi d'eficiència més gran, els assignaran les substitucions tenint en compte, si escau, les especialitats i la durada prevista.

Els serveis territorials corresponents comunicaran l'assignació de les diferents substitucions per correu electrònic, a l'interessat i als directors del centre en què cessa i a què s'incorpora, mitjançant els procediments que els serveis territorials considerin oportuns.

En cas de no rebre una nova adjudicació mitjançant correu electrònic, els substituts amb nomenament anual han de posar-se en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials on estan prestant serveis l'endemà de finalitzar una substitució, per tal d'obtenir una nova destinació.

6.2.9.4 Aquest col·lectiu de professorat tindrà preferència, una vegada nomenat, en les següents adjudicacions de destinacions en substitucions al llarg del curs sobre la resta del personal substitut, que no tingui un nomenament anual.

7. Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d'acumular-se més d'una reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb un interí o substitut

7.1 En un mateix centre públic d'educació infantil i primària.

En el cas que en un mateix centre d'educació infantil i primària hi hagi dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d'un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin compatibles.

Per fer compatible el dret a la reducció de jornada amb el correcte funcionament dels centres educatius, la distribució horària en què es gaudeix de la reducció s'adaptarà a les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat pedagògica de l'alumnat i al nombre de reduccions de jornada que s'acumulin en un mateix centre i que puguin substituir-se amb una sola persona.

Per tant, es nomenarà un únic substitut a dedicació completa per cobrir dues substitucions o vacants de mitja jornada, amb la següent flexibilització del criteri d'especialitat: en el cas que una de les dues mitges dedicacions correspongui a l'especialitat d'anglès, es requerirà que el candidat reuneixi aquest requisit d'especialitat; en qualsevol altra combinació s'haurà de garantir almenys una de les especialitats dels llocs de treball a substituir i/o la que determini la direcció del centre docent, que no sigui anglès.

A aquests efectes, els directors dels centres han de comunicar als serveis territorials, abans del 30 de juny de 2008, les combinacions horàries per compactar més d'una reducció de jornada en l'horari d'un mateix substitut a dedicació completa, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos per abans de l'inici del curs 2008-2009.

7.2 En un mateix centre públic d'educació secundària.

En el cas que en un mateix centre d'educació secundària hi hagi dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial de la mateixa especialitat (per reducció de jornada d'un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució per a tot professor/a a dedicació completa.

La distribució horària en què es gaudeix de la reducció de jornada restarà condicionada a les necessitats del servei i al nombre de reduccions de jornada que s'acumulin en una mateixa especialitat a substituir amb una sola persona.

A aquests efectes, els directors dels centres han de comunicar als serveis territorials, abans del 30 de juny 2008, les combinacions horàries per compactar més d'una reducció de jornada en l'horari d'un mateix substitut a dedicació completa, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos per abans de l'inici del curs 2008-2009 a què fa referència el punt 6.2.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la secretària general, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de maig de 2008

Maria Dolors Rius i Benito

Secretària general

(08.137.128)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal