Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5150 - 11/06/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1790/2008, de 5 de juny, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 44827)


RESOLUCIÓ

EDU/1790/2008, de 5 de juny, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents.

Per la Resolució EDU/1223/2008, de 18 d'abril (DOGC núm. 5118, de 24.4.2008), es va declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm. 5088, d'11.3.2008), que obre convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, la qual es va exposar a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels seus serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (Seguir l'itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions i concursos| Personal docent| Ingrés i accés a cossos docents| Convocatòria 2008).

Una vegada finalitzat el termini per presentar-hi reclamacions i per tal de donar compliment al que estableix la base 4.3 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer,

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, que figura exposada al públic a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels seus serveis territorials, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (Seguir l'itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions i concursos| Personal docent| Ingrés i accés a cossos docents| Convocatòria 2008).

.2 En aquesta llista certificada consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com el lloc on es realitzaran les proves.

.3 En totes les especialitats de tots els cossos, el dia 20 de juny a les 16 hores es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi ha d'assistir.

.4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 21 de juny a les 10 hores, amb l'excepció dels tribunals corresponents al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. Estan obligats a presentar-s'hi tots els aspirants que desitgin realitzar la fase d'oposició. Els que no hi assisteixin seran exclosos del procediment selectiu. Així mateix, els aspirants que participin pel procediment d'ingrés lliure, reserva per aspirants amb disminució i accés a un cos docent del mateix grup i complement de destinació, en el mateix acte de presentació, hauran de lliurar la programació didàctica. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Així mateix, en el mateix acte de presentació els aspirants que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe de valoració dels coneixements podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova de la fase d'oposició.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb disminucions iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera prova.

Els tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d'accés a un cos de grup superior o a un cos del mateix grup i complement de destinació iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova.

Els tribunals mixtos que tenen aspirants dels procediments esmentats anteriorment faran el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb disminució iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova, i els aspirants d'accés a un cos de grup superior o a un cos del mateix grup el dia 21 de juny de 2008 només realitzaran l'acte de presentació, de manera que es posposarà l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin, que en qualsevol cas serà després de les lectures corresponents a la primera part de la prova del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb disminucions.

.5 L'acte de presentació dels tribunals corresponents al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es realitzarà, segons les especialitats, en les dates següents:

Alemany, italià, rus, francès i anglès: dia 27 de juny de 2008, a les 10 hores.

Àrab: dia 25 de juny de 2008, a les 16 hores.

Xinès: dia 4 de juliol de 2008, a les 10 hores.

Neerlandès: dia 25 de juny de 2008, a les 10 hores.

L'inici de la fase d'oposició es realitzarà d'acord amb el que s'estableix al punt 4 d'aquesta Resolució.

.6 Considerar exclosos del procediment selectiu amb caràcter definitiu els aspirants que figurin a la relació d'exclosos.

.7 El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en els procediments d'ingrés i/o d'accés definits en la Resolució de convocatòria, la qual cosa es fa extensiva fins i tot a la titulació al·legada pels interessats en la seva sol·licitud, atès que s'hi va fer constar a títol informatiu.

Contra aquesta Resolució, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la secretària general, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

Annex

Seu central del Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226.

08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Av. Paral·lel, 71-73.

08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

Casp, 15.

08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Laureà Miró, 328-330.

08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Marquès de Comillas, 67-69.

08202 Sabadell.

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Santa Rita, 1 (Edifici Cafè de Mar)

08301 Mataró

Serveis Territorials a Lleida

Pica d'Estats, 2.

25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona

Ultònia, 11, 1r 4a.

17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona

Sant Francesc, 7.

43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Providència, 5-9.

43500 Tortosa.

(08.156.123)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal