Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5151 - 12/06/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1813/2008, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2007-2008, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents (Pàg. 45029)


RESOLUCIÓ

EDU/1813/2008, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2007-2008, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents

L'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, estableix el procediment per a la concessió dels premis extraordinaris del batxillerat.

L'Ordre esmentada preveu que la direcció general competent convocarà anualment els premis indicats, elaborarà les proves i establirà el procediment, els terminis, el model d'inscripció i el lloc o llocs i la data de la realització de les proves.

Per tot això,

Resolc:

.1 S'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 2007-2008.

.2 D'acord amb l'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, podrà optar al premi l'alumnat que compleixi els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2007-2008.

c) Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

.3 La inscripció dels aspirants a la convocatòria del premi, que no està subjecta a cap taxa, es farà del 16 al 27 de juny de 2008 a la secretaria del centre en el qual l'aspirant hagi finalitzat el batxillerat, i haurà de contenir la informació que s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

.4 Cada centre lliurarà les inscripcions als serveis territorials corresponents al centre on l'alumne vulgui fer la prova, com a molt tard de l'11 de juliol de 2008, adreçades al cap de la Inspecció.

.5 Les proves es realitzaran el dia 9 de setembre de 2008, a partir de les 9 hores, i tindran lloc simultàniament en els centres següents:

IES Montserrat, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat).

IES Pau Claris, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona II (comarques) i per als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental.

IES Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental.

IES Francesc Macià, de Cornellà de Llobregat, per als Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.

IES Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.

IES Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida.

IES Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

.6 Les proves per optar als premis extraordinaris de batxillerat s'estructuraran de la manera següent:

Primer exercici: que tindrà dues parts.

Part a: redacció del comentari d'un text literari.

Part b: redacció del comentari d'un text històric. Una de les parts caldrà respondre-la en català i l'altra en castellà. La durada total d'aquest primer exercici serà de 2 hores i mitja.

Segon exercici: que tindrà dues parts.

Part a: resposta a qüestions, de forma escrita, sobre la primera llengua estrangera cursada per l'alumne.

Part b: resposta a les qüestions proposades d'una de les matèries de modalitat, triada per l'alumne d'entre les que ha cursat, que tinguin assignats 6 crèdits en la normativa que estableix el currículum del batxillerat. La durada total d'aquest segon exercici serà de 2 hores i mitja.

.7 Puntuació

Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualificaran d'1 a 10 punts.

.8 La puntuació mínima exigida per obtenir un premi extraordinari de batxillerat serà de 34 punts.

.9 Es constituirà un únic tribunal a Catalunya, format per un president, un secretari i cinc vocals designats per la secretària general del Departament d'Educació, a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació, d'entre funcionaris del Departament d'Educació que exerceixin la funció inspectora o docent, i que siguin especialistes en els respectius ensenyaments.

El president o presidenta del tribunal està facultat per resoldre sobre les incidències que puguin sorgir per l'aplicació d'aquesta Resolució.

El tribunal farà arribar a tots els centres dels quals provinguin els alumnes que realitzen les proves la relació de tots els que obtinguin el premi, amb la indicació del centre respectiu, i fent avinent que han de fer l'anotació d'obtenció del premi a l'expedient, tal com estableix l'article 9 de l'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol.

.10 Un cop qualificades les proves i fets públics els resultats, el tribunal trametrà a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat l'acta que reculli les qualificacions obtingudes per l'alumnat que hagi realitzat les proves, i la còpia dels fulls d'inscripció de l'alumnat proposat per obtenir el premi. La Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat trametrà la relació d'alumnat premiat perquè es publiqui en el DOGC i comunicarà al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport la relació d'alumnat que hagi obtingut un premi extraordinari de batxillerat, per tal que puguin optar al premi nacional de batxillerat, d'acord amb la convocatòria general per a tot l'Estat.

Barcelona, 23 de maig de 2008

Jaume Graells Veguin

Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Annex

Informació que ha de contenir la inscripció en el premi extraordinari de batxillerat

Sol·licitud d'inscripció

1. Premi extraordinari de batxillerat

Convocatòria de 2008

2. Alumne/Alumna: (nom i dos cognoms), amb DNI o passaport (núm.):

Data de naixement:

Lloc:

Província:

Domicili:

Localitat:

Carrer i pis:

Telèfon:

Correu electrònic:

Centre o centres on ha cursat el batxillerat:

Centre on vol efectuar la prova:

Còpia adjunta del seu DNI o passaport.

La matèria de modalitat de la qual es vol examinar és: (ha de ser una de les matèries cursades que tinguin assignats 6 crèdits).

Data.

(Signatura del alumne/de l'alumna.)

(A emplenar pel centre on ha finalitzat el batxillerat).

Centre: (nom, adreça i telèfon).

3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el batxillerat:

Qualificació final del batxillerat:

Idioma cursat:

Modalitat cursada:

Matèries de modalitat cursades per l'alumne o l'alumna que tenen assignats 6 crèdits en el Decret que estableix el currículum del batxillerat:

El secretari/La secretària del centre (o qui en faci les funcions).

(08.157.090)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal