Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5228 - 03/10/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2907/2008, de 26 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 71892)


RESOLUCIÓ

EDU/2907/2008, de 26 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

De conformitat amb el que estableix la base 10 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm. 5088, d'11.3.2008), de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, és procedent regular la fase de pràctiques prèvia al nomenament com a funcionaris de carrera dels aspirants que han superat la fase de concurs oposició i que seran nomenats funcionaris en pràctiques.

En virtut d'això,

Resolc:

.1 Fase de pràctiques

La fase de pràctiques serà tutelada, formarà part del procés selectiu i tindrà per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han superat la fase de concurs oposició.

Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica.

La durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'haurà de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació.

.2 Tutoria de pràctiques

La fase de pràctiques es desenvoluparà sota la tutoria de professors experimentats, els quals compartiran amb el professorat en formació la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments dels alumnes.

A cada funcionari en pràctiques se li assignarà un tutor.

El professor tutor intervindrà en l'avaluació del funcionari docent en pràctiques al llarg de tot el curs, i formarà part, com a vocal, de la comissió que emeti l'informe d'avaluació final.

2.1 Nomenament dels tutors.

Els tutors seran nomenats entre els funcionaris docents de carrera del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior que estiguin destinats al centre o servei educatiu en què l'aspirant realitzi les pràctiques.

En els instituts, la tutoria de les pràctiques correspondrà al/a la cap del departament on hagi estat assignat el funcionari en pràctiques, sempre que el/la cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, la tutoria correspondrà, sempre que sigui possible, a un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament a qui es pugui assignar la tutoria, el director del centre haurà de nomenar un altre professor del centre del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior.

En els centres d'educació infantil i primària es nomenarà tutor preferentment el coordinador del mateix cicle de l'aspirant o un mestre de la mateixa especialitat.

En els centres de formació de persones adultes el tutor serà preferentment el coordinador del mateix ensenyament o un professor destinat a la mateixa especialitat de l'aspirant.

En el cas de centres que pertanyin a una zona escolar rural (ZER), si no es poden nomenar tutors d'entre els mestres del mateix centre on hagin estat destinats els aspirants, es nomenaran tutors d'entre els funcionaris de carrera del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior que estiguin destinats a qualsevol dels centres que formin part de la ZER.

En els serveis educatius els tutors seran nomenats entre els funcionaris de carrera del mateix cos o d'un cos de grup superior que l'aspirant, destinats, sempre que sigui possible, al mateix servei educatiu.

En qualsevol cas, si en un centre o servei educatiu no es pogués nomenar tutor/a d'un aspirant, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució, el/la director/a assignarà a un altre professor del centre o servei educatiu les funcions de tutoria de l'aspirant, a què fa referència l'apartat 2.2 d'aquesta Resolució, excepte la corresponent a l'avaluació de la competència o aptitud docent de l'aspirant assignat.

Els/les directors/es dels centres docents i serveis educatius on hagin estat destinats els aspirants que han de realitzar la fase de pràctiques nomenaran els mestres i/o professors que en cada cas se'ls assignarà com a tutors.

2.2 Funcions dels tutors.

Corresponen al tutor o tutora les funcions següents en relació amb el funcionari en pràctiques destinat en un centre docent:

Informar respecte de l'organització i el funcionament del centre i dels seus òrgans de govern i de participació, de la coordinació didàctica establerta pel centre, i del projecte educatiu.

Facilitar suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca professional amb plena satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.

Assessorar respecte de la planificació i programació de les tasques docents i tutorials, de la implementació de la programació didàctica, de l'adequació a les característiques de l'alumnat del centre i de l'avaluació de l'alumnat.

Dissenyar models, si escau, de la gestió de l'aula, treball en grup, resolució de conflictes, tutoria individual o de grup, relació amb les famílies, etc.

Avaluar la competència docent dels aspirants assignats, d'acord amb els criteris establerts, i complimentar l'informe de valoració.

Per a la realització de les seves funcions el tutor haurà d'assistir almenys a algunes classes que imparteixi l'aspirant.

Corresponen al tutor o tutora les funcions següents en relació amb el funcionari en pràctiques destinat en un servei educatiu:

Informar respecte de l'organització del treball, el funcionament del servei educatiu i de la coordinació establerta.

Assessorar respecte de la planificació de les actuacions i de l'adequació a les característiques i necessitats dels centres.

Facilitar suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca professional amb plena satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.

Avaluar l'aptitud per a la docència dels aspirants assignats, d'acord amb els criteris establerts, i complimentar l'informe de valoració.

.3 Procediment d'avaluació

3.1 Comissions qualificadores.

Per tal d'avaluar i qualificar la fase de pràctiques dels funcionaris que les duen a terme, a cada centre docent o servei educatiu on hi hagi destinat algun aspirant es constituirà una comissió qualificadora formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició:

President/a: l'inspector/a del centre o del servei educatiu.

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a secretari/ària, i els tutors/es corresponents.

En el cas que el/la director/a d'un centre que formi part d'una zona escolar rural (ZER) no pugui actuar com a vocal de la comissió qualificadora, podrà actuar com a secretari/ària d'aquesta comissió el/la director/a de la ZER o, si escau, un/a director/a d'un altre centre que formi part de la ZER.

En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris de carrera que puguin constituir-se com a vocals, l'inspector del centre o servei educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la comissió qualificadora.

Les comissions qualificadores es constituiran durant el primer trimestre del curs 2008-2009 i estendran actes de totes les seves reunions.

Finalitzada la fase de pràctiques, els membres de la comissió elaboraran informes de valoració sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per l'aspirant en relació amb els criteris establerts a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Els informes de valoració dels aspirants destinats en un servei educatiu es faran en relació amb els criteris establerts a l'annex 2.

Els aspirants seran escoltats per la comissió qualificadora abans de finalitzar les sessions i participaran en el procés d'avaluació aportant en un informe la seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors establerts en els annexos d'aquesta Resolució, així com la seva valoració sobre les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Finalitzada la fase de pràctiques la comissió qualificadora dedicarà com a mínim una sessió per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president/a, el secretari/ària i el vocal corresponent segons l'especialitat.

Per tal d'avaluar la fase de pràctiques realitzada per l'aspirant la comissió qualificadora analitzarà els informes de valoració dels membres de la comissió i aquella documentació del centre o servei educatiu relacionada amb l'avaluació de l'aspirant que consideri pertinent.

Tal com preveu la base 10 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, finalitzada la fase de pràctiques les comissions qualificadores avaluaran els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte i tindran en compte també, si escau, la realització del curs de formació esmentat al punt 5 d'aquesta Resolució. Així mateix estendran una acta d'avaluació final on es farà constar la valoració docent, la realització del curs de formació i la qualificació final d'apte o de no apte de cada aspirant.

En el cas que la qualificació sigui no apte haurà de constar en un annex a l'acta d'avaluació final la motivació de la qualificació en relació amb els elements i descriptors que consten als annexos d'aquesta Resolució. També en aquest cas, es donarà a l'aspirant un termini de 10 dies, d'acord amb el que estableix l'article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, perquè lliuri a la comissió les al·legacions que consideri oportunes, a la vista de l'acta de la comissió.

L'acta d'avaluació final de la comissió qualificadora s'ha de lliurar a l'inspector en cap corresponent abans del 18 de maig de 2009, tot adjuntant, en el cas d'incloure la qualificació de no apte d'algun aspirant, els informes del/de la tutor/a i del/de la director/a i, si se n'han fet, els informes i al·legacions dels aspirants.

Cada comissió qualificadora donarà per acabades les seves actuacions en el moment en què hagin estat qualificats tots els funcionaris en pràctiques que prestin serveis en el centre docent o servei educatiu, d'acord amb el que s'estableix en el punt 7.

L'inspector en cap lliurarà les actes d'avaluació final de les comissions qualificadores, amb la documentació annexa que si escau les acompanyi, a la direcció dels serveis territorials, amb un ofici on es relacionaran tots els centres i serveis educatius a què les actes es refereixen, i s'adjuntarà un informe de la Inspecció relatiu a les al·legacions eventualment presentades per cada aspirant afectat per la qualificació de .no apte.

3.2 Fonts d'informació.

El conjunt d'informació per a l'avaluació de l'aspirant s'obtindrà a partir de l'anàlisi documental, de l'entrevista de l'aspirant amb els membres de la comissió qualificadora, i de l'observació d'aula.

Per a l'anàlisi documental es consultaran els següents documents:

Les programacions i unitats didàctiques dels aspirants, així com els materials curriculars que utilitzen.

Els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament per a la programació i la concreció de les unitats didàctiques, l'avaluació i l'atenció a la diversitat.

El registre del seguiment dels alumnes de cadascun dels aspirants.

La informació procedent de l'observació d'aula és molt rellevant per a la valoració de l'aspirant. Aquesta observació la pot realitzar qualsevol dels membres de la comissió.

3.3 Supervisió de l'avaluació.

Durant tot el període de pràctiques, l'inspector del centre o servei educatiu supervisa la planificació i desenvolupament de les actuacions previstes en relació amb l'avaluació de cada aspirant.

En cas que els tutors detectin una notòria manca d'aptitud de l'aspirant, tot i haver-li facilitat suport i estratègies per desenvolupar la seva tasca professional, caldrà que ho comuniquin al director del centre o servei educatiu, el qual haurà d'establir mesures de millora.

El/la director/a del centre docent o servei educatiu informarà l'inspector/a del centre en cas de detectar una notòria manca d'aptitud en l'aspirant sense que hagi observat millora en les actuacions de seguiment de les mesures establertes.

Quan s'hagi detectat una manca de capacitat en l'aspirant i no s'hagi observat una millora en el seguiment de les mesures acordades pel centre o servei educatiu, l'inspector/a emetrà un informe addicional sobre el desenvolupament de les actuacions realitzades en el centre durant el període de pràctiques, amb una valoració detallada i raonada sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per l'aspirant.

.4 Tramesa de la relació de funcionaris en pràctiques qualificats a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu

Els serveis territorials elaboraran una relació dels funcionaris en pràctiques amb la qualificació corresponent i la trametran conjuntament amb les actes d'avaluació final a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Sens perjudici del que estableix el punt 7 d'aquesta Resolució, les actes d'avaluació i la relació dels funcionaris en pràctiques hauran de ser trameses a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu abans del 31 de maig de 2009.

.5 Curs de formació

Els funcionaris en pràctiques que el 31 d'agost de 2008 hagin prestat menys de 6 mesos de serveis en centres docents o serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació hauran de participar necessàriament en un curs de formació semipresencial específic per als funcionaris en pràctiques, organitzat per la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació. El calendari dels cursos es podrà consultar per Internet a http://www.xtec.net/formacio. La durada del curs serà de 20 hores.

.6 Funcionaris en pràctiques declarats no aptes

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, d'acord amb les actes de les diferents comissions qualificadores i estudiades les al·legacions, si s'escau, dictarà la resolució corresponent, que es trametrà a la comissió qualificadora afectada i a l'interessat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no aptes podran incorporar-se amb els seleccionats de la següent promoció per repetir, per una única vegada, la fase de pràctiques en els termes que estableix la base 10.3 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer.

.7 Finalització de la fase de pràctiques

Amb data 1 de maig de 2009 hauran finalitzat la fase de pràctiques els funcionaris en pràctiques que hagin estat en servei actiu en el cos docent durant un període superior o igual a sis mesos i amb un període d'avaluació mínim de tres mesos. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període de tres mesos s'haurà de completar abans que la comissió emeti la seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1 de maig de 2009 hagin estat en actiu durant un temps inferior a sis mesos o que no hagin realitzat un període d'avaluació mínim de tres mesos hauran de completar tant el període mínim de sis mesos en servei actiu com el d'avaluació mínim de tres mesos abans de ser avaluats. La seva qualificació es formalitzarà tan bon punt s'hagin complert els períodes esmentats. A aquests efectes, les comissions qualificadores es consideraran constituïdes amb caràcter permanent fins que hagin avaluat els funcionaris en pràctiques que tinguin assignats. En qualsevol cas les seves actuacions finalitzaran el 31 d'agost de 2009.

.8 Aplicació de la Resolució als mestres i professors que van superar els processos selectius en convocatòries anteriors a la de l'any 2008

Tot el que s'estableix als punts anteriors d'aquesta Resolució és d'aplicació als mestres i professors que van superar els processos selectius en convocatòries anteriors a la de l'any 2008 i que, degudament autoritzats, no es van incorporar a la realització de la fase de pràctiques durant el període que els corresponia, per causes legals.

.9 Recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de setembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

Annex 1

Elements i descriptors que regiran en l'avaluació de la competència docent dels funcionaris docents en fase de pràctiques destinats en centres docents

A. Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2 Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament / aprenentatge que contribueixen a l'assoliment dels objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D. Gestió de l'aula.

Manteniment d'un clima de respecte a l'aula, afavoriment de la convivència, resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del treball que ha de dura a terme l'alumnat i síntesi final del que s'ha fet.

Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Integració en el claustre, treball en equip, coordinació, participació en projectes de centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Informació periòdica i significativa amb famílies, en relació amb el funcionament del centre i amb el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre.

Annex 2

Elements i descriptors que regiran en l'avaluació de la competència docent dels funcionaris docents en fase de pràctiques destinats en serveis educatius

A. Planificació de l'activitat.

Concreció dels objectius seguint els criteris acordats pel servei educatiu

Adequació dels objectius a les característiques dels centres.

Previsió d'actuacions que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Rellevància de les actuacions planificades

B. Desenvolupament del pla anual d'actuació.

Compliment del pla anual d'actuació.

Suport als centres i al professorat.

Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.

C. Seguiment del pla anual d'actuació i decisions preses per afavorir-ne la millora:

Previsió dels criteris d'avaluació del pla anual d'actuació.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D. Participació en les activitats del servei educatiu. Relació i comunicació d'acord amb els criteris adoptats pel servei educatiu:

Integració en el servei educatiu, treball en equip, coordinació i participació en les activitats del pla d'actuació.

Capacitat de relació i comunicació amb els equips directius i el professorat dels centres.

Capacitat de relació i comunicació amb la comunitat educativa: alumnes, famílies, altres serveis de l'entorn dels centres.

(08.266.064)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal