Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5240 - 21/10/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3047/2008, de 13 d'octubre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents. (Pàg. 76843)


RESOLUCIÓ

EDU/3047/2008, de 13 d'octubre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents.

D'acord amb el que estableix la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març (DOGC núm. 4850, de 27.3.2007), per la qual es va obrir convocatòria per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, els aspirants han efectuat el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució EDU/2745/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4969, de 17.9.2007).

Atès que l'esmentada Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, disposa a la base 11 que el Departament d'Educació procedirà a publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu en acabar la fase de pràctiques, cal fer les declaracions escaients, tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l'empara del que disposa la Resolució EDU/2745/2007, de 10 de setembre, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels que l'han efectuada durant el curs acadèmic 2007-2008.

Amb aquesta finalitat, d'acord amb la proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, els aspirants que figuren a l'annex 1, que van ser nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució EDU/3211/2006, de 2 d'octubre, i que no van poder ser avaluats amb la seva promoció atès que durant el curs acadèmic 2006-2007 van prestar serveis inferiors a sis mesos.

.2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocats per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), els aspirants que figuren a l'annex 2, nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució EDU/3211/2006, de 2 d'octubre (DOGC núm. 4737, de 10.10.2006), que van ser declarats no aptes durant el curs acadèmic 2006-2007.

.3 Declarar aptes i aprovats en el procés selectiu corresponent, els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyament secundari per la Resolució EDU/1853/2008, de 6 de juny (DOGC núm. 5153, de 16.6.2008), llevat dels casos que s'especifiquen en els punts següents.

.4 Els aspirants que es detallen a l'annex 3 no han estat avaluats del període de pràctiques per tenir concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2007-2008.

.5 Els aspirants que es detallen a l'annex 4 d'aquesta Resolució, que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, establert a la base 1 de la Resolució EDU/2745/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4969, de 17.9.2007), de regulació de la fase de pràctiques, que no han estat avaluats durant el curs acadèmic 2007-2008 per causes justificades, i, en conseqüència, hauran de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2008-2009.

.6 Declarar no aptes a la fase de pràctiques els aspirants que es detallen a l'annex 5 d'aquesta Resolució, els quals segons el que disposa la base 10.3 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats de la següent promoció per repetir per una única vegada la fase de pràctiques.

.7 S'accepten les renuncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, dels aspirants seleccionats que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

.8 L'aspirant Miquel Belmonte Chust, amb NIF 038982413N, no ha estat avaluat del període de pràctiques atès que en el moment de ser nomenat funcionari de carrera excedirà de l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 d'octubre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Cos de mestres

Especialitat: audició i llenguatge

 

NIF

Cognoms i nom

052626760T

Jimenez Alacio, Cristina

052179185M

Sanchez Bautista, Coral

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

 

NIF

Cognoms i nom

046711357J

Cervero Castella, Maria

046548994F

Diaz Marti, Laura

040317489F

Tarradas Riera, Concepció

Especialitat: educació infantil

 

NIF

Cognoms i nom

039717997X

Becerra Jimenez, Montserrat

040446966V

Caballero Martinez, Francisca

043422589S

Carro Torre, Esther

033941200P

Codina Sanglas, Montserrat

077318895W

Duran Solano, Anna

046680804G

Escamilla Garcia, Maria Dolores

052774133N

Galeote Marhuenda, Francisca

090002458P

Gamell Suriñach, Neus

045544735C

Herrer Pastor, Maria Pilar

040330335L

Jimenez Moreno, Elena

052439095S

Lozano Garcia, Olga

046736782T

Marin Pizarro, Esther

077605464Z

Moreno Recacha, Eva Maria

052420345X

Piñol Miro, Marta

043744679J

Rovira Abella, Anna

047675116A

Sabalete Toro, Jessica

038125267F

Sala Martí, Mireia

020041193M

Sanchis Tercero, Roser

Especialitat: educació primària, anglès

 

NIF

Cognoms i nom

043513568Y

Perez Roche, Elena

047604353B

Roig Bosch, Roser

Especialitat: educació primària, educació física

 

NIF

Cognoms i nom

040340684H

Colon Bosch, Emma

038087445C

Ramirez Sanchez, Araceli

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: administració d'empreses

 

NIF

Cognoms i nom

052156167X

Bermudez Melgarejo, Maria Jesus

Cos de professors de tècnics de formació professional

 

Especialitat: serveis a la comunitat

 

NIF

Cognoms i nom

044991873D

Sanchez Moix, Anna

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Especialitat: alemany

 

NIF

Cognoms i nom

X3408525 V

Dabrowska, Ewa Maria

Especialitat: francès

 

NIF

Cognoms i nom

X2539969 X

Girard, Estelle Helene

X2886713 Y

Guillelmi, Catherine Anne Lau

Annex 2

Cos de mestres

Especialitat: educació infantil

NIF

Cognoms i nom

034766029B

Rodriguez Segura, Marta

Especialitat: educació primària, música

 

NIF

Cognoms i nom

044999971B

Carbonell Bosch, Marta

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Especialitat: equips electrònics

 

NIF

Cognoms i nom

046801508G

Lopez Garcia, Oscar Manuel

Annex 3

Cos de mestres

Especialitat: educació primària, anglès

 

NIF

Cognoms i nom

043453818X

Gimenez Pujagut, Andrea

Especialitat: educació primària

 

NIF

Cognoms i nom

038861819F

Pardo Estruch, Marta

077290047L

Prat Gonzalez, Maria Luisa

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: anglès

 

NIF

Cognoms i nom

052915351X

Florit Padilla, Paula

Especialitat: francès

 

NIF

Cognoms i nom

046539134Z

Compte Vidal, Marta

Especialitat: geografia i història

 

NIF

Cognoms i nom

037289176N

Seguí Serres, Rafael

Especialitat: llengua castellana i literatura

 

NIF

Cognoms i nom

044421147M

Fuente Gonzalez, Laura de la

Especialitat: matemàtiques

 

NIF

Cognoms i nom

046402955H

Barbero Liñán, María

044191380P

Garcia Vilchez, Fernando

038083957M

Jimenez Jimenez, Maria Jose

Annex 4

Cos de mestres

Especialitat: audició i llenguatge

 

NIF

Cognoms i nom

040445315E

Barragan Blasi, Eva

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

 

NIF

Cognoms i nom

046599225Y

Arcos Valera, Yolanda

009734799A

Argüelles Tejerina, Maria Emma

036527984M

Gassó Pérez-Portabella, Mireia

038063678N

Geli Soler, Matilde

046348366P

Lapuerta López, Miriam

046058527S

Llansa Ribas, Gemma

033948692W

Magem Sastre, Gloria

038120153E

Minguillon Paris, Judit

052276842G

Oltra López, Virginia

073151973J

Querol Cervera, Candico

046050890Z

Toledo Hernández, Silvia

Especialitat: educació infantil

 

NIF

Cognoms i nom

077739589A

Capdevila Vilalta, Montserrat

046728363E

Domingo Albaladejo, Esther

040432718Y

Duran Carrera, M. Lourdes

040436264X

Fresno Sibecas, Lourdes del

043711837S

Garcia i Calabria, M. Teresa

033948243J

García García, Ana Maria

044998572S

Garcia Perez, M. del Pilar

077917828S

Ginabreda Ventura, Cristina

046649557Z

González Sodric, Marta

040558940G

Horta Berrero, Maria Carmen

036525246G

Jardí Giralt, Lourdes

016784233Y

Larred Romero, Maria Pau

052597167P

Molina Hernandez, Elena

034760518C

Moraño Soriano, Cristina

052624975D

Murillo Vegas, Sara

079281279A

Olivella Agramunt, Mireia

079290180A

Ollé Sadurní, Mercè

079304280G

Oller Pratsevall, Violant

040349902J

Soler Palomeras, Gemma

046606385J

Torrico Codony, Lourdes

Especialitat: educació primària, anglès

 

NIF

Cognoms i nom

038145385T

Calvet Jordà, Bárbara

077739277J

Castella Pujols, Maria Glòria

046570825B

Comas Planas, Lidia

040349309H

Garcia Hebles, Guadalupe

033952136L

Gutiérrez Rodríguez, Purificación

036522059Z

Iñigo Castelló, Ana Belen

040334790N

Llados Rodriguez, Maria Gloria

040340426J

Marti Frigole, Olga

036574769P

Pascual Andreu, Raquel

040345842R

Rabionet Arnau, Monica

045488808Y

Ruiz Hidalgo, Cristina

Especialitat: educació primària, educació física

 

NIF

Cognoms i nom

045539752M

Ametller Gallart, Yolanda

077310310L

Caballero Barbosa, Dolors

039904726W

Martinez Ratia, Sonia

038152360Y

Nohales Becerra, Silvia

046707344W

Pedrosa Cebador, Rosa Maria

045478404K

Rodríguez Ruz, Isabel

039879228B

Serrano Grau, Aurora

Especialitat: educació primària, francès

 

NIF

Cognoms i nom

038102890D

Espallargas Ballesteros, Lluisa

Especialitat: educació primària, música

 

NIF

Cognoms i nom

046750942S

Castells Tort, Diana

079109143E

Leal Paya, Elena

077310506P

Lloret Sardà, Silvia

052621051H

Melero Rodríguez, Carmen

052160196Z

Sans Morera, Roser

Especialitat: educació primària

 

NIF

Cognoms i nom

038455598N

Aliseda Moralo, Manuela

038455755P

Badenes Canals, Meritxell

046619734E

Cano Parramon, Carlos

040337462Q

Carreras Juarez, Susana

038807903A

Casanovas Sánchez, Maria Elena

039870291K

Casellas Carbo, Joan

079300535P

Crous Grande, M. Rosa

046627594Q

Elorriaga Miralles, Laura

040996985Z

Fadrique Amayuelas, Elisabeth

046780846L

Fernández Rivas, Gemma

046227714Z

Ferre Villuendas, Mònica Carmen

047156169M

Fuentes Zamora, Noelia

046711167F

Garcia Martin, Ana

038803730Q

Gibert Lucea, Marta

043432308M

González Bollo, Mercedes

038113312N

Jorquera Mestres, Ariana

037383514G

Julia Pérez, Virginia

038086129S

López Font, Cristina

077311929M

Marso Codina, Laura

052154826A

Martin Zarzuelo, Maria Teresa

053080515B

Martínez Aparicio, Neus

047784408E

Martínez Díaz, Laura

047625395P

Massoni Badosa, Miriam

046787846G

Monje Sánchez, Silvia

046695722H

Oliveras Ribó, Olga

046794175P

Ordoñez Fernandez,Alicia

046059992P

Orus Clua, Esther Ana

043677117W

Reynaldos Roger, Gemma

038137068D

Torroella Olivé, Meritxell

077677106B

Valdés Lloch, Mireia

034763140C

Valledor Gavela, Mònica

077628427T

Vicente Mercader, Montserrat

052439538K

Vidal Roig, Maria Teresa

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: anglès

 

NIF

Cognoms i nom

052217616A

Adell Ortiz, Montserrat

052304986L

Castillo Igea, Núria

040993277D

García Soler, Mònica

038451377T

Giron Camacho, Lourdes

039339393D

Mañosa Fernandez, Maria Teresa

043736939R

Mas Tomàs, Montserrat

Especialitat: biologia i geologia

 

NIF

Cognoms i nom

079302971Y

Gras Solanells, Esther

Especialitat: economia

 

NIF

Cognoms i nom

043709220C

Anastasi Ribalta, Estefania

043709268E

Barrau Calvo, Ana

051409622E

Trigo Catalina, Aurora

Especialitat: filosofia

 

NIF

Cognoms i nom

018948505R

Torres Gomez-Pallete, Maria Jose

Especialitat: física i química

 

NIF

Cognoms i nom

046549002S

Alonso Cil, Eva Maria

024368013L

Gaviña Costero, Pedro

020016626W

Sansaloni Tur, Silvia

Especialitat: francès

 

NIF

Cognoms i nom

044001781K

Chermes Roige, M. Asunción

X1760594 J

Jacquot, Fanny

Especialitat: geografia i història

 

NIF

Cognoms i nom

027515303N

García Madariaga, Yolanda

Especialitat: llengua castellana

 

NIF

Cognoms i nom

079301367N

Fabregas Taberner, M. Rosa

046685588G

Mateo Blanco, Rosa Maria

077113890L

Rafecas Saumell, Esther

Especialitat: llengua catalana

 

NIF

Cognoms i nom

039877926C

Escoda Teigell, M. Rosa

077609330Q

Feliu Torrent, Maria Eulàlia

052601299T

Reverter Nolla, Sonia

Especialitat: matemàtiques

 

NIF

Cognoms i nom

077740849K

Bardes Saña, Susana

040897360W

Sarradell i Pascual, M. Teresa

018971463M

Saura Soriano, Rosa Pilar

Especialitat: música

 

NIF

Cognoms i nom

040347228F

Guerra Recas, Luis

Especialitat: psicologia i pedagogia

 

NIF

Cognoms i nom

078022551L

Lopez Carbonell, Anna M.

Especialitat: tecnologia

 

NIF

Cognoms i nom

053062613A

Martínez Pérez, Maria del Valle

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Especialitat: serveis a la comunitat

 

NIF

Cognoms i nom

047776692B

Piñeiro Lopez, Agustina Leandra

Annex 5

Cos de mestres

Especialitat: audició i llenguatge

 

NIF

Cognoms i nom

041505061C

Pons i Comellas, Carolina

Especialitat: educació especial, pedagogia terapèutica

 

NIF

Cognoms i nom

038127937D

Armengol i Vilches, Laia

Especialitat: educació infantil

 

NIF

Cognoms i nom

037289500Z

Plass Vilaseca, M. Jose

Especialitat: educació primària

 

NIF

Cognoms i nom

077095337G

Berruezo Altarriba, Joan

052463926Y

López Madrid, Josep M.

Especialitat: educació primària, anglès

 

NIF

Cognoms i nom

046322743F

Roura Palay, Lourdes

Especialitat: educació primària, educació física

 

NIF

Cognoms i nom

035067437G

Lozano i Garcia, M. Lluïsa

033896956Q

Ruz i Carrillo, M. Jose

Especialitat: educació primària, música

 

NIF

Cognoms i nom

052277949F

Alesso i Lopez, Alejandro

044992648W

Mestre Vall, David

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: alemany

 

NIF

Cognoms i nom

X0626697 Q

Brendemühl, Ana

Especialitat: anglès

 

NIF

Cognoms i nom

046635660D

Villaverde Gines, Isabel Agueda

Especialitat: filosofia

 

NIF

Cognoms i nom

040515026C

Roura Jaulin, Gloria

Especialitat: geografia i història

 

NIF

Cognoms i nom

033895851S

Gómez Menor, Josep

Annex 6

Cos de mestres

Especialitat: educació infantil

 

NIF

Cognoms i nom

020445444P

Fayos Fenollar, Cristina

073192374A

Lapeña Satorres, Trinidad

Especialitat: educació primària, educació física

 

NIF

Cognoms i nom

038561661E

González Martínez, Denise

020031159E

Lizcano Sáez, Oscar

Especialitat: educació primària

 

NIF

Cognoms i nom

053379664E

Alba Guiralt, Jorge

020470494B

Campos Benítez, Miguel Angel

020029961C

Climent Biosca, Victoria

040892057N

Garreta Lledos, Maria Alba

073583009Y

Juan Moreno, Angela

037204882E

Lasala Enrech, Maria Laura

073193268T

Llobet Ariño, Ester

020845843T

Martí Acevedo, Delia

046946220T

Martín Díaz, Diana

033457689A

Martinez Acebron, José Manuel

022590931D

Milio Exposito, Shaila

029200528W

Olmos Piñar, Jaime

020466851W

Zumaquero Lozano, Alberto

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: anglès

 

NIF

Cognoms i nom

044863470S

Carrascosa González, Maria

033404496B

Casas de Haro, Antonia

034759152B

Morilla Giner, Ines

018959217H

Milian Arti, Carlos

033409994X

Ortega Calabuig, Ana Maria

Especialitat: biologia i geologia

 

NIF

Cognoms i nom

029029542T

Cañizares Huguet, Maria Carmen

022554303C

López Fernández, J. Francisco

018999356E

Mezquita Patuel, Dolores

022570606Q

Valle González, Enrick

Especialitat: filosofia

 

NIF

Cognoms i nom

047067160Y

Soriano Nieto, Nieves

Especialitat: geografia i història

 

NIF

Cognoms i nom

022437779L

Buendia Noguera, Marino Eugenio

073563184F

Navarre Sancho, Miguel

052768060B

Rodríguez Francés, Maria José

018978273F

Vidal Monferrer, Roser

Especialitat: llengua catalana i literatura

 

NIF

Cognoms i nom

021647694W

Calabuig Pérez, Llorenç

073390283C

Forner Fernández, Vanesa

Especialitat: matemàtiques

 

NIF

Cognoms i nom

020244969R

Gimeno Rovira, Joan Albert

020801140D

Ferrer Oltra, Laura

Especialitat: tecnologia

 

NIF

Cognoms i nom

029029692N

Navarro Alventosa, José Jorge

Especialitat: francès

 

NIF

Cognoms i nom

040964207B

Soriano Sierra, Pascal

(08.274.022)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal