Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5242 - 23/10/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3072/2008, de 17 d'octubre, per la qual es regulen, amb caràcter experimental, els espais de benvinguda educativa. (Pàg. 77569)


RESOLUCIÓ

EDU/3072/2008, de 17 d'octubre, per la qual es regulen, amb caràcter experimental, els espais de benvinguda educativa.

Catalunya té una llarga història d'immigració que avala la seva capacitat d'integració. Tanmateix, en el període 2002-2007 s'ha registrat un intens creixement poblacional degut, principalment, a la immigració estrangera.

La informació que s'ofereix a les persones nouvingudes en els primers contactes que es produeixen després de la seva arribada és molt important per orientar el procés de la seva integració en la societat d'acollida, i més concretament, al municipi on fixaran el seu veïnatge.

El Departament d'Educació ha creat mitjançant el Decret 252/2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat, les oficines municipals d'escolarització (OME), com a instrument de col·laboració entre l'ajuntament i el Departament, en el procés d'informació i gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària sostinguts amb fons públics en l'àmbit del seu municipi. L'objectiu de les OME és el d'establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament a les famílies de tota l'oferta educativa i de procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del Decret i de les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització.

En els darrers anys s'ha avançat en el camí cap a l'educació inclusiva com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat. En aquest sentit, el Departament d'Educació, en el seu Pla per a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social, planteja el desenvolupament dels plans educatius d'entorn com un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa conjuntament amb els diferents àmbits de la vida dels infants i joves així com d'altres programes socioeducatius que es puguin desenvolupar.

Tanmateix, el Departament d'Educació considera que cal impulsar noves mesures, que complementin les que ja es desenvolupen, per millorar el procés d'atenció i d'escolarització d'aquest alumnat i les seves famílies, en concordança amb el Pla interdepartamental de ciutadania i immigració, especialment en zones que registrin una forta presència de població estrangera.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Innovació i de la Direcció General d'Educació Bàsica i del Batxillerat,

Resolc:

.1 Objecte

1.1 Es regulen amb caràcter experimental els espais de benvinguda educativa (EBE), com a espais d'acollida educativa familiar, gestionats de manera conjunta pel Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis on es troben ubicats.

1.2 A l'annex d'aquesta Resolució es detallen els EBE que s'estableixen, amb l'emplaçament que s'hi esmenta.

.2 Definició

Els EBE són unitats de suport i assessorament, previs a l'escolarització, que donen servei d'acollida a tota la unitat familiar, especialment als infants i als joves, en els diferents aspectes relacionats amb l'educació en el marc general del procés d'integració al municipi i al sistema educatiu, per garantir l'atenció individualitzada i col·laborar en la millora de la qualitat dels centres educatius.

.3 Finalitat de l'experiència

La finalitat d'aquesta experiència és adaptar el servei educatiu dels centres sostinguts amb fons públic a la nova realitat social, millorar els processos d'atenció i d'acollida de les famílies nouvingudes i millorar la integració i incorporació de l'alumnat al sistema educatiu per garantir l'atenció individualitzada d'acord amb les seves necessitats educatives i socials.

.4 Destinataris i durada

Aquesta experiència es durà a terme durant el curs acadèmic 2008-2009.

Els EBE adrecen les seves actuacions, durant tot l'any, a les famílies nouvingudes, de manera preferent, als infants i joves nouvinguts d'entre 8 i 16 anys.

Les actuacions amb infants i joves i les seves famílies tindran una durada flexible en funció de les característiques dels infants i joves atesos i del moment d'arribada al municipi.

.5 Objectius

5.1 Objectius generals:

a) Millorar, amb un plantejament integral, l'atenció i l'acollida dels infants i joves i de les seves famílies que s'incorporen al municipi i assegurar que cada família rep la informació i el suport necessari per participar plenament en el sistema educatiu.

b) Facilitar i donar suport als centres educatius en els processos d'incorporació de matrícula al llarg del curs.

c) Promoure actituds inclusives per part de la població.

d) Garantir l'escolarització equilibrada d'acords amb l'OME del municipi.

5.2 Objectius específics:

a) Atendre i acollir els infants i joves i les seves famílies.

b) Promoure una acció coordinada dels diferents professionals implicats en el procés d'acollida.

c) Informar i orientar sobre el sistema educatiu català.

d) Assegurar una detecció acurada de les necessitats específiques de l'alumnat nouvingut (físiques, afectives, relacionals, psicològiques, cognitives i socioeconòmiques) per tal de determinar les mesures pertinents.

e) Fomentar el coneixement de l'entorn.

f) Promoure la integració social tant de les famílies com de l'alumnat.

g) Sensibilitzar en l'ús de la llengua catalana i fomentar-lo.

h) Iniciar processos de familiarització amb la nostra realitat cultural mitjançant tallers de caire educatiu, cultural i esportiu.

.6 Actuacions

6.1 Les actuacions dels EBE amb les famílies són les següents:

a) Presentació dels trets generals del sistema educatiu.

b) Presentació del medi escolar, en relació amb el coneixement bàsic del centre: espais, horaris, hàbits i normes de convivència.

c) Informació dels drets i deures de l'alumnat i de les famílies.

d) Informació sobre el calendari escolar, els processos de matriculació, beques i ajuts i del servei de traduccions i adreces d'interès.

e) Impuls del coneixement de l'entorn i l'educació més enllà del centre educatiu.

f) Creació d'espais de trobada i convivència, que facilitin el coneixement mutu.

g) Sensibilització sobre la necessitat de l'ús de la llengua catalana.

h) Detecció de les necessitats en l'àmbit educatiu, les seves expectatives i la situació familiar.

6.2 Les actuacions dels EBE amb els infants i joves són les següents:

a) Elaboració d.un pla de treball individual per a cada alumne/a que permeti detectar les necessitats educatives, socials i familiars, les seves expectatives i la situació familiar.

b) Programació de les activitats a desenvolupar en els espais EBE: presentació del medi escolar; informació dels seus drets i deures, presentació i lliurament del calendari escolar; donar a conèixer l'entorn, la riquesa cultural i geogràfica i l'educació més enllà del centre educatiu; realització d'una avaluació inicial sobre la situació acadèmica, proves de competències, coneixement del principi alfabètic llatí per part d'alumnat escolaritzat amb altres sistemes gràfics, així com detectar aspectes psicoemocionals derivats del procés migratori.

c) Aquestes actuacions podran ser individuals i/o col·lectives en funció de la programació de l'EBE.

.7 Equip professional de l'EBE i les seves funcions

7.1 L'equip professional de l'EBE, amb caràcter general, està integrat per un docent, que n'és el responsable, i per diferents perfils professionals que donin resposta a les necessitats dels infants i joves i les seves famílies. El nombre i el perfil dels professionals serà determinat en funció de les necessitats de cada EBE.

7.2 Correspon a la direcció dels serveis territorials o persona en qui ho delegui:

a) Planificar conjuntament amb els responsables municipals l'actuació de l'EBE.

b) Coordinar l'actuació de l'EBE amb els centres educatius i els serveis educatius, tant del Departament d'Educació com municipals i l'OME.

c) Fer el seguiment i avaluació de les actuacions.

7.3 Correspon al responsable de l'EBE:

a) Gestionar i coordinar l'acció socioeducativa de l'EBE.

b) Coordinar la intervenció de professionals implicats en el procés d'acollida.

c) Col·laborar amb els serveis educatius, centres educatius i serveis educatius municipals.

d) Avaluar el recurs i fer-ne propostes de millora.

.8 Ubicació

Correspon a l'ajuntament i als serveis territorials establir els espais on s'han d'ubicar els EBE, que, pel seu caràcter d'acollida familiar, preferentment ocuparan espais municipals.

.9 Funcionament

El Departament d'Educació i l'ajuntament corresponent adoptarà les mesures necessàries per posar en funcionament els nous Espais de benvinguda educativa.

Barcelona, 17 d'octubre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Espais de benvinguda educativa que s'estableixen:

Comarca: Osona

Servei Territorial: Barcelona II comarques

Denominació: EBE-Vic

Localitat: Vic

Comarca: Baix Camp

Servei Territorial: Tarragona

Denominació: EBE-Reus 1

Localitat: Reus

Comarca: Baix Camp

Servei Territorial: Tarragona

Denominació: EBE-Reus 2

Localitat: Reus

Comarca: Baix Camp

Servei Territorial: Tarragona

Denominació: EBE-Reus 3

Localitat: Reus

Correspon a l'Ajuntament de Reus, d'acord amb els Serveis Territorials de Tarragona, establir els criteris per a la distribució de la demanda entre els tres EBE que es creen.

(08.206.030)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal