Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5280 - 17/12/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3774/2008, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la llista de concessió d'ajuts econòmics del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2007. (Pàg. 92042)


RESOLUCIÓ

EDU/3774/2008, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la llista de concessió d'ajuts econòmics del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2007.

Per Resolució EDU/1689/2008, de 27 de maig, es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos en la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2007 (DOGC núm. 5146 de 5.6.2008).

Un cop exhaurit el termini de presentació de reclamacions, atesa la proposta de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD), i de conformitat amb el que disposa la base general 11 de la Resolució EDU/311/2008, de 22 de gener (DOGC núm. 5069, de 13.2.2008),

Resolc:

.1 Aprovar i fer pública la llista de sol·licitants admesos i exclosos, amb indicació de l'ajut econòmic concedit a les modalitats d'ajuts per a les quals participen en la convocatòria i han estat admesos, i dels motius pels quals n'han estat exclosos.

.2 El pagament dels esmentats ajuts es farà amb càrrec de la partida pressupostària EN03 D/233000100/4210 per l'any 2008 fins a un import global màxim de 5.933.172,29, euros.

.3 La llista esmentada s'exposa en el tauler d'anuncis de la seu dels serveis centrals del Departament d'Educació i en cadascun dels respectius serveis territorials, i oficines gestores, en el del Consorci d'Educació de Barcelona, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justícia.

Així mateix aquesta informació es pot consultar a la pàgina d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/311/2008, DOGC núm. 5069, de 13.2.2008)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de recursos del Sistema Educatiu

(08.346.020)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal