Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5295 - 13/01/2009


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ACORD GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona. (Pàg. 1490)


ACORD

GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona.

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, crea el Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta, dins el territori municipal, de les funcions, les activitats i els serveis establerts, en matèria d'educació, als articles 123 i 124 de la Carta municipal.

Mitjançant el Decret 84/2002, de 5 de febrer, s'aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona i els seus Estatuts. La seva disposició transitòria primera preveu que el desplegament de les funcions atribuïdes al Consorci, per la Llei de la Carta municipal de Barcelona, es durà a terme de manera progressiva i que l'assumpció de les funcions de gestió atribuïdes per la Llei esmentada s'efectuarà a instància del Consorci, per acord de les administracions consorciades.

D'acord amb l'article 3.4 dels Estatuts del Consorci, aquest té la funció d'instar l'actuació de la inspecció educativa en l'àmbit del municipi de Barcelona.

Així mateix, d'acord amb l'article 3.5 dels seus Estatuts, el Consorci pot exercir les competències que li deleguin les administracions consorciades.

Atès que el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, per Acord de 4 de desembre de 2007, acorda fer efectiva l'assumpció de la competència de gestió dels programes de garantia social que, d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han transformat en els programes de qualificació professional inicial.

Atès que el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, per Acord de 29 de setembre de 2008, insta la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona a fer efectiva l'assumpció de les competències de gestió de centres públics d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, de règim especial i de persones adultes, segons l'article 123 d) i e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, amb excepció de la gestió de les escoles bressol municipals i del Conservatori i les escoles municipals de música; així com a la delegació de les competències atribuïdes als serveis territorials, pel que fa a tots els centres privats de la ciutat de Barcelona, amb efectes d'1 de gener de 2009.

A proposta del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

.1 Aprovar l'Acord entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions d'ambdues administracions, a partir de l'1 de gener de 2009, per part del Consorci d'Educació de Barcelona i que es transcriu a l'annex.

.2 Autoritzar el conseller d'Educació per a la signatura d'aquest Acord, mitjançant el qual el Consorci d'Educació de Barcelona assumeix les competències i funcions previstes a l'article 123 d) i e) de la Carta municipal de Barcelona, relatives a la gestió de tots els centres públics i dels programes de garantia social, actuals programes de qualificació professional inicial, dins l'àmbit territorial del Consorci.

El Consorci d'Educació de Barcelona assumeix també, per delegació, les funcions en relació amb tots els centres privats que actualment exerceixen els Serveis Territorials de Barcelona I ciutat.

Així mateix, aquest Acord preveu els termes en què s'ha d'exercir la funció de la Inspecció d'Educació en el municipi de Barcelona.

.3 A partir de l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2009, el projecte de la Llei de pressupostos ha de preveure l'increment de la partida del Consorci d'Educació de Barcelona a l'efecte que pugui atendre les obligacions que comporta l'exercici efectiu de les competències esmentades.

.4 A partir de l'1 de gener de 2009, el Consorci d'Educació de Barcelona, d'acord amb la disposició transitòria tercera dels seus Estatuts, s'ha de subrogar en la posició jurídica del Departament d'Educació en els convenis i contractes que aquest hagi subscrit en l'àmbit de les competències esmentades.

.5 Així mateix, a partir de l'1 de gener de 2009, d'acord amb l'article 6 dels Estatuts del Consorci, correspon a la seva presidència resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial que es derivin de l'exercici d'aquestes competències, i l'aplicació del règim de recursos i reclamacions previst a l'article 20 dels seus Estatuts.

.6 La Generalitat de Catalunya es compromet a realitzar els tràmits necessaris per tal de fer efectiva l'assumpció de les competències i funcions afectades per aquest Acord, a 1 de gener de 2009.

A aquests efectes, per Acord de Govern de la Generalitat s'ha d'aprovar un pla de reassignació d'efectius en relació amb el personal adscrit als Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona ciutat.

Transitòriament, i mentre no estigui implementat el nou sistema de gestió dels recursos humans de la Generalitat de Catalunya, el pagament de la nòmina del personal docent i d'administració i serveis dels centres educatius públics de titularitat del Departament d'Educació gestionats pel Consorci, així com dels serveis educatius i de la inspecció territorial de Barcelona, s'efectua amb els sistemes informàtics actuals.

.7 Donar publicitat a aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de desembre de 2008

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

Annex

ACORD entre la Generalitat de Catalunya, representada pel Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona.

Barcelona, 16 de desembre de 2008

Reunits:

D'una part, l'Honorable Senyor Ernest Maragall i Mira, conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

I de l'altra part, l'Excel·lentíssim Senyor Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, assistit en aquest acte pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, en la seva qualitat de secretari general de la Corporació.

Actuen:

El primer, en nom i representació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; i el segon, en nom i representació de l'Ajuntament de Barcelona.

Es reconeixen capacitat suficient, en la qualitat amb què respectivament actuen, per a l'atorgament d'aquest Acord.

Exposen:

I. Que la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, va crear el Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis establerts en els articles 123 i 124 de la Carta municipal en matèria d'educació, dins el territori municipal.

II. Que pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, es van aprovar els Estatuts que han de regir el Consorci esmentat.

III. Que el Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant l'Acord del Consell de Direcció de 29 de setembre de 2008, ha instat les administracions consorciades, de conformitat amb el que estableix el segon paràgraf de la disposició transitòria primera del Decret 84/2002, de 5 de febrer, per tal que adoptin el corresponent acord per a l'assumpció de les funcions de gestió de tots els centres públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria i postobligatòria, així com per a la gestió dels programes de garantia social, dels centres d'ensenyaments de règim especial i de l'educació de persones adultes, previstes a l'article 3.2 c) i d) dels seus Estatuts, amb excepció de la gestió de les escoles bressol municipals i del Conservatori i les escoles municipals de música; i la delegació de les funcions que tenen atribuïdes els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona ciutat en relació amb els centres privats. El Consorci ha informat el Consell Escolar Municipal de l'esmentat Acord.

IV. Que, d'acord amb l'article 3.4 dels seus Estatuts, el Consorci pot instar l'actuació de la inspecció educativa en el seu àmbit d'actuació.

Atès que l'assumpció de les funcions de gestió atribuïdes al Consorci per la Llei de la Carta municipal de Barcelona s'ha d'efectuar per acord de les administracions consorciades, i en ús de les seves respectives facultats i atribucions, ambdues parts

Acorden:

Primer. Acceptar i fer efectiva l'assumpció, per part del Consorci d'Educació de Barcelona, de les competències i funcions per a la gestió de tots els centres públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria i postobligatòria, així com per a la gestió dels programes de garantia social (el actuals programes de qualificació professional inicial), dels centres d'ensenyaments de règim especial i de l'educació de persones adultes, previstes a l'article 3.2 c) i d) dels seus Estatuts, a partir de l'1 de gener de 2009.

El Consorci d'Educació de Barcelona assumirà la gestió de tots els centres educatius dependents del Departament d'Educació amb seu a la ciutat de Barcelona, amb l'excepció de l'Institut Obert de Catalunya. Així mateix assumirà la gestió de tots els centres de titularitat municipal, amb excepció de les escoles bressol, el Conservatori i les escoles de música.

El Consorci d'Educació de Barcelona, amb el suport de les administracions consorciades, treballarà per assegurar la plena equiparació, en tots els àmbits, dels centres de titularitat municipal amb els altres centres de titularitat pública. Els centres que en el futur puguin ser creats per les administracions consorciades seran també gestionats pel Consorci, si no hi ha una reserva expressa per part de l'administració titular.

Segon. El Departament d'Educació fa efectiva la delegació, en el Consorci d'Educació de Barcelona, de les funcions atribuïdes als Serveis Territorials de la ciutat de Barcelona, per a la gestió de centres privats, a partir de l'1 de gener de 2009.

Així mateix, es delegaran en el Consorci les competències actualment delegades en els Serveis Territorials de Barcelona I ciutat, en matèria de centres privats, sens perjudici de la possibilitat de delegar qualsevol altra competència que es consideri necessària.

Tercer. L'exercici de les competències que s'assumeixen mitjançant aquest Acord inclou, si més no, totes aquelles funcions, en relació amb la gestió de centres, que corresponen als Serveis Territorials de Barcelona I ciutat, d'acord amb la normativa vigent.

Pel que fa als programes de garantia social, actualment programes de qualificació professional inicial, correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, en el seu àmbit territorial d'actuació, la detecció de les necessitats en aquesta matèria i les actuacions encaminades a l'increment de l'oferta d'aquest tipus de programes, la seva planificació i la participació en l'autorització dels centres que els puguin impartir.

Quart. En aplicació de l'article 3.4 dels seus Estatuts, correspon al Consorci d'Educació de Barcelona la funció d'instar l'actuació de la inspecció educativa en el seu àmbit d'actuació.

En conseqüència, dins el municipi de Barcelona, la funció inspectora l'exerceix la Inspecció Territorial de Barcelona ciutat, a instància del Consorci d'Educació de Barcelona i amb la necessària coordinació, en els termes següents:

La Inspecció Territorial de Barcelona ciutat exerceix les funcions previstes al Decret 266/2000 de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament.

Correspon al Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona l'aprovació del pla territorial presentat per l'inspector/a en cap en el marc del Pla director de la Inspecció.

La coordinació entre la Inspecció Territorial de Barcelona ciutat i el Consorci d'Educació de Barcelona s'estableix entre l'inspector o la inspectora en cap i la Gerència.

La Inspecció Territorial de Barcelona ciutat està ubicada a les dependències del Consorci d'Educació de Barcelona, el qual l'ha de proveir del personal administratiu de suport i de tots els recursos materials necessaris per a l'exercici de la seva funció.

Cinquè. En l'àmbit de gestió del Consorci d'Educació de Barcelona, pel que fa al personal docent adscrit als centres educatius, als serveis educatius i a la Inspecció Territorial de Barcelona, que ocupa els llocs que integren les plantilles i relacions de llocs de treball respectivament, aprovades i publicades pel Departament d'Educació, i al personal d'administració i serveis que ocupa els llocs que figuren a la relació que consta a l'annex d'aquest Acord, així com els que resultin de les corresponents actualitzacions, el Consorci n'ha de dur a terme la gestió.

Així mateix, el Consorci, dins el seu àmbit d'actuació, ha de dur a terme la gestió del personal adscrit a tots aquells llocs que derivin de programes o convenis que el Departament d'Educació subscrigui en l'àmbit de les seves competències.

Tot aquest personal continuarà rebent les seves retribucions de la Generalitat de Catalunya, tramitades i pagades pel Consorci d'Educació de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya, en relació amb aquest personal, tant docent com d'administració i serveis, manté plenes competències en les matèries següents: procediments d'adquisició i pèrdua de la condició de funcionari, declaració de les situacions administratives, aprovació de les plantilles dels centres docents de la seva titularitat gestionats pel Consorci, definició i provisió de llocs de treball d'aquests centres i imposició de sancions per la comissió de faltes molt greus.

El Consorci d'Educació de Barcelona disposarà d'un servei de prevenció de riscos laborals propi amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i la salut, tant del personal de la seva plantilla com de tot aquell personal inclòs en el seu àmbit de gestió.

No obstant això, mentre no es consolidi l'actuació d'aquest servei de prevenció propi, durant l'any 2009, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Educació assessorarà i donarà el suport tècnic necessari al responsable que designi el Consorci en matèria de prevenció de riscos laborals, per tal de donar continuïtat a les actuacions encaminades a protegir la salut del personal del Departament d'Educació.

Sisè. Fer efectiva, a partir de l'1 de gener de 2009, l'assumpció per part del Consorci d'Educació de Barcelona de les competències i funcions, exercides fins ara, per encàrrec de l'Ajuntament, per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, en relació amb la gestió dels centres de titularitat municipal objecte de la transferència, i en relació al personal municipal que té encarregades les funcions de vigilància dels centres docents en què aquesta funció és de responsabilitat municipal.

Setè. Pel que fa al personal municipal que presti els seus serveis en el Consorci seran d'aplicació les condicions de treball previstes a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Barcelona i al Conveni col·lectiu per als laborals (amb els annexos que pertoquin).

Els funcionaris i el personal laboral que siguin incorporats des de l'Ajuntament a la plantilla del Consorci conservaran tots els drets que tenen adquirits, incloses les expectatives de promoció i mobilitat i les restants inherents a la seva situació funcionarial o laboral; i mantenen el règim jurídic que tenen actualment a l'Ajuntament de Barcelona, on continuen en actiu sens perjudici de la baixa en la plantilla corresponent, com preveuen els articles 21.2 dels Estatus del Consorci d'Educació, i 61.6 de la Carta municipal de Barcelona,

Correspon al Consorci d'Educació de Barcelona la convocatòria, la gestió i, per delegació, el nomenament del personal funcionari docent interí dels centres de titularitat municipal objecte del present Acord, així com dels funcionaris interins subalterns que realitzen les funcions de vigilància en els centres públics en què aquesta funció és de responsabilitat municipal. El Consorci també durà a terme el nomenament del personal administratiu funcionari interí dels centres docents de titularitat municipal, prèvia convocatòria en aquest darrer cas per l'Ajuntament de Barcelona de la borsa de suplències.

Vuitè. El Consorci d'Educació de Barcelona ha de garantir una integració adequada dels seus sistemes TIC en els sistemes corporatius del Departament d'Educació i de la Generalitat i, en allò que sigui oportú, en els de l'Ajuntament. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Departament d'Educació i, en allò que s'escaigui, l'Iinstitut Municipal d'Informàtica (IMI) i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) han de prestar suport tècnic al Consorci en l'execució d'aquesta integració i han de suplir qualsevol eventual deficiència per tal de garantir el manteniment del nivell de servei que avui reben els centres educatius del Departament d'Educació i els de l'Ajuntament.

Novè. Ambdues parts es comprometen a realitzar els tràmits necessaris per tal de fer efectiva l'assumpció de les competències i funcions esmentades a 1 de gener de 2009. En qualsevol cas, abonaran les retribucions del seu personal fins al moment en què es faci efectiu el corresponent traspàs pressupostari.

Desè. Notificar aquest Acord al Consorci d'Educació de Barcelona i als corresponents i respectius òrgans administratius afectats pel seu contingut.

I en prova de conformitat, signen aquest document, per triplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data de l'encapçalament.

Per la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general de la Corporació

Per l'Ajuntament de Barcelona

Jordi Hereu i Boher

Alcalde de Barcelona

Annex

Relació de llocs de treball que ocupa el personal d'administració i serveis dels centres educatius públics que resulta afectat per les competències de gestió assumides pel Consorci d'Educació de Barcelona

Codi lloc

G

N

Nom lloc

Nom centre

0027572

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA BARCELONETA

0027573

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA BON PASTOR

0027574

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA CIUTAT MERIDIANA

0027575

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA CONSELL DE CENT

0027577

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA EL CLOT

0036008

E

10

SUBALTERN/A (CENTRES)

AFA EL CLOT

0007164

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA LA VERNEDA-SANT MARTI

0027579

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA MADRID

0027581

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA MARTINET DE NIT

0007166

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA PEGASO

0027582

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA PERE CALDERS

0027583

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA PROSPERITAT

0027584

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA RIUS I TAULET

0027586

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

AFA TORRENT D'EN MELIS

0022319

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEE CONXA ESPINA

0028976

B1

-

B1 FISIOTERAPEUTA

CEE CONXA ESPINA

L003689

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE CONXA ESPINA

L003690

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE CONXA ESPINA

L003691

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE CONXA ESPINA

0001378

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE CONXA ESPINA

0024156

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE CONXA ESPINA

0022565

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEE FOLCH I CAMARASA

L003623

B1

-

B1 FISIOTERAPEUTA

CEE FOLCH I CAMARASA

L003692

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE FOLCH I CAMARASA

L003693

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE FOLCH I CAMARASA

0001377

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE FOLCH I CAMARASA

0022566

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEE JOSEP PLA

L003698

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE JOSEP PLA

0001379

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE JOSEP PLA

0022567

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEE SANT JOAN DE LA CREU

L010322

B1

-

B1 FISIOTERAPEUTA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

L003694

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE SANT JOAN DE LA CREU

L003696

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE SANT JOAN DE LA CREU

L003697

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEE SANT JOAN DE LA CREU

0048868

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEE SANT JOAN DE LA CREU

0006268

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ACÀCIES

0047525

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ACÀCIES

L013373

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP ACÀCIES

0015063

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP AGORA

0047521

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP AGORA

0006215

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP AIGUAMARINA

0047524

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP AIGUAMARINA

0001363

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ALEXANDRE GALI

0058461

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ALEXANDRE GALI

0006216

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ANGELS GARRIGA

0059995

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ANTAVIANA

0048875

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP ANTAVIANA

0058459

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ANTAVIANA

0035532

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ANTONI BALMANYA

0032072

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ANTONI BALMANYA

0035541

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ANTONI BRUSI

0032075

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ANTONI BRUSI

0035531

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP AURO

0038074

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP AURO

0024214

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP AURO

L012243

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP AURO

0006218

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP AUSIAS MARCH

0006246

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BAC DE RODA

0058456

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BACH DE RODA

0006219

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BAIXERAS

0036472

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BAIXERAS

0006221

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BALDIRI REIXAC

0047523

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BALDIRI REIXAC

0006222

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BALOO

0026876

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BALOO

0035542

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BARCELONA

0036477

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BARCELONA

0006223

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BARO DE VIVER

0047286

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BARRUFET

0048872

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP BARRUFET

0036487

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BARRUFET

0006225

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BERNAT DE BOIL

0036494

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BERNAT DE BOIL

0035539

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BOGATELL

0032079

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BOGATELL

0006226

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP BRASIL

0036502

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP BRASIL

0006227

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CALDERON DE LA BARCA

0032069

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CALDERON DE LA BARCA

0006228

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CARLES I

0026871

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CARLES I

0006229

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CARLIT

0058546

C1

 

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP CARLIT

0026872

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CARLIT

L012242

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP CARLIT

0006231

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CASTELLA

0032082

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CASTELLA

0035549

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CATALONIA

0036489

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CATALONIA

0006232

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CAVALL BERNAT

0036492

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CAVALL BERNAT

0006233

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CERVANTES

L010307

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP CERVANTES

0048877

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP CERVANTES

0026878

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CERVANTES

0022818

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP CIUTAT COMTAL

0041835

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP COLLASO I GIL

0038026

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP COLLASO I GIL

0027013

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP COLLASO I GIL

0047526

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP CONCEPCIÓ ARENAL

0048878

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP CONCEPCION ARENAL

0026873

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP COSTA I LLOBERA

0001713

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP COVES D'EN CIMANY

0058454

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP COVES D'EN CIMANY

0035536

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP DIPUTACIO

0026882

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP DIPUTACIO

0035526

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP DOCTOR FERRAN I CLUA

0036476

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP DOCTOR FERRAN I CLUA

0015282

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP DOLORS MONSERDA-SANTAPAU

0048871

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP DOLORS MONSERDA- SANTAPAU

0024187

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP DOLORS MONSERDA- SANTAPAU

0006235

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP DOVELLA

0026883

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP DOVELLA

0006236

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP DRASSANES

0035369

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP DRASSANES

0035544

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP DURAN I BAS

0024206

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP DURAN I BAS

0006237

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EDUARD MARQUINA

0006238

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EL CARMEL

0047529

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP EL CARMEL

0006239

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EL POLVORI

0035527

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EL SAGRER

0026874

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP EL SAGRER

0006241

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EL TURO

0047532

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP EL TURO

0006242

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ELISENDA DE MONTCADA

0036699

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ELISENDA DE MONTCADA

0006243

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ELS HORTS

0047533

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ELS HORTS

0041960

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ELS LLORERS

0026884

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ELS LLORERS

0006257

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ELS PORXOS

0023648

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ELS PORXOS

0006244

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ELS XIPRERS

0036711

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ELS XIPRERS

L013340

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP ELS XIPRERS

0006245

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EMILI JUNCADELLA

0047534

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP EMILI JUNCADELLA

0006247

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ENRIC GRANADOS

0036703

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ENRIC GRANADOS

0006248

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ESCOLA DE LA CONCEPCIO

0032084

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ESCOLA DE LA CONCEPCIO

L013048

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP ESCOLA DE LA CONCEPCIO

0006249

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ESTEL-GUINARDO

0036704

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ESTEL-GUINARDO

0026926

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP EULALIA BOTA

0048876

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP EULALIA BOTA

0026885

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP EULALIA BOTA

0047287

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP FERRAN SUNYER

0048873

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP FERRAN SUNYER

0024193

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP FERRAN SUNYER

0036498

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP FERRER I GUARDIA

0002108

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP Fluvià

0047667

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP FLUVIÀ

0001719

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP FONT D'EN FARGAS

0047535

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP FONT D'EN FARGAS

0022767

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP FORT PIENC

0024238

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP FORT PIENC

0006252

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP FRANCESC MACIA

0027564

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP FRUCTUOS GELABERT

0026886

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP FRUCTUOS GELABERT

0006253

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP GAUDI

0036495

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP GAUDI

0006254

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP GAYARRE

0036702

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP GAYARRE

0059697

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP General Prim

0058452

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP GENERAL PRIM

0006256

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP HEURA

0036707

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP HEURA

0035545

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ITACA

0026998

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ITACA

L013047

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP ITACA

0001736

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP JAUME I

0059711

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP Jaume I

0038027

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP JAUME I

0047663

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP JAUME I

0035533

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP JOAN MIRO

0026875

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP JOAN MIRO

L012244

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP JOAN MIRO

0035556

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP JOAQUIM RUYRA

0058451

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP JOAQUIM RUYRA

L013374

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP JOAQUIM RUYRA

0006259

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP JOSEP MARIA DE SAGARRA

0041841

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP JOSEP MARIA JUJOL

0036485

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP JOSEP MARIA JUJOL

L012407

C1

-

C1 TECNIC/A ADMINISTRATIU/IVA

CEIP JOVELLANOS

0058455

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP JOVELLANOS

L012401

D2

-

D2 PERSONAL DE SERVEIS ESPECIALITZATS-ORDENANÇA

CEIP JOVELLANOS

L012403

D2

-

D2 PERSONAL SV. ESPECIALITZAT-NETEJADOR

CEIP JOVELLANOS

L012406

E

-

E SUBALTERN/A

CEIP JOVELLANOS

0035546

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA CAIXA

0036478

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA CAIXA

0006261

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA FARIGOLA DE VALLCARCA

0036486

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA FARIGOLA DE VALLCARCA

0035528

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA FARIGOLA DEL CLOT

0027194

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP LA FARIGOLA DEL CLOT

0026879

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA FARIGOLA DEL CLOT

0001739

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA LLACUNA DEL POBLENOU

0036499

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA LLACUNA DEL POBLENOU

0027058

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA MAQUINISTA

0006262

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA MAR BELLA

0006263

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA MUNTANYETA

0032085

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA MUNTANYETA

0035554

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA PALMERA

L003688

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP LA PALMERA

0036481

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA PALMERA

0022766

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA PAU

0006264

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LA SEDETA

0036706

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LA SEDETA

0006289

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP L'ARC DE SANT MARTI

0022768

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP L'ARENAL DE LLEVANT

0026881

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP L'ARENAL DE LLEVANT

L012241

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP L'ARENAL DE LLEVANT

0026888

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LAVINIA

0035555

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LES CORTS

0036482

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LES CORTS

0006266

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP L'ESTEL

0006267

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP LLUIS VIVES

0036501

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP LLUIS VIVES

0006269

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MALLORCA

0036505

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MALLORCA

0006271

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT

0006272

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MARE NOSTRUM

0036496

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MARE NOSTRUM

0006273

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MARINADA

0047544

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MARINADA

0001732

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MAS CASANOVAS

0047656

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MAS CASANOVAS

0006274

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MEDITERRANIA

0041839

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MERCE RODOREDA

0035534

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MESTRE ENRIC GIBERT I CAMINS

0032081

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MESTRE ENRIC GIBERT I CAMINS

0058547

C1

 

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP MESTRE GIBERT I CAMINS

0048869

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP MESTRE MORERA

0036714

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MESTRE MORERA

0041836

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MILA I FONTANALS

0036484

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MILA I FONTANALS

0015067

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MIQUEL BLEACH

0006295

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MIRALLETES

0006276

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MONTSENY

0041842

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP MOSSEN JACINT VERDAGUER

0058453

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP MOSSEN JACINT VERDAGUER

0006277

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP NABI

0026889

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP NABI

0001737

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP N-II DE PRACTIQUES

0058458

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP N-II DE PRACTIQUES

0006278

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP OCTAVIO PAZ

0006279

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ORLANDAI

0026993

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP ORLANDAI

0006281

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PALMA DE MALLORCA

0047666

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PALMA DE MALLORCA

0006282

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PARC DE LA CIUTADELLA

0036493

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PARC DE LA CIUTADELLA

0036491

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PARE POVEDA

0006283

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PAU CASALS

0047668

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PAU CASALS HORTA

0035535

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PAU CASALS-GRACIA

0026887

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PAU CASALS-GRACIA

L012249

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP PAU CASALS-GRACIA

0035551

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PAU ROMEVA

0036503

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PAU ROMEVA

0433790

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PEGASO

0024157

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP PEGASO

0023645

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PEGASO

0022771

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PERE IV

0023649

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PERE IV

0059712

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP Pere Vila

0058457

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PERE VILA

0006284

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PERU

L013342

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP PERU

0006285

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PIT ROIG

0036708

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PIT ROIG

L013037

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP PIT ROIG

0001743

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP POETA FOIX

L003700

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP POETA FOIX

0036488

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP POETA FOIX

0006286

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP POMPEU FABRA

0032086

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP POMPEU FABRA

0006287

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PROSPERITAT

0035366

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PROSPERITAT

0035529

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP PROVENÇALS

0026877

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP PROVENÇALS

0006288

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP RAMON BERENGUER III

0047672

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP RAMON BERENGUER III

0041838

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP RAMON CASAS

0036712

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP RAMON CASAS

0265710

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP RAMON LLULL

0048874

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

CEIP RAMON LLULL

0023646

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP RAMON LLULL

0026994

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP RAMON Y CAJAL

0006292

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP RIUS I TAULET

0047673

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP RIUS I TAULET

0006258

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP ROSA DELS VENTS

0006293

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP RUBEN DARIO

0047675

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP RUBEN DARIO

0015283

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SAGRADA FAMILIA

0026996

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SAGRADA FAMILIA

0006294

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SANT ANTONI MARIA CLARET

0023647

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SANT ANTONI MARIA CLARET

0035548

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SANT JOAN DE RIBERA

0036701

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SANT JOAN DE RIBERA

0022764

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SANT JORDI

0022765

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SANT JOSEP ORIOL

0027015

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SANT MARTÍ

0035523

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SANT PERE NOLASC

0026869

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SANT PERE NOLASC

0006296

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SANTIAGO RUSIÑOL

0036705

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SANTIAGO RUSIÑOL

0035543

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SEAT

0026891

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SEAT

0006297

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP SPLAI

0036497

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP SPLAI

0035537

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TABER

0024195

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TABER

0035538

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TABOR

0024191

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TABOR

L012245

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP TABOR

0035553

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TAXONERA

0036713

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TAXONERA

0006298

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TIBIDABO

0026997

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TIBIDABO

0006299

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TIMBALER DEL BRUC

0036709

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TIMBALER DEL BRUC

0001754

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TOMAS MORO

0058418

C1

 

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TOMAS MORO

0026995

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TORRENT DE CAN CARABASSA

0035552

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TORRENT D'EN MELIS

0036479

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TORRENT D'EN MELIS

0006301

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TRESFONTS

0006302

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP TURO DEL CARGOL

0032071

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP TURO DEL CARGOL

L013343

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP TURO DEL CARGOL

0041837

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP VICTOR CATALA

0036483

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP VICTOR CATALA

0035524

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEIP VILA OLIMPICA

0027195

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

CEIP VILA OLIMPICA

0024223

C1

-

C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP VILA OLIMPICA

L013046

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

CEIP VILA OLIMPICA

0042558

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEPA ORIOL MARTORELL

0041800

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CEPA ORIOL MARTORELL

0042840

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

CEPA ORIOL MARTORELL

0435083

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

CEPA ORIOL MARTORELL

0016779

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA BARRI GOTIC

0027587

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA CANYELLES

0027576

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA EL CARMEL

0016786

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA FREIRE

0016772

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA MANUEL SACRISTAN

0006878

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA MARIA RUBIES

0007165

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA PALAU DE MAR

0027589

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

CFA TRINITAT VELLA

189210

E

10

SUBALTERN/A (CENTRES)

CRP PER A LA FORMACIO D'ADULTS EL MIL·LENARI

0059834

B1

-

FISIOTERAPEUTA

EAP B-42 LES CORTS

0059832

B

18

DIPLOMAT/ADA ASSISTENT/A SOCIAL

EAP B-47 EIXAMPLE

L003619

B1

-

B1 DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL

EAP DEFICIENTS VISUALS

0193760

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EASD DEIÀ

0042480

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD DEIÀ

0036137

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD DEIÀ

0007539

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EASD LLOTJA

0041210

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EASD LLOTJA

0041180

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EASD LLOTJA

0041030

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EASD LLOTJA

L003719

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

EASD LLOTJA

0031985

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

EASD LLOTJA

L003735

E

-

E NETEJADOR

EASD LLOTJA

0042410

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA

0042470

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA

0042440

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA

0042430

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA

0042450

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA

0249830

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA

0042590

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EASD LLOTJA (EDIFICI ESPLUGUES)

0041230

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0041240

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0041250

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0041260

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0247700

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0040430

D

16

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0041220

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0041040

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA

0043090

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0042510

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0042500

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0042490

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0042530

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0126960

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0249820

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0233060

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA

0041820

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA III

0015603

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA III

0041450

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA IV

0015604

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA IV

0041420

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA V

0015605

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA V

0281250

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0193770

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0435281

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0425774

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0433780

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0042700

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0042340

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0193820

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0433858

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

EOI BARCELONA-VALL D'HEBRON

0421460

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

ESC. CONSERV. I R.B.CULTURALS

0022532

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

ESC. CONSERV. I R.B.CULTURALS

0042420

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

ESC. CONSERV. I R.B.CULTURALS

0041390

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES AUSIAS MARCH

0041410

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES AUSIAS MARCH

0043030

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES AUSIAS MARCH

0042730

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES AUSIAS MARCH

0042740

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES AUSIAS MARCH

0041430

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES BARCELONA CONGRES

0041893

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES BARCELONA CONGRES

0042770

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES BARCELONA CONGRES

0042750

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES BARCELONA CONGRES

0041460

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES BARRI BESOS

0042780

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES BARRI BESOS

0042790

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES BARRI BESOS

0041490

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES BERNAT METGE

0041480

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES BERNAT METGE

L003753

E

-

E NETEJADOR

IES BERNAT METGE

0042800

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES BERNAT METGE

0042820

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES BERNAT METGE

0041780

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES COLLSEROLA

0043120

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES COLLSEROLA

0036135

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES COLLSEROLA

0041915

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES CONSELL DE CENT

0433782

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES CONSELL DE CENT

0212250

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES CONSELL DE CENT

0425843

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES CONSELL DE CENT

0425878

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES CONSELL DE CENT

0126740

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES COSTA I LLOBERA

0041916

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES Costa i Llobera

0038025

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

IES COSTA I LLOBERA

0126980

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES COSTA I LLOBERA

0433892

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES COSTA I LLOBERA

0126790

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES DOCTOR PUIGVERT

0259710

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES DOCTOR PUIGVERT

L003835

E

-

E NETEJADOR

IES DOCTOR PUIGVERT

L003836

E

-

E NETEJADOR

IES DOCTOR PUIGVERT

0259720

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES DOCTOR PUIGVERT

0259730

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES DOCTOR PUIGVERT

0041570

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES EMPERADOR CARLES

0041550

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES EMPERADOR CARLES

0042870

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES EMPERADOR CARLES

0042890

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES EMPERADOR CARLES

0042860

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES EMPERADOR CARLES

0126810

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ERNEST LLUCH

0041340

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ERNEST LLUCH

0042600

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ERNEST LLUCH

0042620

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ERNEST LLUCH

0421450

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0041540

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0041840

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0036189

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0266740

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0265740

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0421650

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0421620

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0433560

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0002168

D1

-

D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

IES ESCOLA DE TREBALL

L012513

D1

-

D1 TELEFONISTA

IES ESCOLA DE TREBALL

0204570

B

18

DIPLOMAT/ADA BIBLIOTECARI/ARIA

IES ESCOLA DE TREBALL

0049830

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0043170

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0042810

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0421700

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0425926

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0421710

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0432180

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0432430

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0432460

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0432470

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0432480

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA DE TREBALL

0022403

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE BARCELONA

0265720

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE BARCELONA

0042360

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE BARCELONA

0247660

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE BARCELONA

0425848

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE BARCELONA

0041310

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FLOS I CALCAT

0041894

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FLOS I CALCAT

0042610

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FLOS I CALCAT

0425851

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FLOS I CALCAT

0012324

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FORT PIUS

0041580

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FORT PIUS

L013341

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

IES FORT PIUS

0042900

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FORT PIUS

0042910

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FORT PIUS

0042150

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FRANCISCO DE GOYA

0425771

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FRANCISCO DE GOYA

0425845

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FRANCISCO DE GOYA

0425846

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FRANCISCO DE GOYA

0421730

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FRANCISCO DE GOYA

0041917

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES FRONT MARÍTIM

0027154

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FRONT MARÍTIM

0027159

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES FRONT MARÍTIM

0022307

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES GAL.LA PLACIDIA

0126990

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES GAL.LA PLACIDIA

0425855

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES GAL.LA PLACIDIA

0012321

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES GALILEO GALILEI

0048324

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES GALILEO GALILEI

0042570

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES GALILEO GALILEI

0425852

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES GALILEO GALILEI

0041610

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ICARIA

0041690

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ICARIA

0014985

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

IES ICARIA

0042940

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ICARIA

0042930

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ICARIA

0041060

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0022477

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0041620

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

L003770

E

-

E NETEJADOR

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0042950

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0042960

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0042980

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0042240

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES INFANTA ISABEL D'ARAGO

0041650

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JAUME BALMES

0007541

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JAUME BALMES

0041660

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JAUME BALMES

L003773

E

-

E NETEJADOR

IES JAUME BALMES

L003775

E

-

E NETEJADOR

IES JAUME BALMES

0043000

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JAUME BALMES

0042990

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JAUME BALMES

0042250

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JAUME BALMES

0041670

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN BOSCA

0041680

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN BOSCA

L003776

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN BOSCA

0043020

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN BOSCA

0043010

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN BOSCA

0433784

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN BROSSA

L003687

C1

-

C1 TECNIC/A ADMINISTRATIU/IVA

IES JOAN BROSSA

L003702

C1

-

C1 TECNIC/A ADMINISTRATIU/IVA

IES JOAN BROSSA

L003844

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN BROSSA

L003722

E

-

E SUBALTERN/A

IES JOAN BROSSA

0043680

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN BROSSA

0425847

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN BROSSA

0041710

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN COROMINES

0041700

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN COROMINES

L003782

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN COROMINES

L003783

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN COROMINES

0043050

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN COROMINES

0043040

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN COROMINES

0041740

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN D'AUSTRIA

0041720

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN D'AUSTRIA

0041730

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN D'AUSTRIA

L003789

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN D'AUSTRIA

L003785

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN D'AUSTRIA

0043070

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN D'AUSTRIA

0043080

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN D'AUSTRIA

0035876

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN D'AUSTRIA

0012636

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN FUSTER

0433785

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN FUSTER

0042690

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN FUSTER

0433860

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN FUSTER

0041750

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOAN SALVAT PAPASSEIT

L003790

E

-

E NETEJADOR

IES JOAN SALVAT PAPASSEIT

0043100

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN SALVAT PAPASSEIT

0425853

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOAN SALVAT PAPASSEIT

0041910

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOSEP PLA

0259760

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES JOSEP PLA

0259750

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOSEP PLA

0425856

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES JOSEP PLA

0007543

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0042190

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0126830

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0059566

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES La Guineueta

0043530

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0043520

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0043540

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0059687

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LA GUINEUETA

0041790

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LA SEDETA

0043150

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LA SEDETA

0043140

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LA SEDETA

0016607

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES L'ALZINA

0041380

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES L'ALZINA

L003739

E

-

E NETEJADOR

IES L'ALZINA

0042720

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES L'ALZINA

0042710

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES L'ALZINA

0042100

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LES CORTS

0042090

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LES CORTS

L003796

E

-

E NETEJADOR

IES LES CORTS

0014747

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LES CORTS

0043410

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LES CORTS

0043400

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LES CORTS

0041510

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LLUIS DOMENECH I MONTANER

0433783

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LLUIS DOMENECH I MONTANER

0425844

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LLUIS DOMENECH I MONTANER

0435081

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LLUIS DOMENECH I MONTANER

0041350

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES LLUIS VIVES

0127000

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LLUIS VIVES

0425857

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES LLUIS VIVES

0022474

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

0127050

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

0241180

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

0425858

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

0041870

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARAGALL

0041860

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARAGALL

0041080

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARAGALL

0027197

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

IES MARAGALL

0022527

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARAGALL

0043190

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARAGALL

0043200

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARAGALL

0042320

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARAGALL

0041900

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0041140

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0044655

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0425785

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

L003704

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

L003710

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0425860

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0043710

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0043730

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0043740

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MARE DE DEU DE LA MERCE

0041890

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

0041880

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

0249810

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

L003799

E

-

E NETEJADOR

IES MENENDEZ I PELAYO

0043220

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

0043240

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

0042270

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

0193830

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MENENDEZ I PELAYO

0041930

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MILA I FONTANALS

0041920

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MILA I FONTANALS

0043700

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MILA I FONTANALS

0043250

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MILA I FONTANALS

0043260

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MILA I FONTANALS

0433786

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MIQUEL TARRADELL

0012329

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MIQUEL TARRADELL

0425841

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MIQUEL TARRADELL

0012349

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MIQUEL TARRADELL

0041810

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MONTJUIC

0043180

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MONTJUIC

0043160

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MONTJUIC

0041940

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MONTSERRAT

0041110

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES MONTSERRAT

L003831

E

-

E NETEJADOR

IES MONTSERRAT

L003810

E

-

E NETEJADOR

IES MONTSERRAT

0043280

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MONTSERRAT

0043270

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MONTSERRAT

0042290

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES MONTSERRAT

0041980

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES NARCIS MONTURIOL

0022618

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES NARCIS MONTURIOL

L003813

E

-

E NETEJADOR

IES NARCIS MONTURIOL

L003814

E

-

E NETEJADOR

IES NARCIS MONTURIOL

0043310

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES NARCIS MONTURIOL

0043300

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES NARCIS MONTURIOL

0043290

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES NARCIS MONTURIOL

0059558

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES Pablo R. Picasso

0042000

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PABLO RUIZ PICASSO

0043320

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PABLO RUIZ PICASSO

0425854

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PABLO RUIZ PICASSO

0425773

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PAU CLARIS

0036136

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PAU CLARIS

0421720

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PAU CLARIS

0058545

C1

 

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

IES PAU PICASSO

0026934

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PERE BOSCH I GIMPERA

0433917

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PERE BOSCH I GIMPERA

0126880

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES POBLENOU

0265540

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES POBLENOU

0042390

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES POBLENOU

0042400

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES POBLENOU

0042380

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES POBLENOU

0421440

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PRINCEP DE GIRONA

0435280

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PRINCEP DE GIRONA

L004497

E

-

E NETEJADOR/A

IES PRINCEP DE GIRONA

0016617

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PRINCEP DE GIRONA

0241170

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PRINCEP DE VIANA

0433791

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES PRINCEP DE VIANA

0014986

D1

-

D1 AUXILIAR D'EDUCACIO ESPECIAL

IES PRINCEP DE VIANA

0127020

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PRINCEP DE VIANA

0225670

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES PRINCEP DE VIANA

0042170

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES RAMBLA-PRIM

0212240

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES RAMBLA-PRIM

L003840

E

-

E NETEJADOR

IES RAMBLA-PRIM

0043490

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES RAMBLA-PRIM

0043500

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES RAMBLA-PRIM

0193780

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES RAMBLA-PRIM

0433787

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES ROGER DE FLOR

0421740

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES ROGER DE FLOR

0126890

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SALVADOR ESPRIU

0433788

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SALVADOR ESPRIU

L003699

C1

-

C1 EDUCADOR/A D'EDUCACIO ESPECIAL EN CENTRES PUBLICS

IES SALVADOR ESPRIU

0425849

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SALVADOR ESPRIU

0022619

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0041360

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0126820

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0043510

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0042630

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0193800

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0059559

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SALVADOR SEGUI

0042040

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SANT ANDREU

0042030

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SANT ANDREU

L004494

E

-

E NETEJADOR/A

IES SANT ANDREU

0043340

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT ANDREU

0043350

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT ANDREU

0041120

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ

0042070

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ

0043390

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ

0043380

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ

0042300

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ

0041600

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SANT MARTI DE PROVENÇALS

L011171

D1

-

D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

IES SANT MARTI DE PROVENÇALS

0421750

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT MARTI DE PROVENÇALS

0434043

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SANT MARTI DE PROVENÇALS

0126780

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SECRETARI COLOMA

0265730

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES SECRETARI COLOMA

0127010

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SECRETARI COLOMA

0435082

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES SECRETARI COLOMA

0041500

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0044656

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0126850

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0265750

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0043550

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0043570

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0042830

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0042850

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VALL D'HEBRON

0042110

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VALLDEMOSSA

0042120

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VALLDEMOSSA

0043420

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VALLDEMOSSA

0043430

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VALLDEMOSSA

0042140

C

13

ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VERDAGUER

0022621

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VERDAGUER

L003832

E

-

E NETEJADOR

IES VERDAGUER

0043470

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VERDAGUER

0043480

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VERDAGUER

0043440

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VERDAGUER

0041300

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES VILA DE GRACIA

0042580

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VILA DE GRACIA

0193810

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES VILA DE GRACIA

0012334

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES XXV OLIMPIADA

0242990

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

IES XXV OLIMPIADA

0425842

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES XXV OLIMPIADA

0043370

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

IES XXV OLIMPIADA

L003946

B1

-

B1 EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003962

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003950

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003945

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003947

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003952

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003953

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L003954

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. CASCAVELL

L004102

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-CUINER/A

LLAR INF. CASCAVELL

L010424

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

LLAR INF. CASCAVELL

L011354

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. CASCAVELL

L004127

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. CASCAVELL

L004139

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. CASCAVELL

L003686

B1

-

B1 EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003677

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003678

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003679

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003680

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003681

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003682

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL MAR

L003709

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-CUINER/A

LLAR INF. EL MAR

L003718

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

LLAR INF. EL MAR

L003731

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. EL MAR

L003733

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. EL MAR

L003734

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. EL MAR

L003683

B1

-

B1 EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL VUIT

L003655

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL VUIT

L003656

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL VUIT

L003657

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL VUIT

L003658

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL VUIT

L003659

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. EL VUIT

L003706

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-CUINER/A

LLAR INF. EL VUIT

L003715

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

LLAR INF. EL VUIT

L003725

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. EL VUIT

L003726

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. EL VUIT

L003727

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. EL VUIT

L003685

B1

-

B1 EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS

LLAR INF. LA GAVINA

L003672

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. LA GAVINA

L003673

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. LA GAVINA

L003674

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. LA GAVINA

L003675

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. LA GAVINA

L003676

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. LA GAVINA

L003708

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-CUINER/A

LLAR INF. LA GAVINA

L003717

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

LLAR INF. LA GAVINA

L003728

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. LA GAVINA

L003729

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. LA GAVINA

L003730

D2

-

D2 AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

LLAR INF. LA GAVINA

L003684

B1

-

B1 EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003660

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003661

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003662

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003663

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003664

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003665

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003666

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003667

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003668

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003669

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003670

B1

-

B1 EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS

LLAR INF. L'AIRET

L003707

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-CUINER/A

LLAR INF. L'AIRET

L003716

D1

-

D1 OFICIAL/A DE 1A.-MANTENIMENT

LLAR INF. L'AIRET

0425850

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

SES CRISTOFOL COLOM

0041888

D

12

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (CENTRES)

SES JOSEP COMAS I SOLA

0022852

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

SES JOSEP COMAS I SOLA

0433916

E

12

SUBALTERN/A (CENTRES)

SES JOSEP COMAS I SOLA

Edifici de l'EASD Llotja, de Barcelona (08013329), situat a Esplugues de Llobregat

(08.346.027)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal