Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5308 - 30/01/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/95/2009, de 26 de gener, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 6776)


RESOLUCIÓ

EDU/95/2009, de 26 de gener, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

En aplicació del que estableix l'apartat 2 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny (DOGC núm. 4905, de 15.6.2007) i per la Resolució EDU/1911/2008, de 10 de juny (DOCG núm. 5156, de 19.6.2008);

De conformitat amb les mesures que preveu el punt 2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 15 de setembre de 2006 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC, els criteris establerts en el punt 2 de l'Acord de la Mesa Sectorial, de 9 d'octubre de 2006 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrits pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO i FETE-UGT, aprovats per l'Acord del Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007), així com l'Acord de la Mesa Sectorial, de 12 de juny de 2008 de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC, ASPEPC-SPS.

Tal com s'estableix a l'apartat I de l'Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 5295 de 13.01.2009), a partir del dia 1 de gener, es fa efectiva l'assumpció de funcions i competències que fins ara tenien atribuïdes els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Ciutat .

Mitjançant el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyaments secundaris (BOE núm. 287, de 28.11.2008), l'especialitat de psicologia i pedagogia queda substituïda per l'especialitat d'orientació educativa.

D'acord amb el que preveuen els punts 6.2.7 i 6.2.8.c) de la Resolució EDU/1480/2008, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009 (DOGC núm. 5136, de 22.5.2008).

Resolc:

.1 Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

.2 Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà des del dia 2 al 16 de febrer de 2009, ambdós inclosos. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/Educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat Borsa d'Interins/ Admissió a la Borsa).

.3 Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de sol·licituds són les que s'especifiquen a la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007, modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny i per la Resolució EDU/1911/2008, de 10 de juny.

.4 Els candidats a formar part de la borsa de treball hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres del serveis territorials de Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

.5 Convocar les especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació on manquen candidats. Aquestes especialitats són les que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.6 El candidat que té reconegudes i demanades les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música i educació física i dibuix, podrà demanar:

a) Les especialitats docents del cos de professors d'ensenyaments secundaris especificades anteriorment només per treballar en centres públics d'educació secundària.

b) Les especialitats docents del cos de professors d'ensenyaments secundaris especificades anteriorment per treballar en centres públics d'educació secundaria i manifestar de manera voluntària la seva disponibilitat per treballar en centres públics d'educació infantil i primària.

El candidat que manifesti la seva disponibilitat per treballar en centres públics d'educació infantil i primària haurà d'acceptar obligatòriament cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària en l'àmbit dels serveis territorials demanat com a preferent.

.7 Els efectes d'aquesta Resolució resten supeditats a l'aprovació pel Govern de la Generalitat de l'Acord de la Mesa Sectorial de 12 de juny de 2008, de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d'Educació i pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC, ASPEPC-SPS.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant del director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de gener de 2009

P. D. (Resolució de 16.10.2008, DOGC de 31.10.2008)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex 1

Especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació infantil (INF):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació especial (EES):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació primària (PRI):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació primària, anglès (PAN):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació primària, educació física (PEF):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació primària, francès (PFR):

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Educació primària, música (PMU):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL):

Barcelona II (Comarques)

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Anglès (AN):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Aranès (AR):

Lleida

Biologia i geologia (CN):

Barcelona II (Comarques)

Dibuix (DI):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Educació física (EF):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Física i química (FQ):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Francès (FR):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Grec (GR):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Llatí (LA):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Llengua castellana i literatura (LE):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Matemàtiques (MA):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Música (MU):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Orientació educativa (PSI):

Barcelona II (Comarques)

Tecnologia (TEC):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Anàlisi i química industrial (502):

Barcelona II (Comarques)

Assessoria i processos d'imatge personal (503):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Construccions civils i edificació (504):

Barcelona II (Comarques)

Tarragona

Hoteleria i turisme (506):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Informàtica (507):

Barcelona II (Comarques)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511):

Barcelona II (Comarques)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512):

Barcelona II (Comarques)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Organització i projectes de sistemes energètics (513):

Barcelona II (Comarques)

Vallès Occidental

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Processos sanitaris (518):

Barcelona II (Comarques)

Processos i productes d'arts gràfiques (522):

Lleida

Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Sistemes electrònics (524):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Equips electrònics (602):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Estètica (603):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Laboratori (608):

Barcelona II (Comarques)

Manteniment de vehicles (609):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Màquines, serveis i producció (610):

Barcelona II (Comarques)

Girona

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Oficina de projectes de construcció (612):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613):

Barcelona II (Comarques)

Tarragona

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614):

Barcelona II (Comarques)

Operacions de processos (615):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Patronatge i confecció (617):

Barcelona II (Comarques)

Perruqueria (618):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619):

Barcelona II (Comarques)

Procediments sanitaris i assistencials (620):

Barcelona II (Comarques)

Producció en arts gràfiques (623):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Tarragona

Serveis a la comunitat (625):

Barcelona II (Comarques)

Serveis de restauració (626):

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):

Barcelona II (Comarques)

Vallès Occidental

Girona

Soldadures (628):

Girona

Lleida

Tarragona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Tarragona

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Ceràmica (701):

Barcelona II (Comarques)

Dibuix artístic i color (707):

Barcelona II (Comarques)

Girona

Lleida

Dibuix tècnic (708):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Girona

Lleida

Disseny d'interiors (709):

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Disseny de moda (710):

Barcelona II (Comarques)

Disseny de producte (711):

Consorci d'Educació de Barcelona

Disseny gràfic (712):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Girona

Lleida

Fotografia (715):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Girona

Història de l'Art (716):

Lleida

Joieria i Orfebreria (717):

Consorci d'Educació de Barcelona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):

Barcelona II (Comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):

Girona

Mitjans informàtics (722):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Girona

Vidre (724):

Barcelona II (Comarques)

Volum (725):

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona II (Comarques)

Girona

Lleida

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Brodats (802):

Lleida

Daurat i policromia (804):

Barcelona II (Comarques)

Fotografia i processos de reproducció (808):

Girona

Motlles i reproduccions (810):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Talla de pedra i fusta (812):

Barcelona II (Comarques)

Tècniques ceràmiques (813):

Girona

Lleida

Tècniques de patronatge i confecció (817):

Barcelona II (Comarques)

Tècniques del metall (818):

Barcelona II (Comarques)

Lleida

Tècniques murals (819):

Girona

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany (133):

Barcelona II (Comarques)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Les Terres de l'Ebre

Àrab (134):

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Italià (135):

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Japonès (136):

Consorci d'Educació de Barcelona

Rus (138):

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Tarragona

Xinès (139):

Consorci d'Educació de Barcelona

Espanyol per a estrangers (190):

Lleida

Francès (192):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Anglès (193):

Barcelona II (Comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Les Terres de l'Ebre

Català (195):

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

(09.026.027)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal